6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie."

Transkrypt

1 netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24, NIP , REGON , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości UG w Dobrej Nr ew. 3920/2007 (kontynuacja wpisu UM Szczecin). Biuro Obsługi Klienta oraz adres korespondencyjny firmy PROSCAPE Tomasz Kulbiej: ul. Niedziałkowskiego 24 / piętro 10, Szczecin, tel , , fax , zwaną dalej Usługodawcą lub w skrócie PROSCAPE. 2. Z usług firmy PROSCAPE mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz podmioty prawne występujące na rynku, które posiadają pełną zdolność do czynności cywilno - prawnych. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności cywilno - prawnych mogą korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę po otrzymaniu i uprzednim przesłaniu na adres korespondencyjny Usługodawcy stosownej zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów. 3. Klient, Usługobiorca, Zamawiający, Nabywca, Abonent: osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca lub posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, a po przejściu procedury zamówienia i aktywacji, mająca dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę, bez ograniczeń czasowych lub ilościowych, jak również podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego przez osobę, instytucję lub firmę trzecią została zawarta taka umowa. 4. Konsument - osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę o świadczenie usług, lub która zawarła umowę o świadczenie usług, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową. 5. Serwer, Serwer wirtualny, Hosting, Usługa hostingowa: usługa wykonywana przez firmę PROSCAPE, polegająca na udostępnianiu Klientowi możliwości zamieszczenia własnej strony WWW w Internecie, na warunkach wcześniej przez Klienta zaakceptowanych. 6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. 7. Formularz rejestracji, formularz zamówienia: formularz dostępny na stronie WWW wskazanej przez firmę PROSCAPE podczas składania przez Klienta zamówienia w systemie Usługodawcy, pozwalający na bezpieczne przekazanie zamówienia Klienta oraz danych Klienta do Usługodawcy poprzez sieć Internet. 8. Aktywacja usługi: potwierdzenie przez Usługodawcę uruchomienia zamówionej poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi na rzecz Klienta. 9. Limit transferu: wyznaczony przez Usługodawcę i wymieniony w specyfikacji danego serwera limit ilości danych, jakie można wysłać i pobrać z serwera zamówionego przez Klienta, w którego skład wchodzą i sumują się: ilość danych pobranych z serwera WWW, transfer generowany przez połączenie z serwerem za pomocą protokołów FTP, SMTP, POP3 i innych, do których dostęp był przez Usługodawcę umożliwiony na potrzeby Klienta. 10. Netykieta: dostępny na stronie WWW firmy PROSCAPE pod adresem: zbiór zasad przyzwoitego zachowania się użytkowników sieci Internet. 11. Polityka prywatności: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub innych danych powierzonych przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób przekazane do firmy PROSCAPE, określone w specjalnym spisie udostępnionym przez firmę PROSCAPE na stronie 12. Polityka bezpieczeństwa: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia i wykorzystywania danych związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez PROSCAPE na rzecz Klienta, określone w specjalnym spisie udostępnionym na stronie 13. SLA, Service Level Agreement: gwarancja jakości usług świadczonych przez PROSCAPE na rzecz Klienta, dostępna na stronie

2 II. Zawarcie umowy na świadczenie usług 1. Umowa abonencka świadczona przez PROSCAPE na rzecz Klienta jest umową realizowaną w sposób ciągły, rozliczaną cyklicznie w kolejnych powtarzających się okresach rozliczeniowych. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się okres roku kalendarzowego, w szczególnych przypadkach inny okres rozliczania usługi w trybie abonamentowym, rozliczany na podstawie oferty i cennika usług firmy PROSCAPE. Opłata za aktywację jakiejkolwiek usługi na rzecz Klienta jest wnoszona za cały okres abonamentowy a jej ewentualny zwrot jest możliwy na warunkach opisanych w pkt. 4, 5, 6, 7 części II Regulaminu. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.). 2. Zawarcie umowy na świadczenie usług przez firmę PROSCAPE jest równoznaczne z koniecznością wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie WWW Usługodawcy. Wypełniając Formularz zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zna jego postanowienia i akceptuje je w pełni. Wszelkie działania zmierzające do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta następują w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w systemie Usługodawcy lub w innym terminie, wcześniej ustalonym między Klientem a Usługodawcą. Złożenie zamówienia na usługi hostingowe, rejestrację domen internetowych, certyfikaty SSL nie stanowi zobowiązania do wniesienia opłaty za tę usługę przez Klienta. Klient ma prawo do niewniesienia opłaty za usługę, tym samym potwierdzając swoją rezygnację ze złożonego zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile nie został poinformowany przez Usługodawcę o obowiązku zapłaty przy składaniu zamówienia. 3. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i edycji własnych danych osobowych, przekazanych w Formularzu zamówienia do Usługodawcy. 4. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta wpłaty, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej płatności lub otrzymania zwrotu całości lub części wniesionej opłaty aktywacyjnej. 5. Zarówno Klient jak i firma PROSCAPE mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone do PROSCAPE lub do Klienta. Wypowiedzenie każdorazowo powinno zostać wniesione w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia umowy, które będzie skutkowało jej rozwiązaniem przed końcem okresu abonamentowego, w którym była świadczona Usługa wykupiona przez Klienta, będzie miał on prawo do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych w całości przez firmę PROSCAPE, bez udziału podmiotu trzeciego (np. organizacji rejestrującej domeny internetowe czy organizacji wydającej certyfikaty SSL). Prawo wypowiedzenia umowy świadczonej w całości przez PROSCAPE może dodatkowo zostać ograniczone postanowieniami regulaminu promocyjnego lub lub regulaminu określonej usługi. Okres testowy dla Serwerów wirtualnych 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usług hostingowych przez firmę PROSCAPE w ciągu 30 dni od momentu uruchomienia usługi lub od daty przesłania do Konsumenta przez Usługodawcę stosownej wiadomości potwierdzającej możliwość korzystania z zamówionej usługi, o ile Konsument przez okres od aktywacji usługi lub przesłania stosownej wiadomości przez Usługodawcę o możliwości korzystania z usługi nie wykorzystał więcej niż 2% przydzielonego dla danego serwera limitu transferu miesięcznego. Podczas rezygnacji usługa hostingowa zostaje wstrzymana a Konsument po uprzednim kontakcie z Usługodawcą otrzymuje zwrot pełnej kwoty wniesionej opłaty abonamentowej za serwer na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego. Możliwość odstąpienia od usługi nie dotyczy rejestrowanych przez Klienta domen internetowych. 7. W przypadku gdy Klient rezygnuje z zamówionego przez siebie planu hostingowego na warunkach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, w sytuacji gdy usługa hostingowa była zamawiana w ofercie promocyjnej razem z rejestracją domeny internetowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyrównania kosztów rejestracji samej domeny internetowej z przedmiotowego zamówienia złożonego przez Klienta. Kwota wyrównania będzie obliczona na podstawie różnicy kwoty będącej kwotą sprzedaży danego typu domeny w ofercie promocyjnej bez jednoczesnego zakupu planu hostingowego oraz kosztów rejestracji domeny w ofercie promocyjnej, z jakiej w swoim zamówieniu skorzystał Klient. Kwota zwrotu abonamentu za serwer, z którego Klient zrezygnował, będzie pomniejszona o kwotę wynikającą z wyrównania o którym mowa. Rejestracja domen 8. Rejestracja domeny internetowej odbywa się na rzecz Klienta, który złożył zamówienie w systemie

3 Usługodawcy przez firmę PROSCAPE z odpowiednim Rejestratorem domen, z którego oferty korzysta firma PROSCAPE. Ze względu na szczególny charakter usługi, jakim jest utrzymanie domeny internetowej, oraz stanowisko poszczególnych Rejestrów domen (NASK w przypadku domen.pl, ICANN w przypadku domen glonalnych, EURid w przypadku domen europejskich i innych) - rezygnacja z usługi domeny internetowej przed końcem okresu abonamentowego na jaki domena została wykupiona - nie jest możliwa. 9. Domeny rejestrowane są "na" Klienta, czyli po wniesieniu opłaty Klient staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać. Płatności za domeny dokonywane są formie przedpłat na wyznaczony okres abonamentowy, i w przypadku rejestracji domeny nie podlegają wycofaniu/reklamacji. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres rozliczeniowy, wyznaczony przez Usługodawcę. W przypadku nie opłacenia abonamentu za utrzymanie domeny w kolejnym okresie rozliczeniowym, domena z końcem poprzedniego okresu abonamentowego jest wygaszana i przechodzi w 10 dniowy okres reklamacyjny. W ciągu tego 10 dniowego okresu reklamacyjnego, Klientowi przysługuje prawo wnioskowania o umożliwienie przez Usługodawcę ponownego włączenia domeny, niemniej Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego włączenia domeny i odmowy przyjęcia od Klienta opłaty za utrzymanie domeny w kolejnym okresie abonamentowym bez podania przyczyny. 10. Rejestracja domen za pośrednictwem Usługodawcy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach Rejestratorów poszczególnych domen - w przypadku domen będących w dyspozycji NASK stosowne do tego Regulaminu są przepisy określone na stronie WWW: w przypadku domen będących w dyspozycji ICANN (zwanych w ofercie Usługodawcy domenami globalnymi) stosowne do tego Regulaminu są przepisy operatora domen globalnych ICANN dostępne na stronie WWW: w przypadku domeny.eu stosowne są przepisy EURid dostępne pod adresem: oraz 11. Rejestracja domen przez Usługodawcę odbywa się na warunkach Promocyjnych, które pozwalają na zarejestrowanie wybranej przez Klienta domeny w cenie niższej niż koszt odnowienia tej domeny, w szczególnym przypadku w tej samej cenie co koszt odnowienia domeny. Przez odnowienie domeny rozumie się wniesienie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy utrzymania domeny. Podstawą do rejestracji wybranej przez Klienta domeny jest znajomość i akceptacja niniejszego Regulaminu. 12. Transfery domen zarejestrowanych przez firmę PROSCAPE lub poprzez firmę z którą Usługodawca zawarł umowę Partnerską są płatne, w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy. Opłata ta jest znoszona po okresie 2 lat od daty rejestracji i po tym okresie transfer jest bezpłatny. Wysokość opłaty 90zł netto. Dotyczy to wszystkich domen rejestrowanych przez firmę PROSCAPE oraz przez wybrane przez firmę podmioty wykonujące czynności na zlecenie Klienta. Opłata umowna za transfer domeny wg niniejszego podpunktu Regulaminu nie ogranicza praw Klienta do dysponowania domeną. Przedmiotowa opłata zabezpiecza jedynie sytuację, w której Klient nie będzie wnosił opłaty za odnowienie ważności domeny (zwanej także opłatą za utrzymanie domeny) w drugim i trzecim roku utrzymania domeny do Usługodawcy. 13. W przypadku wszystkich domen będących w dyspozycji NASK oraz następujących domen globalnych:.info,.biz, złożenie przez Klienta wniosku o wydanie kodu authinfo dla tych domen przed upływem 2 lat od momentu zarejestrowania przez Klienta domeny za pośrednictwem systemu Usługodawcy, traktuje się jako wniosek o opuszczenie systemu Usługodawcy i wytransferowanie domeny, tym samym wniosek podlega warunkom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. W przypadku następujących domen globalnych:.com,.net,.org przesłanie przez Klienta wniosku, w dowolnej formie, o ustawienie statusu domeny na transfer unlock, traktuje się jako wniosek o opuszczenie systemu Usługodawcy i wytransferowanie domeny do innego operatora, przez co wniosek podlega warunkom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 14. Dla domen globalnych (.com,.net,.org,.biz,.info) dane personalne osoby składającej zamówienie będą widoczne w publicznej bazie WhoIS, zgodnie z dyrektywą głównego zarządcy domen globalnych - ICANN. W przypadku domen z grupy obsługiwanej przez NASK stosuje się następującą zasadę: w przypadku, gdy zamówienie domeny jest realizowane na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, potwierdzającą swoją tożsamość w Formularzu Zamówienia poprzez podanie numeru PESEL (wymagane w przypadku Konsumentów), dane w bazie WhoIS NASK nie będą prezentowane; w pozostałych przypadkach dane firmy oraz reprezentanta tej firmy będą prezentowane w bazie WhoIS NASK na warunkach określonych przez NASK. W przypadku domeny.eu warunki dotyczące bazy WhoIS podane są pod adresem: 8#whois oraz W przypadku domen globalnych.com,.net,.org,.biz,.info dane Klienta domeny są jawnie publikowane w systemie WHOIS wg regulacji stosowanych przez głównego operatora domen globalnych ICANN - informacje oficjalne ICANN w sprawie danych w bazie WHOIS publikowane są na stronie 15. Usługodawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o przedłożenie dodatkowych dokumentów, jakie będą

4 wymagane do realizacji usługi rejestracji domeny. Brak dostarczenia wymaganych przez Usługodawcę dokumentów może stanowić podstawę do odmowy rejestracji domeny. 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rejestracji domeny przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji zamówionej przez Klienta domeny bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Domeny z grupy domen obsługiwanych przez NASK podlegają czasowej rezerwacji, która jest wykonywana w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia na daną domenę przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub brak możliwości wykonania rezerwacji domeny zamówionej przez Klienta. W przypadku domen globalnych.com,.net,.org,.info,.biz Usługodawca nie wykonuje rezerwacji danej domeny globalnej, zamówionej przez Klienta, oraz uzależnia wykonanie rejestracji domeny i przedłużenia okresu jej ważności od wpływu należnych środków na swój rachunek bankowy. W takim przypadku rejestracja lub odnowienie domeny globalnej następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, o ile taka operacja w danym momencie będzie możliwa do wykonania. 17. Usługodawca odpowiada wobec Abonenta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi utrzymania domeny internetowej zamówionej przez Abonenta. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą firma PROSCAPE na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Abonentowi w wyniku szkody powstałej z winy firmy PROSCAPE jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta - tj. do kwoty rocznego abonamentu utrzymania domeny internetowej, która jest przedmiotem reklamacji. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta. Hosting i serwery WWW 18. Usługodawca nie zezwala na rejestrację oraz wykorzystywanie kont na serwerze WWW pod strony oraz dane/informacje, których treść nie jest zgodna z prawem oraz narusza prawa autorskie. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczanie przez Klienta na wykupionym serwerze WWW danych i informacji, które naruszają prawo lub mogłyby, przy wykorzystaniu ich przez osoby trzecie, przyczynić się do naruszenia prawa, nawet jeżeli te dane nie są jawnie publikowane w postaci odnośników/adresów. Jeżeli Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa lub Netykiety wszelkie usługi rejestrowane i/lub uruchamiane na jego rzecz mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę. 19. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej oraz publikowania informacji/materiałów związanych z hackingiem oraz crackingiem, a także do zamieszczania odnośników do stron internetowych, które takie informacje/dane mogą zawierać. W wyżej określonych przypadkach Usługodawca nie zwraca wpłaconych a niewykorzystanych opłat. 20. Usługodawca odpowiada wobec Abonenta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi hostingowej zamówionej przez Abonenta. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą firma PROSCAPE na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Abonentowi w wyniku szkody powstałej z winy firmy PROSCAPE jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta - tj. do kwoty rocznego abonamentu usługi hostingowej, która jest przedmiotem reklamacji. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta. III. Prawa i obowiązki Klienta 1. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania zamówionych i opłacanych przez siebie usług wyłączenie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny oraz składania zamówienia na Serwer wirtualny, korzystania z kont nie naruszając praw innych osób oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługodawca w dowolnym momencie może zażądać od Klienta potwierdzenia prawidłowości wpisanych danych na zamówieniu w dowolnej formie pisemnej. 3. Klient zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze internetowym we własnym zakresie, jest także odpowiedzialny za ich aktualność. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów firmy powstałe w wyniku kataklizmów, działania czynników i osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania kont, nieotrzymania poczty elektronicznej. 4. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto WWW innej osobie/firmie tylko w całości, przekazując

5 usługodawcy dyspozycje cesji praw do serwera na nowego właściciela konta WWW. Nowy właściciel konta zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniania / odsprzedawania osobom/firmom trzecim dowolnych części serwera WWW, pod rygorem złamania niniejszego regulaminu. IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a) czasowego odłączania dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo domagać się od Usługodawcy zwrotu wpłaty za usługę w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym usługa świadczona na jego rzecz przez Usługodawcę nie jest dostępna, o ile Usługodawca nie zawarł innego porozumienia w tej sprawie z Klientem i o ile brak dostępu do usług powstaje w wyniku winy Usługodawcy lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy i przerwa w dostępie przekracza okres 3% czasu, na jaki została zawarta umowa między Klientem i Usługodawcą potwierdzona wystawieniem przez Usługodawcę faktury VAT za usługę na rzecz Klienta, b) usunięcia lub zawieszenia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub gdy klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji (SPAM-u) lub w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść firmy PROSCAPE lub innych użytkowników Internetu, c) usunięcia lub zawieszenia konta, w przypadku gdy działania Klienta powodują stwierdzone przez obsługę firmy PROSCAPE trwałe zakłócenia w pracy i stabilności serwerów, w tym szczególnie: nadmierne obciążenie serwera, łącza, procesora na serwerze, pamięci serwera, d) zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu, e) umieszczenia nazwy klienta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile klient nie wyraził sprzeciwu, f) odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, bez podania przyczyny oraz dokonania zwrotu opłaty poniesionej przez Klienta w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu, na jaki została zawarta umowa na świadczenie usług przez Usługodawcę, 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) nieprawidłowego użytkowania kont, b) podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta, c) awarii łączy telekomunikacyjnych, d) dostępu do konta Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła, umieszczenie przez Klienta skryptu na serwerze, który zawiera błędy i luki pozwalające na swobodny dostęp do konta itp.), e) zablokowania, zajęcia domeny zarejestrowanej przez Klienta, przez inny podmiot niż Usługodawca, f) usunięcia delegacji domeny w związku z niewniesieniem przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę opłaty za usługę utrzymania domeny na dany okres rozliczeniowy, g) zgłoszenia roszczeń do domeny zarejestrowanej przez Klienta u Usługodawcy przez inny podmiot. 3. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług są przez Usługodawcę zapisywane i archiwizowane. Zakres wykorzystania tych informacji ogranicza się do: działań technicznych (np. diagnostyka funkcjonowania sprzętu i oprogramowania), prezentowania ich użytkownikowi - właścicielowi konta (w postaci statystyk oglądalności, spisu wysłanych powiadomień itp.), publikowania zbiorczych zestawień uniemożliwiających identyfikację pojedynczego użytkownika (np. liczba równoległych połączeń z serwerem pocztowym PROSCAPE Netlook.pl w danym momencie). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na żądanie organów ścigania (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy (w tym PROSCAPE - Netlook.pl) ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji. V. Rozliczenia i płatności

6 1. Płatności za zamówione przez Klienta usługi mogą być dokonane wyłącznie w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i/lub w formie płatności elektronicznej, o ile Usługodawca w danym momencie i dla danego zamówienia taką możliwość przewiduje. 2. W przypadku, gdy Klientem jest firma/instytucja, na adres podany w zamówieniu przez Klienta zostanie przesłana faktura VAT za usługę w formacie PDF do samodzielnego wydruku. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, legitymująca swoją tożsamość numerem PESEL (wymagane w przypadku Konsumentów) podanym w Formularzu Zamówienia, faktura VAT w formacie PDF zostanie wysłana tylko na wyraźne żądanie Klienta, które musi być przesłane do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE podany na stronie W związku z powyższym, Klient akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie, przez PROSCAPE faktur w formie dokumentów elektronicznych (jako dokument PDF), stosownie do regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Cofnięcie akceptacji może odbyć się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE podany na stronie 3. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi faktury VAT listem tradycyjnym (poprzez Pocztę Polską), przesyłką ekonomiczną, nierejestrowaną. Na żądanie Klienta istnieje również możliwość wysyłki przez Usługodawcę faktury VAT listem poleconym (przesyłka rejestrowana) - opłata za wysyłkę faktury VAT listem poleconym wynosi 5 zł; opłatę za dostarczenie faktury VAT listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) pokrywa Klient. 4. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o upływającym terminie ważności posiadanych przez niego usług, za których utrzymanie Klient wnosi lub powinien wnieść stosowne opłaty do Usługodawcy, o ile ustalenia pomiędzy Klientem a Usługodawcą nie stanowią inaczej. Powiadomienie takie zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres jaki w dniu wysyłki powiadomienia Klient posiada wprowadzony w bazie danych Usługodawcy lub na ostatni adres , jaki Usługodawca otrzymał od Klienta wraz z dyspozycją ustawienia tego adresu jako adresu do kontaktu w sprawie płatności za usługi. Klient zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych kontaktowych, w tym aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej , na jaki Usługodawca może wysyłać powiadomienia o upływającym terminie ważności posiadanych przez Klienta usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowego / nieaktualnego adresu poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie powiadomienia o wygasaniu usług, w przypadku gdy wina za taki stan rzeczy leży po stronie firm trzecich zarządzających pocztą elektroniczną właściwą dla adresu , który Klient przekaże Usługodawcy jako kontakt w sprawie usług lub w przypadku, gdy wina za taki stan rzeczy leży po stronie Klienta, który nie przekazał Usługodawcy swojego aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej. Usługodawca nie wysyła powiadomień o wygasaniu usług posiadanych przez Klientów w inny sposób, niż poprzez pocztę elektroniczną Usługi świadczone przez Usługodawcę nie podlegają automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy abonamentowe. Aby usługa została odnowiona na kolejny okres abonamentowy, Klient zobowiązany jest do wniesienia stosownej opłaty wynikającej z kosztu utrzymania danej usługi na rzecz Usługodawcy przed końcem aktualnie obowiązującego okresu abonamentowego. Niewniesienie takiej opłaty przez Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z Usług świadczonych przez PROSCAPE. VI. Reklamacje i spory 1. W związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usługi przez PROSCAPE, Klient ma prawo przesłać do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej swoją Reklamację. Reklamacja powinna być wysłana na adres korespondencyjny firmy PROSCAPE podany na stronie może być ona także przesłana przez Klienta w formie elektronicznej na adres Każda zgłaszana Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Klienta, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji, jaki jest oczekiwany przez Klienta. Brak informacji wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, które dotyczą zgłaszanej Reklamacji, spowoduje przesłanie przez Usługodawcę stosownego wezwania Klienta do ich uzupełnienia. 2. Rozstrzygnięcie Reklamacji zostanie przesłane do Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta we wniosku Reklamacyjnym. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie wymagała uzupełnienia pisemnego, firma PROSCAPE zwróci się do Klienta o uzupełnienie wymaganych informacji lub poinformuje Klienta o tym, że rozpoczęła procedurę uzyskiwania dodatkowych uzupełniających informacji od innych podmiotów niż Klient, o ile taką konieczność powoduje wniesiona reklamacja. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotowej reklamacji. Do podanego terminu rozpatrzenia Reklamacji nie wlicza się

7 czasu potrzebnego na uzupełnienie danych Reklamacji przez Klienta, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału VI niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku pojawienia się sporów wynikających z realizacji Usługi przez firmę PROSCAPE, Klient zobowiązany jest do wyczerpania procedury reklamacyjnej opisanej w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wnoszone przez Klienta rozpatrywane są na podstawie zapisów pkt 17 oraz 20 w Rozdziale II niniejszego Regulaminu. VII. Postanowienia końcowe 1. Wyciąg z Polityki Prywatności i Polityki Bezpieczeństwa: Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) decydując się na jakiekolwiek usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez systemy informacyjne firmy PROSCAPE oraz serwisu Netlook.pl. Firma PROSCAPE zobowiązuje się do przestrzegania zasady prywatności wszystkich swoich Klientów i nieudzielania informacji o ich danych osobowych innych firmom, chyba że taką konieczność stwarza realizowane zamówienie dla Klienta lub taka konieczność podyktowana jest względami prawnymi (w tym względami określonymi w dowolnym punkcie niniejszego Regulaminu). PROSCAPE - Netlook.pl używa powierzonych danych osobowych/firmowych/korespondencyjnych wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z zamówionej/zakupionej przez Klienta usługi. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy. 2. W przypadku Konsumentów, w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne. 3. Korzystając z dowolnych usług oferowanych przez PROSCAPE - Netlook.pl, Klient potwierdza znajomość SLA, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności, które to regulacje są stosowane przez Usługodawcę i stanowią integralny element niniejszego Regulaminu. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient akceptuje warunki SLA, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności PROSCAPE - Netlook.pl. Regulacje te dostępne są na następujących stronach WWW: a) SLA: b) Polityka Bezpieczeństwa: c) Polityka Prywatności: 4. Formularz odstąpienia od umowy świadczonej przez firmę PROSCAPE znajduje się pod adresem: Formularz należy wypełnić, podpisać i odesłać zgodnie z informacjami zawartymi na formularzu na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE. Klient ma prawo zgłosić chęć odstąpienia od umowy także w inny, dowolny i odpowiedni dla siebie sposób. Ewentualne pisma należy kierować w tej sprawie na adres Biura Obsługi Klienta firmy PROSCAPE, ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin lub w formie elektronicznej na adres W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, firma PROSCAPE niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia w formie trwałej informacji - np. drogą ową. W przypadku gdy odstąpienie od umowy niesie za sobą konieczność zwrotu środków pieniężnych na rzecz Klienta, firma PROSCAPE dołoży wszelkich starań aby tego typu zwrot był wykonany najszybciej jak jest to możliwe, każdorazowo nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ten sam sposób, w jaki firma PROSCAPE otrzymała od Klienta wpłatę za zakupioną usługę, z której Klient rezygnuje. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi Klient został poinformowany, że nie ma możliwości przeprowadzenia odstąpienia od takiej umowy, co potwierdził swoją wyraźną zgodą. 5. Firma PROSCAPE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile takie zmiany będą wynikały z ważnych powodów leżących po stronie PROSCAPE lub będą wynikały ze zmian w uwarunkowaniach prawnych. Wprowadzane zmiany zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania regulaminu na stronie i od tego momentu będą one miały zastosowanie dla umów zawieranych z PROSCAPE. O zmianach w Regulaminie firma PROSCAPE będzie informowała Klienta drogą elektroniczną, wysyłając do niego wiadomość na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia na usługę, z listą zmian w Regulaminie lub z pełną treścią nowego Regulaminu. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Klient może w ciągu 14 dni od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu wnieść pisemny sprzeciw przesłany drogą pocztową na adres korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca otrzymując sprzeciw Klienta uznaje go za wypowiedzenie umowy skutkujące na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie otrzymania pisemnego sprzeciwu. 6. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, za stosowne przyjmuje się przepisy prawa polskiego, z

8 uwzględnieniem kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa międzynarodowego.

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny.EU za 0 zł dla każdego" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA 1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresami elektronicznymi Serveradmin.pl jest Grzegorz Mac Piotr Kloc SERVERADMIN.PL spółka cywilna z/s 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Definicje Domena (nazwa domeny) symboliczne oznaczenie, które służy do adresowania węzłów sieci Internet (stron internetowych, serwerów poczty elektronicznej, sieciowych

Bardziej szczegółowo