WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Warszawa, 25 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I Pan Marcin Uchman Wójt Gminy Cegłów Urząd Gminy Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki Cegłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 2.,. oraz.. inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili 3 kontrolę w Urzędzie Gminy Cegłów, z siedzibą w Cegłowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2. Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 27 lipca 2017 r., a także zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 29 maja 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne. 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.). 3 Kontrola przeprowadzona od 16 sierpnia do 1 września 2017 r. 1

2 I. Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Cegłów wydał dziewiętnaście zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, dwa zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, pięć decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz trzy decyzje zmieniające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Badaniu poddano wszystkie zezwolenia 4 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wszystkie zezwolenia 5 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, dwie decyzje 6 stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wszystkie decyzje 7 zmieniające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W kontrolowanym okresie nie wydawano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polegała na organizacji przyjęć oraz zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, a także decyzji cofających wydane zezwolenia i odmawiających udzielenia zezwolenia. Wszystkie poddane badaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano zgodnie z właściwością miejscową organu, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, a także na czas oznaczony zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 i 9 oraz art ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8. Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży poprzedziło uzyskanie wyrażonych w formie postanowień pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Cegłowie (dalej GKRPAiPN). W Gminie Cegłów przestrzegano ustalonego w uchwałach Rady Gminy Cegłów limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. 4 Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/2017, P/II/4/2017, B/II/5/2017, C/II/6/2017 oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/2017, P/I/222/2016, P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/2016, P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/ Dotyczy zezwoleń oznaczonych: A/J/1/2016, A/J/2/ Dotyczy decyzji oznaczonych: AO , AO Dotyczy decyzji oznaczonych: AO , AO , AO Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.). 2

3 Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane zostały po zaistnieniu przesłanki uzasadniającej takie działanie, określonej w art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Decyzje w sprawie zmiany zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawano z powodu zmiany adresu siedziby przedsiębiorcy. Wszystkie poddane badaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, a także decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje w sprawie zmiany zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art kpa 9 oraz wydane zostały z zachowaniem terminu określonego w art. 35 kpa. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na podstawie niekompletnych wniosków, w których: nie wskazano numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dotyczy siedmiu poddanych kontroli zezwoleń 10, do wniosku nie dołączono dokumentu potwierdzającego tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych dotyczy poddanego kontroli zezwolenia 11, do wniosku nie dołączono dokumentu potwierdzającego tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych na okres dwóch dni obowiązywania zezwolenia 12 dotyczy trzech poddanych kontroli zezwoleń 13, 9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Od dnia 27 czerwca 2017 r. obowiązuje tekst jednolity ustawy opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/2017, P/II/4/2017, B/II/5/2017, C/II/6/2017 oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonego: P/I/222/ Dotyczy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonego: P/I/222/2016. W aktach sprawy znajduje się oświadczenie wnioskodawcy, iż jest on ustawowym spadkobiercą., właściciela działki, na której znajduje się sklep spożywczoprzemysłowy w Cegłowie oraz postanowienie o nabyciu spadku z dnia. r., które informuje o nabyciu przez wnioskodawcę spadku 1/3 części. Do akt sprawy dołączono także Umowę użyczenia z dnia r. zawartą pomiędzy.. (właścicielem działki, nie wnioskodawcą) a. Z dołączonych akt nie wynika, iż Pan posiada tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 3

4 do wniosku nie dołączono decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 14, zgodnej z adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych określonym we wniosku przez stronę dotyczy trzech poddanych kontroli zezwoleń 15. Obowiązek podania we wniosku powyższych danych oraz dołączenia ww. dokumentów wynika z regulacji prawnych zawartych w art. 18 ust. 5 pkt 3 oraz ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art kpa, który nakłada obowiązek wzywania wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 2. Nieprzestrzeganie w toku prowadzonych postępowań wybranych przepisów kpa, poprzez: brak w aktach, w przypadku wszystkich poddanych kontroli postępowań dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, dowodu powiadomienia stron o zwróceniu się do GKRPAiPN o zajęcie stanowiska. Wójt Gminy Cegłów wyjaśnił, iż cyt.: Informowanie pisemnie przedsiębiorców o przekazaniu wniosków do GKRPA celem ich zaopiniowania zostało wprowadzone w trakcie 2017 r., po uczestnictwie w szkoleniu przez pracownika zajmującego się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak również brak w aktach, w przypadku trzynastu postępowań dotyczących wydania zezwoleń 16 na sprzedaż napojów alkoholowych, dowodu wystąpienia organu do GKRPAiPN o wydanie opinii o zgodności 12 W aktach sprawy znajduje się umowa najmu zawarta w dniu r. na czas określony tj.: od dnia r. do dnia r. Natomiast zezwolenia wydano w dniu r. na czas oznaczony od dnia r. do dnia r. 13 Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/ Ustawa z dnia 25 sierpnia z 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm). 15 oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/2017. W aktach sprawy znajduje się decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim wydana w dniu r. zatwierdzająca zakład: Sklep spożywczo-przemysłowy znajdujący się w Piasecznie 39, Cegłów. Natomiast zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca wskazuje adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych: Piaseczno 39a, Cegłów. Zgodnie z systemem informacji przestrzennej nieruchomości Piaseczno 39, Cegłów oraz Piaseczno 39a, Cegłów stanowią dwa odrębne budynki. 16 Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/2017 oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonych: P/I/222/2016, P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/2016, P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/

5 lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaniechaniem powyższym naruszono regulacje art kpa w związku z art kpa, zgodnie z którymi organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę w formie pisemnej oraz art. 39 kpa, stanowiącego, że organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem, brak w aktach, w przypadku dwóch postanowień 17 GKRPAiPN, daty doręczenia tych postanowień stronom postępowania w związku z wydaniem czterech zezwoleń 18 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wójt Gminy Cegłów wyjaśnił, iż cyt.: Strony były powiadamiane o wydanych postanowieniach GKRPA. Otrzymywały również swoje egzemplarze postanowień, jednak nie kwitowały odbioru podpisem. Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w art. 39 i 46 1 kpa, stanowiące, że cyt.: Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem ( ), zaś cyt.: Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, niewskazanie w podstawie prawnej, w przypadku wszystkich poddanych kontroli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz postanowieniach GKRPAiPN, aktu prawa miejscowego 19 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Cegłów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Wójt Gminy Cegłów wyjaśnił, iż cyt.: ( ) nie przywołano uchwały dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jednak było to skrupulatnie weryfikowane przez komisję oraz pracownika merytorycznego, aby liczba punktów była zgodna z zapisami przedmiotowej uchwały i stanowionym prawem miejscowym. Działaniem takim nie zapewniono stronom postępowań dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należytej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa, 17 Dotyczy postanowień GKRPAiPN oznaczonych: FP , FP oznaczonych: P/I/222/2016, P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/ Uchwała NR XV/72/08 Rady Gminy Cegłów z dnia r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr IV/25/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Cegłów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 5

6 brak w aktach, w przypadku trzech postępowań, dotyczących wydania zezwoleń 20 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dowodu poinformowania pełnomocnika strony, wskazanego we wniosku, o wydanych zezwoleniach. Powyższym działaniem naruszono regulacje art i art. 39 kpa, które stanowią, iż jeśli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem, wskazanie w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu prawnym decyzji 21 stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych art. 12 oraz art. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas gdy podstawą wygaśnięcia zezwolenia był art. 18 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy. Działaniem takim przywołano przepisy, które nie stanowią podstawy jej wydania, czym nie zapewniono stronie postępowania należytej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia, niewezwanie, w przypadku postępowania dotyczącego wydania decyzji 22 stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, do usunięcia braków formalnych wniosku w zakresie podpisania go zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS). W przedmiotowym postępowaniu wniosek oraz odbiór decyzji podpisał jednoosobowo Prezes Zarządu, podczas gdy zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS 23 obowiązującym na dzień złożenia poszczególnych wniosków do reprezentacji podmiotu uprawnieni byli dwaj członkowie zarządu. Obowiązek podpisania wniosku wynika z regulacji zawartych w art kpa, zgodnie z którym cyt.: Podanie wniesione pisemnie ( ) powinno być podpisane przez wnoszącego ( ). Pomimo występującego braku formalnego organ nie zastosował trybu określonego w art kpa. 20 oznaczonych: P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/ Dotyczy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonej AO Dotyczy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonej AO Na podstawie danych zawartych w dokumencie KRS, aktualnego na czas złożenia wniosku, organem uprawnionym do reprezentacji Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Cegłowie byli dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik, gdzie w skład organu wchodzą prezes zarządu Pan i członek zarządu Pani.., natomiast pełnomocnicy nie zostali ustaleni. 6

7 3. Nieproporcjonalne wniesienie opłaty za korzystanie z trzech zezwoleń 24 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a mianowicie: - opłata za korzystanie z ww. zezwoleń została wniesiona w kwocie 1 587,95 zł, zamiast w kwocie 1 730,00 zł, co w konsekwencji spowodowało zaniżenie opłaty o 142,05 zł 25. Powyższym działaniem naruszono regulacje zawarte w art ust. 1, 5 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi cyt.: ( ) gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( ) W roku nabycia zezwolenia ( ) opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 4. W przypadku postępowania skutkującego wydaniem decyzji 26 stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w sentencji decyzji nie określono daty wygaśnięcia zezwolenia. W uzasadnieniu decyzji przywołano datę likwidacji punktu sprzedaży wskazaną we wniosku tj. 28 marca 2017 r. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia z uwagi na zaistnienie ustawowych przesłanek są aktami deklaratoryjnymi, potwierdzającymi zaistnienie określonego zdarzenia, skutkującego wygaśnięciem zezwolenia, zatem winny wskazywać jego datę. 5. Przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) informacji o wydaniu dziewiętnastu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz dwóch decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z naruszeniem terminu określonego w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 27, a mianowicie: 24 oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/ Zgodnie z przyjętą przez organ metodą dniową liczeni opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 26 Dotyczy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonej AO Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 44 ust. 3 i 1 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. 7

8 informację o wydaniu trzech zezwoleń 28 przekazano po upływie ponad miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji, informację o wydaniu trzech zezwoleń 29 przekazano po upływie ponad ośmiu miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, informację o wydaniu trzech zezwoleń 30 przekazano po upływie piętnastu dni od daty uprawomocnienia się decyzji, informację o wydaniu decyzji 31 stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia przekazano po upływie dwóch dni od daty uprawomocnienia się decyzji, informację o wydaniu decyzji 32 stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia przekazano po upływie ponad sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, informację o wydaniu dziesięciu zezwoleń 33 przekazano przed datą uprawomocnienia się decyzji, informacje o wydaniu dziesięciu zezwoleń 34 przekazano z błędną datą uprawomocnienia się decyzji. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. 28 oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/ oznaczonych: P/I/223/2017, B/I/97/2017, C/I/95/ Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/ Dotyczy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonej AO Dotyczy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonej AO oznaczonych: P/I/222/2016, P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/2016, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/4/2017, B/II/5/2017, C/II/6/ oznaczonych: P/I/222/2016, P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/2016, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/4/2017, B/II/5/2017, C/II/6/

9 Ponadto ustalono, że: w przypadku postępowania skutkującego wydaniem zezwolenia 35 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zezwolenie zostało wydane niezgodnie z wnioskiem strony, tj.: cyt.: na sprzedaż napojów alkoholowych ( ) w miejscu sprzedaży ( ), podczas gdy strona postępowania złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; niewłaściwie oznaczono strony postępowania, w przypadku dziewięciu postępowań dotyczących wydania zezwoleń 36 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydając ww. zezwolenia na osoby fizyczne uprawnione jedynie do reprezentowania podmiotu, których zezwolenie dotyczyło; brak w aktach, w przypadku szesnastu postępowań dotyczących wydania zezwoleń 37 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, daty wpływu postanowień GKRPAiPN do organu zezwalającego. Wójt Gminy Cegłów wyjaśnił, że cyt.: Postanowienia GKRPAiPN są przekazywane zaraz po posiedzeniu komisji bezpośrednio pracownikowi zajmującemu się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu. GKRPAiPN nie stosowała odrębnych pism przekazujących opinie w formie postanowień Wójtowi Gminy Cegłów. Zaniechaniem takim naruszono regulację zawartą w 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej 38, zgodnie z którą cyt.: Po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie, przy czym stosownie do 7 pkt 6 powyższego rozporządzenia odcisk pieczęci lub nadruk umieszczany na przesyłkach wpływających na nośniku papierowym, powinien zawierać m.in. datę wpływu; 35 Dotyczy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonego: C/I/9/ oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/2017, P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/ Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: P/II/1/2017, B/II/2/2017, C/II/3/2017 oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/2017, P/I/222/2016, P/I/220/2016, B/I/95/2016, C/I/93/2016, P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/2016, P/I/221/2016, B/I/96/2016, C/I/94/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.). 9

10 w oznaczeniu GKRPAiPN, w przypadku wszystkich poddanych kontroli postanowień oraz w przypadku trzech zezwoleń 39 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przywołano nazwę niezgodną z jej faktycznym brzmieniem. Do dnia 31 stycznia 2017 r. oznaczenie GKRPAiPN, zgodnie z zarządzeniami 40 wydanymi przez Wójta Gminy Cegłów, brzmiało: cyt.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast z dniem 1 lutego 2017 r. oznaczenie GKRPAiPN, na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Cegłów zarządzenia 41, otrzymało brzmienie: cyt.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wójt Gminy Cegłów wyjaśnił, iż cyt.: Wpisano błędną nazwę komisji w wymienionych postanowieniach i zezwoleniach z 2016 r. omyłkowo i prawdopodobnie zostało to powielone w kolejnej dokumentacji, jednak zostało to skorygowane i używana jest właściwa nazwa komisji ; brak w aktach sprawy, w przypadku trzech postępowań dotyczących wydania zezwoleń 42 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dowodu wniesienia opłaty skarbowej za przedłożone przez wnioskodawcę pełnomocnictwo. Działaniem takim naruszono uregulowania wynikające z art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej 43. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii, powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, w wysokości określonej w części IV załącznika do ww. ustawy; w przypadku dwóch postępowań dotyczących wydania zezwoleń 44 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w pouczeniu wydanych zezwoleń wskazano niewłaściwy organ, za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie od decyzji. Działaniem takim naruszono 39 oznaczonych: P/I/223/2016, B/I/97/2016, C/I/95/ Zarządzenie Wójta Gminy Cegłów nr 105/W/2006 z dnia r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 323/W/2014 z dnia r w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 39/W/2015 z dnia r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 41 Zarządzenie Wójta Gminy Cegłów nr 271/W/2017 z dnia r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustalenia regulaminu komisji. 42 oznaczonych: P/I/7/2017, B/I/8/2017, C/I/9/ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm). 44 Dotyczy zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oznaczonych: A/J/1/2016, A/J/2/

11 regulacje art kpa, który wskazuje, że odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Ponadto ustalono, iż udostępniony w Urzędzie Gminy Cegłów formularz wniosku: o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie był dostosowany do wymagań określonych w art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. nie nakładał na przedsiębiorców obowiązku podania numeru w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) 45 ; o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych nie był dostosowany do wymagań określonych w art. 18 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. nie nakładał na przedsiębiorców obowiązku podania danych pełnomocników w przypadku ich ustanowienia, numeru w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także przedmiotu działalności gospodarczej. Jednocześnie formularz wskazywał, iż do wniosku należy dołączyć: zgodę władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych oraz plan umieszczenia punktu napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic sytuacyjny terenu), podpisany przez organizatora czym naruszono czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 46, zgonie z którym Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia (...) działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów (...) nieprzewidzianych przepisami prawa. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r. wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz 18 1 należy do zadań własnych gminy odstąpiono od dokonania oceny 45 Wymóg obowiązujący od 19 maja 2016 r. 46 Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 31 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), zgodnie którym cyt.: Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów. 11

12 w zakresie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. II. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej W okresie poddanym kontroli przyjęto 262 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym okresie składania wniosków, tj. od 1 do 29 lutego 2016 r., przyjęto 152 wnioski, a w drugim okresie, tj. od 1 do 31 sierpnia 2016 r. 110 wniosków, na podstawie których Wójt Gminy Cegłów wydał 262 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Kontroli poddano czterdzieści spraw po dwadzieścia z każdego okresu rozliczeniowego 47. Wszystkie poddane kontroli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 48 oraz w terminach wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 49. Faktury VAT stanowiące załączniki do podań dokumentowały zakup oleju napędowego dokonany stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy, tj. w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wszystkie dołączone do wniosków faktury VAT opatrzone były adnotacją o treści przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego oraz podpisem upoważnionego pracownika, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. 47 Dotyczy 20 decyzji z pierwszej tury 2016 r. oznaczonych: AKC0008/F/023300/2016-0, AKC000189/F/023299/2016-0, AKC000137/F/023363/2016-0, AKC000257/F/023419/2016-0, AKC000241/F/023403/2016-0, AKC000261/F/023428/2016-0, AKC000092/F/023353/2016-0, AKC000203/F/023284/2016-0, AKC000071/F/023603/2016-0, AKC000129/F/023359/2016-0, AKC000025/F/023318/2016-0, AKC000204/F/023339/2016-0, AKC000031/F/023290/2016-0, AKC000059/F/023356/2016-0, AKC000256/F/023418/2016-0, AKC000232/F/023394/2016-0, AKC000273/F/023437/2016-0, AKC000105/F/023360/2016-0, AKC000062/F/023329/2016-0, AKC000101/F/023330/ oraz 20 decyzji z drugiej tury 2016 r. oznaczonych: AKC000315/F/024224/2016-0, AKC000300/F/024213/2016-0, AKC000312/F/024238/2016-0, AKC000303/F/024160/2016-0, AKC000292/F/024205/2016-0, AKC000261/F/024136/2016-0, AKC000092/F/024196/2016-0, AKC000203/F/024134/2016-0, AKC000071/F/024197/2016-0, AKC000129/F/024210/2016-0, AKC000025/F/024199/ AKC000204/F/024191/2016-0, AKC000031/F/024157/2016-0, AKC000059/F/024228/2016-0, AKC000256/F/024235/2016-0, AKC000232/F/024150/2016-0, AKC000273/F/024146/2016-0, AKC000290/F/024221/2016-1, AKC000062/F/024229/2016-0, AKC000101/F/024151/ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789). 49 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015, poz. 1340). 12

13 Badane decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego wydano z zachowaniem właściwości miejscowej organu, określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego i opatrzono podpisem Wójta Gminy Cegłów. Decyzje zawierały elementy, o których mowa w art kpa oraz zostały wydane w terminie przewidzianym w art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. We wszystkich poddanych kontroli decyzjach limit zwrotu podatku akcyzowego ustalono zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, a kwotę zwrotu podatku ustalono zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto we wszystkich decyzjach wskazywano część limitu pozostałą do wykorzystania, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy. W badanym okresie, na podstawie złożonych wniosków o przekazanie dotacji, Gmina Cegłów otrzymała dotację w łącznej kwocie zł, z której wykorzystano na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, a zł na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem i wypłacaniem tych zwrotów. W poddanych kontroli sprawach wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zostały dokonane w terminach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w gotówce lub przelewami bankowymi na indywidualne rachunki wskazane przez producentów rolnych w dniach 28 kwietnia i 27 października 2016 r. Wnioski gminy o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego były kompletne i zostały złożone w terminach określonych w 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej 50. Okresowe i roczne sprawozdania rzeczowo-finansowe oraz rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zostały sporządzone na formularzach zgodnych z załącznikami nr 1 4 do rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych 51 Wójt Gminy Cegłów podał do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 10 marca 2017 r. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Niewłaściwe określenie ilości zakupionego oleju napędowego w 5 decyzjach z pierwszej tury 2016 r. 52, oraz w 2 decyzjach z drugiej tury z 2016 r 53. W uzasadnieniach decyzji z I tury 50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). 51 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). 13

14 wpisano, odpowiednio, że producent zakupił 270,504 l oleju napędowego (dalej ON), 102,400 l ON, 139,770 l ON, 575,250 l ON oraz 493,730 l ON, podczas gdy z załączonych do wniosków faktur VAT wynikał zakup, odpowiednio: 268,500 l ON, 102,630 l ON, 141,770 l ON, 527,250 l ON oraz 493,739 l ON. W uzasadnieniach decyzji z drugiej tury wpisano, odpowiednio, że producent zakupił 249,820 l ON oraz 501,430 l ON, podczas gdy z załączonych do wniosków faktur VAT wynikał zakup, odpowiednio, 272,450 l ON oraz 501,440 l ON. Nieprawidłowość nie miała wpływu na wysokość obliczonego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, jednakże w 6 przypadkach miała wpływ na kwotę wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego, którego dokonano co prawda do wysokości przysługującego producentowi rolnemu rocznego limitu, ale w 4 przypadkach wnioskodawcom zaniżono kwotę wypłaconego zwrotu 54 oraz w 2 przypadkach wnioskodawcom zawyżono kwotę wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego Przyjęcie niekompletnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie zawierających Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) wnioskodawcy dotyczy 8 wniosków z I tury 56 oraz 4 wniosków z II tury 57. Powyższe dane wnioskodawcy powinni odnotowywać na wnioskach zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art kpa, który nakłada obowiązek wzywania wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 52 Dotyczy decyzji oznaczonych: AKC000189/F/023299/2016-0, AKC000203/F/023284/2016-0, AKC000129/F/023359/2016-0, AKC000031/F/023290/ oraz AKC000105/F/023360/ Dotyczy decyzji oznaczonych: AKC000071/F/024197/ oraz AKC000129/F/024210/ Dotyczy 2 wniosków z I tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000203/F/023284/ oraz AKC000129/F/023359/ (zaniżono kwotę odpowiednio o: 0,23 zł oraz 2zł) a także dotyczy 2 wniosków z II tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000071/F/024196/ oraz AKC000129/F/024210/ (zaniżono kwotę wypłaty odpowiednio o: 22,63 zł oraz 0,01 zł). 55 Dotyczy 2 wniosków z I tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000189/F/023299/ oraz AKC000031/F/023290/ (zawyżono kwotę odpowiednio o: 2 zł oraz 48 zł). 56 Dotyczy wniosków z I tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000081/F/023300/2016-0, AKC000241/F/023403/2016-0, AKC000261/F/023428/2016-0, AKC000129/F/023359/2016-0, AKC000025/F/023318/2016-0, AKC000031/F/023290/2016-0, AKC000059/F/023356/2016-0, oraz AKC000101/F/023330/ Dotyczy wniosków z II tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000261/F/024136/2016-0, AKC000031/F/024157/2016-0, AKC000059/F/024228/ oraz AKC000101/F/024151/

15 3. Nieprawidłowe określenie we wniosku gminy o przekazanie dotacji celowej złożonym za okres od 1 do 31 sierpnia 2016 r. łącznej kwoty limitu zwrotu podatku do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski w ramach rocznego limitu (wskazano ,73 zł zamiast ,66 zł). Powyższe wynikało z nieprawidłowego wyliczenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w pierwszej turze 2016 r. dla tych wnioskodawców, którzy ponownie złożyli wnioski w drugiej turze 2016 r. 4. Nieprawidłowe określenie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego za okres od 1 do 31 października 2016 r. kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie (wskazano ,10 zł zamiast ,17 zł), a w konsekwencji wskazanie błędnej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu (65 642,73 zł zamiast na ,66zł); drugi z ww. błędów przeniesiono do rozliczenia dotacji za okres od 1 do 31 października 2016 r. 5. Nieprawidłowe określenie w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym łącznej powierzchni użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych (wskazano 1 844,123 ha zamiast 1 860,9306 ha), a w konsekwencji łącznej kwoty rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego (wskazano ,58 zł zamiast ,03zł); drugi z ww. błędów przeniesiono do rocznego rozliczenia dotacji. Popełnione błędy w dokumentacji związanej z pozyskaniem i rozliczeniem dotacji nie miały wpływu na wysokość otrzymanej dotacji oraz wypłaconego producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 6. Nieterminowe przekazanie Wojewodzie rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku. Zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej, cyt.: Wójt ( ) przekazuje właściwemu wojewodzie: ( ) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo -finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku w terminie do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie i rozliczenie za 2016 r. zostało przesłane do Wojewody 16 stycznia 2017 r. 15

16 Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono: 1. Brak w czterech decyzjach z pierwszej tury 58 oraz dziesięciu decyzjach z drugiej tury 2016 r. 59 rozstrzygnięcia o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego w wysokości przekraczającej roczny limit, a wynikającej z załączonych faktur VAT; jedynie w uzasadnieniu decyzji wyjaśniano przesłanki przyznania niższej kwoty zwrotu niż wynikająca z zakupionej ilości oleju napędowego. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, który stanowi, że cyt.: Wójt ( ) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta w drodze decyzji, zwrot podatku oraz art kpa, zgodnie z którym cyt.: Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Należy wskazać, że organ prowadzący postępowanie powinien zająć stanowisko wobec całego materiału procesowego zgromadzonego w sprawie 60. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy ze złożonych dokumentów wynika zwrot podatku w wysokości przekraczającej roczny limit, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego organ powinien rozstrzygnąć co do części przekraczającej limit i odmówić zwrotu w tym zakresie, a przesłanki odmowy określić w uzasadnieniu decyzji. 2. Złożenie nieczytelnego podpisu pod rocznymi i okresowymi sprawozdaniami rzeczowo -finansowymi oraz rozliczeniami dotacji. Istotą czytelnego podpisu jest możliwość identyfikacji osoby, która go złożyła. Przyjmuje się, że czytelny podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego 61. Zgodnie z wzorami okresowych rozliczeń dotacji celowej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, stanowiącymi załączniki nr 1 4 do rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej, nadesłane do wojewody dokumenty powinny zostać opatrzone pieczęcią i czytelnym podpisem wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 58 Dotyczy decyzji oznaczonych: AKC000081/F/023300/2016-0, AKC000189/F/023299/2016-0, AKC000137/F/023363/ oraz AKC000241/F/023428/ Dotyczy decyzji oznaczonych: AKC000315/F/024224/2016-0, AKC000300/F/024213/2016-0, AKC000292/F/024205/2016-0, AKC000261/F/024136/2016-0, AKC000071/F/024197/2016-0, AKC000129/F/024210/2016-0, AKC000031/F/024157/2016-0, AKC000059/F/024228/2016-0, AKC000273/F/024146/ oraz AKC000101/F/024151/ A Wróbel, Komentarz do art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex/el Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 lutego 2010 r., sygn. III SA/Wa 1657/09. 16

17 3. Korekta danych we wniosku producenta rolnego, której dokonano w oświadczeniu o powierzchni użytków rolnych 62 bez podpisu lub parafy. Wskazać należy, że nanoszenie zmian w treści wniosku producenta rolnego powinno być dokonane w sposób czytelny, poprzez skreślenie niepoprawnej treści, tak aby pierwotny zapis pozostał czytelny, a obok korekty należy wpisać treść poprawną wraz z podpisem lub parafą wnioskodawcy, który składa wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art ustawy Kodeks karny Ponadto w jednym wniosku z I tury oraz w jednym wniosku z II tury błędnie wpisano liczbę załączników na pierwszej stronie wniosku 64, a także we wniosku z II tury błędnie wpisano numer jednej z faktur dołączonych do wniosku 65. Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Zasadniczy wpływ na powyższą ocenę miał fakt zachowania właściwości miejscowej organu, weryfikacji kompletności i zgodności opisanych we wnioskach załączników z dołączonymi dokumentami oraz terminowości składania wniosków przez producentów rolnych. Na ocenę wpłynęła także kompletność i terminowość wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, kompletność i terminowość składania wniosków o przekazanie dotacji, terminowość realizacji wypłat zwrotu podatku producentom rolnym, a także terminowość podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono: brak weryfikacji kompletności wniosków producentów rolnych, kwoty zwrotu podatku wypłacono w zawyżonej bądź zaniżonej wysokości, dane zawarte w rozstrzygnięciu decyzji nie odpowiadały stanowi faktycznemu wynikającemu ze złożonych wniosków, niekompletne sprawozdania rzeczowo -finansowe i rozliczenia dotacji, nieterminowe przekazanie rocznego sprawozdania rzeczowo -finansowego oraz rocznego rozliczenia dotacji wojewodzie, niepoprawne dane we wnioskach gminy o przekazanie dotacji, jak również w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym i rozliczeniu 62 Dotyczy wniosku z I tury zakończonego wydaniem decyzji oznaczonej AKC000241/F/023403/ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204). 64 Dotyczy wniosku z I tury zakończonego wydaniem decyzji oznaczonej AKC000273/F/023437/2016-0, oraz wniosków z II tury zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych: AKC000261/F/023136/2016-0, oraz AKC000273/F/024146/ Dotyczy wniosku z I tury zakończonego wydaniem decyzji oznaczonej AKC000261/F/024136/

18 dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, a także inne uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Prawidłowego określania w decyzjach w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ilości zakupionego przez producentów rolnych oleju napędowego, zgodnie z dołączonymi do wniosków fakturami VAT. 2. Weryfikacji kompletności składanych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz załączników, w tym w szczególności w zakresie określania NIP, oraz liczby i numerów dołączonych do wniosku faktur VAT, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego oraz w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 3. Rzetelnego sporządzania wniosków o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz rozliczeń i sprawozdań rzeczowofinansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z 2 ust. 1 i 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej. 4. Terminowego przekazywania wojewodzie rozliczeń oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej. Ponadto zwracam uwagę na konieczność: określania w rozstrzygnięciach decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego w przypadkach, gdy ze zgromadzonych w postępowaniu dowodów wynika taka konieczność informacji o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego ponad roczny limit, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego oraz art kpa, zamieszczania na sprawozdaniach rzeczowo-finansowych czytelnego podpisu osoby upoważnionej do jego złożenia, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach nr 1 4 do rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej, weryfikacji prawidłowości dokonanych zmian w treści wniosku o zwrot podatku akcyzowego, tak aby były dokonane w sposób czytelny wraz z podpisem lub parafą wnioskodawcy. 18

19 Natomiast zgodnie art a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r. wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz 18 1 należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Bogusław Krupa Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli 19

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.2.2016 Pan Włodzimierz Załęski Wójt Gminy Płoniawy-Bramura Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 30 grudnia 2016 r. WK-I.431.4.5.2016 Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.3.2015 Pan Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05 850 Ożarów Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2017 Pan Stefan Prusik Wójt Gminy Lelis Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.1.2015 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.11.1.2016 Pan Waldemar Sabak Wójt Gminy Górzno Urząd Gminy Górzno Górzno 131 08-404 Górzno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 marca 2017 r. WK-I.431.4.13.2016 Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów Urząd Gminy w Platerowie ul. 3 Maja 5 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna Warszawa, 20 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.1.2016 Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 12 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.29.2018 (WK-I.431.1.35.2018) Pan Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.7.2016 Pan Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.58.2017 Pan Ireneusz Gumkowski Wójt Gminy Stary Lubotyń Urząd Gminy Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07 303 Stary Lubotyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 09 marca 2017 r. WK-I.431.4.4.2016 Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.27.2017 Pan Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.14.2016 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.4.2015 Pan Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka Letnisko Urząd Gminy w Garbatce Letnisko ul. Skrzyńskich 1 26 930 Garbatka Letnisko WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 Warszawa, 29 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.8.2018 (WK-I.431.1.2.2018) Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2016 Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.32.2018 (WK-I.431.1.7.2018) Warszawa, 9 października 2018 r. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2014 Pan Sylwester Edwin Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 05 140 Serock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.2.2015 Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada 2 05-820 Piastów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.36.2016 Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.22.2016 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.5.2016 Pan Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2018 (WK-I.431.4.5.2018) Pan Tadeusz Okulus Wójt Gminy Miedzna Urząd Gminy Miedzna ul. 11 Listopada 4 07-106 Miedzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.2.2015 Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.17.2017 Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Urząd Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska 38 06 232 Czerwonka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 09 marca 2017 r. WK-I.431.4.8.2016 Pan Sylwester Puchała Wójt Gminy Prażmów Urząd Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2016 Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 22 lipca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.7.2015 Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 15 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2017 Pan Sławomir Stanisław Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2018 Pan Wójt Gminy Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie Zakrzew 51 26-652 Zakrzew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.7.2014 Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.6.2016 Pan Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.24.2016 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.18.2016 Pan Andrzej Lipka Wójt Gminy Sarnaki Urząd Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.1.2015 Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.2.2015 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06 100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka Łyse

Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka Łyse Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.24.2018 (WK-I.431.1.3.2018) Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka 2 07-437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.11.1.2015 Pan Sławomir Wasilczuk Wójt Gminy Korczew Urząd Gminy Korczew ul. Ks. Stanisława Brzóski 20a 08-108 Korczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.3.2015.JL Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.37.2017 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.12.2016 Pan Krzysztof Fedorczyk Starosta Węgrowski Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.1.2015 Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej Lesznowola

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej Lesznowola Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2014 Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 lutego 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.50.2018 Pani Ewa Agnieszka Częścik Wójt Gminy Ceranów Urząd Gminy w Ceranowie Ceranów 140 08-322 Ceranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 31 lipca 2013 r. WK I.431.5.5.2012 Pan Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy w Dąbrówce ul. Kościuszki 14 05 252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.5.3.2014 Pan Roman Napiórkowski Wójt Gminy Rzewnie Urząd Gminy w Rzewniu Rzewnie 19 06-225 Rzewnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.24.2016 Pan Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo Urząd Gminy Radzanowo ul. Płocka 32 09-541 Radzanowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 Warszawa, 12 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.53.2018 (WK-I.431.1.28.2018) Pan Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice Urząd Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.6.2014 Pan Marek Mikołajewski Wójt Gminy Błędów Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.13.2017 Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3 05-190 Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2016 Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092). 2 Warszawa, 4 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.62.2017 Pan.. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12 09-210 Drobin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.6.2016 Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (^'^^ ^^'arszawa, i?^' 2 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.19.2015 ^VV ;^>:A łfc- KANpodp zii-.łk spr.-- A-y. - Mość aałaczników:^ C3 OGÓ-LNA 01 05. 2016 ^m:..^'^ Pan Antoni Janusz Piechoski

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2015 Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2015 Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy 9 06-126 Gzy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WNK.III JJ.ACh. Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka Sadki

Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WNK.III JJ.ACh. Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka Sadki Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.III.431.1.19.2014.JJ.ACh Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11 89-110 Sadki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.25.2016 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Gostyniński Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.3.2014 Pan Mirosław Bieniek Wójt Gminy Siedlce Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa,14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2016 Pan Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WK-I.431.1.27.2016 Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Powiatu Szydłowieckiego Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywania

Bardziej szczegółowo

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.9.2016 Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 3 lipca 2018 r. WK-I.431.3.1.2018 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI www.mazowieckie.pl WK-I.431.1.28.2016 Pan Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20 26-625 Wolanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.1.2014 Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A 26 624 Kowala WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.3.2015 Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo Urząd Gminy Sypniewo ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 2 13/09 Warszawa, dnia 30 marca 2010 r. Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo