SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 do umowy Nr.../06 ZP /2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POJAZDU KOMUNALNEGO URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego Wykaz dokumentów: Rozdział 1 : Formularz oferty Rozdział 2 : Instrukcja dla oferentów Rozdział 3 : Projekt umowy Z A T W I E R D Z A M PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU Węgrów, dnia (-) Grzegorz Wyrzykowski

2 2 * ROZDZIAŁ 1 * OFERTA NR (nazwa oferenta) (siedziba oferenta) Do Przewodniczącego Zarządu Związku Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzień 20 września 2006 roku na dostawę pojazdu komunalnego urządzenia ssąco-płuczącego dla potrzeb Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej Oferujemy realizacje przedmiotowego zamówienia na kwotę... zł (słownie:...) plus obowiązujący podatek VAT (...%), łącznie...złotych (słownie...) 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.). 3. Oświadczamy, Ŝe nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 cyt. wyŝej ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Na przedmiot umowy udzielamy... lat(a) gwarancji. 7. Załączamy opis techniczny oferowanego urządzenia (kolejność wg specyfikacji)...., dnia... Podpisano... /upowaŝniony przedstawiciel/

3 3 * ROZDZIAŁ 2 * Instrukcja dla oferentów 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, ul. Gdańska 118, tel. (025) , fax (025) , reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku i Członka Zarządu, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do wzięcia udziału w ogłoszonym na dzień r. przetargu nieograniczonym i złoŝenia oferty na dostawę pojazdu komunalnego urządzenia ssącopłuczącego o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego. 2. Termin realizacji zamówienia: r. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający wszystkie warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiającemu naleŝy przedstawić, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) sprawozdanie finansowe, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią o badanym sprawozdaniu a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŝności za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; f) Informację banku, w którym posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

4 4 5. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu komunalnego urządzenia ssącopłuczącego o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego o następujących wymaganiach technicznych: - Zbiornik : - cylindryczny lub owalny o całkowitej pojemności 3000 l - wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm - zabezpieczony przed korozją - pojemność zbiornika wody czystej 1000 l - pojemność zbiornika na osady 2000 l - połączenie zbiorników umoŝliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą - mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy - tylna klapa zbiornika na osad do opróŝniania otwierana i zamykana hydraulicznie - zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na klapie tylnej - fartuch wylotowy za stali nierdzewnej wystający poza gabaryt samochodu - zbiornik powinien posiadać wzierniki poziomu - bęben z węŝem ssącym Ø 75 mm, długości 25 mb umieszczony w tylnej części zbiornika - wąŝ Ø 75 mm na bęben moŝe być nawijany i rozwijany ręcznie - wąŝ powinien być zakończony rurą ssącą Ø 75 mm - obrotowy bęben do nawijania węŝa ciśnieniowego DN 13 o długości80mb z napędem mechanicznym i płynną regulacją prędkości w obu kierunkach i pozycją wolnego biegu, umieszczony w tylnej części zbiornika - urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym - bęben z węŝem napełniającym do wody czystej DN 19 o długości L=50 mb z końcówkami do zaworu czerpalnego i do hydrantu p. poŝ. Ø 80 mm nadziemnego (końcówka Ø 75 mm) - system kontroli poziomu wody w zbiorniku - dodatkowy komplet węŝy ssących Ø 75 mm łączonych o długości 9,0m z rurą ssącą z rozdrabniaczem twardych osadów o długości 3,0mb - komplet dysz czyszczących: standard, z pilotem, udraŝniająca, cięŝka, rotacyjna, pistolet ciśnieniowy do czyszczenia studni - panel sterujący z tyłu pojazdu - zamykane pojemniki na węŝe ssące i osprzęt po obu stronach zbiornika - Napęd urządzenia: - silnik wysokopręŝny 4-cylindrowy o mocy minimum 42 KM z moŝliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezaleŝnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznym i licznikiem motogodzin, zbiornikiem paliwa - Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna z automatycznym regulatorem ciśnienia, ciśnienie robocze min 150 bar, wydajność minimalna 70 l/ min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem

5 5 - Układ ssący: - Pompa próŝniowa o wydajności minimum 300 m³/h, trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie - Podwozie samochodowe: - masa całkowita pojazdu po zabudowie 7,5 t ~ 8,6 ton - rozstaw osi około 3300 mm - silnik wysokopręŝny o mocy min. 100 KW/136 km, chłodzony cieczą - wspomaganie układu kierowniczego - blokada mechanizmu róŝnicowego - tachometr dla 2-ch kierowców - system antyblokujący ABS - wskaźnik temperatury zewnętrznej - regulacja kolumny kierowniczej - regulowane lampy przednie - ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu - światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył) - kabina kierowcy 3 osobowa, ogrzewana, kolor niebieski - pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - koło zapasowe, - hak i złącza do holowania przyczepy - ponadto pojazd naleŝy wyposaŝyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach publicznych - Inne: - instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części - naleŝy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie), którzy będą obsługiwać urządzenie - pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu cięŝarowego i przewozu 3-ch osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego - gwarancja na okres co najmniej 24 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym Oferent poda w ofercie markę, typ i producenta podwozia oraz urządzenia ssąco płuczącego. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty (na załączonym druku) z załączonym opisem technicznym urządzenia w kolejności wg specyfikacji; b) Dokumenty określone w punkcie 4 a, b, c, d, e, f, g; c) Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat sprzętu o porównywalnych parametrach (nie mniej niŝ 3 szt.) na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji pojazd komunalny urządzenie ssąco - płuczące potwierdzone referencjami od Zamawiających. d) Dowód wpłaty wadium (ksero)

6 6 7. Wymagania dotyczące wniesienia wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 7.1 Wartość wadium 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł). 7.2 Termin złoŝenia wadium r. do godz płatne przelewem w PKO BP S.A. O/Węgrów KaŜdy oferent przedłoŝy tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Oferent moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono SIWZ. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 13. Oferta powinna zawierać całość zamówienia. 14. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru oferenta. 15. Dostawca udzieli okresu gwarancji nie krótszego niŝ 2 lata. 16. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 17. Oferta będzie napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie stronice oferty, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 18. Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, przy czym koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 oraz będzie posiadać oznaczenie: Dostawa pojazdu komunalnego - urządzenia ssąco-płuczącego oraz Nie otwierać przed roku do godz.12:30. Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

7 7 19. Ofertę naleŝy złoŝyć w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, kod: , ul. Gdańska 118, sekretariat nie później niŝ do roku do godz. 12:00. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania oferty wariantowej. Oferent (na swój wniosek) otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. 20. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 19. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 18 a zewnętrzna i wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. Oferent nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert. 21. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu roku o godzinie 12:30 w siedzibie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie sali konferencyjnej. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone WYCOFANE zastaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 22. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. JeŜeli wystąpi rozbieŝność pomiędzy ceną wyraŝoną cyframi i słownie, waŝna będzie cena wyraŝona słownie. Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana zgodnie z powyŝszą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta. Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniŝszą cenę. 23. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 24 i art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 24. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną. 25. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 26. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest P. Sławomir Wrzosek tel. (025) , tel. kom. (0) w godzinach w dni powszednie.

8 8 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 28. Protesty i odwołania. 1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internatowej lub na stronach portalu internatowego Urzędu jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internatowej jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; - przepisu pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się. 4. JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŝ przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia SIWZ jednak nie później niŝ: 1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; - przepisu pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9 9 8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia; 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 9. Protest inny niŝ wymieniony wyŝej, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 10. Brak rozstrzygnięcia protestów w terminach określonych w pkt 8 uznaje się za ich oddalenie. 11. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie rozpoznaje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Na wyrok zespół arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezes Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

10 10 ZP /2006 Załącznik Nr 1 do specyfikacji pojazd komunalny urządzenie ssąco-płuczące Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat sprzętu o porównywalnych parametrach Lp. Przedmiot Wartość Nazwa odbiorcy W załączeniu referencje

11 11 Umowa Nr.../2006 zawarta w Węgrowie w dniu roku pomiędzy 1) Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska 118 NIP: REGON: reprezentowanym przez: 1. Grzegorz Wyrzykowski Przewodniczący Zarządu Związku 2. Bogusław Szymański Członek Zarządu zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym, a 2) NIP:... REGON:... reprezentowanym przez: zwanego w dalszej treści umowy Dostawcą na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, o treści następującej: 1 1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania realizację dostawy pojazdu komunalnego - urządzenia ssąco-płuczącego. 2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 winien spełnić następujące parametry i wymagania techniczne: 1. Pojazd komunalny urządzenie ssąco-płuczące o poj. zbiorników 3000 l do płukania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwoziu lekkiego samochodu cięŝarowego o następujących wymaganiach technicznych: - Zbiornik : - Cylindryczny lub owalny o całkowitej pojemności 3000 l - wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm - zabezpieczony przed korozją - pojemność zbiornika wody czystej 1000 l - pojemność zbiornika na osady 2000 l - połączenie zbiorników umoŝliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą - mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy - tylna klapa zbiornika na osad do opróŝniania otwierana i zamykana hydraulicznie - zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na klapie tylnej - fartuch wylotowy za stali nierdzewnej wystający poza gabaryt samochodu - zbiornik powinien posiadać wzierniki poziomu - obrotowy bęben z węŝem ssącym Ø 75 mm, długości 25 mb umieszczony w tylnej części zbiornika - wąŝ Ø 75 mm na bęben moŝe być nawijany i rozwijany ręcznie - wąŝ powinien być zakończony rurą ssącą Ø 75 mm

12 12 - bęben do nawijania węŝa ciśnieniowego DN 13 o długości80mb z napędem mechanicznym i płynną regulacją prędkości w obu kierunkach i pozycją wolnego biegu, umieszczony w tylnej części zbiornika - urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym - bęben z węŝem napełniającym do wody czystej DN 19 o długości L=50 mb z końcówkami do zaworu czerpalnego i do hydrantu p. poŝ. Ø 80 mm nadziemnego (końcówka Ø 75 mm) - system kontroli poziomu wody w zbiorniku - dodatkowy komplet węŝy ssących Ø 75 mm łączonych o długości 9,0m z rurą ssącą z rozdrabniaczem twardych osadów o długości 3,0mb - komplet dysz czyszczących: standard, z pilotem, udraŝniająca, cięŝka, rotacyjna, pistolet ciśnieniowy do czyszczenia studni - panel sterujący z tyłu pojazdu - zamykane pojemniki na węŝe ssące i osprzęt po obu stronach zbiornika - Napęd urządzenia: - silnik wysokopręŝny 4-cylindrowy o mocy minimum 42 KM z moŝliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezaleŝnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznym i licznikiem motogodzin, zbiornikiem paliwa - Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna z automatycznym regulatorem ciśnienia, ciśnienie robocze min 150 bar, wydajność minimalna 70 l/ min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem - Układ ssący: - Pompa próŝniowa o wydajności minimum 300 m³/h, trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie - Podwozie samochodowe : - masa całkowita pojazdu po zabudowie 7,5 t ~ 8,6 ton - rozstaw osi około 3300 mm - silnik wysokopręŝny o mocy min. 100 KW/136 km, chłodzony cieczą - wspomaganie układu kierowniczego - blokada mechanizmu róŝnicowego - tachometr dla 2-ch kierowców - system ABS - wskaźnik temperatury zewnętrznej - regulacja kolumny kierowniczej - regulowane lampy przednie - ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu - światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył) - kabina kierowcy kolor niebieski ogrzewana, 3 - osobowa - pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - koło zapasowe, - hak i złącza do holowania przyczepy - ponadto pojazd naleŝy wyposaŝyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach publicznych

13 13 - Inne: - instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części - naleŝy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie), którzy będą obsługiwać urządzenie - pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu cięŝarowego i przewozu 3-ch osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego - gwarancja na okres co najmniej 24 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 3. Przedmiot dostawy winien spełniać takŝe warunki oferty Dostawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Strony ustalają następujące terminy dostawy: Termin dostawy określony w ust. 1, moŝe być zmieniony w przypadku braku środków finansowych u zamawiającego, takŝe w przypadku nie terminowego otrzymania poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawca nie będzie naliczał kar umownych i nie będzie dochodził odszkodowań uzupełniających Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy stosownie do złoŝonej oferty na kwotę:... złotych (słownie... ) + VAT, łącznie... złotych ( słownie: ) 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy. Ustala się termin płatności faktury na 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 3. Za przekroczenie terminów płatności określonych w ust. 2, Dostawca moŝe naliczać odsetki ustawowe Z tytułu nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za przekroczenie terminu dostawy określonego w 2 umowy w wysokości 1000 złotych za kaŝdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 1000 złotych za kaŝdy dzień zwłoki; c) za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego złotych (dziesięć tysięcy złotych)

14 14 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po pisemnej informacji Dostawcy na 7 dni przed planowanym terminem dostawy. Dostawca udziela... letniej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego. Inne postanowienia umowy: Zamawiający stosownie do art. 145 ust 1 Prawo zamówień publicznych moŝe odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nie uzyskania poŝyczki na zakup przedmiotu umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub nie uzyskania kredytu bankowego. Zmiana niniejszej umowy moŝe nastąpić w drodze pisemnych aneksów do umowy W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Dostawca i Zamawiający są zobowiązani do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje składa się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia przez jedną ze stron umowy. 3. Strona, do której kierowana jest reklamacja ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się w terminie 14 dni od daty złoŝenia roszczenia. 4. W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi na roszczenie strony mogą wystąpić na drogę sądową. 11 W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8

15 15 12 Integralną częścią umowy są: 1). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 13 Umowy sporządzane są w 4 jednakowych egzemplarzach po 2 dla kaŝdej ze stron: Dostawca: Zamawiający:

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo