OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI CONJECT AG DLA PRODUKTÓW INTERNETOWYCH (np. conjectpm) Projekt niniejszych warunków został utworzony w językach niemieckim i angielskim. Dla interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz w wypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niemiecką a angielską wersją językową, wiążąca jest niemiecka wersja językowa. Wersja z dnia 1 grudnia 2011 r. Spis treści 1. Preambuła 2. Zakres obowiązywania 3. Internetowe produkty i usługi CONJECT 4. Usługi nieobjęte ofertą CONJECT 5. Zawarcie umowy 6. Okres trwania umowy i rozwiązanie umowy 7. Obowiązki i zobowiązania Użytkownika 8. Odpowiedzialność za zawartość 9. Ograniczenie odpowiedzialności 10. Dostępność usługi i ograniczenia roszczeń z tytułu wad jakościowych i w tytule prawnym 11. Ograniczenia dotyczące bezpłatnych usług 12. Warunki płatności 13. Podmioty udzielające informacji o wypłacalności 14. Klauzula poufności 15. Ochrona danych osobowych 16. Obowiązujące prawo, właściwość sądu 17. Postanowienia końcowe 1. Preambuła Spółka conject AG, Implerstraße 11, Monachium (zwana dalej CONJECT ) oferuje oprogramowania służące do zarządzania wszelkimi kluczowymi procesami w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i sprzedaży nieruchomości. CONJECT prowadzi internetową platformę zarządzania projektami conjectpm, ma w swojej ofercie oprogramowania, np. conjectfm (służące do zarządzania nieruchomościami, tzw. facility management ) i conjectcm (służące do zarządzania kosztami projektów), a także różne usługi związane z powyższymi produktami. Wszystkie produkty są skierowane wyłącznie do użytkowników profesjonalnych, a więc przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego bądź funduszy inwestycyjnych. 2. Zakres obowiązywania 2.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe określają stosunki umowne pomiędzy CONJECT a osobami użytkującymi platformę internetową CONJECT w postaci uzyskiwania dostępu do oferowanych usług, produktów, danych i treści oraz tworzenia przestrzeni projektowych i procedur przetargowych, a także składania ofert, dodawania do powyższej platformy internetowej danych bądź treści (osoby te będą dalej zwane Użytkownikami ). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są dostępne w każdej chwili pod adres URL skąd mogą być pobierane w celu zapisania na Państwa komputerze i drukowane. 2.2 Dodatkowo, oprócz niniejszych Ogólnych warunków handlowych, obowiązują także postanowienia specyfikacji usług i produktów ( Leistungsbeschreibungen der Leistungen und Produkte ) oraz właściwe cenniki. W wypadku umów dotyczących użytkowania i licencjonowania standardowych oprogramowań CONJECT, takich jak conjectcm i conjectfm, oraz w wypadku umów o dzieło ( Werkverträge zgodnie z art. 631 niemieckiego kodeksu cywilnego) i umów-zlecenia ( Dienstverträge zgodnie z art. 611 niemieckiego kodeksu cywilnego) w pierwszej kolejności przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami stosuje się Ogólne Warunki CONJECT w zakresie umów-zleceń i umów o dzieło odnośnie oprogramowań. 2.3 Wyklucza się zastosowanie odbiegających bądź sprzecznych warunków handlowych Użytkownika, także w wypadku, gdy CONJECT nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu wobec powyższych odbiegających bądź sprzecznych warunków handlowych albo gdy poszczególne postanowienia powyższych odbiegających warunków handlowych nie wchodzą w skład niniejszych Ogólnych warunków handlowych CONJECT.

2 2.4 Jeśli umowa obejmuje wykonywanie stałego zobowiązania, jeśli jest to w interesie CONJECT oraz jeśli jest to zasadne w rozumieniu interesów Użytkownika, CONJECT ma prawo zmienić powyższe Ogólne Warunki Handlowe. Zmiana tych Ogólnych Warunków Handlowych jest możliwa i zasadna w szczególności wtedy, gdy zmiany zasadniczo nie mają niekorzystnych skutków dla Użytkownika, a CONJECT posiada istotną podstawę do dokonania zmian w tych Ogólnych Warunków Wandlowych. CONJECT może również oferować usługi, które są obecnie bezpłatne, a w przyszłości mogą stać się odpłatne. CONJECT poinformuje Użytkownika o takich zmianach co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed wejściem w życie powyższych zmian. Zmiany przyjmuje się za zaakceptowane, jeśli Użytkownik w przeciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian. CONJECT poinformuje Użytkownika w szczególności o jego prawie do zgłoszenia sprzeciwu, o znaczeniu i konsekwencjach prawnych jego wykonania oraz o rozpoczęciu biegu miesięcznego okresu. 3. Internetowe produkty i usługi CONJECT CONJECT oferuje wyłącznie usługi i produkty techniczne za pośrednictwem określonych platform internetowych. Powyższe platformy oferują usługi i funkcje wspierające komunikację wewnątrz projektu pomiędzy Użytkownikami (wymiana wiadomości), dokumentację (gromadzenie i wymiana dokumentów oraz praca nad nimi) oraz wsparcie procesowe (przepływy dokumentów). Szczegółowa specyfikacja powyższych usług i produktów jest określona w opisie tych specyfikacji, a produkty i usługi, jakie mają być świadczone na rzecz Użytkownika, będą wyszczególniane w indywidualnej umowie i aktywowanych usługach świadczonych indywidualnie na rzecz Użytkownika. 4. Usługi nieobjęte ofertą CONJECT 4.1 CONJECT nie ma w swojej ofercie treści. Informacje i treści zawarte w project room ach stanowią treści osób trzecich i nie będą edytowane, przygotowywane, sprawdzane ani poddawane kontroli. 4.2 CONJECT nie ma wpływu na produkty i usługi Użytkowników (administratorów, zleceniodawców, oferentów w przetargach) ani innych osób trzecich. W żadnej chwili CONJECT nie jest ani zaangażowany w wykonanie, realizację czy prowadzenie projektów, którymi zarządza się w project room ach, ani za nie nie odpowiada. 4.3 CONJECT nie ma wpływu na pliki i informacje, które Użytkownicy wymieniają między sobą za pośrednictwem platformy internetowej. CONJECT w szczególności nie gwarantuje, że wgrane pliki pod względem technicznym mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek konkretnych celów, ani że inni Użytkownicy mogą mieć do nich dostęp, ani że pliki te są wolne od złośliwego oprogramowania. W szczególności nie ma gwarancji dla konkretnych rozmiarów i formatów plików. Transfer danych, plików i treści odbywa się za pomocą technologii telekomunikacyjnych na ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wgrywanie (zapisywanie) swoich własnych plików i danych na serwer. 4.4 CONJECT ani nie jest stroną jakiejkolwiek umowy ani przedstawicielem w stosunkach pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi. CONJECT jedynie udostępnia infrastrukturę techniczną i funkcje platformy internetowej. CONJECT w żadnym wypadku nie będzie występował w roli przedstawiciela konkretnych Użytkowników lub osób trzecich. 5. Zawarcie umowy 5.1 Dostęp do usług i produktów CONJECT jest dopuszczalny tylko w wypadku, gdy Użytkownik jest pełnoletni (dorosły) i ma pełną zdolność do czynności prawnych. 5.2 Project room ami na platformie internetowej operuje administrator (konkretny Użytkownik ze zwiększonym poziomem autoryzacji i rozszerzonymi prawami). Administratorzy są odpowiedzialni za operowanie przestrzenią projektową i czynią to na własną odpowiedzialność; obowiązek CONJECT jest ograniczony do udostępnienia platformy internetowej samej w sobie. Administrator może samodzielnie zadecydować o tym, który Użytkownik otrzyma dostęp do jego project room u i w jakim zakresie udzielić mu autoryzacji. W wypadku, gdy Użytkownik żąda dostępu do przestrzeni projektowej, którego to dostępu administrator mu udziela, wchodzi w życie umowa pomiędzy Użytkownikiem a administratorem. Jednocześnie, pomiędzy CONJECT a tym konkretnym użytkownikiem wchodzi w życie umowa dotycząca dostępu do platformy internetowej i obowiązywania niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Użytkownik ten ma dostęp do usług bezpłatnych i do usług świadczonych odpłatnie. 6. Okres trwania umowy i rozwiązanie umowy 6.1 Użytkownik może w każdej chwili, bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej

3 rozwiązać umowę o udostępnianie bezpłatnych funkcji platformy internetowej. CONJECT może wypowiedzieć tego typu umowy pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z końcem miesiąca. 6.2 Umowy o odpłatne świadczenie usług mają określone okresy trwania umowy i okresy wypowiedzenia zgodnie z właściwymi warunkami umowy. O ile warunki umowy nie zawierają postanowień odnośnie okresu obowiązywania umowy, umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie z końcem miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 6.3 Jeśli Użytkownik w nieprzerwanym okresie ponad sześciu miesięcy nie zaloguje się na platformie internetowej za pomocą swoich nazwy użytkownika i hasła, a umowa zawiera jedynie funkcje bezpłatne, CONJECT ma prawo zamrozić konto Użytkownika bądź rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami art Prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostanie nienaruszone. Ważna przyczyna rozwiązania umowy zachodzi dla CONJECT w szczególności, gdy: Użytkownik naruszy wytyczne CONJECT odnośnie nazw użytkownika i haseł (patrz także art. 7.1); albo gdy Użytkownik naruszy postanowienia zgodnie z art. 7.2 i 7.3 i nie zaprzestanie tych naruszeń w rozsądnym czasie po otrzymaniu powiadomienia albo ostrzeżenia ze strony CONJECT; albo gdy Użytkownik zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż następujące po sobie dwa miesiące, patrz także postanowienie zgodnie z art. 12; albo gdy Użytkownik narusza postanowienie zgodnie z art Obowiązki i zobowiązania Użytkownika 7.1 Dla uniknięcia niepowołanego dostępu do platformy internetowej i do project room ów Użytkownik ma obowiązek wybrać nazwę użytkownika i hasło, które to dane będą wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do platformy internetowej albo przestrzeni projektowej. 7.2 W szczególności Użytkownik jest zobowiązany: aktualizować swój osobisty profil użytkownika oraz firmowy profil użytkownika CONJECT pod kątem wszelkich zmian adresowych, zmian danych swojej firmy niezbędnych do rozliczenia usług (adres do faktury, numer karty kredytowej, rachunek bankowy itp.), zmian statusu prawnego swojej firmy (osoby prawnej), zmian adresu firmy, o ile dane te były uprzednio wprowadzane do profilu Użytkownika CONJECT; profil CONJECT jest dostępny i edytowalny w sekcji menu Administracja/Mój profil ; zapewnić, aby jego nazwa użytkownika i hasło nie były dostępne dla osób trzecich, oraz zapewnić, aby jego dane pozostały chronione przed osobami trzecimi, a także niezwłocznie dokonać zmiany albo polecić dokonanie zmiany swojej nazwy użytkownika lub swojego hasła, jeśli zachodzi podejrzenie, że osoby trzecie mogły uzyskać dostęp do takich informacji; podać niezbędne informacje o wszystkich usługach użytkowniku ( Anbieterkennzeichnung ) zgodnie z wymogami prawnymi; działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. 7.3 Użytkownik gwarantuje, że nie używa ani nie przekazuje urządzeń technicznych, oprogramowań ani innych danych zawierających złośliwe oprogramowanie oraz że nie stosuje na platformie internetowej aplikacji ani nie wgrywa na nią treści zawierających złośliwe oprogramowanie albo niosących ze sobą ryzyko wpływania na urządzenia techniczne, oprogramowania albo dane będące własnością CONJECT, użytkowników trzecich albo osób trzecich względnie niosących ze sobą ryzyko ich zmiany albo zniszczenia; że nie będzie używał urządzeń technicznych ani oprogramowania ani nie będzie wgrywał na platformę internetową treści, które naruszają prawa autorskie, prawa do marki, przemysłowe prawa własności albo inne prawa CONJECT, użytkowników albo osób trzecich; że nie będzie wgrywał na platformę internetową treści naruszających przepisy prawa albo dobre obyczaje albo treści mogących zniszczyć dobre imię CONJECT, innych użytkowników albo osób trzecich, oraz że nie będzie odnosił się to takich informacji ani nie będzie tworzył odnośników to tego typu stron internetowych. 7.4 Użytkownik zwalnia CONJECT z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek naruszeń art. 7.2 i 7.3 oraz odpowiada wobec CONJECT za wszystkie szkody związane z takimi naruszeniami.

4 7.5 CONJECT może ograniczyć albo zablokować dostęp do danych (w szczególności do ofert w ramach przetargów, przestrzeni projektowych albo treści odrębnych), które stanowią naruszenie art. 7.3; CONJECT może także usunąć takie dane. 7.6 Użytkownik niezwłocznie powiadomi CONJECT o zachodzącym i uzasadnionym podejrzeniu, że inni użytkownicy, administrator albo osoby trzecie potencjalnie użytkują platformę internetową w sposób naruszający powyższe postanowienia. 7.7 Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie platformy internetowej i przestrzeni projektowych przez osoby trzecie w takim samym zakresie, w jakim odpowiada on za siebie samego, o ile użytkowanie to odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Użytkownika, chyba że Użytkownik dowiedzie, że nie odpowiada on za nieupoważnione użycie nazwy użytkownika i hasła Użytkownika. 8. Odpowiedzialność za zawartość 8.1 Użytkownik odpowiada za treści i dane wgrywane na platformę internetową. Administrator odpowiada za treści i dane przechowywane w ramach project room u, którym administruje; w ramach przepisów prawa, odpowiedzialność ta dotyczy także treści użytkowników trzecich, którym administrator udzielił dostępu do danego project room u. Treści w powyższym rozumieniu stanowią dla CONJECT treści obce. 8.2 Odnośnie treści własnych, Użytkownik zobowiązuje się zamieścić precyzyjne informacje na temat prawa do użytkowania, praw autorskich i praw własności przemysłowej. 8.3 CONJECT nie ma obowiązku sprawdzania treści użytkowników ani weryfikowania, czy treści te nie zawierają treści naruszających przepisy prawa albo dobre obyczaje. To wyłącznie Użytkownikowi przypada konieczność przeprowadzenia takich kontroli i weryfikacji pod kątem prawidłowości, kompletności i rzetelności treści. 9. Ograniczenie odpowiedzialności 9.1 CONJECT w pełni odpowiada za śmierć, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu oraz szkody zgodnie z niemieckim prawem odpowiedzialności za produkt ( Produkthaftungsgesetz ). 9.2 CONJECT w pełni odpowiada za wyrządzone stronie umownej szkody wynikające z zamiaru albo rażącej niedbałości ze strony CONJECT albo podmiotów realizujących umowę (czyli pracowników). 9.3 Ponadto, o ile CONJECT nie udzielił odpowiedniej gwarancji, niezależnie od przyczyny prawnej, odpowiedzialność CONJECT jest ograniczona w następujący sposób: w wypadku szkód wynikających z zaniedbania (nie z rażącej niedbałości), CONJECT odpowiada jedynie wówczas, jeśli szkoda ta jest skutkiem naruszenia podstawowych obowiązków umownych ( Kardinalpflicht ). Podstawowe obowiązki umowne są obowiązkami, które są niezbędne dla realizacji umowy względnie które w ogóle ją umożliwiają i na których spełnienie strona umowna liczy ze względu na spełnienie tego obowiązku przez stronę. O ile CONJECT, w rozumieniu niniejszego postanowienia, odpowiada za zaniedbanie, odpowiedzialność CONJECT jest ograniczona do zwyczajowych, dających się przewidzieć szkód. W wypadkach, gdy CONJECT odpowiada za zaniedbanie (nie za rażącą niedbałość), odpowiedzialność za szkody spowodowane zwłoką w świadczeniu usług ( Verzögerungsschaden ) jest ograniczona do zwyczajowych, dających się przewidzieć szkód, lecz wynosi maksymalnie 5% uzgodnionej ceny łącznej zgodnie z właściwą umową. Odpowiedzialność CONJECT za utratę danych lub oprogramowania wskutek zwykłego zaniedbania jest ograniczona do zwyczajowych kosztów i nakładów w celu odzyskania, które są konieczne w wypadku, gdy strona umowy regularnie wykonywała odpowiednie kopie zapasowe. 9.4 Ograniczenie odpowiedzialności w rozumieniu powyższych postanowień stosuje się także w celu ograniczenia odpowiedzialności za szkody w wypadku vergebliche Aufwendungen (wydatków daremnych) zgodnie z art. 284 niemieckiego kodeksu cywilnego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności stosuje się również w stosunku do odpowiedzialności podmiotów realizujących umowę (czyli pracowników) po stronie CONJECT. 9.5 Użytkownik ma obowiązek zachować odpowiednią ostrożność oraz podjąć kroki zapobiegawcze w celu ochrony swoich danych i aplikacji, w szczególności regularnie wykonując nadające się do odczytu maszynowego kopie zapasowe w obszarze swojej działalności biznesowej. Użytkownik skorzysta ze wszystkich środków technicznych w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieciowego.

5 9.6 Roszczenia Użytkownika z tytułu szkód albo naruszenia obowiązków ulegają przedawnieniu po upływie roku od chwili ustawowego początku biegu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu rażącej niedbałości i zamiaru, a także roszczenia odszkodowawcze z tytuły śmierci, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu nie są objęte skróceniem ustawowego okresu przedawnienia. 9.7 W ramach właściwych przepisów prawa dotyczących umów najmu i odpowiedzialności za zaniedbanie CONJECT nie odpowiada w roli dzierżawcy/wynajmującego za szkody powstałe w wyniku zaniedbania podczas zawarcia umowy albo po zawarciu umowy. 10. Dostępność usługi i ograniczenia roszczeń z tytułu wad jakościowych i w tytule prawnym 10.1 Użytkownikom dokonującym płatności za użytkowanie platformy internetowej CONJECT gwarantuje dostępność serwera, na którym działa prowadzona przez CONJECT platforma, na poziomie co najmniej 99,5% w uśrednieniu rocznym. Gwarancja ta nie obejmuje project room ów używanych w celach testowych i pilotażowych. Prace w związku z konserwacją i usuwaniem zakłóceń nie są wliczone w stopień dostępności, o ile powiadomiono o nich z wyprzedzeniem W razie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu platformy internetowej albo innych usług CONJECT Użytkownik niezwłocznie, lecz najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, poinformuje o tym CONJECT w celu umożliwienia CONJECT podjęcia stosownych kroków do usunięcia nieprawidłowości O ile CONJECT odpłatnie udostępnia miejsce do przechowywania danych, CONJECT może naprawić istotne awarie w wyznaczonym mu przez Użytkownika terminie, tak aby przywrócić dostępność i działanie platformy internetowej albo przywrócić dostępność przestrzeni, w której przechowywane są dane. Jeśli istotnej awarii nie można usunąć w wyznaczonym terminie, użytkownik może obniżyć opłatę. Użytkownik może rozwiązać umowę w trybie nadzwyczajnym, jeśli awarie są na tyle istotne, że dalsza realizacja umowy straciłaby sens. 11. Ograniczenia dotyczące bezpłatnych usług W odniesieniu do nieodpłatnych usług CONJECT stosuje się następujące postanowienia: 11.1 Użytkownik korzystający z nieodpłatnych usług nie może żądać użytkowania platformy internetowej ani innych nieodpłatnych usług ani dostępu do nich. CONJECT nie gwarantuje, że usługi będą wolne od zakłóceń i awarii CONJECT ma prawo do zakończenia albo tymczasowego wstrzymania świadczenia usług nieodpłatnych bez uprzedniego powiadomienia, a także może zapewnić dalsze użytkowanie tylko odpłatnie, tak jak przewiduje art Warunki płatności 12.1 Użytkowanie platformy internetowej dla niektórych usług zgodnie ze specyfikacją usług i produktów wymaga opłaty pieniężnej. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych funkcji przez Użytkownika CONJECT poinformuje Użytkownika o obowiązku dokonania opłaty pieniężnej za korzystanie z tych funkcji oraz o szczegółach umowy i płatności. Opłaty za poszczególne usługi są wyszczególnione w aktualnym cenniku CONJECT Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rozliczenia jakichkolwiek roszczeń wzajemnych z przysługującymi CONJECT roszczeniami, chyba że są one bezsprzeczne albo prawomocne. Prawo do rozliczenia prawa wstrzymania albo prawa odmowy świadczenia usługi przysługuje Użytkownikowi tylko z tytułu roszczeń wzajemnych z tego samego stosunku umownego W wypadku, gdy Użytkownik zalega z należnymi płatnościami, CONJECT może ograniczyć albo w pełni zablokować dostęp do platformy internetowej. 13. Podmioty udzielające informacji o wypłacalności 13.1 W uzasadnionych wypadkach (np. zapytanie użytkownika o zawarcie umowy o usługi w zakresie pakietów conjectpm) CONJECT jest upoważniony do zasięgania informacji o Użytkowniku od podmiotów udzielających informacji o wypłacalności i podmiotów ubezpieczających kredyty Na prośbę Użytkownika CONJECT udostępni mu adresy powyższych podmiotów udzielających tego typu informacji o użytkowniku. CONJECT może powiadomić te podmioty o naruszeniach umownych i naruszeniach przy zakończeniu stosunku umownego przez Użytkownika. CONJECT przekaże te informacje powyższym podmiotom, jeśli będzie to konieczne dla zachowania ochrony uzasadnionych interesów CONJECT oraz jeśli nie

6 naruszy to uzasadnionych interesów Użytkownika. CONJECT nie naruszy przy tym przepisów prawa ochrony danych osobowych. Powyższe podmioty gromadzą tego typu informacje w celu udostępniania ich swoim klientom dla dokonania oceny zdolności kredytowej albo ustalenia adresów dłużników, o ile klient udowodni swój uzasadniony interes w uzyskaniu takich informacji. 14. Klauzula poufności 14.1 Strony wzajemnie obowiązują się do poufnego traktowania wszelkich informacji, w szczególności tajemnic firmowych i gospodarczych, o których strony dowiedziały się od siebie wskutek realizacji niniejszej umowy i które są wyszczególnione jako poufne. Strony wzajemnie zobowiązują się ograniczyć dostępność takich informacji dla stron trzecich tylko do przypadków, kiedy taka dostępność jest niezbędna w celu realizacji umowy. Powyższe postanowienie dotyczy także informacji, które zwyczajowo można zakwalifikować jako poufne, nawet jeśli nie są one wyraźnie określone jako poufne Powyższe może nie dotyczyć informacji, które były już znane drugiej stronie przed zawarciem niniejszej umowy albo przed negocjacjami poprzedzającymi je oraz które zostały przekazane przez strony trzecie jako informacje niepoufne, o ile strony te same nie naruszyły żadnych klauzuli poufności; które obydwie strony opracowały samodzielnie i niezależnie od siebie; które są albo staną się znane szerszej publiczności bez uchybień, starań bądź pomocy drugiej strony Niniejsza klauzula poufności pozostaje w mocy podczas okresu obowiązywania niniejszej umowy, a także przez kolejny rok po rozwiązaniu umowy. 15. Ochrona danych osobowych CONJECT zgromadzi, przetworzy i usunie dane osobowe i dane związane z użytkowaniem i fakturowaniem zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych ( Bundesdatenschutzgesetz ) i niemiecką ustawą o telemediach ( Telemediengesetz ). Oświadczenie CONJECT o ochronie danych osobowych jest dostępne pod adresem 16. Obowiązujące prawo, właściwość sądu 16.1 Do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz wszelkich wynikających z nich umów stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i możliwych odniesień do przepisów prawa innych państw na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego O ile Użytkownik jest przedsiębiorstwem, osobą prawną albo funduszem inwestycyjnym, albo o ile nie posiada ogólnej właściwości sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec albo o ile przenosi on swoją ogólną właściwość sądu poza granice Republiki Federalnej Niemiec albo o ile jego miejsce zamieszkania w chwili wniesienia wniosku pozostaje nieznane, wyłącznym sądem właściwym dla sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego jest sąd w Monachium, w Niemczech. 17. Postanowienia końcowe 17.1 Zmiany bądź uzupełnienia warunków niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe postanowienie dotyczy także zniesienia niniejszego postanowienia pod art Dokonanie cesji roszczeń z tytułu niniejszych Ogólnych warunków handlowych przez Użytkownika wymaga uprzedniej zgody CONJECT na piśmie Utrata ważności któregokolwiek postanowienia albo wielu postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza pozostałych postanowień; pozostaną one w mocy. W wypadku, gdy nieważne postanowienie nie jest ogólnym warunkiem handlowym, a więc jest postanowieniem wynegocjowanym przez strony, nieważne postanowienie interpretuje się wiernie i zastępuje nowym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieważnego postanowienia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive. 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive

Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive. 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive 1.1 Spółka BMW Vertriebs GmbH, Siegfried Marcus Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo