Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka"

Transkrypt

1 Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb zespolonych. Grupy macierzy rzeczywistych i zespolonych. Macierze rzeczywiste i macierze hermitowskie. Macierze idempotentne. Rzuty i rzuty ortogonalne. Inwolucje. Ślad i wyznacznik macierzy jako niezmienniki podobieństwa. Alternatywa, koniunkcja i negacja zadań. Funkcje zadaniowe i kwantyfikatory. Implikacja. Algebra zbiorów. Wzory de Morgana. Nieskończoność, suma, przekrój zbiorów. Iloczyn kartezjański. Relacje ich dziedziny, obrazy i przeciwobrazy zbiorów. Interpretacje relacji. Grafy. Superpozycje relacji, relacje odwrotne. Odwzorowania i ich odwracalność. Iniekcje, suriekcje i bijerekcje. Zbiory przeliczalne, moc zbioru. Ciągi liczbowe, granica ciągu. Zbieżność ciągów w przestrzeniach metrycznych. Twierdzenie o zbieżności ciągów w R n po współrzędnych. Liczba e. Funkcja rzeczywista jednej zmiennej i jej własności. Funkcje elementarne. Granica funkcji i ciągłość funkcji rzeczywistych. Granice w nieskończoności funkcji zmiennej rzeczywistej. Granice niewłaściwe. Asymptoty pionowe i ukośne. Kresy zbiorów w R i funkcji rzeczywistych. Szeregi liczbowe. Warunek konieczny zbieżności szeregu. Kryteria d Alemberta, Cauchy ego i Leibniza. Całkowite kryterium zbieżności szeregu liczbowego. Szeregi potęgowe (rzeczywiste i zespolone). Promień zbieżności. Szereg Taylora. Różniczkowanie szeregu potęgowego. Pochodna funkcji. Funkcje wielu zmiennych. Twierdzenie Rolle a. Twierdzenie Lagrange a. Wzór Newtona-Leibniza. Pochodna ilorazu i superpozycji. Twierdzenie o lokalnej odwracalności funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe, gradient, różniczka. Pochodne wyższych rzędów. Wzór Taylora. Reguła de i Hospitala. Wypukłość i wklęsłość funkcji- warunki konieczne i dostateczne dla punktów przegięcia funkcji klasy C n. Ekstrema lokalne funkcji na przestrzeniach metrycznych. Warunki konieczne i dostateczne ekstremum lokalnego funkcji zmiennej rzeczywistej. Zastosowania geometryczne pochodnych funkcji wielu zmiennych. Całka funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie o różniczkowalności szeregów funkcyjnych i o analityczności szeregów potęgowych. Pochodne funkcji nieoznaczonych. Całka nieoznaczona. Obliczanie przez części i przez podstawienie całek nieoznaczonych. Całkowanie funkcji wymiernych i niewymiernych. Całka oznaczona. Całka Riemanna na odcinku. Twierdzenie o wartości średniej. Twierdzenie podstawowe rachunku całkowego. Właściwości całki i jej zastosowanie. Całka niewłaściwa. Funkcja gamma i beta Eulera. Rozkład normalny i jego dystrybuanta. Zastosowania geometryczne całek. Funkcja uwikłana. Pochodna funkcji uwikłanej. Twierdzenie o prostopadłości gradientu do poziomicy. Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych. Mnożniki Legrange a. Twierdzenie o pochodnej funkcji uwikłanej a całka ogólna równania różniczkowego zwyczajnego pierwszego rzędu z jedną funkcją niewiadomą. Całkowanie równań różniczkowych zwyczajnych o zmiennych rozdzielonych. Całkowanie szeregu potęgowego. Całki wielokrotne, współrzędne walcowe i sferyczne. Elementy teorii pola. Całki krzywoliniowe. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Algebra liniowa. Macierze. Działania na macierzach, dodawanie i mnożenie przez liczbę, mnożenie macierzy. Macierz zerowa, jednostkowa, transponowana. Podstawowe własności działań na macierzach. Macierz odwrotna. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Wyznaczniki. Własności wyznaczników. Definicja wyznacznika stopnia jeden, dwa, trzy i większego. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Układy i macierze. Twierdzenie Kroneckera Capeliego. Metoda Gaussa. Układy i wzory Cramera - definicja i twierdzenie. Elementy geometrii analitycznej w R 2. Elementy geometrii analitycznej w R 3. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Krzywe stożkowe. Płaszczyzna. Prosta. Powierzchnie drugiego stopnia. Kwadryki (parabole, hiperbole, elipsy, okręgi, paraboloidy eliptyczne i hiperboliczne, hiperboloidy jedno i dwupowłokowe, elipsoidy, sfery). Elementy analizy wektorowej. Funkcja wektorowa jednej zmiennej. Granica i ciągłość funkcji wektorowej jednej zmiennej. Pochodna funkcji wektorowej jednej zmiennej. Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora. Funkcja wektorowa dwu zmiennych, granica, pochodne cząstkowe, wzór Taylora. Krzywe w przestrzeni euklidesowej E 3. Krzywa i jej przedstawienia parametryczne. Naturalne przedstawienie parametryczne krzywej. Styczna do krzywej. Rząd styczności krzywych płaskich, krzywa ściśle styczna. Okrąg ściśle styczny, krzywizna krzywej płaskiej. Obwiednia jednoparametrowej rodziny krzywych płaskich. Ewoluta i ewolwenta krzywej płaskiej. Naturalne równanie krzywej płaskiej. Płaszczyzna ściśle styczna, trójścian Freneta. Krzywizna i skręcenie krzywej w przestrzeni euklidesowej E 3, wzory Freneta. Powierzchnie w przestrzeni euklidesowej E 3.

2 Powierzchnia i jej przedstawienia parametryczne. Płaszczyzna styczna i prosta normalna do powierzchni. Pierwsza forma kwadratowa powierzchni. Odwzorowania regularne powierzchni. Odwzorowania równopolowe. Odwzorowania konforemne. Odwzorowania izometryczne. Druga forma kwadratowa powierzchni, krzywizny powierzchni. Linie geodezyjne. Skręcenie geodezyjne krzywej, wzory Bonneta-Kowalewskiego. wykład laboratorium liczba godzin I forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin II forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin III forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie studentów z elementami matematyki wyższej oraz dostarczenie wiedzy z zakresu algebry liniowej, teorii macierzy, rachunku różniczkowego i geometrii analitycznej, niezbędnej przy nauce przedmiotów kierunkowych i w pracy inżyniera. 1. Stankiewicz W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II, PWN, Warszawa Czyżkowski M., Lubowicz H., Wieprzkowicz B., Zbiór zadań z wybranych działów matematyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa Dmochowski J., Kowalski T., Muszyński J., Zbiór zadań z matematyki, t II., Wydawnictwa PW, Warszawa Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W., Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, WNT, Warszawa. 5. Fichteholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 1, 2 i 3, PWN, Warszawa 6. Kłopotowski J., Marcinkowska W., Nykowska M., Nykowski I., Matematyka, SGH, Warszawa Kołodziej W., Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1979 i późniejsze wydania. 8. Leitner R., Zarys matematyki wyższej dla inżynierów, WNT, Warszawa Białynicki - Birula A., Algebra liniowa z geometrią, PWN, Warszawa Bryński M., Elementy teorii grup, WSP, Warszawa Gleigewicht B., Algebra, PWN, Warszawa Komorowski J., Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk, PWN, Warszawa Moszyńska M., Święcicka J., Geometria z algebrą liniową, PWN, Warszawa 1984.

3 Elementy statystyki matematycznej Przestrzeń probabilistyczna - zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń, schemat Bemoulli'ego. Zmienna losowa, funkcje zmiennej losowej, parametry rozkładu -wartość oczekiwana, wariancja (nierówność Czebyszewa), momenty zwykłe i centralne, parametry pozycyjne z. I., kwantyle, dominanta. Wybrane rozkłady z. I. typu skokowego i typu ciągłego. Twierdzenie Poissona o aproksymacji rozkładu dwumianowego rozkładem Poissona. Dwuwymiarowa zmienna losowa, funkcja prawdopodobieństwa i gęstość prawdopodobieństwa. Niezależność zmiennych losowych, parametry dwuwymiarowych z. I. - wartość oczekiwana, momenty zwykłe i centralne, kowariancja, warunkowa wartość oczekiwana, momenty rozkładu warunkowego, współczynnik korelacji, regresja I i II rodzaju (zastosowania). Informacja o wielowymiarowych z. I. Ciągi zmiennych losowych, prawa wielkich liczb, twierdzenia graniczne. Populacja generalna, próba, statystyka. Definicja i podstawowe własności estymatorów-estymator zgodny, nieobciążony, najefektywniejszy (nierówność Rao - Cramera). Metody uzyskiwania estymatorów - metoda momentów i metoda największej wiarygodności. Przykłady estymatorów. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości średniej i wariancji w rozkładzie normalnym oraz dla wskaźnika struktury. Test statystyczny - testy parametryczne i nieparametryczne. Analiza regresji i korelacji. Analiza wieloczynnikowa. wykład laboratorium liczba godzin IV forma zaliczenia Z(O) Z(O) Z(O) Z(O) ECTS Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: stosowanie narzędzi statystycznych do celów badawczych; interpretowanie danych i wyników testów statystycznych. 1. Karol Kukuła,Elementy statystyki w zadaniach

4 Fizyka Mechanika. Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Mechanika klasyczna i relatywistyczna. Kinematyka i dynamika układu punktów materialnych. Dynamika bryły sztywnej. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole grawitacyjne jako pole sił zachowawczych. Oddziaływanie grawitacyjne. Prawa Keplera. Zagadnienie Ciołkowskiego. Elementy szczególnej teorii względności. Drgania i ruch falowy. Ruch harmoniczny prosty, drgania tłumione, zjawisko rezonansu. Rodzaje fal, interferencja i spójność, dyspersja. Klasyczne równanie falowe. Statyka i dynamiki cieczy i gazów. Przepływ laminarny i turbulentny. Równanie ciągłości cieczy. Równanie Bernouliego i jego zastosowania. Elementy fizyki statystycznej. Mikroskopowy model gazu doskonałego. Równanie gazu doskonałego. Rozkład Maxwella prędkości cząsteczek. Rozkład Boltzmana. Elektryczność i magnetyzm. Pole elektryczne, linie sił. Energia elektrostatyczna. Definicja strumienia pola. Prawo Gaussa. Pojemność elektryczna. Własności dielektryków. Prąd elektryczny. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne. Ruch cząsteczek naładowanych w polu magnetycznym i elektrycznym. Efekt Halla, cyklotron. Prawo Ampera i Biota-Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. Betatron. Równania Maxwella. Wytwarzanie i rozchodzenie się fal elektromagnetycznych. Energia i pęd fal. Widmo fal elektromagnetycznych. Optyka. Dyfrakcja i interferencja światła, doświadczenie Younga, rozszczepienie światła, polaryzacja światła, efekt Dopplera. Fotometria (natężenie oświetlenia powierzchni). Zasada Fermata, własności optyczne ośrodków, układy optyczne. Optyka geometryczna, prawa odbicia i załamania światła, całkowite wewnętrzne odbicie, zwierciadła płaskie i sferyczne, soczewki, przyrządy optyczne. Termodynamika. Pierwsza zasada termodynamiki, procesy gazu doskonałego, cykl Carnota, druga zasada termodynamiki, entropia, teoria kinetyczno-molekularna, zasada ekwipartycji energii, gaz rzeczywisty, fizyka statystyczna, rozkład Maxwella. Fizyka mikroświata i kosmologia. Zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, promienie Roentgena, fale de Broglie a, doświadczenie Ratherforda, model Bohra atomu, równanie Schroedingera, zasada Heisenberga, liczby kwantowe atomu wodoru, model kwarkowy, elementy kosmologii. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin IV forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest omówienie podstaw fizyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na optykę, elementy szczególnej teorii względności oraz zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne i wybrane zagadnienia specjalne, w tym: prawa Keplera, zagadnienia Ciołkowskiego. 1. Skorko M., Fizyka, PWN, Warszawa. 2. Sawieliew I., Wykłady z fizyki, t. 3, PWN, Warszawa. 3. Bobrowski Cz., Fizyka, WNT, Warszawa.

5 Geofizyka Wiadomości wstępne: przedmiot badań, podział geofizyki, zjawiska fizyczne litosfery, hydrosfery i atmosfery, wybrane własności skał. Ziemskie pole siły ciężkości: siła grawitacji, siła odśrodkowa, siła ciężkości, pomiar siły ciężkości, masa i gęstość Ziemi, figura Ziemi, izostazja. Sejsmologia: sejsmiczność Ziemi, fale sprężyste, rozchodzenie się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi, sejsmometria, budowa wnętrza Ziemi na podstawie danych sejsmologii, prognozowanie trzęsień Ziemi. Magnetyzm Ziemi: opis pola magnetycznego Ziemi, elementy ziemskiego pola magnetycznego, zasady pomiarów pola magnetycznego, pochodzenie pola magnetycznego Ziemi, własności magnetyczne minerałów i skał, paleomagnetyzm. Geotermika: temperatura powierzchni Ziemi, gradient i stopień geotermiczny, stopień geotermiczny w Polsce, przewodnictwo cieplne, temperatura wnętrz Ziemi. Geotektonika obrazie pól geofizycznych: hipotezy tektoniki globalnej (hipoteza wędrówki kontynentów, hipoteza podskorupowych prądów konwekcyjnych, hipoteza deferencjacji wgłębnej, hipoteza rozrastania den oceanów), tektonika kier litosferycznych (strefa subdukcji, zderzenia kontynentów, ryfty, potrójne łącze, plamy gorąca, konwekcja w płaszczu Ziemi). semestr IV V zasady wykład laboratorium liczba godzin forma zaliczenia Z(O) ECTS liczba godzin forma zaliczenia - Z(O) ECTS Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z podstaw geofizyki: zdefiniowanie przedmiotu badań geofizycznych, przedstawienie metod badawczych stosowanych w tych badaniach oraz praw fizyki występujących w zjawiskach na Ziemi. 1. Z. Mortimer,Zarys fizyki Ziemi, Wyd. AGH, Kraków, A.Kozera, J.Stajniak,,Geofizyka ogólna cz.1 dla techników geologicznych, Wyd. Geologiczne, Warszawa, Z.Fajklewicz (red.),zarys geofizyki stosowanej, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1972

6 Geometria wykreślna i grafika inżynierska Podstawowe twierdzenia geometrii elementarnej. Definicja i niezmienniki rzutu równoległego oraz rzutu środkowego. Konstrukcje podstawowe. Rzuty elementów podstawowych w obu rzutach (punktu, prostej, płaszczyzny). Elementy przynależne, wspólne i równoległe. Kłady płaszczyzn. Linia stokowa i powierzchnia stokowa. Wyznaczenie linii stokowej na zadanej powierzchni. Wyznaczanie rzeczywistych wymiarów figur płaskich. Wyznaczenie kładu figury geometrycznej leżącej na zadanej płaszczyźnie. Wyznaczenie kładu przekroju zadaną płaszczyzną powierzchni zdefiniowanej rysunkiem warstwicowym. Rzut cechowany (cecha punktu, odwzorowania punktów, prostych i płaszczyzn, punkt przebicia płaszczyzny prostą, kąty nachylenia prostej i płaszczyzny do rzutni, krawędź dwóch płaszczyzn). Rzutowanie aksonometryczne. Układy aksonometryczne. Podstawowe konstrukcje rzutów aksonometrycznych (punkt, prosta, płaszczyzna, ślady i cienie). Rzuty figur przestrzennych w aksonometrii. Zniekształcenia długości i kątów na zdjęciach fotograficznych (zastosowanie rzutu środkowego). wykład laboratorium liczba godzin II forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez naukę kreślenia rzutów równoległych i środkowych zadanych figur przestrzennych, a także pozyskanie umiejętności odtworzenia z rzutu figury przestrzennej. 1. Otto F., Otto E., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa. 2. Waligórski J., Zasady i zastosowania rzutu cechowanego, WNT, Warszawa. 3. Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wykreślnej. 4. Brzosko Z., Wykreślna restytucja perspektywy, WNT, Warszawa, 1995.

7 Informatyka w geodezji Praktyczne zapoznanie się z możliwościami oprogramowania stosowanego w geodezji i kartografii, a w szczególności programów: - z dziedziny CAD i CAM, AutoCAD, Autodesk Map, Autodesk Land Desktop, Autodesk Map Guide, BricsCAD, IntelliCAD, - z rodziny Geomedia, - firmy Bentley Microstation, - z dziedziny GIS, np. firmy Environmental Systems Research Institute (ESRI), Inc; Redlands, California, - stosowanych w fotogrametrii rozwiązań dla fotogrametrii cyfrowej na PC, np. DEPHOS, - wspomagających pracę geodetów jak WinKalk, MikroMap, C-GEO i inne, - z dziedziny zintegrowanych baz danych o terenie INFOKART/CIT, - z dziedziny systemów informacji przestrzennej SYSTHERM INFO / Geo-Info, - z dziedziny rozwiązań branżowych z zakresu kartografii i fotogrametrii i SIP, np. rozwiązań INTERGRAPH, - oprogramowania geoinformatycznego i fotogrametrycznego firmy Erdas Inc. i Automatic Inc., - z zakresu profesjonalnych komputerowych systemów graficznych z informacji o terenie i obsługi map, np. TESSEL, z zakresu zastosowań w inżynierii lądowej i geodezji, np. CARD/1. wykład laboratorium liczba godzin IV forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie studentów z większością oprogramowania komputerowego stosowanego w geodezji i kartografii, a także pozyskanie wiedzy o możliwościach wykorzystania dostępnego oprogramowania w praktyce zawodowej. 1. Instrukcje techniczne poszczególnych programów. 2. Materiały producentów oprogramowania.

8 Informatyka Podstawy informatyki. Historia informatyki. Podstawy działania komputerów. Budowa komputerów fizyczna i logiczna. Zapis cyfrowy informacji. Pojęcie programu, systemu operacyjnego i sieci komputerowej. Program jako metoda rozwiązywania problemów. Algorytmy i języki programowania. Wprowadzenie pojęcia bazy danych. Systemy operacyjne. Programy użytkowe. Edytory tekstu. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Prezentacje danych. Przeglądarki internetowe. Programy pocztowe. Programy multimedialne. Przygotowanie stron informacyjnych www. Sieci komputerowe. Architektura sieci. Sieci lokalne. Usługi sieciowe. Serwery lokalne. Konfiguracje serwera. Bezpieczeństwo w sieci. Serwisy internetowe. Przyszłość informatyki. wykład laboratorium liczba godzin I forma zaliczenia Z(O) Z(O) - - Z(O) Z(O) - - ECTS liczba godzin II forma zaliczenia Z(O) Z(O) - - ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami, standardami i narzędziami informatyki, w celu umożliwienia zrozumienia zasad działania komputerów, systemów informatycznych, sieci komputerowych, usług internetowych i programów użytkowych. Wykłady i Przygotują studentów do przedmiotów kierunkowych, przedstawią możliwości i ograniczenia komputerów, a także wyrobią umiejętności doboru właściwych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. 1. Wróblewski P., ABC komputera, Helion, Warszawa Pikoń K., ABC Internetu, Helion, warszawa Willett E.C., Cumming S., ABC Exela 2000/XP PL, Helion Willett E.C., Cumming S., ABC Worda 2000/XP PL, Helion Szeliga M., Świątelski M., ABC systemu Windows XP PL, Helion Pfaffenberger B., Karow B., HTML 4. Biblia, Helion Kierzkowski A., PHP 4. Tworzenie stron www. Ćwiczenia praktyczne, Helion Ray D., Ray E., Po prostu UNIX, Helion Plumley S., Sieci komputerowe w domu i biurze. Biblia, Helion Inne dowolne podręczniki i czasopisma fachowe.

9 Rachunek wyrównawczy Liczba przybliżona. Reguły Kryłowa-Bradisa. Działania na liczbach przybliżonych. Wyznacznik tabeli kwadratowej. Obliczenie wartośći wyznacznika drugiego o trzeciego stopnia sposoby Hausbrandta i Sarrusa. Minor i kofaktor, tabela minorów i tabela kofaktorów wyznacznika. Iloczyn w sensie Cauchy-Bineta dwóch tabel kwadratowych stopnia n. Twierdzenie główna wyznaczników. Rozwiązanie układu równań liniowych z wykorzystaniem pojęć wyznacznikowych metoda nieoznaczona, metoda redukcyjna. Pojęcie liczby zespołowej macierzy lub krakowianu. Definicja działań krakowianowych i podstawowe twierdzenia. Odwrotność krakowianu kwadratowego i sposoby jej obliczania; twierdzenie o iloczynie odwrotności. Pierwiastek krakowianu symetrycznego i jego odwrotność. Rozwiązanie układu równań liniowych z wykorzystaniem macierzy i krakowianów. Prawo Gaussa i wyrównanie obserwacji bezpośrednich. Metoda pośrednicząca ogólne rozwiązanie zadania. Krakowian transformujący obserwacje na niewiadome. Analiza dokładności. Wyrównanie układów obserwacji o różnej dokładności. Równania poprawek podstawowych obserwacji geodezyjnych; technologia rozwiązania. Wyrównanie sieci geodezyjnych metodą pośredniczącą. Metoda zwarunkowana i jej ogólne rozwiązanie. Przykład wyrównania metodą warunkową jednakowo dokładnej sieci geodezyjnej. Wyrównanie obserwacji o różnej dokładnośći; technologia równoważenia. Metoda pośrednicząca z warunkami na niewiadome sposobem wielkich wag. Krakowian kowariancji niewiadomych, współczynnik wariancji; krakowian współczynników wagowych a krakowian wag. Wykorzystanie tych pojęć do obliczenia bł. śr. funkcji niewiadomych. wykład laboratorium liczba godzin I forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin II forma zaliczenia Z(O) Z(O) Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami i sposobami wyrównania obserwacji geodezyjnych. 1. Skórczyński A., Podstawy obliczeń geodezyjnych, PPWK, Warszawa Skórczyński A., Rachunek wyrównawczy, PPWK, Warszawa Hasubrandt S., Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne, PPWK Adamczewski Z., Rachunek wyrównawczy w 15 wykładach, WPW, Warszawa 2004.

10 Podstawy geodezji Geodezja jako nauka. Geodezja jako działalność inżynierska. Wprowadzenie pojęć: układy współrzędnych, powierzchnie odniesienia, odwzorowania stosowane w geodezji. Podstawowe, geodezyjne zadania. Osnowa geodezyjna Polski i jej charakterystyka. Bezpośrednie pomiary odległości oraz pośrednie sposoby wyznaczania długości odcinka. Pomiar odległości taśmą stalową i dalmierzami elektromagnetycznymi. Narzędzia, techniki pomiarowe, wstępne opracowanie wyników. Pomiary kątowe. Kąt poziomy i kąt pionowy. Podstawowe konstrukcje geodezyjne. Sporządzanie map w dużych skalach. Opracowanie pierworysu mapy metodą tradycyjną oraz przy użyciu techniki komputerowej. Wprowadzenie pojęcia mapy numerycznej Wyznaczanie pola powierzchni na podstawie miar terenowych i graficznych. Obliczanie pola powierzchni metodami: analityczną, analityczno-graficzną, graficzną i mechaniczną. Elementy teorii błędów: definicja pomiaru, definicja błędu średniego i wagi, błąd średni funkcji. Wyrównanie. Wyrównanie ciągu i sieci poligonowej metodą przybliżoną. Rachunek współrzędnych na płaszczyźnie - obliczenie azymutu i odległości ze współrzędnych, konstrukcje jednoznacznie wyznaczalne (wcięcia kątowe: w przód i wstecz, wcięcie liniowe). Domiary prostokątne. Ciąg poligonowy. Założenie i pomiar osnowy pomiarowej. Systematyka, klasyfikacja i technologie zakładania szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych. Pomiary wysokościowe systematyka i dokładności. Niwelacja geometryczna. Błędy występujące w niwelacji technicznej. Wysokościowa osnowa geodezyjna. Opracowanie mapy warstwicowej metodą tradycyjną. Pomiar i opracowanie przekrojów: podłużnego i poprzecznych trasy. Budowa, zasada działania, konstrukcja i parametry teodolitu. Błędy instrumentalne. Budowa, zasada działania, konstrukcja i parametry tachimetru. Pomiar odległości i kątów. Błędy instrumentalne. Dokładności pomiarów. Pomiary sytuacyjno wysokościowe realizowane metodą biegunową tachimetrami elektronicznymi. Wyznaczanie wysokości punktów metodą niwelacji trygonometrycznej. Omówienie wpływu krzywizny powierzchni odniesienia i refrakcji na wyznaczanie różnic wysokości metodą niwelacji trygonometrycznej. Metody pomiaru szczegółów terenowych i rzeźby terenu oraz obowiązujące standardy techniczne. Opracowanie wyników pomiarów. Pomiar szczegółów terenowych Prowadzenie szkicu polowego w postaci tradycyjnej i numerycznej. wykład laboratorium liczba godzin I forma zaliczenia Z(O) Z(O) Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin II forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest przedstawienie zadań geodezji jako nauki i dziedziny działalności inżynierskiej, przekazanie niezbędnej wiedzy o pomiarach sytuacyjnych i sytuacyjno wysokościowych, pomiarach kątów, długości i wysokości, podstawowej wiedzy co to jest mapa i mapa numeryczna. ma służyć zapoznaniu studentów z instrumentami pomiarowymi oraz wykształceniu umiejętności opracowania wyników pomiarów. Wiadomości te będą niezbędne tak w pracy inżynierskie, jak i w toku dalszej nauki.

11 1. Ząbek J., Adamczewski Z., Kwiatkowski S., Ćwiczenia z geodezji I, t. I i II, PWN, Warszawa. 2. Lazzarini T., Hermanowski A., Gaździcki J., Dobrzycka M., Laudyn I., Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa, PPWK, Warszawa-Wrocław. 3. Skórczyński A., Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, OW PW, Warszawa. 4. Odlanicki-Poczobutt M., Geodezja: podręcznik dla studiów inżynieryjno budowlanych, PPWK, Warszawa. 5. Osada E., Geodezja, Oficyna Politechniki Wrocławskiej Kosiński W., Geodezja, SGGW Praca zbiorowa: Ćwiczenia z geodezji, Gdańsk 1999.

12 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Wprowadzenie do geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej. Określenie zakresu przedmiotu. Rys historyczny rozwoju astronomii praktycznej. Podstawowe pojęcia astronomii sferycznej. Definicje układu horyzontalnego, godzinnego i równikowego. Miejsce Ziemi w galaktyce i wszechświecie, inne zagadnienia z astronomii ogólnej. Zjawiska ruchu dobowego. Ruch keplerowski - pozorny roczny ruch Słońca. Trójkąt paralaktyczny. Zjawisko refrakcji astronomicznej, paralaksy dobowej i rocznej, aberracji światła, precesji i nutacji. Pojęcie czasu średniego słonecznego, prawdziwego słonecznego, gwiazdowego oraz związki między nimi, zależność czasu od długości geograficznej. Współrzędne średnie, prawdziwe, pozorne. Inercjalny układ współrzędnych. Metody wyznaczania współrzędnych astronomicznych (szerokości i długości) oraz azymutu kierunku ziemskiego na podstawie pomiarów astronomicznych oraz związki między współrzędnymi astronomicznymi i geodezyjnymi. Rola metod astronomicznych we współczesnej geodezji. Klasyfikacja metod astronomii geodezyjnej. Wybrane zagadnienia i pojęcia w geodynamice. Pole siły ciężkości Ziemi i jego własności. Elementy grawimetrii geodezyjnej. Modele pola siły ciężkości Ziemi, pojęcie geoidy, własności pola normalnej siły ciężkości Ziemi. Metody wyznaczania figury Ziemi - grawimetryczne i astronomiczno-geodezyjne. Niwelacja precyzyjna. Elementy teorii niwelacji precyzyjnej. Technologia pomiaru niwelacyjnego. Opracowanie wyników pomiarów niwelacyjnych. Systemy wysokości stosowane w geodezji. Wprowadzenie do geodezji wyższej: elipsoida obrotowa, linia geodezyjna. Obliczanie współrzędnych geodezyjnych na elipsoidzie. Redukcje grawimetryczne i anomalie grawimetryczne. Redukcje pomiarów geodezyjnych na elipsoidę. Odwzorowania elipsoidy na płaszczyznę. Przeliczanie współrzędnych geodezyjnych na prostokątne w odwzorowaniu Gaussa Kruegera i redukcje odwzorowawcze. Układy współrzędnych państwowych. Podstawowe osnowy geodezyjne, pozioma i wysokościowa. Modernizacja osnów klasycznych w Polsce. Zasada działania Globalnego Systemu Pozycyjnego - GPS. Zadania geodezyjne rozwiązywane za pomocą GPS. Systemy odniesienia. Transformacje i redukcje wyników pomiarów satelitarnych do klasycznych układów geodezyjnych. Wyrównanie sieci GPS oraz transformacja współrzędnych do układów lokalnych. Integrująca rola systemu GPS w geodezji. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin IV forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest omówienie podstawowych zagadnień z geodezji wyższej oraz metod pozyskania i opracowania danych przestrzennych.

13 1. Czarnecki K., Geodezja współczesna, Wiedza i Życie, Warszawa. 2. Opalski W., Cichowicz L., Astronomia geodezyjna, PPWK, Śledziński J., Geodezja satelitarna, PPWK, Pr. zb. pod red. R. Hlibowickiego, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. Zadania i przykłady, PWN, Warszawa Pr. zb. pod red. R. Hlibowickiego, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, PWN, Warszawa Czarnecka U., Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, Warszawa 1996.

14 Geodezja satelitarna Podstawy teorii ruchu sztucznych satelitów Ziemi i metody ich obserwacji. Rys historyczny rozwoju geodezji satelitarnej. Pomiary dopplerowskie, laserowe, VLBI. Metody geometryczne i dynamiczne wyznaczania położenia punktów i tworzenia sieci satelitarnych. System GPS. Omówienie zdań geodezyjnych rozwiązywanych za pomocą tego systemu. Odbiorniki i anteny GPS. Metody i technologie pomiarów GPS. Błędy występujące w pomiarach GPS. Struktura sygnałów satelitarnych. Układy współrzędnych. Sieci satelitarne. Nowoczesne przestrzenne sieci geodezyjne. Obserwacje. Dane obserwacyjne pozyskane przy pomocy GPS. Transformacja i redukcja wyników pomiarów satelitarnych do klasycznych układów geodezyjnych. Modele matematyczne satelitarnego wyznaczania pozycji. Praktyczny pomiar GPS. Procedura obserwacji polowych. Opracowanie obserwacji satelitarnych GPS. Podstawowe problemy. Wyrównanie sieci GPS oraz transformacja współrzędnych do układów lokalnych. Metody pozycjonowania w czasie rzeczywistym DGPS i RTK. Metody satelitarnego pozycjonowania i ich dokładności. Podstawy satelitarnych metod wyznaczania potencjału ciężkościowego Ziemi. Modele pola potencjalnego Ziemi. Satelitarne metody wyznaczania kształtu figury Ziemi wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest przedstawienie zasad pozycjonowania GPS dla celów geodezji, a także podstaw analizy pola grawitacyjnego Ziemi z wykorzystaniem GPS. 1. Czarnecki K., Geodezja Współczesna, Wiedza i Życie, Warszawa. 2. Śledziński J. Geodezja satelitarna, PPWK Leick A., GPS Satelite Surveying, J Wiley&Sons, 1996.

15 Mapa numeryczna 1 Dane jako elementy opisu rzeczywistości. Transmisja danych. Pozyskiwanie danych. Ocena metod pozyskiwania danych. Zarządzanie danymi. Standardy wymiany danych. Mapa numeryczna - struktura warstw informacji, problemy aktualizacji. Obiektowość mapy numerycznej. Rozproszone bazy danych przedmiotowych i podmiotowych: numeryczna ewidencja (gruntów, budynków, lokali, ludności, pojazdów, naliczanie podatków), numeryczna mapa ewidencji, numeryczna mapa zasadnicza. Oprogramowanie - systemy informacji przestrzennej. Przykłady wykonania mapy numerycznej. Wizualizacja trójwymiarowa. Obliczanie objętości mas ziemnych i wyznaczanie terenów zalewowych, wykonywanie przekrojów na podstawie mapy numerycznej. Mapa numeryczna w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Europejski program INSPIRE oparty na mapie numerycznej. Aspekt czasowy mapy numerycznej. Ewidencja wprowadzanych zmian. Jakość danych. Metadane. System odniesień przestrzennych dla mapy numerycznej. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia Z(O) Z(O) - - ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie z technologią wykonania mapy numerycznej jej aktualizacją, przechowywaniem i udostępnianiem. 1. Gażdzicki J., Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa Myrda G., GIS, czyli mapa w komputerze, Helion, Gliwice Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

16 Geodezja inżynieryjna Opracowania geodezyjno-kartograficzne dla potrzeb projektowania inwestycji budowlanych. Geodezyjne opracowanie projektu inwestycji. Problemy geodezyjno-prawne w przygotowaniu terenu pod zabudowę. Geodezyjne opracowanie i tyczenie w terenie treści planów zagospodarowania terenu i projektów technicznych. Pomiary realizacyjne. Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych obiektów przemysłowych. Metody tyczenia z wykorzystaniem tachimetrów i odbiorników GPS. Tyczenie prostych i krzywoliniowych odcinków tras komunikacyjnych z uwzględnieniem łuków kołowych, łuków koszowych, łuków odwrotnych, paraboli, klotoidy, biklotoidy. Projektowanie i tyczenie niwelet tras komunikacyjnych. Geodezyjne kształtowanie powierzchni terenu, nasypów, wykopów, obwałowań. Projektowanie i tyczenie płaszczyzn bilansujących masy ziemne. Pomiary objętości mas. Projektowanie i pomiar sieci niwelacyjnych zakładanych w celu obliczania bezwzględnych przemieszczeń pionowych, wraz z oceną dokładności. Geodezyjna obsługa montażu różnych obiektów, w tym obsługa wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków. Analiza dokładności tyczenia różnych konstrukcji. Osnowy realizacyjne w budownictwie. Geodezyjne technologie pomiarów pionowości budowli wieżowych wraz z opracowaniem wyników. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Pomiary kontrolne i inwentaryzacyjne zrealizowanych inwestycji. Geodezyjne projektowanie, realizacja i inwentaryzacja urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Wykrywanie i pomiar elementów uzbrojenia podziemnego terenu. Pomiary hydrologiczne. Pomiar przekrojów dolin rzecznych i przekrojów poprzecznych rzek dla celów monitorowania zagrożeń powodziowych. Pomiary suwnic i opracowanie wyników. Pomiary w kolejnictwie. wykład laboratorium liczba godzin V forma zaliczenia E E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest przyswojenie podstaw projektowania, j realizacji i kontroli oraz podstaw geodezyjnej obsługi inwestycji. 1. Pr. zb. pod red. M. Pękalskiego, Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej, Oficyna PW, Warszawa Pr. zb. Bramorskiego, Geodezja miejska, PPWK, Warszawa Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno-drogowa, PWN, Warszawa Pr. zb. pod red. J. Gmyrka, Geodezja inżynieryjna, tom I, PPWK, Warszawa Pr. zb. pod red. J. Gocała, Geodezja inżynieryjna, tom II, PPWK, Warszawa Pr. zb. pod red. R. Grabowskiego, Geodezja inżynieryjna, tom III, PPWK, Warszawa Janusz W., Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji, PPWK, Warszawa 1975

17 Elektroniczna technika pomiarowa Budowa mechaniczno optyczna niwelatorów i teodolitów. Sprawdzenie i rektyfikacja optycznego sprzętu geodezyjnego. Niwelatory samopoziomujące. Zasada działania. Niwelatory kodowe. Łaty kodowe. System odczytu. Rejestracja wewnętrzna. Teodolity elektroniczne. Zasada elektronicznego pomiaru kątów. Systemy pomiaru kątów. Metody kompensacji wychylenia osi pionowej i poziomej. Rejestracja wyników. Automatyczna eliminacja błędów instrumentalnych. Elektroniczne pomiary odległości. Idea działania dalmierza elektromagnetycznego. Klasyfikacja dalmierzy. Dalmierze impulsowe. Dalmierze fazowe. Dalmierze świetlne. Błędy pomiarów odległości. Badanie, testowanie i kalibracja dalmierzy. Interferometr laserowy. Zastosowanie laserów w geodezji. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze instrumentów laserowych. Tachimetry elektroniczne. Rejestracja wyników. Oprogramowanie wewnętrzne. Systemy pomiarowe. Pionowniki optyczne i laserowe. Pokazy i testy sprzętu pomiarowego różnych producentów. Normy z serii ISO17123 dotyczące testowania instrumentów geodezyjnych. wykład laboratorium liczba godzin I forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest zapoznanie z budową podstawowego sprzętu geodezyjnego, tak optycznego jak i elektronicznego, oraz przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych w toku studiów. 1. Płatek A., Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachimetry elektroniczne, PPWK, Płatek A., Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji, AGH, Szymoński J., Instrumentoznawstwo geodezyjne, tom I III. 4. Tatarczyk J., Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego, AGH, Kraków 1994.

18 Kartografia Kartografia jako nauka. Kartografia jako działalność inżynierska. Co to jest mapa i jej podstawowe cechy. Mapy geograficzne i topograficzne wzajemne zależności. Mapa topograficzna. Treść, skale i godła map topograficznych. Znaki umowne, czytanie map. Metody i technologie opracowywania map topograficznych. Etapy opracowania i sporządzania map. Osnowa geodezyjna i kartograficzna map topograficznych. Mapy topograficzne w Polsce od 1945 roku. Kryteria klasyfikacji map. Współcześnie dostępne mapy topograficzne. Układy współrzędnych. Ogólne zasady redagowania map. Materiały źródłowe, ich ocena i przetwarzanie na etapie tworzenia mapy. Generalizacja kartograficzna. System graficznych znaków prezentujących treść mapy. Sposoby przedstawiania form terenowych na mapach. Jakościowe i ilościowe metody kartograficznej prezentacji. Analogowe technologie tworzenia i wydawania wydania mapy. Cyfrowe technologie tworzenia i wydawania wydania mapy. Osnowa geodezyjno - kartograficzna map topograficznych. Podstawowe pomiary na mapie. Kierunki północy, współrzędne geograficzne, geodezyjne i prostokątne. Pojęcie azymutu: astronomicznego, topograficznego, magnetycznego. Redakcja i generalizacja pochodnych tematycznych mapy topograficznej. Mapy tematyczne. Reprodukcja kartograficzna. Technika komputerowa w kartografii. Integracja z GIS, wzajemne przenikanie i zasilanie danymi przestrzennymi. Model DLM i model DCM. Omówienie baz TBD, VMAP L2, BDO itp. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin IV forma zaliczenia Z(O) E Z(O) Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest opanowanie podstaw redagowania i reprodukcji map topograficznych i tematycznych, z elementami kartografii cyfrowej i automatyzacji procesu opracowywania i wydawania map. 1. Saliszczew K., Kartografia ogólna, WN PWN, Warszawa, wyd. II, Ratajski L. Metodyka kartografii społeczno gospodarczej, PPWK, Warszawa-Wrocław, wyd II, Brokman L., Redakcja map i reprodukcja kartograficzna, Wyd. ART, Olsztyn. 4. Menno-Jan Kraak, Ormeling F., Kartografia; wizualizacja danych przestrzennych, WN PWN, Warszawa, Robinson A., Sale R., Morrison J., Podstawy kartografii, PWN, Warszawa, 1998.

19 Kartografia matematyczna Wprowadzenie podstawowych pojęć: układy współrzędnych na kuli, geometria elipsoidy obrotowej, ogólna teoria odwzorowań kartograficznych, klasyfikacja odwzorowań kartograficznych. Pojęcie powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym ( konstrukcja pojęciowa powierzchni odniesienia powierzchni fizycznej Ziemi ). Opis analityczny obrazu powierzchni oryginału i jej obrazu w odwzorowaniu kartograficznym. Konstrukcja opisu okręgu koła jednostkowego w otoczeniu różniczkowym punktu powierzchni oryginału i rozpoznanie struktury analitycznej jego obrazu. Sprowadzenie elipsy zniekształceń odwzorowawczych do postaci kanonicznej. Problem zniekształceń dowolnego kąta. Rozpoznanie odwzorowań izometrycznych, równokątnych, równopolowych i konforemnych. Wyznaczenie funkcji opisujących podzbiór odwzorowań konforemnych. Opis analityczny odwzorowania Gaussa- Krugera. Kryteria rozpoznawania struktur geometrycznych siatek kartograficznych odwzorowań klasycznych. Problem nie istnienia odwzorowań izometrycznych w zbiorze odwzorowań powierzchni elipsoidy, powierzchni kuli i płaszczyzny. Problem nie istnienia odwzorowań geodezyjnych powierzchni elipsoidy ( problem nieuchronności występowania redukcji odwzorowawczych ). Opracowanie siatki kartograficznej dla zadanego obszaru powierzchni elipsoidy w góry zadanym odwzorowaniu kartograficznym. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia Z(O) ECTS liczba godzin IV forma zaliczenia - Z(O) ECTS Celem realizacji programu jest opanowanie podstaw teorii odwzorowań kartograficznych z uwzględnieniem zniekształceń. 1. Panasiuk J., Balcerzak J., Pokrowska U., Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań kartograficznych, OW PW, Warszawa Różycki J., Kartografia matematyczna, PWN, Warszawa Szpunar W., Podstawy geodezji wyższej, PWN, Warszawa 1982.

20 Fotogrametria i teledetekcja Definicja fotogrametrii i teledetekcji. Rys historyczny. Podział i możliwości zastosowań. Rodzaje produktów kartograficznych, jakie można uzyskać ze zdjęć i zobrazowań. Promieniowanie elektromagnetyczne. Oko i widzenie barw. System RGB zapisu obrazów barwnych. Fotointerpretacja zdjęć lotniczych. Zdjęcie pomiarowe jako realizacja rzutu środkowego, geometryczna i radiometryczna jakość zdjęcia. Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i naziemne. Optyczne i optyczno elektroniczne systemy rejestracji obrazów fotogrametrycznych. Kamera fotogrametryczna. Kamery lotnicze i naziemne. Elementy orientacji wewnętrznej kamery. Zasady projektowania i wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i naziemnych. Projektowanie zdjęć lotniczych dla opracowań mapowych. Pomiar położenia kamery w locie - integracja danych GPS/INS. Analiza geometrii pojedynczego zdjęcia lotniczego. Punkty i linie charakterystyczne zdjęcia. Metody obserwacji i pomiaru zdjęć. Zasady oceny kartometryczności zobrazowań i zdjęć pomiarowych. Zdjęcie fotogrametryczne w postaci analogowej i cyfrowej, właściwości geometryczne i radiometryczne. Zobrazowania satelitarne. Metody opracowania zdjęć. Stereoskopia. Stereoskop. Dokładność widzenia stereoskopowego. Przetwarzanie zdjęć lotniczych (analityczne, graficzne, fotomechaniczne). Wstępne przetwarzanie obrazów cyfrowych. Pomiar zdjęć fotogrametrycznych. Autografy analityczne i cyfrowe budowa, działanie i metody opracowania zdjęć. Aerotriangulacja. Budowa obrazu cyfrowego na podstawie obrazu analogowego (skanery). Metody rozwiązywania i wyrównania aerotriangulacji przestrzennej. Cyfrowe stacje fotogrametryczne i technologia wykonywania map poprzez wektoryzację stereogramów i ortofotogramów. Numeryczny model terenu. Opracowanie mapy numerycznej metodą stereofotogrametryczną (stereodigitalizacja). Aktualizacja mapy numerycznej metodą fotogrametryczną. Budowa Numerycznego Modelu Terenu metodami fotogrametrycznymi. Opracowania analityczne i cyfrowe na podstawie zdjęć naziemnych. Elementy teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Podstawy fizyczne teledetekcji. Satelitarne systemy teledetekcyjne. Obrazy radarowe. Fotogrametria i teledetekcja w GIS. wykład laboratorium liczba godzin III forma zaliczenia Z(O) Z(O) ECTS liczba godzin IV forma zaliczenia E E - - Z(O) Z(O) - - ECTS Celem realizacji programu jest przedstawienie fotogrametrycznych metod pozyskiwania informacji oraz ich interpretacja.

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO... Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO....................... XI 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ..................... 1 Z historii geodezji........................................ 1 1.1. Kształt

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja Wstęp........................................................ 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.................................... 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I Rozkład materiału nauczania w roku szkolnym 2016/2017, kl. II TG Geodezja Ogólna, ( II kl.-6h) mgr inż. Joanna Guzik, TECHNIK GEODETA 311104 Książka Andrzej Jagielski Geodezja I, Geodezja II MIESIĄC NR

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja globalna i podstawy astronomii Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Na egzaminie magisterskim student powinien: 1) omówić wyniki zawarte w pracy magisterskiej posługując się swobodnie pojęciami i twierdzeniami zamieszczonymi w pracy

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geomatyka Nazwa modułu w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014 Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta - zna i stosuje zasady BHP pracy geodety zarówno w terenie jak i w biurze, - zna warunki geometryczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA GEODESY 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Przedmioty podstawowe - matematyka Przedmioty: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki kierunek specjalność

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym

Spis treści. Przedmowa Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym Spis treści Przedmowa................................................................... 11 1. Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym......................................................................

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Analiza matematyczna 1. Zdefiniuj pojęcia kresów podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. 2. Omów pojęcie granicy ciągu liczb rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 : Przedmowa...... 11 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ Z historii geodezji... 13 1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Kartografia i wizualizacje tematyczne Nazwa modułu w języku angielskim Cartography

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim GIS in geology 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pytania problemowe na egzamin dyplomowy magisterski studia stacjonarne i niestacjonarne 2013/2014

Pytania problemowe na egzamin dyplomowy magisterski studia stacjonarne i niestacjonarne 2013/2014 Pytania problemowe na egzamin dyplomowy magisterski studia stacjonarne i niestacjonarne 2013/2014 PYTANIA Z PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH: Zaawansowane metody opracowania obserwacji 1. Estymacja odporna parametrów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNY Instytut Matematyki i Fizyki Siedlce 2011 Dział matematyki Szczegółowy program Liczba godz. I. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Projekt osnowy realizacyjnej dużego zakładu przemysłowego. Metody pomiaru przekrojów poprzecznych dolin rzecznych

Projekt osnowy realizacyjnej dużego zakładu przemysłowego. Metody pomiaru przekrojów poprzecznych dolin rzecznych Nr tematu 0. 0 0. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. 0 07. 0 08. 0 09. 0 0. 0. 0. 0 3. 0 4. 0 Promotor Tematy prac dyplomowych dla studentów na kierunku geodezja i kartografia Uczelni Warszawskiej im. Marii ej Curie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia geodezja i kartografia

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia geodezja i kartografia studia techniczne, kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo