PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz Ogólna liczba radnych 15, obecnych 14. W sesji nie uczestniczył radny Ryszard Trochimowicz. Otwarcia sesji dokonał prowadzący całość obrad Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Ścigan witając przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych. Poza radnymi, w sesji uczestniczyli. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów. 2. Zastępca Burmistrza Pan Bogdan Mościcki. 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz. 4. Sekretarz Gminy Pan Jan Serafin. 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 6. Sołtysi z terenu gminy. 7. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Do porządku nie wniesiono wniosków o jego zmianę. Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej: Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej: 1.Otwarcie obrad i prezentacja porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji. 3.Interpelacje i zapytania radnych. 4.Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy XXIII a XXIV Sesją. 5. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania inwestycji planowanych na 2004 rok oraz ze stanem przygotowań inwestycji na lata późniejsze. 6.Podjęcie uchwał. 7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8.Informacje i komunikaty. Pkt 1 zrealizowany na wstępie. Realizacja porządku obrad: Ad. pkt 2 - Do protokołu z XXIII Sesji nie wniesio0no uwag ani zastrzeżeń i został on przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Ad. pkt 3 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Tomasz Przybyło; 1. W programie sesji jest projekt uchwały w sprawie przeznaczenia dodatkowo 20 tyś zł na remont dróg. Proponuje aby te środki wykorzystać; na remont drogi prowadzącej wzdłuż Bobru do ogrodów działkowych, potrzeba załatać dziury oraz wyrównać garb istniejący przy zakończeniu drogi,

2 2 na remont drogi z tyłu Placu Wolności (równoległej do ulicy Malinowskiego). 2. Wieża kościoła poewangelickiego jest w złym stanie. Remont budynku wymaga dużego nakładu kosztów ale obecnie można usunąć rosnące tam drzewa a zwłaszcza brzozę rosnącą na balkonie, która źle wpływa na stan budynku może powodować niebezpieczeństwo dla przechodniów. 3. Prosi o wyjaśnienie sprawy powołania Dyrektora w Szkole Podstawowej w Zbylutowie po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego Dyrektora. Do Przewodniczącego Rady wpłynęło w tej sprawie pismo od Rady Pedagogicznej, która twierdzi, iż nowego Dyrektora powołano z naruszeniem obowiązujących przepisów, w tym statutu szkoły. Radna Czesława Sielewicz- 1. Czy? a jeśli tak, to kiedy będzie uzupełniony asfalt w Niwnicach przy blokach koło przejazdu kolejowego? 2.W Gradówku przy głównej drodze (między sklepem a Rejonem Dróg - koło krzyża) są doły i kałuże. Czyj to teren. Czy rejon nie powinien się tym zainteresować.trzymają tam maszyny. 3.Na teren wokół szkoły trzeba przywieźć jeszcze przynajmniej jedna wywrotkę tłucznia. 4.Kiedy w Niwnicach będą sprzedawanie działki pod garaże i komórki? Radny Piotr Luszka. 1.Przypomniał o potrzebie łatania dziur w drogach. 2.Most na granicy - między naszą gminą a gminą Bolesławiec nie jest konserwowany. Mieszkańcy twierdzą, że jego stan grozi zawaleniem. 3.Potrzebna tabliczka na budynek nowego sołtysa. Radny Bialic ostatnio pytał o porozumienie z Energetyką odnośnie zamontowania oświetlenia. Czy coś już wiadomo w tej sprawie? Radny Eugeniusz Ścigan 1.Co z naprawą drogi w Sobocie? 2.Czy dowozy dzieci do szkół w nowym roku szkolnym zostały skoordynowane, tak, aby nie było problemów? Burmistrz poinformował, iż na wszystkie interpelacje i zapytania odpowie na piśmie. Udzielił także wstępnych informacji na temat powołania Dyrektora Szkoły w Zbylutowie. Radna Zuzanna Górska zgłosiła wniosek w sprawie dokonania sprawdzenia statutu wszystkich szkół pod kątem zgodności z przepisami. Burmistrz poinformował, iż zostanie to zrobione. Ad. pkt 3 Przed sesją wszyscy radni otrzymali pisemną informację o pracy Burmistrza. Ponieważ od poprzedniej informacji minęło 2 m-ce informacja jest obszerna, w związku z czym Burmistrz w swej wypowiedzi zwrócił uwagę na najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w tym okresie; 1.Przygotowano i przeprowadzono Lwóweckie Lato Agatowe. Udało się uzyskać na ten cel środki od sponsorów. Z kasy gminnej nie dopłacono ani złotówki. 2.Inwestycje to temat zasadniczy dzisiejszych obrad, ale wypada wspomnieć, iż większość przygotowywanych spraw zmierza ku końcowi. Efektem będzie- lub już jest rozpoczęcie inwestycji.

3 3 3.Przeprowadzono postępowanie o wyższy stopień awansu nauczycieli. 4.Przystąpiono do prac związanych z inwestycjami lat następnych. 5.Rozpoczęły się rozmowy z firmą Wrocławską, która przygotowuje uzyskanie certyfikatu ISO. Gminie zależy na tym, ponieważ w rankingu organizowanym przez pismo samorządowe Wspólnota Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim zajął wśród gmin miejsko wiejskich dziewiąte miejsce w skali kraju. Burmistrz Ludwik Kaziów poprosił o zadawanie pytań związanych z przekazaną informacją. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI w okresie od 15 czerwca do 06 sierpnia 2004 r. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Uzupełniających w okręgu nr 1 do Senatu RP. 2. Rozmowy i negocjacje z potencjalnymi sponsorami VII LLA oraz z mediami w sprawie promocji : PR I i II TVP, Polskie Radio Wrocław, Muzyczne Radio. 3. Przygotowanie i zorganizowanie VII LLA wraz z imprezami towarzyszącymi. 4. Rozmowy z firmą TÜV z Wrocławia w sprawie rozpoczęcia procedur przygotowania do uzyskania certyfikatu jakości ISO 9001 dla Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski IX.2004 IV Przygotowanie do koncertu w ramach 39 Festiwalu Wratislavia Cantans, który odbędzie się r. o godz w Kościele WNMP we Lwówku Śląskim. 6. Przygotowanie dożynek gminnych 2004r., które odbędą się r. w Rakowicach Wielkich organizatorzy sołectwa Brunów, Radłówka, Rakowice Wielkie. 7. Przygotowania do udziału w Święcie Chleba w Lwówku w dniach r. 8. Zorganizowanie narady sołtysów gminy Lwówek Śląski z udziałem przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 9. Przygotowanie zespołu Walończyków i przedstawicieli LOK do udziału w Targach Związkowych Miast Partnerskich w Heidenau (koncert, wystawa promocyjna) r. 10. Współpraca z Konserwatorem Zabytków w sprawie obiektów zabytkowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski ( wizje w terenie, opinie ) Lwówek Śląski, Sobota. 11. Wizje w terenie dotyczące spraw remontów lokali zmiany lokali teren miasta i gminy. 12. Kontrola realizacji prac adaptacyjnych po byłej szkole w Bielance na mieszkania. 13. Sporządzenie dodatkowej listy osób, z którymi w pierwszej kolejności powinny być zawierane umowy najmu na lokale socjane i mieszkalne w oparciu o opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 14. Koordynacja robót remont budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej nr 28 we Lwówku Śląskim. 15. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji oświetlenia drogowego teren miasta i gminy ( na bieżąco ). 16. Wykonano remont muru obronnego niskiego przy podwórku kościoła i szpitala. 17. Zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń po byłym Zespole Adwokackim na dwupokojowy lokal mieszkalny przy ul. Murarskiej Wykonano przebudowę kładki nad fosą miejską ul. Traugutta Al. Wojska Polskiego prace zakończone i odebrane. 19. Wykonanie czyszczenia fosy miejskiej. 20. Wykonano remont elewacji południowej i zachodniej części kaplicy cmentarnej zakończono i odebrano.

4 4 21. Nadzór nad wykonastwem ( realizacją ) zadania inwestycyjnego pod nazwą " modernizacja schodów w rynku miejskim oraz zatok parkingowych " - pierzeja południowa. 22. podziały, wycena, aktualizacja, ogłoszenia o przetargach, sprzedaż Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych: -czerwiec - 3 szt. (lok.mieszk) -lipiec - 5 szt. (lok. mieszk.) -sierpień - l szt. (l-mieszk.) 24. Wyjazdy w teren i przygotowywanie materiałów dot. sprzedaży i dzierżaw. 36. Sporządzanie i przekazywanie do Wojewody dokumentacji dot. komunalizacji z mocy prawa i na wniosek. 25. Prowadzenie spraw dot. nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości. 26. Przetargi wykonane: -sprzedaż budynku mieszkalnego w Lwówku Śląskim przy ul. Asnyka l - I- przetarg nieograniczony r. - wynik negatywny, brak oferentów -sprzedaż działki niezabudowanej w Lwówku Śląskim przy ul. Budowlanych - IIprzetarg nieograniczony r. - wynik negatywny, brak oferentów 27. Przetargi zaplanowane: sprzedaż działki nie zabudowanej nr 318/4, położonej w obrębie 2 Lwówek Śląski I przetarg na wrzesień Przyjmowanie oświadczeń od rolników z zakresu ubezpieczenia OC rolników oraz budynków rolniczych, sporządzanie wykazów gospodarstw nie ubezpieczonych. 29. Lustracje gruntów ANR w terenie i sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych z tyt. rezygnacji z dzierżawy lub przedłużenia umowy dzierżawnej. 30. Przeprowadzone przetargi na dzierżawę- 20 szt nieruchomości, zawarte umowy - 14 szt. 31. Przygotowanie i obsługa finansowo księgowa VII LLA. 32. Sprawdzenie formy rozliczenia za usługi świadczone przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego. 33. Analiza wykonania planów dochodów i wydatków za I półrocze 2004 r. (łącznie z analizą finansową jednostek podległych) jako przygotowanie do sprawozdania opisowego wykonania budżetu Gminy Lwówek Śląski za I półrocze 2004r. 34. Otrzymanie zwiększenia z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jako dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół (99.408,00 zł Gimnazjum). 35. Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (9 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela mianowanego). 36. Zatwierdzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum. 37. Udział w postępowaniach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (9 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela mianowanego).

5 5 38. W dniu r.ogloszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót Budowy wodociągu w Radomiłowicach gm.lwówek Śląski. Termin przetargu r. 39. W dniu 22 lipca 2004r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty przy budowie wodociągu Bielanka Pieszków. 40. W dniach od r. do r.odbył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Lwówku Śląskim i miejscowościach przyległych tj. Mojeszu, Płóczkach Dolnych i Rakowicach Wielkich. Wpłynęło 5 oferty o wartości od ,94 do ,70 EURO.Dokumenty z przetargu są aktualnie zatwierdzane przez Komisję Europejską. 41. W dniu r. ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Malinowskiego oraz wymiana sieci ciepłowniczych na z rur preizolowanych przy ulicy Malinowskiego i Sienkiewicza we Lwówku Śląskim. Przetarg odbędzie się r.(pierwszy ogłoszony przetarg w dniu r. się nie odbył z powodu braku ofert). 42. W dniu r.wybrano Wykonawcę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Mojesz. Wartość umowy zł.Wykonawca jest ELEKTROS Sp. z o.o. Bolesławiec. 43. W dniu r. wyłoniono wykonawcę zadania pn. Remont dachu budynku Ratusza we Lwówku Śląskim. Wartość oferty ,58. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Fijałkowscy z Lwówka Śląskiego 44. W dniu r. zawarto umowę z wykonawcą na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy budowie kanalizacji sanitarnej w Lwówku Śląskim i miejscowościach przyległych tj. Mojeszu, Płóczkach Dolnych i Rakowicach Wielkich. Wybranego w przetargu nieograniczonym za kwotę zł.Inżynierem Kontraktu będzie Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim. 45. Otrzymano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie nw zadań: budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalno-administracyjnym przy ul. Jaśkiewicza 24 na kwotę ,00 zł. budowa kotłowni gazowej budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Partyzantów w Lwówku Śląskim na kwotę: ,00 zł. 46. Złożono wniosek do Funduszu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy na dofinansowanie remontów dróg w rejonie ul. Budowlanych i Granicznej na ogólną kwotę EURO. 47. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim na ogólną kwotę 4.800,000zł. 48. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Radłówka i sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Radłówka, Niwnice,Gradówek na ogólną kwotę zł. 49. W dniu r.ogłoszono przetarg na remonty dróg wiejskich: Kotliska., Żerkowice. Termin przetargu r. 50. W dniu r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Wodociąg we wsi Niwnice.Wykonawca robót jest PKUWiM MELIOBUD Nowogrodziec. Wartość umowy ,00zł 51. W dniu r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Remont świetlika centralnego dachowego oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Niwnicach. Wartość umowy ,45zł.Wykonawcą robót jest PKUWiM MELIOBUD Nowogrodziec. 52. W dniu r. zawarto umowę z Wykonawcą opracowania Planu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Lwówek Śląski. Wartość umowy 7930zł. Wykonawcą opracowania jest PROGRESS CONSULTING Tomasz Pierzga Wrocław.

6 6 53. W dniu r.ogloszono przetarg na Termomodernizację budynku Gimnazjum w Lwówku Śląskim. Termin przetargu r. 54. W chwili obecnej w przygotowaniu są przetargi: budowa oświetlenia drogowego w m.mojesz opracowanie dokumentacji i budowa oraz budowa drogi w m. Niwnice. Radni poprosili o rozszerzenie informacji; Radny Eugeniusz Ścigan poprosił o przybliżenie punktu 39. Jaka firma wygrała przetarg i kiedy będzie rozpoczęcie prac? Szerszą informację na ten temat przedstawiła Pani Alicja Kołomyjska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Przetarg wygrała firma MELIOBUD,już zawiadomiono Starostwo Powiatowe o rozpoczęciu robót, co należy uczynić na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Zakończenie prac przewidziano do 30 października. Radny Tomasz Przybyło rozszerzyć; -pkt 10 czy konserwator zabytków przeznaczył jakieś środki także na inne obiekty w mieści np. na wieżę, -pkt 12- jaki jest obecny stan i kiedy mieszkania będą możliwe do zasiedlenia? -pkt 37- czy w poszczególnych szkołach coś się zmieniło co do ilości klas, ilości nauczycieli oraz innych ważnych spraw? -pkt 42 odbyły się dwa przetargi dot. ulicy Malinowskiego. Chciałby się dowiedzieć jakie - firmy wygrały, kiedy rozpoczną realizację zadań i czy te terminy, które były podane, firmy dotrzymają? Burmistrz odpowiedział; -pkt 10 w tym roku więcej środków na remont ratusza nie pozyskaliśmy, natomiast wizyty konserwatora i starania dotyczą tego, co będzie robione w roku przyszłym. Chcemy w roku przyszłym uzyskać od Generalnego Konserwatora Zabytków więcej pieniędzy na remonty obiektów zabytko0wych na terenie gminy. -Pkt 12 prace adaptacyjne po byłej szkole w Bielance. W trakcie prac zmieniło się już trzech chętnych, którzy adaptują to mieszkanie. Ostatnio znów przydzielono je następnej osobie, która być może doprowadzi prace do końca, aczkolwiek jedna z osób, której wypowiedziano umowę, odwołuje się. Tak naprawdę tylko jedno mieszkanie jest w takim stanie, że będzie nadawało się do zamieszkania. - pkt 37 zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół zmiana generalnie jest taka, że nowa Pani kurator i nowa Pani wizytator nie zaopiniowały pozytywnie klas łączonych. Wynika z tego to, iż nauczyciel będzie musiał jeździć do Kotlisk do trójki uczniów. Nie ma możliwości robienia klas łączonych. Burmistrz wyraził nadzieje, iż rodziców tej trójki dzieci uda się nakłonić aby wysłały dzieci do szkoły albo do Niwnic albo do Lwówka, bo zatrudnienie nauczyciela wyłącznie dla tych dzieci jest słuszne ze względu na proces dydaktyczny i wychowawczy ale ekonomicznie nieuzasadnione. -pkt 42 Informacje przekazał Zastępca Burmistrza Pan Bogdan Mościcki. Drogę wykona firma REMO z Lwówka Śląskiego- po przetargu, kwota inwestycji wynosi zł. Termin do 15 grudnia. Sieć ciepłowniczą wymienimy za zł. Przetarg wygrała firma z Konina. Cena uzyskana po przetargu jest dużo niższa niż zakładano. Wykonanie do końca września br. Cena wykonania drogi Malinowskiego jest prawie o 80 tys. Zł wyższa od kosztorysowej. Dokumentacja byłą robiona kilka lat temu, wówczas ani VAT ani ceny nie były na takim poziomie jak obecnie. Dlatego też trzeba w budżecie poszukać pieniędzy na to zadanie, aby można było skończyć zadanie do końca roku. W budżecie zapisano przy tym zadaniu ważność kosztorysową. Radny Wiesław Stankiewicz poprosił o przybliżenie punktów 12,13 i 14, 40 i 47. Kto wchodzi w skład społecznej komisji? Burmistrz Ludwik Kaziów wyjaśnił; pkt 12 już przed chwilą omawiano.

7 7 -pkt 13 osoby, którym odmówiono umieszczenia na liście przydziału mieszkań dostarczyły dodatkowe dokumenty i w wyniku ich analizy Komisja Mieszkaniowa trzy osoby dodatkowo wprowadziła na listę.skład Komisji Mieszkaniowej jest ustalony uchwałą Rady Gminy poprzedniej kadencji,pan Sokołowski, Pani Kisielkiewicz, pan Kielak, Pan Hull. Komisja w tej kadencji jest niezmieniona, działa w starym składzie. -Pkt 14 wyjaśnień udzielał Pan Mościcki - remont trwa, skończono dach, niestety jest tak położony, że trzeba było także zrobić kosze i blachy w budynkach sąsiednich. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym, po dokładnej analizie okazało się,że wszystkie stropy są do wymiany. Gdyby wcześniej było wiadomo, że stan techniczny budynku jest aż tak zły, zostawiono by ściany zewnętrzne, budując od podstaw wnętrze łącznie z dachem.planuje się zakończyć remont jeszcze przed nadejściem okresu zimowego, tak by można tam wprowadzić lokatorów z ulicy Ptasiej. Remont instalacji prowadzą firmy zewnętrzne. -Pkt 40 wodociąg w Bielance Burmistrz Kaziów poinformował, iż plac budowy przekazano. Z-ca Burmistrza B. Mościcki obecnie trwają prace w Pieszkowie, zaawansowanie %, jeśli chodzi o kanalizację. W ciągu 2-3 tygodni rozpoczną się prace w Bielance. -Pkt 47 - wniosek do funduszu na sumę 280 tys. euro i dotyczy remontu ulic Wiejskiej, Granicznej, Budowlanych, Spółdzielczej. Po budowie kanalizacji całość nawierzchni tych ulic zostanie przebudowana. Radna Ewa Fijałkowska poprosiła o rozszerzenia pkt 41 przetarg na kanalizację czy jest już znany termin rozpoczęcia. Burmistrz wyjaśnił, iż po odbytym przetargu całość dokumentacji musi zatwierdzić Komisja Europejska. Do przetargu zgłosiło się 5 firm, rozrzut cenowy był duży. Jest już wybrany inżynier kontraktu. Obecnie gmina oczekuje na zatwierdzenie przetargu. W okolicach października powinno nastąpić rozstrzygnięcie. Ad. pkt 5 Informacja pisemna została dostarczona wszystkim radnym. Szczegółowo przedstawił ją Z-ca Burmistrza. Dodał informacje; -remont dróg wiejskich w Żerkowicach i Kotliskach, na które mamy dofinansowanie będzie kosztował więcej o 100 tys. zł.trzeba te pieniądze znaleźć w budżecie, -planuje się w roku bieżącym wykonać drogę w Niwnicach tzw. na Partyzantkę. Obecnie opracowywana jest dokumentacja. -Rozpoczęto roboty na dachu ratusza. Całość robót rozstrzygnięto na 810 tyś zl. Otrzymaliśmy ca 200 tyś zł od Generalnego Inspektora Zabytków. W tym roku planuje się wykonanie całej połaci dachu od strony południowej, łącznie z wymianą dachówki. Inne połacie będą wykorzystane z dachówki odzyskanej. -lada moment będzie kładziona nawierzchnia na dalsze części budowanej wspólnie z gmina Lubomierz ścieżce rowerowej. Wykonane będą także obrzeża na części już istniejącej bo odbiega wyglądem od tej obecnie budowanej. Planuje się wykonanie krawężników i poszerzenie o pół metra. Krawężniki mają na celu zapobiegać niszczeniu nawierzchni przez roślinność. Niestety, dodatkowe roboty będą kosztowały tyś zł. -Na 30 sierpnia zaplanowano odbiory dwóch kotłowni gazowych przy ul. Jaśkiewicza 22 oraz w Przedszkolu Nr 2. Wykonanie kotłowni dofinansowane było z Funduszu Ochrony Środowiska. -Trwa budowa części wodociągu w Niwnicach. Zakończenie za 3 tygodnie. Zwiększenie poboru wody powoduje potrzebę rozwiązania problemu ścieków. W tej chwili tworzona jest dokumentacja na budowę kanalizacji wsi Gradówek, Niwnice, Radłówka, z możliwością odprowadzenia ścieków do oczyszczalni we Lwówku Śląskim. -- W związku z budową nowego szybu w kopalni nastąpiła tragiczna sytuacja z wodą we wsi Radłówka. Zlecono dokumentację na budowę sieci wodociągowej. W chwili obecnej woda dla mieszkańców Radłówki wożona jest beczkowozami przez kopalnię. Wodociąg dla tej wsi to jest priorytetowa inwestycja na rok przyszły.

8 8 -W tej chwili wykonano remont dachu w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych, trwa remont w szkole w Niwnicach część instalacji i wewnętrzny świetlik. W fatalnym stanie jest sieć ciepłownicza znajdująca się pod posadzką. Burmistrz wystąpi o środki zewnętrzne. -Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku w Gimnazjum. Otrzymaliśmy 200 tyś zł. z rezerwy oświatowej. Przeznaczyliśmy je na wymianę okien w Gimnazjum w Lwówku Śląskim. -Pan Mościcki stwierdził, iż Burmistrz mocno zabiegał o pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lwówku Śląskim. Dotychczas w naszym budżecie przeznaczono prawie 50 tysięcy na studium oddziaływania na środowisko i dokumentację techniczną. Aby móc ubiegać się o jakiekolwiek środki trzeba posiadać dokumentację. -Burmistrz Ludwik Kaziów dodał; -Termomodernizacja Gimnazjum rozpocznie się dopiero pod koniec września gdyż środki z ministerstwa potwierdzono dopiero pod koniec lipca i wówczas można było rozpocząć procedurę przetargową. -Remonty dróg. Radni wnioskowali o remont ulicy Mickiewicza. Przy pracach przygotowawczych okazało się, że ta ulica nie ma kanalizacji. Zlecono wykonanie kanalizacji burzowej, ponadto stwierdzono, że ulica ma pod spodem stare piwnice, co spowoduje dodatkowe koszty. Dlatego też, w tym roku zostanie opracowana tylko dokumentacja a sam remont, łącznie z wykonaniem kanalizacji i odprowadzeniem wód z budynku będzie trzeba przełożyć na rok następny, bo w budżecie na rok bieżący nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. -W gimnazjum przy wsparciu finansowym PZU w kwocie 5 tys. wymieniono także posadzki. -Jeszcze w tym roku zakupione zostanie zakupione wyposażenie techniczne i remont niektórych elementów szkoły w Zbylutowie. Środki zewnętrzne będą nam wypłacone w roku przyszłym. -W Niwnicach prace będą robione z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, -Temat hali sportowej złożono wnioski do Totalizatora i Urzędu Marszałkowskiego. Planuje się,iż do końca 2006 r. hala powinna stanąć i zabezpieczyć potrzeby szkoły oraz mieszkańców pod kątem zapotrzebowania na salę sportową, ćwiczenia fitness, oraz saunę, które to pomieszczenia będą zaprojektowane przy hali. Hala ma posiadać wymiary umożliwiające przeprowadzenie zawodów nawet rangi międzynarodowej. -Zastępca Burmistrza dodał informacje o: -Wybudowaniu przystanków w Płóczkach Górnych i Włodzicach Wielkich oraz przygotowywaniu budowy oczyszczalni ścieków dla dwóch budynków we Włodzicach Małych. -Budowa oświetlenia w Mojeszu i Rakowicach Wlk, -Zamierza się wykonać w roku bieżącym Podpięcie do wodociągu w Rakowicach byłych popegerowskich budynków ( przy bazie). -Burmistrz poinformował o przeprowadzanym w Urzędzie Gminy i Miasta remoncie. Przebudowuje się instalację elektryczną, robi się sieć komputerową, która będzie działała niezależnie od pozostałej części sieci elektrycznej. Robione będą posadzki. -Przygotowujemy się do opracowania dokumentacji na salę przy Lwóweckim Ośrodku Kultury. Dokumentacja jest ale ma już 20 lat i z tej racji jest nieaktualna. -wykonano mostek i przejście od ul.traugutta. - kontynuuje się wyburzanie rozpadających się chodników w rynku i zastąpienie ich granitowymi schodami, koncepcja ta zawiązuje do wyglądu rynku sprzed wojny. Planuje się posadzenie drzewek między lampami. -W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie prac zmierzających do zinwentaryzowania ujęcia wody w Dębowym Gaju,

9 9 -W tym roku skończono problem odsłaniania Szwajcarii Lwóweckiej. Planuje się zrobić mały parking dla zatrzymujących się pojazdów. -W okolicach Nagórza i Płóczek Górnych będą poszukiwane źródła wody dla tych miejscowości. Ze spraw nie finansowanych z budżetu gminy; -bardzo zaawansowana jest budowa elektrowni na Bobrze. Pojawiła się możliwość budowy drugiej elektrowni na stopniu wodnym między Dębowym Gajem a Marczowem. -teren nad zalewem w Rakowicach został częściowo zagospodarowany, jest czysto. Radny Hilary Modelski dokumentacja na sale widowiskową należy zmienić koncepcję. Sprawa ścieżki rowerowej była robione z pełną świadomością, że po wejściu do Unii Europejskiej trzeba będzie ją poprawić, jednak było to niezbędne ze względu na zagrożenie życia. Rynek powrót do dokładnie takiego samego wyglądu jak dawniej nie jest celowy, trzeba zostawić rosnąca wewnątrz zieleń. Potrzebny jest uspołeczniony projekt bo temat jest trudny. Rynek w nowej koncepcji powinien być uzupełniony o zieleń. Radny Tomasz Przybyło zapytał o planowaną przebudowę chodnika przy ul. Orzeszkowej na ten rok przeznaczono na ten cel 50 tyś zł, kiedy przewidywane jest wykonanie? Burmistrz odpowiedział; Radnemu Modelskiemu cała koncepcja przebudowy rynku musi zawierać elementy zachowania tej części zieleni, która jest. Ta część, którą się przebudowuje jest dlatego przebudowywana przed opracowaniem koncepcji, ponieważ gazony się rozsypują. Zagrożenie występuje szczególnie podczas Lata Agatowego. W przyszłym roku planuje się opracowanie koncepcji rewitalizacji całego rynku. Koncepcja musi być uspołeczniona ponieważ wymaga uzgodnień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, które są trudnym partnerem do rozmowy, a przy tym niechętnym do wydawania własnych pieniędzy. Radnemu Przybyle - w rynku trzeba było zdjąć osypujące się kamienie a gdy już teren odkryto, trzeba było wykonać schody, które dostarczono wcześniej niż się spodziewano. Dlatego też zdecydowano o przystąpieniu do remontu rynku, przekładając remont ul. Orzeszkowej na rok przyszły. Dokumentacja jest, gdyż jest to ciąg remontów rozpoczętych wcześniej przy Biedronce. Radny Piotr Luszka w sprawie oczyszczalni we Włodzicach w budżecie nie ma na to pieniędzy, należy wpisać do planu. Burmistrz odpowiedział radnemu, iż w materiałach na dzisiejszą sesję jest projekt uchwały dot. zmiany w budżecie, w którym są pieniądze na dokumentację i budowę oczyszczalni. W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie Przewodniczący przedstawił przekazaną przez Burmistrza sprawę rozpatrzenia propozycji Powiatu Lwóweckiego dotyczącą sprzedania gminie nieruchomości budynku po byłym internacie zespołu szkół ekonomiczno technicznych za 10 % oszacowanej wartości i zwrot kosztów podziału geodezyjnego i kosztów wyceny nieruchomości. Burmistrza przekazał Radzie następujące informacje; w lutym starosta zaproponował przekazanie nieużywanego obiektu na mieszkania, jeśli znajda się chętni aby go zaadaptować na mieszkania. Spośród osób ubiegających się o mieszkanie, zamianę itp. Wybrano kilkadziesiąt skierowano do nich informacje na ten temat a służby budowlane Burmistrza przeprowadziły oględziny obiektu w wyniku których stwierdziły, że można tam zrobić 20 mieszkań, z czego 18 to mieszkania bardzo dobre około 60 m kwadratowych (dwa pokoje, kuchnia, łazienka), 2 mniejsze pokój z aneksem kuchennym około 22 m. Zainteresowani ludzie byli informowani, iż jeśli gmina otrzyma budynek nieodpłatnie, to również przekaże go nieodpłatnie tym, którzy zechcą zaadaptować go na mieszkania, wykorzystując własne środki. Z tych kilkudziesięciu osób, do których wysłano zawiadomienia zgłosiło się 14 osób. Na dzisiejszą sesję Burmistrz poprosił wszystkie te osoby o przybycie, wysłuchanie i ewentualne potwierdzenie akcesu dalszej przebudowy budynku na mieszkania. W

10 10 międzyczasie Zarząd Powiatu Lwóweckiego zdecydował, że nie przekaże go nieodpłatnie gminie, lecz wystawi do sprzedania w drodze przetargu. Budynek został wydzielony i wyceniony. Odbył się przetarg, na który nie zgłosił się żaden chętni, w związku z czym Zarząd Powiatu podjął uchwałę o sprzedaży gminie za 10 % wartości + zwrot poniesionych kosztów co ogółem stanowi około 40 tysięcy złotych. W budżecie nie ma na ten cel przeznaczonych środków, w związku z czym całość spraw została przekazana Radzie wraz z projektem uchwały, którego nie podpisał, pozostawiając Radzie podjęcie decyzji o sposobie przejęcia budynki, czy przejmiemy go za kwotę, której żąda Zarząd Powiatu, a jeśli tak, to w budżecie trzeba wskazać środki na ten cel przeznaczone. Trzeba także zapytać ewentualnych przyszłych mieszkańców czy poniosą dodatkowe, wynikłe z tego tytułu koszty. Wypada to około 2 tyś zł na mieszkanie. W ramach pomocy mieszkańcom gmina wykona wydzielenia geodezyjne poszczególnych mieszkań i koncepcję zabudowy. Natomiast koszt dokumentacji technicznej i pozostałej części adaptacji - termomodernizacji,i budowy jednej czy też oddzielniego dla każdego mieszkania sposobu ogrzewania pozostaje w gestii zainteresowanych. Na dzisiejszej sesji z garstki zainteresowanych pozostała połowa, w związku z tym nie wiadomo, czy są tą sprawa zainteresowani bo na dzisiejszą sesję nie przyszli. Radna Zuzanna Górska poinformowała, iż Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska wstepnie rozpatrywała tą sprawę i wyraziła opinię następującej treści: Komisja przedstawioną przez Zarząd Powiatu propozycję zaopiniowała negatywnie. Komisja stwierdza, iż wcześniejsze ustalenia mówiły o przekazaniu obiektu za darmo. Propozycja nabycia nieruchomości za 10 % wartości, zdaniem komisji nie może być przyjęta z tego względu, iż przystosowanie pomieszczeń internatu, tak aby mogły spełniać funkcje mieszkalne wymaga dużego nakładu środków finansowych. W dyskusji udział wzięli; Radny Krzysztof Buszewicz przeprasza wszystkich, których ta opinia dotyczy, ale my nie kupimy tego domu, uważamy, że odsprzedawanie majątku, który kiedyś był majątkiem nas wszystkim gminom, na których ten powiat żeruje jest nie fair. Dodatkowo jest to nie fair, dlatego, że wcześniej w tej sprawie były inne ustalenia. Radna Ewa Fijałkowska czy Pan Burmistrz lub ktoś z obecnych na sali zna odpowiedź czym się kieruje powiat, tak zmieniając zdanie? Najpierw chciał oddać za darmo, potem oddał na przetarg z teraz chce od nas pieniędzy. Może powiat czymś to uzasadnił? Burmistrz odpowiedział, iż nie wie czym się kieruje Zarząd Powiatu podejmując takie ustalenia. Mając w świadomości tarcia występujące w Radzie Powiatu na linii Gryfów Lwówek Śląski liczymy się,że to brak zgody na to, by Lwówkowi cokolwiek przekazać za darmo chociaż ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza ich przekazanie gminie za darmo na realizację zadań własnych gminy i wice versa. Gmina skorzystała z tego uprawnienia i przekazała powiatowi budynek na ulice Tęczowej, który to budynek powiat przekazał na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, po to by utworzyć tam inkubator przedsiębiorczości. Jakie inne intencje kierowały władzami powiatu, żadne z pism nie wyjaśniało. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani z sali, która zapytała czy Powiat szkole zapłacił za ten obiekt jakieś pieniądze, na jakiej zasadzie odbyło się przekazanie obiektu? Burmistrz wyjaśnił,iż powiat jest organem założycielskim dla tej szkoły i z mocy ustawy budynki stały się własnością powiatu, będącą w zarządzie szkoły. W chwili, gdy część pomieszczeń internatu stała się zbędna szkołą postawiła budynek do dyspozycji powiatu. Wówczas zrodził się pomysł przekazania go na mieszkania, potem pojawił się pomysł sprzedania obiektu w ofercie publicznej a następnie przekazania odpłatnie gminie.

11 11 Radny Tomasz Przybyło- jednostka powiatu, czyli ZOZ ma w gminie zadłużenie, czy w zamian za nie nie możnaby przejąć tego obiektu? Burmistrz odpowiedział, iż możnaby negocjować warunki ale zadłużenie ZOZ-u wobec gminy jest odrębnym tematem. Starostwo Powiatowe nie przejęło długów ZOZ-u i może wprost finansować jego działalności. Jedyną rzeczą mogłoby być utworzenie dwóch spółek tak, by część zobowiązań ZOZ-u przejęło Starostwo Powiatowe, które by budynki przekazało ZOZ- owi a on z kolei oddałby gminie w zamian za zadłużenie. Zadłużenie ZOZ-u wobec gminy nie jest duże (niecałe 50 tysięcy ), duże zaległości ZOZ ma wobec naszego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Eugeniusz Ścigan, który stwierdził, iż przychyla się do zdania Pana Buszewicza. Jakakolwiek forma zapłaty, w tym także umorzenie długu jest pozbawieniem budżetu gminy należnego dochodu. Należy podjąć dyskusję z Radą Powiatu i jego Zarządem i wtedy być może zostanie wypracowane stanowisko zadawalające obie strony. W chwili obecnej zastosowanie odpłatności za ten obiekt nie jest do przyjęcia przez gminę Lwówek Śląski. Burmistrz zgodził się ze stanowiskiem przewodniczącego. Stwierdził jednak, że jeżeli osoby chcące adaptować pomieszczenia na mieszkania, zechcą w przedwstępnej umowie notarialnej potwierdzić, iż pokryją koszty zakupu obiektu od powiatu, gmina mogłaby przyjąć takie warunki. Wydane pieniądze po pewnym czasie wróciłyby do gminy. Problemem jednak, jest to, że na dzisiejszą sesję spośród osób, które wcześniej zadeklarowały zainteresowanie tematem przybyło zaledwie kilka, a potrzeba osób, które przed notariuszem oświadczą, iż pokryją koszty zakupu, a wówczas na pozostałe mieszkania gmina może dołożyć własne środki i będą to mieszkania komunalne. Burmistrz zapytał ile rodzin zainteresowanych przybyło i czy zgodziłyby się na pokrycie kosztów. Nie ustalono tego, z sali oświadczono, że część ludzi wyszła w czasie przerwy. Przewodniczący Rady zwrócił się obecnych na sali osób zainteresowanych o przeprowadzenie między sobą konsultacji i poinformowanie Rady czy są zainteresowani zakupem na nowych zasadach. Burmistrz przypomniał,iż na sesję zaprosił wszystkich, którzy zdeklarowali chęć adaptacji pomieszczeń w związku z koniecznością przygotowania dodatkowych środków na w3ykup tych mieszkań. Nie wie, czy osoby, które wyszły przestały się interesować tematem. Głos z sali pozostałe osoby musiały wrócić do pracy. Burmistrz odpowiedział, iż rozumie to, jednak przed podjęciem decyzji samorząd musi znać stanowisko przyszłych nabywców, warto było poczekać pół godziny aby ustalić wszystko do końca. Burmistrz może sprawę odłożyć na tydzień i znowu wszystkich zaprosić, nie ma jednak pewności, że pozostali przyjdą na następne spotkanie. Przewodniczący zapytał, czy obecne na sali, osoby zainteresowane adaptacją pomieszczeń chciałyby coś zadeklarować. Mieszkańcy poprosili o tydzień zwłoki, tak aby mogli ustalić stanowisko z nieobecnymi. Burmistrz poprosił, obecnych na sali, zainteresowanych mieszkańców o wybór odpowiadającego im terminu spotkania, na którym zostaną podjęte dalsze ustalenia dalsze ustalenia. Burmistrz zadeklarował, iż do określonego terminu dostosuje się. Na tym temat na sesji zakończono.

12 12 Ad. pkt 6 Podjęcie uchwał Rada Rozpatrzyła następujące projekty uchwał: 1.Projekt Burmistrza w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego. Burmistrz przedstawiła autopoprawkę - w paragrafie 9 wprowadzić brzmienie wersu zadań określonych w 3. Radna Zuzanna Górska złożyła wniosek aby w paragrafie 4 pkt 5 wykreślić słowa ; podpisane przez Głównego Księgowego a w miejsce tego wprowadzić zapis: Kierownika i osoby odpowiedzialnej za finansowanie jednostki. Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty jako: Uchwała Nr XXIV/186/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 2.Projekt Burmistrza w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Współpracy o organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy na 2004 r. Poprawka została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się. Do projektu nie zgłoszono innych uwag ani zastrzeżeń i został on przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała Nr XXIV/187/04 W sprawie uchwalenia Rocznego Planu Współpracy o organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy na 2004 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 3.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Lwówku Śląskim. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został on przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XXIV/188/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek, położonych w Lwówku Śląskim (obręb 1), w celu uzyskania możliwości racjonalnego zagospodarowania działki nr 141/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 4.Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako; U C H W A Ł A Nr XXIV/ 189/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Przyjaciół Żołnierza 2. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 5.Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 604/4, położonej we wsi Zbylutów. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i została przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XXIV/190/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działkę nr 604/4, położoną w obrębie wsi Zbylutów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

13 13 6.Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 183/3 w Sobocie. Na działce znajduje się gruzowisko. Działkę zamierzają zakupić Państwo Sylwia i Marek Sobków na powiększenie posiadane działki nr 183/1. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XXIV/191/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 183/2, zabudowanej (gruzowisko po budynku gospodarczym), położonej we wsi Sobota na poprawienie warunków nieruchomości przyległej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 7.Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XIX/156/04 z 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale żłobkowym na terenie Lwówka Śląskiego. Burmistrz przypomniał,iż zaplanowana na początku roku podwyżka stawek została rozłożona na dwa etapy. Obecny projekt jest tego konsekwencja. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przez radnych przyjęty jednogłośnie jako: UCHWAŁA Nr XXIV/192/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/04 z dnia 26 lutego 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 8.Projekt Burmistrza w sprawie zaciągnięcia w 2004 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pod nazwa Budowa wodociągu w miejscowościach Bielanka- Pieszków, gmina Lwówek Śląski. Do przedłożonego Radzie przez Burmistrza projektu, nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu nad projektem udział wzięło 13 radnych i wszyscy głosowali za podjęciem uchwały. Projekt został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała nr XXIV/ 193/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania pn.: Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków gm. Lwówek Śląski. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 9.Projekt Burmistrza dotyczący zmiany budżetu na 2004 rok. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przez Radę przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała nr XXIV/194/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 10. Projekt Przewodniczącego Rady w sprawie ustalenia poborów Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Przewodniczący Rady zaproponował ustalenie zmiennych składników wynagrodzenia w następującej wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zł, - dodatek funkcyjny zł,

14 14 - dodatek specjalny - 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Przewodniczący uzasadnił przedłożoną propozycję dużym zaangażowaniem Burmistrza w realizację zadań gminy oraz w pozyskiwanie środków pieniężnych poza terenem gminy. Przewodniczący w uzasadnieniu przedstawił realizowane zadania. 1.Wodociąg Niwnice - wartość zł /l środki Banku Światowego , udział własny gminy /- w realizacji Meliobud" termin realizacji br. 2.Wodociąg Bielanka - Pieszków - wartość zł środki Programu SAPARD, udział własny/ - w realizacji, termin realizacji 30.ll.br. 3.Remont ścieżki pieszo - rowerowej Lwówek Śląski - Pławna - wartość Euro środki Programu Phare 75%, Euro udział własny 25 gminy Lubomierz i Lwówek Śląski - w realizacji termin realizacji br. 4.Modernizacja pompowni wody w Lwówku Śląskim /b. Płakowice/ na potrzeby budowy wodociągu Bielanka - Pieszków wartość , zakończenie inwestycji br. 5.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mojesz - wartość , zakończenie zadania br. 6.Budowa kotłowni gazowych - Przedszkole nr l wartość /dotacja z WFOŚiGW , termin realizacji br. Budynek przy ul. Jaśkiewicza 24 wartość dotacja WFOŚiGW , termin realizacji br. 7.Remont Szkoły Podstawowej w Niwnicach wartość w tym środki Banku Światowego , udział własny , termin realizacji br. 8.Budowa oświetlenia drogowego w Rakowicach Wielkich wartość , termin realizacji br. 9.Remont dachu Ratusza wartość kosztorysowa dotacja z Ministerstwa Kultury , termin realizacji Budowa wodociągu w miejscowości Radomiłowice wartość kosztorysowa , termin realizacji 30.ll.br. 11.Przebudowa ul. Malinowskiego - wymiana sieci ciepłowniczej wartość kosztorysowa , termin realizacji br. 12.Przebudowa nawierzchni ul. Malinowskiego - Sienkiewicza wartość kosztorysowa , termin realizacji br. 13.Termomodernizacja Gimnazjum w Lwówku Śląskim wartość kosztorysowa , termin realizacji Zakup i transport tłucznia na drogi wiejskie 1500 ton, wartość , zadanie zrealizowano. 15.Rakowice Wielkie budowa przyłącza wodociągowego do 2 budynków wartość , termin realizacji br. 16.Włodzice Małe budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla 2 budynków wartość , termin realizacji Remont drogi w Kotliskach wartość w tym T.F.O.G.R., udział własny Termin realizacji br. 18.Remont drogi w Żerkowicach wartość w tym T.F.O.G.R., udział własny, termin realizacji br. 19.Pozyskano środki z rezerwy budżetowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 100 tysięcy zł na remonty szkół. 20.Pozyskano środki w wysokości 200 tysięcy zł z Ministerstwa Kultury na remont dachu Ratusza, termin realizacji

15 15 21.Pozyskanie środków od sponsorów w wysokości około 100 tysięcy zł na organizację VII Lwóweckiego Lata Agatowego / imprezy nie finansowano z budżetu gminy/, zadanie wykonano. 22.Gmina i Miasto Lwówek Śląski Zajęła IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przyjazna Gmina" 23.Pozyskanie środków z T.F.O.G.R. w wysokości na wapnowanie gleb. 24.Remont drogi w Niwnicach wartość , termin realizacji br. 25.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu we wsi Radłówka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Radłówka, Niwnice, Gradówek wartość , termin realizacji Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego na budowę hali sportowej w Lwówku Śląskim wartość , zadanie zrealizowano. 27.Opracowanie Studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko budowy hali sportowej w Lwówku Śląskim wartość , zadanie zrealizowano. 28.Wykonanie badań geologicznych pod budowę hali sportowej wartość 2.500, zadanie zrealizowano. 29.Remont dach w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych wartość , termin realizacji br. 30.Wymiana podłóg w Gimnazjum w Lwówku Śląskim wartość w tym dotacja PZU Lwówek Śląski w wysokości 5.000, zadanie wykonano. 31.Rekompensata utraconej trzynastki". Przewodniczący Rady zwrócił uwagę iż; - poborów Burmistrzowi nie podnoszono od początku. - w porównaniu do innych gmin biorąc pod uwagę charakter, wielkość oraz ilość - mieszkańców / małe gminy Jeżów Sudecki, Stara Kamienica / pobory nie są wygórowane, - na szczególną uwagę zasługuje promocja Miasta oraz Lwóweckiego Lata Agatowego w środkach masowego przekazu zwłaszcza w programach 2 i 3 TVP. Radna Teresa Woch przedstawiła wspólny wniosek Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Ochrony Środowiska: Wniosek do projektu uchwały wniesionego przez Przewodniczącego Rady w sprawie ustalenia wysokości poborów Burmistrza. Podwyższyć zaproponowane kwoty; - wynagrodzenia zasadniczego do 4600 zł, - dodatku służbowego do kwoty zł. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie: W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, z czego; - za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, - przeciwko nie głosował nikt, - wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek połączonych Komisji został przyjęty jako poprawka do uchwały. Całość projektu wraz z wniesioną poprawką została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czterech głosach wstrzymujących się jako: U C H W A Ł A Nr XXIV/ 195 /04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości poborów Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

16 16 Ad. pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Burmistrz oświadczył, iż wielu pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań jest jeszcze na urlopie i odpowiedzi byłyby niepełne, w związku z czym zostaną udzielone na piśmie w terminie późniejszym. Chciałby odnieść się dzisiaj do dwóch z nich. W dzisiejszej poczcie przyszły z Zakładu Energetycznego umowy na oświetlenie uliczne. Wyrazili zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez wykorzystanie słupów energetycznych. Zakład Obsługi Oświaty dopiero otrzymał od szkół pełne harmonogramy zajęć. Na dzień dzisiejszy sprawa harmonogramu dowozów nie jest rozstrzygnięta do końca. Tabele rozkładów są w opracowaniu. Przewodniczący Rady poprosił, aby gotowy plan dowozu został rozplakatowany, tak aby w pierwszym dniu szkoły nie było corocznych kłopotów. Pan Radny Kłosowski stwierdził, iż na początku roku nie da się jeszcze dobrze zgrać planu dowozów ze względu na liczne korekty planów zajęć w poszczególnych szkołach. W czasie pierwszego tygodnia potrzebna jest tu pewna elastyczność. Radny Tomasz Przybyło poprosił o szybką odpowiedź - konkretną i aby nie mijała się z prawdą w sprawie powołania osoby pełniącej w Szkole w Zbylutowie obowiązki Dyrektora. Ta sprawa budzi wśród nauczycieli wiele wątpliwości, trzeba je wyjaśnić aby obecna sytuacja nie wpłynęła na pracę szkoły. Druga sprawa to wieża, tam jest naprawdę duże zagrożenie. Burmistrz wyjaśnił,iż do pełnienia obowiązków Dyrektora po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego z premedytacją wyznaczył osobę spoza środowiska. Ta szkoła biorąc pod uwagę całość oświaty gminnej osiągała jedne z gorszych, jeśli nie najgorsze wyniki. Próba wymuszenia na Dyrektorze większej aktywności spowodowała, że Pan Dyrektor zrezygnował ze swojej funkcji. Burmistrz stwierdził, iż uznał,że osoba z zewnątrz będzie miała większą możliwość oddziaływania na to środowisko a tym samym wpłynie na większą aktywność grona pedagogicznego. Osoba powołana ma bardzo pozytywne opinie ze swojej pracy. Burmistrz uznał, iż przez rok czasu ma szanse się sprawdzić- a za rok - w konkursie okaże się czy zostanie wybrana ta Pani czy też inny nauczyciel. Ad pkt 9 Przewodniczący Rady w nawiązaniu do sprawy poprzedniej odczytał pismo Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dot. powołania osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły. Zarzucono w nim złamanie przez Burmistrza statutu szkoły, zgodnie z którym - w zaistniałej sytuacji do czasu przeprowadzenia konkursu, obowiązki Dyrektora powinny być powierzone czynnemu nauczycielowi tej szkoły. Osoba powinna otrzymać pozytywną opinię Rady Szkoły i Rady Rodziców. Osoba powołana, nie została przedstawiona obu radom. Autorzy pisma zaapelowali o powołanie Dyrektora zgodnie ze Statutem Szkoły. Burmistrz dodał, iż do pełnienia obowiązków dyrektora została skierowana do tej szkoły Pani Marta Kobza. Grono Pedagogiczne zostało wcześniej powiadomione o jej przybyciu z zastępcą Burmistrza. Na spotkanie przyszedł Pan Dyrektor i Pani Kierownik Filii we Włodzicach. Nikt inny się nie zgłosił.

17 17 Radna Zuzanna Górska - od 1 września wchodzą nowe przepisy dot. oświaty. Prosi o sprawdzenie czy statuty szkół są zgodnie z ustawą, czy nie ma w nich prawa, których ustawa nie przewiduje, należy dokonać zmian statut. Wydaje się, iż zacytowany zapis statutu jest zbyt daleko idący w stosunku do ustawy. Radny Tomasz Przybyło. Nie wie jak było z tym spotkaniem. Zacytował art. 36 ustawy, który mówi że organ powierza obowiązki po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna twierdzi, iż tej opinii nie było. Radna Górska ad vocem nie chodzi o ten zapis, ale o to, kto ma pierwszeństwo przy propozycjach. Radna Sielewicz stwierdziła, iż powołanie Dyrektora z zewnątrz sprzyja rozwojowi szkoły. Jako przykład podała Niwnice. Stwierdziła, iż jest za tym aby zmieniać ludzi, którzy nic nie robią na swoim stanowisku. Radny Krzysztof Buszewicz trzeba porównać statut szkoły z aktem wyższego rzędu. Jeżeli w statucie szkoły są zapisy niezgodne z tym aktem to jest on wadliwy. Radny Marek Bialic powiedział, że statuty są akceptowane przez Radę Gminy. Zastępca Burmistrza - przy kłopotach z placówką niezbędne jest odświeżenie krwi. Rady wydają opinie ale decyzja i tak należy do Burmistrza. Jest tu malutkie uchybienie ale rozwiązanie jest najlepsze. Źle jeśli nie ma żadnych zmian. Radny Krzysztof Buszewicz cały czas intryguje zapis w statucie, który wyraża pierwszeństwo dla pracowników tej placówki w pełnieniu funkcji kierowniczych. Jest to bzdura. Burmistrz stwierdził, iż przyjął wniosek Pani Radnej Górskiej w sprawie sprawdzenia Statutów Szkół i jeśli będą tam zapisy nie mieszczące się w ustawie o systemie oświaty będą weryfikowane. Statuty zostaną przekazane informacyjnie Radzie. Następnie Przewodniczący w imieniu Dyrektora ZBGKiM przekazał informację o tym, że w miesiącach jesiennych będzie prowadzony zbiór odpadów wysokogabarytowych. Preliminarz będzie podany w późniejszym terminie. Następnie Przewodniczący poinformował o dożynkach gminnych, które odbędą się w niedzielę 5 września w Rakowicach Wielkich. Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad dziękując wszystkim za przybycie. Protokołowała; Ewa Korczyńska

18

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji.

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji. Protokół nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r.

PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r. PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.10 i trwało do godz. 10.30. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/ 05

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/ 05 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/ 05 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 21 kwietnia 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz. 12 15 15 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

główny specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy. Poinformował, że projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostwo. Posiadamy dokument

główny specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy. Poinformował, że projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostwo. Posiadamy dokument PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 10 lutego 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r.

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo