Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji"

Transkrypt

1 Warszawa, ( wrześrua 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta OrUńska KN /11 Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. uprzejmie dziękuję za zgłoszone propozycje zmian. Część zgłoszonych przez Państwa uwag zostało uwzględnionych poprzez wprowadzenie stosownych zmian do projektu rozporządzenia. Jednocześnie w załączeniu przekazuję tabelę zawierającą zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji PublicZIlej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. w zakładce - Projekty aktów prawnych. Do wiadomości: 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Spraw Wewnc;trmych i Administracji ul. Batorego Warszawa

2 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicmych wykonywania geodezyjnych pomiarów wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK zgłoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie. Lp. Uwagi i propozycje U7JWUInienie ~j.~ ' 1 6ust.l pkt. l "Pomiary geodezyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu: l) identyftkację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych:" Czy omacza to że jest obowiązek zidentyfikowania i zamierzenia wszystkich punktów granicznych w terenie, niezaiemie od rodzaiu i celu..informacje zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezy,jnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrach publicmych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności z: l) państwowym rejestrem nazw geograficmych, 2) ewidencją miejscowości, ulic i adresów.". bezpłatnie udostępniane wykonawcom Dokonano zmiany w treści obecnego 7 ust. l pkt 1, nadając mu brzmienie: "l) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicmych". Rozporządzen ie nie reguluje zasad udostępniania materiałów z pzgik.

3 3 60 ust. 2 "Rezultaty geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego weryfikuje się w drodze ich porównania z obrazem ortofotomapy." Dostępna ortofotomapa często jest nieaktualna w ZJłkresie wykonywanego opracowania. W rozporządzeniu brakuje wskazówek na czym ma polegać weryfikacja. Uwaga stała się bezprzedmiotowa. Dokonano n:niany ~i przepisu (o~ie 63 ust. 2). Obecnie przepis ten posiada brzmienie,;l.. 2. Treść ro~zej bazy danych wykonawca porównuje z treścią ortofotomapy.~wej v.: ~I~ wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia l właśclwoscl topologicmych obiektów objętych tą bazą, jeżeli o~ do którego z&ło,s~e zostały prace geodezyjne i kartograficzne udostępm wykonawcy odpowiednią ortofotomapę cyfrową." ust. l pkt ust. 3 Sugeruje się poprawić zapis z,jeżeli to zero ma znaczenia precyzji zapisu", na,jeżeli tó zero ma znaczenie dla precyzji zapisu". Należałoby poprawić 1Jłpis z:,,elementy, o których mowa w ust. 2 pkt l i 2 przedstawia się na mapie kolorem czerwony." Na,,Elementy, o których mowa w ust. 2 pkt l i 2 przedstawia się na m~e kolorem czeiwonym. Uwaga stała się bezprzedmiotowa. W wyniku uwagi KWRiST.~~ zmianę do przepisu. Obecny 70 ust. l pkt. 2 otrzymał brmueme:,,~ obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej precyzji według reguł Bradis Młowa". Uwaga uwzględniona...

4

5 RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Warszawa, bwrześnia 2011 r. Jolanta OrUńska KN Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uprzejmie dziękuję za zgłoszone propozycje zmian. Część zgłoszonych przez Państwa uwag zostało uwzględnionych poprzez wprowadzenie stosownych zmian do projektu rozporządzenia. Jednocześnie w załączeniu przekazuję tabelę zawierającą zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Infonnacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w zakładce - Projekty aktów prawnych. Do wiadomości: l. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5 NACZELNIK 9H~~~zawa KATASTRU NIU OMOŚCI WIe BW Szymański ~ ul. Wspólna 2, WarS711Wa, rel filii "} t."

6 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów wysokościowych oraz opracowywania i pn:ekazywania wyników tych pomiarów do PZGfK zgłoszonych przez Województwo Mazowieckie. Lp. Uwagi ł propozycje Uzasadnienie l l 2 2pkt 11 3 Zamiast "układzie wysokości" użyć określenia,,państwowym systemie odniesień pl7estnennych" 4 Uwaga uwzględniona poprzez nadanie 2 pkt 11 brzmienia "geodezyjnym pomiarze wysokościowym - rozumie się przez to pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie!!l'!okościowym P!6slWowego mtemu odniesień pl'7.estnennych;" Dostosowano nomenklaturę w tej definicji do nomenkjatury zastosowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 2 8 ust. 1, pkt 2 Doprecyzować określenie "bezpośrednim sąsiedztwie" Uwaga uwzględniona poprzez zmianę bl7lilieoia 8 ust. 1 pkt 2 na następującą,,2) sygnały emitowane przez satelity nie są 7Jlkłócane przez urządzenia emitujące fale elektromagnetycme, w szczególności: nadajniki i przekaźniki radiowe i telewizyjne, linie energetycme, stacje telefonii cyfrowej ust. l Zamiast określenia.,w przepisach wydanych na podstawie alt. 19 ust. 1pkt 10 ustawy" proponuję przytoczyć te przepisy zwłaszcza, ie na stronie GUGiK w zakładce Wytycme technicme zalecane do stosowania jest jedynie instrukcja "G 1.8 Aerontriangulacja aoalitycma. Wydanie pierwsze 1984". Uwaga nieuwzgiędniona. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej przepis zawiera prawidłowe odesłan ie do przepisu ustawy zawi erającego upoważnienie do wydania aktu wykonawczego. o ~ ~..iil

7 .. Zamiast określenia "ońentacji zewnętrznej zdjęć lotniczych" utyć "ońentacji wewnętrmej zdjęć oraz ońentacji wzajemnej i zewnętrmej" Proponuję usunąć zapisy 20 ust. 2 i 3 pkt I i 2, mówiące o 20ust. pojęciach, które i tak są zawarte w zasadach wykonywania 2 "procesu aerotriangulacji" ust. 3 pkt l i 2 Uwagę uwzględniono z modyfikacją, nadając obecnemu 21 brzmienie,, 21. l. Pomiar punktów osnowy pomiarowej metodą fotogrametrycmą wykonuje się na modelu terenu utworzonym ze zdjęć lotniczych, dla których elementy ońentacji zostały wymaczone w procesie aerotriangulacji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie alt. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy. 2. Pomiarem fotogrametrycmym obejmuje się te punkty osnowy pomiarowej, których identyfikacja na zdjęciu lotniczym jestjednoma.cma. 3. Błędy średnie poło1.enia wyrównanych punktów osnowy pomiarowej, wymaczonych w procesie aerotriangulacji, nie mogą przekroczyć 0.10 m względem punktów nawiązanian Zmiana treści ust. l ma charakter redakcyjny, natomiast wykreślenie ust. 2 i 3 wynika z tego, że czynności, o których mowa w tych jednostkach redakcyjnych wchorlz.-t w skład procesu aerotriangulacji. - "-""

8

9 :., r'ł' Warszawa, rwrześnia 2011 r. RZECZPOSPOLTTA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta O,lińska KN /11 Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Odpowiadając na Państwa uwagę zgłoszoną za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego.,>,. i kartograficznego, uprzejmie dziękuję za zgłoszoną propozycję zmiany. Zgłoszona przez Państwa uwaga została uwzględniona poprzez wprowadzenie stosownej zmiany do projektu rozporządzenia. Jednocześnie w załączeniu przekazuję tabelę zawierającą zgłoszoną ' uwagę wraz ze stanowiskiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w zakładce - Projekty aktów prawnych. Do wiadomości: 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Spraw Wewnętnnych i Administracji ul. Batorego Warszawa NACZELNIK WYDZIAŁU Warszawa, tel , fa'( t& 67.A.."..,.~a..::--:e---m8il: wszymań8kl

10 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych wykon,. ", '., ~l"z pomiarów wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK zglo~~nycb :',- Województwo Małopolskie. Lp. uwagi i propozycje Uzasadnienie l 2 3 W każdym miejscu rozporządzenia. gdzie jest mowa o systemie ASG - EUPOS należy również dopisać MSPP (Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego) wraz z Centrum Obliczeniowym w Krakowie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie). MSPP jest systemem równowa2nym dla ASG -EUPOS, system ASG wyk.orzystuje stacje referencyjne systemu MSPP (w l Za łącmik nr2 ramach umowy o współpracy pom iędzy Głównym Geodetą Kraju a Województwem Mał.opolskim, a stacje referencyjne są własnością Województwa Małopolskiego), kt6ry opiera się na tych samych standardach wykonywania pomiarów. Uwzględnienie systemu MSPP ma na celu zachowanie praw użytkowników MSPP w stosunku do użytkowników ASG EUPOS. Nieuwzględnienie stacji małopolskich wraz z Centrum Obliczmiowym w Krakowie (w rozporządzeniu) skutkować będzie konieczno ścią instalacji nowych stacji prze~ system. ASG- EUPOS na terenie województwa małopolskiego, czyh niegospv<l...u.ylu wykorzystaniem środków publicmych. 4 Uwaga uwzględniona poprzez nadanie..obecnemu. 10 tn;zmienia:.po wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjo~owanla w OparcIU ~ GNSS wykorzystuje się system ASG-EUPOS oraz lone systemy stacji referencyjnych jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych Z dokładnością określoną w 29 ust. 1."

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo