WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH Opracowany przez Urząd Gminy Wólka Wólka, styczeń 2012 r. 1

2 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ URZAD GMINY WÓLKA NA LATA SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna i informacje ogólne 2. Tryb uchwalania planu przez Radę Gminy 3. Planowane inwestycje wodno kanalizacyjne. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 5. Sposób finansowania planowanych inwestycji 6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków 2

3 I. PODSTAWA PRAWNA I INFORMACJE OGÓLNE Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata opracowano zgodnie art. 21 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858/ Urząd Gminy Wólka opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i eksploatacji, zwany dalej planem. Opracowany plan na lata obejmuje zadania inwestycyjne dla gminy Wólka na terenie której Urząd prowadzi działalność. II. TRYB UCHWALANIA PLANU PRZEZ RADĘ GMINY Urząd Gminy Wólka przedłoży opracowany plan Radzie Gminy. Plan spełniający wyżej określone warunki, Rada Gminy powinna uchwalić w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia planu. W przypadku nie podjęcia Uchwały w tym terminie, plan będzie stanowił podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf. 3

4 III PLANOWANE INWESTYCJE WOD KAN. W LATACH PRZEDMIOT PLANU W GMINIE WÓLKA Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji: urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli na realizację strategicznych celów jakimi są: - uzdatnianie pobranej wody surowej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej - ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy Wólka wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odpowiednim ciśnieniu - odbiór od mieszkańców Gminy Wólka ścieków. A. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują: rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych. Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć uwzględniają następujące aspekty: konieczność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, możliwości finansowe Gminy Wólka, wielkość środków własnych na zaplanowane inwestycje kwota ok zł, pozostałe środki z innych źródeł. Planowane inwestycje kanalizacyjne: a) budowa kanalizacji sanitarnej w m Biskupie Kol r b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie ( komitet Ptasińska) r. c) budowa kanalizacji sanitarnej w m Turka ( za szkołą) d) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świdnik Duży Drugi oraz Turka droga do lasu (k. Patyraka) r. Remont eksploatacja środki czyszczące Przepompownie ścieków - Turka szt. 2 - Borek szt. 1 4

5 - Świdnik Duży Pierwszy szt. 1 - Kol. Biskupie szt. 1 - Świdnik Mały szt. 1 - Kol. Świdnik Mały szt. 1 - Długie szt. 1 Komory pomiarowe - Świdniczek szt. 2 - Jakubowice Murowane szt. 1 - Wólka szt. 1 - Kol. Świdnik Mały szt. 1 B. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZWÓJ I MODERNIZACJA, URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują: modernizację ujęć wody i dostosowanie ich do nowocześniejszych technologii rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez modernizację hydroforni i budowę przepompowni. Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć uwzględniają następujące aspekty: potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych, możliwości finansowe Gminy Wólka, wielkość środków własnych na zaplanowane inwestycje , 51 zł, planuje się pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. Planowane inwestycje wodociągowe: a) bud. wodoc. w. m. Łuszczów Drugi r. b) spinka wodoc. Turka - Długie 2012 r. c) spinka wodoc. Łuszczów Bystrzyca r. d) spinka wodoc. Turka - Łuszczów r. e) bud. wodoc. w m. Turka za szkołą r. f) spinka wodoc. Kol. Pliszczyn Rudnik r. g) bud. wodoc. w m. Turka droga do lasu (k.patyraka) r. h) bud. wodoc. w m. Rudnik infrastruktura r i) bud. wodoc. w m. Sobianowice - infrastruktura r. j) bud. wodoc. Długie na granicy z ul. Grabową r. k) bud. wodoc. w m. Łuszczów Pierwszy dz nr 75/1 z podziału r. l) bud. wodoc. w m. Łuszczów Pierwszy Śniadecki Mendyk r. m) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach z terenu gminy r. n) bud. przepompowni wody Świdnik r. 5

6 Remont i eksploatacja: ujęcie wody Wólka szt. 1, ujęcie wody Turka szt. 1, ujecie wody Łuszczów szt. 1, ujęcie wody Sobianowice szt. 1. Przepompowni wody: Kol. Pliszczyn szt. 1 Sobianowice szt 1. Planowane zadania do wykonania w ramach remontu i eksploatacji: wymiana wodomierzy ( po legalizacji na terenie gminy) zakup map sytuacyjno wysokościowych inwentaryzacja mediów - aktualizacja. zakup programów komputerowych zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji zakup ciągnika z przyczepą zakup urządzenia do przewiertu 6

7 Lp. 1 Nazwa zadania Spinka wodoc. Kol. Biskupie Turka ul. Zawilcowa PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE W LATACH GMINA WÓLKA Planowany zakres finansowy ,00 zł Planowany zakres rzeczowy Sieć Φ110 PVC dł.269 m Finansowanie przedsięwzięcia Sieć wodoc. w. m. Łuszczów Drugi Wodoc. Turka droga do lasu (Patyrak) ,00 zł ,00 zł Sieć wodoc. PVCΦ ,0 m m 4.. Spinka wodoc. Turka Łuszczów ,00 zł 5. Rozbudowa sieci wodoc. i przyłączy (wszystkie miejsc. na terenie Gminy) ,00 zł 6. Sieci wodociągowe w m. Rudnik działki po scaleniu kompleksowa infrastruktura ,00 zł środki zewnętrz. 7. Sieci wodociągowe w m. Sobianowice dz. 804/4, 805/4 itd. Kompleksowa infr ,00 zł środki zewnętrz 8. Sieci wodociągowe Długie na granicy z ul. Grabową działki 439/4 itd ,00 zł środki zewnętrz Sieci wodociągowe w m. Turka działki za szkołą Kompleksowa inf. II etap ,51 zł zł Sieć Ø 100 PVC 1155 mb środki zewnętrz Siec wodociągowa w m. Łuszczów Pierwszy dz. nr 75/1 i ż podziału.. Sieć wodociągowa w m. Łuszczów Pierwszy dz. nr 479/1, 479/7, 479/9 Śniadecki Mendyk ,00 zł ,00 zł Razem , 51 zł 7

8 PLANOWANE INWESTYCJE KANALIZACYJNE W LATACH GMINA WÓLKA Lp Nazwa zadania Bud. kan. sanit. w m. Biskupie Kol.(społ. Komitet) Bud. kan. sanit. w m. Długie (społ. komitet) Bud. kan. sanit. Turka (za szkołą) Bud. kan. sanit. Świdnik Duży Drugi Bud. kan. sanit. Turka droga do lasu (k.patyraka) Planowany zakres finansowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00zł ,00 zł Planowany zakres rzeczowy Sieć 673 m PVC Sieć PVC Ø 200 Sieć PVC Ø mb Sieć PVC Ø mb Sieć PVC Ø 200 Finansowanie przedsięwzięcia, komitet społ., komitet społ., komitet społ., komitet społ. 6. Bud. kan. sanit. Turka (za szkołą) II etap ,00 zł Sieć PVC Ø 200 Razem ,00 zł 8

9 IV NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGOLNYCH LATACH Niniejszy plan opracowano w cenach bieżących oraz uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy Wólka. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na realizację opracowanego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Wólka w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela Razem , 00 zł ,00 zł ,00 zł ,51 zł ,51 zł V SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI Zadania modernizacyjno inwestycyjne zawarte w planie rozwoju i modernizacji wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wólka będą sfinansowane ze środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł ( Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, WFOŚiGW). - sieć wodociągowa - - środki zewnętrzne - sieć kanalizacyjna - środki z zewnętrzne - 9

10 VI PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. Propagowanie systemów do gromadzenia wód opadowych i roztopowych wykorzystywanych później w celach nawadniania. 2. Wykorzystanie wód z cieków i rzek w celu nawadniania pól. 3. Pełne opomiarowanie pobieranych wód i odprowadzanych ścieków. 4. Prowadzenie szkoleń i edukacji. 5. Monitoring ujęć wody i zrzutu ścieków. 6. Modernizacja ujęć wodociągowych oraz sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych 7. Kontrola włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej pod kątem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych 10

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

aktualizacja na lata 2013-2017

aktualizacja na lata 2013-2017 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Biały Dunajec sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2010 ROK WARSZAWA, LIPIEC 2012 ROK DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU

Bardziej szczegółowo