Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535), REGON , NIP , reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a.... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, zwanymi dalej także Stroną lub łącznie Stronami. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, ze zm.) (dalej jako Pzp), sygnatura postępowania BZP/32/DLA/2013 Przedmiot umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych, (dalej zwanych samochodami) świadczony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, o standardzie określonym szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy, w ilości, terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem lub prawnym dysponentem samochodów, które są przedmiotem najmu wynikającego z niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zakres jego uprawnień do dysponowania samochodami uprawnia go do ich oddania w najem na warunkach określonych w niniejszej umowie. 3. Zamawiający w zależności od parametrów technicznych i wyposażenia podzielił samochody na IV Grupy (zwane dalej Grupami lub pojedynczo Grupą). Szczegółowe określenie parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodów w każdej Grupie zawiera Załącznik nr Zamawiający zobowiązuje się wynajmować od Wykonawcy niżej wymienione ilości samochodów (ilość gwarantowana) w minimalnym okresie 10 dni i maksymalnym okresie 60 dni od daty terminowego (zgodnie z 2 ust. 1) wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę: 1) w Grupie I 5 samochodów,

2 2) w Grupie II - 11 samochodów, 3) w Grupie III - 24 samochody, 4) w Grupie IV - 16 samochodów. 5. Każdorazowe wydanie samochodu wymaga aktualizacji Załącznika nr 2 do Umowy określającego szczegółowo oznaczenie fabryczne (nr VIN) i rejestracyjne (nr rejestracyjny) wydanego Pojazdu oraz datę wydania i datę zwrotu samochodu po okresie wynajmu. Zmiana treści Załącznika nr 2 nie wymaga aneksowania Umowy. 6. Wszystkie samochody stanowiące przedmiot umowy muszą być zarejestrowane na terytorium RP i ubezpieczone w zakresie OC, NNW, AC (ze zniesieniem udziału własnego), Assistance o zakresie terytorialnym Unii Europejskiej. Minimalny zakres ubezpieczenia OC, NNW, AC i odpowiedzialności z tytułu Assistance określa Załącznik nr 3 do umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest opłacać w całym okresie Umowy abonament RTV za zainstalowane w samochodach odbiorniki. Wykonawca ujmie opłatę za abonament RTV w wynagrodzeniu miesięcznym z tytułu wynajmu samochodu. Zasady wydania, użytkowania i zwrotu samochodów 2 1. Wydanie wszystkich samochodów Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi w terminie: od 1 do 12 kwietnia 2013 r. 2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru samochodów w ustalonym przez Strony zgodnie z ust. 1 dniu, przy czym Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wydania. 3. Odbiór/zdanie samochodów nastąpi we wskazanym przez Wykonawcę miejscu na terenie miasta Warszawy. Strony mogą ustalić inną miejscowość odbioru/zdania samochodów przy czym w zależności od strony wnioskującej o zmianę lokalizacji koszty dostarczenia samochodu/samochodów do tej lokalizacji pokrywa strona wnioskująca. Strony muszą wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji miejsca odbioru/zdania samochodów. 4. Wraz z każdym samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: a. dowód rejestracyjny, b. polisę z potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składek, natomiast polisa ubezpieczenia AC zostanie dostarczona w przeciągu kolejnych 10 dni, c. instrukcję obsługi, d. wypełnioną gwarancję własną lub producenta samochodu, e. książkę serwisową, f. kopię homologacji,

3 g. dwa komplety kluczyków lub sterowników. 5. Samochody przedstawione do odbioru Zamawiającemu powinny być: a. dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji, b. ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, c. zatankowane (min. 10 l paliwa), d. posiadać wykonany przegląd zerowy w przypadku samochodów nowych fabrycznie. 6. Zamawiający określa limity przebiegu Pojazdów dla poszczególnych Grup: 1) dla Pojazdów określonych w Grupie I kilometrów miesięcznie, 2) dla Pojazdów określonych w Grupie II kilometrów miesięcznie, 3) dla Pojazdów określonych w Grupie III kilometrów miesięcznie, 4) dla Pojazdów określonych w Grupie IV kilometrów miesięcznie. 7. Wydanie samochodów i ich zwrot po okresie wynajmu zostaną potwierdzone pisemnym protokołem sporządzonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do umowy Realizacja umowy przez Wykonawcę polega na udostępnieniu samochodów (wynajmowaniu) do korzystania i dyspozycji Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy na okres wynajmu, o którym mowa w 1 ust. 4 lub do wyczerpania wartości umowy określonej w 6 ust. 1 w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Samochód może być eksploatowany na terenie Unii Europejskiej i poza terenem Unii Europejskiej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 2. Zamawiający jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Wykonawcy, na jego wniosek, o kontaktowych danych służbowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu służbowego, adresu poczty elektronicznej osoby aktualnie użytkującej pojazd, będący przedmiotem umowy. 3. W przypadku konieczności eksploatacji samochodu poza terenem Unii Europejskiej Zamawiający poinformuje według swojego wyboru pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną Wykonawcę o wystąpieniu takiej okoliczności, zobowiązując się jednocześnie do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie przekazania informacji, wydać Zamawiającemu niezbędną polisę i zgody umożliwiające wyjazd samochodu poza teren UE. Koszty dodatkowej polisy obciążają Zamawiającego i nie są uwzględnione w miesięcznej opłacie z tytułu wynajmu samochodu. 4. Po zakończeniu wynajmu Zamawiający zwróci samochody w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie uwzględniające wykorzystywanie samochodów przez Zamawiającego w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością. 5. Wszystkie samochody muszą być objęte gwarancją w całym okresie wynajmu. Zamawiający dopuszcza wystawienie gwarancji przez Wykonawcę. 6. W przypadku kradzieży, wypadku, awarii lub czynności (w tym planowanych czynności) serwisowych trwających powyżej 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samochodów zastępczych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu (dalej jako samochody zastępcze) w stosunku do samochodów wynajmowanych (dalej jako samochody zastępowane). Samochód zastępczy będzie wydany w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie pisemnej, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (jeśli zgłoszenia są nagrywane, zgłoszenie telefoniczne nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej). Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do

4 piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Polski. W przypadku kradzieży opłata za wynajem samochodu zastępczego jest taka sama jak opłata za wynajem samochodu zastępowanego. O ile wydanie samochodu zastępczego nie wiąże się z opłatą ze strony Zamawiającego (np. wydanie samochodu na czas naprawy, którego koszt pokrywa ubezpieczyciel) Zamawiający dopuszcza wydanie samochodu zastępczego tej samej klasy co zastępowany i o zbliżonych parametrach technicznych. Wydanie i zwrot samochodu zastępczego i zastępowanego zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do: a) pokrycia kosztów i zapewnienia pełnej obsługi serwisowej samochodów; b) uczestniczenia w procedurze likwidacji szkód, w tym powypadkowych; c) zapewnienia 24 godzinnego Assistance; d) wyznaczenia do kontaktów z Zamawiającym jednej osoby (opiekun klienta) oraz wyznaczenia osoby ją zastępującej. 8. Szczegółowe zasady świadczenia usług wymienionych w ust. 7 zawarte są w Załączniku nr 7 do umowy. 9. Obsługą serwisową, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie są objęte naprawy usterek i uszkodzeń oraz wymiana uszkodzonych części, jeżeli konieczność ich dokonania wystąpiła: a) w związku z udziałem w wyścigach, rajdach lub zawodach, b) na skutek holowania przyczep lub innych pojazdów, c) gdy prowadzącym pojazd była osoba nie posiadająca wymaganych uprawnień, d) na skutek rażącego zaniedbania Zamawiającego, e) na skutek użycia niewłaściwego paliwa, f) w związku z dokonaniem bez zgody Wykonawcy zmian, poprawek lub ulepszeń w pojeździe albo na skutek odłączenia jakiejkolwiek części składowej pojazdu W przypadku kradzieży lub innego zdarzenia powodującego trwały brak możliwości korzystania z samochodu Wykonawca wyda Zamawiającemu inny samochód (samochód docelowy) w terminie do 5 dni od dnia kradzieży lub innego zdarzenia. Wydanie samochodu docelowego nastąpi w miejscu uzgodnionym przez Strony. Opłata za wynajem samochodu docelowego jest taka sama jak za samochód zastępowany. 2. Stan techniczny i przebieg samochodu docelowego powinien być tożsamy do samochodu zastępowanego oraz samochód docelowy nie może być wyprodukowany wcześniej od samochodu zastępowanego. 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od przyjęcia samochodu docelowego w miejsce samochodu zastępowanego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać od Zamawiającego decyzję w tej sprawie przed podjęciem działań zmierzających do wydania samochodu docelowego. Okres trwania umowy. Okres najmu samochodów 5 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od daty jej zawarcia wskazanej w komparycji umowy do zakończenia okresu najmu dla wszystkich wynajmowanych samochodów zgodnie z ust. 2 poniżej. 2. Zgodnie z określeniem w 1 ust. 4 umowy, dla każdego z wynajmowanych samochodów okres wynajmu trwa maksymalnie do 60 dni od dnia jego protokolarnego wydania Zamawiającemu. 3. Zamawiający określa okresy wynajmu samochodu/samochodów przy wydaniu samochodu/samochodów. Jednocześnie Zamawiający ma prawo do zwrotu samochodu/samochodów po minimalnym okresie 10 dni, przy czym o ile Zamawiający określił w momencie wydania dłuższy niż 10 dniowy okres najmu dla samochodu/samochodów zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o swojej decyzji z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.

5 Wynagrodzenie Wykonawcy. Opłaty za wynajem samochodów 6 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wynajmu samochodów nie może przekroczyć łącznie kwoty brutto.. zł (słownie. złotych) zgodnie z ofertą Wykonawcy. 2. Strony ustalają okres rozliczeniowy po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym. Wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu (łącznie dla wszystkich wynajmowanych samochodów), z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, została ustalona jako suma iloczynów samochodów wynajmowanych w danym miesiącu oraz wysokości odpowiedniej stawki dziennej za samochód określonej w Załączniku nr 1 do umowyi ilości dni, w których Zamawiający użytkował samochód w danym miesiącu. Opłaty dzienne za wynajem samochodów objętych niniejszą umową, zostały określone w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy). 3. Podana w formularzu cenowym kwota wynagrodzenia za wynajem jednego samochodu zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty robocizny, części i materiałów wynikające z 3 ust. 6 i 7 umowy oraz załączników nr 3,5 i 7 do umowy, a także koszt opłaty abonamentu RTV. 4. Koszty bieżącej eksploatacji samochodu, takie jak np.: koszty mycia, paliwa, uzupełnienia oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy i układu chłodzącego, kosmetyków samochodowych, itp. obciążają Zamawiającego. 5. Opłaty z tytułu użytkowania przez Zamawiającego samochodu zastępczego, o których mowa w 3 ust. 6 będą fakturowane odrębnie od faktur za samochody wynajmowane, przy czym wynagrodzenie miesięczne za wynajem samochodu zastępowanego ulega pomniejszeniu o odpowiednią ilość stawek dziennych za dni, w których Zamawiający korzystał z samochodu zastępczego i nie korzystał z samochodu zastępowanego. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie zawiera opłat z tytułu dodatkowego ubezpieczenia, o którym mowa w 3 ust. 3. Warunki płatności 7 1. Opłaty, o których mowa w 6, będą dokonywane przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w Banku. na podstawie faktur VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za bieżący okres, pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności. 2. Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego uznaje się dzień złożenia w banku dyspozycji przelewu zapłaty przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy w innych przypadkach Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od umowy w całości bądź w części w przypadku, gdy: a) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu samochodu w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1 umowy, b) którykolwiek z wydanych Zamawiającemu samochodów nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 oraz zapisach umowy, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył samochodu spełniającego te wymagania. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1. lit a lub b. 3. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy w odniesieniu do drugiej strony: a) złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości,

6 b) rozpoczęta zostanie likwidacja bądź wszczęte zostanie postępowanie naprawcze na skutek złożenia przez Stronę w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego. 4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wskazanych w ust. 4 stanowi rażące naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 14 dni od dnia wymagalności. 6. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za okres wynajmu samochodów przypadający do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy obliczany na podstawie stawki dziennej o której mowa w 6 ust Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jak również oświadczenie o jej wypowiedzeniu może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kary umowne 9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną za każdy dzień opóźnienia w wydaniu/dostarczeniu samochodu/samochodów w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, 3 ust. 6, 4 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,. 2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. O każdorazowym fakcie naliczenia kary umownej Zamawiający będzie informował Wykonawcę drogą mailową lub faksem. 3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w 6 ust. 2 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych. 4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć mimo dochowania należytej staranności. 6. Wykonawcy przysługuje naliczenie Zamawiającemu kary umownej z tytułu nadprzebiegu (przebiegu większego niż iloczyn szacowanego miesięcznego przebiegu samochodu w danej Grupie, określony w 2 ust. 6 oraz okresu najmu samochodu) samochodu w okresie wynajmu. Kara umowna będzie naliczana po okresie wynajmu. Wysokość kary umownej Wykonawca określa następująco: 1) dla samochodów z Grupy I w kwocie.. za 1 km, 2) dla samochodów z Grupy II w kwocie.. za 1 km, 3) dla samochodów z Grupy III w kwocie.. za 1 km, 4) dla samochodów z Grupy IV w kwocie.. za 1 km, Zmiany umowy Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy po jej zawarciu z Wykonawcą w stosunku do treści Istotnych Postanowień Umowy zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) nastąpi zmiana parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia samochodu w

7 stosunku do określonych przez Zamawiającego w umowie, w sytuacji, gdy zmiana ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych w umowie, a wartość wynagrodzenia miesięcznego z tytułu wynajmu nie ulegnie zmianie, w sytuacji braku dostępności samochodu o właściwych parametrach na rynku, c) nastąpi zmiana modelu samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, przy zachowaniu określonej w umowie wartości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu wynajmu. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego samochodu przy założeniu że: a) parametry samochodu będą nie niższe niż parametry samochodu, który miał być dostarczony w ramach umowy oraz, b) zmiana nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w 2 w sytuacji, gdy Umowa zostanie zawarta po terminach wskazanych w tym punkcie. Postanowienia końcowe Niżej wymienione załączniki do umowy stanowią jej integralną część: a) Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej, b) Załącznik nr 2 Rejestr samochodów objętych umową, c) Załącznik nr 3 Warunki ubezpieczenia, d) Załącznik nr 4 Miejsce użytkowania samochodów, e) Załącznik nr 5 - Wzór protokołu wydania, f) Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki świadczenia obsługi. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny. 5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym. 6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Strony ustalają następujące osoby kontaktowe w zakresie nadzorowania i wykonania umowy: - ze strony Wykonawcy.. - ze strony Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca.

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. oraz. TYTUŁ UMOWY: Dostawa płynów, smarów oraz olejów do samochodów, maszyn i urządzeń

U M O W A. oraz. TYTUŁ UMOWY: Dostawa płynów, smarów oraz olejów do samochodów, maszyn i urządzeń U M O W A Zawarta w dniu 2013 roku w Lesznie pomiędzy Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na leasing operacyjny samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na leasing operacyjny samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na leasing operacyjny samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na zarządzanie flotą samochodów Banku (zwane dalej Umową)

Istotne postanowienia umowy na zarządzanie flotą samochodów Banku (zwane dalej Umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na zarządzanie flotą samochodów Banku (zwane dalej Umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -...

UMOWA - WZÓR. REGON:... NIP:... reprezentowaną przez: 1... -... UMOWA - WZÓR Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu... pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996, Regon 320933250 reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r. ZP.272.95.2015 Łódź, dnia 05.01.2016r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) zawarta w dniu..., w Baruchowie pomiędzy. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Umowa (projekt) zawarta w dniu..., w Baruchowie pomiędzy. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. ZGK.02.2017 Załącznik Nr 5 do SIWZ Umowa (projekt) zawarta w dniu..., w Baruchowie pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo będącym płatnikiem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo