Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych CZ.3.22/1.3.00/ Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Profilaktyka zagrożeń Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Czech, Moraw i Śląska związek strażaków kraju kralovohradeckiego Partner Wiodący Partnerzy : Powiat Kłodzki, KP PSP oraz Gminy: Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdrój,Radków i Szczytna znak sprawy : UM-AM-341/ 006 /2010 Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa1 szt. średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju ZATWIERDZAM: Pieczęć Zamawiającego data zatwierdzenia : r.

2 Rozdział I Informacje ogólne 1. Dane Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, adres Zamawiającego : Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Dane Gminy Polanica-Zdrój ; NIP ; REGON ; tel. (+48-74) fax.(+48-74) , Godziny urzędowania : pn. pt. 7:30 15:30 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Inspektor ds. Architektury Miejskiej i Zam. Publicznych ; Sławomir Nogaj tel. (+48-74) , 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywoływanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Rozdział II Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Wozy strażackie 2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, c) do elementów wyposażenia samochodu wymienionego w załączniku nr 1 (Specyfikacja techniczna) w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru technicznojakościowe aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku - w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 2007r. Nr 143 poz. 1002). 2. Zamawiający informuje że zadanie realizowane jest w ramach projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych, współfinansowanego ze środków Europejskie Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska pod numerem CZ.3.22/1.3.00/ W związku z powyższym pojazd należy wyposażyć w trwałe oznaczenia w formie naklejek lub tabliczek informacyjnych zgodnie z działaniami wymienionymi we wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. Trwałość i czytelność ww. oznaczeń winna być zapewniona na okres co najmniej 6 lat. Rozdział III Składanie ofert częściowych i wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Rozdział IV Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział V Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji: do r. Rozdział VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3 b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII i VIII niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Rozdział VII Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 3. b) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1p.2 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do udowodnienia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy / w tym okresie/ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ; Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem. średniemu samochodowi gaśniczemu wraz z wyposażeniem o wartości min PLN tj. podanie wartości, okresu realizacji, odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. c) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1.p3 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienie (mającymi umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania dostawy ; uczestniczącymi w wykonaniu przedmiotów odpowiadających przedmiotowi dostawy oraz urządzeniami i sprzętem niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy d) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1.p4 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże na podstawie przedłożonych dokumentów, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż ,00 PLN -- jak również gdy Wykonawca wykaże,że posiada środki minimum w wysokości min zł na wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - Jeżeli Wykonawca, realizuje uprawnienie opisane w ust. 2, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 niniejszej SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 b) i c) dotyczącej tych podmiotów. 4. W celu oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wartość środków finansowych, zdolność kredytową, wysokość polis oraz innych dokumentów ubezpieczeniowych jak również wartość wykonanych dostaw w przypadku ofert przekładanych przez zagranicznych

4 wykonawców w walutach obcych będzie przeliczał na PLN wg kursu NBP tych walut na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Rozdział VIII Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniu podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz. 1817). Wskazane dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w przypadku gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Ponadto oferta musi zawierać: 3.1 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3.2 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego postępowania, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3.3 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z określeniem elementów powierzonego zamówienia załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr Sporządzona przez Wykonawcę specyfikacja parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 3.6 Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr Wykaz kwalifikacji i doświadczenia kluczowego personelu załącznik nr 5.

5 3.8 Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy załącznik nr Zaakceptowany projekt umowy załącznik nr Dokumenty potwierdzające wpłacenie, wniesienie wadium. Rozdział IX Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego Wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. pkt. 1-4 Pzp Wykonawcy spełniają łącznie natomiast warunek określony w art. 24 Pzp musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII ust. 1 muszą być przedłożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązani są oni do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. 6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy. Rozdział X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. 3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gmina Polanica-Zdrój ; Polanica- Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 4. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 0048 (74) Rozdział XI Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium : zł. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. ustawy. a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : BZ WBK S.A. 1 Oddział w Polanicy- Zdroju z adnotacją Wadium dostawa średniego samochodu gaśniczego b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) pod adresem ; Gmina Polanica-Zdrój z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 lub dołączyć do oferty. Rozdział XI Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XII Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma, czytelną techniką. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być ponumerowane oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentowana firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. 3. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty. 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania ofert, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 6. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców powinna zawierać adres i kontakt z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Na ofertę składają się dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu oraz oznaczyć napisem: Dostawa średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Proszę nie otwierać przed godz dnia 24 sierpnia 2010 r. 9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku. 10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Muszą być one oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zamieszczone w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w Gminie Polanica-Zdrój ; z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godzinie 09:30 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godzinie Gminie Polanica-Zdrój ; z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 14 (sala narad ). 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Rozdział XIV Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN. Rozdział XV Kryteria oceny i wyboru ofert 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 2. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Oferta z błędnie naliczoną stawką VAT zostanie odrzucona. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia tj. wszelkie koszty dostawy (a w szczególności kosztu transportu, rozładunku, ubezpieczenia, montażu, ubezpieczenia, uruchomienia na miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi). 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 6. Kryteria oceny oferty - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100%. Obliczana będzie według następującego wzoru: najniższa_cena_spośród_ważnych_ofert C = x 100 % cena_oferty_badanej 7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert

7 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści zamówienia. 8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. Rozdział XVI Formalności, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na zasadach określonych w art. 94 ust.1 z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1a i art. 94 ust. 3. Rozdział XVII Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W treści umowy, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie: - dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę w przypadku, gdy nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy. Rozdział XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2007 nr 223 poz ze zm.) 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy: : BZ WBK S.A.1 Oddział w Polanicy- Zdroju z adnotacją Wadium dostawa średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: - ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Polanica-Zdrój. - określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty), - określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty), - podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), - być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie (zgodnie zasadami określonymi w art. 151 ustawy) w następujących ratach: a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.. Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w Rozdziale VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

8 stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Rozdział XX Informacja w sprawie jawności oferty. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Informacje uzupełniające 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr 1 - Warunki techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 5 - Kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy Załącznik nr 7 - Projekt umowy

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Warunki techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. 1. PODWOZIE Z KABINĄ Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekraczać kg Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" Pojazd musi być wyposażony w; urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze, akustyczne i świetlne stroboskopowe. Belka świetlna - montowana na dachu kabiny Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz komunikatów za pomocą radiotelefonu dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu min. 115dB włączany dodatkowym włącznikiem dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu (na masce silnika) lampa z tyłu pojazdu niebieska stroboskopowa. Lampa tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnych niebieskich lamp alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie z przodu pojazd musi być wyposażony w dwa światła przeciwmgielne Podwozie samochodu fabrycznie nowe wyprodukowane w 2010 roku Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi czystości spalin EURO 5, o mocy minimum 210kW. Osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3200 mm, maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwane podesty muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii Napęd stały 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego i blokady międzymostowej Układ hamulcowy jak dla pojazdów pożarniczych o ciś.10 bar, wyposażony w dwuobwodowe hamulce pneumatyczne oraz system ABS z możliwością odłączenia Masowy wskaźnik mocy -określony dla masy pojazdu gotowego do akcji minimum 14kW/1000kg Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; reflektor ręczny (szperacz umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków ; reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny z możliwością podłączenia i zamocowania w tylnej części dachu pojazdu; uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy; dwie skrytki - schowki na dokumenty oraz drobne przedmioty wyposażenia załogi; natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedziska (za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30lx; lusterka zewnętrzne podgrzewane przeciwpyłkowy filtr powietrza do kabiny klimatyzację manualną wskaźnik temperatury zewnętrznej elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasażera regulator położenia świateł.

10 1.11. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; wszystkie fotele wyposażone w zagłówki; fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora min W i pojemność akumulatorów min. 160Ah, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, ładowarki radiotelefonów i tachografu. Pojazd powinien posiadać urządzenie zabezpieczające akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu Pojazd wyposażony w wbudowany prostownik oraz złącze umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci 230V oraz umożliwiające samoczynne rozłączenie po uruchomieniu silnika pojazdu. Złącze umieszczone po lewej stronie nadwozia. Wymagana sygnalizacja podłączenia do sieci w kabinie kierowcy W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach nie gorszych niż; w zakresie częstotliwości VHF MHz, moc 1-25 W, kanałowy odstęp miedzy kanałowy 12,5kHz dodatkowy zewnętrzny głośnik w kabinie załogi oraz głośnik i manipulator w przedziale autopompy W kabinie kierowcy zamocowane 3 ładowarki do radiotelefonów przenośnych typu GP-360 (radiotelefony dostarcza Zamawiający) Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (modulowaną) włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania Prześwit pod osiami min. 230mm.Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23 Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu Kąt zejścia nie mniejszy niż 23 Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu Kolorystyka: kolorystyka elementy podwozia czarne; błotniki i zderzaki białe; kabina, zabudowa RAL 3000; pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego Największa obrysowa średnica zawracania 18 m Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 90km/h Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 5% Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max. 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 C do +50 C Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300km lub 4 godz. pracę autopompy, jednak nie mniej niż 130 litrów Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta. Skrzynia biegów pojazdu wyposażona w chłodnicę oleju Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy wg PN-76/S i PN-86/S posiadający

11 homologację lub znak bezpieczeństwa z tyłu pojazdu, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy oraz po dwa uchwyty szeklowe holownicze z przodu i tyłu pojazdu Ogumienie specjalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową napędzaną elektrycznie, długość liny min.25m. Maksymalny uciąg wyciągarki min.60kn 2. ZABUDOWA POŻARNICZA; 2.1. Konstrukcja (stelaż) zabudowy oraz pokrycie zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję stal nierdzewna, aluminium. Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty na sprzęt i armaturę nie powodujące przemieszczania sprzętu podczas jazdy, wykonane wg wymagań zamawiającego oraz wykonana z materiałów odpornych na korozję skrzynia na sprzęt o wymiarach 220x60x30cm z oświetleniem jej wnętrza Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu. Ostatni szczebel przy wierzchołku drabinki wykonany w formie podestu ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu pojazdu. Rozłożenie drabinki powinno być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz powodować załączanie oświetlenia dachu pojazdu Skrytki na sprzęt i wyposażenie oraz przedział autopompy zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek. Wewnątrz skrytek zamocowane półki umożliwiające ich regulację w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika 2.6. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki, w kabinie wymagana sygnalizacja otwarcia skrytki, główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości /zgodnie z wymaganiami/ 1 m w warunkach słabej widoczności Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic) Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m 3, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75 mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody - wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym ogrzewaniem tego samego producenta jak urządzenie w kabinie Autopompa dwuzakresowa z jednym stopniem niskiego i z jednym stopniem wysokiego

12 ciśnienia. Wydajność autopompy nie mniejsza niż 2400 dm 3 /min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niż 400 dm 3 /min przy ciśnieniu min. 4,0MPa. Napęd autopompy, wałem napędowym bezpośrednio z przystawki odbioru mocy podwozia samochodu bez stosowania dodatkowej przekładni zwiększającej lub zmniejszającej obroty pompy Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania l,5m Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia zakończona prądownicą wodno- pianową uniwersalną typu TURBOJET o ciśnieniu roboczym od 0,35 do 4,0 MPa o płynnie regulowanym przepływie w zakresie od 50 do 230 l/min, umożliwiającą podanie prądu zwartego o długości rzutu nie mniejszym niż 35m. Prądownica wyposażona w nasadkę do podawania piany ciężkiej. Do zwijania węża należy zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym. Urządzenie to powinno być uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym wyłącznikiem nożnym. Urządzenie wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, i korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: dwóch nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; działka wodno-pianowego na dachu pojazdu zbiornika samochodu Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s Autopompa musi umożliwiać podawanie wody lub piany podczas poruszania się pojazdu Podwozie samochodu musi być wyposażone w urządzenie zdalnego sterowania sprzęgłem umożliwiające załączanie i wyłączanie przystawki napędu autopompy z pulpitu obsługi autopompy W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, miernik prędkości obrotowej wału autopompy, włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, schemat układu wodno-pianowego W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu; licznik motogodzin pracy autopompy wskaźnik stopnia naładowania akumulatorów uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów oraz po włączeniu hamulca pomocniczego Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do zbiornika samochodu), automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na prace ręczną. Praca automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75% napełnienia Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% zgodnie z wymaganiami i 6 % ( tolerancja ±0,5%) w całym zakresie wydajności pompy Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia

13 tłoczenia Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 C oraz skuteczne odwadnianie Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy W zabudowie pożarniczej pojazdu należy zamontować wysuwane stelaże do przewożenia 6 aparatów powietrznych jednobutlowych i pięciu butli zapasowych (stalowych). Aparaty zamocowane na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie ich przez członków załogi bez zdejmowania ze stelaża W kabinie załogi pojazdu umieszczenie i zamocowanie 5 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi w wykonaniu EX. W ofercie należy zamieścić informację dotyczącą bilansu masowego pojazdu z wyszczególnieniem na: masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, masę własną pojazdu, masę wyposażenia, obciążenie strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekraczać 3%). Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury oraz aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania" (Dz.U. nr 143 poz z 2007r. z późn. zmianami). Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć zamawiającemu w dniu odbioru samochodu. 3. POJAZD NALEŻY WYPOSAŻYĆ I WYKONAĆ ZAMOCOWANIE NASTĘPUJĄCEGO SPRZĘTU; Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka. Węże, armatura i osprzęt Węże tłoczne W ŁA 10 szt Węże tłoczne W LA 10 szt Wąż tłoczny W-75 [5 m] 2 szt Noszak do węży 1 szt Podpinki wężowe 4 szt Siodełko wężowe 2 szt Prądownica wodna 52 TURBOJET musi zapewnić 2 szt zasilanie Storz 52 mm, na łożysku obrotowym, uchwyt pistoletowy, zakres wydajności l/min strumień zwarty i rozproszony (płynna regulacja), zasięg maksymalny min. 47 m, współpraca z nasadą pianową do piany ciężkiej współpraca z nasadą pianową do piany średniej funkcja przepłukiwania prądownicy podczas pracy możliwość przepływu zanieczyszczeń stały o średnicy do 6 mm sprzęt musi znosić wielokrotny upadek z wysokości min. 2m na beton Prądownica wodna 75 TURBOJET musi zapewniać: 2 szt zasilanie typu Storz 75 mm, na łożysku obrotowym zakres wydajności m/min, strumień zwarty i rozproszony (płynna regulacja) zasięg maksymalny min. 58 m,

14 uchwyt pistoletowy, współpraca z nasadą pianową do piany ciężkiej współpraca z nasadą pianową do piany średniej funkcja przepłukiwania prądownicy podczas pracy możliwość przepływu zanieczyszczeń stały o średnicy do 6 mm sprzęt musi znosić wielokrotny upadek z wysokości min. 2m na beton nasada pianowa do piany ciężkiej (współczynnik spienienia 12:1) współpracująca z prądownicą wodną 52 TURBOJET szt nasada pianowa do piany ciężkiej (współczynnik spienienia 12:1) współpracująca z prądownicą wodną 75 TURBOJET szt nasada pianowa do piany średniej (współczynnik spienienia 50:1) współpracująca z prądownicą wodną 75 TURBOJET szt nasada pianowa do piany średniej (współczynnik spienienia 50:1) współpracująca z prądownicą wodną 52 TURBOJET szt Prądownica wodna z zaworem kulowym szt Przełącznik 110/75 1 szt Przełącznik 75/52 4 szt Rozdzielacz kulowy 75/ szt. Sprzęt ratowniczy Drabina dwuprzęsłowa wysuwana (typu D10W) 1 kpl Pilarka do drewna o napędzie spalinowym; 1 kpl. * ciężar bez prowadnicy piły łańcuchowej max. 4,5 kg. * moc min. 1,0kW * stosunek ciężaru do mocy min. 3,0 kg/kw * pojemność skokowa min. 30,0 cm³ * maksymalna długość prowadnicy 35 cm Przecinarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (betonu, stali) 1 kpl. * ciężar bez tarczy tnącej max. 10 kg. * moc min. 3,2 kw * pojemność skokowa min. 64,0 cm³ * minimalna średnica tarczy tnącej 300 mm Motopompa pływająca o parametrach nie gorszych niż: wydajność nie mniejsza nią 1200 l/min nasada tłoczna Storz 75 mm zanurzenie nie większe niż 70 mm silnik benzynowy 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 5,5 KM zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 2 l masa całkowita nie większa niż 30 kg. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności Agregat prądotwórczy min. 3,5 kva (50Hz, IP 54, 230V, 400V) 1 szt Maszt oświetleniowy zamontowany na stałe w samochodzie, wysuwany pneumatycznie, z najaśnicami halogenowymi min 2 x 1000 W. Podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni oraz sygnalizacją świetlną w kabinie kierowcy informującą o wysuniętym maszcie 1 kpl Statywy do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami 10 kpl Taśma do odgradzania miejsca akcji z folii biało-czerwonej o długości 500 m. 2 szt. Sprzęt pozostały Miotła kokosowa z trzonkiem 1 szt Kanistry na paliwo szt Kliny pod koła 2 szt Zakrycie na studzienki 1 szt.

15 Pieczątka Wykonawcy Załącznik numer 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zakup średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Nazwa i siedziba Wykonawcy: REGON... NIP... tel fax Określenie wynagrodzenia ofertowego (liczbowo i słownie): Oferujemy wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie : Cena brutto:... zł. (słownie brutto:...). kwota VAT (...% )... wartość netto:... zł. Lp. 1. Przedmiot zamówienia Samochód ratowniczo gaśniczy z napędem terenowym 4x4 j.m Ilość szt. 1 Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT. % Wartość brutto Cena brutto obejmuje pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT. 2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Oświadczamy, że projekt umowy ( zał. nr 5 ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oświadczamy, że jesteśmy w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto w przypadku wybrania mojej oferty w dacie podpisania umowy. 3. Podwykonawcy: 1. Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam / przy realizacji zamówienia korzystać z podwykonawców. 2. Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 1....,

16 , 3...., 4...., 4. Oświadczam, że na cały przedmiot zamówienia udzielam...(minimum 24 m-ce), miesięcznej gwarancji, na działko. (minimum 10 lat) letniej gwarancji, oraz rękojmi. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić wszystkie załączniki) *niepotrzebne skreślić *miejsca wykropkowane należy wypełnić... data, imię i nazwisko, pieczęć osoby /osób uprawnionych

17 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP, REGON:.,... Tel./faks:... Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) spełniam warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Miejscowość, data: podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

18 Załącznik nr 4 do SIWZ.. pieczątka Wykonawcy WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Nazwa i siedziba Wykonawcy: Przedmiot zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo GBA z napędem terenowym 4x4 1 sztuka Lp. Przedmiot zamówienia Odbiorca Wartość zamówienia Termin realizacji Dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie... data, imię i nazwisko, pieczęć osoby /osób uprawnionych

19 Załącznik nr 5 do SIWZ KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO PERSONELU 1. Zatrudnienie Rok Personel techniczny Personel administracyjno-finansowy Łącznie 2. Kadra zarządzająca i techniczna (np. Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Pełnomocnicy, Główni Księgowi oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych firmy) Nr Imię Praktyka w latach Rodzaj Nazwisko Stanowisko Wykształcenie Ogółem W firmie Wykonawcy Uprawnień Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... ( podpis i pieczęć ) data :... UWAGA : oświadczenie dotyczy również podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z Nimi stosunków może polegać Wykonawca ( art. 26 ust 2b i 2c ustawy Pzp)

20 Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Sprzęt niezbędny lub dostępny w związku z realizacją zamówienia. 1/ Należy opisać każdą główną pozycję, którą wykonawca zamierza wykorzystać dla realizacji zamówienia. Wyposażenie wymienione poniżej ma być przeznaczone wyłącznie dla realizacji niniejszej umowy, w zakresie, w jakim jest ono potrzebne. 2/ W przypadku konsorcjum, niezbędna jest tylko jedna lista. 3/ Jeżeli zachodzi potrzeba lista należy wydłużyć. Lp OPIS (typ/producent/model) (przykładowy) Charakterystyka techniczna Wiek (w latach) Ilość [ szt.] Własny (W) lub Wynajęty (Wyn) / / / / / / Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... ( podpis i pieczęć ) data :... UWAGA : oświadczenie dotyczy również podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z Nimi stosunków może polegać Wykonawca ( art. 26 ust 2b i 2c ustawy Pzp)

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo