Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Teren dzierżawy. Obszar dzierżawy wynosi m 2. Teren oznaczony jest na rysunku stanowiącym załącznik 1 litrami ABCD i kolorem czerwonym. Obejmuje część działek 1/2, 3 oraz 5 z obrębu Na terenie sąsiadującym z obszarem dzierżawy znajduje się plaża stanowiąca część działki 1/1 z obrębu o pow. ok m 2, (obszar oznaczony kolorem żółtym na załączniku 1) obszar użyczony miastu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością umożliwiającą mieszkańcom Warszawy uprawianie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. Program użytkowania obszaru może objąć teren plaży pod warunkiem zachowania celów użyczenia w tym publicznego nieograniczonego dostępu z wyłączeniem trwałych naniesień na gruncie oraz usług komercyjnych w tym obiektów gastronomicznych. W innych przypadkach niezbędne będzie podpisanie odrębnej umowy między Dzierżawcą a RZGW Warszawa. Na plaży mogą być organizowane wydarzenia związane z funkcjonowaniem promu, Świętem Wisły i inne działania miasta adresowane do szerokiej publiczności. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu będzie mógł zawrzeć umowę dzierżawy zespołu Sanitariatu Publicznego Łazienka Koło Wisły składającego się z dwóch pawilonów jednego o funkcji gastronomicznej drugiego o funkcji toalety publicznej oraz gruntu przylegającego, oznaczonego literami ABEF i kolorem niebieskim, na mapie stanowiącej Załącznik 1 do materiałów konkursowych, na odrębnie ustalonych zasadach obejmujących m.in. zobowiązanie do utrzymania toalety publicznej i jej nieodpłatne udostępnianie użytkownikom z zachowaniem stawki zł netto miesięcznie. Koszty eksploatacji za ogólnie dostępną toaletę publiczną (tj. energia elektryczna oraz woda + ścieki) pokryje m. st. Warszawa. Charakterystykę obiektu zawiera załącznik 2 oraz 5 do materiałów konkursowych. Infrastruktura terenu. Na terenie sąsiadującym z terenem dzierżawnym znajduje się przyłącze wodociągowe DN 25 i kanalizacyjne DN 150. Z przyłącza jest aktualnie czerpana woda do kurtyny wodnej instalowanej na plaży w sezonie letnim. Na terenie znajduje się przyłącze elektryczne na cele budowlane o mocy 13 KW (docelowe o mocy 80 KW). Możliwe jest zwiększenie dostępnej mocy energii elektrycznej przez dostawcę prądu na wniosek dzierżawcy terenu nie więcej niż 40 KW. Obowiązkiem dzierżawcy będzie wpięcie się do istniejącej instalacji i zainstalowanie na własny koszt odrębnych podliczników pomiarowych w celu pokrycia kosztów dostawy mediów od poszczególnych gestorów. Pod terenem plaży miejskiej na wysokości schodów betonowych na skarpie brzegowej - prostopadle do rzeki przebiega kolektor deszczowy Stadion. Wszelki prace prowadzone na plaży należy prowadzić w sposób, który nie może prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia kolektora. Obsługa komunikacyjna. str. 1

2 Teren jest dostępny od wjazdu po południowej stronie mostu Poniatowskiego. Na wjeździe ustawiony jest szlaban, który ogranicza możliwość wjazdu samochodów na teren międzywala rzeki Wisły. Szlaban może być za zgodą administratora terenu przeniesiony lub zmieniony na inne zabezpieczenie ograniczające wjazd samochodami na międzywale rzeki Wisły. Parkowanie. Po południowej stronie wjazdu znajduje się niewielki parking asfaltowy. Istnieje możliwość adaptacji terenu pod mostem Poniatowskiego na okazjonalny parking obsługujący poszczególne wydarzenia programu plaży. Ograniczenia wynikające z programu rozwoju zagospodarowania nabrzeży Wisły Zarząd Mienia m.st. Warszawy w czasie trwania umowy dzierżawy będzie prowadził na obszarze sąsiadującym z plażą następujące inwestycje Budowa zespołu sanitariatu z programem towarzyszącym. Wstępna charakterystyka obiektu zawarta jest w załączniku nr 2. Realizacja Zespołu sanitariatu nastąpi zgodnie z założeniami w roku W czasie budowy i eksploatacji sanitariatu będą wykorzystywane istniejące przyłącze wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Remont schodów i murów oporowych przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie obejmujący odbudowę zniszczonych schodów oraz murków drogowych i murów oporowych. Harmonogram realizacji obejmuje IV kw. roku 2011 oraz I i II kw. roku Harmonogram ten może ulec zmianie. Opisane inwestycje mogą skutkować ograniczeniami dotyczącymi terenu dzierżawnego wynikającymi z organizacji placu budowy. W czasie jesieni i zimy na terenie międzywala Wisły są prowadzone prace porządkowe w tym wycinka zadrzewień i zakrzewień, która może lokalnie ograniczyć wykorzystanie ścieżek rekreacyjnych i drogi dojazdowej do terenu dzierżawnego. Nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów na terenie dzierżawnym, za wyjątkiem drzew kolidujących z obszarem inwestycji oraz wybranych drzew gatunków nierodzimych klona jesionolistnego i robinii akacjowej. Obszar dzierżawny jest porośnięty roślinnością z dynamicznego kręgu zbiorowisk łęgowych. Dzierżawca powinien zachować ekstensywny charakter zagospodarowania i prowadzenia prac pielęgnacyjnych roślinności w celu ochrony istniejącej fauny i flory tego terenu i zachowania naturalnych procesów sukcesji. Dzierżawca jest zobowiązany do zachowania możliwości dojazdu na teren służb miejskich, Straży Pożarnej i służb RZGW Warszawa. Uwarunkowania wynikające z położenia obszaru na tarasie zalewowej Wisły Obszar dzierżawny podlega okresowemu zalewaniu podczas wezbrań Wisły. Stany charakterystyczne i prawdopodobne wód zawiera załącznik 3. W przypadku zagrożenia wysokimi stanami wód należy monitorować stan rzeki Wisły na podstawie komunikatów IMGW (www.pogodynka.pl). Podczas przejścia wód należy usunąć lub zabezpieczyć mienie dzierżawcy w sposób nie utrudniający przepływ wód i nie stwarzający zagrożenia dla innych terenów. Uwarunkowania formalno-prawne i administracyjne. Obszar znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 88 l. ustawy Prawo Wodne: str. 2

3 1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, 3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także trzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. 2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1. Teren jest częścią obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody: 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W przypadku działań i przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na warunki ochrony należy wystąpić o stosowną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W przypadku zagospodarowania wymienionego w art. 29 ust. 1 pkt 1 3, 5 19 i 20a 21 ustawy Prawo Budowlane należy dokonać zgłoszenia budowy do właściwego organu miejscowego Wydziału Budownictwa i Architektury dzielnicy Praga Południe. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę musi zostać poprzedzone postępowaniem w sprawie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. W przypadku sprzedaży na terenie dzierżawnym napojów alkoholowych należy pozyskać stosowną zgodę na sprzedaż alkoholu, której udziela właściwy dla tego terenu Burmistrz Pragi Południe. Zgodnie z zarządzeniem nr 961/2007 z Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy na obszarze dzierżawnym zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących. str. 3

4 Uwarunkowania i ograniczenia wynikające ze zobowiązań miasta st. Warszawy, jako miasta gospodarza Euro Z umowy zawartej z UEFA wynikają następujące zasady ograniczające działalność dzierżawcy na terenie plaży: Zabrania się bez porozumienia z UEFA organizować osobom trzecim publicznego oglądania wydarzeń Euro Gdyby na terenie plaży miało zostać zorganizowane publiczne oglądanie wydarzeń EURO 2012, to konieczne będzie przedstawienie przez dzierżawcę Miastu na piśmie porozumienia z UEFA zezwalające na takie działanie. Na terenie plaży zakazane są wszelkie działania oraz imprezy reklamowe i promocyjne, które stwarzałyby możliwość dzierżawcy lub osobom trzecim do identyfikowania się z Turniejem lub działaniami Miasta podejmowanymi w związku z turniejem, chyba że wyraźnie zostało to uzgodnione z UEFA i Miastem na piśmie. W szczególności zakazuje się umieszczania na terenie oraz na jego powierzchni reklam podmiotów nie będących partnerami UEFA, a także sprzedaży i dystrybucji na terenie plaży nieautoryzowanych lub podrabianych towarów związanych z Turniejem oraz biletów na mecze Turnieju. Dzierżawca nie ma prawa używać jakichkolwiek Znaków Turnieju określonych w Marketing Guidelines Euro 2012 a także innych oznaczeń należących do UEFA, bez każdorazowej pisemnej zgody Miasta i UEFA. Należy mieć na uwadze, że UEFA być może opracuje lub skonkretyzuje Program Ochrony Praw Wydarzeń Euro W związku z powyższym wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmian warunków umowy w związku z regulacjami przyjętymi miedzy Miastem i UEFA w tej sprawie. Ponadto w bezpośredniej bliskości Stadionu Narodowego muszą być przestrzegane zobowiązania m. st. Warszawy z tytułu umowy Wytyczne Marketingowe oraz Gwarancji podpisanych przez m. st. Warszawa. Zobowiązania te dotyczą w szczególności zakazu umieszczania w okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem Mistrzostw, podczas trwania Mistrzostw oraz 1 miesiąc po ostatnim meczu rozgrywanym w Warszawie reklam podmiotów będących konkurentami partnerów handlowych UEFA w związku z organizacją UEFA EURO Zakaz ten dotyczy odległości 100 metrów od obwodu Stadionu Narodowego. Lista partnerów handlowych UEFA stanowi załącznik nr 6. Spodziewany jest wybór ostatniego czwartego sponsora krajowego. Istniejące zagospodarowanie rekreacyjne. Przez teren przechodzi ścieżka rekreacyjna, która prowadzi na południe do mostu Łazienkowskiego i na północ do mostu Generała Stefana Grota - Roweckiego. Istniejące zagospodarowanie i program plaży nie może ograniczać ciągłości ruchu rowerowego i pieszego. W sezonie zimowym miasto wraz TN Biegówki organizuje na ścieżce imprezy związane z promocją narciarstwa biegowego. W sezonie letnim imprezy biegowe. str. 4

5 Pod mostem Poniatowskiego znajdują się pozostałości dawnego przęsła mostu Poniatowskiego który stanowi zagrożenie dla żeglugi w tym rejonie. Trwają przygotowania do jego wydobycia. Na terenie plaży miejskiej znajduje się boisko do siatkówki plażowej oraz do piłki nożnej plażowej (beach soccer). Do plaży przybija bezpłatny prom pieszo-rowerowy finansowany przez Zarząd Transportu Miejskiego. Prom kursuje z przystanku przy Moście Średnicowym na lewym brzegu rzeki i dobija do plaży na wysokości drogi gruntowej dochodzącej w północnej części plaży do brzegu Wisły. Rozkład jazdy promu w sezonie letnim 2012 obejmuje 14 rejsów codziennie w dni robocze oraz 30 rejsów codziennie w dni wolne od pracy, przy czym w okresie maj - czerwiec rejsy będą odbywały się w weekendy a w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień codziennie. Rozkład może ulec zmianie. Konieczne jest zachowanie ogólnej dostępności przystanku promu dla ogółu mieszkańców chcących skorzystać z przeprawy. Program. Oczekiwany program powinien być adresowany do różnorodnego odbiorcy. Preferowany jest podział na część artystyczno kulturalną (w strefie bliżej projektowanego budynku sanitariatu i ulicy) oraz sportowo - rekreacyjną (związaną z plażą i jej najbliższym otoczeniem oraz ścieżką rekreacyjną). W czasie sezonu wakacyjnego codziennie, a poza tym okresem i w sezonie zimowym, w dniach zgodnych z propozycją dzierżawcy. Sugerowane elementy programu: Program artystyczno - kulturalny: Przed południowe warsztaty edukacyjne i artystyczne skierowane do młodszych uczestników, po południami program dla młodzieży i dorosłych. W okresie letnim kina plenerowe w najbliższym otoczeniu budynku lub/i samochodowe kina plenerowe w najbliższym sąsiedztwie Mostu Poniatowskiego. Organizowanie wystaw, koncertów spektakli etc. Program animacji sportowo rekreacyjnej na plaży: Program plażowy powinien objąć różnorodne formy gier i zabaw plażowych zgodnie z propozycjami oferentów - w tym zajęcia stałe (warsztaty, szkółki) oraz zawody (mistrzostwa, puchary, ligi). Należy określić czas obecności animatora lub trenerów organizowanych wydarzeń. Program animacji sportowo rekreacyjnej na ścieżce rekreacyjnej: Program związany z wykorzystaniem ścieżki rekreacyjnej ciągnącej się między mostem Łazienkowskim a mostem Generała Stefana Grota - Roweckiego w tym biegi, marszruty, ścieżki zdrowia etc. Promowanie powszechnej kultury fizycznej w tym biegania, jazdy na rowerze powiązanie terenu ze ścieżką rowerową. Mile widziane elementy programu całorocznego z wykorzystaniem ścieżki w tym wypożyczalnia i biegi narciarskie, szkółka narciarska, kuligi. Program animacji sportowo rekreacyjnej nabrzeża Wisły: Preferowany program wodny różnorodny i ogólnodostępny program rekreacji i edukacji sportowej. Preferowane szkółki i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Program związany z żeglugą śródlądową pasażerska - należy określić możliwości przewozowe osób w tym łodziami i innymi małymi jednostkami rekreacyjnym i statkami żeglugi pasażerskiej. Należy przewidzieć elementy zabezpieczenia ratowniczego plaży. str. 5

6 Program zagospodarowania. Proponowane elementy wyposażenia publicznego powinny być stosowne do charakteru naturalnego terenu, jaki stanowi obszar dzierżawny. Preferowane zagospodarowanie strefowe bliżej ulicy program gastronomiczny i komercyjny, bliżej projektowanego budynku sanitariatu program artystyczno-kulturowy, bliżej plaży program sportoworekreacyjny. Propozycje charakteru urządzeń wyposażenia terenu zawarte są w załączniku nr 4. Preferowane elementy wyposażenia: Elementy zabaw wodnych w tym basen sezonowy, natryski, kurtyny wodne inne. Elementy zagospodarowania przybrzeża Wisły (ew. pomosty lub inne). Elementy wyposażenia plaży w tym parasole, leżaki, boiska, etc. Elementy wystroju architektonicznego. Elementy zaplecza sanitarnego. Informacje wymagane względem proponowanego programu. 1. Należy przedstawić sposób zagospodarowania obszaru. 2. Należy przedstawić program działania w formie listy aktywności oraz w formie kalendarza na rok 2012 w układzie tygodniowym. 3. Należy określić zasady wypożyczenia sprzętu i korzystania z usług dostępnych na plaży podając ew. cennik jeśli przewiduje się pobieranie opłat lub inne ograniczenia finansowe i pozafinansowe korzystania z usług (np. projekt regulaminu). 4. Należy podać ilości sprzętu dostępnego do wykorzystania począwszy od pierwszego sezonu funkcjonowania plaży. str. 6

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego identyfikator 142/VII/11/12 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: 2011.05.06 16:15:03 Odcisk palca certyfikatu: b2e d041 c666 4eb3 637d 292

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo