Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim. Na podstawie 5 Uchwały nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów na studiach wyższych, zarządza się co następuje: 1 Zarządzenie określa: 1) szczegółowe zasady, dotyczące projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich obowiązujące rady podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2) wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu kształcenia. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, Rzeszów (17) , faks: (17) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 2 Program kształcenia dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 1) opis zakładanych efektów kształcenia, 2) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia Projektując program kształcenia należy określić: 1) nazwę kierunku studiów adekwatną do zawartości programu kształcenia oraz zakładanych efektów kształcenia, 2) poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 3) profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny), 4) formę studiów ( stacjonarne, niestacjonarne), 5) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie tytułów zawodowych

2 nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r. poz. 279). 2. Projektując program kształcenia należy wskazać: 1) związek kierunku studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju oraz strategią rozwoju jednostki, 2) ogólne cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów, 3) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia, 4) przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia i określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych). OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 4 1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia spełnia następujące wymagania: 1) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskiwane przez studentów w procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji, 2) uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4- poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz.1594), w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów: a) dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 3) w przypadku kierunków studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, uwzględnia pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zawartych w opisie charakterystyk drugiego stopnia określonych w III części załącznika do ww. rozporządzenia, 4) w przypadku kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, weterynarii, analityki medycznej oraz architektury uwzględnia pełny zakres efektów kształcenia zawarty w standardach kształcenia dla tych kierunków, określonych w odrębnych przepisach. 2. W przypadku prowadzenia na danym kierunku i poziomie kształcenia studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów kształcenia sporządza się odrębnie dla każdego profilu. 3. Jednostka organizacyjna prowadząca na danym kierunku, poziomie i profilu studia stacjonarne i niestacjonarne w przypadku obu tych form zapewnia uzyskanie takich samych efektów kształcenia 2

3 4. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia dla określonego kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia Efekty kształcenia dla danego kierunku muszą być zdefiniowane w sposób umożliwiający ich weryfikację w toku realizacji procesu kształcenia (muszą być mierzalne). 2. Jednostka prowadząca studia, projektując program kształcenia obok zdefiniowanych efektów kształcenia dla każdego efektu określa także metody weryfikacji, pozwalające na sprawdzenie osiągniętych przez studenta efektów kształcenia w ramach każdego modułu/przedmiotu. 3. Zasady dokumentowania osiąganych efektów kształcenia przy pomocy zdefiniowanych metod (np. przechowywanie prac egzaminacyjnych, sporządzanie protokołów) określa jednostka prowadząca studia. 4. Dokumentację dotyczącą programów kształcenia (projektowania, modyfikacji, oceny) przechowuje jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów. PROGRAM STUDIÓW 6 1. Opis programu studiów uwzględnia w szczególności: 1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), 2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, 3) moduły zajęć zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia, treści programowych, form i metod kształcenia zapewniających osiągniecie tych efektów, a także liczby pkt. ECTS, 4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia, 5) plan studiów, z zaznaczeniem modułów/przedmiotów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, 6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 7) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt. ECTS w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne, 8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim jeżeli program kształcenia przewiduje praktyki oraz łączną liczbę pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk. 2. Program studiów powinien umożliwić studentowi wybór modułów zajęć, do których przypisuje się nie mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS, o której mowa w ust 1 pkt Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa procentowy udział liczby pkt. ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie pkt. ECTS przewidzianych dla tego programu. 3

4 4. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych, którym przypisano pkt. ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt. ECTS przewidzianej dla tego programu. 5. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, którym przypisano pkt. ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt. ECTS przewidzianej dla tego programu. 6. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym zapewnia studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej 3 miesięcy. 7. W przypadku kierunków studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria oraz architektura program studiów musi spełniać warunki ustalone w standardach kształcenia dla tych kierunków, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 8. W przypadku kierunku studiów, w ramach którego są prowadzone zajęcia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela, program studiów musi spełniać warunki zawarte w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie na kierunku o profilu ogólnoakademickim zapewnia studentom tego kierunku: a) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) udział w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 2. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, są prowadzone: 1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, 2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studentów, 3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 3. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny. 4. Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych, są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią specjalizację. 5. Na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo zajęcia: 1) z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej, 2) z zakresu opieki specjalistycznej, 4

5 3) praktyczne - są prowadzone przez nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. LICZBA PKT. ECTS, LICZBA SEMESTRÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA 8 1. Minimalna liczba semestrów oraz minimalna liczba pkt. ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji na określonym poziomie kształcenia wynosi: 1) 180 dla studiów 6 semestralnych pierwszego stopnia, 2) 210 dla studiów 7 semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia, 3) 90 dla studiów 3 semestralnych drugiego stopnia (po studiach inżynierskich), 4) 120 dla studiów 4 semestralnych drugiego stopnia (po studiach licencjackich), 5) 300 dla studiów 5 letnich jednolitych magisterskich, 6) 360 dla studiów 6 letnich jednolitych magisterskich. 2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 9 Podczas projektowania programu studiów należy uwzględnić poniższe zasady dotyczące przypisywania pkt. ECTS: 1) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin całkowitego nakładu pracy, na który składają się zajęcia organizowane zgodnie z planem oraz jego indywidualna praca, 2) punkty ECTS przyporządkowuje się każdemu z komponentów dydaktycznych programu kształcenia, na który składa się moduł kształcenia, typowy przedmiot, praktyka zawodowa, 3) student otrzymuje taką liczbę pkt. ECTS jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji zajęć i praktyk przewidzianych na danym kierunku studiów, 4) liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów wynosi co najmniej 60 dla jednego roku. 1o 1. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) wynosi nie więcej niż: 1) 2000 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, 2) 2200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 3200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu (dla kierunku ratownictwo medyczne, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3800). 5

6 2. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 4 semestralnych wynosi nie więcej niż: 1) 900 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, 2) 1100 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 1600 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. 3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 3 semestralnych wynosi nie więcej niż 900 godzin. 4. Na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych jest nie większa niż 3000 na kierunku prawo oraz 4200 na kierunkach grafika i fizjoterapia. 5. W przypadku kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia uwzględnia się łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych jaka została określona dla obszaru wiodącego. 11 W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów może zwiększyć o 10% łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych określoną w 10, za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Kwestora UR W ramach kierunku studiów pierwszego stopnia uprawniającego do uzyskania kwalifikacji inżyniera, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi od 2200 do 2500 godzin. 2. W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie w ramach kierunku określonego w ust. 1, może na warunkach określonych w 11 zwiększyć łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, jednak nie więcej niż do 2600 godzin. 3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów, dla których zostały określone standardy kształcenia na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest zgodna ze standardami kształcenia dla tych kierunków. 13 Liczbę godzin zajęć na studiach niestacjonarnych ustala jednostka prowadząca kształcenie na danym kierunku studiów z uwzględnieniem zasady, że co najmniej 25% programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. 14 Rada Wydziału opracowuje sposób przyznawania punktacji ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom i innym formom aktywności studentów z uwzględnieniem poniższych zasad: 6

7 1) W programach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej należy uwzględnić konieczność osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w zakresie umiejętności językowych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia oraz odpowiednio B2+ w przypadku kwalifikacji drugiego stopnia. 2) Minimalna liczba godzin oraz pkt ECTS w zakresie nauki języka obcego nowożytnego na studiach stacjonarnych wynosi: a) 120 godzin i 8 pkt. ECTS w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) 60 godzin i 4 pkt. ECTS w przypadku studiów drugiego stopnia, c) 180 godzin i 12 pkt. ECTS w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 3) W przypadku studiów niestacjonarnych liczbę godzin zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia językowego określa jednostka prowadząca kierunek studiów z uwzględnianiem uzyskania umiejętności językowych określonych dla odpowiednich poziomów kształcenia oraz analogicznej liczby pkt ECTS jak w przypadku formy stacjonarnej. 4) Program studiów może przewidywać naukę drugiego języka obcego, za który przypisuje się odpowiednią liczbę pkt ECTS. 5) Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w wymiarze 60 godz. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się pkt ECTS. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia istnieje możliwość realizacji zajęć z wychowania fizycznego jako zajęć dodatkowych. 6) Program studiów uwzględnia przedmiot realizowany w ramach zajęć ogólnouczelnianych z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18 godzin na studiach niestacjonarnych na każdym poziomie kształcenia, za który przypisuje się 2 pkt. ECTS. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych określa Zarządzenie Rektora. 7) Za zaliczenie zajęć z zakresu technologii informacyjnej, jeżeli przewiduje je program kształcenia, przypisuje się minimum 2 pkt. ECTS. 8) Program studiów powinien przewidywać obowiązek odbycia kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady odbywania kursu określa odrębne zarządzenie Rektora. 9) Program kształcenia powinien przewidywać treści z zakresu ochrony własności intelektualnej. Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać aby osiągnąć efekty kształcenia z zakresu ochrony własności intelektualnej wynosi 1 na każdym z poziomów kształcenia. 10) Zasady odbywania szkolenia bibliotecznego określa odrębne zarządzenie Rektora Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Dz.U. Nr 188 poz z późn. zm.). 2. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w formie e-learningu określi Rektor w drodze zarządzenia. 7

8 PLAN STUDIÓW Plan studiów uwzględnia: 1) nazwę kierunku, poziom, profil i formę studiów, 2) czas trwania studiów (liczbę lat i semestrów), 3) rozkład modułów zajęć (przedmiotów) w poszczególnych semestrach z uwzględnieniem form prowadzenia zajęć oraz ich wymiaru godzinowego, formy zaliczenia oraz wymaganej do zaliczenia liczby pkt ECTS, 4) wymiar czasu praktyki zawodowej przewidzianej w programie dla danego semestru studiów. 2. Plan studiów może uwzględniać również inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów. PRAKTYKI ZAWODOWE Program studiów określa szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk, z uwzględnieniem czasu trwania, celu praktyki, efektów kształcenia właściwych dla praktyki oraz metod ich sprawdzania i oceny, warunków zaliczenia i przyporządkowanej liczby pkt. ECTS. 2. Program studiów powinien przewidywać system zapewnienia jakości praktyk, a w szczególności weryfikowania efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów w wyniku odbywania praktyk. 3. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym uwzględnia co najmniej trzymiesięczną praktykę zawodową na każdym z poziomów kształcenia. Jednostka może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. 4. Programy studiów dla kierunków o których mowa w art. 9b i 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uwzględniają wszystkie efekty kształcenia oraz inne wymagania odnoszące się do praktyk, zawarte w standardach kształcenia dla tych kierunków. DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA Jednostka prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym zakładane efekty kształcenia właściwe dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z zastrzeżeniem ust. 2 i Jednostka nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia oraz dziedzinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może w ramach posiadanego uprawnienia dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% pkt. ECTS, 2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia. 3. Podstawowa jednostka organizacyjna może dokonywać w programie kształcenia również zmian: 1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod prowadzenia zajęć, 8

9 2) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 3) wynikających z dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 4. Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w: 1) ust 1 i 2 - mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, 2) ust.3 - mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 5. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat UR. 6. Zmiany w programach kształcenia należy wprowadzić do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego zmiany dotyczą. 7. Zmiany w programach kształcenia wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia należy ogłosić co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 8. Zmiany dokonywane w ramach uprawnień wynikających z ust. 2 szacuje się: 1) według stanu obowiązującego w dniu 10 października 2014 r. w przypadku kierunku studiów prowadzonego w dniu 10 października 2014 r. 2) według stanu aktualnego na dzień wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o nadaniu uprawnienia w przypadku kierunku uruchomionego po dniu 10 października 2014 r. DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 1) Ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, 2) Opis zakładanych efektów kształcenia, 3) Opis programu studiów: a) plan studiów, b) wskaźniki ilościowe dotyczące programu studiów, o których mowa w 6 ust 1, pkt 6-8, c) wykaz modułów zajęć (przedmiotów) wraz z przypisaną do nich liczbą pkt ECTS: - powiązanych z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych w przypadku profilu ogólnoakademickiego, - związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- w przypadku profilu praktycznego, d) sylabusy przedmiotów, 4) Opis programu studiów - powinien uwzględniać warunki prowadzenia studiów określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów. 5) Inne dokumenty: a) matryca efektów kształcenia określająca relacje pomiędzy kierunkowymi efektami kształcenia i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów/przedmiotów, b) udokumentowanie dla studiów stacjonarnych, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych 9

10 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, c) udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, d) sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów, e) sposób uwzględniania wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi. f) umowy z instytucjami, w których studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. 2. Szczegółowe wzory dokumentów o których mowa w ust. 1 określają załączniki do niniejszego zarządzenia. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia określone przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego dla kierunków studiów utworzonych przed dniem 1 października 2016 r., zgodne z: 1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r., poz. 1520), 2) wzorcowymi efektami kształcenia, określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1273) - pozostają w mocy. 2. Do wprowadzanych zmian w programach kształcenia i opisach efektów kształcenia o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany. 3. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych mają obowiązek dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem 1 października 2014 roku do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku. Harmonogram prac związany z dostosowaniem profili i programów kształcenia określa odrębne zarządzenie Rektora. 4 Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem programów kształcenia do zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, studiują według dotychczasowych programów do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Sylwester Czopek 10

11 Załączniki: Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez jednostkę dokumentację programu kształcenia na studiach wyższych. Załącznik nr 2 Wzór opisu zakładanych efektów kształcenia na studiach wyższych: a) dla kierunku przypisanego do jednego obszaru kształcenia, b) dla kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia. Załącznik nr 3 Wzór tabeli zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia: a) dla profilu ogólnoakademickiego, b) dla profilu praktycznego. Załącznik nr 4 Wzór sylabusa przedmiotu na studiach wyższych. Załącznik nr 5 Wzór matrycy efektów kształcenia na studiach wyższych. 11

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne Wytyczne dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2016.1596 z dnia 2016.09.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 1596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Dostosowanie programów kształcenia do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r. Dz.U.2014.1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Wytyczne dla rad wydziałów w zakresie zasad opracowywania programów kształcenia pierwszego i drugiego stopnia 1 Przepisy ogólne 1. Studia na Politechnice

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 13/397 Senatu UTP z dnia 21.12.2016 r. W Y T Y C Z N E DO PROJEKTOWANIA i MODYFIKACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I i II STOPNIA w Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017r. Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia Załącznik 1 do uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2013 r. kompilujący uchwałę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 104/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. Projekt z dnia 8 sierpnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Y T Y C Z N E DO PROJEKTOWANIA I MODYFIKACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZYM IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

przez właściwą Radę Samorządu.

przez właściwą Radę Samorządu. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

7. REGULAMIN STUDIÓW (Załącznik do zarządzenia Nr 70/2011/2012 Z dnia 31 lipca 2012 r.)

7. REGULAMIN STUDIÓW (Załącznik do zarządzenia Nr 70/2011/2012 Z dnia 31 lipca 2012 r.) SPIS DOKUMENTÓW 1. UCHWAŁA NR 1/348 SENATU UTP Z DNIA 18.04.2012 W SPRAWIE: ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W UTP W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 2. PISMO OKÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 9/017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 6 stycznia 017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/d/06/2017 WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 1. Studia podyplomowe są prowadzone na Politechnice Krakowskiej na warunkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji standardów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 20/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 12/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 1/015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 015 roku w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Zasady kształcenia obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od roku akademickiego 2012/2013 - Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. n.med. Anny Jegier Zasady

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wytyczne obowiązujące rady podstawowych jednostek organizacyjnych przy określaniu programów kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie Na podstawie art. 149 ust.

Bardziej szczegółowo

Programy kształcenia: zadania wydziałów i jednostek w najbliższym semestrze/roku

Programy kształcenia: zadania wydziałów i jednostek w najbliższym semestrze/roku Programy kształcenia: zadania wydziałów i jednostek w najbliższym semestrze/roku Joanna Jabłkowska Artur Gałkowski Aneta Tomaszewska UKJK, 17.11.2011 Podstawy prawne tworzenia programów kształcenia Ustawa

Bardziej szczegółowo