Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł"

Transkrypt

1

2 Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r zł Całkowita kwota zwrotu nienależnych refundacji recept przez lekarzy i przychodnie 5.4 mln zł

3 Lekarze - indywidualne umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych (wygasają ): Zobowiązanie do zwrotu kosztów refundacji w przypadku: braku albo błędnych danych pacjenta na rzecz którego została wystawiona recepta braku pełnych danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej wystawienie recepty niezgodnie z przepisami wystawienie recepty na rzecz osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Świadczeniodawcy: rozporządzenie MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych: 31 obciążenie świadczeniodawcy nienależną refundacją cen leków w przypadku: wystawienia recept osobom nieuprawnionym wystawienie recepty w przypadkach nieuzasadnionych

4 1. brak adnotacji o wystawieniu recepty w dokumentacji medycznej (warunki umowy z NFZ na wystawianie recept) 2. brak danych w dokumentacji na temat ilości leku oraz schematu stosowania (warunki umowy z NFZ na wystawianie recept) 3. przepisanie leku w ilości przekraczającej 3 miesięczną (90-dniową) terapię (rozporządzenie MZ w sprawie recept) 4. brak medycznych wskazań do wystawienia leku (np. wystawienie leku na prośbę pacjenta dla członka jego rodziny)

5 5. kontynuacja leczenia przez lekarza POZ bez stosownego upoważnienia od specjalisty dołączonego do historii choroby Załącznik do rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

6 6. wystawienie leku na niezgodnie z Rozporządzeniem MZ ws. chorób przewlekłych (obecnie: obwieszczeniami ws. wykazów leków) 7. pomyłka przy wpisaniu danych pacjenta lub nazwy leku na receptę, błąd w numerze pesel (warunki umowy z NFZ na wystawianie recept) 8. zamienne korzystanie z recept szpitalnych i indywidualnej praktyki lekarskiej 9. nieuzasadnione wpisanie uprawnień szczególnych lub brak weryfikacji dokumentu potwierdzającego uprawnienia

7 10. wystawienie recepty refundowanej bez wizyty lekarskiej (Art. 42 ustawy o zawodzie lekarza)

8 11. brak weryfikacji aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić: 1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku ubezpieczonego; Art Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9

10

11

12

13 NFZ ustalił, że w dniach dr wystawiła recepty nr zrefundowane na nieubezpieczonego pacjenta

14 W związku z powyższym POW NFZ w Rzeszowie na podstawie nakłada karę w wysokości 1638,03 zł za leki 8 sztuk, 2 sztuki, 2 sztuki, 2 sztuki, 4 sztuki zrefundowane przez POW NFZ na rzecz Pana, który nie był ubezpieczony ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminie POW NFZ naliczy odsetki ustawowe od dnia wymagalności i skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego zgodnie z procedura windykacji należności NFZ

15 1. Lekarze którzy podpisali umowę z NFZ na wystawianie recept refundowanych (lekarze prowadzący prywatne praktyki oraz lekarze wystawiający recepty dla siebie i rodziny) 2. Świadczeniodawcy (placówki medyczne) 3. Potencjalnie: lekarze ubezpieczenia zdrowotnego (lekarze zatrudnieni u świadczeniodawców)

16 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Ograniczenie rosnących wydatków na refundację leków przez: - wprowadzenie limitu wydatków na refundację w wysokości 17% budżetu NFZ - mechanizm pay-back - urzędowe ceny leków ustalane w drodze negocjacji, sztywne marże, zakaz promocji leków - umowy z NFZ dla aptek - rozszerzenie kar nakładanych na lekarzy - wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla lekarzy za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych do 8 lat więzienia

17

18 Ustawa refundacyjna Poprawki w Senacie z znoszące powszechny obowiązek zawierania umów Nowelizacja z po akcji pieczątkowej zniesienie art. 48 ust. 8 (zwrot nienależnej ref.) Rozporządzenie MZ ws. Recept z (dwukrotna zmiana w ciągu 3 miesięcy) Rozporządzenie MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych Indywidualne umowy na wystawianie recept refundowanych (dotychczasowe wygasają , nowe w opracowaniu) Obwieszczenia MZ ws. wykazów leków ref. (obowiązkowa zmiana co 2 miesiące)

19 Art. 2 ust. 14: określenie 3 grup osób uprawnionych do wystawiania recept ref. Art. 3 ust. 1: ograniczenie budżetu NFZ na refundację do 17% Art. 6 ust. 1- kategorie dostępności refundacyjnej (wskazania zarejestrowane lub określone wskazania kliniczne) Art. 37: obwieszczenia MZ dotyczące wykazów leków refundowanych Art. 48: indywidualne umowy na wystawianie recept refundowanych (kary umowne, karne wypowiedzenie umowy, okresy karencji)

20 10 kodów uprawnień dodatkowych: AZ, BW, CN, DN, IB, IN, IW, PO, WP, ZK (załącznik 1) Nazwa leku określająca go w sposób jednoznaczny, postać, dawka, ilość leku, sposób dawkowania, odpłatność ( 6 ust. 1) 2 sposoby określania odpłatności ( 6 ust. 6 i 7) B, R, 30%, 50% P najniższa odpłatność wynikająca z wykazu brak najwyższa lub jedyna odpłatność wynikająca z wykazu X, 100% - poza zakresem refundacji Maksymalna ilość leku przepisana jednorazowo ( 8 ust. 1): 2 najmniejsze opakowania określone w wykazie lek. ref. Ilość do maksymalnie 90-dniowego stosowania

21 Uprawnienia aptekarza do korekty danych ( 16.1): obowiązek uzupełnienia uprawnień dodatkowych, postaci leku, najmniejszej dawki leku, ilości 2 op. danych lekarza, danych świadczeniodawcy, danych pacjenta brak możliwości uzupełnienia kodu NFZ przy braku wpisanej odpłatności realizacja z najwyższą przewidzianą odpłatnością brak możliwości realizacji recepty przy błędnej nazwie leku oraz nieczytelnych danych Obowiązek realizacji recepty w przypadku zamieszczenia informacji i znaków nie stanowiących reklamy ( 16 ust. 4) Przedłużenie obowiązywania starego wzoru recepty do z obowiązkiem wpisu odpłatności (nie obowiązuje rubryka P ) Obowiązek zamieszczania 3 kodów paskowych 3 ust. 5 Recepta na leki niepodlegające refundacji nie musi odpowiadać wzorowi z rozporządzenia ( 11)

22

23 Leki bezpłatne: IB inw. wojenni i ich rodz. Pacjenci Leki bezpłatne do wys. limitu: IW inw. wojskowi ich rodz. PO poborowi w okr.mobiliz. ZK zasłużony krwiodawca Ubezpieczeni Art.2 ust.1 pkt.1 powszechne obowiązkowe i dobrowolne ubezp. zdrow. AT,BE GB,IT Ubezpieczeni Art. 3 ust.1 -obywatele krajów UE i EFTA Świadczeniobiorcy (ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych) Osoby spełniające kryterium dochodowe z ust. o pom. społ. Art. 2 ust.1 pkt2 Osoby posiadające uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych Cudzoziemcy uprawnieni do bezpł. śwadcz. na podstawie umów międzynarodowych Art. 2 ust. 2 Dzieci <18 r. ż. Art. 2 ust. 1 pkt. 3 Kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu Art. 2 ust. 1 pkt. 3 BW DN CN Osoby nie posiadające uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych Uprawnieni do świadczeń na podstawie innych ustaw IN - Ust. o wych. w trzeźwości - Ust. o przeciwdziałaniu narkomanii - Ust. o cudzoziemcach Ust. o ochr. zdrow.psychicz. - Ust. o zapobieganiu i zwalczaniu. zakażeń - Ust. o Państw. Ratow. Med. - Ust. o Karcie Polaka - KKW - Ubezpieczeni Art. 3 ust.1 osoby spoza UE i EFTA z pozwoleniem na pracę, uchodźcy, inni Ubezpieczeni Art. 3 ust.2 -cudzoziemcy: studenci i stażyści, członkowie zakonów, staż. adapt., członkowie rodzin w/w. AZ WP -Ust. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - Ust. o powszechnym obowiązku obrony RP - Ust. o sł. wojsk. żołn. zawodowych

24

25 Art 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, Art 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

26 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. 4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie. 2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 3 pkt 8 stan nagłego zagrożenia zdrowotnego stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;

27 29 ogólne zasady kar umownych m.in. możliwość potrącania kar umownych z należności przysługujących świadczeniodawcy 30 wysokość kar umownych 2% kontraktu m.in. nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeniobiorcy świadczenia 1% - m.in. prowadzenie dokumentacji w sposób rażąco naruszający przepisy prawa możliwość kumulacji kar do 3% kontraktu 31 obciążenie nienależną refundacją cen leków w przypadku: wystawienia recept osobom nieuprawnionym wystawienie recepty w przypadkach nieuzasadnionych

28 Legislacja

29 Dziennik Urzędowy

30

31 Sprawdź obecność na liście Sprawdź wskazania kliniczne albo rejestracyjne Sprawdź ilość poziomów refundacyjnych Sprawdź ile zapłaci pacjent

32

33

34 Kontrola zasadności wyboru leków Zwrot kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami w przypadku: Wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi Wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy Wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Kary umowne: 300 zł miejsce niewskazane w umowie, niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji, brak danych odnośnie recepty w dokumentacji medycznej, niezgłoszenie natychmiastowe utraty/zawieszenia PWZ, nieudostępnienia dokumentacji medycznej, udostępnienia recept innym osobom, ponowne wykorzystanie recepty, niepowiadomienie Funduszu o utracie recept, błędnych danych pacjenta na recepcie, niestaranne przechowywanie recept, wystawienie recepty osobie nieubezpieczonej 100zł niepowiadomienie Funduszu o zmianie danych osobowych lekarza, Kary za wielokrotne popełnienie danej nieprawidłowość zwiększa się do 300% Kary sumują się

35

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Protokolant: st. sekr. sąd.

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży

oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży Mazowiecki Wojewódzki Warszawa, dn 28 maja 2013r. Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10 tel. 22 628-28-60 ; 22 628 24 09 WIF.WA.II.8523.1.35.2012.RB D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące realizacji recept rodzą

Przepisy prawne dotyczące realizacji recept rodzą P r aw o w fa r m a c j i Realizacja recept Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler Zakład Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Adres do korespondencji: Agnieszka Zimmermann, Zakład Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo