Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU CIECHANOWSKIEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Kontraktu 2.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) 1

2 NAZWA PROJEKTU: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego. Symbol i numer rejestracyjny projektu: W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę Kontrakt 2: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej. Kontrakt 4: Dostawa maszyn i urządzeń. ADRES INWESTYCJI: Działki nr 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, 2

3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83; Ciechanów POLSKA NIP: Regon: tel.: +48 (023) fax: +48 (023) e- mail: OPRACOWANIE: Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, Poznań mgr inż. Marek Kundegórski mgr inż. Piotr Woźniak WERYFIKACJA: Zamawiający: ZATWIERDZENIE: Zamawiający: 3

4 KOD ZAMÓWIENIA WG CPV: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów Dodatkowe przedmioty: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Inne instalacje elektryczne Różne maszyny specjalnego zastosowania 4

5 SPIS TREŚCI: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA... 7 CELE GŁÓWNE PROJEKTU... 9 ZAKRES ZAMÓWIENIA... 9 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lokalizacja Zakładu Opis stanu istniejącego CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Założenia technologiczne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Ogólne wymagania eksploatacyjne Zakres technologiczny RZGOK po realizacji Zatrudnienie Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu Obiekty istniejące przeznaczone do wykorzystania lub likwidacji (w ramach Kontraktu 3.): CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH HALI SORTOWNI Powierzchnia, kubatura Strefy funkcjonalne Odbiór odpadów organicznych z sortowni CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH SEGMENTU STABILIZACJI/KOMPOSTOWANIA Powierzchnia, kubatura Charakterystyka konstrukcyjna Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej WYMAGANIA DLA INSTALACJI MBP WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ MECHANICZNA Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów Wymagania szczegółowe w zakresie standardu wykonania wyposażenia technologicznego Przenośniki taśmowe Przenośniki sortownicze Przenośnik kanałowy Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego - przyspieszony Przenośnik przyspieszający do separatora optycznego Przenośnik bunkrowy Urządzenie do rozrywania worków Sito bębnowe Separacja magnetyczna Separacja metali nieżelaznych Kabiny sortownicze Separatory optyczne wymagania podstawowe dla wszystkich separatorów Separator optyczny tworzyw sztucznych wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator optyczny papieru wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator frakcji RDF wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator folii wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator PET wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator PE wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator opakowań wielomateriałowych wymagania szczegółowe dla danego separatora Stacja kompresorów Separator balistyczny Automatyczna stacja załadunku kontenerów Konstrukcje wsporcze Automatyczna kanałowa prasa belująca z perforatorem Sterowanie Wyposażenie elektrotechniczne

6 6.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ BIOLOGICZNA Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0-80 mm Wymagania szczegółowe dla technologii biologicznego przetwarzania z napowietrzaniem strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów poprocesowych poprzez system oddychającego, przepuszczającego powietrze, wodoodpornego przykrycia POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu Wytyczne realizacji robót Błędy lub opuszczenia DOKUMENTY Dokumenty Wykonawcy Instrukcje obsługi ODBIORY KOŃCOWE, ROZRUCHY, SZKOLENIA, PRÓBY EKSPLOATACYJNE Wymagania ogólne Szkolenie Programy rozruchu Zakres i etapy rozruchów Rozruchy Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane Próby Eksploatacyjne GWARANCJE Gwarancje technologiczne Gwarancje jakości Robót ODBIÓR ROBÓT SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. Nr 1 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu dla RZGOK w Woli Pawłowskiej Zał. Nr 2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla RZGOK w Woli Pawłowskiej Zał. Nr 3 Decyzja lokalizacyjna dla RZGOK w Woli Pawłowskiej 6

7 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Celem przedsięwzięcia pn. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Ciechanów oraz współpracujących gmin poprzez realizację na ich terenie infrastruktury technicznej do przetwarzania odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do: a. ograniczenie ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, b. zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, c. zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych, d. zapewnienie odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych, e. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa. Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia). Projektowane przedsięwzięcie być jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn i urządzeń mobilnych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę Kontrakt 2: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej. Kontrakt 4: Dostawa maszyn i urządzeń. W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne: 7

8 budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych, składającej się z : sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, z systemem przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów, instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych w systemie zamkniętym, budowa zaplecza związanego z dojrzewaniem kompostu/stabilizatu, budowa zaplecza administracyjno - socjalnego, budowa garaży i warsztatu podręcznego, realizacja infrastruktury technicznej (infrastruktura strefy wjazdowej, drogi i place, gospodarka ściekowa, energetyka, ogrodzenie). Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia opisuje charakterystykę i wymagania dla zamówienia określonego jako Kontrakt 2. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania). 8

9 CELE GŁÓWNE PROJEKTU Realizacja przedsięwzięcia powinna doprowadzić do osiągnięcia w roku 2015 efektu ekologicznego w postaci: Wydajność nominalna pozwalająca na przetwarzanie w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej (RZGOK) 50 tys. Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, przy pracy dwuzmianowej Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do RZGOK poniżej 60%, Osiągnięcie wskaźnika ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie mniejszego niż 35 % masy wytworzonej w 1995 r., Ustabilizowanie frakcji 0-80 mm odpadów komunalnych zmieszanych i osiągniecie dla stabilizatu parametrów stabilizacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz. 1052), ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie procesu technologicznego mechanicznobiologicznego (MBP) przetwarzania odpadów komunalnych dostarczanych do RZGOK; zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych składających się z części mechanicznej przetwarzania odpadów komunalnych w systemie sortowania automatycznego, części biologicznej przetwarzania odpadów komunalnych w systemie stabilizacji tlenowej. spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT); dostawa maszyn, sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla zaproponowanej technologii; przeprowadzenie rozruchu technologicznego dostarczonych linii technologicznych; przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego w obsłudze poszczególnych linii. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Projekt technologiczny budowy instalacji MBP z podziałem na część mechaniczną i część biologiczną: część mechaniczna: segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przepustowość linii segregacji min Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę), wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok Mg/rok, część biologiczna: biologiczna stabilizacja tlenowa/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 500 Mg/rok; 2. Opracowanie ogólnych wytycznych dla niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach kontraktu 3 związanych z technologią linii sortowania oraz technologią instalacji stabilizacji tlenowej w szczególności: opracowanie założeń technologicznych instalacji sortowania i stabilizacji tlenowej wielkości niezbędnych powierzchni do zainstalowania poszczególnych instalacji, a tym samym rozmiarów hali, obiektów budowlanych instalacji stabilizacji; 9

10 wielkości i ilości bram wjazdowo-wyjazdowych, których rozmieszczenie i rozmiar warunkują przyjęte rozwiązania technologiczne; ław i stóp fundamentowych dla posadowienia fundamentów pod urządzenia, ścian komór stabilizacji tlenowej; kanałów i zagłębień technologicznych dla umieszczenia w nich urządzeń np. przenośników kanałowych, rusztów napowietrzających, odprowadzenia ścieków, wentylacji technologicznej; otworów technologicznych przejściowych dla przenośników; realizacji posadzek i nawierzchni w hali sortowni i segmencie stabilizacji; wykonania niezbędnych ścian oporowych, przegród, przepierzeń i ciągów komunikacyjnych, doprowadzenia zasilania energii elektrycznej do wskazanych miejsc na hali sortowni i w segmencie stabilizacji/kompostowania, budowy ścian oporowych oraz obszarów technologicznych oraz ich lokalizacji, wskazania umiejscowienia zakończeń instalacji wewnętrznych urządzeń linii technologicznej; opracowania wytycznych branżowych w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji sprężonego powietrza; zestawienia przewidzianych do realizacji urządzeń z określeniem zainstalowanej mocy elektrycznej urządzeń; rozmieszczenia dojść, przejść, podestów, schodów związanych z linią technologiczną sortowania; innych kompletnych oraz wymaganych wytycznych dla robót budowlanych związanych z montażem nowego wyposażenia, gabarytów nowej hali, lokalizacji bram, otworów itd. Zamawiający oczekuje od dostawcy urządzeń w ramach niniejszego kontraktu na etapie opracowywania wytycznych takiego rozplanowania urządzeń linii technologicznej aby: - rozmieszczenie urządzeń linii technologicznej umożliwiało realizację wydzielenia ścianą części hali związanej z przyjęciem i czasowym magazynowaniem odpadów od części hali z zainstalowanymi głównymi urządzeniami linii sortowania. Zamawiający będzie wymagał wydzielenia ścianą od wysokości posadzki do wysokości dachu hali od Wykonawcy Kontraktu 3. - zapewnić technologię procesu przetwarzania odpadów z uwzględnieniem jak najbardziej optymalnej logistyki pomiędzy linią sortowania odpadów, linią stabilizacji/kompostowania frakcji biodegradowalnej, a pozostałymi segmentami technologicznymi i magazynowymi Zakładu, - przewidzenia doposażenia instalacji w dodatkowe opisane w niniejszym opracowaniu urządzenia sortujące umożliwiające polepszenie wyników mechanicznej segregacji w aspekcie uwarunkowań prawa polskiego i UE w zakresie gospodarki odpadami (wymagane poziomy recyklingu). Zgodnie z tomem I SIWZ Instrukcją dla Wykonawców, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyżej wymienionych materiałów. Wytyczne stanowić będą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Kontraktu Uszczegółowienie wytycznych budowlanych w wymaganym zakresie i współpraca z realizującym Kontrakt 3 w zakresie niezbędnym dla właściwego zaprojektowania planowanej infrastruktury budowlanej dla instalacji technologicznej MBP. 4. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż maszyn, urządzeń linii technologicznych 10

11 sortowania oraz stabilizacji tlenowej/kompostowania. 5. Wykonanie systemów sterowania i kontroli oraz wizualizacji dla linii sortowania oraz stabilizacji tlenowej/kompostowania, 6. Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych instalacji dla funkcjonowania instalacji mechanicznej i biologicznej MBP oraz przedstawienie wytycznych budowlanych w zakresie wykonania przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym: a) instalacji energetycznej, b) instalacji oświetleniowej, c) wentylacji mechanicznej, d) ogrzewania i schładzania kabin sortowniczych, e) automatyki i sterowania, f) wizualizacji i transmisji danych, g) wodociągowej i kanalizacyjnej, h) wskazanie miejsca i zapotrzebowania mocy dla zasilania energetycznego. Uwaga: Wszystkie powyższe instalacje wewnętrzne dotyczą funkcjonowania części mechanicznej i części biologicznej MBP. Instalacje wewnętrzne dla hali sortowni zostaną zaprojektowane i wykonane na etapie budowy hali sortowni i segmentu stabilizacji w Kontrakcie 3 i nie są objęte niniejszym zamówieniem. 7. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej; 8. Uruchomienie i rozruch kompletnej instalacji technologicznej mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów; 9. Opracowanie instrukcji eksploatacji dla części mechanicznej i biologicznej MBP; 10. Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) maszyn i urządzeń; 11. Zapewnienie serwisu wykonanych linii technologicznych przez okres gwarancji; 12. Opracowanie dokumentacji technologicznej powykonawczej ze schematami dla zakładanych wariantów pracy; 13. Opracowanie instrukcji BHP oraz ppoż. dla instalacji technologicznej MBP; 14. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu 3 niezbędnych opracowań odnoszących się do realizowanego zakresu, pozwalających Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji instalacji technologicznej. 15. Szkolenie załogi. Uwaga: Zamawiający informuje, że z uwagi, iż roboty budowlane wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym przetargu Kontrakt 3, wykonawca wyłoniony w niniejszej procedurze przetargowej będzie współpracował z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawcy poszczególnych kontraktów zobowiązani są do dołożenia starań celem zapewnienia możliwie najlepszej realizacji poszczególnych zadań. 11

12 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lokalizacja Zakładu Lokalizacja Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego wytypowana w oparciu o wykonane w przeszłości analizy to teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej. Lokalizacja znajduje się w granicach gminy Ciechanów. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się składowisko zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, opisane w księgach wieczystych KW nr 22901, 24489, 25340, Teren składowiska jest położony na zachód od Ciechanowa w odległości ok. 8 km od centrum miasta. W odległości ok. 500 m w kierunku północnym znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa do składowiska. Jest to droga asfaltowa, z której oprócz składowiska korzystają pojazdy sąsiadującej z nim żwirowni. Przyrodniczo jest to południowa krawędź Wzniesień Mławskich, i jednocześnie północno - zachodnie obrzeże Wysoczyzny Ciechanowskiej, raczej równinnej i monotonnej krainy moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Od północy, wschodu i południa składowisko otaczają tereny leśne Leśnictwa Bogdanka. Na kierunku zachodnim znajduje się rozproszona zabudowa z terenami rolniczymi (w tym pastwiskami i łąkami) wsi Baraki Chotumskie, oddzielona założonym pasem zieleni izolacyjnej. Najbliższa, zwarta zabudowa wsi Wola Pawłowska oraz Gorysze znajduje się w odległości 1,3 2 km na północny wschód od składowiska. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym należące do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo są usytuowane w odległości m po stronie północno wschodniej Opis stanu istniejącego Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,5 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest na kwaterze A o powierzchni 3,5 ha. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji w połowie 1994 roku. Podstawowe segmenty technologiczne składowiska to: kwatera składowiska odpadów wraz z infrastrukturą - obiekt nr 1; sortownia odpadów (przestawna linia sortownicza ciężka typ TRYMET Mobile H8), kompostownia odpadów zielonych i frakcji podsitowej. instalacje odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków; w tym m.in. pompownia odcieków, komora odgazowania odcieków, zbiornik napowietrzania odcieków, zbiornik retencyjny odcieków i wód opadowych, Na składowisku znajdują się wymienione poniżej obiekty zaplecza technicznego: budynek garażu-sortowni; brodzik dezynfekcyjny; myjnia płytowa pojazdów, budynek socjalno, waga samochodowa wjazdowa, kompostownia odpadów zielonych i frakcji podsitowej, trafostacja nasłupowa, zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200kVa, 12

13 boksy na surowce wtórne. oraz pozostałe niewymienione wyżej obiekty infrastruktury technicznej: wodociąg technologiczny i do celów socjalnych, rurociąg tłoczny odcieków, stacja trafo i zasilenie energetyczne, zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych (szambo), ogrodzenie terenu, droga dojazdowa, drogi wewnętrzne i technologiczne, instalacja odgazowania składowiska i wykorzystania biogazu, Składowisko zasilane w wodę z wodociągu wiejskiego przez działkę nr 57/2 wodociągiem o średnicy DN/OD90. Kwatera A składowiska ma powierzchnię 3,5 ha. Ma charakter podpoziomowo nadpoziomowy. Dno składowiska jest uszczelnione geomembraną PVC o grubości 2 mm. Składowisko wyposażone jest w drenaż przechwytujący odcieki oraz w system odgazowania. Sieć drenażowa kieruje odcieki ze składowiska do instalacji podczyszczania i recyrkulacji odcieków, która składa się z komory odgazowania, przepompowni, komory napowietrzania, zbiornika retencyjnego, sieci do recyrkulacji odcieków. Zbiornik napowietrzania odcieków posiada pojemność czynną 243 m 3 (9,0 x 9,0 x 3,0 m), zbiornik retencyjny odcieków ma pojemność 900 m 3 (24,0 x 12,5 x 3,0 m). Poza odciekami do zbiorników odprowadzane są wody opadowe z terenów utwardzonych zaplecza technicznego i kompostowni oraz ścieki z brodzika dezynfekcyjnego i myjni płytowej. Nadmiar odcieków kierowany jest rurociągiem tłocznym Ø90 o długości m do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Z szacunków eksploatatora składowiska wynika, ze w przeciętnym roku klimatycznym nadmiar odcieków wynosi ok m 3 (16 m 3 /d). Poziom obwałowania składowiska znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Docelowa rzędna składowania odpadów to 155,8 n.p.m. czyli średnio ok. 9 m powyżej powierzchni terenu. Poziom obwałowania kwatery znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Na terenie kwatery A wydzielona jest podkwatera B przeznaczona do składowania m.in. skratek z oczyszczalni ścieków. Na powierzchni kwatery składowania A eksploatowana jest linia sortownicza ciężka, typu TRYMET Mobile H8 w wersji przeznaczonej do wielokrotnego przestawiania. Na linii sortowniczej prowadzony jest odzysk surowców wtórnych: tworzyw sztucznych, makulatury, złomu stalowego i kolorowego oraz szkła. Na linii wydzielana jest również frakcja podsitowa, która będzie poddawana stabilizacji tlenowej na płycie kompostowania. Odpady pozyskiwane w systemie selektywnej zbiórki u źródła prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie oraz odzyskane na linii sortowniczej poddane zostają konfekcjonowaniu (w tym belowaniu w prasach) w budynku sortowni w pobliżu strefy wjazdowej na składowisko i magazynowane są w oznakowanych zasiekach, kontenerach i na ogrodzonych utwardzonych placach. Kompostowanie odpadów zielonych oraz frakcji biodegradowalnej wydzielonej w sortowni prowadzone jest w kompostowni pryzmowej na placu kompostowania. Składowisko objęte jest systematycznym monitoringiem. Badane są wody podziemne (w trzech piezometrach), osiadanie składowiska (trzy repery), gleba, biogaz oraz jakość odcieków. Prowadzony monitoring jest zgodny z wymaganiami decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. 13

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.1. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Założenia technologiczne Projektowany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej powinien posiadać moc przerobową pozwalająca na przetwarzanie docelowo Mg/rok odpadów komunalnych.. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej zlokalizowany na terenie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów będzie posiadać infrastrukturę dla realizacji następujących zadań o przepustowości: segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przepustowość linii segregacji min Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę), wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok Mg/rok (w ramach przepustowości linii do segregacji biologiczna stabilizacja/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 500 Mg/rok; magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do wielkości partii transportowej; ważenie i ewidencjonowanie odpadów i surowców poddawanych przerobowi w Zakładzie; garażowanie środków transportowych oraz urządzeń technologicznych, prowadzenie drobnych napraw i konserwacji; funkcje socjalne i administracyjne dla załogi Zakładu; funkcje edukacyjne dla odwiedzających Zakład; składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako pozostałości z przetwarzania odpadów w RZGOK; W tabeli 1 przedstawiono średni roczny skład morfologiczny próbek odpadów komunalnych dla charakterystycznych rodzajów zabudowy. Tabela 1. Średni roczny skład morfologiczny odpadów komunalnych w oparciu o analizy wykonane na etapie przygotowania inwestycji. Lp. Rodzaje odpadów Obszary miejskie [% wagowo] Obszary wiejskie [% wagowo] Obiekty infrastruktury [% wagowo] średnio [% wagowo] 1. Frakcja drobna < 10 mm Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Drewno

15 Lp. Rodzaje odpadów Obszary miejskie [% wagowo] Obszary wiejskie [% wagowo] Obiekty infrastruktury [% wagowo] średnio [% wagowo] 6. Tworzywa sztuczne Tekstylia Szkło Metale Odpady wielomateriałowe Odpady niebezpieczne Razem 100% 100% 100% 100% Źródło: analizy własne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,5 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest obecnie na kwaterze A o powierzchni 3,5 ha. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się lokalizacja planowanego RZGOK zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, opisane w księgach wieczystych KW nr 22901, 24489, 25340, W ramach istniejącej lokalizacji jako obszar realizacji projektowanego Zakładu wskazano teren o pow. ok. 3 ha położony w południowej części lokalizacji (znajdują się na nim istniejące obiekty zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego). Na tej części terenu przewiduje się zrealizować nowe podstawowe segmenty technologiczne RZGOK instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z sortownią, segmentem stabilizacji i kompostownią oraz z niezbędną infrastrukturą realizacja w ramach Kontraktów nr 2 i Ogólne wymagania eksploatacyjne Odpady wytwarzane na terenie objętym obsługą Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej będą poddawane przetwarzaniu w Zakładzie z podziałem na scharakteryzowane poniżej strumienie. Zamawiający oczekuje takiego zaprojektowania procesów technologicznych Zakładu, który zapewni zagospodarowanie poniżej wymienionych strumieni odpadów: Odpady surowcowe (głównie opakowaniowe) do tzw. doczyszczania będą kierowane bezpośrednio do hali sortowni (lub wstępnie do boksów magazynowych), rozładowywane w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej sortowania. Odpady komunalne zmieszane będą kierowane do hali sortowni i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej sortowania. Odpady zielone zbierane selektywnie będą kierowane do rozdrobnienia na placu przygotowania odpadów zielonych do kompostowania i następnie będą kierowane do segmentu kompostowania w pryzmach. Frakcja energetyczna komponenty do produkcji paliwa z odpadów wydzielone na linii technologicznej sortowania skierowane będą po zbelowaniu do odbiorców producentów paliw. 15

16 Odpady niebezpieczne (pochodzące od dostawców indywidualnych lub wydzielone na linii sortowania) będą kierowane do magazynu odpadów niebezpiecznych i po zebraniu partii transportowych kierowane do odbiorców poza RZGOK. Odpady zaklasyfikowane jako odpady mineralne, których obróbka mechaniczna lub biologiczna jest nieuzasadniona (część odpadów z czyszczenia ulic, zanieczyszczony grunt, popioły itp.) będą kierowane do rozładowania bezpośrednio na obszarze kwatery składowiska. Cały strumień odpadów przyjmowanych do RZGOK będzie ważony i ewidencjonowany w zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów Zakres technologiczny RZGOK po realizacji Zaprojektowany i wykonany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej powinien zapewniać możliwość zagospodarowania co najmniej Mg odpadów zmieszanych w ciągu roku. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące podstawowe obiekty technologiczne, spełniające wymagania BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), wraz z instalacjami infrastruktury technicznej i administracyjno - socjalnej: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowości Mg/rok/2 zmiany) składająca się z: uniwersalnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości docelowej Mg/rok ( Mg/rok przy pracy na 1 zmianę), zblokowanej z linia sortowania (doczyszczania) odpadów surowcowych o przepustowości ok Mg/rok, oraz linią produkcji paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych (ok Mg/rok)., instalacji stabilizacji/kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok Mg/rok, obiekty infrastruktury ogólnozakładowej związane z instalacją mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów oraz składowiskiem (kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, drogi i place manewrowe), segment kompostowania pryzmowego odpadów zielonych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 500 Mg/rok, Zatrudnienie Praca zakładu będzie prowadzona na 2 zmiany. Zatrudnienie będzie wynosiło ok. 75 osób (40 pracowników na I zmianie, 35 pracowników na 2 zmianie) Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu. Zamawiający przewiduje zbudowanie w ramach Robót co najmniej następujących obiektów budowlanych (w ramach Kontraktu 3). Numery obiektu przedstawiono zgodnie z numeracją na rysunku poglądowym koncepcji zagospodarowania terenu RZGOK: Obiekt nr. 12. Nazwa obiektu Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego), z wyposażeniem technologicznym dostarczanym w ramach Kontraktu Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji 16

17 Obiekt nr. Nazwa obiektu 14. Kompostownia tunelowa stabilizacja i kompostowania odpadów, 15. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej oraz kompostowania pryzmowego odpadów zielonych, 16. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni 17. Rezerwa terenu pod realizację kwatery B składowania odpadów, 18. Budynek techniczno-warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro), 19. Myjnia płytowa pojazdów 20. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. 21. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem 22. Pompownia ścieków deszczowych 23. Parking Obiekty istniejące przeznaczone do wykorzystania lub likwidacji (w ramach Kontraktu 3.): Obiekt nr Nazwa obiektu Uwagi 1. Kwatera składowania odpadów A do wykorzystania 2. Instalacja odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków do wykorzystania 3. Budynek garażu i sortowania odpadów do wykorzystania 4. Brodzik dezynfekcyjny do wykorzystania 5. Myjnia płytowa pojazdów do likwidacji 6. Budynek socjalno-wagowy do wykorzystania 7. Waga samochodowa wjazdowa do wykorzystania 8. Trafostacja nasłupowa do modernizacji 9. Zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200 kva do wykorzystania 10. Tymczasowa, mobilna linia sortowania odpadów do likwidacji 11. Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów do modernizacji 5.2. Charakterystyka założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych hali sortowni Powierzchnia, kubatura Dostawca linii technologicznej sortowania zaprojektuje i zrealizuje linię technologiczną sortowania przewidzianą do realizacji w hali o maksymalnych wymiarach wewnętrznych(dł. x szer. x wys. do najniższego elementu konstrukcji dachu) tj. 90,0 m x 38,0 m x 11 m (LxBxH do najniższej konstrukcji dachu). 17

18 Strefy funkcjonalne Dostawca linii technologicznej sortowania uwzględni przy projektowaniu linii technologicznej konieczność wydzielenia w hali sortowni dwóch głównych stref funkcjonalnych: A. Strefa przyjęcia odpadów, przewidziana do wydzielenia we wschodniej części hali z powierzchniami dla: przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych, przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, Przy projektowaniu linii technologicznej sortowania należy uwzględnić wjazd pojazdów dostarczających odpady do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane na północnej ścianie hali. Strefa przyjmowania odpadów powinna zapewniać: możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów dowożonych przez okres min. 1,0-1,5 dnia. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min m 2, z zaproponowanym wydzieleniem jako boksy przyjęcia, możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości min. 50 m 2, możliwość przejazdu ładowarki kołowej i załadunku stacji nadawczej/przenośnika kanałowego itd. przy zapełnionej odpadami powierzchni posadzki przeznaczonej na czasowe buforowanie odpadów, wydzielenie odpadów, które nie powinny trafić na instalację do sortowania. W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i manualnie powinny być wydzielane: elementy budowlane, wielkogabarytowe, metalowe, odpady niebezpieczne, (które nie powinny znajdować się w odpadach komunalnych zmieszanych). pieszą komunikację pomiędzy strefą linii technologicznej, a częścią socjalną dla pracowników przewidzianą do realizacji w budynku obiekt nr 19 W strefie przyjęcia odpadów Zamawiający wymaga realizacji ścian oporowych do wysokości min. 5 m żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Proponowane rozwiązania dotyczące lokalizacji ścian oporowych dostawca zawrze w ogólnych wytycznych będących załącznikiem do oferty. B. Strefa linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, w której przewidziano realizację instalacji oraz stref funkcjonalnych: instalacji segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min Mg/rok, która będzie umożliwiała również: sortowanie mechaniczne i manualne odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości Mg/rok; przygotowania frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego w ilości ok Mg/rok; strefy odbioru i prasowania surowców wtórnych; strefy odbioru frakcji energetycznej; strefy odbioru balastu. 18

19 Wydzielenie dwóch powyższych stref (A i B) zostanie zrealizowane poprzez wykonanie ściany od wysokości posadzki do dachu. Ściana wydzielenia do wysokości 5m żelbetowa, powyżej konstrukcja stalowa z wypełnieniem płytami falistymi/trapezowymi z tworzywa sztucznego. Ponadto zamawiający wymaga aby Wykonawca przy projektowaniu linii technologicznej uwzględnił: rezerwę powierzchni w strefie linii technologicznej (strefa B) dla zaprojektowania i wykonania przez Wykonawcę Kontraktu 3, wydzielonego pomieszczenia sanitariatów. Zamawiający oczekuje od dostawcy aby w wytycznych przewidział realizację rezerwy powierzchni o wymiarach min 6x7m, z uwzględnieniem schodów prowadzących na piętro do pomieszczeń socjalnych, możliwość realizacji przez wykonawcę Kontraktu 3 wydzielonych ciągów pieszych, pomostów, schodów zapewniających dostęp pracowników z części socjalnej do poszczególnych stref w hali bez konieczności opuszczania przez nich hali sortowni - pomiędzy pomieszczeniami socjalnymi załogi zlokalizowanymi na piętrze przylegającego do hali sortowni budynku technicznowarsztatowego, strefą przyjęcia odpadów oraz strefą linii technologicznej, rezerwę przestrzeni hali umożliwiającą w przyszłości dalsze doposażenie instalacji mechanicznej segregacji o rozrywarkę worków oraz dodatkowe trzy separatory optyczne, pozwalające w przyszłości na wydzielenie: folii z frakcji lekkiej po separatorze balistycznym, tworzyw ciężkich np. PE/PP z frakcji ciężkiej po separatorze balistycznym i po wydzieleniu odpadów surowcowych typu PET, oraz tworzyw ciężkich np. kartoników po napojach lub innej frakcji np. PET/PE/PP jako trzeciego separatora umożliwiającego rozsegregowanie tworzyw ciężkich wydzielonych na separatorze balistycznym. Zamawiający wymaga, aby oferent przedstawił na osobnym rysunku oraz schemacie, już na etapie składania ofert, wersję docelową instalacji, uwzględniającą wyposażenie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz urządzenia docelowe, możliwe w przyszłości do zabudowy bez naruszania zasadniczego układu proponowanej linii segregacji. Koncepcja docelowa nie może zakładać innej lokalizacji kanałowej stacji nadawczej, sita bębnowego, separatora balistycznego, separatorów optycznych, separatorów metali, kabin sortowniczych, przenośnika kanałowego-surowcowego oraz pozostałych elementów systemu prasowania odpadów (prasa belująca) i przenośniik podający do prasy, stacji sprężonego powietrza Odbiór odpadów organicznych z sortowni. Wykonawca niniejszego zadania zrealizuje układ technologiczny linii sortowania w taki sposób aby zapewnić transport frakcji 0-80mm ulegającej biodegradacji za pomocą przenośników na zachodnią ścianę sortowni z wyprowadzeniem poza halę sortowni i zapewnieniem zapełniania przewidzianego do realizacji w ramach kontraktu 3 segmentu odpadów organicznych z sortowni obiekt nr 13 - zadaszonego boksu o wymiarach 8,0x10m, wydzielonego trzema ścianami oporowymi o wysokości min. 4 m, z dojazdem dla ładowarek od strony południowej Charakterystyka założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych segmentu stabilizacji/kompostowania Powierzchnia, kubatura Dostawca linii technologicznej stabilizacji zaprojektuje i zrealizuje linię stabilizacji przewidzianą do realizacji w konstrukcji hybrydowej żelbetowej i stalowej, w żelbetowych komorach w minimalnych wymiarach w rzucie (dł. x szer.) tj. 25,0 m x 30,0m). Dopuszcza się zwiększenie powierzchni i kubatur o +25%. 19

20 Charakterystyka konstrukcyjna Reaktory zamknięte do stabilizacji/kompostowania powinny stanowić jedną całość z konstrukcyjnego punktu widzenia. Zamawiający oczekuje realizacji technologii stabilizacji w reaktorach o konstrukcji żelbetowych ściany, ściany działowe min. 2m wysokości, posadzka, posadowione na żelbetowych stopach i ławach. Ściany wewnętrzne reaktorów, posadzkę, wykonać jako odporne na agresywne środowisko panujące w reaktorze stabilizacji, gładkie, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Posadzki reaktorów żelbetowe, bezspoinowe. W każdym z reaktorów należy przewidzieć kanały napowietrzające dla przykrycia rusztami napowietrzającymi. Kanały napowietrzające po przykryciu rusztami nie mogą ograniczać możliwości poruszania się ładowarki kołowej wewnątrz reaktorów. Konstrukcja bram ich mocowanie do ścian (panele, skrzydła, ościeżnica, inne elementy konstrukcyjne), konstrukcja dachu oraz poszycia dachu powinny zapewniać szczelność. Zamawiający wymaga realizacji okablowania dla transmisji danych z instalacji stabilizacji do pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w hali sortowni. Sterowanie procesem technologicznym segmentu stabilizacji z pomieszczenia sterowni w hali sortowni. Sterowanie napędami otwierającymi i zamykającymi bramy oraz konstrukcję dachu z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej przy kompostowni lub z punktu operatorskiego dla każdego reaktora indywidualnie umieszczonego w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy szafą sterowniczą zlokalizowaną przy kompostowni, a miejscem sterówki będzie należało do zakresu wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym. Należy przewidzieć odprowadzenie odcieków technologicznych ujmowanych rusztami zamontowanymi w posadzce reaktorów do zbiornika ścieków technologicznych obiekt nr 16 poprzez studnie rewizyjne wyposażone w zamknięcia wodne (syfon). Odprowadzenie i dalsze zagospodarowanie odcieków poza obrys reaktorów będzie stanowiło zakres wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym, jednakże wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przedstawi w tym zakresie niezbędne wytyczne Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej Wykonawca niniejszego kontraktu na podstawie obliczeń technologicznych określi wymaganą powierzchnię placu dojrzewania dla frakcji 0-80 mm odpadów zmieszanych po stabilizacji w reaktorach, tak aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów stabilizacji, a dane wynikające z obliczeń i wymaganą wielkość placu zawrze w ofercie przetargowej. Powierzchnie i kubatury: Niezależnie od powyższego Zamawiający oczekuje lokalizacji placu dojrzewania w południowozachodniej części planowanego do realizacji Zakładu o całkowitej powierzchni (wraz z placem kompostowania odpadów zielonych) min m 2. Wykonawca przedstawi w ofercie obliczenia weryfikujące założenia przyjętej przez Zamawiającego, tj. bilans terenu dla proponowanego w ofercie rozwiązania technologicznego, obejmującego niezbędne powierzchnie dla prowadzenia fazy intensywnej z zamkniętych reaktorach oraz dojrzewania w pryzmach otwartych. Wykonawca winien uwzględnić możliwość rozbudowy instalacji stabilizacji o dalsze reaktory w ilości niezbędnej do przetwarzania min Mg/rok odpadów frakcji 0-80 przez okres 4 tygodni w zamkniętych reaktorach (czas niezbędny do uzyskania parametru AT 4 < 20 mg O 2 /kg s.m.). W tym celu wykonawca winien załączyć w ofercie niezbędne obliczenia pozwalające określić liczbę dodatkowych wymaganych reaktorów, placu dojrzewania oraz określić inne parametry procesu i związanej z nim infrastruktury, które Zamawiający musi uwzględnić mając na uwadze perspektywę doposażenia instalacji stabilizacji. 20

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163852-2014:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 Związek Międzygminny BZURA, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie oraz dostawa technologii zautomatyzowanego sortowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 1 Rys historyczny: Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował Związek Gmin Regionu

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Komunalnymi w Woli Pawłowskiej Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne

Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu, dążąc do poszerzenia swojej oferty o odpady pozakomunalne, chciałoby pozyskać odbiorców

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Eko Dolina Sp. z o.o.

Eko Dolina Sp. z o.o. Eko Dolina Sp. z o.o. 1. Zakres działalności Spółki Eko Dolina 2. Technologie wykorzystywane w Zakładzie Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Metody przetwarzania odpadów w Zakładzie 4. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego stan na grudzień 2011 r. zdjęcia: progeo sp. z o.o. 1 REGION CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności. 1. Informacje ogólne Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności 1. Informacje ogólne 1.1. Cel przedsięwzięcia Niniejsze opracowanie służy opisowi zadań jakie winien realizować Zakład Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów 11 13.05.2015 r. Białka Tatrzańska Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Lucyna

Bardziej szczegółowo

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 biom-recykling@tlen.pl www.biom-recykling.pl ; Dla rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik:

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik: załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Nazwa (firma), siedziba, Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres prowadzenia dział. gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPROPONOWANYCH W RAMACH OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI DLA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe Miejsce Piastowe, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Andrzej Roszkowski MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Zarządzający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica. Rodzaj instalacji: instalacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Dalsze projekty podjęte przez ZUO : 1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych kopca bioenergetycznego w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. 1 Wstęp. Wszyscy dziś stoimy przed ogromnym wyzwaniem środowiskowym. Z jednej strony następuje kurczenie się zapasów złóż paliw konwencjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo