OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI CONJECT AG DLA PRODUKTÓW INTERNETOWYCH (np. conjectpm) Projekt niniejszych warunków został utworzony w językach niemieckim i angielskim. Dla interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz w wypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niemiecką a angielską wersją językową, wiążąca jest niemiecka wersja językowa. Wersja z dnia 1 grudnia 2011 r. Spis treści 1. Preambuła 2. Zakres obowiązywania 3. Internetowe produkty i usługi CONJECT 4. Usługi nieobjęte ofertą CONJECT 5. Zawarcie umowy 6. Okres trwania umowy i rozwiązanie umowy 7. Obowiązki i zobowiązania Użytkownika 8. Odpowiedzialność za zawartość 9. Ograniczenie odpowiedzialności 10. Dostępność usługi i ograniczenia roszczeń z tytułu wad jakościowych i w tytule prawnym 11. Ograniczenia dotyczące bezpłatnych usług 12. Warunki płatności 13. Podmioty udzielające informacji o wypłacalności 14. Klauzula poufności 15. Ochrona danych osobowych 16. Obowiązujące prawo, właściwość sądu 17. Postanowienia końcowe 1. Preambuła Spółka conject AG, Implerstraße 11, Monachium (zwana dalej CONJECT ) oferuje oprogramowania służące do zarządzania wszelkimi kluczowymi procesami w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i sprzedaży nieruchomości. CONJECT prowadzi internetową platformę zarządzania projektami conjectpm, ma w swojej ofercie oprogramowania, np. conjectfm (służące do zarządzania nieruchomościami, tzw. facility management ) i conjectcm (służące do zarządzania kosztami projektów), a także różne usługi związane z powyższymi produktami. Wszystkie produkty są skierowane wyłącznie do użytkowników profesjonalnych, a więc przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego bądź funduszy inwestycyjnych. 2. Zakres obowiązywania 2.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe określają stosunki umowne pomiędzy CONJECT a osobami użytkującymi platformę internetową CONJECT w postaci uzyskiwania dostępu do oferowanych usług, produktów, danych i treści oraz tworzenia przestrzeni projektowych i procedur przetargowych, a także składania ofert, dodawania do powyższej platformy internetowej danych bądź treści (osoby te będą dalej zwane Użytkownikami ). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są dostępne w każdej chwili pod adres URL skąd mogą być pobierane w celu zapisania na Państwa komputerze i drukowane. 2.2 Dodatkowo, oprócz niniejszych Ogólnych warunków handlowych, obowiązują także postanowienia specyfikacji usług i produktów ( Leistungsbeschreibungen der Leistungen und Produkte ) oraz właściwe cenniki. W wypadku umów dotyczących użytkowania i licencjonowania standardowych oprogramowań CONJECT, takich jak conjectcm i conjectfm, oraz w wypadku umów o dzieło ( Werkverträge zgodnie z art. 631 niemieckiego kodeksu cywilnego) i umów-zlecenia ( Dienstverträge zgodnie z art. 611 niemieckiego kodeksu cywilnego) w pierwszej kolejności przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami stosuje się Ogólne Warunki CONJECT w zakresie umów-zleceń i umów o dzieło odnośnie oprogramowań. 2.3 Wyklucza się zastosowanie odbiegających bądź sprzecznych warunków handlowych Użytkownika, także w wypadku, gdy CONJECT nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu wobec powyższych odbiegających bądź sprzecznych warunków handlowych albo gdy poszczególne postanowienia powyższych odbiegających warunków handlowych nie wchodzą w skład niniejszych Ogólnych warunków handlowych CONJECT.

2 2.4 Jeśli umowa obejmuje wykonywanie stałego zobowiązania, jeśli jest to w interesie CONJECT oraz jeśli jest to zasadne w rozumieniu interesów Użytkownika, CONJECT ma prawo zmienić powyższe Ogólne Warunki Handlowe. Zmiana tych Ogólnych Warunków Handlowych jest możliwa i zasadna w szczególności wtedy, gdy zmiany zasadniczo nie mają niekorzystnych skutków dla Użytkownika, a CONJECT posiada istotną podstawę do dokonania zmian w tych Ogólnych Warunków Wandlowych. CONJECT może również oferować usługi, które są obecnie bezpłatne, a w przyszłości mogą stać się odpłatne. CONJECT poinformuje Użytkownika o takich zmianach co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed wejściem w życie powyższych zmian. Zmiany przyjmuje się za zaakceptowane, jeśli Użytkownik w przeciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian. CONJECT poinformuje Użytkownika w szczególności o jego prawie do zgłoszenia sprzeciwu, o znaczeniu i konsekwencjach prawnych jego wykonania oraz o rozpoczęciu biegu miesięcznego okresu. 3. Internetowe produkty i usługi CONJECT CONJECT oferuje wyłącznie usługi i produkty techniczne za pośrednictwem określonych platform internetowych. Powyższe platformy oferują usługi i funkcje wspierające komunikację wewnątrz projektu pomiędzy Użytkownikami (wymiana wiadomości), dokumentację (gromadzenie i wymiana dokumentów oraz praca nad nimi) oraz wsparcie procesowe (przepływy dokumentów). Szczegółowa specyfikacja powyższych usług i produktów jest określona w opisie tych specyfikacji, a produkty i usługi, jakie mają być świadczone na rzecz Użytkownika, będą wyszczególniane w indywidualnej umowie i aktywowanych usługach świadczonych indywidualnie na rzecz Użytkownika. 4. Usługi nieobjęte ofertą CONJECT 4.1 CONJECT nie ma w swojej ofercie treści. Informacje i treści zawarte w project room ach stanowią treści osób trzecich i nie będą edytowane, przygotowywane, sprawdzane ani poddawane kontroli. 4.2 CONJECT nie ma wpływu na produkty i usługi Użytkowników (administratorów, zleceniodawców, oferentów w przetargach) ani innych osób trzecich. W żadnej chwili CONJECT nie jest ani zaangażowany w wykonanie, realizację czy prowadzenie projektów, którymi zarządza się w project room ach, ani za nie nie odpowiada. 4.3 CONJECT nie ma wpływu na pliki i informacje, które Użytkownicy wymieniają między sobą za pośrednictwem platformy internetowej. CONJECT w szczególności nie gwarantuje, że wgrane pliki pod względem technicznym mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek konkretnych celów, ani że inni Użytkownicy mogą mieć do nich dostęp, ani że pliki te są wolne od złośliwego oprogramowania. W szczególności nie ma gwarancji dla konkretnych rozmiarów i formatów plików. Transfer danych, plików i treści odbywa się za pomocą technologii telekomunikacyjnych na ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wgrywanie (zapisywanie) swoich własnych plików i danych na serwer. 4.4 CONJECT ani nie jest stroną jakiejkolwiek umowy ani przedstawicielem w stosunkach pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi. CONJECT jedynie udostępnia infrastrukturę techniczną i funkcje platformy internetowej. CONJECT w żadnym wypadku nie będzie występował w roli przedstawiciela konkretnych Użytkowników lub osób trzecich. 5. Zawarcie umowy 5.1 Dostęp do usług i produktów CONJECT jest dopuszczalny tylko w wypadku, gdy Użytkownik jest pełnoletni (dorosły) i ma pełną zdolność do czynności prawnych. 5.2 Project room ami na platformie internetowej operuje administrator (konkretny Użytkownik ze zwiększonym poziomem autoryzacji i rozszerzonymi prawami). Administratorzy są odpowiedzialni za operowanie przestrzenią projektową i czynią to na własną odpowiedzialność; obowiązek CONJECT jest ograniczony do udostępnienia platformy internetowej samej w sobie. Administrator może samodzielnie zadecydować o tym, który Użytkownik otrzyma dostęp do jego project room u i w jakim zakresie udzielić mu autoryzacji. W wypadku, gdy Użytkownik żąda dostępu do przestrzeni projektowej, którego to dostępu administrator mu udziela, wchodzi w życie umowa pomiędzy Użytkownikiem a administratorem. Jednocześnie, pomiędzy CONJECT a tym konkretnym użytkownikiem wchodzi w życie umowa dotycząca dostępu do platformy internetowej i obowiązywania niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Użytkownik ten ma dostęp do usług bezpłatnych i do usług świadczonych odpłatnie. 6. Okres trwania umowy i rozwiązanie umowy 6.1 Użytkownik może w każdej chwili, bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej

3 rozwiązać umowę o udostępnianie bezpłatnych funkcji platformy internetowej. CONJECT może wypowiedzieć tego typu umowy pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z końcem miesiąca. 6.2 Umowy o odpłatne świadczenie usług mają określone okresy trwania umowy i okresy wypowiedzenia zgodnie z właściwymi warunkami umowy. O ile warunki umowy nie zawierają postanowień odnośnie okresu obowiązywania umowy, umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie z końcem miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 6.3 Jeśli Użytkownik w nieprzerwanym okresie ponad sześciu miesięcy nie zaloguje się na platformie internetowej za pomocą swoich nazwy użytkownika i hasła, a umowa zawiera jedynie funkcje bezpłatne, CONJECT ma prawo zamrozić konto Użytkownika bądź rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami art Prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostanie nienaruszone. Ważna przyczyna rozwiązania umowy zachodzi dla CONJECT w szczególności, gdy: Użytkownik naruszy wytyczne CONJECT odnośnie nazw użytkownika i haseł (patrz także art. 7.1); albo gdy Użytkownik naruszy postanowienia zgodnie z art. 7.2 i 7.3 i nie zaprzestanie tych naruszeń w rozsądnym czasie po otrzymaniu powiadomienia albo ostrzeżenia ze strony CONJECT; albo gdy Użytkownik zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż następujące po sobie dwa miesiące, patrz także postanowienie zgodnie z art. 12; albo gdy Użytkownik narusza postanowienie zgodnie z art Obowiązki i zobowiązania Użytkownika 7.1 Dla uniknięcia niepowołanego dostępu do platformy internetowej i do project room ów Użytkownik ma obowiązek wybrać nazwę użytkownika i hasło, które to dane będą wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do platformy internetowej albo przestrzeni projektowej. 7.2 W szczególności Użytkownik jest zobowiązany: aktualizować swój osobisty profil użytkownika oraz firmowy profil użytkownika CONJECT pod kątem wszelkich zmian adresowych, zmian danych swojej firmy niezbędnych do rozliczenia usług (adres do faktury, numer karty kredytowej, rachunek bankowy itp.), zmian statusu prawnego swojej firmy (osoby prawnej), zmian adresu firmy, o ile dane te były uprzednio wprowadzane do profilu Użytkownika CONJECT; profil CONJECT jest dostępny i edytowalny w sekcji menu Administracja/Mój profil ; zapewnić, aby jego nazwa użytkownika i hasło nie były dostępne dla osób trzecich, oraz zapewnić, aby jego dane pozostały chronione przed osobami trzecimi, a także niezwłocznie dokonać zmiany albo polecić dokonanie zmiany swojej nazwy użytkownika lub swojego hasła, jeśli zachodzi podejrzenie, że osoby trzecie mogły uzyskać dostęp do takich informacji; podać niezbędne informacje o wszystkich usługach użytkowniku ( Anbieterkennzeichnung ) zgodnie z wymogami prawnymi; działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. 7.3 Użytkownik gwarantuje, że nie używa ani nie przekazuje urządzeń technicznych, oprogramowań ani innych danych zawierających złośliwe oprogramowanie oraz że nie stosuje na platformie internetowej aplikacji ani nie wgrywa na nią treści zawierających złośliwe oprogramowanie albo niosących ze sobą ryzyko wpływania na urządzenia techniczne, oprogramowania albo dane będące własnością CONJECT, użytkowników trzecich albo osób trzecich względnie niosących ze sobą ryzyko ich zmiany albo zniszczenia; że nie będzie używał urządzeń technicznych ani oprogramowania ani nie będzie wgrywał na platformę internetową treści, które naruszają prawa autorskie, prawa do marki, przemysłowe prawa własności albo inne prawa CONJECT, użytkowników albo osób trzecich; że nie będzie wgrywał na platformę internetową treści naruszających przepisy prawa albo dobre obyczaje albo treści mogących zniszczyć dobre imię CONJECT, innych użytkowników albo osób trzecich, oraz że nie będzie odnosił się to takich informacji ani nie będzie tworzył odnośników to tego typu stron internetowych. 7.4 Użytkownik zwalnia CONJECT z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek naruszeń art. 7.2 i 7.3 oraz odpowiada wobec CONJECT za wszystkie szkody związane z takimi naruszeniami.

4 7.5 CONJECT może ograniczyć albo zablokować dostęp do danych (w szczególności do ofert w ramach przetargów, przestrzeni projektowych albo treści odrębnych), które stanowią naruszenie art. 7.3; CONJECT może także usunąć takie dane. 7.6 Użytkownik niezwłocznie powiadomi CONJECT o zachodzącym i uzasadnionym podejrzeniu, że inni użytkownicy, administrator albo osoby trzecie potencjalnie użytkują platformę internetową w sposób naruszający powyższe postanowienia. 7.7 Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie platformy internetowej i przestrzeni projektowych przez osoby trzecie w takim samym zakresie, w jakim odpowiada on za siebie samego, o ile użytkowanie to odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Użytkownika, chyba że Użytkownik dowiedzie, że nie odpowiada on za nieupoważnione użycie nazwy użytkownika i hasła Użytkownika. 8. Odpowiedzialność za zawartość 8.1 Użytkownik odpowiada za treści i dane wgrywane na platformę internetową. Administrator odpowiada za treści i dane przechowywane w ramach project room u, którym administruje; w ramach przepisów prawa, odpowiedzialność ta dotyczy także treści użytkowników trzecich, którym administrator udzielił dostępu do danego project room u. Treści w powyższym rozumieniu stanowią dla CONJECT treści obce. 8.2 Odnośnie treści własnych, Użytkownik zobowiązuje się zamieścić precyzyjne informacje na temat prawa do użytkowania, praw autorskich i praw własności przemysłowej. 8.3 CONJECT nie ma obowiązku sprawdzania treści użytkowników ani weryfikowania, czy treści te nie zawierają treści naruszających przepisy prawa albo dobre obyczaje. To wyłącznie Użytkownikowi przypada konieczność przeprowadzenia takich kontroli i weryfikacji pod kątem prawidłowości, kompletności i rzetelności treści. 9. Ograniczenie odpowiedzialności 9.1 CONJECT w pełni odpowiada za śmierć, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu oraz szkody zgodnie z niemieckim prawem odpowiedzialności za produkt ( Produkthaftungsgesetz ). 9.2 CONJECT w pełni odpowiada za wyrządzone stronie umownej szkody wynikające z zamiaru albo rażącej niedbałości ze strony CONJECT albo podmiotów realizujących umowę (czyli pracowników). 9.3 Ponadto, o ile CONJECT nie udzielił odpowiedniej gwarancji, niezależnie od przyczyny prawnej, odpowiedzialność CONJECT jest ograniczona w następujący sposób: w wypadku szkód wynikających z zaniedbania (nie z rażącej niedbałości), CONJECT odpowiada jedynie wówczas, jeśli szkoda ta jest skutkiem naruszenia podstawowych obowiązków umownych ( Kardinalpflicht ). Podstawowe obowiązki umowne są obowiązkami, które są niezbędne dla realizacji umowy względnie które w ogóle ją umożliwiają i na których spełnienie strona umowna liczy ze względu na spełnienie tego obowiązku przez stronę. O ile CONJECT, w rozumieniu niniejszego postanowienia, odpowiada za zaniedbanie, odpowiedzialność CONJECT jest ograniczona do zwyczajowych, dających się przewidzieć szkód. W wypadkach, gdy CONJECT odpowiada za zaniedbanie (nie za rażącą niedbałość), odpowiedzialność za szkody spowodowane zwłoką w świadczeniu usług ( Verzögerungsschaden ) jest ograniczona do zwyczajowych, dających się przewidzieć szkód, lecz wynosi maksymalnie 5% uzgodnionej ceny łącznej zgodnie z właściwą umową. Odpowiedzialność CONJECT za utratę danych lub oprogramowania wskutek zwykłego zaniedbania jest ograniczona do zwyczajowych kosztów i nakładów w celu odzyskania, które są konieczne w wypadku, gdy strona umowy regularnie wykonywała odpowiednie kopie zapasowe. 9.4 Ograniczenie odpowiedzialności w rozumieniu powyższych postanowień stosuje się także w celu ograniczenia odpowiedzialności za szkody w wypadku vergebliche Aufwendungen (wydatków daremnych) zgodnie z art. 284 niemieckiego kodeksu cywilnego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności stosuje się również w stosunku do odpowiedzialności podmiotów realizujących umowę (czyli pracowników) po stronie CONJECT. 9.5 Użytkownik ma obowiązek zachować odpowiednią ostrożność oraz podjąć kroki zapobiegawcze w celu ochrony swoich danych i aplikacji, w szczególności regularnie wykonując nadające się do odczytu maszynowego kopie zapasowe w obszarze swojej działalności biznesowej. Użytkownik skorzysta ze wszystkich środków technicznych w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieciowego.

5 9.6 Roszczenia Użytkownika z tytułu szkód albo naruszenia obowiązków ulegają przedawnieniu po upływie roku od chwili ustawowego początku biegu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu rażącej niedbałości i zamiaru, a także roszczenia odszkodowawcze z tytuły śmierci, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu nie są objęte skróceniem ustawowego okresu przedawnienia. 9.7 W ramach właściwych przepisów prawa dotyczących umów najmu i odpowiedzialności za zaniedbanie CONJECT nie odpowiada w roli dzierżawcy/wynajmującego za szkody powstałe w wyniku zaniedbania podczas zawarcia umowy albo po zawarciu umowy. 10. Dostępność usługi i ograniczenia roszczeń z tytułu wad jakościowych i w tytule prawnym 10.1 Użytkownikom dokonującym płatności za użytkowanie platformy internetowej CONJECT gwarantuje dostępność serwera, na którym działa prowadzona przez CONJECT platforma, na poziomie co najmniej 99,5% w uśrednieniu rocznym. Gwarancja ta nie obejmuje project room ów używanych w celach testowych i pilotażowych. Prace w związku z konserwacją i usuwaniem zakłóceń nie są wliczone w stopień dostępności, o ile powiadomiono o nich z wyprzedzeniem W razie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu platformy internetowej albo innych usług CONJECT Użytkownik niezwłocznie, lecz najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, poinformuje o tym CONJECT w celu umożliwienia CONJECT podjęcia stosownych kroków do usunięcia nieprawidłowości O ile CONJECT odpłatnie udostępnia miejsce do przechowywania danych, CONJECT może naprawić istotne awarie w wyznaczonym mu przez Użytkownika terminie, tak aby przywrócić dostępność i działanie platformy internetowej albo przywrócić dostępność przestrzeni, w której przechowywane są dane. Jeśli istotnej awarii nie można usunąć w wyznaczonym terminie, użytkownik może obniżyć opłatę. Użytkownik może rozwiązać umowę w trybie nadzwyczajnym, jeśli awarie są na tyle istotne, że dalsza realizacja umowy straciłaby sens. 11. Ograniczenia dotyczące bezpłatnych usług W odniesieniu do nieodpłatnych usług CONJECT stosuje się następujące postanowienia: 11.1 Użytkownik korzystający z nieodpłatnych usług nie może żądać użytkowania platformy internetowej ani innych nieodpłatnych usług ani dostępu do nich. CONJECT nie gwarantuje, że usługi będą wolne od zakłóceń i awarii CONJECT ma prawo do zakończenia albo tymczasowego wstrzymania świadczenia usług nieodpłatnych bez uprzedniego powiadomienia, a także może zapewnić dalsze użytkowanie tylko odpłatnie, tak jak przewiduje art Warunki płatności 12.1 Użytkowanie platformy internetowej dla niektórych usług zgodnie ze specyfikacją usług i produktów wymaga opłaty pieniężnej. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych funkcji przez Użytkownika CONJECT poinformuje Użytkownika o obowiązku dokonania opłaty pieniężnej za korzystanie z tych funkcji oraz o szczegółach umowy i płatności. Opłaty za poszczególne usługi są wyszczególnione w aktualnym cenniku CONJECT Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rozliczenia jakichkolwiek roszczeń wzajemnych z przysługującymi CONJECT roszczeniami, chyba że są one bezsprzeczne albo prawomocne. Prawo do rozliczenia prawa wstrzymania albo prawa odmowy świadczenia usługi przysługuje Użytkownikowi tylko z tytułu roszczeń wzajemnych z tego samego stosunku umownego W wypadku, gdy Użytkownik zalega z należnymi płatnościami, CONJECT może ograniczyć albo w pełni zablokować dostęp do platformy internetowej. 13. Podmioty udzielające informacji o wypłacalności 13.1 W uzasadnionych wypadkach (np. zapytanie użytkownika o zawarcie umowy o usługi w zakresie pakietów conjectpm) CONJECT jest upoważniony do zasięgania informacji o Użytkowniku od podmiotów udzielających informacji o wypłacalności i podmiotów ubezpieczających kredyty Na prośbę Użytkownika CONJECT udostępni mu adresy powyższych podmiotów udzielających tego typu informacji o użytkowniku. CONJECT może powiadomić te podmioty o naruszeniach umownych i naruszeniach przy zakończeniu stosunku umownego przez Użytkownika. CONJECT przekaże te informacje powyższym podmiotom, jeśli będzie to konieczne dla zachowania ochrony uzasadnionych interesów CONJECT oraz jeśli nie

6 naruszy to uzasadnionych interesów Użytkownika. CONJECT nie naruszy przy tym przepisów prawa ochrony danych osobowych. Powyższe podmioty gromadzą tego typu informacje w celu udostępniania ich swoim klientom dla dokonania oceny zdolności kredytowej albo ustalenia adresów dłużników, o ile klient udowodni swój uzasadniony interes w uzyskaniu takich informacji. 14. Klauzula poufności 14.1 Strony wzajemnie obowiązują się do poufnego traktowania wszelkich informacji, w szczególności tajemnic firmowych i gospodarczych, o których strony dowiedziały się od siebie wskutek realizacji niniejszej umowy i które są wyszczególnione jako poufne. Strony wzajemnie zobowiązują się ograniczyć dostępność takich informacji dla stron trzecich tylko do przypadków, kiedy taka dostępność jest niezbędna w celu realizacji umowy. Powyższe postanowienie dotyczy także informacji, które zwyczajowo można zakwalifikować jako poufne, nawet jeśli nie są one wyraźnie określone jako poufne Powyższe może nie dotyczyć informacji, które były już znane drugiej stronie przed zawarciem niniejszej umowy albo przed negocjacjami poprzedzającymi je oraz które zostały przekazane przez strony trzecie jako informacje niepoufne, o ile strony te same nie naruszyły żadnych klauzuli poufności; które obydwie strony opracowały samodzielnie i niezależnie od siebie; które są albo staną się znane szerszej publiczności bez uchybień, starań bądź pomocy drugiej strony Niniejsza klauzula poufności pozostaje w mocy podczas okresu obowiązywania niniejszej umowy, a także przez kolejny rok po rozwiązaniu umowy. 15. Ochrona danych osobowych CONJECT zgromadzi, przetworzy i usunie dane osobowe i dane związane z użytkowaniem i fakturowaniem zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych ( Bundesdatenschutzgesetz ) i niemiecką ustawą o telemediach ( Telemediengesetz ). Oświadczenie CONJECT o ochronie danych osobowych jest dostępne pod adresem 16. Obowiązujące prawo, właściwość sądu 16.1 Do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz wszelkich wynikających z nich umów stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i możliwych odniesień do przepisów prawa innych państw na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego O ile Użytkownik jest przedsiębiorstwem, osobą prawną albo funduszem inwestycyjnym, albo o ile nie posiada ogólnej właściwości sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec albo o ile przenosi on swoją ogólną właściwość sądu poza granice Republiki Federalnej Niemiec albo o ile jego miejsce zamieszkania w chwili wniesienia wniosku pozostaje nieznane, wyłącznym sądem właściwym dla sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego jest sąd w Monachium, w Niemczech. 17. Postanowienia końcowe 17.1 Zmiany bądź uzupełnienia warunków niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe postanowienie dotyczy także zniesienia niniejszego postanowienia pod art Dokonanie cesji roszczeń z tytułu niniejszych Ogólnych warunków handlowych przez Użytkownika wymaga uprzedniej zgody CONJECT na piśmie Utrata ważności któregokolwiek postanowienia albo wielu postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza pozostałych postanowień; pozostaną one w mocy. W wypadku, gdy nieważne postanowienie nie jest ogólnym warunkiem handlowym, a więc jest postanowieniem wynegocjowanym przez strony, nieważne postanowienie interpretuje się wiernie i zastępuje nowym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieważnego postanowienia.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne.

1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Podstawę prawną Regulaminu stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Uwagi ogólne Charakter umowy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest szczególną umową znajdującą się na pograniczu prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r.

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r. UMOWA NR o korzystanie z kanału technologicznego zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy:. zwaną dalej w treści umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a. zwaną dalej w treści umowy DZIERŻAWCĄ. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo