Włocławek, dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włocławek, dnia 01.03.2013."

Transkrypt

1 Włcławek, dnia ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 ANWIL S.A. (dalej: ZAMAWIAJĄCY ) zaprasza d udziału w pstępwaniu knkurswym dtyczącym zakupu usługi: WSPARCIA ZARZĄDZANIA, ROZLICZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTU REALIZACJI SZKOLEŃ w prjekcie szkleniwym pt. Wiedza, jakść, prfesjnalizm gwarancją sukcesu ANWIL S.A. nr WND-POKL /12 realizwanym w ramach Prirytetu VIII, Działanie 8.1., Pddziałanie Wspieranie rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (dalej: Prjekt ). Okres realizacji prjektu: Wartść prjektu: Grupa dcelwa: Miejsce realizacji: Liczba dni szkleniwych: Frma wkładu prywatneg: ,24 zł k. 955 sób wjewództw kujawsk-pmrskie 328 dni szkleniwych mieszany (wkład prywatny wnszny w gtówce raz w wynagrdzeniach pracwników za czas spędzny na szkleniu) Szklenia: realizacja szkleń w następujących bszarach tematycznych: - bszar 1: umiejętnści managerskie - bszar 2: finanse - bszar 3: handel - bszar 4: prdukcja -bszar 5: pzstałe (zawdwe) szklenia dla pracwników prdukcji, administracji, GK i PR, HR, prewencji, lgistyki, służb utrzymania ruchu, technlgów.

2 SPIS TREŚCI 1. Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmitu zamówienia Pdmity uprawnine d udziału w pstępwaniu Wykluczenia Wymagane świadczenia i dkumenty Rdzaj i pis kryteriów wybru Miejsce, spsób i termin składania fert Wykaz załączników Uwagi kńcwe... 13

3 1. Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie knkurswe ma na celu zebranie fert d ptencjalnych zaintereswanych pdmitów (zwanych dalej Wyknawcami ) i wyłnienie Wyknawcy, z którym pdpisana zstanie umwa świadczenie usług stanwiących przedmit niniejszeg zapytania fertweg, którym mwa w pkt. 2 i pkt. 3. Niniejsze pstępwanie prwadzne jest w trybie kreślnym w Zasada knkurencyjnści dkumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikwania wydatków w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (wersja z 15 grudnia 2011 rku) bejmującym: 1) Umieszczenie zapytania fertweg na strnie www Zamawiająceg raz w siedzibie Zamawiająceg; 2) Wysyłka zapytań fertwych w wersji elektrnicznej d c najmniej 3 ptencjalnych Wyknawców; 3) Zebranie i cena fert; 4) Wybór Wyknawcy; 5) Sprządzenie prtkłu z wybru Wyknawcy; 6) Wysyłka infrmacji wyniku pstępwania d każdeg z ptencjalnych Wyknawców, który złżył fertę; 7) Pdpisanie umwy z wyłninym w wyniku niniejszeg pstępwania Wyknawcą na realizację usługi stanwiącej przedmit zamówienia. Niniejsze zapytanie fertwe nie stanwi przedmitu zamówienia publiczneg w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rku Praw Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, pz. 759 z późn. zm.)

4 2. Opis przedmitu zamówienia Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług: WSPARCIA ZARZĄDZANIA, ROZLICZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTU REALIZACJI SZKOLEŃ w ramach realizacji prjektu szkleniweg pt. Wiedza, jakść, prfesjnalizm gwarancją sukcesu ANWIL S.A. realizwaneg w ramach Prirytetu VIII Reginalne Kadry Gspdarki PO KL pd nadzrem Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg. W ramach realizacji przedmitu zamówienia Wyknawca dpwiadać będzie m. in. za: 1. W ramach realizacji usługi WSPARCIA ZARZĄDZANIA, ROZLICZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTU: kntaktwanie się z krdynatrem prjektu z Instytucji Pśredniczącej w sprawach związanych z realizacją prjektu, sprawzdawczść prjektwą (pmc publiczna, część rzeczwa wnisku płatnść), krdynwanie działań prmcyjnych partych na wewnętrznym PR w firmie Zamawiająceg, mnitrwanie pstępu rzeczweg i finansweg realizacji prjektu (wskaźników, stpnia wyknania budżetu), akceptację pprawnści i zawartści merytrycznej dkumentów związanych z realizacją prjektu, bieżący mnitring prcesu ewaluacji (bieżąca analiza wyników ankiet), prwadzenie dkumentacji finanswej prjektu, pisywanie dkumentów finanswych zgdnie z wytycznymi, sprządzanie wnisków płatnść, bieżące uzupełnianie bazy PEFS, weryfikację dkumentów księgwych, mnitrwanie stpnia wyknania budżetu, kntaktwanie się z pdwyknawcami w sprawach dtyczących płatnści.

5 2. W ramach realizacji usługi REALIZACJI SZKOLEŃ: zapewnienie trenerów/pdwyknawców i przeprwadzenie wszystkich szkleń planwanych d realizacji w prjekcie zgdnie ze specyfikacją szkleń zawartą w załączniku nr 8 d niniejszeg Zamówienia, Oferent mże krzystać z usług pdwyknawców jednak wyłącznie za uprzednią zgdą Zamawiająceg. Za działania raz zaniechania pdwyknawców Wyknawca dpwiada jak za własne działania i zaniechania. zapewnienie piekuna merytryczneg dpwiadająceg za pgłębienie analizy ptrzeb szkleniwych, przygtwanie merytryczne szkleń i ich realizację, przygtwanie w przumieniu z Zamawiającym merytryczneg zakresu szkleń, w szczególnści pracwanie szczegółwych prgramów szkleń, wydruk materiałów szkleniwych dla uczestników w ilści równiej liczbie uczestników gółem - zgdnie ze specyfikacją szkleń wskazaną w załączniku nr 8 raz jedneg ddatkweg egzemplarza d dkumentacji prjektu dla każdeg z realizwanych tematów szkleń, pracwanie merytryczne i przeprwadzenie w trakcie realizacji szklenia pretestów i psttestów sprawdzających % przyrstu wiedzy raz pracwanie raprtu z badania (1 raprt/szklenie), przygtwanie i przeprwadzenie badania satysfakcji/zadwlenia uczestników ze szkleń raz pracwanie raprtu z badania (1 raprt/szklenie), przygtwywanie zaświadczeń uczestnictwie w szkleniu dla każdeg z uczestników szklenia, którzy siągnęli niezbędny minimum 80% pułap frekwencji, ustalanie szczegółweg harmngramu szkleń w przumieniu z s. z działu HR Zamawiająceg, kmpletwanie i archiwizwanie deklaracji uczestnictwa w prjekcie, przygtwywanie dkumentacji szkleniwej (dzienniki zajęć, listy becnści, karty pracy trenerów, zaświadczenia ukńczeniu szklenia), dbanie prawidłwą wizualizację miejsc, w których dbywają się szklenia, bieżące kntakty i wspmaganie pracwnika HR ze strny Zamawiająceg w prwadzeniu wewnętrznej rekrutacji na szklenia raz innych bwiązkach z tym związanych, wizyty mnitrujące/kntrlne w miejscach realizacji szkleń, wsparcie w prcesie rekrutacji i kwalifikwalnści przyszłych uczestników prjektu, zapewnienie sal szkleniwych dla szkleń realizwanych pza siedzibą Zamawiająceg. Liczba dni szkleniwych realizwanych pza siedzibą nie przekrczy 140 (słwnie: st czterdzieści).

6 zapewnienie nclegów dla części uczestników szkleń. Liczba dób htelwych dla uczestników szkleń nie przekrczy 134 (słwnie: st trzydzieści cztery). Nclegi należy zapewnić w pkjach jednsbwych lub dwusbwych w htelach ddalnych d miejsca szklenia nie więcej niż 10 km, których standard dpwiadać będzie standardwi właściwemu htelwi***, zapewnienie całdziennej (uzupełnianej na bieżąc) przerwy kawwej dla wszystkich uczestników szkleń raz trenerów w każdym dniu szklenia, bejmującej minimum kawę, herbatę, ciastka i napje, zapewnienie ciepłeg dwudaniweg psiłku/lunchu dla wszystkich uczestników szkleń raz trenerów w każdym dniu szklenia. 3. Pdmity uprawnine d udziału w pstępwaniu W pstępwaniu mgą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: a. Psiadają minimum czterletnie dświadczenie w realizwaniu prjektów szkleniwych dfinanswanych z EFS, przy czym chdzi prjekty zrealizwane w ramach SPO RZL (zrealizwane w latach 2004 i/lub 2005 i/lub 2006 i/lub 2007, i/lub 2008) i/lub POKL (zrealizwane w latach 2007 i/lub 2008 i/lub 2009 i/lub 2010 i/lub 2011 i/lub 2012). Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 2 d niniejszeg Zapytania; b. Psiadają dświadczenie w realizacji prjektów szkleniwych i/lub szkleniwdradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu minimum 5 prjektów zrealizwanych jak Beneficjent lub jak Pdwyknawca zarządzający/wspierający zarządzanie raz rzliczający prjekt; Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 3 d niniejszeg Zapytania; c. Psiadają dświadczenie w realizacji zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dedykwanych dla sektra przedsiębirstw, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu minimum 5 prjektów realizwanych bądź zrealizwanych jak Beneficjent lub jak Pdwyknawca zarządzający, wspierający i rzliczający prjekt raz dpwiadający za realizację całeg prcesu szkleniweg realizwaneg w prjekcie;

7 Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 4 d niniejszeg Zapytania; d. Psiadają dświadczenie w realizacji prjektów z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu - minimum 5 prjektów realizwanych bądź zrealizwanych jak Beneficjent lub jak Pdwyknawca zarządzający/wspierający zarządzanie raz rzliczający prjekt; Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 5 d niniejszeg Zapytania; e. Psiadają dświadczenie w realizacji szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw - minimum zrealizwanych gdzin szkleniwych szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw w statnim rku rzumianym jak 365 dni przed dniem złżenia ferty przez Wyknawcę w dpwiedzi na niniejsze zapytanie fertwe. Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 6 d niniejszeg Zapytania. 4. Wykluczenia Z udziału w pstępwaniu wykluczne są pdmity pwiązane sbw lub kapitałw z Zamawiającym. Przez pwiązanie kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązania między Zamawiającym lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Zamawiająceg lub sbami wyknującymi w imieniu Zamawiająceg czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru Wyknawcy a Wyknawcą, plegające w szczególnści na: - Uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; - Psiadaniu c najmniej 10% udziałów lub akcji; - Pełnienia funkcji człnka rganu nadzrczeg, prkurenta, pełnmcnika; - Pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. Weryfikwane na pdstawie Oświadczenia, któreg wzór stanwi załącznik nr 7 d niniejszeg Zapytania.

8 5. Wymagane świadczenia i dkumenty D ferty należy bwiązkw dłączyć nw. świadczenia i dkumenty: a. Aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania fert na niniejsze zapytanie dpis z właściweg rejestru alb aktualne zaświadczenie wpisie d Ewidencji Działalnści Gspdarczej; b. Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w zakresie realizacji prjektów dfinanswanych z EFS w ramach SPO RZL i/lub POKL, któreg wzór stanwi załącznik nr 2 d niniejszeg Zapytania, c. Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w zakresie w realizacji prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, któreg wzór stanwi załącznik nr 3 d niniejszeg Zapytania, d. Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, któreg wzór stanwi załącznik nr 4 d niniejszeg Zapytania, e. Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji prjektów z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, któreg wzór stanwi załącznik nr 5 d niniejszeg Zapytania, f. Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w realizacji szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw, któreg wzór stanwi załącznik nr 6 d niniejszeg Zapytania, g. Oświadczenie braku pwiązań, któreg wzór stanwi załącznik nr 7 d niniejszeg Zapytania. Uwaga! Wszystkie wyżej wymienine wymagane świadczenia i dkumenty muszą być pdpisane przez upważniną sbę ze strny Oferenta zgdnie z frmą reprezentacji.

9 6. Rdzaj i pis kryteriów wybru Ocena fert ma dwa etapy: a. frmalny, b. merytryczny. Aby przejść d ceny merytrycznej, ferta musi zstać cenina pzytywnie we wszystkich punktach ceny frmalnej, przy czym mżliwe jest uzyskanie ceny alb pzytywnej alb negatywnej (TAK/ NIE). Tym samym, jeżeli któryś z punktów ceny frmalnej zstanie ceniny negatywnie, ferta nie będzie pdlegała cenie merytrycznej. ETAP I Ocena fert w parciu pdane pniżej kryteria frmalne: 1. Wyknawca złżył fertę na prpnwanym przez Zamawiająceg Frmularzu fertwym wraz z załącznikami, których mwa w pkt. 5 pwyżej, 2. Przesłana ferta wpłynęła d Zamawiająceg przed upływem terminu składania fert, 3. Przesłana ferta zawiera kmplet dkumentów, których mwa w pkt. 5 niniejszeg zapytania, tj.: - Wyknawca załączył d Oferty aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania fert na niniejsze zapytanie dpis z właściweg rejestru alb aktualne zaświadczenie wpisie d Ewidencji Działalnści Gspdarczej, - Wyknawca załączył d Oferty świadczenia wykazujące wymagane d udziału w pstępwaniu dświadczenie, którym mwa w pkt. 3 niniejszeg Zapytania, zgdne ze wzrem zawartym w załącznikach nr 2-6 d niniejszeg Zapytania, - Wyknawca załączył d Oferty świadczenie braku pwiązań sbwych lub kapitałwych z Zamawiającym, zgdne ze wzrem zawartym w załączniku nr 7 d niniejszeg Zapytania. 4. Przesłana Oferta wraz z załącznikami pdpisana jest przez sbę d teg uprawniną - zgdnie z frmą reprezentacji Oferenta wskazaną w przysłanym dpisie z właściweg rejestru alb aktualnym zaświadczeniu wpisie d Ewidencji Działalnści Gspdarczej, 5. Przesłana ferta zawiera cenę nett całści realizacji usługi. Ocena dknana zstanie na pdstawie kryterium TAK/NIE (spełnia/nie spełnia). W przypadku niespełnienia któregklwiek z ww. kryteriów ferta Wyknawcy jest drzucana na tym etapie ceny.

10 ETAP II Ocena fert w parciu pdane pniżej kryteria merytryczne wraz z ich wagą punktwą: 1. Łączna cena nett realizacji przedmitu zamówienia waga 50% Najniższa wskazana cena maksimum punktów Maksymalna mżliwa d zdbycia ilść punktów: 50 pkt Punkty za spełnienie kryterium przyznawane będą wg następująceg wzru: Liczba punktów = Nc/Cb x 50%, gdzie: Nc = Najniższa cena spśród złżnych fert, Cb = Cena badanej ferty 2. Dświadczenie w realizacji prjektów dfinanswanych z EFS w ramach SPO RZLi/lub POKL waga 25% Największa wskazana ilść zrealizwanych prjektów - maksimum punktów Maksymalna mżliwa d zdbycia ilść punktów: 25 pkt Punkty za spełnienie kryterium przyznawane będą wg następującej zasady: Oferent, który wykaże największą ilść zrealizwanych prjektów (zgdnie z Oświadczeniem, któreg wzór stanwi załącznik nr 2 d niniejszeg Zapytania) trzyma maksymalną mżliwą d zdbycia ilść punktów, tj. 25 pkt. Każdy klejny Oferent, zgdnie z malejącą ilścią wykazanych zrealizwanych prjektów trzyma klejne 3 (słwnie: trzy) punkty mniej. 3. Dświadczenie w realizacji szkleń zamkniętych dla pracwników sektra przedsiębirstw waga 25% Największa łączna wskazana ilść zrealizwanych gdzin szkleniwych - maksimum punktów Maksymalna mżliwa d zdbycia ilść punktów: 25 pkt Punkty za spełnienie kryterium przyznawane będą wg następującej zasady: Oferent, który wykaże największą łączną ilść zrealizwanych gdzin szkleniwych szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw (zgdnie z Oświadczeniem, któreg wzór stanwi załącznik nr 6 d niniejszeg Zapytania) trzyma maksymalną mżliwą d zdbycia ilść punktów, tj. 25 pkt. Każdy klejny Oferent, zgdnie z malejącą ilścią wykazanych zrealizwanych gdzin szkleniwych trzyma klejne 3 (słwnie: trzy) punkty mniej.

11 Za spełnienie pwyższych kryteriów merytrycznych Oferent mże uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w parciu pdane pwyżej kryteria wybru nr 1-3 zstanie uznana przez Zamawiająceg za najkrzystniejszą i Oferent zstanie wyłniny d realizacji usług będących przedmitem zamówienia. 7. Miejsce, spsób i termin składania fert W ramach niniejszeg pstępwania rzpatrywane będą wyłącznie ferty, które zstały złżne w następujący spsób: 1. Oferent mże złżyć tylk jedną fertę. 2. Oferent mże złżyć jedynie fertę na cały przedmit zamówienia, którym mwa w pkt. 2 niniejszeg zapytania. 3. Zamawiający nie dpuszcza składania fert częściwych. 4. Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych. 5. Zamawiający nie dpuszcza składania fert wspólnych (knsrcja). 6. Oferta pwinna być sprządzna na Frmularzu ferty zgdnie ze wzrem stanwiącym Załącznik nr 1 d niniejszeg zapytania. 7. Oferta pwinna zawierać kmplet wymaganych załączników, których mwa w pkt. 5 niniejszeg zapytania. 8. Każda strna przesłanej Oferty wraz z załącznikami pwinna być klejn pnumerwana raz zaparafwana przez sbę d teg uprawniną zgdnie z frmą reprezentacji Oferenta. 9. Oferta wraz z załącznikami pwinna byś pdpisana przez sbę d teg uprawniną zgdnie z frmą reprezentacji Oferenta. 10. Oferta pwinna zawierać cenę nett realizacji całści przedmitu zamówienia. 11. Dpuszcza się złżenie ferty w wersji: a. papierwej sbiście w siedzibie Zamawiająceg, b. za pśrednictwem pczty na adres Zamawiająceg, (w bydwu wskazanych pwyżej przypadkach decyduje data i gdzina wpływu Oferty d Zamawiająceg). 12. Termin składania fert: d d gdz , w zamkniętych kpertach z dpiskiem Pstępwanie knkurswe dtyczące zakupu usługi: wsparcia zarządzania, rzliczenia i sprawzdawczść prjektu raz realizacji szkleń w prjekcie szkleniwym pt. Wiedza, jakść, prfesjnalizm gwarancją sukcesu ANWIL S.A. nr WND-POKL /12 realizwanym w ramach Prirytetu VIII, Działanie 8.1., Pddziałanie Wspieranie

12 rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki pd adresem: ANWIL S.A., ul. Truńska 222, Włcławek, Budynek Dyrekcji Obszaru Nawzów, pkój nr Wykaz załączników D zapytania dłączn następujące załączniki, które stanwią jeg integralną część: a. Załącznik nr 1 Frmularz fertwy, b. Załącznik nr 2 Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w realizacji prjektów dfinanswanych z EFS w ramach SPO RZL i/lub POKL, c. Załącznik nr 3 Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w zakresie realizacji prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, d. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, e. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji prjektów z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu, f. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w realizacji szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw, g. Załącznik nr 7 - Oświadczenie braku pwiązań, h. Załącznik nr 8 - Specyfikacja szkleń planwanych d realizacji w prjekcie.

13 9. Uwagi kńcwe a. Za prjekty zrealizwane Zamawiający uznaje wyłącznie prjekty, których kres realizacji minął przed dniem złżenia przez Wyknawcę ferty w dpwiedzi na niniejsze zapytanie raz c d których zstał złżny kńcwy wnisek płatnść; b. Za prjekty w realizacji Zamawiający uznaje wyłącznie prjekty, których kres realizacji rzpczął się minimum 60 (słwnie: sześćdziesiąt) dni przed dniem złżenia przez Wyknawcę ferty w dpwiedzi na niniejsze zapytanie; c. Za szklenie zamknięte Zamawiający uznaje każde szklenie, któreg wszyscy uczestnicy byli pracwnikami jedneg przedsiębirstwa lub grupy przedsiębirstw pwiązanych kapitałw lub gspdarcz (np. na pdstawie umwy agencyjnej, franczyzwej itp.), a zakres merytryczny szklenia dpwiadał na knkretne ptrzeby tych pracwników; d. Za sektr przedsiębirstw Zamawiający uznaje pdmity będące przedsiębircami w rzumieniu art. 4 ustawy swbdzie działalnści gspdarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz.U. nr 173, pz z późn. zm.); e. Wyknawca mże krzystać z usług pdwyknawców jednak wyłącznie za uprzednią zgdą Zamawiająceg. Za działania raz zaniechania pdwyknawców Wyknawca dpwiada jak za własne działania i zaniechania; f. P trzymaniu niniejszeg zapytania Zamawiający prsi niezwłczne ptwierdzenie jeg trzymania na następujący adres mailwy: g. Zamawiający zastrzega sbie praw dstąpienia d pdpisania umwy w przypadku nie zaakceptwania przez Wyknawcę wzru umwy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizwana jest w ramach prjektu współfinanswaneg z EFS Zamawiający infrmuje, że umwa z Wyknawcą zawierać będzie m.in. następujące warunki: I. bwiązek udstępnienia na każde żądanie dkumentacji, w tym dkumentacji finanswej związanej z realizacją zamówienia; II. mżliwść zmiany szczegółweg zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wnisku dfinanswanie prjektu wprwadznych w kresie jeg realizacji; h. Zamawiający zastrzega sbie praw d unieważnienia pstępwania bez pdania przyczyny lub d zamknięcia pstępwania bez wybru ferty; i. D upływu terminu składania fert Zamawiający zastrzega sbie praw zmiany treści niniejszeg Zapytania Knkursweg; j. Zamawiający zastrzega sbie praw d weryfikacji wykazaneg dświadczenia m.in. pprzez kntakt z sbami dpwiedzialnymi za realizację prjektu;

14 k. Zamawiający zastrzega sbie praw d żądania d Oferentów wyjaśnień dtyczących treści złżnych fert; l. Zamawiający nie udziela żadnych ddatkwych wyjaśnień (pisemnych bądź ustnych) pdczas trwania pstępwania; m. Zamawiający zastrzega sbie praw d pprawienia w tekście przysłanej ferty czywistych myłek pisarskich, niezwłcznie zawiadamiając tym daneg Oferenta. W terminie 1 dnia d dnia zawiadmienia Oferent mże nie zgdzić się na pprawienie w treści ferty czywistych myłek pisarskich, w takim przypadku jeg ferta pdlega drzuceniu i nie pdlega cenie frmalnej ani merytrycznej; n. Zamawiający zastrzega sbie praw d pdjęcia negcjacji, w tym również cenwych ze składającym fertę, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza jednak jej wartść przekracza dstępną alkację śrdków przewidzianych w budżecie Prjektu na realizację przedmitu zamówienia raz praw d dstąpienia d udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania przumienia w tku prwadznych negcjacji;. Oferenci pnszą wszystkie kszty związane z przygtwaniem, kalkulacją i złżeniem ferty.

15 Załącznik nr 1 Frmularz fertwy Frmularz fertwy Ja, niżej pdpisany/a,.... (imię i nazwisk sby upważninej zgdnie z frmą reprezentacji Oferenta) działając w imieniu i na rzecz (nazwa Oferenta i adres) składam fertę na świadczenie usług będących przedmitem zamówienia w ramach realizacji zamknięteg prjektu szkleniweg pt. Wiedza, jakść, prfesjnalizm gwarancją sukcesu ANWIL S.A. realizwaneg w ramach Prirytetu VIII Reginalne Kadry Gspdarki PO KL. Cena łączna przedmitu zamówienia: Cena łączna nett (w PLN) Cena łączna brutt (w PLN) VAT (w PLN)

16 w tym realizacja usługi: WSPARCIA ZARZĄDZANIA, ROZLICZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTU Usługa: Liczba m-cy realizacji usługi Cena jednstkwa nett (1 m-c) Cena jednstkwa brutt (1 m-c) Wsparcie zarządzania, rzliczanie i sprawzdawczść prjektu 24 Cena łączna nett, w PLN (2*3) Cena łączna brutt, w PLN (2*4) VAT, w PLN REALIZACJI SZKOLEŃ Usługa realizacji szkleń w ramach Akademii: Liczba dni szkleniwych Cena jednstkwa nett (1 dzień szkleniwy) Cena jednstkwa brutt (1 dzień szkleniwy) Obszar 1: umiejętnści managerskie Efektywnść sbista Budwanie efektywneg zespłu z elementami kmunikacji Rzwiązywanie knfliktów/trudne rzmwy z pracwnikami 148

17 Przywództw Lider czy Manager Manager w rli cacha Zarządzanie strategiczne System cen pracwniczych Efektywna kmunikacja zespłwa Rzwiązywanie knfliktów Lean Management Rentwnść finanswa przedsiębirstw Zarządzanie prjektem finanswym Analiza finanswa (bussines case) Prawne aspekty windykacji Rachunkwść i sprawzdawczść CIT Obszar 2: finanse PIT VAT 28 Akcyza Ochrna danych sbwych Efektywna kmunikacja wewnętrzna Śrdki trwałe Międzynardwe Standardy Rachunkwści Pdatek d nieruchmści Zarządzanie finansami

18 Zarządzani czasem z efektywnścią sbistą Obszar 3: handel Techniki efektywnej sprzedaży Warsztaty negcjacyjne Prawne aspekty zawierania umów Windykacja plubwna 32 Autprezentacje i prezentacje handlwe Negcjacje zakupwe Zawieranie umów handlwych aspekty prawne Zarządzanie prjektem Obsługa wózków jezdniwych z napędem silnikwym Obsługa urządzeń transprtu bliskieg Obszar 4: prdukcja 30 Obszar 5: pzstałe (zawdwe) Kmunikacja wewnętrzna 32 Obsługa klienta wewnętrzneg z elementami asertywnści Efektywna kmunikacja wewnętrzna 2 2 Savir Vivre i etyka bizneswa 2 Wystąpienia publiczne 1 Kdeks Spółek Handlwych 1 Zarządzanie prjektem PR Krewanie prfesjnalneg wizerunku z elementami stylizacji i wizażu Zarządzanie HR w prcesie zmian 2 4 4

19 Rekrutacja i selekcja 6 Efektywna kmunikacja 2 Odpwiedzialnść cywilna a bwiązki służbwe 4 Trening asertywnści 4 Gspdarka magazynwa 2 Kszty lgistyki, terminwść dstaw Kaizen metdlgia zarządzania Zarządzanie prjektem, Zarządzanie prjektem inwestycyjnym Najnwsze rzwiązania technlgiczne MS Office 4 SAP (mduł PP) 2 DCS 2 ChemCad i AutCad 2 SUMA: 328 nd nd Cena łączna nett, w PLN (2*3) Cena łączna brutt, w PLN (2*4) VAT, w PLN

20 Oświadczam, iż: a. znajduję się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia, b. zapznałem się z treścią zapytania dla niniejszeg zamówienia i akceptuję przedstawine warunki, c. w przypadku udzielenia zamówienia zbwiązuję się d zawarcia umwy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiająceg, d. w przypadku udzielenia nam zamówienia zbwiązuję się d realizacji usługi w terminie, miejscu i ilści kreślnej przez Zamawiająceg, e. zapznałem się w spsób wystarczający i knieczny ze szczegółwym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu raz wszystkimi infrmacjami niezbędnymi d zrealizwania zamówienia, a nieznajmść pwyższeg stanu nie mże być przyczyną ddatkwych rszczeń finanswych. Oświadczam, że wszystkie pdane wyżej infrmacje raz wszystkie załączne d niniejszej ferty dkumenty i świadczenia są zgdne z prawdą.. Miejscwść, data Pdpis sby upważninej

21 Załącznik nr 2 Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w realizacji prjektów dfinanswanych z EFS w ramach SPO RZL i/lub POKL Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ psiada. /liczba lat słwnie/ lat dświadczenia w realizacji prjektów dfinanswanych z UE w ramach prgramów: SPORZL i/lub POKL. Na dwód pwyższeg przedstawiam: Wykaz zrealizwanych prjektów w ramach prgramów SPO RZL (zrealizwane w latach 2004 i/lub 2005 i/lub 2006 i/lub 2007 i/lub 2008) i/lub POKL (zrealizwane w latach 2007 i/lub 2008 i/lub 2009 i/lub 2010 i/lub 2011). Lp. Tytuł i nr prjektu Okres realizacji (d mm-rrrr d mm-rrrr) Rla Wyknawcy (Beneficjent/ pdmit zarządzający) Zakres działań Wyknawcy (zarządzanie/rzliczanie/ realizacja szkleń) Wartść prjektu Imię, nazwisk raz telefn sby kntaktwej w sprawie realizacji prjektu 1 2

22 Załącznik nr 3 Oświadczenie dkumentujące psiadane dświadczenie w zakresie realizacji prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ psiada dświadczenie w zakresie realizacji prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu. Na dwód pwyższeg przedstawiam: Wykaz zrealizwanych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Lp. Tytuł i nr prjektu Okres realizacji (d mm-rrrr d mm-rrrr) Rla Wyknawcy (Beneficjent/ pdmit zarządzający) Zakres działań Wyknawcy (zarządzanie/rzliczanie/ realizacja szkleń) Wartść prjektu Imię, nazwisk raz telefn sby kntaktwej w sprawie realizacji prjektu 1 2

23 Załącznik nr 4 Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ psiada dświadczenie w zakresie realizacji zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu. Na dwód pwyższeg przedstawiam: Wykaz realizwanych lub zrealizwanych zamkniętych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Lp. Tytuł i nr prjektu Okres realizacji (d mm-rrrr d mm-rrrr) Rla Wyknawcy (Beneficjent/ pdmit zarządzający) Zakres działań Wyknawcy (zarządzanie/rzliczanie/ realizacja szkleń) Wartść prjektu Imię, nazwisk raz telefn sby kntaktwej w sprawie realizacji prjektu 1 2

24 Załącznik nr 5 Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w zakresie realizacji prjektów z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ psiada dświadczenie w zakresie rzliczania prjektów z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu. Na dwód pwyższeg przedstawiam: Wykaz realizwanych lub zrealizwanych prjektów szkleniwych i/lub szkleniw-dradczych z wkładem prywatnym rzliczanym w pstaci wynagrdzeń pracwników za czas spędzny na szkleniu, dfinanswanych ze śrdków UE w ramach SPORZL i/lub POKL jednstkwej wartści nie mniejszej niż wartść niniejszeg prjektu Lp. Tytuł i nr prjektu Okres realizacji (d mm-rrrr d mm-rrrr) Rla Wyknawcy (Beneficjent/ pdmit zarządzający) Zakres działań Wyknawcy (zarządzanie/rzliczanie/ realizacja szkleń) Wartść prjektu (z wyszczególnieniem wyskści WP wnszneg w wynagrdzeniach) Imię, nazwisk raz telefn sby kntaktwej w sprawie realizacji prjektu 1 2

25 Załącznik nr 6 Oświadczenie dkumentujące dświadczenie w realizacji szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ psiada dświadczenie w zakresie realizacji szkleń zamkniętych dedykwanych dla pracwników sektra przedsiębirstw. Na dwód pwyższeg przedstawiam: Wykaz zrealizwanych gdzin szkleniwych szkleń zamkniętych Lp. Tytuł szklenia Data realizacji (d mm-rrrr d mmrrrr) Liczba gdzin szkleniwych Liczba uczestników szklenia Nazwa Klienta Imię, nazwisk raz telefn sby kntaktwej w sprawie realizacji szklenia 1 2 Suma:

26 Załącznik nr 7 Oświadczenie braku pwiązań Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję... /pełna nazwa firmy i adres/ nie jest pwiązana sbw lub kapitałw 1 z firmą ANWIL S.A. Data: Pdpis:.. 1 Przez pwiązanie kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązania między Zamawiającym lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Zamawiająceg lub sbami wyknującymi w imieniu Zamawiająceg czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru wyknawcy a Wyknawcą, plegające w szczególnści na: a) Uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b) Psiadaniu c najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnienia funkcji człnka rganu nadzrczeg, prkurenta, pełnmcnika; d) Pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli.

27 Załącznik nr 8 Specyfikacja szkleń planwanych d realizacji w prjekcie Specyfikacja szkleń planwanych d realizacji w prjekcie Usługa realizacji szkleń w ramach Akademii: Ilść grup Liczba dni szkleniwych/ szklenie Obszar 1: umiejętnści menedżerskie Łącznie dni szkleniwych Gdziny szklenia/1 dzień Efektywnść sbista 9 grup (72 sby) 2 Budwanie efektywneg zespłu z elementami kmunikacji Rzwiązywanie knfliktów/trudne rzmwy z pracwnikami Przywództw Lider czy Manager 9 grup (72 sby) 2 9 grup (72 sby) 2 9 grup (72 sby) 2 Manager w rli cacha 9 grup (72 sby) Zarządzanie strategiczne 9 grup (72 sby) 1 System cen pracwniczych 9 grup (72 sby) 1 Efektywna kmunikacja zespłwa Rzwiązywanie knfliktów Lean Management Rentwnść finanswa przedsiębirstw Zarządzanie prjektem finanswym Analiza finanswa (bussines case) 10 grup (140 sób) 10 grup (140 sób) 10 grup (140 sób) Obszar 2: finanse 2 grupy (16 sób) 2 2 grupy (16 sób) 2 2 grupy (16 sób) 2 Prawne aspekty windykacji 2 grupy (16 sób) Rachunkwść i sprawzdawczść 2 grupy (16 sób) 1 CIT 1 grupa (10 sób) 1

28 PIT 1 grupa (10 sób) 1 VAT 1 grupa (10 sób) 1 Akcyza 1 grupa (10 sób) 1 Ochrna danych sbwych 1 grupa (10 sób) 1 Efektywna kmunikacja wewnętrzna 1 grupa (10 sób) 1 Śrdki trwałe 1 grupa (10 sób) 1 Międzynardwe Standardy Rachunkwści 1 grupa (10 sób) 2 Pdatek d nieruchmści 1 grupa (10 sób) 1 Zarządzanie finansami 1 grupa (10 sób) 2 Zarządzani czasem i efektywnścią sbistą Obszar 3: handel 2 grupy (20 sób) 2 Techniki efektywnej sprzedaży 2 grupy (20 sób) 2 Warsztaty negcjacyjne 2 grupy (20 sób) 2 Prawne aspekty zawierania umów 2 grupy (20 sób) 1 Windykacja plubwna 2 grupy (20 sób) Autprezentacje i prezentacje handlwe 2 grupy (20 sób) 2 Negcjacje zakupwe 2 grupy (17 sób) 4 Zawieranie umów handlwych aspekty prawne 2 grupy (17 sób) 1 Zarządzanie prjektem 2 grupy (17 sób) 1

29 Obszar 4: prdukcja Obsługa wózków jezdniwych z napędem silnikwym Obsługa urządzeń transprtu bliskieg Kmunikacja wewnętrzna Obsługa klienta wewnętrzneg z elementami asertywnści Efektywna kmunikacja wewnętrzna 3 grupy (30 sób) 4 3 grupy (30 sób) 6 Obszar 5: pzstałe (zawdwe) 32 grupy (500 sób) grupy (21 sób) grupy (21 sób) Savir Vivre i etyka bizneswa 1 grupa (7 sób) Wystąpienia publiczne 1 grupa (7 sób) Kdeks Spółek Handlwych 1 grupa (7 sób) Zarządzanie prjektem PR Krewanie prfesjnalneg wizerunku z elementami stylizacji i wizażu Zarządzanie HR w prcesie zmian 1 grupa (7 sób) grupy (10 sób) grupy (10 sób) Rekrutacja i selekcja 2 grupy (10 sób) Efektywna kmunikacja 2 grupy (10 sób) Odpwiedzialnść cywilna a bwiązki służbwe 2 grupy (29 sób) Trening asertywnści 2 grupy (29 sób) Gspdarka magazynwa 1 grupa (13 sób) Kszty lgistyki, terminwść dstaw Kaizen metdlgia zarządzania Zarządzanie prjektem, Zarządzanie prjektem inwestycyjnym Najnwsze rzwiązania technlgiczne 1 grupa (13 sób) grupa (13 sób) grupy (30 sób) grupy (30 sób) 2 4 8

30 MS Office 2 grupy (25 sób) SAP (mduł PP) 2 grupy (30 sób) DCS 2 grupy (30 sób) ChemCad i AutCad 2 grupy (30 sób) 1 2 8

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wyknania i dstawy tablic urzędwych, gdła i tablic infrmacyjnych zewnętrznych w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 20 maja 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Usługi hstelwe dla pacjentów WCO. Numer głszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej 14 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12 dtyczące realizacji usługi wartści przekraczającej 14 000 EURO Lublin: zapewnienie nclegów i wyżywienia uczestnikm kursu w ramach prjektu POKL.08.01.01-06-001/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Przedłużenie gwarancji/wsparcia techniczneg na: 1. Oprgramwanie Oracle Database Standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Mycie alpinistyczne wewnętrzne i zewnętrzne kien i przeszkleń, wraz z zadaszeniami,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Zapytanie fertwe w sprawie usługi wynajmu sal szkleniwych, wyżywienia raz nclegu w trakcie szkleń w ramach prjektu Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Wrcław, dnia 2015-02-12 Określenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Kadry i płace z podstawami księgowości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Kadry i płace z podstawami księgowości www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014 Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nwy Sącz, dnia 28.05.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo