6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie."

Transkrypt

1 netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24, NIP , REGON , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości UG w Dobrej Nr ew. 3920/2007 (kontynuacja wpisu UM Szczecin). Biuro Obsługi Klienta oraz adres korespondencyjny firmy PROSCAPE Tomasz Kulbiej: ul. Niedziałkowskiego 24 / piętro 10, Szczecin, tel , , fax , zwaną dalej Usługodawcą lub w skrócie PROSCAPE. 2. Z usług firmy PROSCAPE mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz podmioty prawne występujące na rynku, które posiadają pełną zdolność do czynności cywilno - prawnych. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności cywilno - prawnych mogą korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę po otrzymaniu i uprzednim przesłaniu na adres korespondencyjny Usługodawcy stosownej zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów. 3. Klient, Usługobiorca, Zamawiający, Nabywca, Abonent: osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca lub posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, a po przejściu procedury zamówienia i aktywacji, mająca dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę, bez ograniczeń czasowych lub ilościowych, jak również podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego przez osobę, instytucję lub firmę trzecią została zawarta taka umowa. 4. Konsument - osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę o świadczenie usług, lub która zawarła umowę o świadczenie usług, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową. 5. Serwer, Serwer wirtualny, Hosting, Usługa hostingowa: usługa wykonywana przez firmę PROSCAPE, polegająca na udostępnianiu Klientowi możliwości zamieszczenia własnej strony WWW w Internecie, na warunkach wcześniej przez Klienta zaakceptowanych. 6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. 7. Formularz rejestracji, formularz zamówienia: formularz dostępny na stronie WWW wskazanej przez firmę PROSCAPE podczas składania przez Klienta zamówienia w systemie Usługodawcy, pozwalający na bezpieczne przekazanie zamówienia Klienta oraz danych Klienta do Usługodawcy poprzez sieć Internet. 8. Aktywacja usługi: potwierdzenie przez Usługodawcę uruchomienia zamówionej poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi na rzecz Klienta. 9. Limit transferu: wyznaczony przez Usługodawcę i wymieniony w specyfikacji danego serwera limit ilości danych, jakie można wysłać i pobrać z serwera zamówionego przez Klienta, w którego skład wchodzą i sumują się: ilość danych pobranych z serwera WWW, transfer generowany przez połączenie z serwerem za pomocą protokołów FTP, SMTP, POP3 i innych, do których dostęp był przez Usługodawcę umożliwiony na potrzeby Klienta. 10. Netykieta: dostępny na stronie WWW firmy PROSCAPE pod adresem: zbiór zasad przyzwoitego zachowania się użytkowników sieci Internet. 11. Polityka prywatności: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub innych danych powierzonych przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób przekazane do firmy PROSCAPE, określone w specjalnym spisie udostępnionym przez firmę PROSCAPE na stronie 12. Polityka bezpieczeństwa: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia i wykorzystywania danych związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez PROSCAPE na rzecz Klienta, określone w specjalnym spisie udostępnionym na stronie 13. SLA, Service Level Agreement: gwarancja jakości usług świadczonych przez PROSCAPE na rzecz Klienta, dostępna na stronie

2 II. Zawarcie umowy na świadczenie usług 1. Umowa abonencka świadczona przez PROSCAPE na rzecz Klienta jest umową realizowaną w sposób ciągły, rozliczaną cyklicznie w kolejnych powtarzających się okresach rozliczeniowych. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się okres roku kalendarzowego, w szczególnych przypadkach inny okres rozliczania usługi w trybie abonamentowym, rozliczany na podstawie oferty i cennika usług firmy PROSCAPE. Opłata za aktywację jakiejkolwiek usługi na rzecz Klienta jest wnoszona za cały okres abonamentowy a jej ewentualny zwrot jest możliwy na warunkach opisanych w pkt. 4, 5, 6, 7 części II Regulaminu. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.). 2. Zawarcie umowy na świadczenie usług przez firmę PROSCAPE jest równoznaczne z koniecznością wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie WWW Usługodawcy. Wypełniając Formularz zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zna jego postanowienia i akceptuje je w pełni. Wszelkie działania zmierzające do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta następują w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w systemie Usługodawcy lub w innym terminie, wcześniej ustalonym między Klientem a Usługodawcą. Złożenie zamówienia na usługi hostingowe, rejestrację domen internetowych, certyfikaty SSL nie stanowi zobowiązania do wniesienia opłaty za tę usługę przez Klienta. Klient ma prawo do niewniesienia opłaty za usługę, tym samym potwierdzając swoją rezygnację ze złożonego zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile nie został poinformowany przez Usługodawcę o obowiązku zapłaty przy składaniu zamówienia. 3. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i edycji własnych danych osobowych, przekazanych w Formularzu zamówienia do Usługodawcy. 4. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta wpłaty, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej płatności lub otrzymania zwrotu całości lub części wniesionej opłaty aktywacyjnej. 5. Zarówno Klient jak i firma PROSCAPE mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone do PROSCAPE lub do Klienta. Wypowiedzenie każdorazowo powinno zostać wniesione w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia umowy, które będzie skutkowało jej rozwiązaniem przed końcem okresu abonamentowego, w którym była świadczona Usługa wykupiona przez Klienta, będzie miał on prawo do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych w całości przez firmę PROSCAPE, bez udziału podmiotu trzeciego (np. organizacji rejestrującej domeny internetowe czy organizacji wydającej certyfikaty SSL). Prawo wypowiedzenia umowy świadczonej w całości przez PROSCAPE może dodatkowo zostać ograniczone postanowieniami regulaminu promocyjnego lub lub regulaminu określonej usługi. Okres testowy dla Serwerów wirtualnych 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usług hostingowych przez firmę PROSCAPE w ciągu 30 dni od momentu uruchomienia usługi lub od daty przesłania do Konsumenta przez Usługodawcę stosownej wiadomości potwierdzającej możliwość korzystania z zamówionej usługi, o ile Konsument przez okres od aktywacji usługi lub przesłania stosownej wiadomości przez Usługodawcę o możliwości korzystania z usługi nie wykorzystał więcej niż 2% przydzielonego dla danego serwera limitu transferu miesięcznego. Podczas rezygnacji usługa hostingowa zostaje wstrzymana a Konsument po uprzednim kontakcie z Usługodawcą otrzymuje zwrot pełnej kwoty wniesionej opłaty abonamentowej za serwer na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego. Możliwość odstąpienia od usługi nie dotyczy rejestrowanych przez Klienta domen internetowych. 7. W przypadku gdy Klient rezygnuje z zamówionego przez siebie planu hostingowego na warunkach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, w sytuacji gdy usługa hostingowa była zamawiana w ofercie promocyjnej razem z rejestracją domeny internetowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyrównania kosztów rejestracji samej domeny internetowej z przedmiotowego zamówienia złożonego przez Klienta. Kwota wyrównania będzie obliczona na podstawie różnicy kwoty będącej kwotą sprzedaży danego typu domeny w ofercie promocyjnej bez jednoczesnego zakupu planu hostingowego oraz kosztów rejestracji domeny w ofercie promocyjnej, z jakiej w swoim zamówieniu skorzystał Klient. Kwota zwrotu abonamentu za serwer, z którego Klient zrezygnował, będzie pomniejszona o kwotę wynikającą z wyrównania o którym mowa. Rejestracja domen 8. Rejestracja domeny internetowej odbywa się na rzecz Klienta, który złożył zamówienie w systemie

3 Usługodawcy przez firmę PROSCAPE z odpowiednim Rejestratorem domen, z którego oferty korzysta firma PROSCAPE. Ze względu na szczególny charakter usługi, jakim jest utrzymanie domeny internetowej, oraz stanowisko poszczególnych Rejestrów domen (NASK w przypadku domen.pl, ICANN w przypadku domen glonalnych, EURid w przypadku domen europejskich i innych) - rezygnacja z usługi domeny internetowej przed końcem okresu abonamentowego na jaki domena została wykupiona - nie jest możliwa. 9. Domeny rejestrowane są "na" Klienta, czyli po wniesieniu opłaty Klient staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać. Płatności za domeny dokonywane są formie przedpłat na wyznaczony okres abonamentowy, i w przypadku rejestracji domeny nie podlegają wycofaniu/reklamacji. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres rozliczeniowy, wyznaczony przez Usługodawcę. W przypadku nie opłacenia abonamentu za utrzymanie domeny w kolejnym okresie rozliczeniowym, domena z końcem poprzedniego okresu abonamentowego jest wygaszana i przechodzi w 10 dniowy okres reklamacyjny. W ciągu tego 10 dniowego okresu reklamacyjnego, Klientowi przysługuje prawo wnioskowania o umożliwienie przez Usługodawcę ponownego włączenia domeny, niemniej Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego włączenia domeny i odmowy przyjęcia od Klienta opłaty za utrzymanie domeny w kolejnym okresie abonamentowym bez podania przyczyny. 10. Rejestracja domen za pośrednictwem Usługodawcy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach Rejestratorów poszczególnych domen - w przypadku domen będących w dyspozycji NASK stosowne do tego Regulaminu są przepisy określone na stronie WWW: w przypadku domen będących w dyspozycji ICANN (zwanych w ofercie Usługodawcy domenami globalnymi) stosowne do tego Regulaminu są przepisy operatora domen globalnych ICANN dostępne na stronie WWW: w przypadku domeny.eu stosowne są przepisy EURid dostępne pod adresem: oraz 11. Rejestracja domen przez Usługodawcę odbywa się na warunkach Promocyjnych, które pozwalają na zarejestrowanie wybranej przez Klienta domeny w cenie niższej niż koszt odnowienia tej domeny, w szczególnym przypadku w tej samej cenie co koszt odnowienia domeny. Przez odnowienie domeny rozumie się wniesienie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy utrzymania domeny. Podstawą do rejestracji wybranej przez Klienta domeny jest znajomość i akceptacja niniejszego Regulaminu. 12. Transfery domen zarejestrowanych przez firmę PROSCAPE lub poprzez firmę z którą Usługodawca zawarł umowę Partnerską są płatne, w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy. Opłata ta jest znoszona po okresie 2 lat od daty rejestracji i po tym okresie transfer jest bezpłatny. Wysokość opłaty 90zł netto. Dotyczy to wszystkich domen rejestrowanych przez firmę PROSCAPE oraz przez wybrane przez firmę podmioty wykonujące czynności na zlecenie Klienta. Opłata umowna za transfer domeny wg niniejszego podpunktu Regulaminu nie ogranicza praw Klienta do dysponowania domeną. Przedmiotowa opłata zabezpiecza jedynie sytuację, w której Klient nie będzie wnosił opłaty za odnowienie ważności domeny (zwanej także opłatą za utrzymanie domeny) w drugim i trzecim roku utrzymania domeny do Usługodawcy. 13. W przypadku wszystkich domen będących w dyspozycji NASK oraz następujących domen globalnych:.info,.biz, złożenie przez Klienta wniosku o wydanie kodu authinfo dla tych domen przed upływem 2 lat od momentu zarejestrowania przez Klienta domeny za pośrednictwem systemu Usługodawcy, traktuje się jako wniosek o opuszczenie systemu Usługodawcy i wytransferowanie domeny, tym samym wniosek podlega warunkom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. W przypadku następujących domen globalnych:.com,.net,.org przesłanie przez Klienta wniosku, w dowolnej formie, o ustawienie statusu domeny na transfer unlock, traktuje się jako wniosek o opuszczenie systemu Usługodawcy i wytransferowanie domeny do innego operatora, przez co wniosek podlega warunkom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 14. Dla domen globalnych (.com,.net,.org,.biz,.info) dane personalne osoby składającej zamówienie będą widoczne w publicznej bazie WhoIS, zgodnie z dyrektywą głównego zarządcy domen globalnych - ICANN. W przypadku domen z grupy obsługiwanej przez NASK stosuje się następującą zasadę: w przypadku, gdy zamówienie domeny jest realizowane na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, potwierdzającą swoją tożsamość w Formularzu Zamówienia poprzez podanie numeru PESEL (wymagane w przypadku Konsumentów), dane w bazie WhoIS NASK nie będą prezentowane; w pozostałych przypadkach dane firmy oraz reprezentanta tej firmy będą prezentowane w bazie WhoIS NASK na warunkach określonych przez NASK. W przypadku domeny.eu warunki dotyczące bazy WhoIS podane są pod adresem: 8#whois oraz W przypadku domen globalnych.com,.net,.org,.biz,.info dane Klienta domeny są jawnie publikowane w systemie WHOIS wg regulacji stosowanych przez głównego operatora domen globalnych ICANN - informacje oficjalne ICANN w sprawie danych w bazie WHOIS publikowane są na stronie 15. Usługodawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o przedłożenie dodatkowych dokumentów, jakie będą

4 wymagane do realizacji usługi rejestracji domeny. Brak dostarczenia wymaganych przez Usługodawcę dokumentów może stanowić podstawę do odmowy rejestracji domeny. 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rejestracji domeny przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji zamówionej przez Klienta domeny bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Domeny z grupy domen obsługiwanych przez NASK podlegają czasowej rezerwacji, która jest wykonywana w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia na daną domenę przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub brak możliwości wykonania rezerwacji domeny zamówionej przez Klienta. W przypadku domen globalnych.com,.net,.org,.info,.biz Usługodawca nie wykonuje rezerwacji danej domeny globalnej, zamówionej przez Klienta, oraz uzależnia wykonanie rejestracji domeny i przedłużenia okresu jej ważności od wpływu należnych środków na swój rachunek bankowy. W takim przypadku rejestracja lub odnowienie domeny globalnej następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, o ile taka operacja w danym momencie będzie możliwa do wykonania. 17. Usługodawca odpowiada wobec Abonenta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi utrzymania domeny internetowej zamówionej przez Abonenta. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą firma PROSCAPE na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Abonentowi w wyniku szkody powstałej z winy firmy PROSCAPE jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta - tj. do kwoty rocznego abonamentu utrzymania domeny internetowej, która jest przedmiotem reklamacji. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta. Hosting i serwery WWW 18. Usługodawca nie zezwala na rejestrację oraz wykorzystywanie kont na serwerze WWW pod strony oraz dane/informacje, których treść nie jest zgodna z prawem oraz narusza prawa autorskie. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczanie przez Klienta na wykupionym serwerze WWW danych i informacji, które naruszają prawo lub mogłyby, przy wykorzystaniu ich przez osoby trzecie, przyczynić się do naruszenia prawa, nawet jeżeli te dane nie są jawnie publikowane w postaci odnośników/adresów. Jeżeli Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa lub Netykiety wszelkie usługi rejestrowane i/lub uruchamiane na jego rzecz mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę. 19. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej oraz publikowania informacji/materiałów związanych z hackingiem oraz crackingiem, a także do zamieszczania odnośników do stron internetowych, które takie informacje/dane mogą zawierać. W wyżej określonych przypadkach Usługodawca nie zwraca wpłaconych a niewykorzystanych opłat. 20. Usługodawca odpowiada wobec Abonenta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi hostingowej zamówionej przez Abonenta. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą firma PROSCAPE na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Abonentowi w wyniku szkody powstałej z winy firmy PROSCAPE jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta - tj. do kwoty rocznego abonamentu usługi hostingowej, która jest przedmiotem reklamacji. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta. III. Prawa i obowiązki Klienta 1. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania zamówionych i opłacanych przez siebie usług wyłączenie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny oraz składania zamówienia na Serwer wirtualny, korzystania z kont nie naruszając praw innych osób oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługodawca w dowolnym momencie może zażądać od Klienta potwierdzenia prawidłowości wpisanych danych na zamówieniu w dowolnej formie pisemnej. 3. Klient zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze internetowym we własnym zakresie, jest także odpowiedzialny za ich aktualność. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów firmy powstałe w wyniku kataklizmów, działania czynników i osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania kont, nieotrzymania poczty elektronicznej. 4. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto WWW innej osobie/firmie tylko w całości, przekazując

5 usługodawcy dyspozycje cesji praw do serwera na nowego właściciela konta WWW. Nowy właściciel konta zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniania / odsprzedawania osobom/firmom trzecim dowolnych części serwera WWW, pod rygorem złamania niniejszego regulaminu. IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a) czasowego odłączania dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo domagać się od Usługodawcy zwrotu wpłaty za usługę w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym usługa świadczona na jego rzecz przez Usługodawcę nie jest dostępna, o ile Usługodawca nie zawarł innego porozumienia w tej sprawie z Klientem i o ile brak dostępu do usług powstaje w wyniku winy Usługodawcy lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy i przerwa w dostępie przekracza okres 3% czasu, na jaki została zawarta umowa między Klientem i Usługodawcą potwierdzona wystawieniem przez Usługodawcę faktury VAT za usługę na rzecz Klienta, b) usunięcia lub zawieszenia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub gdy klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji (SPAM-u) lub w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść firmy PROSCAPE lub innych użytkowników Internetu, c) usunięcia lub zawieszenia konta, w przypadku gdy działania Klienta powodują stwierdzone przez obsługę firmy PROSCAPE trwałe zakłócenia w pracy i stabilności serwerów, w tym szczególnie: nadmierne obciążenie serwera, łącza, procesora na serwerze, pamięci serwera, d) zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu, e) umieszczenia nazwy klienta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile klient nie wyraził sprzeciwu, f) odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, bez podania przyczyny oraz dokonania zwrotu opłaty poniesionej przez Klienta w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu, na jaki została zawarta umowa na świadczenie usług przez Usługodawcę, 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) nieprawidłowego użytkowania kont, b) podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta, c) awarii łączy telekomunikacyjnych, d) dostępu do konta Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła, umieszczenie przez Klienta skryptu na serwerze, który zawiera błędy i luki pozwalające na swobodny dostęp do konta itp.), e) zablokowania, zajęcia domeny zarejestrowanej przez Klienta, przez inny podmiot niż Usługodawca, f) usunięcia delegacji domeny w związku z niewniesieniem przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę opłaty za usługę utrzymania domeny na dany okres rozliczeniowy, g) zgłoszenia roszczeń do domeny zarejestrowanej przez Klienta u Usługodawcy przez inny podmiot. 3. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług są przez Usługodawcę zapisywane i archiwizowane. Zakres wykorzystania tych informacji ogranicza się do: działań technicznych (np. diagnostyka funkcjonowania sprzętu i oprogramowania), prezentowania ich użytkownikowi - właścicielowi konta (w postaci statystyk oglądalności, spisu wysłanych powiadomień itp.), publikowania zbiorczych zestawień uniemożliwiających identyfikację pojedynczego użytkownika (np. liczba równoległych połączeń z serwerem pocztowym PROSCAPE Netlook.pl w danym momencie). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na żądanie organów ścigania (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy (w tym PROSCAPE - Netlook.pl) ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji. V. Rozliczenia i płatności

6 1. Płatności za zamówione przez Klienta usługi mogą być dokonane wyłącznie w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i/lub w formie płatności elektronicznej, o ile Usługodawca w danym momencie i dla danego zamówienia taką możliwość przewiduje. 2. W przypadku, gdy Klientem jest firma/instytucja, na adres podany w zamówieniu przez Klienta zostanie przesłana faktura VAT za usługę w formacie PDF do samodzielnego wydruku. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, legitymująca swoją tożsamość numerem PESEL (wymagane w przypadku Konsumentów) podanym w Formularzu Zamówienia, faktura VAT w formacie PDF zostanie wysłana tylko na wyraźne żądanie Klienta, które musi być przesłane do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE podany na stronie W związku z powyższym, Klient akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie, przez PROSCAPE faktur w formie dokumentów elektronicznych (jako dokument PDF), stosownie do regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Cofnięcie akceptacji może odbyć się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE podany na stronie 3. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi faktury VAT listem tradycyjnym (poprzez Pocztę Polską), przesyłką ekonomiczną, nierejestrowaną. Na żądanie Klienta istnieje również możliwość wysyłki przez Usługodawcę faktury VAT listem poleconym (przesyłka rejestrowana) - opłata za wysyłkę faktury VAT listem poleconym wynosi 5 zł; opłatę za dostarczenie faktury VAT listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) pokrywa Klient. 4. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o upływającym terminie ważności posiadanych przez niego usług, za których utrzymanie Klient wnosi lub powinien wnieść stosowne opłaty do Usługodawcy, o ile ustalenia pomiędzy Klientem a Usługodawcą nie stanowią inaczej. Powiadomienie takie zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres jaki w dniu wysyłki powiadomienia Klient posiada wprowadzony w bazie danych Usługodawcy lub na ostatni adres , jaki Usługodawca otrzymał od Klienta wraz z dyspozycją ustawienia tego adresu jako adresu do kontaktu w sprawie płatności za usługi. Klient zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych kontaktowych, w tym aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej , na jaki Usługodawca może wysyłać powiadomienia o upływającym terminie ważności posiadanych przez Klienta usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowego / nieaktualnego adresu poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie powiadomienia o wygasaniu usług, w przypadku gdy wina za taki stan rzeczy leży po stronie firm trzecich zarządzających pocztą elektroniczną właściwą dla adresu , który Klient przekaże Usługodawcy jako kontakt w sprawie usług lub w przypadku, gdy wina za taki stan rzeczy leży po stronie Klienta, który nie przekazał Usługodawcy swojego aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej. Usługodawca nie wysyła powiadomień o wygasaniu usług posiadanych przez Klientów w inny sposób, niż poprzez pocztę elektroniczną Usługi świadczone przez Usługodawcę nie podlegają automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy abonamentowe. Aby usługa została odnowiona na kolejny okres abonamentowy, Klient zobowiązany jest do wniesienia stosownej opłaty wynikającej z kosztu utrzymania danej usługi na rzecz Usługodawcy przed końcem aktualnie obowiązującego okresu abonamentowego. Niewniesienie takiej opłaty przez Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z Usług świadczonych przez PROSCAPE. VI. Reklamacje i spory 1. W związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usługi przez PROSCAPE, Klient ma prawo przesłać do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej swoją Reklamację. Reklamacja powinna być wysłana na adres korespondencyjny firmy PROSCAPE podany na stronie może być ona także przesłana przez Klienta w formie elektronicznej na adres Każda zgłaszana Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Klienta, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji, jaki jest oczekiwany przez Klienta. Brak informacji wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, które dotyczą zgłaszanej Reklamacji, spowoduje przesłanie przez Usługodawcę stosownego wezwania Klienta do ich uzupełnienia. 2. Rozstrzygnięcie Reklamacji zostanie przesłane do Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta we wniosku Reklamacyjnym. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie wymagała uzupełnienia pisemnego, firma PROSCAPE zwróci się do Klienta o uzupełnienie wymaganych informacji lub poinformuje Klienta o tym, że rozpoczęła procedurę uzyskiwania dodatkowych uzupełniających informacji od innych podmiotów niż Klient, o ile taką konieczność powoduje wniesiona reklamacja. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotowej reklamacji. Do podanego terminu rozpatrzenia Reklamacji nie wlicza się

7 czasu potrzebnego na uzupełnienie danych Reklamacji przez Klienta, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału VI niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku pojawienia się sporów wynikających z realizacji Usługi przez firmę PROSCAPE, Klient zobowiązany jest do wyczerpania procedury reklamacyjnej opisanej w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wnoszone przez Klienta rozpatrywane są na podstawie zapisów pkt 17 oraz 20 w Rozdziale II niniejszego Regulaminu. VII. Postanowienia końcowe 1. Wyciąg z Polityki Prywatności i Polityki Bezpieczeństwa: Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) decydując się na jakiekolwiek usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez systemy informacyjne firmy PROSCAPE oraz serwisu Netlook.pl. Firma PROSCAPE zobowiązuje się do przestrzegania zasady prywatności wszystkich swoich Klientów i nieudzielania informacji o ich danych osobowych innych firmom, chyba że taką konieczność stwarza realizowane zamówienie dla Klienta lub taka konieczność podyktowana jest względami prawnymi (w tym względami określonymi w dowolnym punkcie niniejszego Regulaminu). PROSCAPE - Netlook.pl używa powierzonych danych osobowych/firmowych/korespondencyjnych wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z zamówionej/zakupionej przez Klienta usługi. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy. 2. W przypadku Konsumentów, w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne. 3. Korzystając z dowolnych usług oferowanych przez PROSCAPE - Netlook.pl, Klient potwierdza znajomość SLA, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności, które to regulacje są stosowane przez Usługodawcę i stanowią integralny element niniejszego Regulaminu. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient akceptuje warunki SLA, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności PROSCAPE - Netlook.pl. Regulacje te dostępne są na następujących stronach WWW: a) SLA: b) Polityka Bezpieczeństwa: c) Polityka Prywatności: 4. Formularz odstąpienia od umowy świadczonej przez firmę PROSCAPE znajduje się pod adresem: Formularz należy wypełnić, podpisać i odesłać zgodnie z informacjami zawartymi na formularzu na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE. Klient ma prawo zgłosić chęć odstąpienia od umowy także w inny, dowolny i odpowiedni dla siebie sposób. Ewentualne pisma należy kierować w tej sprawie na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE, ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin lub w formie elektronicznej na adres W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, firma PROSCAPE niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia w formie trwałej informacji - np. drogą ową. W przypadku gdy odstąpienie od umowy niesie za sobą konieczność zwrotu środków pieniężnych na rzecz Klienta, firma PROSCAPE dołoży wszelkich starań aby tego typu zwrot był wykonany najszybciej jak jest to możliwe, każdorazowo nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ten sam sposób, w jaki firma PROSCAPE otrzymała od Klienta wpłatę za zakupioną usługę, z której Klient rezygnuje. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi Klient został poinformowany, że nie ma możliwości przeprowadzenia odstąpienia od takiej umowy, co potwierdził swoją wyraźną zgodą. 5. Firma PROSCAPE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile takie zmiany będą wynikały z ważnych powodów leżących po stronie PROSCAPE lub będą wynikały ze zmian w uwarunkowaniach prawnych. Wprowadzane zmiany zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania regulaminu na stronie i od tego momentu będą one miały zastosowanie dla umów zawieranych z PROSCAPE. O zmianach w Regulaminie firma PROSCAPE będzie informowała Klienta drogą elektroniczną, wysyłając do niego wiadomość na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia na usługę, z listą zmian w Regulaminie lub z pełną treścią nowego Regulaminu. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Klient może w ciągu 14 dni od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu wnieść pisemny sprzeciw przesłany drogą pocztową na adres korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca otrzymując sprzeciw Klienta uznaje go za wypowiedzenie umowy skutkujące na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie otrzymania pisemnego sprzeciwu. 6. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, za stosowne przyjmuje się przepisy prawa polskiego, z

8 uwzględnieniem kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa międzynarodowego.

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług: rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz hostingu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo