Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015"

Transkrypt

1 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia WZ/ZO 4 2 Socjologia E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia rozwojowa E WZ/ZO 3 5 Wstęp do pedagogiki E WZ/ZO 5 6 Historia wychowania E WZ/ZO 4 7 Teoretyczne podstawy wychowania E WZ/ZO 4 8 Teoretyczne podstawy kształcenia E WZ/ZO 4 9 Pedagogika społeczna WZ/ZO 3 10 Pedeutologia 30 ZO 3 11 Wychowanie fizyczne 30 ZO 1 30 ZO 1 12 Język obcy 30 ZO 2 30 ZO 2 13 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 14 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 30 WO 2 15 WO 1 15 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem

2 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: I Blok treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. w ćw k l egz zal 1 Pedagogika opiekuńcza E WZ/ZO 3 Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej w szkole WZ/ZO Diagnostyka pedagogiczna WZ/ZO 3 4 Kontakt interpersonalny 30 ZO 1 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ blok treści specjalnościowych

3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka 30 ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Pedagogika resocjalizacyjna E WZ/ZO 3 9 Pedagogika specjalna 30 E ZO 3 10 Metodyka resocjalizacji 45 E ZO 5 11 Terapia pedagogiczna WZ/ZO 4 12 Patologie społeczne E WZ/ZO 4 13 Rewalidacja 45 ZO 4 14 Organizacja i zarządzanie w placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych 30 ZO 3 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w 15 placówkach pozaszkolnych 45 E ZO 5 16 Subkultury młodzieżowe 30 ZO 3 Międzynarodowe standardy opieki 17 instytucjonalnej nad nieletnimi 15 ZO 2 Opieka i wychowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami 18 edukacyjnymi 30 ZO 3 19 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. )

4 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Profilaktyka w pracy opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej 45 ZO Metodyka pracy pedagogicznej w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich 45 E ZO 5 5 Innowacje w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej 15 ZO 2 6 Podstawy logopedii 30 ZO 4 7 Arteterapia 30 ZO 4 8 Readaptacja społeczna 45 E ZO 4 9 Poradnictwo i doradztwo pedagogiczne w opiece i resocjalizacji 30 E ZO 3 10 Komunikacja społeczna z elementami autoprezentacji 30 ZO 2 11 Metodyka pracy kuratora sądowego 30 E ZO 4 12 Podstawy pracy socjoterapeutycznej 15 ZO 2 13 Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła 120 ZO 6 14 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 ZO 6 15 Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 ZO 4 Razem

5 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: I y specjalnościowe Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Pedagogika specjalna 15 WO 2 2 Psychologia wychowawcza 15 WO 2 3 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 4 Podstawy języka migowego 30 ZO 2 5 Metodyka pracy pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia ZO 3 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ blok treści specjalnościowych

6 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka 30 ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Społeczne wymiary działalności pedagogicznej 30 ZO 2 9 Pedagogika resocjalizacyjna 15 ZO 3 10 Problematyka współczesnej rodziny 30 ZO 2 11 Problemy patologii i dewiacji E WZ/ZO 4 12 Prawa człowieka E WZ/ZO 4 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 30 ZO Diagnostyka pedagogiczna 15 ZO 3 15 Terapia pedagogiczna E WZ/ZO 3 16 Edukacyjna analiza transakcyjna E WZ/ZO 3 17 Techniki pracy grupowej 30 ZO 2 Metodyka pracy pedagogicznej na 18 pierwszym etapie kształcenia 30 ZO 3 Metodyka pracy pedagogicznej z emisją 19 głosu 30 ZO 3 Metodyka pracy w placówkach 20 pozaoświatowych 30 ZO 3 21 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. )

7 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Pedagogika twórczości E WZ/ZO 4 4 Pedagogika czasu wolnego 30 ZO 3 5 Edukacja medialna E WZ/ZO 4 5 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 7 Warsztaty animacji społecznej 30 ZO 4 8 Psychologia kliniczna E WZ/ZO 5 9 Elementy psychoterapii E WZ/ZO 4 Diagnoza i profilaktyka zaburzeń 10 osobowości 30 ZO 5 11 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna 15 ZO 3 12 Socjoterapia 30 ZO 4 Praktyka pedagogiczna ciągła w 13 placówkach pozaoświatowych 100 ZO 6 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole 14 podstawowej g. (6 pkt. ) 120 ZO

8 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: I Grupa treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Teorie poradnictwa zawodowego 25 WO 3 2 Kontakt interpersonalny w doradztwie zawodowym i personalnym 30 ZO 3 3 Prawo pracy i gospodarcze 15 WO 3 4 Teorie doradztwa personalnego WZ/ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 godz. w sem. 5 (6 pkt. ) Praktyka zawodowa 90 godz. w sem. 5 (4 pkt ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ przedmioty specjalnościowe

9 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Psychopatologia zachowań człowieka 30 ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 Metody badań pedagogicznych z elementami 6 statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia 30 E ZO 4 Metody diagnostyczne w doradztwie 9 zawodowym i edukacji WZ/ZO E WZ/ZO 4 Metodyka poradnictwa zawodowego i 10 edukacyjnego 30 5 WZ/ZO 4 30 WZ/ZO 4 Podstawy doradztwa zawodowego i 11 personalnego 15 E ZO 4 Ewaluacja instytucji wspierających pracę 12 doradcy i pedagoga 30 E ZO 3 13 Dydaktyka pracy doradcy zawodowego E WZ/ZO 4 14 Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej 15 ZO 3 15 Planowanie i zarządzanie karierą zawodową 30 ZO 3 16 Pośrednictwo pracy 15 ZO 2 17 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 godz. w sem. 5 (6 pkt. ) Praktyka zawodowa 90 godz. w sem. 5 (4 pkt )

10 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Doradztwo zawodowe i edukacyjne dla grup ryzyka E WZ/ZO 4 4 Prawo pracy i gospodarcze 15 E WO 3 5 Zawodoznawstwo WZ/ZO 4 15 E ZO 3 6 Ewaluacja instytucji edukacyjnych wspierających pracę doradcy i pedagoga E WZ/ZO 2 7 Dydaktyka pracy doradcy zawodowego E WZ/ZO 4 8 Etyka w pracy doradcy i pedagoga E WZ/ZO 4 9 Projektowanie pracy w szkole 30 ZO 4 10 Zarządzanie zasobami ludzkimi E WZ/ZO 4 11 Emisja głosu 20 ZO 4 Rozwój edukacyjno-zawodowy dzieci i 12 młodzieży 30 ZO 4 13 Praktyka zawodowa 90 ZO 4 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole 14 podstawowej 120 ZO 6 Razem

11 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna + Moduł Język Obcy Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ przedmioty specjalnościowe i moduł j.o. Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Teoretyczne podstawy języka polskiego WZ/ZO 3 2 Teoretyczne podstawy matematyki WZ/ZO 3 3 Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej WZ/ZO 2 4 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej WZ/ZO 2 5 Zajęcia umuzykalniające 15 ZO 1 6 Fonetyka 15 ZO 1 7 Praktyczna nauka języka obcego 30 ZO 2 8 Wstęp do literaturoznawstwa 15 ZO 1 Razem Praktyki pedagogiczne w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w przedszkolu w semestrze 5 (3 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w szkole podstawowej w semestrze 5 (3 pkt. )

12 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: I Semestr 1 Profil ogólnoakad. Semestr 2 profil ogólnoakademicki egz zal w ćw k l egz zal 1 Teoretyczne podstawy języka polskiego WZ/ZO 3 2 Teoretyczne podstawy matematyki WZ/ZO 3 3 Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej WZ/ZO 2 4 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej WZ/ZO 2 5 Zajęcia umuzykalniające 2 13 WZ/ZO 1 Razem Praktyki pedagogiczne w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w przedszkolu w semestrze 5 (3 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w szkole podstawowej w semestrze 5 (3 pkt. )

13 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka 30 ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 Metody badań pedagogicznych z elementami 6 statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Literatura dla dzieci 30 ZO 2 Teoretyczne podstawy edukacji 9 przyrodniczej WZ/ZO 3 10 Teoretyczne podstawy edukacji przez sztukę 15 WO 2 Teoretyczne podstawy edukacji fizycznej i 11 zdrowotnej 15 WO 2 12 Kognitywistyka w dydaktyce WZ/ZO 4 Innowacje i eksperymenty w przedszkolu i 13 w kl. I-III 15 ZO 2 14 Podstawy tańca w przedszkolu i w kl. I-III 15 ZO 2 Podstawy edukacji czytelniczej i 15 medialnej w przedszkolu i w kl. I-III 15 ZO 2 16 Kultura żywego słowa z emisją głosu 30 ZO 2 17 Pedagogika przedszkolna E WZ/ZO 2 18 Pedagogika wczesnoszkolna E WZ/ZO 2 Pedagogika dziecka o specjalnych 19 potrzebach edukacyjnych 15 ZO 2 20 Podstawy logopedii 30 ZO 2 21 Logorytmika w przedszkolu i klasach I-III 15 ZO 2 22 Metodyka edukacji przedszkolnej 30 E ZO 4 23 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 30 E ZO 4 24 Praktyka psychologiczno pedagogiczna 30 godzin 30 ZO 2 Razem

14 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 15 ZO 2 4 Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 5 Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 6 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 7 Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 8 Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 9 Metodyka zajęć technicznych w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 Metodyka zajęć komputerowych w 10 przedszkolu i kl. I-III 15 ZO 3 Metodyka wychowania fizycznego i edukacji 11 zdrowotnej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 Metodyka pracy twórczej z dzieckiem w 12 przedszkolu i kl. I-III 15 ZO 3 Modele pracy edukacyjnej w przedszkolu i 13 kl. I-III 15 ZO 2 Edukacja wielokulturowa w przedszkolu i 14 kl. I-III 15 WO 2 Edukacja regionalna w przedszkolu i kl.i- 15 III 15 ZO 3 Edukacja społeczno-emocjonalna dzieci 16 na progu szkolnym 15 WO 3 17 Podstawy wiedzy o sztuce 15 ZO 2 18 Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej 60 godz w przedszkolu-3pkt ETCS i 60 godz w szkole podstawowej 3pkt ETCS 120 ZO 6 Razem

15 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego E WZ/ZO 5 6 Historia kultury fizycznej E WZ/ZO 5 7 Pedagogika Mpwzp-p E WZ/ZO 4 8 Psychologia Mpwzp-p E WZ/ZO 2 Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne na I i II etapie 9 edukacyjnym 30 ZO 2 Praktyka ciągła psychologiczno-pedagogiczna godz. w sem.1 Mpwzp-p ZO 2 11 Metodyka wychowania fizycznego WZ/ZO 12 Podstawy dydaktyki WZ/ZO 3 13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 E ZO 2 14 Zabawy i gry ruchowe 30 ZO 2 15 Pływanie 15 ZO 16 Lekkoatletyka 15 ZO 17 Gimnastyka 15 ZO 30 ZO 18 Siatkówka 30 ZO 30 E ZO 4 19 Piłka ręczna 30 ZO 30 E ZO 4 20 Lektorat języka obcego 30 ZO 2 30 ZO 2 21 Informatyka 30 ZO 2 22 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem E E

16 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Antropologia E WZ/ZO 5 2 Fizjologia WZ/ZO E WZ/ZO 9 3 Biomechanika WZ/ZO 5 4 Metodyka wychowania fizycznego E WZ/ZO 7 5 Emisja głosu 15 ZO 2 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 7 Rytmika i taniec 30 ZO 3 8 Pływanie 15 ZO 15 ZO 9 Lekkoatletyka 15 ZO 15 ZO 10 Gimnastyka 30 E ZO 5 11 Koszykówka 30 ZO 30 E ZO 4 12 Piłka nożna 30 ZO 13 Lektorat języka obcego 30 ZO 2 30 E ZO 4 Obóz szkoleniowy zimowy (40 godz dni) lub letni (56 godz. - 9 dni) ZO 2 15 Specjalizacja instruktorska (moduł 1) piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka, taekwondo, tenis stołowy, tenis, narciarstwo lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis, tenis stołowy, tekwondo, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, łyżwiarstwo, jogging - każdy 2 pkt. ) WZ/ZO 4 16 swobodnego wyboru 30 WZ 2 17 Seminarium dyplomowe 15 ZO 18 Praktyka ciągła w szkole podstawowej 120 g 5 Razem Moduły obozów szkoleniowych Moduł obóz szkoleniowy letni 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-9 dni Żeglarstwo 24 godz. Pływanie i ratownictwo wodne 12 godz. Kajakarstwo 10 godz. Atletyka terenowa 10 godz. RAZEM 56 godz. Moduł obóz szkoleniowy zimowy 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-7 dni Narciarstwo/Snowboard* 40 godz. * do wyboru w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych uczelni

17 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Antropomotoryka WO/ZO 4 2 Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne E WZ/ZO 3 3 Edukacja zdrowotna E WZ/ZO 2 4 Teoria sportu E WZ/ZO 4 5 Organizacja i prawo w oświacie 15 WO 2 6 Pływanie 15 E ZO 4 7 Lekkoatletyka 30 E ZO 4 8 Piłka nożna 30 E ZO 4 9 y przyrodnicze do wyboru* Dietetyka, odnowa biologiczna, wychowanie fizyczne specjalne, genetyka w wychowaniu fizycznym i sporcie WO/ZO Specjalizacja instruktorska (moduł 2) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, tekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, narciarstwo wędrówkowe, łyżwiarstwo - każdy 2 pkt. ) WO/ZO 4 Praktyka w klubie sportowym 30 godz. dla specj. instruktorskiej lub w organizacji KF dla tych, którzy nie wybrali specjalizacji ZO 2 Specjalizacja instruktorska (moduł 3) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, tekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, narciarstwo wędrówkowe, łyżwiarstwo - każdy 2 pkt. ) E WZ/ZO 4 Ruchowe formy rekreacji do wyboru- aerobic (PKN), sporty siłowe, fitness,unihokej do wyboru 2 przedmioty po 15 godz. 15 ZO 3 14 Podstawy rekreacji lub podstawy turystyki WO/ZO 4 15 Seminarium dyplomowe 15 ZO 30 ZO swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem

18 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 M1.1 Lektorat języka obcego 1 30 ZO 30 ZO M1.4 Technologia informacyjna WZ/ZO 4 M1.5 Filozofia WZ/ZO 3 M1.7 Etyka 15 WO 2 M1.10 Wychowanie fizyczne 30 ZO 30 ZO 2 M.1.11 swobodnego wyboru 30 WZ 2 M2.1 Historia architektury i sztuki E WZ/ZO 5 M2.2 Fizjologia człowieka E WZ/ZO 4 M2.3 Psychologia E WZ/ZO 4 M2.4 Ekologia i ochrona środowiska WZ/ZO 4 M2.5 Rozwój biologiczny człowieka WZ/ZO 5 M2.8 Zarządzanie E WZ/ZO 4 M3.1 Podstawy turystyki E WZ/ZO 5 M3.2 Podstawy rekreacji E WZ/ZO 2 M3.3 Geografia turystyczna WZ/ZO E WZ/ZO 3 M3.4 Krajoznawstwo WZ/ZO 5 M3.8 Pedagogika czasu wolnego WZ/ZO 2 M3.10 Historia turystyki i rekreacji WZ/ZO 4 Razem Pod koniec I roku student wybiera jedną z trzech proponowanych specjalności - Odnowa psychosomatyczna, Obsługa ruchu turystycznego, Rekreacja ruchowa, Warunkiem uruchomienia danego modułu specjalnościowego do wyboru jest zapisanie się min. 25 osób

19 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Lektorat języka obcego 1* 30 ZO 30 E ZO 8 2 Socjologia 15 WO 2 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 4 swobodnego wyboru 30 WZ 2 5 Prawo E WZ/ZO 3 6 Ekonomia E WZ/ZO 3 7 Zarządzanie E WZ/ZO 4 8 Hotelarstwo E WZ/ZO 2 9 Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody WZ/ZO 2 10 Seminarium dyplomowe 15 ZO 11 Obóz wędrowny (60 godzin) ZO 3 Praktyka w hotelu lub ośrodku 12 turystyczno-rekreacyjnym - 80 godz. ZO 4 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Obsługa ruchu turystycznego 13 Rynki turystyczne E WZ/ZO 9 14 Agroturystyka WZ/ZO 4 15 Tworzenie produktu turystycznego WZ/ZO 8 16 Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego E WZ/ZO 5 17 Rekreacja ruchowa grupowa WZ/ZO 18 Rekreacja ruchowa indywidualna WZ/ZO 30 ZO Razem

20 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Lektorat języka obcego 1* 30 ZO 30 E ZO 8 2 Socjologia 15 WO 2 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 4 swobodnego wyboru 30 WZ 2 5 Prawo E WZ/ZO 3 6 Ekonomia E WZ/ZO 3 7 Zarządzanie E WZ/ZO 4 8 Hotelarstwo E WZ/ZO 2 9 Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody WZ/ZO 2 10 Seminarium dyplomowe 15 ZO 11 Obóz wędrowny (60 godzin) ZO 3 Praktyka w hotelu lub ośrodku 12 turystyczno-rekreacyjnym - 80 godz. ZO 4 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Odnowa psychosomatyczna 13 Anatomia człowieka E WZ/ZO 6 14 Biomechanika E WZ/ZO 2 Fizjologia pracy i wypoczynku z 15 elementami żywienia WZ/ZO 16 Turystyka uzdrowiskowa WZ/ZO 4 Aktywność prozdrowotna w środowisku 17 wodnym WZ/ZO 6 18 Masaż klasyczny i punktowy WZ/ZO 3 19 Odnowa psychiczna WZ/ZO 5 Razem

21 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Lektorat języka obcego 1* 30 ZO 30 E ZO 8 2 Socjologia 15 WO 2 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 4 swobodnego wyboru 30 WZ 2 5 Prawo E WZ/ZO 3 6 Ekonomia E WZ/ZO 3 7 Zarządzanie E WZ/ZO 4 8 Hotelarstwo E WZ/ZO 2 9 Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody WZ/ZO 2 10 Seminarium dyplomowe 15 ZO 11 Obóz wędrowny (60 godzin) ZO 3 Praktyka w hotelu lub ośrodku 12 turystyczno-rekreacyjnym - 80 godz. ZO 4 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Instruktor rekreacji ruchowej 13 Anatomia funkcjonalna człowieka E WZ/ZO 8 14 Fizjologia wysiłku fizycznego WZ/ZO 15 Żywienie człowieka E WZ/ZO 5 Teoria i metodyka określonej dyscypliny 16 rekreacyjnej WZ/ZO 17 Trening zdrowotny w rekreacji WZ/ZO 9 18 Rekreacja grupowa i indywidualna WZ/ZO ZO Przepisy określonej dyscypliny 19 rekreacyjnej WZ/ZO 4 Razem

22 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Konwersatorium języka obcego I 30 ZO 15 ZO 2 2 Lektorat języka obcego II 30 ZO 15 E ZO 2 3 swobodnego wyboru 30 WZ 2 4 Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 ZO 3 5 Obsługa ruchu turystycznego E WZ/ZO 5 6 Ekonomika turystyki i rekreacji E WZ/ZO 5 7 Seminarium dyplomowe 15 ZO 30 ZO 10 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Obsługa Ruchu Turystycznego 8 Organizacja pracy biurowej WZ/ZO 2 9 Organizacja wycieczek i rekreacja terenowa E WZ/ZO 4 10 Rekreacja ruchowa grupowa 30 ZO 30 ZO 5 11 Rekreacja ruchowa indywidualna 30 ZO 6 12 Promocja i informacja turystyczna oraz rekreacja E WZ/ZO 4 13 Obsługa klienta i etykieta menadżera WZ/ZO 4 14 Ochrona własności intelektualnej 15 WO 1 15 Podstawy przedsiębiorczości w turystyce WZ/ZO 2 P3 Praktyka specjalnościowa w ośrodku turystycznym/ośrodku fizjoterapii/ośrodku sportu i reakreacji (3pktETCS) 40 ZO 3 Razem

23 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Podstawy filozofii i etyki 30 WO 3 2 Wprowadzenie do socjologii 30 WO 3 3 Prawa człowieka 30 WO 2 4 Pedagogika społeczna E WZ/ZO 3 5 Pedagogika specjalna 30 WO 3 6 Psychologia społeczna WZ/ZO 3 7 Psychologia ogólna E WZ/ZO 4 8 Podstawy prawa E WZ/ZO 3 9 Podstawy ekonomii i zarządzania WZ/ZO 3 10 Wprowadzenie do pracy socjalnej E WZ/ZO 3 11 Wolontariat w pomocy społecznej 30 ZO 2 12 Metodyka pracy socjalnej WZ/ZO 3 13 Etyczne aspekty pracy socjalnej WZ/ZO 3 14 Rozwój człowieka w cyklu życia E WZ/ZO 3 15 y do wyboru* 60 ZO 5 30 ZO 3 16 swobodnego wyboru** 30 WZ 2 17 Wychowanie fizyczne*** 30 ZO 1 30 ZO 1 18 Język obcy**** 30 ZO 2 30 ZO 2 19 Technologia informacyjna 30 ZO 2 20 Bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia 10 WO 1 Razem Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g. i 10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 Punkty wpisuje się w semestrze po skończonej praktyce odpowiednio na 3 i 5 semestr *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**case Managment***(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 30 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (90 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały. ***dotyczy wyboru zajęć z wychowania fizycznego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzajacym ich realizację ****dotyczy wyboru zajęć z języka obcego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację na poziomie B1 i/ lub B2

24 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Metodologia badań społecznych 30 ZO 2 2 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej 45 ZO 2 3 Metodyka pracy socjalnej E WZ/ZO 2 4 Przygotowanie projektu socjalnego 30 ZO 3 5 Diagnozowanie w pracy socjalnej E WZ/ZO 4 6 Gerontologia psychospołeczna 30 ZO 2 7 Polityka społeczna w Polsce E WZ/ZO 3 8 Polityka społeczna w Unii Europejskiej 30 ZO 3 9 Marginalizacja i wykluczenie społeczne 30 ZO 2 10 y do wyboru* 150 ZO ZO 9 11 swobodnego wyboru** 30 WZ 2 12 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 13 Seminarium dyplomowe 30 WO 3 14 Prawo autorskie 10 WO 1 Praktyka zawodowa 120 godz. po I roku 15 (rozliczenie w sem. 3) ZO 5 Razem Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g.10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 30 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (90 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały.

25 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Mediacja w pomocy społecznej WO/ZO 3 2 Samorząd terytorialny i elementy postępowania administracyjnego 30 ZO 2 3 Warsztat pracy pracownika socjalnego 30 ZO 3 4 System świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej WO/ZO 3 5 Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego 30 ZO 3 6 Animacja społeczna 30 ZO 2 7 Interwencja kryzysowa E WO/ZO 4 8 Rynek pracy 30 ZO 3 9 y do wyboru 150 ZO ZO 9 10 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Praca dyplomowa i przygotowanie do 11 egzaminu dyplomowego Seminarium dyplomowe 30 ZO 3 30 ZO 2 Razem

26

27 Kierunek: Fizjoterapia Rok studiów: I Studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l/pr egz zal w ćw k l/pr egz zal 1 Język obcy 45 ZO 45 ZO 2 Wychowanie fizyczne 30 ZO 30 ZO 2 3 Aktywność fizyczna indywidualna 30 ZO 1 4 Aktywność fizyczna zespołowa 30 ZO 1 5 Technologia informacyjna 15 ZO 1 6 Propedeutyka kultury fizycznej 30 WO 1 7 Historia kultury fizycznej i rehabilitacji WZ/ZO 1 8 Anatomia prawidłowa człowieka WZ/ZO E WZ/ZO 4 9 Antropologia WZ/ZO 2 10 Biologia medyczna 15 ZO 1 11 Podstawy praw i ekonomii 15 WO 1 12 Fizjologia człowieka WZ/ZO 30 E ZO 3 13 Fizjologia stosowana 15 WO 30 ZO 2 14 Biochemia E WZ/ZO 2 15 Biofizyka WZ/ZO 2 16 Biomechanika WZ/ZO 2 17 Biomechanika kliniczna z ergonomią E WZ/ZO 2 18 Kinezjologia WZ/ZO 2 19 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 15 WO 2 20 Psychologia E WZ/ZO 2 21 Patologia ogólna 15 ZO 1 22 Pedagogika 15 WO 1 23 Metodologia badań naukowych 30 ZO 2 24 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania WZ/ZO 3 25 Kinezyterapia WZ/ZO 26 Fizykoterapia WZ/ZO 27 Fizjoterapia ogólna E WZ/ZO 3 28 Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne WZ/ZO 3 29 Zaopatrzenie ortopedyczne WZ/ZO 3 30 Podstawy fizjoterapii klinicznej 45 WO 2 31 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu 45 WO 2 32 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 30 WO 1 33 swobodnego wyboru 30 WZ 2 34 Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) 80 ZO 3 35 Praktyka w pracowni kinezyterapii 160 ZO Razem

28 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia wychowania 7 Teoretyczne podstawy wychowania 8 Teoretyczne podstawy kształcenia 9 Pedagogika społeczna 10 Pedeutologia 11 Wychowanie fizyczne 12 Język obcy 13 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 14 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 do wyboru 18 9 E WZ/ZO 4 18 E WO E WZ/ZO E WZ/ZO E WZ/ZO E WZ/ZO E WZ/ZO WZ/ZO 3 18 ZO 3 18 ZO 1 18 ZO 1 18 ZO 2 18 ZO 2 18 WO 2 9 WO 1 18 WZ 2 Razem

29 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: I Blok treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Pedagogika opiekuńcza 9 18 E WZ/ZO 3 Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej w szkole 9 18 WZ/ZO Diagnostyka pedagogiczna 9 18 WZ/ZO 3 4 Kontakt interpersonalny 18 ZO 1 Semestr 2 profil ogólnoakademicki (126g)+ blok treści specjalnościowych Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. )

30 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: II Semestr 3 1 Psychopatologia zachowań człowieka 18 ZO 3 2 Język obcy 18 ZO 2 18 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 18 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 18 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 9 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 18 ZO 3 7 swobodnego wyboru 18 WZ 2 8 Pedagogika resocjalizacyjna 9 18 E WZ/ZO 3 9 Pedagogika specjalna 18 E ZO 3 10 Metodyka resocjalizacji 27 E ZO 5 11 Terapia pedagogiczna 9 18 WZ/ZO 4 12 Patologie społeczne 9 18 E WZ/ZO 4 13 Rewalidacja 27 ZO 4 Organizacja i zarządzanie w placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych 18 ZO 3 14 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w 15 placówkach pozaszkolnych 27 E ZO 5 16 Subkultury młodzieżowe 18 ZO 3 Międzynarodowe standardy opieki 17 instytucjonalnej nad nieletnimi 9 ZO 2 Opieka i wychowanie dzieci ze specjalnymi 18 potrzebami edukacyjnymi 18 ZO 3 Semestr 4 19 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. )

31 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 18 ZO 2 18 ZO 6 2 swobodnego wyboru 18 WZ 2 Profilaktyka w pracy opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej 27 ZO Metodyka pracy pedagogicznej w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich 27 E ZO 5 5 Innowacje w pracy opiekuńczoresocjalizacyjnej 9 ZO 2 6 Podstawy logopedii 18 ZO 4 7 Readaptacja społeczna 27 E ZO 4 8 Arteterapia 18 ZO 4 Poradnictwo i doradztwo pedagogiczne w 9 opiece i resocjalizacji 18 E ZO 3 Komunikacja z elementami ZO 2 autoprezentacji 11 Metodyka pracy kuratora sądowego 18 E ZO 4 12 Podstawy pracy socjoterapeutycznej 9 ZO 2 13 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) 120 ZO 6 14 Praktyka w placówkch opiekuńczych w sem godz. (6 pkt. ) 120 ZO 6 15 Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. ) 60 ZO 4 Razem

32 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: I Blok treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Pedagogika specjalna 9 WO 2 2 Psychologia wychowawcza 9 WO 2 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 18 ZO Podstawy języka migowego 18 ZO 2 Metodyka pracy pedagogicznej na 5 pierwszym etapie kształcenia WZ/ZO Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (126g)+ przedmioty specjalnościowe

33 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: I Grupa treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Teorie poradnictwa zawodowego 15 WO 3 2 Kontakt interpersonalny w doradztwie zawodowym i personalnym 18 ZO 3 3 Prawo pracy i gospodarcze 9 WO 3 4 Teorie doradztwa personalnego 9 18 WZ/ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (126g)+ grupa treści specjalnościowych

34 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: I 1 Grupa treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal Teoretyczne podstawy języka polskiego (PM) 9 9 WZ/ZO 3 2 Teoretyczne podstawy matematyki (PM) 9 9 WZ/ZO 3 3 Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej (PM) 9 9 WZ/ZO 2 4 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej (PM) 9 9 WZ/ZO 2 5 Zajęcia umuzykalniające (PM) 1 8 ZO 1 Razem Praktyki pedagogiczne w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w przedszkolu w semestrze 5 (3 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w szkole podstawowej w semestrze 5 (3 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (126g)+ grupa treści specjalnościowych

35 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Psychopatologia zachowań człowieka 18 ZO 3 2 Język obcy 18 ZO 2 18 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 18 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 18 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 9 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 18 ZO 3 7 swobodnego wyboru 18 WZ 2 8 Literatura dla dzieci 18 ZO 2 9 Teoretyczne podstawy edukacji przyrodniczej 9 9 WZ/ZO 3 10 Teoretyczne podstawy edukacji przez sztukę 9 WO 2 11 Teoretyczne podstawy edukacji fizycznej i zdrowotnej 9 WO 2 12 Kognitywistyka w dydaktyce 9 9 WZ/ZO 4 13 Innowacje i eksperymenty w przedszkolu i w kl. I-III 9 ZO 2 14 Podstawy tańca w przedszkolu i w kl. I- 9 ZO 2 15 Podstawy edukacji czytelniczej i medialnej w przedszkolu i w kl. I-III 9 ZO 2 16 Kultura żywego słowa z emisją głosu 18 ZO 2 17 Pedagogika przedszkolna 9 18 E WZ/ZO 2 18 Pedagogika wczesnoszkolna 9 18 E WZ/ZO 2 19 Pedagog. dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych 9 ZO 2 20 Podstawy logopedii 18 ZO 2 21 Logorytmika w przedszkolu i klasach I-III 9 ZO 2 22 Metodyka edukacji przedszkolnej 18 E ZO 4 23 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 18 E ZO 4 24 Praktyka psychologiczno pedagogiczna 30 godzin 30 ZO 2 Razem

36 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 18 ZO 2 18 ZO 6 swobodnego wyboru 18 WZ 2 2 Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 9 ZO 2 3 Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 4 4 Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 4 5 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 4 6 Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 3 7 Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 3 8 Metodyka zajęć technicznych w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 3 9 Metodyka zajęć komputerowych w przedszkolu i kl. I-III 9 ZO Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w przedszkolu i kl. I-III 18 E ZO 3 Metodyka pracy twórczej z dzieckiem w przedszkolu i kl. I-III 9 ZO 3 Modele pracy edukacyjnej w przedszkolu i kl. I-III 9 ZO 2 Edukacja wielokulturowa w przedszkolu i kl. I-III 9 WO 2 14 Edukacja regionalna w przedszkolu i kl. I-III 9 ZO 3 15 Edukacja społeczno-emocjonalna dzieci na progu szkolnym 9 WO 3 16 Podstawy wiedzy o sztuce 9 ZO 2 17 Praktyka pedagogiczna 60 godz w przedszkolu - 3pkt ETCS i 60 godz w szkole podstawowej 3pkt ETCS 120 ZO 6 Razem

37 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 9 9 WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii 9 9 WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 9 18 E WZ/ZO 5 6 Historia kultury fizycznej 9 18 E WZ/ZO 5 7 Pedagogika E WZ/ZO 4 8 Psychologia E WZ/ZO 2 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na I i II 9 etapie edukacyjnym 30 ZO 2 Praktyka ciągła psychologiczno-pedagogiczna godz. w 1 sem. ZO 2 11 Metodyka wychowania fizycznego 9 18 WZ/ZO 12 Podstawy dydaktyki 9 9 WZ/ZO 3 13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 9 E ZO 2 14 Zabawy i gry ruchowe 18 ZO 2 15 Pływanie 9 ZO 16 Lekkoatletyka 9 ZO 17 Gimnastyka 9 ZO 18 ZO 18 Siatkówka 18 ZO 18 E ZO 4 19 Piłka ręczna 18 ZO 18 E ZO 4 20 Lektorat języka obcego 18 ZO 2 18 ZO 2 21 Informatyka 18 ZO 2 22 swobodnego wyboru 18 WZ

38 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Antropologia 9 18 E WZ/ZO 5 2 Fizjologia 9 9 WZ/ZO 9 9 E WZ/ZO 9 3 Biomechanika 9 18 WZ/ZO 5 4 Metodyka wychowania fizycznego E WZ/ZO 7 5 Emisja głosu 9 ZO 2 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 9 WO 1 7 Rytmika i taniec 18 ZO 3 8 Pływanie 9 ZO 9 ZO 9 Lekkoatletyka 9 ZO 9 ZO 10 Gimnastyka 18 E ZO 5 11 Koszykówka 18 ZO 18 E ZO 4 12 Piłka nożna 18 ZO 13 Lektorat języka obcego 18 ZO 2 18 E ZO 4 Obóz szkoleniowy zimowy (40 godz dni) lub letni (56 godz. - 9 dni) ZO 2 15 Specjalizacja instruktorska (moduł 1) piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka, taekwondo, tenis stołowy, tenis, narciarstwo lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis, tenis stołowy, tekwondo, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, łyżwiarstwo, jogging - każdy 2 pkt. ) WZ/ZO 4 16 Seminarium dyplomowe 9 ZO 17 swobodnego wyboru 18 WZ 2 Praktyka ciągła w szkole podstawowej 120 godz. po 18 sem. 4 (5 pkt. ) ZO Moduły obozów szkoleniowych Obóz szkoleniowy letni 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-9 dni Żeglarstwo 24 godz. Pływanie i ratownictwo wodne 12 godz. Kajakarstwo 10 godz. Atletyka terenowa 10 godz. RAZEM 56 godz. Obóz szkoleniowy zimowy 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-7 dni Narciarstwo/Snowboard* 40 godz. * do wyboru w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych uczelni

39 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Antropomotoryka 9 18 WO/ZO 4 2 Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne 9 18 E WZ/ZO 4 3 Edukacja zdrowotna 9 9 E WZ/ZO 2 4 Teoria sportu 9 9 E WZ/ZO 4 5 Organizacja i prawo w oświacie 9 WO 2 6 Pływanie 9 E ZO 4 7 Lekkoatletyka 18 E ZO 4 8 Piłka nożna 18 E ZO y przyrodnicze do wyboru: dietetyka, odnowa biologiczna, wychowanie fizyczne specjalne, genetyka w wychowaniu fizycznym i sporcie 9 9 WO/ZO 2 Specjalizacja instruktorska (moduł 2) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, tekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, narciarstwo wędrówkowe, łyżwiarstwo - każdy 2 pkt. ) WO/ZO 4 Praktyka w klubie sportowym 30 godz. dla spec. instruktorskiej lub w organizacji KF dla tych którzy nie wybrali specjalizacji ZO 2 Specjalizacja instruktorska (moduł 3) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, tekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, narciarstwo wędrówkowe, łyżwiarstwo - każdy 2 pkt. ) E WZ/ZO 4 Ruchowe formy rekreacji do wyboru aerobic, sporty siłowe, fitnes,unihokej do wyboru 2 przedmioty po 9 godz 9 ZO 3 14 Podstawy rekreacji lub podstawy turystyki WO/ZO 3 15 Seminarium dyplomowe 9 ZO 18 ZO swobodnego wyboru 18 WZ 2 Razem

40 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 M1.1 Lektorat języka obcego 1 18 ZO 18 ZO M1.4 Technologia informacyjna 9 9 WZ/ZO 4 M1.5 Filozofia 9 9 WZ/ZO 3 M1.7 Etyka WO 2 M1.10 Wychowanie fizyczne 18 ZO 18 ZO 2 M.1.11 swobodnego wyboru 18 wz 2 M2.1 Historia architektury i sztuki 9 18 E WZ/ZO 5 M2.2 Fizjologia człowieka 9 18 E WZ/ZO 4 M2.3 Psychologia 9 18 E WZ/ZO 4 M2.4 Ekologia i ochrona środowiska 9 18 WZ/ZO 4 M2.5 Rozwój biologiczny człowieka 9 18 WZ/ZO 5 M2.8 Zarządzanie 9 18 E WZ/ZO 4 M3.1 Podstawy turystyki 9 18 E WZ/ZO 5 M3.2 Podstawy rekreacji 9 9 E WZ/ZO 2 M3.3 Geografia turystyczna 9 18 WZ/ZO 9 9 E WZ/ZO 3 M3.4 Krajoznawstwo 9 18 WZ/ZO 5 M3.8 Pedagogika czasu wolnego 9 9 WZ/ZO 2 M3.10 Historia turystyki i rekreacji 9 9 WZ/ZO 4 Razem Pod koniec I roku student wybiera jedną z trzech proponowanych specjalności - Odnowa psychosomatyczna, Obsługa ruchu turystycznego, Rekreacja ruchowa, Warunkiem uruchomienia danego modułu specjalnościowego do wyboru jest zapisanie się min. 25 osób

41 Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: I Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestr 1 Semestr 2 1 Podstawy filozofii i etyki 18 WO 3 2 Wprowadzenie do socjologii 18 WO 3 3 Prawa człowieka 18 WO 2 4 Pedagogika społeczna 9 18 E WZ/ZO 3 5 Pedagogika specjalna 18 WZ/ZO 3 6 Psychologia społeczna 18 9 WZ/ZO 3 7 Psychologia ogólna 18 9 E WZ/ZO 4 8 Podstawy prawa 18 9 E WZ/ZO 3 9 Podstawy ekonomii i zarządzania 18 9 WZ/ZO 3 10 Wprowadzenie do pracy socjalnej E WZ/ZO 3 11 Wolontariat w pomocy społecznej 18 ZO 2 12 Metodyka pracy socjalnej 18 9 WZ/ZO 3 13 Etyczne aspekty pracy socjalnej 9 18 WZ/ZO 3 14 Rozwój człowieka w cyklu życia 18 9 E WZ/ZO 3 15 y do wyboru* 36 ZO 5 18 ZO 3 16 swobodnego wyboru** 18 WZ 2 17 Wychowanie fizyczne 18 ZO 1 18 ZO 1 18 Język obcy 18 ZO 2 18 ZO 2 19 Technologia informacyjna 18 ZO 2 20 Bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia 6 WO 1 Razem *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**case Managment***(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 18 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (54 godziny w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały. ***dotyczy wyboru zajęć z języka obcego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację na poziomie B1 i/ lub B2 Praktyka zawodowa ciągła 8 tygodni 240godzin i 10 (4 tygodnie po 2 semestrze-120g i 5; 4 tygodnie po 4 semestrze- 120g i 5). Punkty wpisuje się w semestrze po skończonej praktyce odpowiednio na 3 i 5 semestr

42 Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: II Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestr 3 Semestr 4 1 Metodologia badań społecznych 18 ZO 2 2 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej 27 ZO 2 3 Metodyka pracy socjalnej 9 18 WZ/ZO 2 4 Przygotowanie projektu socjalnego 18 ZO 3 5 Diagnozowanie w pracy socjalnej 9 18 E WZ/ZO 4 6 Gerontologia psychospołeczna 18 ZO 2 7 Polityka społeczna w Polsce 9 18 E WZ/ZO 3 8 Polityka społeczna w Unii Europejskiej 18 ZO 3 9 Marginalizacja i wykluczenie społeczne 18 ZO 2 1 do wyboru* 90 ZO ZO 9 11 swobodnego wyboru** 18 WZ 2 12 Język obcy 18 ZO 2 18 E ZO 4 13 Seminarium dyplomowe 18 WO 3 14 Prawo autorskie 6 WO 1 15 Praktyka zawodowa 120 godz. ZO 5 Razem Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g.10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 18 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (54 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały.

43 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Mediacja w pomocy społecznej 9 18 WO/ZO 3 2 Samorząd terytorialny i elementy postępowania administracyjnego 18 ZO 2 3 Warsztat pracy pracownika socjalnego 18 ZO 3 4 System świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej 9 18 WO/ZO 3 5 Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego 18 ZO 3 6 Animacja społeczna 18 ZO 2 7 Interwencja kryzysowa 9 18 E WO/ZO 4 8 Rynek pracy 18 ZO 3 9 do wyboru 90 ZO ZO 9 10 swobodnego wyboru 18 WZ 2 11 Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium dyplomowe 18 ZO 3 18 ZO 2 Razem

44 Kierunek: Fizjoterapia Rok studiów: I Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l/pr egz zal w ćw k l/pr egz zal 1 Język obcy 24 ZO 24 ZO 2 Wychowanie fizyczne 18 ZO 18 ZO 2 3 Aktywność fizyczna indywidualna 18 ZO 1 4 Aktywność fizyczna zespołowa 18 ZO 1 5 Technologia informacyjna 9 ZO 1 6 Propedeutyka kultury fizycznej 18 WO 1 7 Historia kultury fizycznej i rehabilitacji 6 12 WZ/ZO 1 8 Anatomia prawidłowa człowieka 9 18 WZ/ZO 9 18 E WZ/ZO 4 9 Antropologia 6 9 WZ/ZO 2 10 Biologia medyczna 9 ZO 1 11 Podstawy praw i ekonomii 9 WO 1 12 Fizjologia człowieka 9 18 WZ/ZO 18 E ZO 3 13 Fizjologia stosowana 9 WO 18 ZO 2 14 Biochemia 9 18 E WZ/ZO 2 15 Biofizyka 9 18 WZ/ZO 2 16 Biomechanika 9 18 WZ/ZO 2 17 Biomechanika kliniczna z ergonomią 9 18 E WZ/ZO 2 18 Kinezjologia 9 18 WZ/ZO 2 19 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 9 WO 2 20 Psychologia 9 18 E WZ/ZO 2 21 Patologia ogólna 9 ZO 1 22 Pedagogika 9 WO 1 23 Metodologia badań naukowych 18 ZO 2 24 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania 9 27 WZ/ZO 3 25 Kinezyterapia 9 24 WZ/ZO 26 Fizykoterapia 9 24 WZ/ZO 27 Fizjoterapia ogólna 9 18 E WZ/ZO 3 28 Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 9 18 WZ/ZO 3 29 Zaopatrzenie ortopedyczne 9 18 WZ/ZO 3 30 Podstawy fizjoterapii klinicznej 45 WO 2 31 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu 45 WO 2 32 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 30 WO 1 33 do wyboru 18 WZ 2 34 Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) 80 ZO 3 35 Praktyka w pracowni kinezyterapii 160 ZO Razem

45

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 (profil ogólnoakademicki) Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: Lp Semestr 2 1 Logika ZO 1 2 Etyka WO 2 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 18 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych E WZ/ZO 3 6 Metodologia badań pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 ZO 1 2 Etyka 15 WO 2 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 30 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych 15 15 E WZ/ZO 3 6 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4 Socjologia edukacji 15 WO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. Studia stacjonarne drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 WO 1 2 Etyka 15 WO 1 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 15 WO 1 5

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1)

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1) I Przedmioty przygotowania ogólnego (modu ł, 50 godzin zaj ęć) Wprowadzenie do metodologii badań 5 0 5 2 Podstawy statystyki 5 5 35 3 Jezyk obcy 60 60 20 5 5 RAZEM 80 70 50 50 Przedmioty przygotowania

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje. Zarządzenie Nr 3/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w zarządzeniach w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018

PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018 PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018 Nazwa przedmiotu Ogółem godzin: Forma Praca wykłady ćwiczenia Ogół godzin zaliczenia E- własna egzamin

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo