UMOWA nr BP na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu"

Transkrypt

1 UMOWA nr BP na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V Dobre rządzenie. zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, ul. Stalmacha 17, reprezentowanym przez: 1) Zygmunta Frankiewicza Przewodniczącego Związku 2) Kazimierza Górskiego Zastępcę Przewodniczącego Związku NIP , REGON zwanym dalej Zamawiającym a Ul...,.. NIP.. REGON zwaną dalej Wykonawcą Umowa została zawarta w drodze zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i instalacja narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu, w tym przeprowadzenie fazy testowania narzędzia, dwóch szkoleń z zakresu obsługi narzędzia oraz opracowanie instrukcji obsługi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie poprzez sporządzenie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron. 4. Zakup dokonywany jest w ramach projektu realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 1

2 pn. Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych 2 Termin realizacji umowy Umowa zawierana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym realizacja poszczególnych etapów przedstawia się następująco: a) Etap I wykonanie wstępnej wersji narzędzia informatycznego 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy; b) Etap II instalacja na serwerze wskazanym przez Zamawiającego pełnej wersji 65 dni kalendarzowych od podpisania umowy; c) Etap II testowanie (zakończone protokołem) 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy; 3 Wynagrodzenie 1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wynosi:. zł brutto (słownie:.), przy czym w przypadku umowy cywilno-prawnej Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia i odprowadzenia podatku dochodowego. 2. Wynagrodzenie, określone w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy i poszczególnych jej etapów, określonych w harmonogramie realizacji w 2, a w szczególności: a. dostawę, instalację, asystę techniczną, konsultacje, b. dwa szkolenia (po 4 godziny każde) z obsługi narzędzia dla ok. 5 osób c. opracowanie instrukcji obsługi narzędzia, d. zapewnienie gotowości do drobnych modyfikacji narzędzia przez 6 miesięcy od pozytywnego odbioru narzędzia, e. bezpłatnego 36-miesięcznego serwisu gwarancyjnego, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru 3. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za coroczne aktualizacje narzędzia informatycznego, w kwocie brutto za każdą godzinę prac programistycznych. (Przy umowie cywilno-prawnej Wykonawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia oraz odprowadzenia podatku dochodowego. Wykonawca przed przystąpieniem do prac programistycznych jest zobowiązany do oszacowania pracochłonności wykonania zadania i przedstawienia jej Zamawiającemu. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 oraz pkt. 3 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT / rachunków, w terminie 21 dni od dnia doręczenia dokumentów do siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy podany na fakturze / rachunku, pod warunkiem dokonania odbioru poszczególnych dzieł bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego (protokół odbioru). 5. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wynagrodzenia z tyt. wykonania przedmiotu umowy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4 Autorskie prawa majątkowe 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3, z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 1 pkt. 4, bez zastrzeżeń na Zamawiającego przechodzą na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do utworów utrwalonych w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji poszczególnych etapów niniejszej umowy do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności: 2

3 1) wytwarzanie i zwielokrotnianie trwałe lub czasowe w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii utworu dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego, 2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego na jego potrzeby, bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym co do czasu, miejsca i liczby instalacji), w szczególności: a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego, b) wprowadzanie utworów do systemu informatycznego, pamięci komputerów, sieci komputerowych, c) wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, d) przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, e) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskach optycznych, i magnetooptycznych, na płytach kompaktowych i wszelkich innych nie wymienionych nośnikach jakie mogą powstać w przyszłości, f) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej g) rozpowszechnianie 3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez Zamawiającego, 4) wprowadzanie do obrotu w tym w szczególności poprzez sieć Internet, 5) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, użyczanie, najem, dzierżawa. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3, z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przenosi na Zamawiającego do dostarczonych w ramach realizacji Umowy utworów wyłącznie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania jakichkolwiek innych zmian / modyfikacji. 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3, z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, przekaże Zamawiającemu wszystkie wytworzone kody źródłowe i kody konfiguracji dedykowanego oprogramowania, dostarczonego w ramach realizacji umowy. 4. Wykonawca powinien oprzeć system narzędzia na darmowych rozwiązania technicznych (Załącznik nr 1, pkt. 6.3). bez konieczności zakupu / przejmowania jakichkolwiek licencji, instalowania jakiegokolwiek oprogramowania oraz pluginów do przeglądarek. 5. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy będą wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 6. Prawa, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy, przeniesie na rzecz Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z jednoczesnym udzieleniem licencji Zamawiającemu na korzystanie z utworu. 5 Obowiązki stron 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a. przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji o charakterze realizowanego projektu celem odpowiedniego przygotowania narzędzia, b. dostarczenia Wykonawcy niezbędnych materiały graficzne, w tym logotypów, niezbędnych do oznaczenia powstałej dokumentacji, c. przekazywania swoich uwag i wniosków o zmiany w wersji pisemnej, d. przekazania materiałów graficznych, które będą wykorzystane w szacie graficznej narzędzia, e. umożliwienia kontaktu z autorem założeń do narzędzia oraz administratorem domeny silesia.org.pl, jak i środowiska wirtualnego dzierżawionego przez Zamawiającego w Śląskich Sieciach Metropolitalnych z siedzibą w Gliwicach. 2. Wykonawca zobowiązany jest: a. zaprojektować narzędzie informatyczne spełniające wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), wolne od wad prawnych, b. umieścić narzędzie pod domeną i na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, 3

4 c. uzgadniać z Zamawiającym terminy: dostawy narzędzia, testowania, szkoleń z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, d. przeprowadzić testowanie wdrożonego narzędzia (uwzględniając wszelkie niezbędne modyfikacje), e. przeprowadzić szkolenie z użytkowania narzędzia dla dwóch grup wyznaczonych przez Zamawiającego (w sumie ok. 5 osób). Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni dostęp do internetu oraz miejsce. Z przeprowadzonych szkoleń zostanie sporządzony protokół, który zatwierdzi upoważniony do współdziałania przy wykonaniu umowy Przedstawiciel Zamawiającego. f. dostarczyć instrukcję użytkowania narzędzia w wersji papierowej oraz elektronicznej, g. zapewnić opracowanie wszystkich materiałów oraz dokumentacji w języku polskim. h. udzielać wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, 3. Wykonawca umożliwi Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (MSWiA) oraz innym upoważnionym przez IP2 instytucjom wgląd do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. 6 Gwarancja i serwis 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone narzędzie licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne, serwis gwarancyjny narzędzia w siedzibie Zamawiającego. 3. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania narzędzia przyjmowane będą przez Wykonawcę 5 dni w tygodniu (pn.-pt.)przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia te będą przyjmowane za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną będzie zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. 4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: a. Telefonicznie, pod nr telefonu: b. em, całodobowo, na adres:.. 5. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności zmierzające do usunięcia awarii niezwłocznie od momentu zgłoszenia. Od podjęciu czynności zmierzających do usunięcia awarii Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną. 6. Czas naprawy bądź usunięcia wady systemu uniemożliwiającej pracę nie przekroczy 48 godzin, od momentu zgłoszenia. 7. W przypadku nie usunięcia wady narzędzia w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady lub błędu na koszt Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kary umownej określonej w W okresie gwarancji wszystkie ewentualne koszty związane z dojazdem do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 9. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 7 Oświadczenie Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że: a. Posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do wykonania Umowy, b. Pracownicy wykonujący prace w ramach umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza ponadto, że: a. Będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z wykonaniem narzędzia informatycznego i w zakresie tym będzie zobowiązany do 4

5 zaspokojenia wszelkich zasadnych roszczeń cywilnoprawnych skierowanych do Zamawiającego przez osoby trzecie w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone narzędzie będzie zgodne z załączonymi założeniami narzędzia oraz będzie spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji (narzędzie powinno działać przy włączonym szyfrowaniu SSL, które jest ustawione dla domeny benchmarking.silesia.org.pl). 8 Odstąpienie od umowy 1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała obowiązków wynikających z umowy. 2. W obydwu przypadkach wskazanych w pkt. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. 3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne w terminie 15 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu stronie przeciwnej. 9 Kary umowne 1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w 8 pkt. 1, Stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące 00/100). 2. W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy określonego w 1, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki. 3. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary umowne oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z innego tytułu niż wymienione w pkt. 1 i Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych i należności z faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 10 Nadzór i koordynacja realizacji umowy 1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie Pani Monika Papis, tel Ze strony Wykonawcy za nadzór na realizacją umowy sprawować będzie 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszego porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie. 3. W przypadku braku skuteczności pkt. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 5

6 Wykonawca Zamawiający 6

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo