F. Wynik z inwestycji netto (A+B-C-D-/ +E)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F. Wynik z inwestycji netto (A+B-C-D-/ +E)"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 J. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy razem (G+H+I+J) Aktywa netto (A+B+C+D+E+F-G-H-I-J) K. Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Nie podzielony zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) nie zrealizowany zysk (strata) 7. Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto nie zrealizowany zysk (strata) netto Liczba akcji funduszu aktywów netto na jedną akcję fun duszu. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU Załącznik nr 2 za okres od.. do... A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto z tytułu ud z iałów wiodących z tytułu udziałów w jednostkach zależnych z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych Przychody z akcji i innych papierów wartościo - wych oraz udziałów z tytułu dłużnych papierów wartościowych z tytułu udziałów mniejszościowych z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów Przychody z tytułu odsetek Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody operacyjne C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów 5. Ujemne różnice kursowe 6. Pozostałe Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (A+B-C-D-/ +E) G.Zrealizowane i nie zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (F+/-G) I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto (H +/-I) K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe obciążenia L. Zysk (strata) netto (J-K) w tym: zrealizowany zysk (strata) netto nie zrealizowany zysk (strata) netto SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU Załącznik nr 3 za okres od... do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy z działalności operacyjnej Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach Sprzedaż udziałów wiodących Sp rze daż udziałów mniejszościowych

2

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 Zb ywalność składników portfela inwestycyjnego I obrót giełdowy Z nieograniczoną zbywalnością regulowany obrót nie notowane pozagiełdowy Z ograniczoną zbywalnością Udzi ały wiodące -' Ud zi ał y IIlniej szościowe wartość według wartość rynkowa (osza cow ana warto ś ć rynkowa) warto ść według wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa) Akcje i u dz iał y w jednostkach zależn ych wartoś ć wedł ug wartoś c rynkow a (oszacow ana wartość rynkowa) Akcje i ud ziały w jednostkach s owarzyszonych wartość według wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa) Akcje i udzia ły w pozost ałych jednostkach krajowych w artość w edług cen y nabycia wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa) Dłużne papiery wartoś ciowe wart oś ć wed łu g wartość rynkowa (oszacowana wartość ry nkowa) Zagraniczne papie- wartość według ry warto ściowe wart ość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa) Pozost ałe wartość według wart oś ć rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 Udziały wiodące Nazwa Siedziba Przedmiot Liczba akcji bilansowa działalności (udziałów) akcji (udziałów) Procent Udz ia ł Otrzymane posiadanego w ogólnej i (lub) należne kapitału liczbie głosów dywidendy akcyjnego w walnym i inne udziały (zakładowego) zgromadzeniu w zyskach Udziały wiodące c.d. zestawienia Kapitał własny Zobowiązan i a Nazwa wtym: Aktywa wtym: ogółem razem ogółem długotermiakcyjny zysk zapasowy rezerwowe (zakładowy) (strata) nowe Udziały mniejszościowe Nazwa Siedziba Przedmiot działania Procent Ud ział Otrzymane posiadanego w ogólnej i (lub) należne bilansowa kap i tału liczbie głosów dywidendy akcji (udziałów) akcyjnego w walnym i inne udziały (zakładowego) zgromadzeniu w zyskach 5. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Proce nt Charakter posiadanego Nazwa Przedmiot powiązania Liczba akcji bilansowa kapitału Siedziba działalności kapitałowe- (udziałów) akcji akcyjnego go) Udział w ogólnej liczbie głosów go (udziałów) (zakładowe- w walnym zg romadzeniu Otrzymane i (lub) należne dywidendy i inne udziały w zyskach

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych c.d. zestawienia Kapitał własny Zobowiązania... razem ogółem długotermi- Nazwa wtym: Aktywa wtym: ogółem akcyjny zysk zapasowy rezerwowe (zakładowy) (strata) nowe 6. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach Nazwa Siedziba Przedmiot działania Procent Udział Otrzymane posiadanego w ogólnej i (lub) nale żne bilansowa kapitału liczbie głosów dywidendy akcji ( ud z ia łó w) akcyjnego w walnym i inne udziały (zakładowego) zgromadzeniu w zyskach 7. Zestawienie dłużnych papierów wartościowych - obligacje Emitent Nr serii Termin wykupu nominalna Udział Należne w cenie w aktywach rynkowa odsetki nabycia netto % - inne dłużne papiery wartościowe Emitent I\Jr serii Termin wykupu nominalna Udział Należne w cenie w aktywach rynkowa odsetki nabycia netto %

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Zagraniczne papiery wartościowe - akcje i udziały Nazwa Siedzi ba Liczba akcji ( u d ziałów ) Udział w cenie w aktywach rynkowa nabycia netto % - dłużne papiery wartościowe Emitent Nr serii Termin wykupu Warto ś ć nominalna Udział Należne w cenie w aktywach rynkowa odsetki nabycia netto % 9. Udziały wiodące i mniejszościowe oraz pozostałe akcje i udziały według działów Europejskiej klasyfikacji działalności (EKO) Akcje Akcje i udziały Udział w aktywach notowane nie notowane Razem netto % Warto ś ć bilansowa bilansowa Dział według Europejskiej klasyfikacji działalności 1. a. Udziały wiodące b. Udziały mniejszościowe c. Pozostałe Razem

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 INFORMACJA DODATKOWA Załącznik nr 5a Noty objaśniające do aktywów B. Należności Należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (według tytułów) wtym: krótkoterminowe Należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (według tytułów) w tym: krótkoterminowe Należności od jednostek zależnych (według tytułów) w tym: krótkoterminowe brutto Rezerwa netto Należności od jednostek stowarzyszonych (według tytułów) wtym: krótkoterminowe 5. Należności od pozostałych jednostek (według tytułów) wtym: krótkoterminowe Należności razem ( ) Zmiana stanu rezerw na należności a) Stan na początek okresu b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły) c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) d) Stan na koniec okresu (a+b+c) D. Inne aktywa Wartości niematerialne i prawne Struktura wartości niematerialnych i prawnych a) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki b) Koszty zakończonych prac rozwojowych c) firmy d) Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) Oprogramowanie komputerowe f) Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) Pozostałe wartości niematerialne i prawne h) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem (a+b+c+d+e+f+g+h) Zmiana stanu wartości niematerialnych prawnych a) brutto na początek okresu b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły) c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) d) Wartoś ć brutto na koniec okresu (a+b-c) e) Skumulowana amortyzacja na początek okresu f) Amortyzacja za okres (z podziałem na tytuły ) g) Skumulowana amortyzacja na koniec okresu (e+f) h) netto na kon iec okresu (d-g) Rzeczowy majątek trwafy Struktura rzeczowego majątku trwałego a) Środki trwałe, w tym: - grunty - budynki i budowle - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - pozostałe środki trwałe b) Inwestycje rozpoczęte c) Zaliczki na poczet inwestycji Rzeczowy majątek trwały razem (a+b+c)

8 Dziennik Ustaw Nr 2-31 Struktura własnościowa środków trwałych wykazanych w bilansie a) Środki trwałe własne b) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym cha rakterze c) Środki trwałe wykazan e w bilansie razem (a+b) Środki trwałe pozabilansowe Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Zmiana stanu środków trwałych a) Wartoś ć brutto na początek okresu b) Zwiększenia (z pod zi ałem na tytuły) c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) d) brutto na koniec okresu (a+b-c) e) Skumulowana amortyzacja na początek okresu f) Amortyzacja za okres (z podz i ałem na tytuły) g) Skumulowana amortyzacja na koniec okresu (e+f) h) Wartoś ć netto na koniec okresu (d-g) Rozl iczen ia m iędzyokreso we Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe razem (1+2) F. firmy z wyceny a) udziałów wiodących b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych firmy z wyceny razem (a+b+c), krótkoterminowe. Poz. 12 Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych (według tytułów), w tym:, krótkoterminowe. 5. Pozostałe zobowiązania (według tytułów), w tym: krótkoterminowe. Zobowiązania razem ( ) H. Rozliczenia międzyokresowe bierne chody przyszłych okresów Rozliczenia międzyokresowe Przychody przyszłych okresów Razem rozliczenia międzyokresowe przyszłych okresów (1 +2) I. Rezerwy Struktura rezerw a) Rezerwa na podatek dochodowy b) Pozostałe rezerwy Razem rezerwy (a+b) Zmiana stanu rezerw a) Stan na początek okresu b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły) c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły ) d) Stan na koniec okresu (a+b-c) J. Rezerwa z wyceny: a) udziałów wiodących p r zy - przychody b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Noty objaśniające do zobowiązań i rezerw Rezerwa z wyceny razem (a+b+c) G. Zobowiązania Noty objaśniające do kapitału własnego Zobowiązania wobec sp ółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (według tytułów), w tym: długoterminow e, krótkoterminowe. Zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (według tytułów), wtym:, krótkoterminowe. Zobowiązania wobec jednostek z ależnych (według tytułów), w tym: K. Kapitał własny Kapitat akcyjny nominalna 1 akcji =... zł Seria (emisja) Liczba akcji serii (emisji) według wartości nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz Zmiany stanu kapitału akcyjnego Stan na początek okresu Zwiększenia (z podziałem na tytuły) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) Stan na koniec okresu (1+2-3) Kapitat zapasowy Struktura kapitału zapasowego a) Kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) Kapitał tworzony ustawowo c) Kapitał tworzony zgodnie ze statutem ponad wartość wymaganą ustawowo d) Korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu e) Inny Kapitał zapasowy razem (a+b+c+d+e) Zmiany stanu kapitału zapasowego a) Stan na początek okresu b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły) - korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną - odpis z zysku c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) - korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu d) Stan na koniec okresu (a+b-c) Kapitat z aktualizacji wyceny środków trwa tych Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny a) Stan na początek okresu b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły) - przeszacowanie środków trwałych c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły) d) Stan na koniec okresu (a+b-c) Kapitat z aktualizacji wyceny akcji i udzia fów 1. Kapitał z aktualizacji wyceny: a) Udziałów wiodących b) Akcji i udziałów w jednostkach zależnych c) Akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Ka p i t ał z aktualizacji akcji i udziałów razem (a+b+c) Zmiany stanu kap i ta ł u z aktualizacji wyceny a) Stan na p oczątek okresu b) Zwię kszenia (z podziałem na tytuł y) c) Zmniejsze nia (z podzia łem na tytuły) d) Stan na koniec okres u (a+b-c) 5. Po zosta te kapitafy rezerwowe 5. Pozostał e ka p itały rezerwowe z podzi ałem według celu przeznaczenia: a)... b)... c)... d)... Pozostałe k apitały rezerwowe razem 5. Zmiana stanu pozostał y ch kapi t ałów rezerwowych a) Sta n na p o cząt e k okresu b) Zwi ększe n ia (z podzia łem na tytuły) c) Zmniejszen ia (z podziałem na t y t uły ) d) Stan na kon iec okresu (a+b-c) Podałek dochodowy I. Zysk (strata) brutto II. Trwałe ró żni c e p omiędzy zyskiem ( s tra tą) brutto a dochodem do opodatkowania (1+2+3): Przychody, które zg odnie z przepisami podatkowym i nie są zali czane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenia dochodu do opodat kowania, wed ł ug tytułów ) Koszty i straty nie uznawane p rze z przepisy podatkowe za koszty uzyskan ia przychodu (zwięk s zeni a dochodu do opodatkowania, według tyt ułów ) Inne zw ięk s z e ni a/zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidzian e przepisami podatkowymi (we dług t y t u łów) III. Zysk (strata) brutto po korektach z tytułu trwałych różni c (1+/-11) lila. Podatek dochodowy od zysku brutto i trwałych różnic (pozycja I o b ow i ązkowych obciążeń wyniku finansow eg o) IV. P rze j ś c iow e różnice między zy skiem brutto a dochodem do opodatkowania (1+2): Dodat nie ( w ed ł ug znaczących t ytu łó W) Ujemne ( we dług zna c zącyc h tytuł ów) IVa. Podatek dochodowy od salda r óżnic przejścio wych (reze rw a na podatek dochodowy lub rozliczenia mi ę d z yo k r e sowe czynne z tytułu podatku dochodowego) V. Dochód stan owiąc y podstawę opodatkowania (III+/- IV) Va. Podatek dochodow y (1IIa+/-IVa)

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 12 INFORMACJA DODATKOWA Załącznik nr 5b Informacja dodatkowa w części opisowej obejmuje w szcz ególności: 1) omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim obowiązuj ące przepisy pozosta w iają prawo wyboru, 2) przedstawienie dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian metod księgowości i wyceny, jeże li wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodow aną zmianami kwotę wyniku finansowego, 3) przedstawienie dokonanych w st osunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zm ian sposobu sporz ądza nia sprawozdania finansowego i w pływ wyw ołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową funduszu, 4) informacje liczbowe zapewn iające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok pop rzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, 5) inform ację o strukturze środków p ieniężnych z uwzgl ędnieniem waluty, 6) informacje o strukturze walutowej należności i zobow iązań, z uwzg lę dnieniem okresu spł a ty na dzień bilansowy, 7) informacje o akcjach NFI będ ących jego własności ą, z uwzględn ieniem liczby akcji, wartości wed ług, wart o ści bilansowej, celu nabycia, przeznaczenia, 8) informacje o zobowiąz aniach z tytułu zacią gniętyc h kredytów i pożyczek z podziałem na długoterm inowe i krótkoterminowe, z uwzgl ędnieniem podmiotu udzielającego kwoty kredytu (pożyczki), warunków oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia, 9) informacje o zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych przez NFI dłużnyc h papierów wartościowych z podziałem na i krótkoterminowe, z uwzględnieniem rodzaju, wartoś c i nominalnej, warunków oprocentowania, terminu wykupu, gwarancji (zabezpieczeń), dodatkowych praw, 10) informacje o zobowiązani ac h warunkowych, 11) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąp ił y po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat, 12) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, 13) dane uzupełniające o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku zysków i strat w zakresie niezbędnym do ich lepszego zrozumienia, a w szczególności: a) w odniesieniu do papierów wartościo wych - opis przyjętych algorytmów wyceny oraz uzasadnienie ich zastosowania, b) w odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji - podział wedł ug głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym powstały zrealizowane zyski (straty), c) w odniesieniu do nie zrealizowanych zysków (strat) z wyceny - procedury klasyfikacji oraz podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowy ch, z którymi nie zrealizowane zyski (straty) są związane, d) informacje o udziale w zysku finansowym netto z tytułu udziałów wiodących w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, z podziałem na: dywidendy i nie zrealizowane zyski (straty), e) informacje o przychodach z akcji i innych papierów wartościowych z podziałem na: oraz udziałów - przychody ze sprzedaży papierów w artościowych, - koszty sprzedanych papierów w artościowych, f) informacje o pozostałych przychodach z inwestycji (według znaczących tytułów), g) informacje o pozostałych przychodach operacyjnych (według znaczących tytułów), h) informacje o pozostałych kosztach operacyjnych (według znaczących tytułów), i) informacje o pozycjach nadzwyczajnych (według znaczących tytułów), j) opis procedur przyjętych przy ustalaniu wielkości zysku (straty) netto: - zrealizowanego, - nie zrealizowanego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo