2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Wstęp Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/ Dane demograficzne Kadra kierownicza szkół i przedszkoli Organizacja sieci szkół i przedszkoli Baza szkolna Inwestycje oświatowe i remonty obiektów oświatowych Organizacja pracy szkół i przedszkoli ) uczniowie 2) dzieci w przedszkolach 3) nauczyciele 4) pracownicy administracji i obsługi szkół i przedszkoli 9. Realizacja zadań dydaktycznych Wyniki egzaminów zewnętrznych Ewaluacja zewnętrzna Wychowanie i opieka; profilaktyka społeczna Konkursy szkolne i zawody sportowe Oświatowe święta i jubileusze, nagrody Zarządzanie i administrowanie oświatą gminną Finansowanie zadań oświatowych Podsumowanie

3 1. Wstęp Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458) w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) dodano w art. 5a ust. 4, w następującym brzmieniu: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zapisy ww. ustawy w art. 5a pozostały bez zmian: 1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 1) gmin- w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5; (tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach). Zadaniem własnym gminy jest w szczególności zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego zdefiniowane zostały w ustawie jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Art.5 ust.7 ustawy wskazuje natomiast na obszary odpowiedzialności samorządu za prowadzone przedszkola i szkoły. Zadania oświatowe gminy, poza wypełnianiem zadań wynikających z prowadzenia przedszkoli, szkół i placówek wynikają zarówno z przepisów ogólnych jak i szczegółowych, w tym z określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Informacja niniejsza odnosi się do roku szkolnego 2012/2013, a sprawy finansowania oświaty są poszerzone o poprzednie lata - od 2009 do 2012 roku, inwestycje i remonty od 2007 r. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie sprawozdań dyrektorów szkół i przedszkoli, Zespołu Ekonomiki Oświaty; w tym przekazywanych do systemu informacji oświatowej (SIO), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz materiałów i opracowań własnych. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 3

4 2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuacje kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiana jest Radzie Miejskiej, publikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w BIP oraz przekazywana dyrektorom szkół i przedszkoli. 4

5 5

6 Metryczka Gminy Sułkowice Gmina Sułkowice Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Liczba ludności gminy (dane - grudzień 2011 r.) (dane - grudzień 2012 r.) (dane - wrzesień 2013 r.) Wydatki gminy Sułkowice (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca Otrzymana subwencja oświatowa Wydatki gminy Sułkowice na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) ,65 zł ,49 zł ,35 zł (stan na 30 września 2013 r.) 2 738,82 zł 3 060,15 zł 3 572,95 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł ,00 zł ,00 zł (stan na 30 września 2013 r.) ,00 zł (stan na 30 sierpnia 2013 r.) 6

7 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013. Obwody dla szkół podstawowych Szkoła podstawowa SP w Biertowicach SP w Harbutowicach SP w Krzywaczce SP w Rudniku SP Obwód szkoły Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Miasto Sułkowice Obwody dla gimnazjów Gimnazjum Gimnazjum w Krzywaczce Gimnazjum w Rudniku Gimnazjum Obwód gimnazjum Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik 1. Sołectwa: 1) Biertowice 2) Harbutowice 2. Miasto Sułkowice Obwody dla przedszkoli Przedszkole PS w Biertowicach PS w Harbutowicach PS w Krzywaczce PS w Rudniku PS Nr 1 PS Nr 2 PS Nr 3 Obwód przedszkola Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Ulice: Sportowa, Rynek, 11 Listopada, Tysiąclecia, Wąska, Zagroda, 24 Lipca, Ślusarska, Wyzwolenia, Wolności, 1 Maja (nr dom. od 1-26), Partyzantów (nr domu od 1-53), Kowalska (nr domu od 1-112), Zagumnie (nr domu od 1-25), Na Granicy Ulice: Ptasznica, Sucha Góra, Zarzecze, 21 Stycznia, Krzywa, Szkolna, Osiedle Zielona, Smereczyńskiego, Polna, Zagumnie, 1 Maja, Na Oblasek Ulice: Na Węgry, Partyzantów, Starowiejska, Kowalska Każde dziecko ma zagwarantowaną realizację obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w obwodzie, w którym mieszka. Obwody wyznaczają dyrektorów, którzy kontrolują realizację tego obowiązku. Zadaniem dyrektorów obwodowych szkół podstawowych jest kontrolowanie obowiązku realizacji przygotowania przedszkolnego 5- i 6-latków oraz obowiązku szkolnego aż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej; obowiązkiem dyrektorów obwodowych gimnazjów jest kontrolowanie obowiązku szkolnego uczniów aż do ukończenia gimnazjum/18 roku życia. Obwody gwarantują ponadto dowożenie dziecka do szkoły obwodowej (ale tylko do obwodowej), jeśli mieszka ono zbyt daleko (odpowiednio powyżej 3 lub 4 km). 7

8 8

9 3. Dane demograficzne. Dane dotyczące liczby uczniów w wieku obowiązku szkolnego w obwodach szkół w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela. Liczba dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy urodzonych w latach wg ewidencji ludności Lp. Szkoła Obwody SP w Biertowicach SP w Harbutowicach SP w Krzywaczce SP w Rudniku SP Gimnazjum w Krzywaczce Gimnazjum w Rudniku 2005 kl.i Liczba dzieci urodzonych w latach podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2012/ kl.ii 2003 kl.iii 2002 kl.iv 2001 kl.v 2000 kl.vi 1999 kl. I Gim kl.ii Gim kl.iii Gim. Razem Sołectwo Biertowice Sołectwo Harbutowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Miasto Sułkowice Sołectwo Krzywaczka Sołectwo Rudnik Sołectwo Biertowice Gimnazjum Sołectwo Harbutowice Miasto Sułkowice Razem Gimnazjum Sułkowice 359 Suma: Liczba dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy - urodzonych w latach wg ewidencji ludności Liczba dzieci urodzonych w latach Nazwa Lp. Razem miejscowości latki 5-latki 4-latki 3-latki 1. Biertowice Harbutowice Krzywaczka Rudnik Sułkowice Razem

10 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli. Lp. Placówka Kadra kierownicza Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dyrektor: mgr Renata Skrzeczek Osoba zastępująca dyrektora: mgr Ewa Koźlak Dyrektor: mgr Małgorzata Kisielewska Osoba zastępująca dyrektora: mgr Renata Dymek Dyrektor: mgr Mirosław Chmiel Wicedyrektor: mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź Dyrektor: mgr Mirosław Pękala Wicedyrektor: mgr Małgorzata Koźlak Dyrektor: mgr Jolanta Stręk Wicedyrektor: mgr Łukasz Zając Dyrektor: mgr Stefania Pilch Wicedyrektor: mgr Dorota Małek-Moskal 7. Przedszkole Samorządowe nr 1 8. Przedszkole Samorządowe nr 2 Dyrektor: mgr Krystyna Starzec Osoba zastępująca dyrektora: Stanisława Pyrtek Dyrektor: Zofia Kowalcze Osoba zastępująca dyrektora: mgr Teresa Jasuba 9. Przedszkole Samorządowe nr 3 Dyrektor: mgr Alicja Temple 10

11 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli. Gmina Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 była organem prowadzącym dla 9 gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych, w skład których wchodziło 9 jednostek budżetowych. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Jednostki budżetowe Części składowe zespołu Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach 2. Przedszkole Samorządowe w Biertowicach 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Harbutowicach 2. Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku 5. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 6. Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7. Przedszkole Samorządowe nr 1 8. Przedszkole Samorządowe nr 2 9. Przedszkole Samorządowe nr 3 1. Gimnazjum w Krzywaczce 2. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce 3. Przedszkole Samorządowe w Krzywaczce 1. Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku 2. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku 3. Przedszkole Samorządowe w Rudniku Razem: 9 jednostek budżetowych 11

12 Dane teleadresowe szkół i przedszkoli Lp. Placówka Adres, kontakt 1. Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Biertowice 222, Sułkowice tel.: (12) www: Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach Harbutowice 179, Sułkowice tel.: (12) www: Krzywaczka 41, Krzywaczka Zespół Placówek Oświatowych tel.: (12) im. św. Jadwigi Królowej Polski www: w Krzywaczce Rudnik, ul. Szkolna 55, Sułkowice 4. Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku tel.: (12) www: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Sułkowice, ul. Tysiąclecia 17, Sułkowice tel.: (12) www: Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sułkowice, ul. Sportowa 51, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 1 Sułkowice, ul. 11 Listopada 10, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 2 Sułkowice, ul.1 Maja 56, Sułkowice tel.: (12) Przedszkole Samorządowe nr 3 Sułkowice, ul. Starowiejska 4, Sułkowice tel.: (12)

13 6. Baza szkolna. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2012/2013 r. w tym: Pomieszczenia (liczba oraz powierzchnia) Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) powierzch. terenów zielonych, place zabaw (w m 2 ) Sale lekcyjne Pracownie Sale gimnastyczne Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Świetlice Stołówki PS nr m m ,27 m 2 - PS nr m m m 2 - PS nr m m m 2 - Razem m m ,27 m 2-4. ZPO w Biertowicach m m m m m m 2 5. ZPO w Harbutowicach m m m m m m 2 6. ZPO w Krzywaczce m m ,05 m ,04 m m m ,31 m ,24 m 2 7. ZPO w Rudniku m m ,4 m , m 2 16,2 m 2 51,3 m 2 (stołówka) 1 51,3 m 2 8. SP m m ,8 m m , ,4 m 2 16,64 m 2 71,12m 2 Razem m m ,25 m ,24 m ,06 m ,6 m ,25 m ,66 m 2 9. Gimnazjum m m ,31 m 2 komputerowa 746,80 m m 2 21,53 m m 2 - Ogółem m m ,83 m ,04 m ,06 m ,13 m ,25 m ,66 m 2 13

14 Obiekty sportowe/wyposażenie Wyszczególnienie Obiekty sportowe/wyposażenie 1. PS Nr 1 Plac zabaw z wyposażeniem, zestaw gimnastyczny 2. PS Nr 2 Plac zabaw z wyposażeniem,, zestaw gimnastyczny 3. PS Nr 3 Plac zabaw z wyposażeniem 4. SP 5. Gimn. 6. ZPO w Biertowicach Boisko wielofunkcyjne - boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, bieżnie proste, bieżnie okólne, skocznie, tor przeszkód, zestaw do gimnastyki korekcyjnej, salka do gimnastyki, stoły do tenisa stołowego, dwie sale gimnastyczne, hala sportowa, boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siłownia, skocznia, Mała salka gimnastyczna, boisko betonowe, zielona sala gimnastyczna, plac zabaw z wyposażeniem 7. ZPO w Harbutowicach Plac zabaw z wyposażeniem, sala gimnastyczna, boisko asfaltowe 8. ZPO w Krzywaczce Boisko asfaltowe, miasteczko komunikacyjne, sala gimnastyczna 9. ZPO w Rudniku Boisko asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, sala gimnastyczna, plac zabaw (zrealizowany w ramach projektu Radosna Szkoła ) Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych. Ilość Komputery Wyszczególnienie Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Tablice interakt. Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Kamery monitoringu Woluminy 1. PS Nr PS Nr PS Nr Razem ZPO w Biertowicach ZPO w Harbutowicach ZPO w Krzywaczce ZPO w Rudniku SP Razem Gimnazjum DVD 8 VHS Ogółem

15 7. Inwestycje oświatowe i remonty Lp Miejscowość/obiekt Zakres robót Kwota, koszt w zł 1 Biertowice - SP Wymiana okien, remont łazienek ,00 2 Harbutowice - ZPO Zakup urządzeń na plac zabaw ,00 3 Krzywaczka - ZPO Nadbudowa i rozbudowa szkoły- stan surowy zamknięty ,00 4 Krzywaczka - PS Remont dachu ,00 5 Rudnik - ZPO 6 Sułkowice - SP Remont pomieszczeń biblioteki, posadzki w 4 pomieszczeniach Odwodnienie i nawierzchnia od strony południowej i zachodniej , ,00 7 Sułkowice PS Nr 1 Wymiana posadzek ,00 8 Sułkowice PS Nr 2 Instalacja wodoc. i elektryczna ,00 9 Sułkowice PS Nr 3 Remont ogrodzenia ,00 10 Sułkowice - Gimnazjum Projekt wentylacji hali, remont sanitariatów, wykonanie ogrodzenia, zakup deszczowni, modernizacja i naprawa murawy na boisku głównym ,00 Razem ,00 Lp Miejscowość/ obiekt 1. Sułkowice SP Krzywaczka ZPO szkoła Krzywaczka ZPO przedszkole 2008 Zakres robót Odwodnienie placu apelowego i budynku od strony wschodniej, wentylacja pomieszczeń kuchennych oraz montaż separatora skrobi, ocieplenie komina wentylacyjnego, przebudowa przyłącza energetycznego, Nadbudowa budynku socjalnego i zaplecza sali gimnastycznej o jedną kondygnację z przeznaczeniem na bibliotekę i pomieszczenie zaplecza biblioteki (czytelnia). Powierzchnia użytkowa 158,5 m 2 wraz z pierwszym wyposażeniem. Inwestycja dwuletnia oddana do użytku na wrzesień Całkowity koszt ,69 zł Modernizacja przedszkola - przystosowanie pomieszczeń po bibliotece dla potrzeb przedszkola, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie stropu nad piwnicą, okładzina ścian, podłogi i malowanie. 15 Kwota w zł

16 4. Biertowice ZPO 5. Harbutowice ZPO 6. Rudnik ZPO 7. Sułkowice PS nr 1 8. Sułkowice PS nr 2 9. Sułkowice PS nr Sułkowice - Gimnazjum boisko Sułkowice - Gimnazjum hala Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku przedszkola, wymiana grzejników, wymiana drzwi wejściowych, budowa placu zabaw ( ze środków BGK) Montaż zestawu do dezynfekcji i uzdatniania wody wraz z wodomierzem, obróbki blacharskie na dachu szkoły, wymiana grzejników, montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej. Remont sali gimnastycznej - wymiana lamp oświetleniowych, wymiana stolarki aluminiowej, modernizacja kuchni, badania geotechniczne terenu pod rozbudowę Modernizacja parkietowych posadzek w czterech pomieszczeniach Wymiana instalacji elektrycznej w sali i na klatce schodowej, wraz malowaniem Modernizacja i przebudowa ogrodzenia. Inwestycja realizowana w dwóch etapach. W 2008 r. zakończona. Ogólny koszt 29643,44 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - treningowego Kompleksowa modernizacja łazienki na hali sportowej - wymiana wszystkich instalacji, wykonanie nowych tynków kartonowo-gipsowych, okładzina ścian i podłóg płytkami Razem Lp Miejscowość/ obiekt 1. Sułkowice SP 2. Sułkowice SP Krzywaczka ZPO szkoła Krzywaczka ZPO przedszkole 2009 Zakres robót Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wg projektu Blisko boisko, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem Przygotowanie dwóch pomieszczeń dla potrzeb gabinetu dentystycznego, wykonanie projektu przebudowy i modernizacji placu apelowego Wymiana drzwi do sal I piętra, malowanie korytarza oraz adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę dydaktyczną Projekt nowego przedszkola wraz z kuchnia obsługującą również szkołę Kwota w zł Biertowice ZPO Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku szkoły, wymiana okien i drzwi 6. Rudnik ZPO Remont sekretariatu, remonty bieżące budynku, projekt hali i gimnazjum 7. Sułkowice PS nr 2 Instalacja ppoż i wodociągowa do zasilania hydrantów Razem

17 2010 Lp Miejscowość/ obiekt 1. ZPO Krzywaczka 2. Gimnazjum w Rudniku 3. ZPO Biertowice 4. Gimnazjum w Sułkowicach Zakres robót Kwota w zł Budowa przedszkola samorządowego inwestycja dwuletnia termin zakończenia maj 2011 (koszt ogólny ) Inwestycja trzyletnia (koszt ogólny ) 0 Modernizacja placu przyszkolnego boisko betonowe Modernizacja dachu na hali sportowej Razem zł Lp Miejscowość/ obiekt 1. SP 2. ZPO w Biertowicach 2011 Zakres robót Modernizacja placu przyszkolnego budynku SP w Sułkowicach część I Modernizacja budynków ZPO w Biertowicach wymiana okien w budynku A i B Środki budżetowe ZPO w Krzywaczce Budowa przedszkola samorządowego Sułkowice Budowa budynku PS (projekt budowy) PS Nr 2 Modernizacja budynku PS Nr 2 rozebranie tarasu, wykonanie izolacji, wykonanie podbudowy pod parking ZPO w Rudniku Budowa gimnazjum w Rudniku Gimnazjum w Sułkowicach PS Nr 3 w Sułkowicach Modernizacja infrastruktury sportowej (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej na konkurs) Wyposażenie placu zabaw (zakupiono nowe urządzenia) Razem zł 17

18 2011/2012 Lp Miejscowość/ obiekt Zakres robót Środki budżetowe 1. SP modernizacja placu przyszkolnego ,88 2. ZPO w Krzywaczce budowa budynku Przedszkola Samorządowego ,77 3. ZPO w Harbutowicach modernizacja budynku B w Harbutowicach ,00 4. ZPO w Rudniku budowa budynku Gimnazjum ,21 5. Gimnazjum modernizacja infrastruktury sportowej (projekt) 3 000,00 6. remont dachu na hali sportowej ,00 7. PS Nr 2 modernizacja budynku , /2013 Razem ,47 Lp Miejscowość/ obiekt Zakres robót Środki budżetowe SP w 1. Sułkowicach ZPO w 2. Krzywaczce 3. ZPO w Rudniku Gimnazjum w 4. Sułkowicach PS Nr 2 5. Wymiana 45 okien w budynku B Remont portierni i wejścia w budynku B Planowana jest wymiana konstrukcji pokrycia dachu na sali gimnastycznej Budowa budynku gimnazjum - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do głównego wejścia, - niwelacja terenu oraz inne roboty zewnętrzne, - prace wykończeniowe: malowanie pomieszczeń, układanie wykładziny, montaż umywalek i sedesów. Wyłonienie w drodze przetargu firmy odpowiedzialnej za wyposażenie sal szkolnych, planowany jest przetarg na dostarczenie pomocy naukowych. Wykonanie dużego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła obejmującego powierzchnię amortyzacyjną 320 m 2 oraz trawnikową 230 m 2 wraz z pełnym wyposażeniem Wycyklinowanie i pomalowanie parkietu wraz z montażem nowych listew oraz z naniesieniem linii wytaczających boiska do poszczególnych dyscyplin Wykonanie modernizacji dwóch łazienek wraz z wymianą instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych, podwieszenie sufitów, wyłożenie płytek oraz montaż Razem , , ,79 (tylko roboty budowlane) bez wyposażenia ,82 (budżet gminy, fundusz sołecki Rudnika, budżet województwa) , , ,67 zł 18

19 Przeprowadzone w ostatnim roku - remonty/ modernizacje/ adaptacje/ zakupy inwestycyjne. 1) Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach. a) z budżetu szkoły/przedszkola: ocieplenie sufitu i pomalowanie dużej sali w przedszkolu ,00 zł pomalowanie jadalni, kuchni, klatki schodowej oraz toalet w budynku B 1.725,00 zł ocieplenie sufitu nad jadalnią 460,00 zł zabezpieczenie poręczy zewnętrznych do piwnicy przy wejściu do budynku B oraz klatki schodowej- 500,00 zł remont kominów oraz uszczelnienie dachu w budynku A ,00 zł naprawa instalacji odgromowej budynek A 6.000,00 zł wymiana fragmentu rury doprowadzającej ciepłą wodę w budynku A 738,00 zł b) ze środków pozyskanych: wykonanie schodów wejściowych do budynku przedszkola darowizna na kwotę 1.376,00 zł (z łącznej sumy 7.526,00 zł) c) zrealizowane przez Urząd Miejski: wykonanie nowego sufitu z konstrukcji metalowych i płyt w jadalni w przedszkolu ,58 zł wykonanie nowych schodów do budynku B 6.150,00 zł 2) Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach. a) z budżety szkoły/ przedszkola cyklinowanie i malowanie parkietu w 3 salach lekcyjnych i pokoju naucz. 6199,20 zł remont schodów w budynku B - płytki i materiały na schody wejściowe w budynku B- 1143,42 zł - remont i położenie nowych płytek na schodach wejściowych w budynku B 2383,50 zł razem remont schodów: 3526,92 zł zakup i montaż balustrady na schodach wejściowych w budynku B ,50 zł położenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły ,00 zł (Kostka brukowa została ułożona przez ekipę remontową z Urzędu Miejskiego ) montaż daszku nad wejściem do przedszkola 437,88 zł 3) Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce. a) z budżetu szkoły/przedszkola: remont pomieszczeń po starej jadalni i zmywalni na salę dydaktyczną dla gimnazjum zł. remont korytarza w przyziemiu budynku zł. ocieplenie sufitu w sali 21- robocizna zł. cyklinowanie i malowanie lakierem sali nr zł. remont awarii kanalizacji głównej zł. wymiana głównej rozdzielni prądowej zasilającej budynki ZPO zł. remont szatni dla klas I- III Szkoły Podstawowej zł. 19

20 b) ze środków pozyskanych: zakup płytek klinkierowych do obłożenia ścian korytarza w przyziemiu szkoły zł. zakup tablicy interaktywnej z pełnym oprzyrządowaniem do wyremontowanej sali dydaktycznej po starej jadalni zł. wykonanie poręczy przy schodach przy wejściu do szkoły i balustrady przy wejściu na salę gimnastyczną ze stali nierdzewnej zł. materiały do ocieplenia sufitu w sali zł. c) planowane do realizacji przez Urząd Miejski: remont dachu nad salą gimnastyczną zł. 4) Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku. a) z budżetu szkoły/przedszkola: remont korytarza i sklepiku na I piętrze 12000,00 zł remont wejścia do przedszkola (z wymianą drzwi) 4100,00 zł przygotowanie miejsca zabaw w szkole podstawowej 3200,00 zł remont schodów na górne boisko 9114,30 zł wykonanie schodów do placu zabaw 11669,63 zł wykonanie piłkochwytu przy placu zabaw 3255,69 zł remont klasy 950,00 zł odwodnienie budynku przedszkola 39450,74 zł pomalowanie połowy ogrodzenia- 700,00 zł remont dachu nad wejściem szkoły 3500,00 zł b) ze środków pozyskanych: wyposażenie miejsca zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła - pozyskane 12000,00 zł c) zrealizowane przez Urząd Miejski: plac zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła ,82 zł budowa gimnazjum 5) Szkoła Podstawowa. a) z budżetu szkoły: remont pokoju nauczycielskiego w bud B 1000 zł; remont sekretariatu szkoły w bud. A 4000 zł; montaż karty zabezpieczającej schody na II piętrze bud. B 500 zł; odmalowanie sal lekcyjnych 34,36, zł; malowanie, osadzenie części ogrodzenia szkolnego przy boisku szkolnym 500 zł wymiana lamp w: kuchni, korytarzu, przy stołówce, szatni, salach lekcyjnych 6,34,35,36, pokoju nauczycielskiego w bud. B, portiernia 1129,99 zł; remont zniszczonych parapetów na zewnątrz w sali nr zł; remont części kanalizacji w suterynach 150 zł; wymiana rynien w bud B 3228,72 zł; remont dwóch szatni przy Sali sportowej 500 zł; remont sali lekcyjnej nr 12 w bud. B 400 zł; remont korytarza (parter bud. B ) 500 zł; remont sufitu w łazience dziewcząt bud. A 150 zł; 20

21 odmalowanie części krzeseł i ławek bud. A 100 zł odmalowanie i odnowienie barierek metalowych na terenie szkoły 200 zł; malowanie zadaszenia nad schodami przy wejściu na salę gimnastyczną w bud. A 200 zł remont ławek w szatni w bud. A 200 zł; odmalowanie bramek do mini piłki nożnej 100 zł; remont hydrotermy w kuchni 150 zł; remont części korytarza w suterynach w bud. A 300 zł; remont sal 0,1,35 w bud. A, odmalowanie korytarza w suterynach bud. A, remont sufitu pomieszczenia zmywaka w kuchni, odmalowanie świetlicy po remoncie 4000 zł; powiększenie świetlicy szkolnej, w tym: wyburzenie ściany pomiędzy salą 1 i świetlicą, zamontowanie nadproża z wykończeniem, wymurowanie nowej ściany wraz z wykończeniem gipsowo-kartonowym, wykonanie wylewki oraz ułożenie płytek gresowych w świetlicy, odmalowanie ścian i złożenie grzejnika na korytarzu w suterenie bud. A 7115,55 zł; położenie paneli ściennych w korytarzu kuchennym 4250,88 zł; modernizacja wejścia głównego od strony placu apelowego poprzez położenie tynku mozaikowego 4216,44 zł; położenie tynku mozaikowego w części fasady wejścia głównego od strony placu apelowego 1408,35 zł; wymontowanie zużytych muszli, umywalek, pisuarów i baterii w łazienkach w bud. A, zamontowanie nowych kompaków, pisuarów, umywalek, baterii, automatów oraz dopasowanie instalacji wodnej i kanalizacji do tych odbiorników. Wymiana pięciu grzejników CO w dud. A zł; zamontowanie zadaszenia nad wejściem głównym od strony północnej oraz drogą towarową do kuchni 5000 zł; b) ze środków pozyskanych: pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła , 02 zł; pozyskanie środków na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła około zł. c) zrealizowane przez Urząd Miejski: wymiana 45 okien w budynku B, remont portierni i wyjścia w budynku B ,66 zł 6) Gimnazjum. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu (hala sportowa) ,00 zł malowanie sal lekcyjnych: 20, 22, 24, 25, 26, 34, 36, toalet, szatni i wejścia na halę sportową 1970, 50 zł remont schodów i położenie nowych płytek przy wejściu na hali sportowej ,50 zł wymalowanie bram wjazdowych 378,00 zł zakup i montaż nowych siatek na okna w hali sportowej 4577,61 zł czyszczenie i regulacja palników na hali sportowej 738,00 zł 21

22 b) ze środków pozyskanych: zakup rolet do klas nr 30 i ,00 zł c) zrealizowane przez Urząd Miejski: cyklinowanie i malowanie linii boisk oraz malowanie lakierem antypoślizgowym parkietu w hali sportowej ,40 zł zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym zł 7) Przedszkole Samorządowe Nr 1. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazience na dole 3000 zł wymiana lamp w oddziale I, III 2633,20 zł naprawa i malowanie urządzeń ogrodowych 262,16 zł b) ze środków pozyskanych: wykonanie obudowy zabezpieczającej na zmywarkę i pralkę 100 zł wymiana zniszczonych elementów drewnianych w urządzeniach ogrodowych 52,84 zł 8) Przedszkole Samorządowe Nr 2. a) z budżetu szkoły/przedszkola: usunięciu awarii (nieszczelność sieci wodociągowej w pomieszczeniu pralnia i zmywalnia naczyń na parterze oraz malowanie tych pomieszczeń po usunięciu nieszczelności obecnie liczne nacieki, pęknięcia) - dodatkowe środki otrzymane od organu prowadzącego. 615,00 zł zakup zabezpieczeń na studzienkę ściekową 265,00 zł wymiana parapetów w salach dydaktycznych - dodatkowe środki otrzymane od gminy ,44 zł 9) Przedszkole Samorządowe Nr 3. a) z budżetu szkoły/przedszkola: wymiana oświetlenia w dwóch salach -559 zł wymiana instalacji kanalizacyjnej 2700 zł budżet przedszkola malowanie urządzeń ogrodowych 80,40 zł wymiana daszku na ganku od strony północnej, malowanie ganku 52,90 zł naprawa segmentów ogrodzenia-uzupełnianie prętów metalowych 22

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo