Podręcznik Licencyjny 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Licencyjny 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5 Bilans aktywa plan i wykonanie 6 Bilans pasywa plan i wykonanie 7 Plan Rachunku Zysków i Strat 8 Wykonanie Rachunku Zysków i Strat 9 Wzór raportu z badania sprawozdania finansowego 10 Wzór raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 48 Wzorcowy zakładowy plan kont 54 Zasady (polityka) rachunkowości 61 Instrukcja inwentaryzacyjna 71 Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych 76 Zestawienie wskaźników analizy ekonomicznofinansowej 85 2 S t r o n a

3 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi zbiór dokumentów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów jakie mają zastosowanie zarówno w bieżącym funkcjonowaniu klubów występujących w rozgrywkach lig żużlowych, jak i w zakresie składanych wniosków licencyjnych na starty w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Część z nich stanowi element bieżącej weryfikacji i oceny sytuacji ekonomicznofinansowej w trakcie trwającego sezonu żużlowego. Dokumenty te można podzielić na bezwzględnie obowiązujące, jak i zalecenia do stosowania przez poszczególne kluby. Poniżej wyspecyfikowano poszczególne rodzaje dokumentów, wraz ze wskazaniem konieczności ich zastosowania: budżet wpływów i wydatków bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Bilans aktywa plan i wykonanie bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Bilans pasywa plan i wykonanie bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Plan Rachunku Zysków i Strat bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Wykonanie Rachunku Zysków i Strat bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Termin przesłania do 20 każdego miesiąca począwszy od danego sezonu. Wzór raportu z badania sprawozdania Finansowego bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby został sporządzony na podstawie programu KDR 2013 Firmy Ufin Sp. z o.o.. Jest to najobszerniejsza wersja raportu. Należy zwrócić uwagę, iż zapewne w przypadku wielu klubów może nie występować w ich Sprawozdaniach Finansowych znaczna część elementów, lub mogą odgrywać nieistotną rolę, co wpłynie na ostateczne ograniczenie wielkości raportu sporządzonego przez Biegłego Rewidenta (eliminacja zbędnych pozycji). 3 S t r o n a

4 Wzór raportu niezależnego biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego Śródrocznego sprawozdania finansowego bezwzględnie obwiązujący kluby Ekstraligi (z możliwością dokonywania niezbędnych korekt) zalecane do zastosowania przez pozostałe kluby Wzorcowy zakładowy plan kont zalecany do zastosowania przez wszystkie kluby Załączony dokument ma charakter bardzo szeroki i na pewno wykracza poza bieżące potrzeby Spółekklubów. Ponadto, zaproponowana numeracja kont może stanowić bardzo duże wyzwanie dla aktualnie posiadanych przez Spółkikluby systemów komputerowych. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż zastosowanie szerokiego spektrum kont księgowych, może okazać się przydatne, w przypadku podejmowania przez Spółkikluby nowych aktywności i działań biznesowych. A występowanie w zakładowym planie kont pozycji aktualnie niewykorzystywanych, co do zasady, nie należy uznać za błędne. Zasady (polityka) rachunkowości zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Dokument ten ma dosyć uniwersalny charakter i wydaje się być odpowiedni do zastosowania w zasadzie już od początku 2015 roku. Ostateczna decyzja o wdrożeniu powyższego dokumentu powinna być oparta o analizę różnic w stosunku do aktualnie funkcjonujących uregulowań w tym zakresie. Instrukcja inwentaryzacyjna zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Jego zawartość ma dosyć uniwersalny charakter i z powodzeniem może być zastosowana w zasadzie w większości pomiotów prowadzących niezbyt rozbudowaną działalność. Jednakże nie wykluczone, iż należałoby uwzględnić, nie znane na chwilę tworzenia dokumentu, dotychczas obowiązujące w Spółkachklubach uregulowania w tej materii. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Podobnie jak zaproponowane rozwiązania w Instrukcji Inwentaryzacyjnej, tak i instrukcja obiegu dokumentów zawiera uniwersalne zapisy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zakres uregulowań wewnętrznych wprowadzanych tym dokumentem jest istotnie szerszy od instrukcji inwentaryzacyjnej, dlatego też wskazanym jest dokonanie przeglądu aktualnych dokumentów funkcjonujących w Spółkachklubach w celu wypracowania najlepszego rozwiązania w tym zakresie Zestawienie wskaźników analizy ekonomicznofinansowej zalecane do zastosowania przez wszystkie kluby Stanowią element weryfikacji sytuacji ekonomicznofinansowej klubów ubiegających się o licencję na starty w Ekstralidze. Będą służyły również do bieżącej oceny w trakcie trwania sezonu żużlowego. 4 S t r o n a

5 2. Wzór budżetu wpływów i wydatków 5 S t r o n a

6 3. Bilans aktywa plan i wykonanie 6 S t r o n a

7 4. Bilans pasywa plan i wykonanie 7 S t r o n a

8 5. Plan Rachunku Zysków i Strat 8 S t r o n a

9 6. Wykonanie Rachunku Zysków i Strat 9 S t r o n a

10 7. Wzór raportu z badania sprawozdania finansowego (wzór) Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki z siedzibą w , ul za rok obrotowy.. Ważne objaśnienie dla całego Raportu: treść objęta kursywą ma charakter jedynie przykładowy. Dlatego przy ostatecznej redakcji biegły powinien zastosować objaśnienia zgodne z ujawnionymi w trakcie badania faktami, uwzględnić zgodnie z zawodowym osądem istotne elementy i ostatecznie sprostować ukośne wiersze (dla zachowania jednolitego formatu). 10 S t r o n a

11 A. Część ogólna 1. Jednostka działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu r. Repertorium nr oraz aneksu z dnia r. Rep. nr Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony/określony do dnia Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem z dnia r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany w dniu r. oraz NIP EU nadany w dniu r. przez Urząd Skarbowy w c) numer identyfikacyjny Regon nadany w dniu przez Urząd Statystyczny w d) koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych: Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy/statutu i wpisu do właściwego rejestru jest: Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działalności określonym w uregulowaniach prawnych, jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym następujące działania wykraczające poza umowę/statut: Podjęcie tychże działań w ramach czynności wykraczających poza umowę jednostki wskazuje, że były one realizowane bez zgody właściwego organu jednostki, co w odniesieniu do spółek kapitałowych koresponduje z odpowiedzialnością określoną w art Ksh. 5. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami (jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnikami jednostki współzależnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor) S t r o n a

12 5a. Stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka jest/nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką i ma/ nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (art. 56, 57 i 58 uor). 6. Organy jednostki przedstawiają się następująco: a) Zarząd powołany przez uprawniony organ prowadzący sprawy jednostki na podstawie bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: Prezes Zarządu od dnia Wiceprezes od dnia Członek Zarządu od dnia Członek Zarządu od dnia Członek Zarządu od dnia Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Odnotowania przez biegłego wymaga fakt, że czas trwania kadencji w/w składu Zarządu nie został określony w umowie spółki. Dlatego ich mandaty wygasły ustawowo z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 Ksh jeżeli umowa Spółki z o.o. nie stanowi inaczej). b) Rada Nadzorcza o. letniej kalendarzowej kadencji określonej w umowie/statucie spółki (w spółkach z o.o. zgodnie z art. 216 Ksh, w SA art. 386 Ksh), funkcjonowała w składzie: Przewodniczący RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Członek RN od dnia Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 7. Głównym księgowym jednostki jest od dnia Kapitały własne kształtują się następująco: Wyszczególnienie Stan na dzień bilansowy br. Stan na dzień bilansowy pr. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 12 S t r o n a

13 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna) Kapitał podstawowy zł, dzieli się na... równych i niepodzielnych udziałów (akcji), każda o wartości nominalnej... zł. Wartość bilansowa 1 udziału (akcji) wynosi... zł, czyli...% do ceny nominalnej, przy czym udziały (akcje) te posiadają: Udziałowiec / Akcjonariusz Liczba posiadanych udziałów / akcji Liczba głosów Procentowy udział w kapitale podstawowym Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Razem Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została: a) w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, b) zgodnie z księgą udziałów (akcji) prowadzoną według wymagań art. 188 Ksh (w S.A. art. 341 Ksh tekst jednolity: Dz.U. z r., poz. 1030), c) jest w całości opłacona gotówką (aportem), zgodnie z art pkt 2 Ksh (w S.A. art. 306 i 309 Ksh), d) odpowiada wysokości określonej w art. 154 Ksh (w SA art. 308 Ksh), Do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale podstawowym Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku obrotowym... osób, a w roku poprzednim... osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 10. Uchwałą nr Zgromadzenia Wspólników/Rady Nadzorczej z dnia do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor wybrany został podmiot audytorski z siedzibą w S t r o n a

14 ., ul wpisany pod numerem na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 11. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr z dnia zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 10 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od... do... (inwentaryzacja i badanie wstępne) oraz od. do.. (badanie właściwe) (z przerwami od... do...). 12. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident (nr rej ) oraz uczestnik biorący udział w badaniu oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z 2009r. z późn. zm.). 13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski... i otrzymało opinię z zastrzeżeniami (objaśnieniami) dotyczącymi kontynuacji działalności. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez ZZW/WZA w dniu... Zysk bilansowy uchwałą nr. ZZW/WZA z dnia przeznaczono na: Strata bilansowa poniesiona w tymże roku w kwocie... zł nie została pokryta. 14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało: stosownie do art. 69 ust. 1 i 1 a ustawy o rachunkowości jednostka jako podlegająca rejestracji w KRS złożyła wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym Wydział KRS w dniu zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości jednostka jako niepodlegająca przepisom KRS, ale mająca obowiązek badania przesłała do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Monitorze Spółdzielczym w dniu... ) stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w dniu... w sposób wyłączający możliwość dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 15. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę sporządzającą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na dzień r., z sumą aktywów i pasywów zł c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (+) zł d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, f) dodatkowych informacji i objaśnień, oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 14 S t r o n a

15 16. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 17. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. 18. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem: a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo, b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi, d) stanu rozrachunków z tytułów publiczno prawnych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych. B. Analiza ekonomiczno finansowa. Analizę ekonomiczno finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach S t r o n a

16 1. Analiza bilansu Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp kwota % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Aktywa trwałe I. W artości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych IV. Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach powiązanych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych III. Inwestycje krótkoterminowe a) w jednostkach powiązanych IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o Aktywa razem Wyszczególnienie Zmiana stanu Graficznie aktywa przedstawiają się następująco: 0 Aktyw a w latach (wartość w tys.zł) Rzeczowe aktywa trwałe 0 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Należności krótkoterminowe 0 Inwestycje krótkoterminowe lata Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Serie9 16 S t r o n a

17 Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. B. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Wyszczególnienie kwota Zmiana stanu Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: Pasyw a w latach (wartość w tys.zł) lata Kapitał (fundusz) własny Zysk (strata) netto Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Serie5 17 S t r o n a

18 Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco: 0 Majątek i źródła finansowania (wartość w tys.zł) 0 Kapitał obcy 0 0 Kapitał (fundusz) własny 0 0 Aktyw a ogółem lata Serie5 Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację badanej jednostki istotnie wpływają następujące aspekty: a) aktywa trwałe stanowią.% całego majątku jednostki, w tym największy udział mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące ok... % aktywów ogółem; b) jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który w przedziale 3 lat ( ) stanowi kwotę... tys. zł. Jest on rezultatem zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na odnowienie majątku trwałego oraz postępującego starzenia się środków trwałych. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi...% ich wartości początkowej. Na modernizację i zakupy nowych środków trwałych w r. wydatkowano... tys. zł; c) wartości niematerialne prawne wzrosły prawie dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego; d) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o... tys. zł (... % do roku 201..), który obejmuje głównie: wzrost należności krótkoterminowych o..% w stosunku do roku ubiegłego, który jest rezultatem zwiększenia sprzedaży wyrobów i usług, wynoszącego w skali roku %. Dla osiągnięcia tego przyrostu jednostka uruchomiła odbiorcom kredyt kupiecki, stosując wydłużone do 90 dni terminy płatności, co wymagało wcześniejszego zaciągnięcia kosztownego kredytu bankowego (na zakup surowca); wystąpiło obniżenie stanu środków pieniężnych na r. o... tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, jednakże spadek ten nie spowodował istotnego pogorszenia płynności finansowej; udział zapasów kształtował się na przestrzeni analizowanych okresów na poziomie.% do.% : e) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 3 lat kapitałów własnych o... tys. zł (... %). W związku z powyższym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł...% w stosunku do ogólnej sumy aktywów, co wpływa korzystnie na stabilność finansową badanej jednostki; f) kapitał podstawowy nie uległ zmianie na przestrzeni analizowanych lat; g) największą pozycją kapitału własnego (.% pasywów) jest kapitał zapasowy; 18 S t r o n a

19 h) zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o.% w stosunku do roku i o % w stosunku do roku 201.., głównie z tytułu zaciągniętych kredytów, co nie jest zjawiskiem korzystnym; i) rezerwy na zobowiązania na przestrzeni analizowanych lat wynoszą od..% do.% i nie mają istotnego wpływu na ich strukturę. 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: Lp 2013 rok 2012 rok 2011 rok % kwota % kwota % % % udziału udziału udziału 2013/ / A. 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2. Koszt własny sprzedaży 3. Wynik na sprzedaży B. Pozostała działalność operacyjna 1. Pozostałe przychody operacyjne 2. Pozostałe koszty operacyjne 3. Wyszczególnienie Działalność podstawowa Wynik na działalności operacyjnej C. Wynik operacyjny (A3+B3) kwota Zmiana stanu D. Działalność finansowa 1. Przychody finansowe 2. Koszty finansowe 3. Wynik na działalności finansowej E. Zdarzenia nadzwyczajne 1. Zy ski nadzwy czajne 2. Straty nadzwy czajne 3. F. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 1. Podatek dochodowy 2. G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Obowiązkowe obciążeniarazem Zysk (strata) netto (FG) Przychody ogółem Koszty ogółem Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto... tys. zł, przy czym wypracowany zysk netto stanowi w stosunku do: sumy aktywów ogółem... % przychodów ogółem... % (rentowność netto), zaangażowanego kapitału własnego... %, Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres: 19 S t r o n a

20 Wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalności (wartość w tys.zł) Serie Wynik na sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności finansowej Wynik brutto ogółem Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży oraz wzrost/spadek kosztów działalności operacyjnej. Przychody wzrastały jednak szybciej/wolniej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie/zmniejszenie wyniku ze sprzedaży o.% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu/zmniejszeniu o..%, natomiast pozostałe koszty operacyjne zwiększyły/zmniejszyły się o.%. W segmencie działalności finansowej jednostka osiągnęła zysk/poniosła stratę w wysokości zł. Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku netto na poziomie zł, wyższym/niższym od ubiegłorocznego o %. Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco: Wynik finansow y na przełomie lat (wartość w tys.zł) Podatek dochodow y i inne obciążenia 0 0 Wynik finansow y netto Serie5 20 S t r o n a

21 3. Analiza wskaźnikowa 3.1 Wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności Rentowność majątku (ROA) wskaźnik bezpieczny miernik wynik finansowy netto x procent aktywa ogółem Rentowność netto wynik finansowy netto x procent przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x procent kapitały własne Skorygowana rentowność majątku zysk netto + (odsetki podatek dochodowy od odsetek) x 100 procent aktywa ogółem Dźwignia finansowa rentowność kapitału własnego skorygowana rentowność majątku Rentowność inwestycji stopa dodatnia to efekt pozytywny stopa ujemna to efekt " maczugi finansowej" wsk. dodatni procent zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100 procent kapitały własne + zobow.długoterminowe Rentowność zasobów osobowych (ROSE) zysk netto przeciętny stan zatrudnienia wskaźnik wzrostowy tys.zł / 1 zatr. Osiągnięty/a w roku obrotowym zysk/strata powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartość dodatnią/ujemną. Wskaźnik rentowności majątku majątek pracujący w spółce generował zysk w wysokości groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa. Na spadek tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego miał wpływ zmniejszony kwotowo zysk, przy jednoczesnym wzroście/spadku kwoty aktywów bilansu. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogółem pozostał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, co oznacza, iż podmiot utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie. Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Wskaźnik ten, pomimo spadku w stosunku do roku ukształtował się w 201..r. na poziomie %, a spadek nie jest istotnie niekorzystnym zjawiskiem, gdyż jego źródło leży w kwotowym wzroście kapitałów własnych. Nastąpiło to wskutek przeznaczenia znaczącej części zysku za poprzedni rok na kapitał zapasowy, co jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy o strategii jednostki nastawionej na dalszy rozwój. 21 S t r o n a

22 Wskaźnik dźwigni finansowej spadł w stosunku do lat ubiegłych, lecz w dalszym ciągu utrzymuje się w wartości dodatniej, co oznacza, iż zyskowność kapitału własnego jest wyższa od stopy zyskowności majątku, czyli nie występuje negatywne zjawisko tzw. maczugi finansowej, gdyż koszt obsługi kapitałów obcych był niższy od zysków zrealizowanych dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych. 3.2 Wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wskaźnik bezpieczny miernik aktywa obrotowe należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 1,2 2,0 krotność zobowiązania krótkoterm. zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. zapasy kr.term.rmk czynne nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 1,0 krotność zobowiązania krótkotermin. zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe 0,10,2 krotność zobowiązania krótkotermin. zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt.dostaw i usług 1,0 krotność zobowiązania z tyt.dostaw i usług Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych nie wskazuje na występowanie w jednostce istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań (potwierdzeniem są odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań wynoszące w skali roku kwotę... zł). Również wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający. sygnalizuje, że całość/jedynie.% zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców. Należy jednak zwrócić uwagę na niski poziom wskaźnika płynności III stopnia, który sygnalizuje możliwość wystąpienia ograniczenia płynności natychmiastowej. 3.3 Wskaźniki rotacji. Wskaźniki rotacji (obrotowość) Szybkość obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik bezpieczny miernik średni stan zapasów x 365 dni wskaźnik malejący w dniach x przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni ilość dni porównywalna z lp 18 w dniach x przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) ilość dni porównywalna w dniach x 22 S t r o n a

23 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni z lp 17 przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 2,0 zł / zł aktywa ogółem Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami. Obrót należnościami w dniach wydłużył się z... dni w 201..r. i... w 201..r do... dni w roku 201.., co nie jest zjawiskiem korzystnym. Ma to związek z wydłużonym kredytem kupieckim. Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań. Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem wynoszący... informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysporzył... zł przychodów, co wskazuje uwzględniając specyfikę jednostki na wysoką/niską/średnią majątkochłonność przypadającą na poziom osiągniętej sprzedaży. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym właściwsze zarządzanie majątkiem jednostki. Odwrotnością wskaźnika produktywności jest wskaźnik majątkochłonności przychodów ze sprzedaży, który będąc relacją wartości majątku do kwoty przychodów określa poziom kapitałochłonności sprzedaży. Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 201..r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim wydłużył się. Obrót zapasami wzrósł z... dni w roku do... dni w roku i do... dni w roku 201.., co świadczy o nadmiernym zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach. Wydłużająca się rotacja zapasów i należności w dniach jest odzwierciedleniem trudności z upłynnianiem zapasów, które to problemy zostały objaśnione w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym Omówienie pozostałych wskaźników Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Wstępna analiza bilansu Złota reguła bilansowania wskaźnik bezpieczny miernik (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x procent Złota reguła bilansowania II aktywa trwałe kapitały obce krótkoterminowe x procent aktywa obrotowe Złota reguła finansowania kapitały własne x 100 kapitał obcy Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem zobowiązania ogółem powyżej 100 wskaźnik wzrostowy procent tys.zł 23 S t r o n a

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo