Podręcznik Licencyjny 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Licencyjny 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5 Bilans aktywa plan i wykonanie 6 Bilans pasywa plan i wykonanie 7 Plan Rachunku Zysków i Strat 8 Wykonanie Rachunku Zysków i Strat 9 Wzór raportu z badania sprawozdania finansowego 10 Wzór raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 48 Wzorcowy zakładowy plan kont 54 Zasady (polityka) rachunkowości 61 Instrukcja inwentaryzacyjna 71 Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych 76 Zestawienie wskaźników analizy ekonomicznofinansowej 85 2 S t r o n a

3 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi zbiór dokumentów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów jakie mają zastosowanie zarówno w bieżącym funkcjonowaniu klubów występujących w rozgrywkach lig żużlowych, jak i w zakresie składanych wniosków licencyjnych na starty w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Część z nich stanowi element bieżącej weryfikacji i oceny sytuacji ekonomicznofinansowej w trakcie trwającego sezonu żużlowego. Dokumenty te można podzielić na bezwzględnie obowiązujące, jak i zalecenia do stosowania przez poszczególne kluby. Poniżej wyspecyfikowano poszczególne rodzaje dokumentów, wraz ze wskazaniem konieczności ich zastosowania: budżet wpływów i wydatków bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Bilans aktywa plan i wykonanie bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Bilans pasywa plan i wykonanie bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Plan Rachunku Zysków i Strat bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Wykonanie Rachunku Zysków i Strat bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Wzór raportu z badania sprawozdania Finansowego bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby został sporządzony na podstawie programu KDR 2013 Firmy Ufin Sp. z o.o.. Jest to najobszerniejsza wersja raportu. Należy zwrócić uwagę, iż zapewne w przypadku wielu klubów może nie występować w ich Sprawozdaniach Finansowych znaczna część elementów, lub mogą odgrywać nieistotną rolę, co wpłynie na ostateczne ograniczenie wielkości raportu sporządzonego przez Biegłego Rewidenta (eliminacja zbędnych pozycji). 3 S t r o n a

4 Wzór raportu niezależnego biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego Śródrocznego sprawozdania finansowego bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Wzorcowy zakładowy plan kont zalecany do zastosowania przez wszystkie kluby Załączony dokument ma charakter bardzo szeroki i na pewno wykracza poza bieżące potrzeby Spółekklubów. Ponadto, zaproponowana numeracja kont może stanowić bardzo duże wyzwanie dla aktualnie posiadanych przez Spółkikluby systemów komputerowych. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż zastosowanie szerokiego spektrum kont księgowych, może okazać się przydatne, w przypadku podejmowania przez Spółkikluby nowych aktywności i działań biznesowych. A występowanie w zakładowym planie kont pozycji aktualnie niewykorzystywanych, co do zasady, nie należy uznać za błędne. Zasady (polityka) rachunkowości zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Dokument ten ma dosyć uniwersalny charakter i wydaje się być odpowiedni do zastosowania w zasadzie już od początku 2015 roku. Ostateczna decyzja o wdrożeniu powyższego dokumentu powinna być oparta o analizę różnic w stosunku do aktualnie funkcjonujących uregulowań w tym zakresie. Instrukcja inwentaryzacyjna zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Jego zawartość ma dosyć uniwersalny charakter i z powodzeniem może być zastosowana w zasadzie w większości pomiotów prowadzących niezbyt rozbudowaną działalność. Jednakże nie wykluczone, iż należałoby uwzględnić, nie znane na chwilę tworzenia dokumentu, dotychczas obowiązujące w Spółkachklubach uregulowania w tej materii. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Podobnie jak zaproponowane rozwiązania w Instrukcji Inwentaryzacyjnej, tak i instrukcja obiegu dokumentów zawiera uniwersalne zapisy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zakres uregulowań wewnętrznych wprowadzanych tym dokumentem jest istotnie szerszy od instrukcji inwentaryzacyjnej, dlatego też wskazanym jest dokonanie przeglądu aktualnych dokumentów funkcjonujących w Spółkachklubach w celu wypracowania najlepszego rozwiązania w tym zakresie Zestawienie wskaźników analizy ekonomicznofinansowej zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Stanowią element weryfikacji sytuacji ekonomicznofinansowej klubów ubiegających się o licencję na starty w Ekstralidze. Będą służyły również do bieżącej oceny w trakcie trwania sezonu żużlowego. 4 S t r o n a

5 2. Wzór budżetu wpływów i wydatków 5 S t r o n a

6 3. Bilans aktywa plan i wykonanie 6 S t r o n a

7 4. Bilans pasywa plan i wykonanie 7 S t r o n a

8 5. Plan Rachunku Zysków i Strat 8 S t r o n a

9 6. Wykonanie Rachunku Zysków i Strat 9 S t r o n a

10 7. Wzór raportu z badania sprawozdania finansowego (wzór) Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki z siedzibą w , ul za rok obrotowy.. Ważne objaśnienie dla całego Raportu: treść objęta kursywą ma charakter jedynie przykładowy. Dlatego przy ostatecznej redakcji biegły powinien zastosować objaśnienia zgodne z ujawnionymi w trakcie badania faktami, uwzględnić zgodnie z zawodowym osądem istotne elementy i ostatecznie sprostować ukośne wiersze (dla zachowania jednolitego formatu). 10 S t r o n a

11 A. Część ogólna 1. Jednostka działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu r. Repertorium nr oraz aneksu z dnia r. Rep. nr Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony/określony do dnia Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem z dnia r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany w dniu r. oraz NIP EU nadany w dniu r. przez Urząd Skarbowy w c) numer identyfikacyjny Regon nadany w dniu przez Urząd Statystyczny w d) koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych: Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy/statutu i wpisu do właściwego rejestru jest: Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działalności określonym w uregulowaniach prawnych, jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym następujące działania wykraczające poza umowę/statut: Podjęcie tychże działań w ramach czynności wykraczających poza umowę jednostki wskazuje, że były one realizowane bez zgody właściwego organu jednostki, co w odniesieniu do spółek kapitałowych koresponduje z odpowiedzialnością określoną w art Ksh. 5. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami (jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnikami jednostki współzależnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor) S t r o n a

12 5a. Stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka jest/nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką i ma/ nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (art. 56, 57 i 58 uor). 6. Organy jednostki przedstawiają się następująco: a) Zarząd powołany przez uprawniony organ prowadzący sprawy jednostki na podstawie bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: Prezes Zarządu od dnia Wiceprezes od dnia Członek Zarządu od dnia Członek Zarządu od dnia Członek Zarządu od dnia Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Odnotowania przez biegłego wymaga fakt, że czas trwania kadencji w/w składu Zarządu nie został określony w umowie spółki. Dlatego ich mandaty wygasły ustawowo z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 Ksh jeżeli umowa Spółki z o.o. nie stanowi inaczej). b) Rada Nadzorcza o. letniej kalendarzowej kadencji określonej w umowie/statucie spółki (w spółkach z o.o. zgodnie z art. 216 Ksh, w SA art. 386 Ksh), funkcjonowała w składzie: Przewodniczący RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 7. Głównym księgowym jednostki jest od dnia Kapitały własne kształtują się następująco: Wyszczególnienie Stan na dzień bilansowy br. Stan na dzień bilansowy pr. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 12 S t r o n a

13 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna) Kapitał podstawowy zł, dzieli się na... równych i niepodzielnych udziałów (akcji), każda o wartości nominalnej... zł. Wartość bilansowa 1 udziału (akcji) wynosi... zł, czyli...% do ceny nominalnej, przy czym udziały (akcje) te posiadają: Udziałowiec / Akcjonariusz Liczba posiadanych udziałów / akcji Liczba głosów Procentowy udział w kapitale podstawowym Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Razem Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została: a) w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, b) zgodnie z księgą udziałów (akcji) prowadzoną według wymagań art. 188 Ksh (w S.A. art. 341 Ksh tekst jednolity: Dz.U. z r., poz. 1030), c) jest w całości opłacona gotówką (aportem), zgodnie z art pkt 2 Ksh (w S.A. art. 306 i 309 Ksh), d) odpowiada wysokości określonej w art. 154 Ksh (w SA art. 308 Ksh), Do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale podstawowym Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku obrotowym... osób, a w roku poprzednim... osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 10. Uchwałą nr Zgromadzenia Wspólników/Rady Nadzorczej z dnia do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor wybrany został podmiot audytorski z siedzibą w S t r o n a

14 ., ul wpisany pod numerem na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 11. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr z dnia zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 10 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od... do... (inwentaryzacja i badanie wstępne) oraz od. do.. (badanie właściwe) (z przerwami od... do...). 12. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident (nr rej ) oraz uczestnik biorący udział w badaniu oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z 2009r. z późn. zm.). 13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski... i otrzymało opinię z zastrzeżeniami (objaśnieniami) dotyczącymi kontynuacji działalności. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez ZZW/WZA w dniu... Zysk bilansowy uchwałą nr. ZZW/WZA z dnia przeznaczono na: Strata bilansowa poniesiona w tymże roku w kwocie... zł nie została pokryta. 14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało: stosownie do art. 69 ust. 1 i 1 a ustawy o rachunkowości jednostka jako podlegająca rejestracji w KRS złożyła wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym Wydział KRS w dniu zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości jednostka jako niepodlegająca przepisom KRS, ale mająca obowiązek badania przesłała do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Monitorze Spółdzielczym w dniu... ) stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w dniu... w sposób wyłączający możliwość dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 15. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę sporządzającą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na dzień r., z sumą aktywów i pasywów zł c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (+) zł d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, f) dodatkowych informacji i objaśnień, oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 14 S t r o n a

15 16. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 17. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. 18. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem: a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo, b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi, d) stanu rozrachunków z tytułów publiczno prawnych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych. B. Analiza ekonomiczno finansowa. Analizę ekonomiczno finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach S t r o n a

16 1. Analiza bilansu Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp kwota % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Aktywa trwałe I. W artości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych IV. Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach powiązanych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych III. Inwestycje krótkoterminowe a) w jednostkach powiązanych IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o Aktywa razem Wyszczególnienie Zmiana stanu Graficznie aktywa przedstawiają się następująco: 0 Aktyw a w latach (wartość w tys.zł) Rzeczowe aktywa trwałe 0 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Należności krótkoterminowe 0 Inwestycje krótkoterminowe lata Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Serie9 16 S t r o n a

17 Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. B. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Wyszczególnienie kwota Zmiana stanu Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: Pasyw a w latach (wartość w tys.zł) lata Kapitał (fundusz) własny Zysk (strata) netto Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Serie5 17 S t r o n a

18 Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco: 0 Majątek i źródła finansowania (wartość w tys.zł) 0 Kapitał obcy 0 0 Kapitał (fundusz) własny 0 0 Aktyw a ogółem lata Serie5 Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację badanej jednostki istotnie wpływają następujące aspekty: a) aktywa trwałe stanowią.% całego majątku jednostki, w tym największy udział mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące ok... % aktywów ogółem; b) jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który w przedziale 3 lat ( ) stanowi kwotę... tys. zł. Jest on rezultatem zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na odnowienie majątku trwałego oraz postępującego starzenia się środków trwałych. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi...% ich wartości początkowej. Na modernizację i zakupy nowych środków trwałych w r. wydatkowano... tys. zł; c) wartości niematerialne prawne wzrosły prawie dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego; d) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o... tys. zł (... % do roku 201..), który obejmuje głównie: wzrost należności krótkoterminowych o..% w stosunku do roku ubiegłego, który jest rezultatem zwiększenia sprzedaży wyrobów i usług, wynoszącego w skali roku %. Dla osiągnięcia tego przyrostu jednostka uruchomiła odbiorcom kredyt kupiecki, stosując wydłużone do 90 dni terminy płatności, co wymagało wcześniejszego zaciągnięcia kosztownego kredytu bankowego (na zakup surowca); wystąpiło obniżenie stanu środków pieniężnych na r. o... tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, jednakże spadek ten nie spowodował istotnego pogorszenia płynności finansowej; udział zapasów kształtował się na przestrzeni analizowanych okresów na poziomie.% do.% : e) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 3 lat kapitałów własnych o... tys. zł (... %). W związku z powyższym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł...% w stosunku do ogólnej sumy aktywów, co wpływa korzystnie na stabilność finansową badanej jednostki; f) kapitał podstawowy nie uległ zmianie na przestrzeni analizowanych lat; g) największą pozycją kapitału własnego (.% pasywów) jest kapitał zapasowy; 18 S t r o n a

19 h) zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o.% w stosunku do roku i o % w stosunku do roku 201.., głównie z tytułu zaciągniętych kredytów, co nie jest zjawiskiem korzystnym; i) rezerwy na zobowiązania na przestrzeni analizowanych lat wynoszą od..% do.% i nie mają istotnego wpływu na ich strukturę. 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp 2013 rok 2012 rok 2011 rok % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2. Koszt własny sprzedaży 3. Wynik na sprzedaży B. Pozostała działalność operacyjna 1. Pozostałe przychody operacyjne 2. Pozostałe koszty operacyjne 3. Wyszczególnienie Działalność podstawowa Wynik na działalności operacyjnej C. Wynik operacyjny (A3+B3) kwota Zmiana stanu D. Działalność finansowa 1. Przychody finansowe 2. Koszty finansowe 3. Wynik na działalności finansowej E. Zdarzenia nadzwyczajne 1. Zy ski nadzwy czajne 2. Straty nadzwy czajne 3. F. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 1. Podatek dochodowy 2. G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Obowiązkowe obciążeniarazem Zysk (strata) netto (FG) Przychody ogółem Koszty ogółem Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto... tys. zł, przy czym wypracowany zysk netto stanowi w stosunku do: sumy aktywów ogółem... % przychodów ogółem... % (rentowność netto), zaangażowanego kapitału własnego... %, Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres: 19 S t r o n a

20 Wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalności (wartość w tys.zł) Serie Wynik na sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności finansowej Wynik brutto ogółem Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży oraz wzrost/spadek kosztów działalności operacyjnej. Przychody wzrastały jednak szybciej/wolniej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie/zmniejszenie wyniku ze sprzedaży o.% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu/zmniejszeniu o..%, natomiast pozostałe koszty operacyjne zwiększyły/zmniejszyły się o.%. W segmencie działalności finansowej jednostka osiągnęła zysk/poniosła stratę w wysokości zł. Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku netto na poziomie zł, wyższym/niższym od ubiegłorocznego o %. Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco: Wynik finansow y na przełomie lat (wartość w tys.zł) Podatek dochodow y i inne obciążenia 0 0 Wynik finansow y netto Serie5 20 S t r o n a

21 3. Analiza wskaźnikowa 3.1 Wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności Rentowność majątku (ROA) wskaźnik bezpieczny miernik wynik finansowy netto x procent aktywa ogółem Rentowność netto wynik finansowy netto x procent przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x procent kapitały własne Skorygowana rentowność majątku zysk netto + (odsetki podatek dochodowy od odsetek) x 100 procent aktywa ogółem Dźwignia finansowa rentowność kapitału własnego skorygowana rentowność majątku Rentowność inwestycji stopa dodatnia to efekt pozytywny stopa ujemna to efekt " maczugi finansowej" wsk. dodatni procent zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100 procent kapitały własne + zobow.długoterminowe Rentowność zasobów osobowych (ROSE) zysk netto przeciętny stan zatrudnienia wskaźnik wzrostowy tys.zł / 1 zatr. Osiągnięty/a w roku obrotowym zysk/strata powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartość dodatnią/ujemną. Wskaźnik rentowności majątku majątek pracujący w spółce generował zysk w wysokości groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa. Na spadek tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego miał wpływ zmniejszony kwotowo zysk, przy jednoczesnym wzroście/spadku kwoty aktywów bilansu. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogółem pozostał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, co oznacza, iż podmiot utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie. Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Wskaźnik ten, pomimo spadku w stosunku do roku ukształtował się w 201..r. na poziomie %, a spadek nie jest istotnie niekorzystnym zjawiskiem, gdyż jego źródło leży w kwotowym wzroście kapitałów własnych. Nastąpiło to wskutek przeznaczenia znaczącej części zysku za poprzedni rok na kapitał zapasowy, co jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy o strategii jednostki nastawionej na dalszy rozwój. 21 S t r o n a

22 Wskaźnik dźwigni finansowej spadł w stosunku do lat ubiegłych, lecz w dalszym ciągu utrzymuje się w wartości dodatniej, co oznacza, iż zyskowność kapitału własnego jest wyższa od stopy zyskowności majątku, czyli nie występuje negatywne zjawisko tzw. maczugi finansowej, gdyż koszt obsługi kapitałów obcych był niższy od zysków zrealizowanych dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych. 3.2 Wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wskaźnik bezpieczny miernik aktywa obrotowe należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 1,2 2,0 krotność zobowiązania krótkoterm. zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. zapasy kr.term.rmk czynne nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 1,0 krotność zobowiązania krótkotermin. zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe 0,10,2 krotność zobowiązania krótkotermin. zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt.dostaw i usług 1,0 krotność zobowiązania z tyt.dostaw i usług Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych nie wskazuje na występowanie w jednostce istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań (potwierdzeniem są odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań wynoszące w skali roku kwotę... zł). Również wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający. sygnalizuje, że całość/jedynie.% zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców. Należy jednak zwrócić uwagę na niski poziom wskaźnika płynności III stopnia, który sygnalizuje możliwość wystąpienia ograniczenia płynności natychmiastowej. 3.3 Wskaźniki rotacji. Wskaźniki rotacji (obrotowość) Szybkość obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik bezpieczny miernik średni stan zapasów x 365 dni wskaźnik malejący w dniach x przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni ilość dni porównywalna z lp 18 w dniach x przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) ilość dni porównywalna w dniach x 22 S t r o n a

23 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni z lp 17 przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 2,0 zł / zł aktywa ogółem Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami. Obrót należnościami w dniach wydłużył się z... dni w 201..r. i... w 201..r do... dni w roku 201.., co nie jest zjawiskiem korzystnym. Ma to związek z wydłużonym kredytem kupieckim. Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań. Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem wynoszący... informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysporzył... zł przychodów, co wskazuje uwzględniając specyfikę jednostki na wysoką/niską/średnią majątkochłonność przypadającą na poziom osiągniętej sprzedaży. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym właściwsze zarządzanie majątkiem jednostki. Odwrotnością wskaźnika produktywności jest wskaźnik majątkochłonności przychodów ze sprzedaży, który będąc relacją wartości majątku do kwoty przychodów określa poziom kapitałochłonności sprzedaży. Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 201..r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim wydłużył się. Obrót zapasami wzrósł z... dni w roku do... dni w roku i do... dni w roku 201.., co świadczy o nadmiernym zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach. Wydłużająca się rotacja zapasów i należności w dniach jest odzwierciedleniem trudności z upłynnianiem zapasów, które to problemy zostały objaśnione w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym Omówienie pozostałych wskaźników Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Wstępna analiza bilansu Złota reguła bilansowania wskaźnik bezpieczny miernik (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x procent Złota reguła bilansowania II aktywa trwałe kapitały obce krótkoterminowe x procent aktywa obrotowe Złota reguła finansowania kapitały własne x 100 kapitał obcy Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem zobowiązania ogółem powyżej 100 wskaźnik wzrostowy procent tys.zł 23 S t r o n a

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

www.auxilium-audyt.com.pl

www.auxilium-audyt.com.pl Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Gruszczyńskiego 2 za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 4. Kierownikiem jednostki jest: - Zarząd powołany przez uprawniony organ:

A. Część ogólna. 4. Kierownikiem jednostki jest: - Zarząd powołany przez uprawniony organ: Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015 A. Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki TERMO-REX S.A. z siedzibą w 43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2i za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 A. Część ogólna 1. Jednostka działa

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport. Kraków, marzec 2010 roku

Raport. Kraków, marzec 2010 roku Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki Północ Nieruchomości S.A. z siedzibą 30-149 Kraków, ul. Balicka 35 za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo