Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim. Na podstawie 5 Uchwały nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów na studiach wyższych, zarządza się co następuje: 1 Zarządzenie określa: 1) szczegółowe zasady, dotyczące projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich obowiązujące rady podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2) wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu kształcenia. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, Rzeszów (17) , faks: (17) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 2 Program kształcenia dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 1) opis zakładanych efektów kształcenia, 2) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia Projektując program kształcenia należy określić: 1) nazwę kierunku studiów adekwatną do zawartości programu kształcenia oraz zakładanych efektów kształcenia, 2) poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 3) profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny), 4) formę studiów ( stacjonarne, niestacjonarne), 5) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie tytułów zawodowych

2 nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r. poz. 279). 2. Projektując program kształcenia należy wskazać: 1) związek kierunku studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju oraz strategią rozwoju jednostki, 2) ogólne cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów, 3) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia, 4) przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia i określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych). OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 4 1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia spełnia następujące wymagania: 1) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskiwane przez studentów w procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji, 2) uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4- poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz.1594), w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów: a) dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 3) w przypadku kierunków studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, uwzględnia pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zawartych w opisie charakterystyk drugiego stopnia określonych w III części załącznika do ww. rozporządzenia, 4) w przypadku kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, weterynarii, analityki medycznej oraz architektury uwzględnia pełny zakres efektów kształcenia zawarty w standardach kształcenia dla tych kierunków, określonych w odrębnych przepisach. 2. W przypadku prowadzenia na danym kierunku i poziomie kształcenia studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów kształcenia sporządza się odrębnie dla każdego profilu. 3. Jednostka organizacyjna prowadząca na danym kierunku, poziomie i profilu studia stacjonarne i niestacjonarne w przypadku obu tych form zapewnia uzyskanie takich samych efektów kształcenia 2

3 4. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia dla określonego kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia Efekty kształcenia dla danego kierunku muszą być zdefiniowane w sposób umożliwiający ich weryfikację w toku realizacji procesu kształcenia (muszą być mierzalne). 2. Jednostka prowadząca studia, projektując program kształcenia obok zdefiniowanych efektów kształcenia dla każdego efektu określa także metody weryfikacji, pozwalające na sprawdzenie osiągniętych przez studenta efektów kształcenia w ramach każdego modułu/przedmiotu. 3. Zasady dokumentowania osiąganych efektów kształcenia przy pomocy zdefiniowanych metod (np. przechowywanie prac egzaminacyjnych, sporządzanie protokołów) określa jednostka prowadząca studia. 4. Dokumentację dotyczącą programów kształcenia (projektowania, modyfikacji, oceny) przechowuje jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów. PROGRAM STUDIÓW 6 1. Opis programu studiów uwzględnia w szczególności: 1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), 2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, 3) moduły zajęć zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia, treści programowych, form i metod kształcenia zapewniających osiągniecie tych efektów, a także liczby pkt. ECTS, 4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia, 5) plan studiów, z zaznaczeniem modułów/przedmiotów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, 6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 7) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt. ECTS w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne, 8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim jeżeli program kształcenia przewiduje praktyki oraz łączną liczbę pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk. 2. Program studiów powinien umożliwić studentowi wybór modułów zajęć, do których przypisuje się nie mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS, o której mowa w ust 1 pkt Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa procentowy udział liczby pkt. ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie pkt. ECTS przewidzianych dla tego programu. 3

4 4. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych, którym przypisano pkt. ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt. ECTS przewidzianej dla tego programu. 5. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, którym przypisano pkt. ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt. ECTS przewidzianej dla tego programu. 6. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym zapewnia studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej 3 miesięcy. 7. W przypadku kierunków studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria oraz architektura program studiów musi spełniać warunki ustalone w standardach kształcenia dla tych kierunków, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 8. W przypadku kierunku studiów, w ramach którego są prowadzone zajęcia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela, program studiów musi spełniać warunki zawarte w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie na kierunku o profilu ogólnoakademickim zapewnia studentom tego kierunku: a) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) udział w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 2. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, są prowadzone: 1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, 2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studentów, 3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 3. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny. 4. Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych, są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią specjalizację. 5. Na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo zajęcia: 1) z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej, 2) z zakresu opieki specjalistycznej, 4

5 3) praktyczne - są prowadzone przez nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. LICZBA PKT. ECTS, LICZBA SEMESTRÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA 8 1. Minimalna liczba semestrów oraz minimalna liczba pkt. ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji na określonym poziomie kształcenia wynosi: 1) 180 dla studiów 6 semestralnych pierwszego stopnia, 2) 210 dla studiów 7 semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia, 3) 90 dla studiów 3 semestralnych drugiego stopnia (po studiach inżynierskich), 4) 120 dla studiów 4 semestralnych drugiego stopnia (po studiach licencjackich), 5) 300 dla studiów 5 letnich jednolitych magisterskich, 6) 360 dla studiów 6 letnich jednolitych magisterskich. 2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 9 Podczas projektowania programu studiów należy uwzględnić poniższe zasady dotyczące przypisywania pkt. ECTS: 1) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin całkowitego nakładu pracy, na który składają się zajęcia organizowane zgodnie z planem oraz jego indywidualna praca, 2) punkty ECTS przyporządkowuje się każdemu z komponentów dydaktycznych programu kształcenia, na który składa się moduł kształcenia, typowy przedmiot, praktyka zawodowa, 3) student otrzymuje taką liczbę pkt. ECTS jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji zajęć i praktyk przewidzianych na danym kierunku studiów, 4) liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów wynosi co najmniej 60 dla jednego roku. 1o 1. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) wynosi nie więcej niż: 1) 2000 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, 2) 2200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 3200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu (dla kierunku ratownictwo medyczne, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3800). 5

6 2. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 4 semestralnych wynosi nie więcej niż: 1) 900 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, 2) 1100 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 1600 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. 3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 3 semestralnych wynosi nie więcej niż 900 godzin. 4. Na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych jest nie większa niż 3000 na kierunku prawo oraz 4200 na kierunkach grafika i fizjoterapia. 5. W przypadku kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia uwzględnia się łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych jaka została określona dla obszaru wiodącego. 11 W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów może zwiększyć o 10% łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych określoną w 10, za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Kwestora UR W ramach kierunku studiów pierwszego stopnia uprawniającego do uzyskania kwalifikacji inżyniera, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi od 2200 do 2500 godzin. 2. W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie w ramach kierunku określonego w ust. 1, może na warunkach określonych w 11 zwiększyć łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, jednak nie więcej niż do 2600 godzin. 3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów, dla których zostały określone standardy kształcenia na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest zgodna ze standardami kształcenia dla tych kierunków. 13 Liczbę godzin zajęć na studiach niestacjonarnych ustala jednostka prowadząca kształcenie na danym kierunku studiów z uwzględnieniem zasady, że co najmniej 25% programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. 14 Rada Wydziału opracowuje sposób przyznawania punktacji ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom i innym formom aktywności studentów z uwzględnieniem poniższych zasad: 6

7 1) W programach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej należy uwzględnić konieczność osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w zakresie umiejętności językowych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia oraz odpowiednio B2+ w przypadku kwalifikacji drugiego stopnia. 2) Minimalna liczba godzin oraz pkt ECTS w zakresie nauki języka obcego nowożytnego na studiach stacjonarnych wynosi: a) 120 godzin i 8 pkt. ECTS w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) 60 godzin i 4 pkt. ECTS w przypadku studiów drugiego stopnia, c) 180 godzin i 12 pkt. ECTS w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 3) W przypadku studiów niestacjonarnych liczbę godzin zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia językowego określa jednostka prowadząca kierunek studiów z uwzględnianiem uzyskania umiejętności językowych określonych dla odpowiednich poziomów kształcenia oraz analogicznej liczby pkt ECTS jak w przypadku formy stacjonarnej. 4) Program studiów może przewidywać naukę drugiego języka obcego, za który przypisuje się odpowiednią liczbę pkt ECTS. 5) Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w wymiarze 60 godz. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się pkt ECTS. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia istnieje możliwość realizacji zajęć z wychowania fizycznego jako zajęć dodatkowych. 6) Program studiów uwzględnia przedmiot realizowany w ramach zajęć ogólnouczelnianych z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18 godzin na studiach niestacjonarnych na każdym poziomie kształcenia, za który przypisuje się 2 pkt. ECTS. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych określa Zarządzenie Rektora. 7) Za zaliczenie zajęć z zakresu technologii informacyjnej, jeżeli przewiduje je program kształcenia, przypisuje się minimum 2 pkt. ECTS. 8) Program studiów powinien przewidywać obowiązek odbycia kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady odbywania kursu określa odrębne zarządzenie Rektora. 9) Program kształcenia powinien przewidywać treści z zakresu ochrony własności intelektualnej. Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać aby osiągnąć efekty kształcenia z zakresu ochrony własności intelektualnej wynosi 1 na każdym z poziomów kształcenia. 10) Zasady odbywania szkolenia bibliotecznego określa odrębne zarządzenie Rektora Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Dz.U. Nr 188 poz z późn. zm.). 2. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w formie e-learningu określi Rektor w drodze zarządzenia. 7

8 PLAN STUDIÓW Plan studiów uwzględnia: 1) nazwę kierunku, poziom, profil i formę studiów, 2) czas trwania studiów (liczbę lat i semestrów), 3) rozkład modułów zajęć (przedmiotów) w poszczególnych semestrach z uwzględnieniem form prowadzenia zajęć oraz ich wymiaru godzinowego, formy zaliczenia oraz wymaganej do zaliczenia liczby pkt ECTS, 4) wymiar czasu praktyki zawodowej przewidzianej w programie dla danego semestru studiów. 2. Plan studiów może uwzględniać również inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów. PRAKTYKI ZAWODOWE Program studiów określa szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk, z uwzględnieniem czasu trwania, celu praktyki, efektów kształcenia właściwych dla praktyki oraz metod ich sprawdzania i oceny, warunków zaliczenia i przyporządkowanej liczby pkt. ECTS. 2. Program studiów powinien przewidywać system zapewnienia jakości praktyk, a w szczególności weryfikowania efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów w wyniku odbywania praktyk. 3. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym uwzględnia co najmniej trzymiesięczną praktykę zawodową na każdym z poziomów kształcenia. Jednostka może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. 4. Programy studiów dla kierunków o których mowa w art. 9b i 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uwzględniają wszystkie efekty kształcenia oraz inne wymagania odnoszące się do praktyk, zawarte w standardach kształcenia dla tych kierunków. DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA Jednostka prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym zakładane efekty kształcenia właściwe dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z zastrzeżeniem ust. 2 i Jednostka nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia oraz dziedzinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może w ramach posiadanego uprawnienia dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% pkt. ECTS, 2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia. 3. Podstawowa jednostka organizacyjna może dokonywać w programie kształcenia również zmian: 1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod prowadzenia zajęć, 8

9 2) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 3) wynikających z dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 4. Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w: 1) ust 1 i 2 - mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, 2) ust.3 - mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 5. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat UR. 6. Zmiany w programach kształcenia należy wprowadzić do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego zmiany dotyczą. 7. Zmiany w programach kształcenia wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia należy ogłosić co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 8. Zmiany dokonywane w ramach uprawnień wynikających z ust. 2 szacuje się: 1) według stanu obowiązującego w dniu 10 października 2014 r. w przypadku kierunku studiów prowadzonego w dniu 10 października 2014 r. 2) według stanu aktualnego na dzień wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o nadaniu uprawnienia w przypadku kierunku uruchomionego po dniu 10 października 2014 r. DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 1) Ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, 2) Opis zakładanych efektów kształcenia, 3) Opis programu studiów: a) plan studiów, b) wskaźniki ilościowe dotyczące programu studiów, o których mowa w 6 ust 1, pkt 6-8, c) wykaz modułów zajęć (przedmiotów) wraz z przypisaną do nich liczbą pkt ECTS: - powiązanych z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych w przypadku profilu ogólnoakademickiego, - związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- w przypadku profilu praktycznego, d) sylabusy przedmiotów, 4) Opis programu studiów - powinien uwzględniać warunki prowadzenia studiów określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów. 5) Inne dokumenty: a) matryca efektów kształcenia określająca relacje pomiędzy kierunkowymi efektami kształcenia i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów/przedmiotów, b) udokumentowanie dla studiów stacjonarnych, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych 9

10 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, c) udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, d) sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów, e) sposób uwzględniania wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi. f) umowy z instytucjami, w których studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. 2. Szczegółowe wzory dokumentów o których mowa w ust. 1 określają załączniki do niniejszego zarządzenia. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia określone przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego dla kierunków studiów utworzonych przed dniem 1 października 2016 r., zgodne z: 1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r., poz. 1520), 2) wzorcowymi efektami kształcenia, określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1273) - pozostają w mocy. 2. Do wprowadzanych zmian w programach kształcenia i opisach efektów kształcenia o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany. 3. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych mają obowiązek dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem 1 października 2014 roku do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku. Harmonogram prac związany z dostosowaniem profili i programów kształcenia określa odrębne zarządzenie Rektora. 4 Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem programów kształcenia do zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, studiują według dotychczasowych programów do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Sylwester Czopek 10

11 Załączniki: Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez jednostkę dokumentację programu kształcenia na studiach wyższych. Załącznik nr 2 Wzór opisu zakładanych efektów kształcenia na studiach wyższych: a) dla kierunku przypisanego do jednego obszaru kształcenia, b) dla kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia. Załącznik nr 3 Wzór tabeli zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia: a) dla profilu ogólnoakademickiego, b) dla profilu praktycznego. Załącznik nr 4 Wzór sylabusa przedmiotu na studiach wyższych. Załącznik nr 5 Wzór matrycy efektów kształcenia na studiach wyższych. 11

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r. Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. DN-40- /2019 Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów Działając na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW dotyczące uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 457 UCHWAŁA Nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne Wytyczne dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała: 1630/2016 zm.: 1657/2016 Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2019 r. Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2016.1596 z dnia 2016.09.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 1596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne UCHWAŁA Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji Senat Politechniki Koszalińskiej, działając na

Bardziej szczegółowo

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Użyte w uchwale określenia oznaczają: Uchwała nr 330 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów Na podstawie 50 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

Spis treści 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 25 marca 2015 r. Spis treści 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Rozdział II Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr 17 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w

Bardziej szczegółowo

Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku... (profil...

Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku... (profil... Wzór Załącznik nr 1 dotyczy kierunków studiów, dla nie zostały określone wzorcowe efekty kształcenia Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Dostosowanie programów kształcenia do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r. Dz.U.2014.1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 13/397 Senatu UTP z dnia 21.12.2016 r. W Y T Y C Z N E DO PROJEKTOWANIA i MODYFIKACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I i II STOPNIA w Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo