WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015"

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA NOWY TARG

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4 PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW...8 NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.. 12 SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

3 WSTĘP Obowiązek opracowania planu nakłada na Zakład ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z póz. zm.). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej zakładu oraz może być elementem kształtowania taryf. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata (WPRiM) obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji przez MZWiK w dziedzinie urządzeń, wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zdefiniowanych w ww. ustawie. Nie uwzględnia zatem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych Zakładu poza urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przykładowo zakupów sprzętu specjalistycznego, rozbudowy lub modernizacji bazy zakładu. Obejmuje natomiast zadania z zakresu uzbrajania terenów miejskich, wynikające z kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych. W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata uwzględnione zostały zadania aktualnie realizowane, w tym przewidziane do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej miasta, potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zgodnie z wymogami ustawy WPRiM obejmuje następujące zagadnienia: - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, - sposoby finansowania planowanych inwestycji. 3

4 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH 1. Pobór wody z ujęć podziemnych i powierzchniowych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, obiektów użyteczności publicznej. 2. Odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczenie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym. 3. Prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 4. Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie: inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych, badań laboratoryjnych wody i ścieków, udrożniania kanalizacji i wykrywania wycieków wody, odbioru nieczystości płynnych, hurtowego odbioru ścieków PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów. (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE). Kluczowe dyrektywy UE to: - 98/83/EC określająca jakość wody przeznaczonej do picia, - 91/271/EC określająca wymagania jakościowe dla ścieków oczyszczonych, - 75/442/EC w sprawie odpadów. Najważniejsze polskie akty prawne to: - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019), - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia. Wymienione akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym. Zadania ujęte w WPRiM mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Zakładu, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta. 4

5 Inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych UE Tab. 1. Lp. Nazwa zadania Przewidywany okres realizacji 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.niwa, os.robów, os.szuflów, Czerwone Niżne Renowacja, uszczelnienie kanalizacji sanitarnej Modernizacja oczyszczalni ścieków budowa osadników wstępnych, węzła stabilizacji osadu z WKFZ, modernizacja budynku wielofunkcyjnego, modernizacja węzła termicznej przeróbki osadu Dobudowa 2 óch studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody Budowa sieci wodociągowej na os. Czerwone Niżne Budowa sieci wodociągowej w ul.grel System monitoringu i diagnostyki sieci Zakup samochodów asenizacyjnych

6 Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o środki własne zakładu Tab. 2. Lp. Nazwa zadania Przewidywany okres realizacji 1. Budowa wodociągu w ul.sybiraków Budowa wodociągu w ul.kotlina I Dobudowa wodociągu i kanalizacji w ul. Waksmundzkiej Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul.waksmundzkiej od ronda 2013 im. Ofiar Katynia 5. Wymiana wodociągu w ul.zielona, ul.lubertowicza, ul.gorczańska, Kokoszków Boczna 6. Wymiana kotła parowego w kotłowni gazowej suszarni osadu Budowa systemu rozdziału transportu osadu do instalacji suszenia osadu oraz do bezpośredniego załadunku do kontenerów 8. Dobudowa wodociągu i kanalizacji w ul.norwida Wymiana wodociągu w drodze bez nazwy, bocznej do ul Kokoszków, dz ewid. nr 6364/ Wymiana wodociągu w ul.nadwodnia Wykonanie projektu i wymiany obudów żelbetonowych studni na ujęciach 2014 głębinowych Podhale 12. Modernizacja systemu sterowania procesem suszenia osadu Zakup sieci kanalizacyjnej w ul.kwiatowej Wykonanie prac poszukiwawczo-geologicznych zasobów wody na terenie zbiorników wyrównawczych na Kowańcu Wymiana wodociągu na terenie b.nzps Podhale część zachodnia Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.kokoszków Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.ludźmierskiej osiedle domów 2015 jednorodzinnych 18. Wymiana wodociągu na terenie oczyszczalni ścieków

7 Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o środki budżetu Miasta w 2012 roku Tab. 3. Lp. Nazwa zadania Przewidywana wartość Przewidywany okres realizacji Urządzenia wodociągowe 1. Budowa sieci wodociągowej w ul.mickiewicza Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.mickiewicza Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej os. Nowe i ul. Ustronie Boczne oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Halikowskiego Łącznie: Inwestycje planowane do wykonania ze środków własnych zakładu w 2012 roku Tab. 4. Lp. Nazwa zadania Przewidywana wartość Przewidywany okres realizacji Urządzenia wodociągowe 1. Budowa wodociągu w ul.podtatrzańskiej Budowa wodociągu w ul.sybiraków ( przejście pod DK 47) I etap 3. Budowa wodociągu w ul.willowa Modernizacja hydroforni Sikorskiego wymiana agregatów pompowych i sterowania 5. Wymiana agregatów pompowych 2 szt Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy Łącznie:

8 Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o środki własne zakładu w 2012 roku Tab. 5. Lp. Nazwa zadania Przewidywana wartość Przewidywany okres realizacji Urządzenia kanalizacyjne 1. Remont wirówki dekantacyjnej Hiller Wymiana systemu monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą światłowodową 3. Likwidacja składowiska osadu ( decyzja MWIOŚ ) Łącznie: PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Zakład będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację działań prowadzących do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody i strat na ściekach : - poprawa jakości produkowanej wody Woda do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest pobierana z trzech ujęć głębinowych: ujęcie Równia Szaflarska-Bór 8 studni, ujęcie Podhale (skomunalizowane ujęcie na terenie byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego) 6 studni, ujęcie Grel 3 studnie i 16 nieuzbrojonych odwiertów oraz dwie pojedyncze studnie Na Skarpie i Na Bazie. Systemem automatyki objęte są dwa ujęcia: Równia Szaflarska-Bór i Podhale. W ramach programu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu zostanie zrealizowana stacja uzdatniania wody z instalacją do usuwania zawiesiny występującej w odwiertach L1-L2 ujęcia Równia Szaflarska Bór, powodującej podwyższenie wskaźnika mętności do górnej dopuszczalnej granicy. 8

9 - minimalizacja strat wody MZWiK realizuje jako JRP z funduszu UE w ramach projektu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu, kontrakt III.08 pn. System monitoringu i diagnostyki sieci zastosowanie w wybranych ok punktach sieci wodociągowej urządzeń do całodobowego pomiaru ciśnienia i przepływów w celu szybkiej lokalizacji stref a następnie miejsc wycieków. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o awarii sieci umożliwi podjęcie natychmiastowej interwencji, skracając w ten sposób czas trwania niekontrolowanego ubytku wody. MZWiK prowadzi monitoring przy użyciu urządzeń lokalizujących i rejestrujących wycieki wody na podstawie analizy przepływów nocnych w godz marki Permalog prod. f-my Palmer Wielka Brytania oraz detekcję wycieków za pomocą urządzenia do cyfrowej lokalizacji wycieków wody z sieci mikrokorelatora produkcji - firmy Palmer Wlk.Brytania. W zakresie zmniejszenia awaryjności sieci MZWiK stosuje kilka rodzajów działań mających na celu zapobiegania powstawaniu awarii poprzez : 1/ sukcesywną wymianę armatury zaporowej oraz hydrantowej na wykonaną w nowoczesnych technologiach i odpowiednio zabezpieczoną antykorozyjnie, 2/ sukcesywną wymianę przyłączy i odcinków sieci wodociągowej na nowoczesne szczelne technologie z rur PEHD. Obecnie priorytetem staje się wymiana awaryjnych odcinków sieci przy okazji remontów ulic w mieście. Rury żeliwne i stalowe wykazujące dużą awaryjność ze względu na technologię łączenia rur na sznur i ołów, wymieniane są wraz z przyłączami na rury zgrzewane doczołowo z tworzywa sztucznego PEHD. Jednak wymiana nie przynosi natychmiastowych efektów np. w postaci zmniejszonych strat wody, gdyż uszczelnienie jednego odcinka powoduje wzrost ciśnienia w tym rejonie i powstania nowych awarii na rurociągach jeszcze nie objętych modernizacją. Jest to proces długofalowy oraz kosztowny, ale przynoszący efekty w postaci mniejszej liczby awarii w okresie rocznym w stosunku do lat poprzednich. 3/ regulacja i zmniejszanie ciśnienia wody w wydzielonych strefach przez zastosowanie zaworów redukcyjnych ciśnienia oraz systemów pompowych utrzymujących ciśnienie na stałym określonym poziomie, niezależnie od aktualnego rozbioru, 4/ stosowanie agregatów pompowych posiadających system płynnego uruchamiana za pośrednictwem przemienników częstotliwości,w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji ( brak udarów hydraulicznych) oraz minimalizację powstawania awarii, 4/ prowadzenie monitoringu przepływów w wydzielonych strefach zaopatrzenia tj. Hydrofornia Szaflarska, Sikorskiego, pompownia Kokoszków oraz prawobrzeżna część miasta za mostem w ciągu ul.waksmundzkiej. Na podstawie analizy godzinowych i dobowych przepływów wody dokonywana jest ocena stanu szczelności sieci i decyzja o wszczęciu lokalizacji i usuwania awarii w strefie. 9

10 - gospodarka wodomierzowa Zakład stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, tj. dokładność pomiaru i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy). Zakład od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Zakład w zakresie racjonalizacji zużycia wody to: - wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie, - systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne, Część zakresu prac dla poprawy funkcjonowania systemu dystrybucji wody i prowadzenia analiz sprzedaży w poszczególnych rejonach zaopatrzenia, w tym analizę statystyczną zapisów wszystkich zainstalowanych w systemie wodomierzy z uwzględnieniem wieku, oceny stanu, poprawności doboru i błędów pomiarowych wodomierzy legalizowanych wymagało dokonania postępu w rozwoju technik informatycznych. MZWiK w planie na 2012 rok umieścił wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy z funkcją archiwizowania danych i analizy poprawności doboru wodomierza do wielkości rozbioru wody na przyłączu. Od II półrocza 2011 r. testowane są zestawy pilotażowe firmy SENSUS, w planie na rok 2012 jest zapoznanie się z wdrożeniami firmy Mirometr w PWiK Dębica oraz Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Analiza awarii prowadzona jest rokrocznie w celu typowania rurociągów do najpilniejszej wymiany, aktualnie na podstawie analizy awaryjności sieci w ciągu najbliższych lat planowana jest w do wymiany sieć wodociągowa w ulicach Zielona, Lubertowicza, Gorczańska gdzie rurociąg znajduje się w stanie daleko posuniętej korozji, do wymiany planowane jest łącznie 1190 m sieci stalowej fi 150 mm wraz z przyłączami. Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Zakład. Poza oczywistym faktem właściwego opomiarowania sprzedawanych mediów, działania te powodują zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody. W zakresie gospodarki ściekowej: -ograniczanie strat w systemie ściekowym. Głównym źródłem strat na ściekach są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe). MZWiK planuje wdrożenie nowoczesnych metody diagnostycznych dla oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Teleinspekcja rurociągów wykorzystywana jest do oceny stanu technicznego kanałów sanitarnych, w celu wykrywania awarii i źródeł infiltracji wód gruntowych, ale również 10

11 do planowania zadań remontowych i inwestycyjnych, a także do odbioru technicznego nowo wybudowanych sieci. Gros wód przypadkowych trafia do kanałów ściekowych przez otwory wentylacyjne włazów studni kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna nie może być jednakże całkowicie zhermetyzowana (gazy wybuchowe). Tam gdzie jest to tylko możliwe, dokonywana jest wymiana włazów na szczelne, m.in. na trasach głównych spływów strumieni wód opadowych/roztopowych oraz w miejscach zalewisk lub zastoisk wodnych. W wyniku wykonanego w 2011 roku hydrodynamicznego czyszczenia i opróżniania kanalizacji z zalegających osadów oraz telewizyjnej inspekcji wnętrz rurociągów zlokalizowane zostały miejsca infiltracji wód gruntowych. W ramach projektu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu w latach zostanie poddane renowacji bezwykopowej przez zastosowanie wykładziny ciasnopasowanej na długości ok m sieci kanalizacyjnej, wykonanie uszczelnienia włączenia do sieci 234 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz renowacja 304 szt. studni rewizyjnych. - kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji Dla prawidłowej pracy systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków MZWiK wyposażone we własne, laboratorium środowiskowe, przeprowadza kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, co wynika z umów zawartych z odbiorcami usług grupy dostawców ścieków o parametrach innych niż ścieki bytowe, dostarczających ścieki o największych ładunkach i stężeniach. Oprócz wyższych kosztów oczyszczania takich ścieków istnieje konieczność zabezpieczenia skuteczności oczyszczania, zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Egzekwowanie dotrzymania umownych wielkości zanieczyszczeń ścieków ma na celu również eliminowanie subsydiowania skrośnego (pokrywanie zwiększonych kosztów oczyszczania przez inne grupy odbiorców usług niż te, które dostarczają ścieki o gorszych parametrach), a także utrzymanie, warunków określonych aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. 11

12 Tab. 6. Lp. Rok Invest. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (szacunkowe, w tys. zł) SUMA 1. z własnych środków 2.250, , , , ,0 2. z udziałem środków FS , , , ,9 2a. Urządzenia kanalizacyjne 2b. Urządzenia wodociągowe 3. Ze środków Budżetu Miasta 4. Nakłady Zakładu razem 9.985, , , , ,3 195, ,9 732,7 2, ,6 390, , , , , , ,9 SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach , będą środki z pozyskane z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I gospodarka wodnościekowa, działanie 1.1 gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu. Pozostałe planowane inwestycje odtworzeniowe oraz rozwojowe planuje się realizować ze środków obrotowych MZWiK pochodzących z odpisów amortyzacyjnych i funduszu remontowego w ramach taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dotacji celowych z Budżetu Miasta. 12

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo