SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 do umowy Nr.../06 ZP /2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POJAZDU KOMUNALNEGO URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego Wykaz dokumentów: Rozdział 1 : Formularz oferty Rozdział 2 : Instrukcja dla oferentów Rozdział 3 : Projekt umowy Z A T W I E R D Z A M PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU Węgrów, dnia (-) Grzegorz Wyrzykowski

2 2 * ROZDZIAŁ 1 * OFERTA NR (nazwa oferenta) (siedziba oferenta) Do Przewodniczącego Zarządu Związku Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzień 20 września 2006 roku na dostawę pojazdu komunalnego urządzenia ssąco-płuczącego dla potrzeb Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej Oferujemy realizacje przedmiotowego zamówienia na kwotę... zł (słownie:...) plus obowiązujący podatek VAT (...%), łącznie...złotych (słownie...) 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.). 3. Oświadczamy, Ŝe nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 cyt. wyŝej ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Na przedmiot umowy udzielamy... lat(a) gwarancji. 7. Załączamy opis techniczny oferowanego urządzenia (kolejność wg specyfikacji)...., dnia... Podpisano... /upowaŝniony przedstawiciel/

3 3 * ROZDZIAŁ 2 * Instrukcja dla oferentów 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, ul. Gdańska 118, tel. (025) , fax (025) , reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku i Członka Zarządu, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do wzięcia udziału w ogłoszonym na dzień r. przetargu nieograniczonym i złoŝenia oferty na dostawę pojazdu komunalnego urządzenia ssącopłuczącego o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego. 2. Termin realizacji zamówienia: r. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający wszystkie warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiającemu naleŝy przedstawić, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) sprawozdanie finansowe, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią o badanym sprawozdaniu a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŝności za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; f) Informację banku, w którym posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

4 4 5. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu komunalnego urządzenia ssącopłuczącego o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego o następujących wymaganiach technicznych: - Zbiornik : - cylindryczny lub owalny o całkowitej pojemności 3000 l - wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm - zabezpieczony przed korozją - pojemność zbiornika wody czystej 1000 l - pojemność zbiornika na osady 2000 l - połączenie zbiorników umoŝliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą - mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy - tylna klapa zbiornika na osad do opróŝniania otwierana i zamykana hydraulicznie - zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na klapie tylnej - fartuch wylotowy za stali nierdzewnej wystający poza gabaryt samochodu - zbiornik powinien posiadać wzierniki poziomu - bęben z węŝem ssącym Ø 75 mm, długości 25 mb umieszczony w tylnej części zbiornika - wąŝ Ø 75 mm na bęben moŝe być nawijany i rozwijany ręcznie - wąŝ powinien być zakończony rurą ssącą Ø 75 mm - obrotowy bęben do nawijania węŝa ciśnieniowego DN 13 o długości80mb z napędem mechanicznym i płynną regulacją prędkości w obu kierunkach i pozycją wolnego biegu, umieszczony w tylnej części zbiornika - urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym - bęben z węŝem napełniającym do wody czystej DN 19 o długości L=50 mb z końcówkami do zaworu czerpalnego i do hydrantu p. poŝ. Ø 80 mm nadziemnego (końcówka Ø 75 mm) - system kontroli poziomu wody w zbiorniku - dodatkowy komplet węŝy ssących Ø 75 mm łączonych o długości 9,0m z rurą ssącą z rozdrabniaczem twardych osadów o długości 3,0mb - komplet dysz czyszczących: standard, z pilotem, udraŝniająca, cięŝka, rotacyjna, pistolet ciśnieniowy do czyszczenia studni - panel sterujący z tyłu pojazdu - zamykane pojemniki na węŝe ssące i osprzęt po obu stronach zbiornika - Napęd urządzenia: - silnik wysokopręŝny 4-cylindrowy o mocy minimum 42 KM z moŝliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezaleŝnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznym i licznikiem motogodzin, zbiornikiem paliwa - Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna z automatycznym regulatorem ciśnienia, ciśnienie robocze min 150 bar, wydajność minimalna 70 l/ min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem

5 5 - Układ ssący: - Pompa próŝniowa o wydajności minimum 300 m³/h, trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie - Podwozie samochodowe: - masa całkowita pojazdu po zabudowie 7,5 t ~ 8,6 ton - rozstaw osi około 3300 mm - silnik wysokopręŝny o mocy min. 100 KW/136 km, chłodzony cieczą - wspomaganie układu kierowniczego - blokada mechanizmu róŝnicowego - tachometr dla 2-ch kierowców - system antyblokujący ABS - wskaźnik temperatury zewnętrznej - regulacja kolumny kierowniczej - regulowane lampy przednie - ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu - światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył) - kabina kierowcy 3 osobowa, ogrzewana, kolor niebieski - pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - koło zapasowe, - hak i złącza do holowania przyczepy - ponadto pojazd naleŝy wyposaŝyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach publicznych - Inne: - instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części - naleŝy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie), którzy będą obsługiwać urządzenie - pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu cięŝarowego i przewozu 3-ch osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego - gwarancja na okres co najmniej 24 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym Oferent poda w ofercie markę, typ i producenta podwozia oraz urządzenia ssąco płuczącego. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty (na załączonym druku) z załączonym opisem technicznym urządzenia w kolejności wg specyfikacji; b) Dokumenty określone w punkcie 4 a, b, c, d, e, f, g; c) Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat sprzętu o porównywalnych parametrach (nie mniej niŝ 3 szt.) na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji pojazd komunalny urządzenie ssąco - płuczące potwierdzone referencjami od Zamawiających. d) Dowód wpłaty wadium (ksero)

6 6 7. Wymagania dotyczące wniesienia wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 7.1 Wartość wadium 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł). 7.2 Termin złoŝenia wadium r. do godz płatne przelewem w PKO BP S.A. O/Węgrów KaŜdy oferent przedłoŝy tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Oferent moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono SIWZ. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 13. Oferta powinna zawierać całość zamówienia. 14. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru oferenta. 15. Dostawca udzieli okresu gwarancji nie krótszego niŝ 2 lata. 16. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 17. Oferta będzie napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie stronice oferty, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 18. Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, przy czym koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 oraz będzie posiadać oznaczenie: Dostawa pojazdu komunalnego - urządzenia ssąco-płuczącego oraz Nie otwierać przed roku do godz.12:30. Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

7 7 19. Ofertę naleŝy złoŝyć w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, kod: , ul. Gdańska 118, sekretariat nie później niŝ do roku do godz. 12:00. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty wariantowej. Oferent (na swój wniosek) otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. 20. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 19. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 18 a zewnętrzna i wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. Oferent nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert. 21. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu roku o godzinie 12:30 w siedzibie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie sali konferencyjnej. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone WYCOFANE zastaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 22. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. JeŜeli wystąpi rozbieŝność pomiędzy ceną wyraŝoną cyframi i słownie, waŝna będzie cena wyraŝona słownie. Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana zgodnie z powyŝszą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta. Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniŝszą cenę. 23. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 24 i art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 24. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną. 25. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 26. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest P. Sławomir Wrzosek tel. (025) , tel. kom. (0) w godzinach w dni powszednie.

8 8 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 28. Protesty i odwołania. 1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internatowej lub na stronach portalu internatowego Urzędu jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internatowej jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; - przepisu pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się. 4. JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŝ przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia SIWZ jednak nie później niŝ: 1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; - przepisu pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9 9 8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia; 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 9. Protest inny niŝ wymieniony wyŝej, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 10. Brak rozstrzygnięcia protestów w terminach określonych w pkt 8 uznaje się za ich oddalenie. 11. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie rozpoznaje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Na wyrok zespół arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezes Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

10 10 ZP /2006 Załącznik Nr 1 do specyfikacji pojazd komunalny urządzenie ssąco-płuczące Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat sprzętu o porównywalnych parametrach Lp. Przedmiot Wartość Nazwa odbiorcy W załączeniu referencje

11 11 Umowa Nr.../2006 zawarta w Węgrowie w dniu roku pomiędzy 1) Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska 118 NIP: REGON: reprezentowanym przez: 1. Grzegorz Wyrzykowski Przewodniczący Zarządu Związku 2. Bogusław Szymański Członek Zarządu zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym, a 2) NIP:... REGON:... reprezentowanym przez: zwanego w dalszej treści umowy Dostawcą na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, o treści następującej: 1 1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania realizację dostawy pojazdu komunalnego - urządzenia ssąco-płuczącego. 2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 winien spełnić następujące parametry i wymagania techniczne: 1. Pojazd komunalny urządzenie ssąco-płuczące o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego o następujących wymaganiach technicznych: - Zbiornik : - Cylindryczny lub owalny o całkowitej pojemności 3000 l - wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm - zabezpieczony przed korozją - pojemność zbiornika wody czystej 1000 l - pojemność zbiornika na osady 2000 l - połączenie zbiorników umoŝliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą - mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy - tylna klapa zbiornika na osad do opróŝniania otwierana i zamykana hydraulicznie - zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na klapie tylnej - fartuch wylotowy za stali nierdzewnej wystający poza gabaryt samochodu - zbiornik powinien posiadać wzierniki poziomu - obrotowy bęben z węŝem ssącym Ø 75 mm, długości 25 mb umieszczony w tylnej części zbiornika - wąŝ Ø 75 mm na bęben moŝe być nawijany i rozwijany ręcznie - wąŝ powinien być zakończony rurą ssącą Ø 75 mm

12 12 - bęben do nawijania węŝa ciśnieniowego DN 13 o długości80mb z napędem mechanicznym i płynną regulacją prędkości w obu kierunkach i pozycją wolnego biegu, umieszczony w tylnej części zbiornika - urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym - bęben z węŝem napełniającym do wody czystej DN 19 o długości L=50 mb z końcówkami do zaworu czerpalnego i do hydrantu p. poŝ. Ø 80 mm nadziemnego (końcówka Ø 75 mm) - system kontroli poziomu wody w zbiorniku - dodatkowy komplet węŝy ssących Ø 75 mm łączonych o długości 9,0m z rurą ssącą z rozdrabniaczem twardych osadów o długości 3,0mb - komplet dysz czyszczących: standard, z pilotem, udraŝniająca, cięŝka, rotacyjna, pistolet ciśnieniowy do czyszczenia studni - panel sterujący z tyłu pojazdu - zamykane pojemniki na węŝe ssące i osprzęt po obu stronach zbiornika - Napęd urządzenia: - silnik wysokopręŝny 4-cylindrowy o mocy minimum 42 KM z moŝliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezaleŝnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznym i licznikiem motogodzin, zbiornikiem paliwa - Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna z automatycznym regulatorem ciśnienia, ciśnienie robocze min 150 bar, wydajność minimalna 70 l/ min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem - Układ ssący: - Pompa próŝniowa o wydajności minimum 300 m³/h, trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie - Podwozie samochodowe : - masa całkowita pojazdu po zabudowie 7,5 t ~ 8,6 ton - rozstaw osi około 3300 mm - silnik wysokopręŝny o mocy min. 100 KW/136 km, chłodzony cieczą - wspomaganie układu kierowniczego - blokada mechanizmu róŝnicowego - tachometr dla 2-ch kierowców - system ABS - wskaźnik temperatury zewnętrznej - regulacja kolumny kierowniczej - regulowane lampy przednie - ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu - światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył) - kabina kierowcy kolor niebieski ogrzewana, 3 - osobowa - pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - koło zapasowe, - hak i złącza do holowania przyczepy - ponadto pojazd naleŝy wyposaŝyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach publicznych

13 13 - Inne: - instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części - naleŝy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie), którzy będą obsługiwać urządzenie - pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu cięŝarowego i przewozu 3-ch osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego - gwarancja na okres co najmniej 24 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 3. Przedmiot dostawy winien spełniać takŝe warunki oferty Dostawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Strony ustalają następujące terminy dostawy: Termin dostawy określony w ust. 1, moŝe być zmieniony w przypadku braku środków finansowych u zamawiającego, takŝe w przypadku nie terminowego otrzymania poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawca nie będzie naliczał kar umownych i nie będzie dochodził odszkodowań uzupełniających Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy stosownie do złoŝonej oferty na kwotę:... złotych (słownie... ) + VAT, łącznie... złotych ( słownie: ) 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy. Ustala się termin płatności faktury na 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 3. Za przekroczenie terminów płatności określonych w ust. 2, Dostawca moŝe naliczać odsetki ustawowe Z tytułu nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za przekroczenie terminu dostawy określonego w 2 umowy w wysokości 1000 złotych za kaŝdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 1000 złotych za kaŝdy dzień zwłoki; c) za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego złotych (dziesięć tysięcy złotych)

14 14 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po pisemnej informacji Dostawcy na 7 dni przed planowanym terminem dostawy. Dostawca udziela... letniej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego. Inne postanowienia umowy: Zamawiający stosownie do art. 145 ust 1 Prawo zamówień publicznych moŝe odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nie uzyskania poŝyczki na zakup przedmiotu umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub nie uzyskania kredytu bankowego. Zmiana niniejszej umowy moŝe nastąpić w drodze pisemnych aneksów do umowy W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Dostawca i Zamawiający są zobowiązani do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje składa się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia przez jedną ze stron umowy. 3. Strona, do której kierowana jest reklamacja ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się w terminie 14 dni od daty złoŝenia roszczenia. 4. W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi na roszczenie strony mogą wystąpić na drogę sądową. 11 W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8

15 15 12 Integralną częścią umowy są: 1). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 13 Umowy sporządzane są w 4 jednakowych egzemplarzach po 2 dla kaŝdej ze stron: Dostawca: Zamawiający:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. Wykaz dokumentów: 1. Instrukcja dla dostawców. 2. Formularz oferty. 3. Wzór umowy.

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Zakład Pogrzebowy Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Masarska 13, tel (0 68) 320-22-35, fax. (0 68) 320-22-35, Regon 970047810, zwany dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 Warszawa, dnia 15.12.2009 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna Czerwionka Leszczyny WZÓR Załącznik nr 1... (miejscowość i data) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... Tel... Fax... Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach ul. Polna 6 44 238 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2009-04-02 13:20 Poznań: Wykonanie robót budowlanych (ogólnobudowlanych i elektrycznych) obejmujących likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - montaŝ wind zewnętrznych -

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta 2008/S 117-156186

18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta 2008/S 117-156186 18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Bydgoszcz: Części i akcesoria do pojazdów i silników do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout. Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów - wykonanie nowej O G Ł O S Z E N I E

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów - wykonanie nowej O G Ł O S Z E N I E UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności P G K "śyrardów" Sp. z o.o. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów - wykonanie nowej O G Ł O S Z E N I E o przetargu

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Teresin mazowieckie

Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Teresin mazowieckie FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej.

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie realizowane na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

- część druga: Dostawa 11 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem 4x4, z funkcja ograniczania skaŝeń. 2.1.

- część druga: Dostawa 11 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem 4x4, z funkcja ograniczania skaŝeń. 2.1. 1 - część druga: Dostawa 11 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem 4x4, z funkcja ograniczania skaŝeń. 2.1. Informacje dodatkowe Szczegółowe parametry techniczno-uŝytkowe zostały

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach Wykaz dokumentów: 1. Formularz oferty 2. Instrukcja dla wykonawców 3. Zestaw wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: ZP/115/09 Poznań, 29 czerwca 2009 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŝ kwota unijna dla dostaw/usług tj 206000 euro nr sprawy: AP341-93/08 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla. zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II.

Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla. zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II. Page 1 of 5 Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409815-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S 225-409815 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

2.0 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.0 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Sygn. Akt ZP - 10 / 2006 Gdańsk, dnia 14.11.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego poniŝej 60 000 euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego poniŝej 60 000 euro. 1 OW.3410-4/2007 tel/fax (084) 651-24-66 lub 651-24-74 e-mail: grabowiec@poczta.internetdsl.pl www.grabowiec.pl Konto bankowe: 35 9644 1020 2006 2000 2512 0023 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Do: Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia z dnia... nr... o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo