RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201"

Transkrypt

1

2 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2

3 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie na temat Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line 7 1. Formularz ankiety 8 2. Informacja i promocja Podsumowanie wyników konsultacji konsumenckich 11 III. Ogólnopolskie konsultacje na temat Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line skierowane do interesariuszy instytucjonalnych Formularz ankiety Informacja i promocja Instytucje biorące udział w konsultacjach Podsumowanie wyników konsultacji społecznych skierowanych do interesariuszy instytucjonalnych (dr K. Gajda-Roszczynialska, mgr Mateusz Pękala) 22 3

4 Wstęp Ochrona konsumentów należy do obszaru kompetencji dzielonych pomiędzy UE i państwa członkowskie. W art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Unia musi się przyczyniać m.in. do ochrony interesów gospodarczych konsumentów oraz wspierania ich prawa do informacji i edukacji w celu zachowania ich interesów. Inicjatywa w zakresie ADR i ODR na podstawie art. 114 TFUE pomoże w osiągnięciu tych celów w kontekście właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności. Co piąty konsument w Unii Europejskiej napotkał problemy przy nabywaniu towarów lub usług na jednolitym rynku. Według danych Komisji Europejskiej nieliczni spośród tych konsumentów dochodzą swoich roszczeń. Zróżnicowanie charakteru podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów (podmiotów ADR) na terenie Unii, ale też w poszczególnych państwach, powoduje relatywnie niewielką pośród konsumentów świadomość istnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym rozpoznawalność omawianego systemu może być fakt, iż podmioty ADR w różnych krajach członkowskich dotyczą różnych branż. W całej Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie ponad 750 podmiotów ADR, a mimo tej dużej liczby instytucji Komisja Europejska zdiagnozowała znaczne luki w zasięgu ich działania. 1 Nakładające się na siebie wymienione czynniki w znaczący sposób ograniczają dostęp konsumentów do pozasądowych/alternatywnych metod rozwiązywania sporów, równocześnie zmniejszając skalę ich działania. W przypadku internetowego rozwiązywania sporów (ODR), tylko nieliczne podmioty ADR oferują obecnie możliwość prowadzenia całego procesu rozwiązywania sporu poprzez Internet. Kolejną cechą różnicującą podmioty ADR w Unii Europejskiej jest zakres obligatoryjności. W przypadku zdecydowanej większości podmiotów ADR uczestnictwo w takiej metodzie rozstrzygania sporu jest dobrowolne dla obu stron. Dobrowolność udziału w procedurze ADR dotyczy 64% przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. 1 W niektórych państwach (np. na Słowacji i w Słowenii) najprawdopodobniej w ogóle nie ma uznanych podmiotów ADR, a np. na Cyprze i w Rumunii system wymaga dalszego rozwoju. 4

5 Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się przyjąć pakiet do końca 2012 r. jako działanie priorytetowe przewidziane w Akcie o Jednolitym Rynku. Pakiet stanowi również dokończenie jednego z działań w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. Po przyjęciu pakietu państwa członkowskie UE będą miały 18 miesięcy na wdrożenie dyrektywy ADR. Oznacza to, że wysokiej jakości podmioty pozasądowe ADR powinny być dostępne na całym terenie UE w drugiej połowie 2014 r. Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów On-line zostanie w pełni uruchomiona na początku 2015 r. 5

6 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie Alternatywne metody rozwiązywania sporów (metody ADR, Alternative Dispute Resolution). Skrót ADR do powszechnego użycia wprowadziła Zielona Księga w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych opracowana przez Komisję Europejską ( r). Istotą alternatywnych metod rozwiązywania sporów jest pomoc konsumentom w rozstrzygnięciu sporu na linii konsument-przedsiębiorca, powstałego w związku z nabyciem towaru bądź usługi. Podmioty, które oferują alternatywne metody rozwiązywania sporów są podmiotami pozasądowymi. Znacznikiem tej metody jest prowadzenie postępowania rozjemczego przez stronę trzecią. Strona ta musi być neutralna oraz zaproponować konkretne rozwiązanie konfliktu bądź doprowadzić do spotkania stron konfliktu, by doprowadzić do jego rozstrzygnięcia. Stroną taką mogą być np. mediatorzy czy rzecznicy praw. Alternatywną metodą rozwiązywania sporu nie jest metoda bezpośredniego rozstrzygania sporu przez przedsiębiorcę, chociażby przez dział wewnętrzny przedsiębiorstwa (np. dział skarg, dział reklamacji). Podobnie alternatywnej metody rozwiązywania sporu nie stanowi bezpośrednia ugod czy rozstrzygnięcie polubowne zawarte między konsumentem a przedsiębiorcą. Do alternatywnych metod rozwiązywania sporów zaliczamy mediację, arbitraż, koncyliację i negocjacje. W prawie polskim mamy do czynienia z mediacją i arbitrażem. Mediacja charakteryzuje się dużą samodzielnością i dopuszczeniem znacznej aktywności stron sporu (to strony decydują o technice rozwiązania konfliktu), podczas której mediator jest stroną zachęcającą do nawiązania dialogu. W przypadku arbitrażu wyrok wydawany jest przez arbitrów, którzy wybrani zostali przez obie strony sporu a wyrok wydawany jest na podstawie prawa właściwego. Strony po zapadnięciu wyroku mają obowiązek się mu podporządkować. 6

7 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie na temat Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line Czas trwania konsultacji: od 16 kwietnia do 10 maja 2012 r. Konsultacje konsumenckie prowadzone były w partnerstwie z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce Otrzymanych odpowiedzi: 383 W konsultacjach organizowanych przez Różę Thun, skierowanych do konsumentów, uczestniczyło 383 obywateli z całej Polski. Dla porównania Komisja Europejska w konsultacjach w temacie alternatywnego rozwiązywania sporów oraz internetowej platformy rozwiązywania sporów (ADR/ODR) z terenu całej Unii Europejskiej uzyskała jedynie 234 odpowiedzi. Obecnie pozasądowe rozstrzyganie sporów w UE możliwe jest jedynie w przypadku niektórych branż lub niektórych dziedzin. Dlatego Komisja Europejska ogłosiła pakiet wniosków ustawodawczych, które mają zagwarantować, że wszyscy konsumenci UE będą mieli możliwość rozwiązywania problemów bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową i to bez względu na rodzaj produktu czy usługi, których dotyczy spór umowny oraz bez względu na miejsce ich nabycia na terenie europejskiego jednolitego rynku (tzn. w państwie zamieszkania lub za granicą). Z myślą o konsumentach dokonujących zakupów z innego państwa UE za pośrednictwem Internetu, Komisja chce stworzyć Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów On-line (platformę ODR), która umożliwi przeprowadzanie całej procedury rozstrzygania sporów umownych za pośrednictwem Internetu w ciągu 30 dni. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) stanowią rozwiązanie szybsze, tańsze i prostsze w zastosowaniu niż postępowanie sądowe. Według danych szacunkowych ogólny dostęp do ADR wysokiej jakości na terenie całej UE pozwoli konsumentom zaoszczędzić rocznie ok. 22,5 miliarda euro. 1. Formularz ankiety 7

8 Formularz ankiety zawierał 10 pytań: 9 pytań zamkniętych i pytań półotwartych, 1 pytanie otwarte ( Uwagi ). Czy wiesz, że spory konsument - przedsiębiorca można rozstrzygać pozasądowo? A. Tak B. Nie Czy korzystałeś/łaś kiedykolwiek z alternatywnych (pozasądowych) metod rozstrzygania sporów konsumenckich? A. Tak B. Nie Co może Cię przekonać do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów? Uszereguj w kolejności od najważniejszego (numeracja 1-4, 1 będące najważniejszym): szybkość rozstrzygania sporu brak kosztów powszechny i łatwy dostęp (np. formularz elektroniczny) inne Czy uważasz, że bariery językowe i niepewność związana z nieznajomością przepisów prawnych w innych krajach UE odstraszają od dokonywania zakupów od sprzedawców z innych krajów UE? A. Tak. Uważam, że to znaczące bariery B. Nie dostrzegam takiego problemu Czy uważasz, że system składania skarg przez Internet (ODR) wymaga wsparcia ze strony doradców asystujących wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu sporów transgranicznych (np. z europejskich centrów konsumenckich)? A. Nie, system nie potrzebuje wsparcia doradców B. Asysta doradców jest niezbędna 8

9 Czy internetowe rozstrzyganie sporów powinno umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców czy też przedsiębiorców na konsumentów? A. System powinien umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców B. System powinien umożliwiać wnoszenie skarg przez konsumentów na przedsiębiorców i przez przedsiębiorców na konsumentów Czy tworzony internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich powinien dotyczyć wszystkich rodzajów sporów i branż czy tylko wybranych? A. internetowy system rozwiązywania sporów powinien dotyczyć wszystkich branż B. internetowy system rozwiązywania sporów powinien dotyczyć wybranych branż a. usługi finansowe b. usługi telekomunikacyjne c. turystyka d. usługi ubezpieczeniowe e. internetowe sklepy ze sprzętem RTV/AGD f. inne: Czy uważasz, że istnieje potrzeba promocji alternatywnych systemów rozwiązywania sporów, w tym internetowych? A. Tak B. Nie Czy czujesz się bezpiecznie dokonując zakupów przez Internet? A. w kraju: (w skali 1-10, gdzie 1 oznacza najbezpieczniej) B. za granicą: (w skali 1-10, gdzie 1 oznacza najbezpieczniej) Czy masz inne uwagi? 9

10 2. Informacja i promocja Formularz w wersji elektronicznej umieszczony został na stronie internetowej po wypełnieniu formularza ankieta automatycznie wysyłana była na adres W celu jak najszerszego dotarcia z informacją o prowadzonych konsultacjach link kierujący bezpośrednio do formularza ankiety wraz z zaproszeniem do udziału w badaniu rozesłany został wg bazy danych Biura Parlamentarnego Róży Thun (około 4000 rekordów). Utworzone zostało wydarzenie na portalu Facebook, w którym udział zadeklarowało ponad 500 osób. Link do formularza ankiety na stronie internetowej został umieszczony również na profilu/fanpage (podczas trwania konsultacji nastąpiła migracja, tj. konwersja profilu na fanpage, wynik przepisów regulaminu portalu Facebook) Róży Thun na Facebooku (5060 fanów) oraz na fanpage Polska Róża Europy (1238 fanów). Link do formularza ankiety wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach rozesłany został do ogólnokrajowych mediów w formie komunikatu prasowego (echa medialne: 55 publikacji). Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z prowadzącymi strony/portale informacja o prowadzonych konsultacjach umieszczona została na tematycznych portalach i stronach internetowych takich jak m.in.: ngo.pl; konsument.gov.pl; polskawue.gov.pl; rzecznicykonsumentow.eu; web.gov.pl. 10

11 3. Podsumowanie wyników konsultacji konsumenckich Na pytanie nr 1 Czy wiesz, że spory konsument - przedsiębiorca można rozstrzygać pozasądowo? 70,76% biorących udział w konsultacjach odpowiedziało twierdząco, 29,24% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Czy wiesz, że spory konsument-przedsiębiorca można rozstrzygać pozasądowo? TAK NIE Na pytanie nr 2 Czy korzystałeś/łaś kiedykolwiek z alternatywnych (pozasądowych) metod rozstrzygania sporów konsumenckich? 21,15% biorących udział w konsultacjach odpowiedziało twierdząco, 78,85% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Czy korzystałeś kiedykolwiek z metod ADR? TAK NIE 11

12 Na pytanie nr 3 Co może Cię przekonać do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów?, w którym należało uszeregować odpowiedzi w skali 1-4, za najważniejsze ankietowani uznali kolejno: 1. szybkość rozstrzygania sporu 2. brak kosztów 3. powszechny i łatwy dostęp (np. formularz elektroniczny) 4. inne (tutaj najczęściej wymieniane to: skuteczność, komfort/wygoda, jasne kryteria, język, brak konieczności uczestnictwa osoby reprezentującej pokrzywdzonego, np. adwokata) Powodem, który najczęściej wskazywany był jako najważniejszy spośród trzech wymienionych jest szybkość rozstrzygania sporu (odpowiedź uzyskała najmniej wskazań 3 i najwięcej wskazań 1-37,82% spośród wszystkich 1 ). Powodem, który najczęściej wymieniany był jako najmniej ważny spośród trzech wymienionych jest powszechny i łatwy dostęp (odpowiedź uzyskała najmniej wskazań 1 - i najwięcej wskazań 3-42,74% spośród wszystkich 3 ) Na pytanie nr 4 Czy uważasz, że bariery językowe i niepewność związana z nieznajomością przepisów prawnych w innych krajach UE odstraszają od dokonywania zakupów od sprzedawców z innych krajów UE? 79,58% ankietowanych uznało wymienione bariery za znaczące, a 20,42% biorących udział w konsultacjach uznało, że bariery językowe i nieznajomość przepisów prawa nie stanowią czynnika odstraszającego od zakupów transgranicznych. Czy uważasz, że bariery językowe i niepewność związana z nieznajomością przepisów prawnych w innych krajach UE odstraszają od dokonywania zakupów od sprzedawców z innych krajów UE? Tak. Uważam, że to znaczące bariery Nie dostrzegam takiego problemu 12

13 Na pytanie nr 5 Czy uważasz, że system składania skarg przez Internet (ODR) wymaga wsparcia ze strony doradców asystujących wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu sporów transgranicznych (np. z europejskich centrów konsumenckich)? 67,89% konsultowanych uznało tego rodzaju pomoc za niezbędną; 32,11% było zdania, że asysta taka jest niepotrzebna. Czy uważasz, że system składania skarg przez Internet (ODR) wymaga wsparcia ze strony doradców asystujących wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu sporów transgranicznych? Asysta doradców jest niezbędna Nie, system nie potrzebuje wsparcia doradców Na pytanie nr 6 Czy internetowe rozstrzyganie sporów powinno umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców czy też przedsiębiorców na konsumentów? 25,07% osób biorących udział w konsultacjach zaznaczyło odpowiedź stwierdzającą, że proponowany system powinien umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców; a 74,93% osób uznało, że system powinien umożliwiać wnoszenie skarg przez konsumentów na przedsiębiorców i przez przedsiębiorców na konsumentów. Czy internetowe rozstrzyganie sporów powinno umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców czy też przedsiębiorców na konsumentów? System powinien umożliwiać wnoszenie skarg jedynie konsumentów na przedsiębiorców 13 System powinien umożliwiać wnoszenie skarg przez konsumentów na przedsiębiorców i przez przedsiębiorców na konsumentów

14 Na pytanie nr 7 Czy tworzony internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich powinien dotyczyć wszystkich rodzajów sporów i branż czy tylko wybranych? aż 92,17% osób było zdania, że internetowy system rozwiązywania sporów powinien dotyczyć wszystkich branż; jedynie 7,83% osób biorących udział w konsultacjach uznało, że proponowany system powinien dotyczyć wybranych branż. Czy tworzony internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich powinien dotyczyć wszystkich rodzajów sporów i branż czy tylko wybranych? powinien dotyczyć wszystkich branż powinien dotyczyć wybranych branż Spośród tych, którzy wybrali odpowiedź B, na poszczególne branże wskazało odpowiednio: turystyka - 23,07% internetowe sklepy ze sprzętem RTV/AGD - 22,22% usługi telekomunikacyjne - 21,37% usługi finansowe - 16,24% usługi ubezpieczeniowe - 15,38% inne - 1,71% Na pytanie nr 8 Czy uważasz, że istnieje potrzeba promocji alternatywnych systemów rozwiązywania sporów, w tym internetowych? odpowiedzi twierdzącej udzieliło 92,17% osób, odpowiedzi negatywnej 7,83%. 14

15 Czy uważasz, że istnieje potrzeba promocji alternatywnych systemów rozwiązywania sporów, w tym internetowych? Nie Tak Ankietowani, którzy zaznaczyli odpowiedź twierdzącą musieli określić, jaka forma promocji według nich jest najskuteczniejsza? Proponowane odpowiedzi należało uszeregować w kolejności od najważniejszej (numeracja 1-6, 1 będące najważniejszym): Ankietowani, którzy wybrali odpowiedź TAK, uszeregowali odpowiedzi w następujący sposób (1 najbardziej skuteczna forma promocji, 6 - najmniej skuteczna forma promocji) 1. kampania internetowa 2. kampania telewizyjna 3. kampania w mediach społecznościowych 4. ogłoszenia w prasie 5. kampania outdoor 6. inne (kampania radiowa, ulotki, e-learning, obowiązek umieszczania informacji na stronach e-sklepów i portali handlowych, promocja przez organizacje konsumenckie, rzeczników konsumentów) Forma promocji, która najczęściej wskazywana była jako najskuteczniejsza spośród pięciu wymienionych to kampania internetowa (odpowiedź uzyskała najmniej wskazań 5 i najwięcej wskazań 1-40,05% spośród wszystkich 1 ). 15

16 Forma promocji, która najczęściej wskazywana była jako najmniej skuteczna spośród pięciu wymienionych to kampania outdoor (odpowiedź uzyskała najmniej wskazań 1 i najwięcej wskazań 5-53,99% spośród wszystkich 5 ). W pytaniu nr 9 Czy czujesz się bezpiecznie dokonując zakupów przez Internet?, w którym należało na skali zaznaczyć poziom poczucia bezpieczeństwa (skala: 1 - bezpiecznie, 10 niebezpiecznie) uzyskano następujące dane: A. w kraju: średnio 3,86 B. za granicą: średnio 5,53 Z czego wynika, że konsumenci czują się pewniej dokunując zakupów w kraju. Natomiast dokonując zakupów przez Internet za granicą, uśredniając, co drugi konsument czuje się niebezpiecznie (niepewnie). 16

17 III. Ogólnopolskie konsultacje na temat Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line skierowane do interesariuszy instytucjonalnych Czas trwania konsultacji: od 20 marca do 18 kwietnia 2012 r. Otrzymanych odpowiedzi: 42 W konsultacjach organizowanych przez Różę Thun, skierowanych do interesariuszy instytucjonalnych wzięły udział 42 instytucje. Wraz z odpowiedziami uzyskanymi w ramach konsultacji konsumenckich daje to łączną liczbę 425 wypełnionych prawidłowo formularzy ankiet. Dla porównania Komisja Europejska w konsultacjach w temacie alternatywnego rozwiązywania sporów oraz internetowej platformy rozwiązywania sporów (ADR/ODR) z terenu całej Unii Europejskiej uzyskała jedynie 234 odpowiedzi, zarówno od konsumentów jak i od instytucji. Jak wspomniano we wstępie niniejszego Raportu, ochrona konsumentów należy do obszaru kompetencji dzielonych pomiędzy UE i państwa członkowskie. Dlatego też, ponad 12 lat temu Komisja Europejska przyjęła zalecenia o systemach ADR. Jednakże analiza obecnej sytuacji wskazuje na fakt, iż działania podejmowane jednostronnie przez kraje członkowskie (czyli na szczeblu krajowym) nie zakończyły się pełnym sukcesem. Systemy ADR nie mają w chwili obecnej takiego zasięgu, jaki uznany mógłby być za najkorzystniejszy dla konsumentów w Unii Europejskiej. Dodatkowo, zupełnie w nie wystarczający sposób rozwinięto systemy ODR. Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę, iż zaniedbano rozwój systemów ODR zwłaszcza w odniesieniu do handlu transgranicznego. Efektem tego jest dyskryminacja konsumentów, którzy nie wszyscy i nie wszędzie mają jednakowy dostęp do systemów ODR na terenie Unii Europejskiej. Z informacji przytaczanych przez Komisję Europejską wynika, iż: co dwudziesty konsument doświadczył problemów przy transgranicznym nabywaniu towarów lub usług, natomiast 59 % przedsiębiorców stwierdziło, że istotną przeszkodą powstrzymującą ich przed prowadzeniem sprzedaży transgranicznej są potencjalnie wyższe koszty rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów transgranicznych w porównaniu z krajowymi. 17

18 1. Formularz ankiety Formularz ankiety składał się z 9 pytań otwartych, ogólnych i szczegółowych. Pytania dotyczyły m.in. kwestii związanych z zakresem podmiotowym, skutecznością form rozpowszechniania wiedzy na temat metod alternatywnego rozwiązywania sporów, wpływem wdrożenia metod ODR w obrocie konsumenckim na rozwój rynku wewnętrznego, oceną dopuszczalności wprowadzenia unijnego systemu ODR w sporach konsumenckich w handlu krajowym i transgranicznym czy wpływem wyrażenia przez świadczących usługi j zgody na stosowanie metod ADR w sporach z konsumentami. 1. Projekty Komisji Europejskiej dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidują wprowadzenie różnych metod rozwiązywania sporów we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Czy w Państwa ocenie podejście tego typu jest słuszne, czy tez zasadne wydaje się ograniczenie zasięgu takiego systemu do określonych branż/umów? 2. W jaki sposób powinna być przekazywana informacja o istnieniu podmiotu ADR właściwego do rozstrzygnięcia sporu? Czy wystarczające będą informację o takich podmiotach udzielane przez samych przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców i konsumentów (rozważane jest wprowadzenie takiego obowiązku), czy też ułatwieniem może być istnienie jednej platformy internetowej, której zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego podmiotu ADR oraz udzielenie pomocy konsumentom na pierwszym etapie procedury? 3. Czy wdrożenie systemu rozstrzygania sporów konsumenckich on-line (ODR), który ułatwi rozstrzyganie sporu w sytuacji, gdy przedsiębiorca i konsument są z innych krajów, może zachęcić państwa do zakupu/sprzedaży towaru (lub usługi) z kontrahentem z innego kraju? 4. Czy system on-line powinien pomagać w rozwiązywaniu wszystkich sporów internetowych czy tylko tych transgranicznych? 18

19 5. Czy nowo tworzony system powinien obejmować możliwość wnoszenia skarg tylko konsumentom przeciwko przedsiębiorcom, czy też także przedsiębiorcom przeciwko konsumentom? 6. Czy w Państwa opinii istnieją branże/rodzaje umów, które nie powinny być włączone w system alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich (np. lekarz-pacjent, wolne zawody)? 7. Jak podmiot ADR powinien być właściwy do rozstrzygnięcia sporu? Czy ten właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta, czy też ten właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę? A może powinien istnieć inny sposób wyznaczania właściwego podmiotu ADR? 8. Projekty Komisji Europejskiej przewidują obowiązek informowania przez przedsiębiorców o właściwych podmiotach ADR, które mogą rozstrzygnąć potencjalny spór pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem. Czy w Państwa opinii słuszne jest aby przedsiębiorcy, niezależnie od powyższego obowiązku, z góry deklarowali (np. w ogólnych warunkach umowy albo na ich stronach internetowych) uczestnictwo w takim systemie oraz zgodę na poddanie się pod rozstrzygnięcie? Powyższe skutkowałoby obowiązkiem uczestnictwa przedsiębiorcy w postępowaniu w przypadku złożenia przez konsumenta odpowiedniej skargi. 9. Czy generalna zgoda przedsiębiorcy na uczestnictwo w systemie ADR, co skutkowałoby poddaniu sie pod rozstrzygnięcie ADR w przypadku zaistniałego sporu, może spowodować zwiększenie zaufania do tego przedsiębiorcy? 2. Informacja i promocja Formularz wraz z zaproszeniem rozesłany został pocztą tradycyjną oraz elektroniczną do szerokiej bazy odbiorców: organizacji konsumenckich, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli trzeciego sektora, think-tanków, banków, instytucji związanych z systemami ADR w Polsce, okręgowych izb radców prawnych, rzeczników konsumentów, jednostek naukowych zajmujących się tematem alternatywnego rozwiązywania sporów oraz do przedsiębiorców, w tym barnży e-commerce. Przedsiębiorcy branży e-commerce wybrani zostali na podstawie rankingu Internet Standard za rok Ponadto formularz w wersji interaktywnej 19

20 umieszczony został na stronie internetowej 3. Instytucje biorące udział w konsultacjach 1. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 2. Federacja Konsumentów 3. Rzecznik Ubezpieczonych 4. Miejski Rzecznik Konsumentów w Kielcach 5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zakopanem 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jędrzejowie 7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Opatowie 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej 9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Suchej Beskidzkiej 10. Powiatowy i Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie 11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wadowicach 12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oświęcimiu 13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starachowicach 14. Krajowa Rada Radców Prawnych 15. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu 16. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie 17. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu 18. Związek Rzemiosła Polskiego 19. Polska Izba Ubezpieczeń 20. Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego 21. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 20

21 22. Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach 23. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie 24. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie 25. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 26. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 27. Urząd Regulacji Energetyki 28. Polskie Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej 29. Związek Banków Polskich 30. TESCO (Polska) Sp. zo.o. 31. Orange Customer Service sp. z o.o. 32. Polska Telefonia Cyfrowa 33. UBIK Business Consulting Sp. z o.o. 34. Bank BPS S.A. 35. Grupa Allegro sp.z o.o. 36. Kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. 37. Wardyński i Wspólnicy sp.k. 38. PKPP Lewiatan 39. TRUSTED SHOPS 40. Magazyn THINKTANK 41. Fundacja PANOPTYKON 42. Społeczna Rada ds. Rozwiązywania Konfliktów przy Ministerstwie Sprawiedliwości 21

22 4. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych skierowanych do interesariuszy instytucjonalnych Podsumowanie wyników konsultacji społecznych, których formularz ankiety skierowany został do interesariuszy instytucjonalnych opracowany został przez dr Katarzynę Gajdę-Roszczynialską oraz mgr Mateusza Pękalę z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. PYTANIE 1 Projekty Komisji Europejskiej dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidują wprowadzenie różnych metod rozwiązywania sporów we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Czy w Państwa ocenie podejście tego typu jest słuszne, czy też zasadne wydaje się ograniczenie zasięgu takiego systemu do określonych branż/umów? PODSUMOWANIE UZYSKANYCH ODPOWIEDZI: Pierwsze pytanie zadane w ramach procedury konsultacji społecznych odnośnie do wprowadzenia synchronizowanego systemu alternatywnych metod rozwiązania sporów konsumenckich (CADR) 2 i internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR) 3 miało charakter ogólny, i dotyczyło zakresu spraw, w jakich procedury pozasądowe mogą odgrywać znaczącą rolę w skutecznym i szybkim rozwiązaniu sporów konsumenckich w szczególności co do sporów z elementem transgranicznym lub przez Internet.. Analiza uzyskanych odpowiedzi ukazuje generalne nastawienie respondentów do inicjatywy Komisji Europejskiej. Podmioty, które wzięły 2 Zob. Wniosek z dnia r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zmieniająca rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich), KOM (2011) 793, wersja ostateczna. 3 Zob. Wniosek z dnia r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR w sprawach konsumenckich ), KOM (2011) 794, wersja ostateczna. 22

23 udział w konsultacjach, wyrażają duże zainteresowanie upowszechnieniem stosowania metod CADR oraz posiadają dużą wiedzę na temat aktualnych przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie przez instytucje krajowe i europejskie. Przeważająca tendencja wśród respondentów wskazuje na akceptowalność pełnego zakresu CADR i ODR, tj. dopuszczalność rozwiązania za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów wszelkich sporów konsumenckich dotyczących zobowiązań umownych, bez względu na to co i gdzie zakupili konsumenci. Ankietowani wiążą z rozwojem systemu ADR i wprowadzeniem systemu ODR spore nadzieje. W znacznej większości otrzymanych odpowiedzi można odnaleźć pozytywne opinie odnośnie wprowadzenia na szeroką skalę alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Oprócz niewątpliwych zalet praktycznych (niskie koszty, krótki czas postępowania), różnorodne odmiany procedur pozasądowych mogą np. stanowić wartość samą w sobie, a ponadto ich stosowanie urzeczywistnia w pełni swobodny przepływ towarów, usług i kapitału. Metody CADR mogą być, zdaniem jednego z respondentów, szczególnie skuteczne, jeśli chodzi o spory powstałe na gruncie typowych, masowo zawieranych umów o standardowych warunkach (umów adhezyjnych) np. umów sprzedaży, o świadczenie usług, o dzieło, umów bankowych. Wskazywano tu również np. na umowy zawierane w budownictwie, ubezpieczeniach czy prawie własności intelektualnej. Zaznaczmy, że znikoma część respondentów nie widzi potrzeby rozwijania nowych rozwiązań w zakresie procedur pozasądowych, ponieważ, jak czytamy w jednej z ankiet, obecnie działające wyspecjalizowane instytucje (takie jak Bankowy Arbitraż Konsumencki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Praw Ubezpieczonych, sądy konsumenckie) spełniają należycie swoje zadania zatem lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wyspecjalizowanych organów, w tym również i arbitrażowych. Opinie tego typu formułowane były jednak sporadycznie, i nie zmieniają ogólnie pozytywnego obrazu inicjatywy Komisji Europejskiej. Znaczna większość ankietowanych uważa, że alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich powinny być stosowane, zgodnie z zamysłem Komisji Europejskiej, we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Nie powinny istnieć zatem żadne znaczne ograniczenia dotyczące poszczególnych branż czy typów umów. W konsekwencji najbardziej akceptowalnym rozwiązaniem wskazywanym w ramach konsultacji społecznych jest wprowadzenie uniwersalnego systemu CADR i ODR. Jeden z respondentów stwierdza: Mediacja jest najbardziej uniwersalnym 23

24 środkiem rozwiązywania sporów w każdej płaszczyźnie aktywności gospodarczej. Niezasadnym, w świetle doświadczeń wielu krajów, byłoby jej ograniczanie do wybranych sfer szeroko rozumianej gospodarki.. W innej ankiecie czytamy: We wszystkich obszarach stosunków gospodarczych w relacji konsument-przedsiębiorca występują spory między tymi podmiotami, aby <system> był rzeczywiście rozwiązaniem systemowym i kompleksowym, powinien obejmować wszystkie obszary gospodarcze oraz wszelkie rodzaje umów zawierane między konsumentami a przedsiębiorcami.. Przedsiębiorcy działający w każdej branży powinni mieć więc możliwość korzystania z pełnego wachlarza metod CADR w relacjach z klientami. Wyłączenie w tym zakresie pewnych branż może powodować negatywne skutki, przykładowo w postaci niepotrzebnego różnicowania sytuacji konsumentów w zależności od rodzaju dokonywanej przez nich transakcji. Jednocześnie ograniczenie zasięgu proponowanych regulacji zmniejszałoby znaczenie ich wprowadzenia, skoro część legislacji branżowej już w chwili obecnej zawiera klauzule ADR, np. w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego, handlu elektronicznego, usług płatniczych czy w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki.. Inny respondent stwierdza: Ograniczenie zasięgu ADR spowoduje niepewność konsumenta co do istniejących procedur w odniesieniu do konkretnej branży/umowy i ograniczy jego zaufanie do całego systemu ADR.. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że niektórzy ankietowani, obok wyrażenia ogólnej akceptacji postulatów ruchu na rzecz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wskazują na określone warunki, których zachowanie jest niezbędne dla ich zastosowania na szeroką skalę. Przede wszystkim, możliwość korzystania z takich procedur jak np. mediacja nie może w żaden sposób ograniczać (a tym bardziej wyłączać) skierowania danego sporu na drogę sądową. Procedury polubowne powinny być, zdaniem niektórych, zawsze oparte na zasadzie dobrowolności. Inni respondenci wskazują ponadto na problemy praktyczne, jakie mogą stać na przeszkodzie we wprowadzaniu metod ODR. Przykładowo, w jednej z ankiet wyrażono opinię, że zasadnym byłoby stworzenie rozwiązań umożliwiających osobom nie posiadającym dostępu do internetu uczestnictwo w całym systemie za pośrednictwem pełnomocników. W innej ankiecie czytamy natomiast: Należy pamiętać, że na przykład polska gospodarka cechuje się niskim stopniem zorganizowania w formie organizacji przedsiębiorców lub pracodawców, a więc ewentualna procedura pozasądowa powinna uwzględniać realne możliwości poszczególnych grup 24

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY UE ODNOŚNIE POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW DLA SPORÓW KONSUMENCKICH

NOWE PRZEPISY UE ODNOŚNIE POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW DLA SPORÓW KONSUMENCKICH NOWE PRZEPISY UE ODNOŚNIE POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW DLA SPORÓW KONSUMENCKICH Narzędzia alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution - ADR) do rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Rekomendowany model systemu alternatywnego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR) w Polsce

Rekomendowany model systemu alternatywnego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR) w Polsce Rekomendowany model systemu alternatywnego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR) w Polsce Cele proponowanych zmian - zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów ADR - Wzrost liczby spraw rozpatrywanych

Bardziej szczegółowo

Formy pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) w UE na przykładzie Polski i wybranych państw członkowskich

Formy pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) w UE na przykładzie Polski i wybranych państw członkowskich Cykl wykładów: Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej Formy pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) w UE na przykładzie Polski i wybranych państw członkowskich Piotr Stańczak Koordynator ds. ADR Europejskie

Bardziej szczegółowo

Mediacja konsumencka

Mediacja konsumencka Mediacja konsumencka Inspekcja Handlowa od ponad 10 lat prowadzi mediacje w formule określonej w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej /tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. nr

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 SAMOREGULACJA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA W SIECI Warszawa, 25 listopada 2009 roku Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej skutków wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej skutków wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej skutków wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Instytut Spraw Publicznych wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych projektu e-codex - przedsiębiorcy wobec transgranicznych postępowań sądowych

Raport z badań ankietowych projektu e-codex - przedsiębiorcy wobec transgranicznych postępowań sądowych Raport z badań ankietowych projektu e-codex - przedsiębiorcy wobec transgranicznych postępowań sądowych DIAGNOZA TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH Wiedza Ponad połowa badanych przedsiębiorców ma wiedzę

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. DPR-0731-1 (2)/2016/KW Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W nawiązaniu do pisma Pani

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO- PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego 1. Czynniki prawne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet 30.09-01.10.2010 r. Warszawa Prelegenci: Maciej Potoczny Agnieszka Wydmańska Kierownik projektu tel. +48 608 642 807

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad rozpatrywania reklamacji i skarg Klientów wpływających do Banku zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00)

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 12.1.2012 2009/2170(INI) POPRAWKI 1-20 Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia ochrony prawnej. Rzecznika Finansowego

Ubezpieczenia ochrony prawnej. Rzecznika Finansowego Ubezpieczenia ochrony prawnej - perspektywa Rzecznika Finansowego Aleksander Daszewski radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Finansowego Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (druk nr 282)

Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (druk nr 282) Warszawa, 3 października 2016 r. Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 23 września 2016 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632) Warszawa, 20 maja 2014 r. Uwagi do ustawy o prawach konsumenta (druk nr 632) 1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH PROGRAM OBYWATEL I PRAWO WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH 1/28 PROGRAM OBYWATEL I PRAWO Cele projektu: 1. Opracowanie modelu wdrożenia mediacji cywilnej w Sądzie Rejonowym 2. Wdrożenie modelu 2/28

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ADR określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... 1 Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć... 8 Rozdział I. Psychologiczne i profesjonalne ograniczenia prawników w podejściu do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XVII XXIII XXIX Część I. Przyszłość prawa konsumenckiego na rynku cyfrowym Rozdział 1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Patronat dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i

Bardziej szczegółowo

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce System ochrony pasażerów w środkach transportu na terenie UE Prawo do niedyskryminacji w dostępie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Jak działa alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR) wybrane zagadnienia proceduralne

Jak działa alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR) wybrane zagadnienia proceduralne Cykl wykładów: Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej Jak działa alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR) wybrane zagadnienia proceduralne Piotr Stańczak Koordynator ds. ADR Europejskie Centrum Konsumenckie

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską,

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie z

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKARG W ZACHODNIOPOMORSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ W SZCZECINIE Szczecin, sierpień 2014 r. I. Zasady Ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych wobec projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa z dnia 24 marca 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centra Arbitrażu i Mediacji- projekt pilotażowy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centra Arbitrażu i Mediacji- projekt pilotażowy Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015. Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP

KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015. Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015 Emilia Osewska-Madry Dyrektor Rady Linii Lotniczych w Polsce-BARIP KONFERENCJA Prawa Pasażera 16 kwietnia 2015 BARIP - Rada Linii Lotniczych w Polsce skupia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Starostwo Powiatowe w Gostyniu Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gostyniu za 2010 rok I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności powiatowego rzecznika konsumentów Usytuowanie organizacyjne Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 Plan prelekcji Wprowadzenie: konflikt jako zjawisko społeczne, konsument

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. W kraju działa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo