Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych CZ.3.22/1.3.00/ Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Profilaktyka zagrożeń Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Czech, Moraw i Śląska związek strażaków kraju kralovohradeckiego Partner Wiodący Partnerzy : Powiat Kłodzki, KP PSP oraz Gminy: Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdrój,Radków i Szczytna znak sprawy : UM-AM-341/ 006 /2010 Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa1 szt. średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju ZATWIERDZAM: Pieczęć Zamawiającego data zatwierdzenia : r.

2 Rozdział I Informacje ogólne 1. Dane Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, adres Zamawiającego : Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Dane Gminy Polanica-Zdrój ; NIP ; REGON ; tel. (+48-74) fax.(+48-74) , Godziny urzędowania : pn. pt. 7:30 15:30 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Inspektor ds. Architektury Miejskiej i Zam. Publicznych ; Sławomir Nogaj tel. (+48-74) , 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywoływanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Rozdział II Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Wozy strażackie 2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, c) do elementów wyposażenia samochodu wymienionego w załączniku nr 1 (Specyfikacja techniczna) w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru technicznojakościowe aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku - w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 2007r. Nr 143 poz. 1002). 2. Zamawiający informuje że zadanie realizowane jest w ramach projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych, współfinansowanego ze środków Europejskie Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska pod numerem CZ.3.22/1.3.00/ W związku z powyższym pojazd należy wyposażyć w trwałe oznaczenia w formie naklejek lub tabliczek informacyjnych zgodnie z działaniami wymienionymi we wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. Trwałość i czytelność ww. oznaczeń winna być zapewniona na okres co najmniej 6 lat. Rozdział III Składanie ofert częściowych i wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Rozdział IV Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział V Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji: do r. Rozdział VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3 b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII i VIII niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Rozdział VII Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 3. b) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1p.2 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do udowodnienia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy / w tym okresie/ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ; Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem. średniemu samochodowi gaśniczemu wraz z wyposażeniem o wartości min PLN tj. podanie wartości, okresu realizacji, odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. c) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1.p3 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienie (mającymi umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania dostawy ; uczestniczącymi w wykonaniu przedmiotów odpowiadających przedmiotowi dostawy oraz urządzeniami i sprzętem niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy d) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1.p4 zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże na podstawie przedłożonych dokumentów, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż ,00 PLN -- jak również gdy Wykonawca wykaże,że posiada środki minimum w wysokości min zł na wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - Jeżeli Wykonawca, realizuje uprawnienie opisane w ust. 2, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 niniejszej SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 b) i c) dotyczącej tych podmiotów. 4. W celu oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wartość środków finansowych, zdolność kredytową, wysokość polis oraz innych dokumentów ubezpieczeniowych jak również wartość wykonanych dostaw w przypadku ofert przekładanych przez zagranicznych

4 wykonawców w walutach obcych będzie przeliczał na PLN wg kursu NBP tych walut na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Rozdział VIII Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniu podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz. 1817). Wskazane dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w przypadku gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Ponadto oferta musi zawierać: 3.1 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3.2 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego postępowania, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3.3 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z określeniem elementów powierzonego zamówienia załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr Sporządzona przez Wykonawcę specyfikacja parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 3.6 Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr Wykaz kwalifikacji i doświadczenia kluczowego personelu załącznik nr 5.

5 3.8 Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy załącznik nr Zaakceptowany projekt umowy załącznik nr Dokumenty potwierdzające wpłacenie, wniesienie wadium. Rozdział IX Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego Wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. pkt. 1-4 Pzp Wykonawcy spełniają łącznie natomiast warunek określony w art. 24 Pzp musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII ust. 1 muszą być przedłożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązani są oni do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. 6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy. Rozdział X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. 3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gmina Polanica-Zdrój ; Polanica- Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 4. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 0048 (74) Rozdział XI Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium : zł. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. ustawy. a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : BZ WBK S.A. 1 Oddział w Polanicy- Zdroju z adnotacją Wadium dostawa średniego samochodu gaśniczego b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) pod adresem ; Gmina Polanica-Zdrój z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 lub dołączyć do oferty. Rozdział XI Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XII Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma, czytelną techniką. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być ponumerowane oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentowana firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. 3. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty. 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania ofert, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 6. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców powinna zawierać adres i kontakt z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Na ofertę składają się dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu oraz oznaczyć napisem: Dostawa średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Proszę nie otwierać przed godz dnia 24 sierpnia 2010 r. 9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku. 10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Muszą być one oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zamieszczone w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w Gminie Polanica-Zdrój ; z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godzinie 09:30 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godzinie Gminie Polanica-Zdrój ; z/s Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 14 (sala narad ). 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Rozdział XIV Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN. Rozdział XV Kryteria oceny i wyboru ofert 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 2. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Oferta z błędnie naliczoną stawką VAT zostanie odrzucona. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia tj. wszelkie koszty dostawy (a w szczególności kosztu transportu, rozładunku, ubezpieczenia, montażu, ubezpieczenia, uruchomienia na miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi). 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 6. Kryteria oceny oferty - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100%. Obliczana będzie według następującego wzoru: najniższa_cena_spośród_ważnych_ofert C = x 100 % cena_oferty_badanej 7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert

7 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści zamówienia. 8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. Rozdział XVI Formalności, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na zasadach określonych w art. 94 ust.1 z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1a i art. 94 ust. 3. Rozdział XVII Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W treści umowy, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie: - dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę w przypadku, gdy nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy. Rozdział XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2007 nr 223 poz ze zm.) 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy: : BZ WBK S.A.1 Oddział w Polanicy- Zdroju z adnotacją Wadium dostawa średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: - ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Polanica-Zdrój. - określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty), - określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty), - podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), - być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie (zgodnie zasadami określonymi w art. 151 ustawy) w następujących ratach: a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.. Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w Rozdziale VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

8 stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Rozdział XX Informacja w sprawie jawności oferty. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Informacje uzupełniające 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr 1 - Warunki techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 5 - Kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy Załącznik nr 7 - Projekt umowy

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Warunki techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. 1. PODWOZIE Z KABINĄ Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekraczać kg Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" Pojazd musi być wyposażony w; urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze, akustyczne i świetlne stroboskopowe. Belka świetlna - montowana na dachu kabiny Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz komunikatów za pomocą radiotelefonu dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu min. 115dB włączany dodatkowym włącznikiem dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu (na masce silnika) lampa z tyłu pojazdu niebieska stroboskopowa. Lampa tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnych niebieskich lamp alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie z przodu pojazd musi być wyposażony w dwa światła przeciwmgielne Podwozie samochodu fabrycznie nowe wyprodukowane w 2010 roku Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi czystości spalin EURO 5, o mocy minimum 210kW. Osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3200 mm, maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwane podesty muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii Napęd stały 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego i blokady międzymostowej Układ hamulcowy jak dla pojazdów pożarniczych o ciś.10 bar, wyposażony w dwuobwodowe hamulce pneumatyczne oraz system ABS z możliwością odłączenia Masowy wskaźnik mocy -określony dla masy pojazdu gotowego do akcji minimum 14kW/1000kg Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; reflektor ręczny (szperacz umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków ; reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny z możliwością podłączenia i zamocowania w tylnej części dachu pojazdu; uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy; dwie skrytki - schowki na dokumenty oraz drobne przedmioty wyposażenia załogi; natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedziska (za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30lx; lusterka zewnętrzne podgrzewane przeciwpyłkowy filtr powietrza do kabiny klimatyzację manualną wskaźnik temperatury zewnętrznej elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasażera regulator położenia świateł.

10 1.11. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; wszystkie fotele wyposażone w zagłówki; fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora min W i pojemność akumulatorów min. 160Ah, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, ładowarki radiotelefonów i tachografu. Pojazd powinien posiadać urządzenie zabezpieczające akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu Pojazd wyposażony w wbudowany prostownik oraz złącze umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci 230V oraz umożliwiające samoczynne rozłączenie po uruchomieniu silnika pojazdu. Złącze umieszczone po lewej stronie nadwozia. Wymagana sygnalizacja podłączenia do sieci w kabinie kierowcy W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach nie gorszych niż; w zakresie częstotliwości VHF MHz, moc 1-25 W, kanałowy odstęp miedzy kanałowy 12,5kHz dodatkowy zewnętrzny głośnik w kabinie załogi oraz głośnik i manipulator w przedziale autopompy W kabinie kierowcy zamocowane 3 ładowarki do radiotelefonów przenośnych typu GP-360 (radiotelefony dostarcza Zamawiający) Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (modulowaną) włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania Prześwit pod osiami min. 230mm.Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23 Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu Kąt zejścia nie mniejszy niż 23 Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu Kolorystyka: kolorystyka elementy podwozia czarne; błotniki i zderzaki białe; kabina, zabudowa RAL 3000; pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego Największa obrysowa średnica zawracania 18 m Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 90km/h Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 5% Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max. 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 C do +50 C Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300km lub 4 godz. pracę autopompy, jednak nie mniej niż 130 litrów Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta. Skrzynia biegów pojazdu wyposażona w chłodnicę oleju Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy wg PN-76/S i PN-86/S posiadający

11 homologację lub znak bezpieczeństwa z tyłu pojazdu, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy oraz po dwa uchwyty szeklowe holownicze z przodu i tyłu pojazdu Ogumienie specjalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową napędzaną elektrycznie, długość liny min.25m. Maksymalny uciąg wyciągarki min.60kn 2. ZABUDOWA POŻARNICZA; 2.1. Konstrukcja (stelaż) zabudowy oraz pokrycie zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję stal nierdzewna, aluminium. Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty na sprzęt i armaturę nie powodujące przemieszczania sprzętu podczas jazdy, wykonane wg wymagań zamawiającego oraz wykonana z materiałów odpornych na korozję skrzynia na sprzęt o wymiarach 220x60x30cm z oświetleniem jej wnętrza Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu. Ostatni szczebel przy wierzchołku drabinki wykonany w formie podestu ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu pojazdu. Rozłożenie drabinki powinno być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz powodować załączanie oświetlenia dachu pojazdu Skrytki na sprzęt i wyposażenie oraz przedział autopompy zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek. Wewnątrz skrytek zamocowane półki umożliwiające ich regulację w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika 2.6. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki, w kabinie wymagana sygnalizacja otwarcia skrytki, główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości /zgodnie z wymaganiami/ 1 m w warunkach słabej widoczności Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic) Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m 3, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75 mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody - wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym ogrzewaniem tego samego producenta jak urządzenie w kabinie Autopompa dwuzakresowa z jednym stopniem niskiego i z jednym stopniem wysokiego

12 ciśnienia. Wydajność autopompy nie mniejsza niż 2400 dm 3 /min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niż 400 dm 3 /min przy ciśnieniu min. 4,0MPa. Napęd autopompy, wałem napędowym bezpośrednio z przystawki odbioru mocy podwozia samochodu bez stosowania dodatkowej przekładni zwiększającej lub zmniejszającej obroty pompy Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania l,5m Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia zakończona prądownicą wodno- pianową uniwersalną typu TURBOJET o ciśnieniu roboczym od 0,35 do 4,0 MPa o płynnie regulowanym przepływie w zakresie od 50 do 230 l/min, umożliwiającą podanie prądu zwartego o długości rzutu nie mniejszym niż 35m. Prądownica wyposażona w nasadkę do podawania piany ciężkiej. Do zwijania węża należy zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym. Urządzenie to powinno być uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym wyłącznikiem nożnym. Urządzenie wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, i korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: dwóch nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; działka wodno-pianowego na dachu pojazdu zbiornika samochodu Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s Autopompa musi umożliwiać podawanie wody lub piany podczas poruszania się pojazdu Podwozie samochodu musi być wyposażone w urządzenie zdalnego sterowania sprzęgłem umożliwiające załączanie i wyłączanie przystawki napędu autopompy z pulpitu obsługi autopompy W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, miernik prędkości obrotowej wału autopompy, włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, schemat układu wodno-pianowego W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu; licznik motogodzin pracy autopompy wskaźnik stopnia naładowania akumulatorów uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów oraz po włączeniu hamulca pomocniczego Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do zbiornika samochodu), automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na prace ręczną. Praca automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75% napełnienia Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% zgodnie z wymaganiami i 6 % ( tolerancja ±0,5%) w całym zakresie wydajności pompy Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia

13 tłoczenia Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 C oraz skuteczne odwadnianie Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy W zabudowie pożarniczej pojazdu należy zamontować wysuwane stelaże do przewożenia 6 aparatów powietrznych jednobutlowych i pięciu butli zapasowych (stalowych). Aparaty zamocowane na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie ich przez członków załogi bez zdejmowania ze stelaża W kabinie załogi pojazdu umieszczenie i zamocowanie 5 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi w wykonaniu EX. W ofercie należy zamieścić informację dotyczącą bilansu masowego pojazdu z wyszczególnieniem na: masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, masę własną pojazdu, masę wyposażenia, obciążenie strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekraczać 3%). Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury oraz aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania" (Dz.U. nr 143 poz z 2007r. z późn. zmianami). Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć zamawiającemu w dniu odbioru samochodu. 3. POJAZD NALEŻY WYPOSAŻYĆ I WYKONAĆ ZAMOCOWANIE NASTĘPUJĄCEGO SPRZĘTU; Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka. Węże, armatura i osprzęt Węże tłoczne W ŁA 10 szt Węże tłoczne W LA 10 szt Wąż tłoczny W-75 [5 m] 2 szt Noszak do węży 1 szt Podpinki wężowe 4 szt Siodełko wężowe 2 szt Prądownica wodna 52 TURBOJET musi zapewnić 2 szt zasilanie Storz 52 mm, na łożysku obrotowym, uchwyt pistoletowy, zakres wydajności l/min strumień zwarty i rozproszony (płynna regulacja), zasięg maksymalny min. 47 m, współpraca z nasadą pianową do piany ciężkiej współpraca z nasadą pianową do piany średniej funkcja przepłukiwania prądownicy podczas pracy możliwość przepływu zanieczyszczeń stały o średnicy do 6 mm sprzęt musi znosić wielokrotny upadek z wysokości min. 2m na beton Prądownica wodna 75 TURBOJET musi zapewniać: 2 szt zasilanie typu Storz 75 mm, na łożysku obrotowym zakres wydajności m/min, strumień zwarty i rozproszony (płynna regulacja) zasięg maksymalny min. 58 m,

14 uchwyt pistoletowy, współpraca z nasadą pianową do piany ciężkiej współpraca z nasadą pianową do piany średniej funkcja przepłukiwania prądownicy podczas pracy możliwość przepływu zanieczyszczeń stały o średnicy do 6 mm sprzęt musi znosić wielokrotny upadek z wysokości min. 2m na beton nasada pianowa do piany ciężkiej (współczynnik spienienia 12:1) współpracująca z prądownicą wodną 52 TURBOJET szt nasada pianowa do piany ciężkiej (współczynnik spienienia 12:1) współpracująca z prądownicą wodną 75 TURBOJET szt nasada pianowa do piany średniej (współczynnik spienienia 50:1) współpracująca z prądownicą wodną 75 TURBOJET szt nasada pianowa do piany średniej (współczynnik spienienia 50:1) współpracująca z prądownicą wodną 52 TURBOJET szt Prądownica wodna z zaworem kulowym szt Przełącznik 110/75 1 szt Przełącznik 75/52 4 szt Rozdzielacz kulowy 75/ szt. Sprzęt ratowniczy Drabina dwuprzęsłowa wysuwana (typu D10W) 1 kpl Pilarka do drewna o napędzie spalinowym; 1 kpl. * ciężar bez prowadnicy piły łańcuchowej max. 4,5 kg. * moc min. 1,0kW * stosunek ciężaru do mocy min. 3,0 kg/kw * pojemność skokowa min. 30,0 cm³ * maksymalna długość prowadnicy 35 cm Przecinarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (betonu, stali) 1 kpl. * ciężar bez tarczy tnącej max. 10 kg. * moc min. 3,2 kw * pojemność skokowa min. 64,0 cm³ * minimalna średnica tarczy tnącej 300 mm Motopompa pływająca o parametrach nie gorszych niż: wydajność nie mniejsza nią 1200 l/min nasada tłoczna Storz 75 mm zanurzenie nie większe niż 70 mm silnik benzynowy 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 5,5 KM zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 2 l masa całkowita nie większa niż 30 kg. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności Agregat prądotwórczy min. 3,5 kva (50Hz, IP 54, 230V, 400V) 1 szt Maszt oświetleniowy zamontowany na stałe w samochodzie, wysuwany pneumatycznie, z najaśnicami halogenowymi min 2 x 1000 W. Podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni oraz sygnalizacją świetlną w kabinie kierowcy informującą o wysuniętym maszcie 1 kpl Statywy do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami 10 kpl Taśma do odgradzania miejsca akcji z folii biało-czerwonej o długości 500 m. 2 szt. Sprzęt pozostały Miotła kokosowa z trzonkiem 1 szt Kanistry na paliwo szt Kliny pod koła 2 szt Zakrycie na studzienki 1 szt.

15 Pieczątka Wykonawcy Załącznik numer 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zakup średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego GBA z napędem terenowym 4x4-1 szt. Nazwa i siedziba Wykonawcy: REGON... NIP... tel fax Określenie wynagrodzenia ofertowego (liczbowo i słownie): Oferujemy wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie : Cena brutto:... zł. (słownie brutto:...). kwota VAT (...% )... wartość netto:... zł. Lp. 1. Przedmiot zamówienia Samochód ratowniczo gaśniczy z napędem terenowym 4x4 j.m Ilość szt. 1 Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT. % Wartość brutto Cena brutto obejmuje pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT. 2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Oświadczamy, że projekt umowy ( zał. nr 5 ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oświadczamy, że jesteśmy w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto w przypadku wybrania mojej oferty w dacie podpisania umowy. 3. Podwykonawcy: 1. Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam / przy realizacji zamówienia korzystać z podwykonawców. 2. Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 1....,

16 , 3...., 4...., 4. Oświadczam, że na cały przedmiot zamówienia udzielam...(minimum 24 m-ce), miesięcznej gwarancji, na działko. (minimum 10 lat) letniej gwarancji, oraz rękojmi. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić wszystkie załączniki) *niepotrzebne skreślić *miejsca wykropkowane należy wypełnić... data, imię i nazwisko, pieczęć osoby /osób uprawnionych

17 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP, REGON:.,... Tel./faks:... Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) spełniam warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Miejscowość, data: podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

18 Załącznik nr 4 do SIWZ.. pieczątka Wykonawcy WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Nazwa i siedziba Wykonawcy: Przedmiot zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo GBA z napędem terenowym 4x4 1 sztuka Lp. Przedmiot zamówienia Odbiorca Wartość zamówienia Termin realizacji Dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie... data, imię i nazwisko, pieczęć osoby /osób uprawnionych

19 Załącznik nr 5 do SIWZ KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO PERSONELU 1. Zatrudnienie Rok Personel techniczny Personel administracyjno-finansowy Łącznie 2. Kadra zarządzająca i techniczna (np. Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Pełnomocnicy, Główni Księgowi oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych firmy) Nr Imię Praktyka w latach Rodzaj Nazwisko Stanowisko Wykształcenie Ogółem W firmie Wykonawcy Uprawnień Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... ( podpis i pieczęć ) data :... UWAGA : oświadczenie dotyczy również podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z Nimi stosunków może polegać Wykonawca ( art. 26 ust 2b i 2c ustawy Pzp)

20 Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Sprzęt niezbędny lub dostępny w związku z realizacją zamówienia. 1/ Należy opisać każdą główną pozycję, którą wykonawca zamierza wykorzystać dla realizacji zamówienia. Wyposażenie wymienione poniżej ma być przeznaczone wyłącznie dla realizacji niniejszej umowy, w zakresie, w jakim jest ono potrzebne. 2/ W przypadku konsorcjum, niezbędna jest tylko jedna lista. 3/ Jeżeli zachodzi potrzeba lista należy wydłużyć. Lp OPIS (typ/producent/model) (przykładowy) Charakterystyka techniczna Wiek (w latach) Ilość [ szt.] Własny (W) lub Wynajęty (Wyn) / / / / / / Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... ( podpis i pieczęć ) data :... UWAGA : oświadczenie dotyczy również podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z Nimi stosunków może polegać Wykonawca ( art. 26 ust 2b i 2c ustawy Pzp)

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. 3. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu: 1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Nr sprawy IZP. 271.3.2.2012 załącznik do siwz oraz oferty Dostawcy Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Załącznik nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń ekologicznych L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Specyfikacja Techniczna dotycząca zamówienia na: Dostawę 3 sztuk ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 L.p Wyszczególnienie Wymagania Wypełnia Oferent Minimum 1 Podwozie z

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 Dodatek nr 1 do SIWZ Załącznik nr...do oferty Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r.

Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. UM-AM-341/ 006 /2010 OGŁOSZENIE Polanica-Zdrój 11-08-2010 r. 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74) 868-06-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Tom III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyglinek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:241238-2010:text:pl:html PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355120-2010:text:pl:html PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową 2010/S 232-355120 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 341-1/10 Śliwice,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 Zał. nr 3 do SIWZ WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 LP. Żądane Warunki Zamawiającego Warunki 1. Podwozie z kabiną 1.1 Pojazd

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową

Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i kabiną 3 osobową LP. WARUNKI UWAGI I. Podwozie z kabiną: Podać markę i typ samochodu 1. Pojazd fabrycznie nowy. Pojazd

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: Załącznik Nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO: PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH SAMOCHODU POŻARNICZEGO 1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OFEROWANE PARAMERTY - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

OFEROWANE PARAMERTY - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ USUWANIA SKAŻEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA - STZ I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Załącznik nr 2 do SIWZ MK. 341-3/09 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU Podstawowe wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego PN-EN 1846-1:S-2-6-5000-8/3200-1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Żądane Oferowane Informacje ogólne Pojazdy powinny być zbudowane i wyposażone zgodnie z postanowieniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 PT.2370.6.1.2015 Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 W dniach 29 i 31 lipca 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie gm. Gózd

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie gm. Gózd OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 euro Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 17.10.2008r. Nr sprawy: 3410-6/2008 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 +Załącznik nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3

L.p. WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU* OKREŚLONE W SIWZ 1 2 3 Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: Rz.271.57.2011 Wymagania Taktyczno - Techniczne dla samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego typ ciężki 4x4 dla Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mielec dnia 16.09.2015r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mielec na podstawie 2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4. Straży Pożarnej w Woli Prażmowskiej.

Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4. Straży Pożarnej w Woli Prażmowskiej. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Prażmów: Zakup używanego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań

.. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań .. załącznik nr 1 A do SIWZ Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Zasań L.P I. WYMAGANIA PODSTAWOWE Pojazd powinien spełniać wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 z pompą i zbiornikiem, przewidzianego do realizacji zadania pn. ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO- ZP.271.38.4.2015 Zielona Góra,16 lipca 2015 r. RISS 2930759 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone

Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone Wymagania dla nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Podczerwone Załącznik nr 6 do SIWZ L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KARGOWEJ Kargowa, 22 listopada 2012 r. 1 1. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV. Główny przedmiot 34.14.42.10-3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KŁODZKU ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy GMINA MIASTO RACIĄŻ Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu Numer ogłoszenia: 236658-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Załącznik nr 5 do SIWZ Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Łomianki, 29 październik 2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/ Reszel: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 Zał. nr 2 do SIWZ WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO (GCBA) Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4x4) PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1 LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE WYKONAWCY 1. Podwozie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny WZÓR Załącznik nr 1... (miejscowość i data) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... Tel... Fax... Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna 6 44 238 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

W ramach dostawy oferuję fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. - marka/typ... - rok produkcji...

W ramach dostawy oferuję fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. - marka/typ... - rok produkcji... Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zakrzewo L.p. Wyszczególnienie W ramach dostawy oferuję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo