2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Wstęp Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/ Dane demograficzne Kadra kierownicza szkół i przedszkoli Organizacja sieci szkół i przedszkoli Baza szkolna Inwestycje oświatowe i remonty obiektów oświatowych Organizacja pracy szkół i przedszkoli ) uczniowie 2) dzieci w przedszkolach 3) nauczyciele 4) pracownicy administracji i obsługi szkół i przedszkoli 9. Realizacja zadań dydaktycznych Wyniki egzaminów zewnętrznych Ewaluacja zewnętrzna Wychowanie i opieka; profilaktyka społeczna Konkursy szkolne i zawody sportowe Oświatowe święta i jubileusze, nagrody Zarządzanie i administrowanie oświatą gminną Finansowanie zadań oświatowych Podsumowanie

3 1. Wstęp Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458) w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) dodano w art. 5a ust. 4, w następującym brzmieniu: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zapisy ww. ustawy w art. 5a pozostały bez zmian: 1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 1) gmin- w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5; (tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach). Zadaniem własnym gminy jest w szczególności zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego zdefiniowane zostały w ustawie jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Art.5 ust.7 ustawy wskazuje natomiast na obszary odpowiedzialności samorządu za prowadzone przedszkola i szkoły. Zadania oświatowe gminy, poza wypełnianiem zadań wynikających z prowadzenia przedszkoli, szkół i placówek wynikają zarówno z przepisów ogólnych jak i szczegółowych, w tym z określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Informacja niniejsza odnosi się do roku szkolnego 2012/2013, a sprawy finansowania oświaty są poszerzone o poprzednie lata - od 2009 do 2012 roku, inwestycje i remonty od 2007 r. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie sprawozdań dyrektorów szkół i przedszkoli, Zespołu Ekonomiki Oświaty; w tym przekazywanych do systemu informacji oświatowej (SIO), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz materiałów i opracowań własnych. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 3

4 2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuacje kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiana jest Radzie Miejskiej, publikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w BIP oraz przekazywana dyrektorom szkół i przedszkoli. 4

5 5

6 Metryczka Gminy Sułkowice Gmina Sułkowice Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Liczba ludności gminy (dane - grudzień 2011 r.) (dane - grudzień 2012 r.) (dane - wrzesień 2013 r.) Wydatki gminy Sułkowice (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca Otrzymana subwencja oświatowa Wydatki gminy Sułkowice na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) ,65 zł ,49 zł ,35 zł (stan na 30 września 2013 r.) 2 738,82 zł 3 060,15 zł 3 572,95 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł ,00 zł ,00 zł (stan na 30 września 2013 r.) ,00 zł (stan na 30 sierpnia 2013 r.) 6

7 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013. Obwody dla szkół podstawowych Szkoła podstawowa SP w Biertowicach SP w Harbutowicach SP w Krzywaczce SP w Rudniku SP Obwód szkoły Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Miasto Sułkowice Obwody dla gimnazjów Gimnazjum Gimnazjum w Krzywaczce Gimnazjum w Rudniku Gimnazjum Obwód gimnazjum Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik 1. Sołectwa: 1) Biertowice 2) Harbutowice 2. Miasto Sułkowice Obwody dla przedszkoli Przedszkole PS w Biertowicach PS w Harbutowicach PS w Krzywaczce PS w Rudniku PS Nr 1 PS Nr 2 PS Nr 3 Obwód przedszkola Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Ulice: Sportowa, Rynek, 11 Listopada, Tysiąclecia, Wąska, Zagroda, 24 Lipca, Ślusarska, Wyzwolenia, Wolności, 1 Maja (nr dom. od 1-26), Partyzantów (nr domu od 1-53), Kowalska (nr domu od 1-112), Zagumnie (nr domu od 1-25), Na Granicy Ulice: Ptasznica, Sucha Góra, Zarzecze, 21 Stycznia, Krzywa, Szkolna, Osiedle Zielona, Smereczyńskiego, Polna, Zagumnie, 1 Maja, Na Oblasek Ulice: Na Węgry, Partyzantów, Starowiejska, Kowalska Każde dziecko ma zagwarantowaną realizację obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w obwodzie, w którym mieszka. Obwody wyznaczają dyrektorów, którzy kontrolują realizację tego obowiązku. Zadaniem dyrektorów obwodowych szkół podstawowych jest kontrolowanie obowiązku realizacji przygotowania przedszkolnego 5- i 6-latków oraz obowiązku szkolnego aż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej; obowiązkiem dyrektorów obwodowych gimnazjów jest kontrolowanie obowiązku szkolnego uczniów aż do ukończenia gimnazjum/18 roku życia. Obwody gwarantują ponadto dowożenie dziecka do szkoły obwodowej (ale tylko do obwodowej), jeśli mieszka ono zbyt daleko (odpowiednio powyżej 3 lub 4 km). 7

8 8

9 3. Dane demograficzne. Dane dotyczące liczby uczniów w wieku obowiązku szkolnego w obwodach szkół w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela. Liczba dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy urodzonych w latach wg ewidencji ludności Lp. Szkoła Obwody SP w Biertowicach SP w Harbutowicach SP w Krzywaczce SP w Rudniku SP Gimnazjum w Krzywaczce Gimnazjum w Rudniku 2005 kl.i Liczba dzieci urodzonych w latach podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2012/ kl.ii 2003 kl.iii 2002 kl.iv 2001 kl.v 2000 kl.vi 1999 kl. I Gim kl.ii Gim kl.iii Gim. Razem Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Miasto Sułkowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Sołectwo Biertowice Gimnazjum Sołectwo Harbutowice Miasto Sułkowice Razem Gimnazjum Sułkowice 359 Suma: Liczba dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy - urodzonych w latach wg ewidencji ludności Liczba dzieci urodzonych w latach Nazwa Lp. Razem miejscowości latki 5-latki 4-latki 3-latki 1. Biertowice Harbutowice Krzywaczka Rudnik Sułkowice Razem

10 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli. Lp. Placówka Kadra kierownicza Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dyrektor: mgr Renata Skrzeczek Osoba zastępująca dyrektora: mgr Ewa Koźlak Dyrektor: mgr Małgorzata Kisielewska Osoba zastępująca dyrektora: mgr Renata Dymek Dyrektor: mgr Mirosław Chmiel Wicedyrektor: mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź Dyrektor: mgr Mirosław Pękala Wicedyrektor: mgr Małgorzata Koźlak Dyrektor: mgr Jolanta Stręk Wicedyrektor: mgr Łukasz Zając Dyrektor: mgr Stefania Pilch Wicedyrektor: mgr Dorota Małek-Moskal 7. Przedszkole Samorządowe nr 1 8. Przedszkole Samorządowe nr 2 Dyrektor: mgr Krystyna Starzec Osoba zastępująca dyrektora: Stanisława Pyrtek Dyrektor: Zofia Kowalcze Osoba zastępująca dyrektora: mgr Teresa Jasuba 9. Przedszkole Samorządowe nr 3 Dyrektor: mgr Alicja Temple 10

11 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli. Gmina Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 była organem prowadzącym dla 9 gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych, w skład których wchodziło 9 jednostek budżetowych. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Jednostki budżetowe Części składowe zespołu Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach 2. Przedszkole Samorządowe w Biertowicach 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Harbutowicach 2. Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku 5. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 6. Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7. Przedszkole Samorządowe nr 1 8. Przedszkole Samorządowe nr 2 9. Przedszkole Samorządowe nr 3 1. Gimnazjum w Krzywaczce 2. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce 3. Przedszkole Samorządowe w Krzywaczce 1. Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku 2. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku 3. Przedszkole Samorządowe w Rudniku Razem: 9 jednostek budżetowych 11

12 Dane teleadresowe szkół i przedszkoli Lp. Placówka Adres, kontakt 1. Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Biertowice 222, Sułkowice tel.: (12) www: Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach Harbutowice 179, Sułkowice tel.: (12) www: Krzywaczka 41, Krzywaczka Zespół Placówek Oświatowych tel.: (12) im. św. Jadwigi Królowej Polski www: w Krzywaczce Rudnik, ul. Szkolna 55, Sułkowice 4. Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku tel.: (12) www: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Sułkowice, ul. Tysiąclecia 17, Sułkowice tel.: (12) www: Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sułkowice, ul. Sportowa 51, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 1 Sułkowice, ul. 11 Listopada 10, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 2 Sułkowice, ul.1 Maja 56, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 3 Sułkowice, ul. Starowiejska 4, Sułkowice tel.: (12)

13 6. Baza szkolna. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2012/2013 r. w tym: Pomieszczenia (liczba oraz powierzchnia) Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) powierzch. terenów zielonych, place zabaw (w m 2 ) Sale lekcyjne Pracownie Sale gimnastyczne Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Świetlice Stołówki PS nr m m ,27 m 2 - PS nr m m m 2 - PS nr m m m 2 - Razem m m ,27 m 2-4. ZPO w Biertowicach m m m m m m 2 5. ZPO w Harbutowicach m m m m m m 2 6. ZPO w Krzywaczce m m ,05 m ,04 m m m ,31 m ,24 m 2 7. ZPO w Rudniku m m ,4 m , m 2 16,2 m 2 51,3 m 2 (stołówka) 1 51,3 m 2 8. SP m m ,8 m m , ,4 m 2 16,64 m 2 71,12m 2 Razem m m ,25 m ,24 m ,06 m ,6 m ,25 m ,66 m 2 9. Gimnazjum m m ,31 m 2 komputerowa 746,80 m m 2 21,53 m m 2 - Ogółem m m ,83 m ,04 m ,06 m ,13 m ,25 m ,66 m 2 13

14 Obiekty sportowe/wyposażenie Wyszczególnienie Obiekty sportowe/wyposażenie 1. PS Nr 1 Plac zabaw z wyposażeniem, zestaw gimnastyczny 2. PS Nr 2 Plac zabaw z wyposażeniem,, zestaw gimnastyczny 3. PS Nr 3 Plac zabaw z wyposażeniem 4. SP 5. Gimn. 6. ZPO w Biertowicach Boisko wielofunkcyjne - boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, bieżnie proste, bieżnie okólne, skocznie, tor przeszkód, zestaw do gimnastyki korekcyjnej, salka do gimnastyki, stoły do tenisa stołowego, dwie sale gimnastyczne, hala sportowa, boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siłownia, skocznia, Mała salka gimnastyczna, boisko betonowe, zielona sala gimnastyczna, plac zabaw z wyposażeniem 7. ZPO w Harbutowicach Plac zabaw z wyposażeniem, sala gimnastyczna, boisko asfaltowe 8. ZPO w Krzywaczce Boisko asfaltowe, miasteczko komunikacyjne, sala gimnastyczna 9. ZPO w Rudniku Boisko asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, sala gimnastyczna, plac zabaw (zrealizowany w ramach projektu Radosna Szkoła ) Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych. Ilość Komputery Wyszczególnienie Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Tablice interakt. Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Kamery monitoringu Woluminy 1. PS Nr PS Nr PS Nr Razem ZPO w Biertowicach ZPO w Harbutowicach ZPO w Krzywaczce ZPO w Rudniku SP Razem Gimnazjum DVD 8 VHS Ogółem

15 7. Inwestycje oświatowe i remonty Lp Miejscowość/obiekt Zakres robót Kwota, koszt w zł 1 Biertowice - SP Wymiana okien, remont łazienek ,00 2 Harbutowice - ZPO Zakup urządzeń na plac zabaw ,00 3 Krzywaczka - ZPO Nadbudowa i rozbudowa szkoły- stan surowy zamknięty ,00 4 Krzywaczka - PS Remont dachu ,00 5 Rudnik - ZPO 6 Sułkowice - SP Remont pomieszczeń biblioteki, posadzki w 4 pomieszczeniach Odwodnienie i nawierzchnia od strony południowej i zachodniej , ,00 7 Sułkowice PS Nr 1 Wymiana posadzek ,00 8 Sułkowice PS Nr 2 Instalacja wodoc. i elektryczna ,00 9 Sułkowice PS Nr 3 Remont ogrodzenia ,00 10 Sułkowice - Gimnazjum Projekt wentylacji hali, remont sanitariatów, wykonanie ogrodzenia, zakup deszczowni, modernizacja i naprawa murawy na boisku głównym ,00 Razem ,00 Lp Miejscowość/ obiekt 1. Sułkowice SP Krzywaczka ZPO szkoła Krzywaczka ZPO przedszkole 2008 Zakres robót Odwodnienie placu apelowego i budynku od strony wschodniej, wentylacja pomieszczeń kuchennych oraz montaż separatora skrobi, ocieplenie komina wentylacyjnego, przebudowa przyłącza energetycznego, Nadbudowa budynku socjalnego i zaplecza sali gimnastycznej o jedną kondygnację z przeznaczeniem na bibliotekę i pomieszczenie zaplecza biblioteki (czytelnia). Powierzchnia użytkowa 158,5 m 2 wraz z pierwszym wyposażeniem. Inwestycja dwuletnia oddana do użytku na wrzesień Całkowity koszt ,69 zł Modernizacja przedszkola - przystosowanie pomieszczeń po bibliotece dla potrzeb przedszkola, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie stropu nad piwnicą, okładzina ścian, podłogi i malowanie. 15 Kwota w zł

16 4. Biertowice ZPO 5. Harbutowice ZPO 6. Rudnik ZPO 7. Sułkowice PS nr 1 8. Sułkowice PS nr 2 9. Sułkowice PS nr Sułkowice - Gimnazjum boisko Sułkowice - Gimnazjum hala Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku przedszkola, wymiana grzejników, wymiana drzwi wejściowych, budowa placu zabaw ( ze środków BGK) Montaż zestawu do dezynfekcji i uzdatniania wody wraz z wodomierzem, obróbki blacharskie na dachu szkoły, wymiana grzejników, montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej. Remont sali gimnastycznej - wymiana lamp oświetleniowych, wymiana stolarki aluminiowej, modernizacja kuchni, badania geotechniczne terenu pod rozbudowę Modernizacja parkietowych posadzek w czterech pomieszczeniach Wymiana instalacji elektrycznej w sali i na klatce schodowej, wraz malowaniem Modernizacja i przebudowa ogrodzenia. Inwestycja realizowana w dwóch etapach. W 2008 r. zakończona. Ogólny koszt 29643,44 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - treningowego Kompleksowa modernizacja łazienki na hali sportowej - wymiana wszystkich instalacji, wykonanie nowych tynków kartonowo-gipsowych, okładzina ścian i podłóg płytkami Razem Lp Miejscowość/ obiekt 1. Sułkowice SP 2. Sułkowice SP Krzywaczka ZPO szkoła Krzywaczka ZPO przedszkole 2009 Zakres robót Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wg projektu Blisko boisko, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem Przygotowanie dwóch pomieszczeń dla potrzeb gabinetu dentystycznego, wykonanie projektu przebudowy i modernizacji placu apelowego Wymiana drzwi do sal I piętra, malowanie korytarza oraz adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę dydaktyczną Projekt nowego przedszkola wraz z kuchnia obsługującą również szkołę Kwota w zł Biertowice ZPO Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku szkoły, wymiana okien i drzwi 6. Rudnik ZPO Remont sekretariatu, remonty bieżące budynku, projekt hali i gimnazjum 7. Sułkowice PS nr 2 Instalacja ppoż i wodociągowa do zasilania hydrantów Razem

17 2010 Lp Miejscowość/ obiekt 1. ZPO Krzywaczka 2. Gimnazjum w Rudniku 3. ZPO Biertowice 4. Gimnazjum w Sułkowicach Zakres robót Kwota w zł Budowa przedszkola samorządowego inwestycja dwuletnia termin zakończenia maj 2011 (koszt ogólny ) Inwestycja trzyletnia (koszt ogólny ) 0 Modernizacja placu przyszkolnego boisko betonowe Modernizacja dachu na hali sportowej Razem zł Lp Miejscowość/ obiekt 1. SP 2. ZPO w Biertowicach 2011 Zakres robót Modernizacja placu przyszkolnego budynku SP w Sułkowicach część I Modernizacja budynków ZPO w Biertowicach wymiana okien w budynku A i B Środki budżetowe ZPO w Krzywaczce Budowa przedszkola samorządowego Sułkowice Budowa budynku PS (projekt budowy) PS Nr 2 Modernizacja budynku PS Nr 2 rozebranie tarasu, wykonanie izolacji, wykonanie podbudowy pod parking ZPO w Rudniku Budowa gimnazjum w Rudniku Gimnazjum w Sułkowicach PS Nr 3 w Sułkowicach Modernizacja infrastruktury sportowej (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej na konkurs) Wyposażenie placu zabaw (zakupiono nowe urządzenia) Razem zł 17

18 2011/2012 Lp Miejscowość/ obiekt Zakres robót Środki budżetowe 1. SP modernizacja placu przyszkolnego ,88 2. ZPO w Krzywaczce budowa budynku Przedszkola Samorządowego ,77 3. ZPO w Harbutowicach modernizacja budynku B w Harbutowicach ,00 4. ZPO w Rudniku budowa budynku Gimnazjum ,21 5. Gimnazjum modernizacja infrastruktury sportowej (projekt) 3 000,00 6. remont dachu na hali sportowej ,00 7. PS Nr 2 modernizacja budynku , /2013 Razem ,47 Lp Miejscowość/ obiekt Zakres robót Środki budżetowe SP w 1. Sułkowicach ZPO w 2. Krzywaczce 3. ZPO w Rudniku Gimnazjum w 4. Sułkowicach PS Nr 2 5. Wymiana 45 okien w budynku B Remont portierni i wejścia w budynku B Planowana jest wymiana konstrukcji pokrycia dachu na sali gimnastycznej Budowa budynku gimnazjum - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do głównego wejścia, - niwelacja terenu oraz inne roboty zewnętrzne, - prace wykończeniowe: malowanie pomieszczeń, układanie wykładziny, montaż umywalek i sedesów. Wyłonienie w drodze przetargu firmy odpowiedzialnej za wyposażenie sal szkolnych, planowany jest przetarg na dostarczenie pomocy naukowych. Wykonanie dużego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła obejmującego powierzchnię amortyzacyjną 320 m 2 oraz trawnikową 230 m 2 wraz z pełnym wyposażeniem Wycyklinowanie i pomalowanie parkietu wraz z montażem nowych listew oraz z naniesieniem linii wytaczających boiska do poszczególnych dyscyplin Wykonanie modernizacji dwóch łazienek wraz z wymianą instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych, podwieszenie sufitów, wyłożenie płytek oraz montaż Razem , , ,79 (tylko roboty budowlane) bez wyposażenia ,82 (budżet gminy, fundusz sołecki Rudnika, budżet województwa) , , ,67 zł 18

19 Przeprowadzone w ostatnim roku - remonty/ modernizacje/ adaptacje/ zakupy inwestycyjne. 1) Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach. a) z budżetu szkoły/przedszkola: ocieplenie sufitu i pomalowanie dużej sali w przedszkolu ,00 zł pomalowanie jadalni, kuchni, klatki schodowej oraz toalet w budynku B 1.725,00 zł ocieplenie sufitu nad jadalnią 460,00 zł zabezpieczenie poręczy zewnętrznych do piwnicy przy wejściu do budynku B oraz klatki schodowej- 500,00 zł remont kominów oraz uszczelnienie dachu w budynku A ,00 zł naprawa instalacji odgromowej budynek A 6.000,00 zł wymiana fragmentu rury doprowadzającej ciepłą wodę w budynku A 738,00 zł b) ze środków pozyskanych: wykonanie schodów wejściowych do budynku przedszkola darowizna na kwotę 1.376,00 zł (z łącznej sumy 7.526,00 zł) c) zrealizowane przez Urząd Miejski: wykonanie nowego sufitu z konstrukcji metalowych i płyt w jadalni w przedszkolu ,58 zł wykonanie nowych schodów do budynku B 6.150,00 zł 2) Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach. a) z budżety szkoły/ przedszkola cyklinowanie i malowanie parkietu w 3 salach lekcyjnych i pokoju naucz. 6199,20 zł remont schodów w budynku B - płytki i materiały na schody wejściowe w budynku B- 1143,42 zł - remont i położenie nowych płytek na schodach wejściowych w budynku B 2383,50 zł razem remont schodów: 3526,92 zł zakup i montaż balustrady na schodach wejściowych w budynku B ,50 zł położenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły ,00 zł (Kostka brukowa została ułożona przez ekipę remontową z Urzędu Miejskiego ) montaż daszku nad wejściem do przedszkola 437,88 zł 3) Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce. a) z budżetu szkoły/przedszkola: remont pomieszczeń po starej jadalni i zmywalni na salę dydaktyczną dla gimnazjum zł. remont korytarza w przyziemiu budynku zł. ocieplenie sufitu w sali 21- robocizna zł. cyklinowanie i malowanie lakierem sali nr zł. remont awarii kanalizacji głównej zł. wymiana głównej rozdzielni prądowej zasilającej budynki ZPO zł. remont szatni dla klas I- III Szkoły Podstawowej zł. 19

20 b) ze środków pozyskanych: zakup płytek klinkierowych do obłożenia ścian korytarza w przyziemiu szkoły zł. zakup tablicy interaktywnej z pełnym oprzyrządowaniem do wyremontowanej sali dydaktycznej po starej jadalni zł. wykonanie poręczy przy schodach przy wejściu do szkoły i balustrady przy wejściu na salę gimnastyczną ze stali nierdzewnej zł. materiały do ocieplenia sufitu w sali zł. c) planowane do realizacji przez Urząd Miejski: remont dachu nad salą gimnastyczną zł. 4) Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku. a) z budżetu szkoły/przedszkola: remont korytarza i sklepiku na I piętrze 12000,00 zł remont wejścia do przedszkola (z wymianą drzwi) 4100,00 zł przygotowanie miejsca zabaw w szkole podstawowej 3200,00 zł remont schodów na górne boisko 9114,30 zł wykonanie schodów do placu zabaw 11669,63 zł wykonanie piłkochwytu przy placu zabaw 3255,69 zł remont klasy 950,00 zł odwodnienie budynku przedszkola 39450,74 zł pomalowanie połowy ogrodzenia- 700,00 zł remont dachu nad wejściem szkoły 3500,00 zł b) ze środków pozyskanych: wyposażenie miejsca zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła - pozyskane 12000,00 zł c) zrealizowane przez Urząd Miejski: plac zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła ,82 zł budowa gimnazjum 5) Szkoła Podstawowa. a) z budżetu szkoły: remont pokoju nauczycielskiego w bud B 1000 zł; remont sekretariatu szkoły w bud. A 4000 zł; montaż karty zabezpieczającej schody na II piętrze bud. B 500 zł; odmalowanie sal lekcyjnych 34,36, zł; malowanie, osadzenie części ogrodzenia szkolnego przy boisku szkolnym 500 zł wymiana lamp w: kuchni, korytarzu, przy stołówce, szatni, salach lekcyjnych 6,34,35,36, pokoju nauczycielskiego w bud. B, portiernia 1129,99 zł; remont zniszczonych parapetów na zewnątrz w sali nr zł; remont części kanalizacji w suterynach 150 zł; wymiana rynien w bud B 3228,72 zł; remont dwóch szatni przy Sali sportowej 500 zł; remont sali lekcyjnej nr 12 w bud. B 400 zł; remont korytarza (parter bud. B ) 500 zł; remont sufitu w łazience dziewcząt bud. A 150 zł; 20

21 odmalowanie części krzeseł i ławek bud. A 100 zł odmalowanie i odnowienie barierek metalowych na terenie szkoły 200 zł; malowanie zadaszenia nad schodami przy wejściu na salę gimnastyczną w bud. A 200 zł remont ławek w szatni w bud. A 200 zł; odmalowanie bramek do mini piłki nożnej 100 zł; remont hydrotermy w kuchni 150 zł; remont części korytarza w suterynach w bud. A 300 zł; remont sal 0,1,35 w bud. A, odmalowanie korytarza w suterynach bud. A, remont sufitu pomieszczenia zmywaka w kuchni, odmalowanie świetlicy po remoncie 4000 zł; powiększenie świetlicy szkolnej, w tym: wyburzenie ściany pomiędzy salą 1 i świetlicą, zamontowanie nadproża z wykończeniem, wymurowanie nowej ściany wraz z wykończeniem gipsowo-kartonowym, wykonanie wylewki oraz ułożenie płytek gresowych w świetlicy, odmalowanie ścian i złożenie grzejnika na korytarzu w suterenie bud. A 7115,55 zł; położenie paneli ściennych w korytarzu kuchennym 4250,88 zł; modernizacja wejścia głównego od strony placu apelowego poprzez położenie tynku mozaikowego 4216,44 zł; położenie tynku mozaikowego w części fasady wejścia głównego od strony placu apelowego 1408,35 zł; wymontowanie zużytych muszli, umywalek, pisuarów i baterii w łazienkach w bud. A, zamontowanie nowych kompaków, pisuarów, umywalek, baterii, automatów oraz dopasowanie instalacji wodnej i kanalizacji do tych odbiorników. Wymiana pięciu grzejników CO w dud. A zł; zamontowanie zadaszenia nad wejściem głównym od strony północnej oraz drogą towarową do kuchni 5000 zł; b) ze środków pozyskanych: pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła , 02 zł; pozyskanie środków na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła około zł. c) zrealizowane przez Urząd Miejski: wymiana 45 okien w budynku B, remont portierni i wyjścia w budynku B ,66 zł 6) Gimnazjum. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu (hala sportowa) ,00 zł malowanie sal lekcyjnych: 20, 22, 24, 25, 26, 34, 36, toalet, szatni i wejścia na halę sportową 1970, 50 zł remont schodów i położenie nowych płytek przy wejściu na hali sportowej ,50 zł wymalowanie bram wjazdowych 378,00 zł zakup i montaż nowych siatek na okna w hali sportowej 4577,61 zł czyszczenie i regulacja palników na hali sportowej 738,00 zł 21

22 b) ze środków pozyskanych: zakup rolet do klas nr 30 i ,00 zł c) zrealizowane przez Urząd Miejski: cyklinowanie i malowanie linii boisk oraz malowanie lakierem antypoślizgowym parkietu w hali sportowej ,40 zł zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym zł 7) Przedszkole Samorządowe Nr 1. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazience na dole 3000 zł wymiana lamp w oddziale I, III 2633,20 zł naprawa i malowanie urządzeń ogrodowych 262,16 zł b) ze środków pozyskanych: wykonanie obudowy zabezpieczającej na zmywarkę i pralkę 100 zł wymiana zniszczonych elementów drewnianych w urządzeniach ogrodowych 52,84 zł 8) Przedszkole Samorządowe Nr 2. a) z budżetu szkoły/przedszkola: usunięciu awarii (nieszczelność sieci wodociągowej w pomieszczeniu pralnia i zmywalnia naczyń na parterze oraz malowanie tych pomieszczeń po usunięciu nieszczelności obecnie liczne nacieki, pęknięcia) - dodatkowe środki otrzymane od organu prowadzącego. 615,00 zł zakup zabezpieczeń na studzienkę ściekową 265,00 zł wymiana parapetów w salach dydaktycznych - dodatkowe środki otrzymane od gminy ,44 zł 9) Przedszkole Samorządowe Nr 3. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana oświetlenia w dwóch salach -559 zł wymiana instalacji kanalizacyjnej 2700 zł budżet przedszkola malowanie urządzeń ogrodowych 80,40 zł wymiana daszku na ganku od strony północnej, malowanie ganku 52,90 zł naprawa segmentów ogrodzenia-uzupełnianie prętów metalowych 22

i opracowań własnych. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2011/2012 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej

i opracowań własnych. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2011/2012 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012... 8 3. Dane demograficzne.... 9 4. Organizacja sieci szkół i przedszkoli... 10 5. Baza szkolna.... 12 6. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2015/2016

w roku szkolnym 2015/2016 "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczypospolitej", 1551 t. V "O szkole" w roku szkolnym 2015/2016 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2014/2015

w roku szkolnym 2014/2015 "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczypospolitej", 1551 t. V "O szkole" w roku szkolnym 2014/2015 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016 Suplement Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016 Działania nakierowane na kształcenie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kształceniem specjalnym

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy przedszkola publicznego lub niepublicznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz organizacji pracy w roku szk.

Informacja o pracy przedszkola publicznego lub niepublicznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz organizacji pracy w roku szk. Informacja o pracy przedszkola publicznego lub niepublicznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz organizacji pracy w roku szkolnym 2011/2012 Dotyczy także punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2009/2010

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2009/2010 Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie Andrzej Frycz-Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej, 1551 t. V O szkole Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 16 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. , dnia 02.10.2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Sułkowice

Burmistrz Gminy Sułkowice Burmistrz Gminy Sułkowice Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2008/2009 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 1996

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

Szkoła:... (pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła:... (pieczęć podłużna szkoły) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. Sprawozdanie z działalności za okres roku szkolnego /.. 1. Informacje ogólne. Szkoła:... (pieczęć podłużna

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-07/2012 P/12/057 Białystok, 18 lipca 2012 r. Pani Krystyna Wydrycka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole jest: Organizacja przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego): Liczba dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Włodawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Włodawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 31 w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty zespołów kontrolnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych w Łukowie.

Sprawozdanie z wizyty zespołów kontrolnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych w Łukowie. Łuków, 2015-09-03 BRM.0012.5.6.2015 Sprawozdanie z wizyty zespołów kontrolnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych w Łukowie. Data wizyty: 26.08.2015r. Osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2016 r. 1 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu. Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu. Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole Organizacja pracy szkoły: 1. Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od 7.00 do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Przedszkola,,BAJKA w Lubaszu

Funkcjonowanie Przedszkola,,BAJKA w Lubaszu Funkcjonowanie Przedszkola,,BAJKA w u W Przedszkolu,,BAJKA w u nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel przebywa na zwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25 Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 ( art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REFORMA W GMINE JANOWO

REFORMA W GMINE JANOWO REFORMA W GMINE JANOWO 1. Aktualna struktura szkół w gminie Janowo: Gmina Janowo jest organem prowadzącym dla 2 szkół: Zespołu Szkół w Janowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Janowie z oddziałem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji na rok szk. 2012/2013 Regulamin rekrutacji i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce

w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce Załącznik Nr 1 do u c h w a ł y Nr 16/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce

Bardziej szczegółowo