URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Kontrola wyników pomiarów GNSS wykonywanych techniką RTK i RTN w oparciu o system ASG-EUPOS przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Agata MILKIEWICZ, Krzysztof STRUCH, Jarosław KRUPIŃSKI Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK Slajd 1

2 Układ prezentacji 1. Część teoretyczna 2. Część praktyczna Slajd 2

3 Od momentu uruchomienia na terenie naszego kraju w roku 2008 wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS minęło już pięć lat. W tym czasie nastąpił bardzo duży wzrost ilości prac geodezyjnych wykonywanych technikami GNSS. W sierpniu 2009 roku, kiedy rozpoczynaliśmy kontrolę osiągnięcia wymaganych dokładności w dokumentacjach przekazywanych do zasobu, na terenie miasta Olsztyna było zaledwie dwóch wykonawców wykonujących prace sprzętem do pomiarów satelitarnych. Obecnie ponad 30 firm geodezyjnych, przekazuje dokumentację wykonaną w oparciu o pomiary GNSS. Z perspektywy czasu skok technologiczny jest ogromny. Slajd 3

4 Na podstawie : Art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz z późn. zm.) Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów w zakresie zasobów powiatowych Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837) w zakresie: 1) przestrzegania zasad wykonywania prac, 2) osiągnięcia wymaganych dokładności, 3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, 4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w 5 ust. 5 (prace nietypowe indywidualne ustalenia), 5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, 6) kompletności przekazywanych materiałów. Slajd 4

5 Warunki te reguluje m.in: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i przekazywania wyników tych pomiarów do geodezyjnego i kartograficznego. wysokościowych oraz opracowywania i państwowego zasobu Slajd 5

6 Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów Podstawowe założenia: 8. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane metodą precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej, zwanego dalej GNSS, jeżeli: 1) zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów emitowanych przez satelity; 2) sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócane przez urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, w szczególności: nadajniki i przekaźniki radiowe i telewizyjne, linie energetyczne, stacje telefonii cyfrowej. Slajd 6

7 Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów Podstawowe założenia: 12. ust.1. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru. ust. 2. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich 0,12 m (dx,dy 0,12 m); 2) w odniesieniu do wysokości 0,09 m (dh 0,09 m). Slajd 7

8 Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów Podstawowe założenia:. 29. ust. 3. Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy wykonuje się pomiar kontrolny polegający na: 1) drugim, niezależnym wyznaczeniu położenia szczegółów lub 2) pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami sytuacyjnymi objętymi pomiarem (miary czołowe) lub 3) pomiarze odległości pomiędzy punktem objętym pomiarem, a innym punktem wyznaczonym z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. Slajd 8

9 Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów Podstawowe założenia:. 36. ust.1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych ( ) wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż: 1) 0,05 m dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie; 2) 0,02 m dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych; 3) 0,10 m dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie. Slajd 9

10 2. Część praktyczna Przykłady dokumentacji technicznej z prac wykonanych na terenie miasta Olsztyna. Slajd 10

11 Dokumentacja techniczna z pomiarów SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Na co zwracamy uwagę: - PRODUCENT, TYP ODBIORNIKA I ANTENY, - RODZAJ, FORMAT POPRAWEK, - DATA POMIARU, - WYKAZ PUNKTÓW KONTROLNYCH, - UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH. Slajd 11

12 Dokumentacja techniczna z pomiarów SZKIC LOKALIZACJI POMIARU Na co zwracamy uwagę: OBSZAR POMIARU, LICZBA PUNKTÓW OSNOWY PRZYJĘTYCH JAKO KONTROLNE W ZASIĘGU DO 5 KM OD PUNKTÓW MIERZONYCH Slajd 12

13 Dokumentacja techniczna z pomiarów RAPORT Z POMIARU Informacje dotyczące wykonanego pomiaru: PRODUCENT, MODEL ODBIORNIKA I ANTENY, UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH, INFORMACJA O GEOIDZIE, INTERWAŁ OBSERWACJI, MASKA ELEWACJI, Slajd 13

14 Dokumentacja techniczna z pomiarów RAPORT Z POMIARU Na co zwracamy uwagę: DATA I CZAS POMIARU, WYKAZ POMIERZONYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH W SESJI POMIAROWEJ, WYKAZ POMIERZONYCH PUNKTÓW SYTUACYJNYCH, WYKORZYSTANE POPRAWKI, PARAMETRY PDOP ( współczynnik określający wpływ przestrzennego rozmieszczenia satelitów na dokładność wyznaczanej pozycji), LICZBA ŚLEDZONYCH SATELITÓW, LICZBA POZYCJI RTK ZMIERZONYCH NA PUNKCIE, Slajd 14

15 Dokumentacja techniczna z pomiarów RAPORT Z POMIARU Bardzo ważne jest aby na początku, lub trakcie i na zakończenie sesji pomiarowej wykonać pomiar kontrolny na punkcie osnowy sytuacyjnej. Slajd 15

16 Dokumentacja techniczna z pomiarów RAPORT Z POMIARU W zależności od producentów odbiorników spotyka się różne formy raportów z pomiaru. W tym wypadku (SOKKIA SHC-250) można wygenerować oprócz wysokości pomierzonego punktu w ukł. K-86, również wysokość w układzie lokalnym K-60. Slajd 16

17 Dokumentacja techniczna z pomiarów RAPORT Z POMIARU Obowiązującym układem wysokościowym w Polsce jest układ wysokości normalnych Kronsztad 86. Wyznaczenie wysokości następuje poprzez przeliczenie pomierzonych w odbiorniku wysokości elipsoidalnych według ścisłych zależności matematycznych związanych z obowiązującym modelem geoidy niwelacyjnej. Można także wykonać transformację wysokości w oparciu o punkty dostosowania. Ich liczba i położenie zależą od kształtu i wielkości obszaru pracy geodezyjnej. Przy czym minimalna liczba tych punktów to 4. Sprawdzenie układu wysokościowego w jakim wykonywane są obliczenia przez odbiornik wykonuje się docelowo na punktach osnowy przyjętych jako kontrolne. Slajd 17

18 Dokumentacja techniczna z pomiarów PORÓWNANIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH Tabela przedstawia porównanie współrzędnych katalogowych punktów osnowy przyjętych jako kontrolne ze współrzędnymi z pomiaru wraz z odchyłkami. Slajd 18

19 Dokumentacja techniczna z pomiarów PORÓWNANIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH W przypadku pomiaru dodatkowych szczegółów I grupy dokładnościowej przyjętych jako kontrolne, również wykazuje się je w raporcie z pomiaru oraz wykazie odchyłek. Slajd 19

20 Przykład nr 1 dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Wykonany instrumentem TRIMBLE R6-2 Slajd 20

21 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Punkt osnowy pomiarowej nr 4000 został założony (w dwóch niezależnych pomiarach). Kontrolnie pomierzone zostały punkty osnowy geodezyjnej. Następnie z punktu nr 4000 metodą biegunową pomierzono istniejącą sytuację oraz kontrolnie dwa narożniki istniejącego budynku, którego współrzędne zostały uzyskane w wyniku pomiaru bezpośredniego. Slajd 21

22 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Pomiar wykonano w oparciu o trzy punkty osnowy geodezyjnej. W sesji pomiarowej pomierzono dwukrotnie nowozałożony punkt osnowy pomiarowej o numerze Wg zaleceń technicznych punkty osnowy pomiarowej należy mierzyć m. innymi z zachowaniem następujących warunków: minimalna Ilość satelitów 6, parametr PDOP 3, dla interwału zapisu pozycji co 1 sek. czas pomiaru min. 30 sek. Slajd 22

23 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Szkic polowy przedstawiający zakres pomiaru. Punkty nr 1 i nr 2 będące narożnikami istniejącego budynku, pomierzone kontrolnie z punktu osnowy pomiarowej. Slajd 23

24 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Raport z pomiaru przedstawiający pomierzone punkty osnowy geodezyjnej przyjęte jako kontrolne, oraz założony punkt osnowy pomiarowej. Slajd 24

25 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar sytuacyjny w oparciu o założony punkt osnowy pomiarowej. Tabela z porównaniem współrzędnych punktów kontrolnych: osnowy geodezyjnej, narożników budynku, oraz dwukrotnego pomiaru punktu osnowy pomiarowej. Slajd 25

26 Przykład nr 2 dokumentacji z pomiaru. Pomiar ze wznowienia znaków granicznych. Wykonany instrumentem KOLIDA K9-T Slajd 26

27 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar wznowienia znaków granicznych. Sprawozdanie techniczne z informacją o materiałach źródłowych, m.in: - punkty osnowy pierwotnej wykorzystane do pozyskania wznawianych punktów, - numer operatu pomiarowego, - zastosowana metoda pomiaru, Slajd 27

28 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar wznowienia znaków granicznych. Szkic lokalizacji pomiaru z zaznaczonym obszarem pomiaru, oraz punktami osnowy geodezyjnej przyjętymi jako kontrolne. Slajd 28

29 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar wznowienia znaków granicznych. Szkic podstawowy oraz szkic polowy z zaznaczonymi punktami do wznowienia. W tym wypadku wszystkie punkty zostały odnalezione w terenie Slajd 29

30 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar wznowienia znaków granicznych. Raport z pomiaru punktów kontrolnych i punktów będących przedmiotem pracy geodezyjnej. Slajd 30

31 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar wznowienia znaków granicznych. Tabela z porównania współrzędnych pomierzonych punktów wraz z odchyłkami. Slajd 31

32 Przykład nr 3 dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, wykonany instrumentem TRIMBLE R6-2. Terenowa kontrola pomiaru. Slajd 32

33 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Pomiar wykonany oparciu o pomierzone punkty osnowy geodezyjnej przyjęte jako kontrolne, oraz dodatkowo o punkty osnowy pomiarowej również przyjęte jako kontrolne. Slajd 33

34 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Szkic lokalizacji punktów kontrolnych z zaznaczonym obszarem pracy geodezyjnej. Slajd 34

35 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Przykładowy szkic polowy oraz fragment raportu z pomiaru. Slajd 35

36 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Tabela z porównaniem współrzędnych punktów kontrolnych. Ze względu na duży zasięg inwestycji, dokumentacja została zakwalifikowana do pomiaru kontrolnego. Slajd 36

37 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Od czterech lat wykonujemy terenowe pomiary GPS, a w szczególności pomiary kontrolne. W tym czasie skontrolowaliśmy około 100 robót zgłoszonych do MODGiKu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Przeprowadzane przez nas kontrole polegają na sprawdzeniu założonej dokładności pomiaru. Kontroli terenowej podlegają zarówno prace wykonane metodami satelitarnymi jak i tradycyjnymi. Elementami kontrolowanymi są punkty osnowy pomiarowej i szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej. Slajd 37

38 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Sprawozdanie z pomiaru kontrolnego opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dniu, roku przeprowadzono kontrolę w terenie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ewidencji zgłoszenia: 101-, dotyczącej: Pomiar powykonawczy sieci ks. Dokumentację przekazaną do zasobu skontrolowano w zakresie osiągnięcia wymaganych dokładności pomiaru. Pomiar kontrolny wykonano zestawem pomiarowym do precyzyjnych pomiarów RTK Trimble R8-2 nr seryjny: z kontrolerem TSC 2, firmware 3.64, oprogramowanie Survey Controller v Pomiar wykonano w oparciu o sieć ASG-EUPOS, serwis NAWGEO, poprawki powierzchniowe w formacie RTCM 3.1. Nazwa użytkownika dostępu do serwisu:.. Slajd 38

39 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Sprawozdanie z pomiaru kontrolnego opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Warunki techniczne pomiaru: Przedmiotem kontroli były współrzędne pomierzonych w terenie włazów kanalizacji sanitarnej. Pomiar kontrolny wykonany został w oparciu o punkty osnowy: , , Pomierzone współrzędne punktów w geodezyjnym układzie odniesienia realizowanym przez stacje ASG-EUPOS zostały przeliczone w oprogramowaniu odbiornika na układ Pomierzono 12 punktów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano średnią odchyłkę na punktach kontrolowanych która wynosi 0,018m. Szczegółowy wykaz odchyłek otrzymanych w wyniku pomiaru został przedstawiony w tabeli. Slajd 39

40 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Nr pktu z pom. X Y Nr pktu z zasobu X Y dx dy dp kk , , , ,40 0,05 0,01 0, k , , , ,52 0,04 0,03 0,05 p101k , ,44 P , ,51 0,05 0,07 0, k , , , ,48 0,03 0,06 0, kk , , , ,48 0,04 0,05 0, kkk , , , ,48 0,04 0,05 0, kkkk , , , ,48 0,04 0,05 0, kkk , , , ,40 0,04 0,01 0, p , , , ,40 0,04 0,01 0, q , , , ,40 0,04 0,01 0, r , , , ,40 0,05 0,02 0,05 Odchyłki dx, dy na punktach kontrolnych nie przekroczyły dopuszczalnych wartości. Slajd 40

41 Przykład dokumentacji z pomiaru. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. Nr pktu z pom. X Y Nr pktu z op. nr kerg,,,, X Y dx dy dp 283k , ,23 748/ ,01 0,01 0,01 237k , ,13 748/ ,03 0,01 0,03 282k , ,80 748/ ,01 0,02 0,02 236k , ,70 748/ ,03 0,01 0,03 234k , ,37 748/ ,00 0,01 0,01 232k , ,66 748/ ,01 0,00 0,01 232kk , ,65 748/ ,02 0,01 0,02 229k , ,29 748/ ,02 0,00 0,02 230k , ,62 748/ ,01 0,01 0,01 228k , ,97 748/ ,02 0,01 0,02 268k , ,20 748/ ,02 0,01 0,02 225k , ,24 748/ ,01 0,01 0,01 Odchyłki dx, dy na punktach kontrolowanych nie przekroczyły dopuszczalnych wartości. Slajd 41

42 Przykłady ujawnionych nieprawidłowości podczas kontroli wyników pomiarów sytuacyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Slajd 42

43 Przykład 1 Pomiar inwentaryzacyjny wodociągu w oparciu o nowozałożone punkty osnowy pomiarowej metodą biegunową Slajd 43

44 Przykład 1 Szkic osnowy pomiarowej przed kontrolą. Kontrola osnowy pomiarowej niemożliwa ze względu na brak stabilizacji (markowania wykazanego zgodnie ze szkicem) na gruncie. Slajd 44

45 Porównanie współrzędnych x, y obiektów zawór i hydrant zawartych w dokumentacji z pracy 101- ze współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru kontrolnego Nr punktu z pomiaru kontrolnego X Y NR PUNKTU z pracy 101- X Y Dx Dy Odch. lin / / / / / / / / Slajd 45

46 Przykład 1 Szkic osnowy pomiarowej po ponownym opracowaniu dokumentacji przez geodetę. Osnowa została na nowo przeliczona w oparciu o dodane dodatkowo punkty. Slajd 46

47 Art. 19. ust 1, pkt 1 Ustawy PZGiK Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, [ ] uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu. WNIOSEK: KONTROLA SAMEJ TYLKO DOKUMENTACJI NIE ZAPEWNIA ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI PRAC PRZEKAZYWANYCH DO ZASOBU Slajd 47

48 Przykład 2 Pomiar powykonawczy budynku w oparciu o istniejące punkty osnowy pomiarowej, metodą biegunową. Slajd 48

49 Przykład 2 Przedstawienie kontrolowanych elementów na kopii szkicu polowego (właz studni, taras, chodnik) - Kolor czerwony Slajd 49

50 Porównanie współrzędnych x, y konturów obiektów: właz studni, taras, chodnik zawartych w dokumentacji z pracy 101- ze współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru kontrolnego Nr punktu z pomiaru kontrolnego X Y NR PUNKTU z pracy 101- X Y Dx Dy Odch. lin. k / ,04 0,68 0,68 k / ,29 0,29 0,41 k / ,49 0,07 0,49 k / ,32 0,44 0,55 k / ,09 0,13 0,16 Pomiar pierwotny został oparty na osnowie pomiarowej utworzonej do innej pracy geodezyjnej. Po kontroli dokumentacji wykonawca założył nową osnowę pomiarową. Odchyłka liniowa nie przekroczyła dopuszczalnych wartości. Slajd 50

51 Podsumowanie 1) Wykryte błędne pomiary spowodowane były złamaniem zasad prawidłowego wykonywania pomiarów geodezyjnych. W pierwszym przykładzie: niezastabilizowanie osnowy pomiarowej prawdopodobnie spowodowało błędne określenie położenia stanowisk pomiarowych. W drugim przykładzie: skorzystanie z osnowy pomiarowej innego wykonawcy bez kontroli tej osnowy z osnową geodezyjną spowodowało znaczne przesunięcia mierzonych obiektów względem istniejącej osnowy geodezyjnej. Slajd 51

52 Podsumowanie 2) Zgodnie z paragrafem 12 Rozporządzenia, pomiar kontrolny na punktach osnowy geodezyjnej należy traktować jako niezbędny element pomiaru sytuacyjno-wysokościowego, który potwierdza poprawne wykonanie pomiaru we właściwym systemie odniesienia. Slajd 52

53 Podsumowanie 3) Pomiary wysokościowe wykonywane w serwisie Nawgeo systemu ASG-EUPOS (z zastosowaniem poprawek powierzchniowych vrs, mac), z uwagi na to, że błąd pomiaru wysokości geodezyjnej wynosi 5 cm, mogą być stosowane do wyznaczania wysokości obiektów o których mowa w paragrafie 36 ust. 1 pkt. 3 ( budowle ziemne, elastyczne kable i przewody, pikiety terenowe). Zgodnie z zapisem wysokość tych obiektów określa się z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m względem najbliżej położonych punktów osnowy wysokościowej. Slajd 53

54 Podsumowanie 4) W okresie przeprowadzanych kontroli tj. od sierpnia 2009r. do października 2013r. do MODGiK wpłynęło około 7000 dokumentacji z pomiaru. Kontrolą terenową objęto blisko 100 operatów (1,5%). 5) Spośród sprawdzanych dokumentacji, w zaledwie dwóch dane nie spełniały wymaganych dokładności. Były to operaty z pomiarów klasycznych. Kontrolowane dokumentacje sporządzone na podstawie pomiarów GNSS spełniały założone dokładności pomiarów. Slajd 54

55 Podsumowanie 7) Pomiary wykonywane w warunkach miejskich, w bliskim otoczeniu budynków, drzew, elementów infrastruktury technicznej mogą być obciążone błędami pomiarowymi, spowodowanymi przez następujące czynniki: słabą konstelacją satelitów, w rezultacie dużą wartość współczynnika PDOP, wielodrożnością sygnału, czyli odbiciem sygnału satelitarnego, zakłóceniami elektromagnetycznymi. Slajd 55

56 WYKONYWANIE POMIARÓW KONTROLNYCH NA PUNKTACH OSNOWY GEODEZYJNEJ PODCZAS REALIZACJI PRAC JEST KONIECZNE I POZWALA WYKRYWAĆ I ELIMINOWAĆ BŁĘDY POMIARU Slajd 56

57 Pomiar kontrolny punktów osnowy pomiarowej NR PUN KTU KON TROL NEG O X Y NR PUNK TU Z operat u X Y dx dy dp 006k 23716, , , ,00 0,05 0,02 0,06 2p , ,22 2pk , ,22 0,05 0,00 0,05 1p , ,33 1pk , ,31 0,06 0,02 0, , , k , ,02 0,02 0,03 0, , , k , ,71 0,04 0,04 0,06 p1k , ,13 P , ,13 0,02 0,00 0,02 p2kk , ,34 P , ,3 0,01 0,04 0,04 p1kk , ,12 P , ,13 0,03 0,01 0, k , , , ,42 0,00 0,01 0, l , , , ,78 0,00 0,00 0, m , , , ,42 0,01 0,02 0,02 1st-k , ,88 1st , ,85 0,05 0,03 0, , , k , ,81 0,00 0,03 0,03 3st-k , ,51 3st , ,50 0,06 0,01 0, , , k , ,58 0,01 0,00 0, k , , , ,19 0,00-0,02 0, , , p , ,58 0,01 0,00 0, kk , , , ,19-0,02-0,02 0,02 p3k , ,11 P , ,11 0,02 0,00 0,02 s1k , ,43 S , ,42 0,02 0,01 0,02 p2k , ,59 P , ,59 0,00 0,00 0,00 s3k , ,76 S , ,71 0,00 0,05 0,05 s2k , ,88 S , ,90 0,07 0,02 0,08 s7k , ,91 S , ,90 0,01 0,01 0,01 s1k , ,69 S , ,68 0,01 0,01 0,01 s7kk , ,92 S , ,90 0,01 0,02 0,02 p1k , ,83 P , ,82 0,03 0,01 0,03 s6k , ,45 S , ,50 0,01 0,05 0,05 p2k , ,34 P , ,3 0,03 0,04 0,05 s6kk , ,45 S , ,50 0,01 0,05 0,05 Średni błąd pomiaru wszystkich pomierzonych w trakcie kontroli terenowych punktów osnowy pomiarowej wynosi 3cm Slajd 57

58 Dziękuję za uwagę Slajd 58

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? Inwestując w profesjonalne rozwiązania pomiarowe GPS/GNSS

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji Warszawa, ( wrześrua 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta OrUńska KN-0242-6/11 Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie przepisów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa ~ T%- ~* * -^ \r\a przeprowadzonej w firmie pn. Przedsiębiorstwo Geodezyjne" s.c. Jan Jarmoszko, Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 506 NIP 718-16-54-245

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej Przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Józef Kalinowski 16 500 Sejny, ul. Zawadzkiego 6/11, IP 844-104-06-36-, REGO 790028512. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 września 2013 Uwagi do projektu operatu technicznego w zakresie aktualizacji mapy. Projekt nie przewiduje wszystkich wariantów i

Bydgoszcz, dnia 12 września 2013 Uwagi do projektu operatu technicznego w zakresie aktualizacji mapy. Projekt nie przewiduje wszystkich wariantów i Bydgoszcz, dnia 12 września 2013 Uwagi do projektu operatu technicznego w zakresie aktualizacji mapy. Projekt nie przewiduje wszystkich wariantów i zakresu prac jaki może wystąpić w pracy geodezyjnej w

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS dr hab. inż.. Mariusz FIGURSKI mgr inż.. Marcin GAŁUSZKIEWICZ mgr inż.. Paweł KAMIŃSKI Plan prezentacji Postawienie zadania Pomiary

Bardziej szczegółowo

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r.

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Grażyna Skołbania Główny Urząd Geodezji i Kartografii WISŁA, 7 9 września 2011r. Omówienie PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej bazie danych w Polsce

Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej bazie danych w Polsce Dr inż. Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Niektóre geodezyjne problemy przy obecnych pomiarach związanych z punktami granicznymi.

Niektóre geodezyjne problemy przy obecnych pomiarach związanych z punktami granicznymi. dr inż. Wojciech Cymerman mgr inż. Marcin Cymerman Niektóre geodezyjne problemy przy obecnych pomiarach związanych z punktami granicznymi. Wstęp Rozwój techniki, niezależnie od naszej woli, wkracza do

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński Szczecin, 28.11. 2008r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem Marcin Cymerman Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem Dzisiejszy świat, a co za tym idzie wiele dziedzin codziennego życia charakteryzuje wszechobecna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości

Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o. Szczecin, 28.09.2008r. Spis treści: I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. Nr sprawy: ZP.271.083.2015 Załącznik nr 9 WARUNKI TECHNICZNE realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie m. Suwałki w technologii osnów odtwarzalnych na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza niespójności przestrzeni technologiczno prawnej w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Górski Dr Krzysztof Bojarowski TEMATYKA PRAC

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS

PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS 107 Łukasz Śliwiński PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technologia GPS oraz coraz niższe ceny sprzętu powodują, że ta metoda wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska Radosław Baryła 1), Stanisław Oszczak 1), Paweł Wielgosz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Artur Oruba specjalista II Konferencja Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS Nr referencyjny GI-GSOP.2611.15.2015 Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 06.11.2015 r. Załącznik nr 1 do umowy nr GI-GSOP.5000.4.2015 z dnia 11.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz , 1008, 1402, 1403, 1404, 1421

PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz , 1008, 1402, 1403, 1404, 1421 SZCZEGÓŁOWA OSNOWA POZIOMA III KLASY miasto WROCŁAW PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz 453.334-1006, 1008, 1402, 1403, 1404, 1421 Wrocław ul. Avicenny USŁUGI GEODEZYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

Propozycja procedury przekształcenia katastru w kataster spełniający warunki przestrzeni technologiczno prawnej linii granicznych

Propozycja procedury przekształcenia katastru w kataster spełniający warunki przestrzeni technologiczno prawnej linii granicznych Robert Łuczyński Propozycja procedury przekształcenia katastru w kataster spełniający warunki przestrzeni technologiczno prawnej linii granicznych 1. Wprowadzenie Przestrzeń technologiczno - prawną linii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej!

Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej! Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej! Zawód Technik Geodeta jest bardzo atrakcyjny na rynku pracy w Polsce. Geodezja ma szczególne znaczenie w dobie modernizacji i rozwoju naszego

Bardziej szczegółowo