Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym"

Transkrypt

1 BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, Rybnik mbank Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karola Adamieckiego w Chorzowie Inwestor: Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, Chorzów Opracował:... mgr inż. Jarosław Łukasiński tel NIP e mail: REGON

2 I. DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA I OPINIA GEOTECHNICZNA 3 1. WSTĘP CEL PRAC BADAWCZYCH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ LOKALIZACJA MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA ZAKRES WYKONANYCH PRAC WIERCENIA BADAWCZE PRACE LABORATORYJNE PRACE KAMERALNE CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA TERENU BADAŃ BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI WODNE WARUNKI GEOTECHNICZNE OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH WNIOSKI I ZALECENIA 9 7. SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 10 II. PROJEKT GEOTECHNICZNY PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DO OBLICZEŃ GEOTECHNICZNYCH MODEL OBLICZENIOWY PODŁOŻA GRUNTOWEGO z 13 -

3 5. OBLICZENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ORAZ OGÓLNEJ STATECZNOŚCI USTALENIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT MONITORING OBIEKTU...13 Spis załączników: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Mapa orientacyjna Mapa dokumentacyjna Karty otworów badawczych Tabela normowych parametrów geotechnicznych Objaśnienie symboli i znaków - 3 z 13 -

4 I. DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA I OPINIA GEOTECHNICZNA 1. Wstęp Dokumentację z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karola Adamieckiego w Chorzowie opracowano: Inwestor: Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, Chorzów Wykonawca: BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, Rybnik Podstawę prawną opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano również: Szczegółową Mapę Geologiczną Polski arkusz Zabrze w skali 1:50000; dane z wizji terenu i własne materiały archiwalne (opracowania geotechniczne); wyniki wierceń i badań terenowych; badania laboratoryjne; obowiązujące normy Cel prac badawczych Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu przewidzianego pod inwestycję. Rozpoznanie warunków geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujących w podłożu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbędnej wiedzy o poziomach wód gruntowych oraz o układzie warstw gruntów wraz z ich uogólnionymi parametrami fizyko-mechanicznymi Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu Na podstawie danych uzyskanych od Projektanta projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Planowana inwestycja będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegółowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w Projekcie Budowlanym. - 4 z 13 -

5 2. Ogólna charakterystyka terenu badań 2.1. Lokalizacja Pod względem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest: miejscowość Chorzów gmina Chorzów powiat Chorzów województwo śląskie Badany teren przebiega w rejonie ulic: Karola Adamieckiego, Maciejkowickiej i Legnickiej, wśród zabudowy mieszkalnej i usługowej Morfologia i hydrografia Pod względem fizycznogeograficznym obszar badań położony jest w mezoregionie Wyżyna Katowicka, będącym częścią makroregionu Wyżyna Śląska. Badany obszar znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły. Najbliższy ciek wodny to dopływ rzeki Brynicy potok Rawa przepływający w odległości ok. 3,8 km na południe od terenu badań. 3. Zakres wykonanych prac 3.1. Wiercenia badawcze Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta w podłożu projektowanej inwestycji odwiercono 4 otwory badawcze do głębokości 5,0 m p.p.t. (otwory 1 i 2 nie zostały nawiercone do założonej głębokości z uwagi na trudno urabialne podłoże). Łącznie wykonano 20 mb wierceń. Otwory wytyczono ręcznym urządzeniem GPS na podstawie współrzędnych geograficznych, a następnie sprawdzono poprawność wytyczenia metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do najbliższych istniejących szczegółów sytuacyjnych. Otwory wykonano wiertnicą mechaniczną WG-1, metodą na sucho, przy użyciu świdra ślimakowego o średnicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analizę makroskopową występujących w otworach gruntów, określając ich stratygrafię, genezę i litologię oraz podstawowe cechy fizyczne (barwę, wilgotność, stan). Pobrano próby NW z gruntów spoistych i kamienistych oraz NU z gruntów niespoistych. W otworach przeprowadzono obserwację występowania zwierciadła wód gruntowych. Po przeprowadzeniu badań terenowych otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposób - 5 z 13 -

6 likwidacji otworów nie wpłynęły na zmianę parametrów geotechnicznych podłoża jak również na zmianę środowiska naturalnego. Prace terenowe prowadzono pod stałym dozorem uprawnionego geologa mgr inż. Marcina Małeckiego Prace laboratoryjne Próby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normą PN-88/B Na próbach gruntu NW i NU wykonano następujące oznaczenia: analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prób; badania granic konsystencji i wilgotności naturalnej; analiza granulometryczna gruntów niespoistych. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono metodą pośrednią: stopień plastyczności; wskaźnik plastyczności Prace kameralne W ramach prac kameralnych zapoznano się z istniejącymi materiałami archiwalnymi i mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badań oraz informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wyników badań terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji. Na podstawie wykonanych wierceń badawczych, badań laboratoryjnych i obserwacji terenowych wykonano i opracowano: karty otworów badawczych [zał. nr 3]; tekst dokumentacji wraz z wnioskami. 4. Charakterystyka geotechniczna terenu badań 4.1. Budowa geologiczna Budowę geologiczną scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, posiłkując się Szczegółową Mapą Geologiczną Polski. - 6 z 13 -

7 W rejonie otworów 1 i 2 powierzchnię terenu pokrywa gleba, natomiast w rejonie otworów 3 i 4 powierzchnię terenu stanowi nasyp niekontrolowany o zmiennej miąższości 0,8-2,0 m, zbudowany z kamieni, gruzu, żużlu, gliny i domieszek humusu. Podłoże rodzime budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie zwietrzeliny glin zwałowych i gliny zwałowe (zaklasyfikowane jako średnio zagęszczone piaski drobne, pyły w stanie zwartym oraz gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym i miękkoplastycznym) oraz zwietrzeliny gliniaste (zaklasyfikowane jako zwarte pyły z okruchami wapienia). W rejonie otworów 1, 2 i 4 poniżej gruntów czwartorzędowych nawiercono triasowe zwietrzałe wapienie Warunki wodne Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Zaobserwowano lokalne sączenie się wód gruntowych w otworze 3 na głębokości 2,0 m p.p.t. Należy mieć na uwadze, że w zależności od pory roku i warunków pogodowych możliwe są wahania intensywności sączeń. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) intensywność sączeń może się nasilać, a w porach suchych opadać. Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych zamieszczono na kartach otworów badawczych Warunki geotechniczne W dokumentowanym podłożu wydzielono cztery grupy genetyczne utworów: grupę I do której zaliczono grunty nasypowe i glebę; grupę II do której zaliczono plejstoceńskie zwietrzeliny glin zwałowych i gliny zwałowe. grupę III do której zaliczono plejstoceńskie zwietrzeliny gliniaste; grupę IV do której zaliczono triasowe zwietrzałe wapienie. Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie wierceń badawczych i prac laboratoryjnych, stosując normy PN-81/B03020 oraz PN-86-B Parametry geoteczniczne gruntu określono metodą B biorąc jako cechę wiodącą stopień plastyczności dla gruntów spoistych oraz stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich. Zalegające w podłożu grunty ze względu na zróżnicowanie parametrów fizykomechanicznych i genezę podzielono na następujące warstwy geotechniczne: Warstwa I: - 7 z 13 -

8 Obejmuje grunty nasypowe nasyp niekontrolowany o zmiennej miąższości 0,8-2,0 m, zbudowany z kamieni, gruzu, żużlu, gliny i domieszek humusu. Grunty są wilgotne, w stanie niespoistym, zaliczone do gruntów bardzo wysadzinowych. Do tej warstwy zaklasyfikowano również glebę. Warstwa IIa: Obejmuje rodzime grunty niespoiste piaski drobne zaglinione i z domieszką żwiru. Grunty są wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętym ogólnie stopniu zagęszczenia I D = 0,50. Zaliczono je do gruntów wątpliwie wysadzinowych. Warstwa IIb: Obejmuje rodzime grunty mało spoiste pyły. Grunty są suche i mało wilgotne, w stanie zwartym i półzwartym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności I L = 0,00. Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. Warstwa IIc: Obejmuje rodzime grunty zwięzło spoiste gliny pylaste zwięzłe. Grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności I L = 0,10. Zaliczono je do gruntów mało wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. Warstwa IId: Obejmuje rodzime grunty zwięzło spoiste gliny pylaste zwięzłe. Grunty są wilgotne, w stanie miękkoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności I L = 0,60. Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. Warstwa III: Obejmuje rodzime grunty kamieniste zwietrzeliny gliniaste wykształcone jako pyły z okruchami wapienia. Grunty są suche, w stanie zwartym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności I L = 0,00. Zaliczono je do gruntów mało wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji B. Warstwa IV: Obejmuje rodzime grunty skaliste zwietrzałe wapienie. Grunty są nośne, niewysadzinowe, Rc>0,2 MPa. Zaliczono je do skał miękkich. Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty otworów (załącznik nr 3). Z uwagi na brak dokładnych informacji na temat rzędnych terenu zrezygnowano z wykonania przekroju geotechnicznego. Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera załącznik nr 4 tabela normowych parametrów geotechnicznych. - 8 z 13 -

9 5. Ocena warunków geotechnicznych Grunty rodzime zalegające w podłożu projektowanej inwestycji można zaliczyć do gruntów nośnych (warstwa IIa, IIb, IIc, III i IV) oraz słabo nośnych (warstwa IId). Grunty nasypowe (warstwa I) z uwagi na nieznany sposób ich formowania i zmienny skład należy uznać również za grunty słabe. Rurociągi i studnie należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej. W miejscach występowania w poziomie posadowienia gruntów słabo nośnych (warstwa I, IId) zaleca się odpowiednio zwiększyć grubość podsypki. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Zaobserwowano lokalne, niewielkie sączenie wód gruntowych w otworze 3 na głębokości 2,0 m p.p.t. Wszelkie prace ziemne zaleca się prowadzić w porze suchej, przy możliwie niskim poziomie występowania sączeń, tak aby uniknąć odwaniania wykopów. Warunki gruntowo-wodne proponuje się przyjąć jako proste (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). W podłożu dominują grunty nośne a woda gruntowa do głębokości rozpoznania nie występuje. Projektowana inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Sposób posadowienia rurociągów oraz prowadzenie prac ziemnych należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. Ostateczna decyzja co do oceny warunków gruntowo-wodnych jak i ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu należy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do Projektanta. 5.1 Warunki prowadzenia robót ziemnych W podłożu zalegają grunty o kategorii urabialności II (piaski), III (pyły, nasypy), IV (gliny zwięzłe, zwietrzeliny gliniaste) oraz VI (wapienie) (wg Katalog Nakładów Rzeczowych nr 2-01 Budowle i roboty ziemne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997). Przy planowaniu robót ziemnych należy mieć na uwadze, że grunty warstwy IV (wapienie) należą do trudno urabialnych. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Zaobserwowano lokalne sączenie się wód gruntowych w otworze 3 na głębokości 2,0 m p.p.t. Wszelkie prace ziemne - 9 z 13 -

10 zaleca się prowadzić w porze suchej, przy możliwie niskim poziomie występowania sączeń, tak aby uniknąć odwaniania wykopów. Stwierdzone w podłożu wszystkie grunty spoiste zalicza się do gruntów tiksotropowych, czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego (zagęszczarki), pod wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją nośność. Zaleca się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 6. Wnioski i zalecenia 1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2018 r. odwiercono 4 otwory badawcze. Szczegółowe wykształcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworów badawczych (załącznik nr 3). 2. Powierzchnię terenu pokrywa gleba, lokalnie grunty nasypowe. Podłoże rodzime budują czwartorzędowe grunty pochodzenia plejstoceńskiego zwietrzeliny glin zwałowych i gliny zwałowe (wykształcone w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych i gruntów spoistych w różnych stopniach plastyczności) oraz zwietrzeliny gliniaste (wykształcone jako zwarte i pyły z okruchami wapienia). Niżej (rejon otworów 1, 2 i 4) nawiercono triasowe zwietrzałe wapienie. 3. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Zaobserwowano lokalne sączenie się wód gruntowych w otworze 3 na głębokości 2,0 m p.p.t. Wszelkie prace ziemne zaleca się prowadzić w porze suchej, przy możliwie niskim poziomie wód, tak aby uniknąć odwaniania wykopów. 4. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne z uwagi na prosty sposób wzmocnienia podłoża (odpowiednie zwiększenie grubości podsypki) proponuje się przyjąć jako proste. 5. Ocenę warunków geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacji z 13 -

11 6. Konstrukcję i sposób posadowienia rurociągów należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i głębokości posadowienia; o wartościach przyjmowanych obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża i wielkościach dopuszczalnych osiadań zadecyduje wyłącznie Projektant obiektu. 7. Zaleca się na etapie realizacji inwestycji nadzór prac ziemnych przez uprawnionego geologa. 8. Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. 7. Spis literatury i materiałów archiwalnych Mapa Geologiczna Polski - skala 1: E. Stupnicka Geologia regionalna Polski A. Wieczysty Hydrogeologia inżynierska Z. Pazdro Hydrogeologia ogólna Z. Wiłun Zarys geotechniki Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); Katalog Nakładów Rzeczowych nr 2-01 Budowle i roboty ziemne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Normy: PN 81/B 03020, PN 86/B 02480, PN 74/B 04452, PN B 06050, PN-80 B z 13 -

12 II. PROJEKT GEOTECHNICZNY 1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie Stwierdzone w podłożu wszystkie grunty spoiste zalicza się do gruntów tiksotropowych, czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego (zagęszczarki), pod wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją nośność. Zaleca się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych Zestawienie parametrów geotechnicznych podłoża zawiera załącznik nr 4. Podane parametry geotechniczne należy skorelować zgodnie z Załącznikiem A do normy EN : Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do normy EN : Model obliczeniowy podłoża gruntowego Model obliczeniowy podłoża gruntowego przyjęto na podstawie wykonanych odwiertów badawczych oraz badań laboratoryjnych gruntów. Model pracy podłoża gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podłoża wg normy EN :2004 należy rozpatrywać w warunkach z odpływem jak i w warunkach bez odpływu. 5. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności Wartości osiadań i nośności należy obliczyć w oparciu o karty otworów badawczych (załącznik nr 3) oraz w oparciu o wartości parametrów geotechnicznych (załącznik nr 4). 6. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania obiektu Dane niezbędne do zaprojektowania posadowienia (karty otworów, parametry geotechniczne, ocena warunków gruntowo-wodnych) zostały zebrane w dokumentacji z badań podłoża z 13 -

13 7. Prowadzenie robót ziemnych Sposób prowadzenia robót ziemnych został omówiony w dokumentacji z badań podłoża w punkcie Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt Projektowane elementy betonowe należy odpowiednio zabezpieczyć roztworem izolującym oraz zastosować przejścia szczelne dla podłączania rur. 9. Monitoring obiektu Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zagrożeń geologicznoinżynierskich. Podczas robót ziemnych monitoring można ograniczyć do nadzoru uprawnionego geologa z 13 -

14 ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszar badań

15 O3 O2 O1 O4 ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 otwór badawczy O1

16 ul. Łączna 99E, Rybnik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O1 Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: WG-1 Rejon: ul. Adamieckiego Miejscowość: Chorzów Powiat: Chorzów Województwo: śląskie Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Wiercenie: BIO-GEO Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 0.00 Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny gleba Gb I 0.30 pył szaro-żółty Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu Czwartorzęd Plejstocen zwietrzelina gliniasta (pył z okruchami wapienia) szaro-żółta Π KWg(Π+w) IIb III s zw 2.30 zwietrzały wapień szary 3.0 Trias Trias w IV SM Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J.Łukasiński

17 ul. Łączna 99E, Rybnik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O2 Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: WG-1 Rejon: ul. Adamieckiego Miejscowość: Chorzów Powiat: Chorzów Województwo: śląskie Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Wiercenie: BIO-GEO Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 0.00 Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny gleba Gb I Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 0.40 pył szaro-żółty Czwartorzęd Plejstocen 1.0 Π IIb s zw zwietrzelina gliniasta (pył z okruchami wapienia) szaro-żółta KWg(Π+w) III 2.70 zwietrzały wapień szary 3.0 Trias Trias 4.0 w IV SM Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J.Łukasiński

18 ul. Łączna 99E, Rybnik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O3 Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: WG-1 Rejon: ul. Maciejkowicka Miejscowość: Chorzów Powiat: Chorzów Województwo: śląskie Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Wiercenie: BIO-GEO Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 0.00 Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, glina, domieszki humusu) czarny Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 nn I w glina pylasta zwięzła żółta IId mpl glina pylasta zwięzła żółta Czwartorzęd Plejstocen Gπz 4.0 IIc mw tpl Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J.Łukasiński

19 ul. Łączna 99E, Rybnik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O4 Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: WG-1 Rejon: ul. Legnicka Miejscowość: Chorzów Powiat: Chorzów Województwo: śląskie Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Wiercenie: BIO-GEO Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 0.00 Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niekontrolowany (ziemia, żużel, gruz) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu nn I w ln pył żółto-brązowy Π IIb mw pzw piasek drobny zagliniony i z domieszką żwiru brązowy Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Pd+G+Ż IIa w szg 3.50 glina pylasta zwięzła czerwono-brązowa 4.0 Gπz IIc mw tpl Trias Trias 4.50 zwietrzały wapień szary w IV SM Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 Tabela parametrów geotechnicznych wg normy PN 81/B 03020; wartość charakterystyczna x (n) współczynnik materiałowy γ (m) wartość obliczeniowa x(r) *ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych ** grunt nawodniony Warstwa geotechniczna Rodzaj gruntu Stopień plastyczności Stopień zagęszczenia Wilgotność naturalna Gęstość objętościowa Spójność Kąt tarcia wewnętrznego Moduł pierwotnego odkształcenia Moduł wtórnego odkształcenia Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej Symbol konsolidacji gruntu I L I D Wn ρ [tm -3 ] Cu [kpa] Φ υ [ o ] E o [MPa] E [MPa] M o [MPa] M [MPa] I nn, Gb Nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, glina, domieszki humusu), gleba 1,75 30,5 x (n) IIa Pd 0,50* 16 0,9 0, γ (m) 1,58 27,5 x(r) 2,05 30,0 18,0 x (n) IIb Π 0,00* 22 0,9 0,9 0, C γ (m) 1,85 27,0 16,2 x(r) 2,00 22,0 16,5 x (n) IIc Gπz 0,10* 22 0,9 0,9 0, C γ (m) 1,80 19,8 14,9 x(r) 1,80 7,0 8,5 x (n) IId Gπz 0,60* 42 0,9 0,9 0, C γ (m) 1,62 6,3 7,7 x(r) 2,05 40,0 22,0 x (n) III KWG (Π+w) 0,00* 22 0,9 0,9 0, B γ (m) 1,85 36,0 19,8 x(r) IV w Podłoże skaliste zwietrzały wapień (grunty nośne Rc > 0,2 MPa), skała miękka I II III IV Nasyp niekontrolowany, gleba Plejstocen zwietrzeliny glin zwałowych i gliny zwałowe Plejstocen zwietrzeliny gliniaste Trias zwietrzałe wapienie

21 5

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu posadowienia budynków

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 53G, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 53G, 44 200 Rybnik MultiBank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych kanalizacji w rejonie ulic Harcerskiej, Klonowej, Skautów i Jodłowej w ŻYGLINIE AUTOR OPRACOWANIA KIEROWNIK JEDNOSTKI DOKUMENTUJĄCEJ mgr inż. Leszek Libera

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego z kanalizacją oraz na wykonaniu nakładki bitumicznej w m. Górna

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA:

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Światkiewicz w miejscowości Wólka Kossowska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Tadeusz Zarucki 12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Bank Zachodni WBK IV oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000 Lipowiec,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r.

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POD PROJEKTOWANE BOISKO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ NA TERENIE DZIAŁKI Nr 2/85 W MIEJSCOWOŚCI DZIEKANOWICE Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych

Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych Treść opracowania: Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych Zleceniodawca: DOM INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Chocimska 25, 60-688 Poznań Lokalizacja: Opracował: dz. nr 53/2 i 53/3 ulica:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 6 tel: 606 227 260, 660 053 662 eail: olczak4@wp.pl www.olczakgeol.pl OLCZAK GEOL Jest członkie Polskiego Koitetu Geotechniki OPINIA GEOTECHNICZNA usługi w zakresie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 tel. (056) 66 44 908 e-mail:.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 NIP 8792531897

Bardziej szczegółowo