BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wspólny Słownik Zamówień - CPV na usługę bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym bieżących napraw i dostaw niezbędnych materiałów oraz gotowość do usuwania awarii o wartości szacunkowej poniżej euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: Formularz OFERTA /BR-1/, Formularz cenowy /BR-2/, Opis przedmiotu zamówienia /BR-3/, Formularz wykaz usług /BR-4/, Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-5/, Projekt umowy /BR-6/. Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR BIURA /-/ Urszula Szkodzińska Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnych, zamontowanych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w tym bieżących napraw i dostaw niezbędnych materiałów oraz gotowość do usunięcia awarii, wynagradzanych na podstawie odrębnych umów, na wezwanie Zamawiającego, w trybie uwzględniającym w szczególności postanowienia projektu umowy /BR-6/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik /BR-3/ Opis przedmiotu zamówienia - Zakres prac konserwacyjnych. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych. Zamawiający informuje, iż przewiduje zebranie Wykonawców wizję lokalną, która odbędzie się dnia r. o godzinie w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77 w Warszawie. Zainteresowani Wykonawcy winni uprzedzić o swoim uczestnictwie w zebraniu najlepiej dzień wcześniej od g do g pod numerem telefonu (22) zainteresowane osoby muszą zostać zgłoszone pracownikowi służby ochrony w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich celem dopuszczenia do uczestnictwa w zebraniu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W terminie 17 miesięcy od daty zawarcia umowy. V. OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, W TYM 2

3 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Podmiotowe: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (liczonego wstecz od daty ogłoszenia niniejszego postępowania to jest od 26 lipca 2006 r. do 27 lipca 2009 r.) o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali, dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. usługi konserwacji instalacji lub urządzeń sanitarnych w budynkach wielokondygnacyjnych (biurowce, bloki mieszkalne itp.) o wartości ,00 zł brutto każda, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł. 4. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), posiadającymi aktualne uprawnienia: a) budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, bez ograniczeń, z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego co najmniej jedna osoba; b) świadectwem kwalifikacyjnym E uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW- co najmniej dwiema osobami; c) świadectwa kwalifikacyjne E w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw co najmniej dwiema osobami; d) świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv co najmniej jedną osobą; e) uprawnienia spawalnicze, gazowe i elektryczne co najmniej jedną osobą; f) świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW co najmniej jedną osobą; 3

4 g) świadectwa kwalifikacyjne D w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw co najmniej jedną osobą; h) świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kv co najmniej jedną osobą. 5. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym - w wykonaniu usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych używać będą własnego, odpowiedniego, sprawnego technicznie i atestowanego sprzętu. 2. Inne: 6. zapewnią, że wszystkie używane przy wykonaniu prac konserwacyjnych materiały będą posiadały wymagane prawem dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, 7. zapewnią, iż nie będą używać do wykonywania prac konserwacyjnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania a w przypadku warunków określonych w pkt 2 odrzuceniem oferty. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (V.1 SIWZ) LUB ŻE OFEROWANA DOSTAWA/USŁUGA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (V.2 SIWZ) A TAKŻE INNE WYMAGANE DOKUMENTY. Wykonawcy dołączą do oferty: Ad V.1.: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-5/, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 4

5 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie Wykaz usług /BR-4/, 4) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 5) oświadczenie o dysponowaniu lub, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w formularzu OFERTA /BR-1/), 6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeśli dotyczy), 7) oświadczenie, iż w wykonaniu usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych używać będą własnego, odpowiedniego, sprawnego technicznie i atestowanego sprzętu (w formularzu OFERTA /BR-1/), Ad. V.2: 8) wypełniony w miejscach wykropkowanych i podpisany formularz cenowy /BR-2/, 9) podpisany Opis przedmiotu zamówienia /BR-3/ 10) oświadczenie, iż w wykonaniu usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych nie będą używać do wykonywania prac konserwacyjnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi (w formularzu OFERTA /BR-1/), POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: 11) parafowany i odpowiednio wypełniony w miejscach wykropkowanych projekt umowy /BR-6/ (zalecenie Zamawiającego niezłożenie tego dokumentu przez Wykonawcę nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty). Wymienione powyżej w pkt 1, 3 (wykaz usług), 5, 7, 8, 9, 10 i 11 dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów, pozostałe oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 5

6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane faksem lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza na piśmie fakt otrzymania wiadomości faksowej. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: p. Ryszard Saporek tel. (022) , - w sprawach proceduralnych: p. Marek Tenerowicz i p. Adriana Urbanik, faks (0-22) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zgodnej z niniejszą specyfikacją. 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca Wykonawcy umieścić w kopercie z ofertą w osobnym opakowaniu z napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 6

7 3. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, czytelnym pismem, PODPISANA (a nie parafowana). 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawioną na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, Al. Solidarności 77 Oferta na usługę konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych oraz pozostawania w gotowości do usuwania awarii Nie otwierać przed r. godz Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany oferty dokonywać się winny w tym samym trybie co złożenie oferty, tzn. zgodnie z pkt. X siwz ppkt 1-5, 7 i Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym projektem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Warunki dotyczące konsorcjum 1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 4 ustawy). W pozostałym zakresie konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 7

8 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 5. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 do dnia roku, godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w siedzibie Zamawiającego /biblioteka/, adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, Warszawa. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora Gość BRPO jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 8

9 Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. Cena może zawierać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oceny ofert dokona zgodnie z podanymi kryteriami i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. Znaczenie Maksymalna ilość punktów L.p. Kryterium procentowe jakie może otrzymać oferta za kryterium dane kryterium 1. Cena brutto (C) 100 % 100 punktów CENA BRUTTO W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Cmin P(Ci) = x 100 x 100% Ci gdzie: P (Ci) - ilość punktów jakie otrzyma oferta i za kryterium Cena brutto, Cmin- najniższa cena brutto spośród zaproponowanych we wszystkich nie odrzuconych ofertach, Ci zaproponowana w ofercie i cena brutto. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która zgodnie z przyjętym kryterium i zasadami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów. 9

10 XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ppkt Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3. Umowa zostanie zawarta w centrali Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności Umowa zostanie zawarta według projektu umowy /BR-6/. 5. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy. 6. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a w przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji przekaże Zamawiającemu wzór gwarancji do akceptacji w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed planowanym terminem zawarcia umowy, o którym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej (brutto). 2) Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form: 1) pieniężnej przelewem na rachunek Zamawiającego: , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 10

11 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia. UWAGA: wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego lub żądania dołączenia kserokopii bankowej karty wzorów podpisów osób upoważnionych do podejmowania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 4) Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne. 5) Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od upływu okresu obowiązywania umowy i uznania Zamawiającego prac konserwacyjnych za należycie wykonane. XVII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). XVIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 11

12 Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż faksowa lub pisemna nie będą rozpatrywane, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła. XIX. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i umieści na swojej stronie internetowej. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. XXI. INNE INFORMACJE Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w złożonych ofertach: 1) oczywiste omyłki pisarskie (widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, które są widoczne dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy; przez dokonanie poprawki tej omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian), 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (widoczny, bezsporny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności 12

13 błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, w szczególności brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty wartości podatku od towarów i usług zaokrąglenie wartości podatku winno nastąpić do pełnej dziesiątki w górę ; omyłka możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień Wykonawcy), 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (dotyczy omyłek w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz gdy poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego lub nie dotyczy istotnych postanowień oferty; omyłki winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności) niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu przez Zamawiającego oferty, nie zgodzi się na poprawienie omyłki określonej w pkt 3, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 13

14 Pieczęć Wykonawcy Tel. /faks: /BR-1/ OFERTA OFERTA Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnych, zamontowanych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w tym bieżących napraw i dostaw niezbędnych materiałów oraz gotowość do usunięcia awarii, wynagradzanych na podstawie odrębnych umów, na wezwanie Zamawiającego, w trybie uwzględniającym w szczególności postanowienia projektu umowy /BR-6/ i oferujemy realizację usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną cenę brutto (za cały okres obowiązywania umowy): wartość brutto zł Oświadczamy, że: - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, - akceptujemy projekt umowy /BR-6/, - zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:...**, - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie...** - dysponujemy lub będziemy dysponować*** osobami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia: 14

15 a) budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, bez ograniczeń, z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego co najmniej jedna osoba; b) świadectwem kwalifikacyjnym E uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW- co najmniej dwiema osobami; c) świadectwa kwalifikacyjne E w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw co najmniej dwiema osobami; d) świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv co najmniej jedną osobą; e) uprawnienia spawalnicze, gazowe i elektryczne co najmniej jedną osobą; f) świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50kW co najmniej jedną osobą; g) świadectwa kwalifikacyjne D w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw co najmniej jedną osobą; h) świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kv co najmniej jedną osobą. - w wykonaniu usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych używać będziemy własnego, odpowiedniego, sprawnego technicznie i atestowanego sprzętu, - w wykonaniu usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych nie będziemy używać do wykonywania prac konserwacyjnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do oferty załączamy: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - formularz /BR-5/, 2. Wypełniony w miejscach wykropkowanych i podpisany formularz cenowy /BR-2/, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 4. Polisę lub inny dokument, 5. Podpisany opis przedmiotu zamówienia /BR-3/, 6. Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami formularz /BR-4/, 7. Parafowany i odpowiednio wypełniony w miejscach wykropkowanych projekt umowy - /BR-6/, 8. Inne (np.: pełnomocnictwo)...** 15

16 9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeśli dotyczy)., dnia 2009 r. pieczęć i podpis Wykonawcy Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. * należy odpowiednio skreślić, ** należy odpowiednio wypełnić, *** w przypadku pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien załączyć je do oferty. 16

17 /BR 2/ FORMULARZ CENOWY Opis przedmiotu zamówienia Wartość brutto w złotych za 1 miesiąc prac liczba miesięcy VAT w % Wartość brutto w złotych (kol. 2 x kol. 3) Prace wykonywane miesięcznie zgodnie z zakresem opisanym w załączniku /BR-3/. 17 %...., dnia r. pieczęć i podpis Wykonawcy Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 17

18 /BR-3/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usłudze konserwacji podlegają instalacje i urządzenia sanitarne w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanym w Warszawie, w Al. Solidarności 77. Budynek posiada powierzchnię użytkową równą 3480 m², w tym powierzchni biurowej 1500 m². Budynek składa się z 3 trwale połączonych brył (budynek główny i dwa skrzydła) cztero i pięciokondygnacyjnych, nadziemnych, całkowicie podpiwniczonych. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe i winda. Budynek wyposażony jest miedzy innymi w instalację wodnokanalizacyjną zewnętrzną (wpusty dachowe, kanalizacja drenażowa, rynny odpływowe, rewizje), instalację wodnokanalizacyjną wewnętrzną (rury ocynkowane dla wody zimnej i ciepłej, polipropylenowe dla wody zimnej, kratki drenażowe, wodomierz, urządzenia sanitarne), instalację centralnego ogrzewania (węzeł cieplny z automatyką pogodową, grzejniki), instalację wentylacji mechanicznej ( czerpnia i wyrzutnia powietrza, przewody, wentylatory). Zakres usług konserwacyjnych 1. Usuwanie przecieków na złączach instalacji wewnętrznej, zaworach, śrubunkach, pompach cyrkulacyjnych, grzejnikach itp. 2. Wymiana skorodowanych odcinków rur do 0,5 mb długości. 3. Wymiana uszczelek przy zaworach kołnierzowych, przelotowych i pompach. 4. Okresowe uzupełnianie brakującej wody w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w celu utrzymania stałego ciśnienia w w/w instalacjach. 5. Utrzymywanie w sprawności technicznej naczyń przeponowych. 6. Wymiana zużytych lub niesprawnych termometrów i manometrów, samoczynnych odpowietrzników, zaworów, filtrów siatkowych lub ich wkładów. 7. Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zapowietrzonych grzejników i nagrzewnic. 8. Udrażnianie lub oczyszczanie niedrożnych gałązek grzejnikowych. 9. Utrzymywanie w sprawności zaworów kulowych oraz urządzeń i regulatorów automatyki pogodowej centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, sterowniczej i automatyki pomiarowej ilości ciepła. 18

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo