Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem"

Transkrypt

1 Marcin Cymerman Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem Dzisiejszy świat, a co za tym idzie wiele dziedzin codziennego życia charakteryzuje wszechobecna cyfryzacja i informatyzacja. Jej ślad jest również widoczny w geodezji traktowanej zarówno jako dyscyplinę naukową, zawód (źródło zarobku) czy część struktury administracyjno - urzędniczej (sposób pozyskiwania danych ewidencyjnych). Każdy z wymienionych aspektów geodezji jest w pewien sposób normowany odpowiednimi przepisami prawa. Oczywistym jest, że wspomniany proces informatyzacji sztuki geodezyjnej będzie oddziaływać na związane z nią ustawy i rozporządzenia. W celu zachowania ich aktualności ustawodawcy zmuszeni byli wprowadzać stosowne zmiany. Ich wynikiem było wejście w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku. Mocą tej ustawy przestał obowiązywać szereg, niezwykle istotnych dla geodetów, instrukcji technicznych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było wydanie dnia 9 listopada 2011 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, które poniekąd zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie w sprawie standardów technicznych z 1999 roku. Owo rozporządzenie ukazuje zaktualizowane procedury oraz standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno wysokościowych. Zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu treści dotyczą bezpośrednio ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego oraz geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. Niemniej niniejszy artykuł jest próbą analizy zmian głównie pod kątem prowadzenia pomiarów sytuacyjno - wysokościowych. W celu ukazania najbardziej istotnych i konkretnych zmian w praktyce terenowej, a także samym procesie obliczeniowym, dokonano zestawienia poszczególnych treści aktualnego rozporządzenia z zapisami obowiązującej poprzednio instrukcji technicznej G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Należy zaznaczyć, że do porównania wybrano III wydanie tej instrukcji z 1983 r, mimo iż istnieje IV wydanie z 2002 roku. Wybór wersji z 1983 roku uzasadnia jej szczególne znaczenie, bowiem ta wersja została wymieniona przez ustawodawcę w akcie prawnym jakim było rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych z 1999 roku.. Późniejsze wydania nie były powszechnie obowiązującymi, a jedynie zalecanymi do stosowania.

2 Jedna z pierwszych możliwych do zauważenia różnic dotyczy uwzględnienia w przepisach ogólnych, szeregu definicji nowych metod pomiarowych związanych z technologiami pomiaru skanerem laserowym czy też z wykorzystaniem metod satelitarnych GNSS (Global Navigation Satellite System). Wśród tych drugich wymienić można chociażby pomiary prowadzone techniką statyczną bądź wykonywane technologią kinematyczną RTK (Real Time Kinematic). Co prawda na rynku dostępne były wytyczne techniczne G.1.12 (Pomiary Satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS) z 2008, warunkujące sposób wykonywania pomiarów przy użyciu technik satelitarnych. Jednakże nie był to dokument posiadający moc powszechnie obowiązującą. Fakt ten skutkował tym, że praktycznie każdy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w rzeczywistości przyjmował swoje własne, autonomiczne zasady wykonywania tychże pomiarów, które nie zawsze w pełni zgadzały się z G Obecne rozporządzenie uporządkowało ten stan, a takie ujednolicenie reguł prowadzenia pomiarów satelitarnych traktować należy jako swoisty ukłon w stronę ośrodków dokumentacji i geodetów. Kolejna bardzo istotna zmiana dotyczy ogólnego prowadzenia pomiarów sytuacyjno - wysokościowych. Według starej instrukcji G-4 wykonywać je należało w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą szczegółową lub pomiarową. Natomiast zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, do pomiarów sytuacyjno- wysokościowych można wykorzystywać zarówno osnowę poziomą jak i wysokościową, a w przypadku gdy ich gęstości są niewystarczające dopuszczalne są osnowy pomiarowe. Jak pokazuje codzienna praktyka, osnowa pomiarowa jest bardzo często niezbędna do wykonania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, bowiem konfiguracja, stan techniczny oraz zagęszczenie istniejących osnów wyższych rzędów nie są wystarczające. Według nowego rozporządzenia do nawiązania pomiarowej osnowy sytuacyjnej, oprócz dotychczas stosowanych postaci dopuszcza się stosowanie sieci punktów wyznaczonych metodami precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS. Analizując poziomą osnowę pomiarową, nie sposób nie wymienić takich kwestii jak wymagana przy jej zakładaniu precyzja. Nowe przepisy mówią, że dokładność, określana przez średni błąd położenia punktów względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej, nie powinna przekraczać 0,10 m (bez względu na rodzaj terenu), podczas gdy wcześniej błąd ten wynosił 0,20 m (dla terenów rolnych i leśnych 0,50 m). Aktualnie wykonując pomiary w oparciu o osnowę pomiarową średni błąd pomiaru odległości określa wzór m d 0,01 m + 0,01 m/km, natomiast poprzednio obowiązująca instrukcja G-4 podawała wzór d l = u* l,gdzie : d l to różnica dwukrotnego pomiaru długości boków, u oznacza współczynnik błędów przypadkowych pomiaru liniowego, a l wyrażało długość mierzonego boku podawaną w metrach. Jeśli chodzi o pomiary kątów to średni błąd

3 pomiaru kąta m k określa wzór m k 0,0030 g, zaś wcześniej stosowano się do wzoru m k 0,0090 g (przy długości ciągu 1,2 km) i m k 0,0180 g (przy długości ciągu 1,2 km). W kwestii lokalizacji punktów ciągów sytuacyjnych instrukcja G-4 nakazywała, by długości boków zawierały się w granicach od 50 do 350 m, natomiast nowe rozporządzenie nie narzuca tak konkretnych wytycznych w tej sprawie. Z drugiej strony w treści rozporządzenia z 2011 r. można znaleźć informację o długości ciągu poligonowego, która nie powinna przekraczać 3000 m, zaś według starej instrukcji wartość ta wynosiła do 2000 m (4000 m dla obszarów rolnych i leśnych). Zmiany dotyczą również osnowy pomiarowej wysokościowej. Przede wszystkim nowe przepisy zaakceptowały wyznaczenie jej współrzędnych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS. Gdy wykonywana jest niwelacja geometryczna metodą ze środka, wówczas wyrażona w metrach różnica między sumą przewyższeń w kierunku głównym i powrotnym nie powinna przekraczać 0,04* L [mm], a nie jak było dotychczas 0,02* L [mm] (przy czym L oznacza długość ciągu osnowy pomiarowej w km). Warto podkreślić, że bez zmian pozostały dane dotyczące dwukrotnej różnicy przewyższeń obliczonych z jednego stanowiska, które nadal powinny być mniejsze od 4 mm. Analogicznie zachowane zostały dozwolone długości celowych stosowanych przy niwelacji geometrycznej ze środka i wciąż wynoszą one do 50 m. Co prawda G-4 umożliwiała celowe 75-metorwe, ale były to przypadki obejmujące wyjątkowo trudne warunki terenowe. W sytuacji prowadzenia niwelacji trygonometrycznej dopuszczalne celowe zostały wydłużone z 200 do 250 m. Dodatkowo dla tego rodzaju niwelacji nakazano uwzględnianie korekt ze względu na refrakcję atmosferyczną oraz krzywiznę Ziemi. Biorąc pod uwagę metody wykonywania pomiarów sytuacyjnych trzeba zauważyć modyfikację, która polega na dodaniu metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS i usunięciu z wachlarza dostępnych metod, metody przedłużeń konturów sytuacyjnych. Przy wyborze metody domiarów prostokątnych skrócone zostały długości linii pomiarowych z 400 i 600 m na 250 i 400 m (odpowiednio dla terenów zurbanizowanych i rolnych/leśnych). W przypadku pomiarów sytuacyjnych przy użyciu metody biegunowej jako stanowiska i punkty nawiązań wykorzystać można punkty do III-ciej klasy dokładnościowej włącznie, punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej oraz punkty pośrednie, które wyznaczone są na bokach tych osnów. Jeśli wyznaczono punkty terenowe z dokładnością (określaną średnim błędem położenia) na poziomie niższym niż 10 cm, w odniesieniu do nawiązania z co najmniej dwóch punktów poziomej osnowy geodezyjnej, to tak zdefiniowane punkty również mogą być wykorzystywane jako stanowiska i punkty nawiązania.

4 Nowe rozporządzanie nakazuje w momencie pomiaru kierunku stosowanie co najmniej dwóch punktów nawiązania odległych minimum o 40 metrów od stanowiska. Gdy mierzone są punkty II i III grupy dokładnościowej to jako stanowisko i punkty nawiązania wykorzystać można punkty stanowiące I grupę dokładnościową, ale tylko w momencie niedostępności punktów wymienionych wyżej. Stara instrukcja G-4 nie uwzględniała tego warunku w sytuacji pomiaru II i III grupy. Jedyną sugestią do przyjęcia stanowisk, był wybór tych punktów Iszej grupy, które znajdowały się na załamaniu granic, miały wymaganą stabilizację i wspomagane były miarami kontrolnymi. Oczywiście powszechny postęp technologiczny w produkcji stosowanych tachimetrów elektronicznych, pozwolił na pominięcie specyfikacji dokładnościowej przygotowanej dla takich technik jak pomiary stolikowe lub dalmierze. Ponadto wśród dopuszczalnych tachimetrów nie wymieniania się już nieużywanych nitkowych czy autoredukcyjnych. Obecnie dokładność wyznaczenia punktu metodą biegunową mp(pom) określa wzór: mp(pom) = (md 2 +d 2 *mα 2 ), gdzie: d- przedstawia odległość do mierzonego punktu, a md i mα to błędy średnie pomiaru odpowiednio odległości i kąta. Przechodząc do pomiarów wysokościowych, to według zasad nowego rozporządzenia, wysokości szczegółów terenowych należy mierzyć z dokładnością nie mniejszą niż: 0,05 m dla obiektów i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie; 0,02 m dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych oraz 0,10 m dla budowli ziemnych elastycznych czy podziemnych obiektów SUT. Wszystkie podane wartości określane są względem najbliższej wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej. Instrukcja G-4 dopuszczała dokładności na poziomie 0,01 m dla naziemnego uzbrojenia terenu, 0,05 m dla trwałych budowli i urządzeń technicznych oraz 0,10 m dla budowli i urządzeń technicznych ziemnych lub podziemnych zakrytych. Co ciekawe zmieniły się dane dotyczące precyzji określania wysokości pikiet na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych. Definiowane błędem średnim wysokości nie mogą przekraczać 0,20 m dla terenów o nachyleniu mniejszym od 6 i 0,50 m dla obszarów o spadku większym od 6. Poprzednio błędy średnie wyznaczano w oparciu o cięcia warstwicowe podawane dla poszczególnych nachyleń terenu. Zgodnie z nowymi przepisami dopuszcza się wykonywanie niwelacji nowymi metodami jak skaning laserowy czy niwelacje satelitarne. Decydując się na metodę niwelacji siatkowej nie spotkamy się z żadnymi zaskakującymi informacjami, bowiem zasady jej prowadzenia pozostały niezmienione. Określając wysokości niwelacją profilów, poza dotychczas stosowanymi wytycznymi, należy pamiętać by odległości między pikietami na przekroju podłużnym nie przekraczały 25 m. Wybór niwelacji metodą punktów rozproszonych będzie wymagał zwrócenia uwagi na długości celowych, których dopuszczalne granice zostały wydłużone ze 100 m do 150m (co prawda stara instrukcja dopuszczała 150 metrowe celowe, ale tylko i wyłącznie na terenach rolnych i leśnych). Niwelując punkty z wykorzystaniem tachimetru możemy pozwolić sobie na

5 długości celowych do 250 m (wcześniej ograniczano celowe do 100 dla obszarów zurbanizowanych, a odcinki 250 metrowe stosowano jedynie na terenach rolnych bądź leśnych). Bardziej restrykcyjnie podchodzi się do dokładności przy pomiarze kątów pionowych, gdyż średni błąd pomiaru kąta pionowego musi być mniejszy od 30 cc (wcześniej dopuszczano błędy na poziomie 90 cc i 180 cc odpowiednio dla terenów zurbanizowanych oraz rolnych/leśnych). Średni błąd pomiaru odległości przy niwelacji z użyciem tachimetru, według aktualnych przepisów nie może przekraczać 0,10 m. Warto jeszcze przyjrzeć się ogólnym zasadom generalizacji. Otóż tzw. prostowanie linii sytuacyjnych, czyli pominiecie punktów sytuacyjnych odległych od linii tworzonej przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe, możliwe jest gdy odległości te nie przekraczają: 0, 10m dla szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej, 0,30 m dla drugiej oraz 0,50 m dla trzeciej grupy. Poprzednie regulacje podawały w tym miejscu następujące wartości: 0,10 m dla grupy pierwszej, dla kolejnej 0,20 i 0,75 dla trzeciej. W poniższej tabeli w skrócie pokazano najistotniejsze zmiany, które zaszły pomiędzy starą instrukcją techniczną, a nowym rozporządzeniem.

6 STARE WYTYCZNE WG INSTRUKCJI NOWE WYTYCZNE WG TECHNICZNEJ ROZPORZĄDZENIA Pomiar wykonuje się w oparciu o geodezyjną Pomiar wykonuje się w oparciu o osnowę osnowę poziomą szczegółową i pomiarową poziomą i wysokościową, a jeśli gęstość tych punktów jest niewystarczająca, to o osnowę pomiarową OSNOWA POMIAROWA POZIOMA - nie uwzględniono nowoczesnych technik - wpisano nowe technologie pomiarowe pomiarowych GNSS - błąd średni wynosił: 0,20 m (0,50 m)* - średni błąd pomiaru odległości: dl= u - błąd pomiaru kąta: mk 0,0090 g (przy długości ciągu 1,2 km) i mk 0,0180 g (przy długości ciągu 1,2 km) - błąd średni wynosi 0,10 m - średni błąd pomiaru odległości md 0,01 m + 0,01 m/km - błąd pomiaru kąta mk 0,0030 g - długości boków ciągu: m - długość ciągu poligonowego: 2000 m (4000 m)* - nie uwzględniono nowoczesnych technik pomiarowych - dopuszczalna różnica przewyższeń w kierunku głównym i powrotnym: 0,04* L [mm] - długości celowych: 50 m lub 75 m dla trudnych warunków terenowych - długości celowych w niwelacji trygonometrycznej: 200 m - nie uwzględniono nowoczesnych technik pomiarowych - długość linii pomiarowych w metodzie domiarów prostokątnych: 400 m (600 m)* - wybór stanowisk przy metodzie biegunowej: osnowa szczegółowa i pomiarowa, przy pomiarze II i III gr. dokładnościowej można wykorzystać zastabilizowane punkty załamania granic - nie uwzględniono nowoczesnych technik pomiarowych - dokładności terenowe: - brak wymagań - długość ciągu poligonowego: 3000 m OSNOWA POMIAROWA WYSOKOŚCIOWA POMIAR SYTUACYJNY POMIAR WYSOKOŚCIOWY - wpisano nowe technologie pomiarowe GNSS - dopuszczalna różnica przewyższeń w kierunku głównym i powrotnym: 0,02* L [mm] - długości celowych: 50 m - długości celowych w niwelacji trygonometrycznej: 250 m - uwzględnianie korekt ze względu na refrakcję atmosferyczną oraz krzywiznę Ziemi - wpisano nowe technologie pomiarowe GNSS - długość linii pomiarowych w metodzie domiarów prostokątnych: 250 m (400 m)* - wybór stanowisk przy metodzie biegunowej: osnowa do III klasy, osnowa pomiarowa, punkty pośrednie na bokach tych osnów, punkty terenowe (jeżeli wyznaczone są z błędem mniejszym od 0,10 m), przy pomiarze II i III gr. dokładnościowej można wykorzystać punkty I gr. dokładnościowej. - wpisano nowe technologie pomiarowe GNSS oraz skaning laserowy - dokładności terenowe:

7 0,01 m elementy naziemne SUT 0,05 m budowle i urządzenia techniczne o konstrukcji trwałej 0,10 m budowle i urządzenia techniczne ziemne i podziemne - błąd wyznaczenia wysokości pikiet przy tworzeniu baz danych: występują cięcia warstwicowe - długość celowych przy niwelacji metodą punktów rozproszonych: 100 m - przy tachimetrii długość celowych: 100 m (250 m)*; błąd pomiaru kąta: 0,0090 g (0,0180 g )* - prostowanie linii sytuacyjnych: I grupa dokładnościowa: 0,10 m II grupa dokładnościowa: 0,20 m III grupa dokładnościowa: 0,75 m * obszary wiejskie i leśne GENERALIZACJA 0,05 m obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz markowane pikiety 0,02 m przewody i urządzenia kanalizacyjne 0,10 m budowle ziemne, elastyczne podziemne SUT oraz pikiety - błąd wyznaczenia wysokości pikiet przy tworzeniu baz danych: 0,20 m dla <6 o 0,50 m dla >6 o - długość celowych przy niwelacji metodą punktów rozproszonych: 150 m - przy tachimetrii długość celowych: 250 m; błąd pomiaru kąta: 0,0030 g - prostowanie linii sytuacyjnych: I grupa dokładnościowa: 0,10 m II grupa dokładnościowa: 0,30 m III grupa dokładnościowa: 0,50 m Analizowane w niniejszym artykule zapisy nowego rozporządzenia, które dotyczyły wykonywania pomiarów sytuacyjno wysokościowych, pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: - widoczny postęp technologiczny spowodował wprowadzenie do codziennego użytku nowe rodzaje metod pomiarowych oraz bardziej precyzyjne sprzęty miernicze, czego konsekwencją są zwiększone wymagania dokładnościowe prowadzonych prac. - zaktualizowano asortyment dopuszczalnych instrumentów pomiarowych poprzez usunięcie nieużywanych już przyrządów na rzecz nowoczesnych, aktualnie stosowanych sprzętów jak skaner laserowy czy odbiorniki GNSS; - w poprzednio obowiązującej instrukcji zawarto bardziej szczegółowe informacje związane z podziałem grup dokładnościowych szczegółów terenowych, generalizacją czy sposobem zakładania osnów pomiarowych. Bardziej ogólny charakter aktualnego rozporządzenia może przysparzać pewnych problemów w interpretacji niektórych zapisów, zwłaszcza młodym geodetom; - warto zauważyć, że nowe dokumentacje techniczne w wyraźny sposób obligują do ich przestrzegania nie tylko geodetów, ale również ośrodki dokumentacji geodezyjnej i państwowe zasoby geodezyjne i kartograficzne; - w nowym rozporządzeniu położono szczególny nacisk na pomiary wysokościowe sieci i urządzeń kanalizacyjnych, o czym świadczy zwiększenie wymaganych dokładności pomiaru. Dotyczy to również precyzji wyznaczania osnów pomiarowych, wykorzystywanych do pomiaru wysokości tych sieci. Nie wspomniano natomiast o innych sieciach niekablowych, jak gaz czy

8 woda; -w przypadku pomiaru wysokości sieci elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie (np. energia czy telekomunikacja) zapisy obowiązującego rozporządzenia ustaliły dokładność na poziomie pozwalającym geodetom na wykorzystanie technik GNSS, szczególnie metody RTK, która spełnia aktualne wymogi dokładnościowe pomiarów inwentaryzacyjnych tych sieci. - wprowadzenie zmian było konieczne, bowiem wcześniejsze regulacje prawne dotyczące wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych nie uwzględniały nowych technologii jak wspomniane pomiary satelitarne czy skaning laserowy. - nowe rozporządzenie scala w swojej treści informacje zawarte w kilku poprzednio obowiązujących instrukcjach technicznych co traktować należy jako duże ułatwienie. Aktualna forma spisanych wytycznych jako rozporządzenia (artykuły, paragrafy i punkty) poprawia czytelność, ale jednoczesne stosowanie wielu odnośników do innych ustaw może przysparzać pewnych trudności w odczytywaniu konkretnych informacji. Książkowa forma wydania starych instrukcji i związane z nimi przyzwyczajenia mogą wydawać się bardziej odpowiednie zawłaszcza starszym geodetom. Warto zaznaczyć, że wymienione wyżej fakty były wynikiem analizy własnej autora oraz opinii wybranej grupy geodetów i pracowników konkretnego ośrodka dokumentacji geodezyjno kartograficznej. Na tej podstawie dało się zauważyć, że choć oczywiście nowych dokumentów nie należy przyjmować bezkrytycznie (o czym mogą świadczyć chociażby wypisane wcześniej przykłady) to jednak owe mankamenty nie są zbyt duże i można stwierdzić, że wprowadzone zmiany niosą ze sobą zdecydowanie więcej korzyści. Wśród pozytywów wymienić można chociażby dopuszczenie w jednoznaczny i unormowany prawnie sposób technologii GNSS czy zastosowanie elementów, dzięki którym zapisy rozporządzenia stały się bardziej życiowe. Dla przykładu wystarczy podać wydłużenie dopuszczalnych celowych przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji pomiaru, co znakomicie oddaje charakter i możliwości nowo stosowanych przyrządów pomiarowych. Oczywistym jest, że każdy ma prawo do własnej opinii i kontrowersje wokół nowych zasad będą występowały. Lecz nawet kierując się własnymi preferencjami, trzeba pamiętać że aktualne przepisy już obowiązują i chcąc nie chcąc należy je przyswoić by poprawnie wykonywać prace terenowe i kameralne oraz właściwie składać dokumentację geodezyjną do odpowiednich ośrodków.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I Rozkład materiału nauczania w roku szkolnym 2016/2017, kl. II TG Geodezja Ogólna, ( II kl.-6h) mgr inż. Joanna Guzik, TECHNIK GEODETA 311104 Książka Andrzej Jagielski Geodezja I, Geodezja II MIESIĄC NR

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

GPSz2 WYKŁAD TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ

GPSz2 WYKŁAD TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ GPSz2 WYKŁAD 11-12 TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ 1 Zasada pomiaru tachimetrycznego W przestrzennym układzie współrzędnych prostokątnych położenie dowolnego punktu P można wyznaczyć z początku układu O za

Bardziej szczegółowo

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja Wstęp........................................................ 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.................................... 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp r. STANOWISKO LWINGiK w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp r. STANOWISKO LWINGiK w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 05.12.2012r. STANOWISKO LWINGiK w Gorzowie Wlkp. będące próbą wyjaśnienia niektórych problemów w stosowaniu metody precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, pomiarowej techniki kinematycznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Kontrola wyników pomiarów GNSS wykonywanych techniką RTK i RTN w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz Górnictwo i Geologia po II roku studiów dziennych i III roku Studium Zaocznego. Harmonogram zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Tachimetria, czyli pomiary sytuacyjnowysokościowe. Tachimetria, czyli pomiary

Wykład 9. Tachimetria, czyli pomiary sytuacyjnowysokościowe. Tachimetria, czyli pomiary Wykład 9 sytuacyjnowysokościowe 1 Niwelacja powierzchniowa metodą punktów rozproszonych Przed przystąpieniem do pomiaru należy dany obszar pokryć siecią poligonową. Punkty poligonowe utrwalamy palikami

Bardziej szczegółowo

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Grażyna Skołbania Główny Urząd Geodezji i Kartografii WISŁA, 7 9 września 2011r. Omówienie PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S.01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 43 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.01.01 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 1 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying Engineering 1 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie przepisów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości

Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej bazie danych w Polsce

Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej bazie danych w Polsce Dr inż. Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza niespójności przestrzeni technologiczno prawnej w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r.

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo

Punkty geodezyjne Wykład 9 "Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji" 4

Punkty geodezyjne Wykład 9 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji 4 Punkty geodezyjne Jeśli znaczne obszary Ziemi są mierzone, to pierwszą czynnością jest umieszczenie w terenie (stabilizacja) punktów geodezyjnych Punkty te są stabilizowane w terenie lub wybierane na budowlach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. Syllabus

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. Syllabus PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU Syllabus. Podstawowe informacje o przedmiocie Imię i nazwisko prowadzącego Tytuł, stopień naukowy Mariusz Frukacz dr inż. Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014 Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta - zna i stosuje zasady BHP pracy geodety zarówno w terenie jak i w biurze, - zna warunki geometryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D. 01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Alicja Kulka Alicja Dorzak Stanisław Zaremba

Alicja Kulka Alicja Dorzak Stanisław Zaremba Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA

GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA 1 Delegacja zawarta w art. 19 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz.897)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

POMIARY SYTUACYJNE POMIARY SYTUACYJNE Wykonanie każdej mapy powinno byd poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy. Na wstępie należy przewidzied skalę mapy, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. Nr sprawy: ZP.271.083.2015 Załącznik nr 9 WARUNKI TECHNICZNE realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie m. Suwałki w technologii osnów odtwarzalnych na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Motywacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 1. Omów sieć geodezyjną do wyznaczania deformacji i przemieszczeń obiektów inżynierskich. 2. Scharakteryzuj petrologię skał magmowych. 3. Opisz procedurę podział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEODEZJA I:

SPIS TREŚCI GEODEZJA I: SPIS TREŚCI GEODEZJA I: Przedmowa... 8 Rozdział 1: Wiadomości wstępne... 9 1.1. Definicja, zadania i podział geodezji...9 1.2. Powierzchnie odniesienia... 11 1.3. Geodezyjny system odniesień przestrzennych...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3

WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3 WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3 BEZPOŚREDNIE POMIARY WYSOKOŚCIOWE WARSZAWA 1981 Opracowano w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym GKOKART" w Rzeszowie przez zespół w składzie: Tadeusz Picek

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM-01.01.01 Kod CPV 45111000-8 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Przebudowa ulicy POLANKOWEJ w Legionowie STR. 19 Legionowo 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że Warszawa, 2jO listopada 2012 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski KN-5025-77/12 Pan Bogdan Grzechnik Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 Kalisz, maj 2007 24 SPIS TREŚCI ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 26

Bardziej szczegółowo

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Niwelacja [franc.] to pomiary polegające na wyznaczaniu wysokości punktów względem przyjętego poziomu odniesienia. Zależnie od

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne strona 26 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 28 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Warszawa, 26 marca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski PL.071.21.2015 Mirosław Koziura Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie, W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz.U.02.92.819 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6

CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6 CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6 CIĄG NIWELACYJNY Odległość, przy której można dokonać odczytu na łacie jest ograniczona wieloma względami (np. kulistością ziemi, drganiami powietrza, powiększeniem

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying 3 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo