Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU CIECHANOWSKIEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Kontraktu 2.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) 1

2 NAZWA PROJEKTU: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego. Symbol i numer rejestracyjny projektu: W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę Kontrakt 2: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej. Kontrakt 4: Dostawa maszyn i urządzeń. ADRES INWESTYCJI: Działki nr 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, 2

3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83; Ciechanów POLSKA NIP: Regon: tel.: +48 (023) fax: +48 (023) e- mail: OPRACOWANIE: Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, Poznań mgr inż. Marek Kundegórski mgr inż. Piotr Woźniak WERYFIKACJA: Zamawiający: ZATWIERDZENIE: Zamawiający: 3

4 KOD ZAMÓWIENIA WG CPV: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów Dodatkowe przedmioty: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Inne instalacje elektryczne Różne maszyny specjalnego zastosowania 4

5 SPIS TREŚCI: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA... 7 CELE GŁÓWNE PROJEKTU... 9 ZAKRES ZAMÓWIENIA... 9 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lokalizacja Zakładu Opis stanu istniejącego CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Założenia technologiczne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Ogólne wymagania eksploatacyjne Zakres technologiczny RZGOK po realizacji Zatrudnienie Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu Obiekty istniejące przeznaczone do wykorzystania lub likwidacji (w ramach Kontraktu 3.): CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH HALI SORTOWNI Powierzchnia, kubatura Strefy funkcjonalne Odbiór odpadów organicznych z sortowni CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH SEGMENTU STABILIZACJI/KOMPOSTOWANIA Powierzchnia, kubatura Charakterystyka konstrukcyjna Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej WYMAGANIA DLA INSTALACJI MBP WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ MECHANICZNA Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów Wymagania szczegółowe w zakresie standardu wykonania wyposażenia technologicznego Przenośniki taśmowe Przenośniki sortownicze Przenośnik kanałowy Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego - przyspieszony Przenośnik przyspieszający do separatora optycznego Przenośnik bunkrowy Urządzenie do rozrywania worków Sito bębnowe Separacja magnetyczna Separacja metali nieżelaznych Kabiny sortownicze Separatory optyczne wymagania podstawowe dla wszystkich separatorów Separator optyczny tworzyw sztucznych wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator optyczny papieru wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator frakcji RDF wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator folii wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator PET wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator PE wymagania szczegółowe dla danego separatora Separator opakowań wielomateriałowych wymagania szczegółowe dla danego separatora Stacja kompresorów Separator balistyczny Automatyczna stacja załadunku kontenerów Konstrukcje wsporcze Automatyczna kanałowa prasa belująca z perforatorem Sterowanie Wyposażenie elektrotechniczne

6 6.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ BIOLOGICZNA Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0-80 mm Wymagania szczegółowe dla technologii biologicznego przetwarzania z napowietrzaniem strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów poprocesowych poprzez system oddychającego, przepuszczającego powietrze, wodoodpornego przykrycia POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu Wytyczne realizacji robót Błędy lub opuszczenia DOKUMENTY Dokumenty Wykonawcy Instrukcje obsługi ODBIORY KOŃCOWE, ROZRUCHY, SZKOLENIA, PRÓBY EKSPLOATACYJNE Wymagania ogólne Szkolenie Programy rozruchu Zakres i etapy rozruchów Rozruchy Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane Próby Eksploatacyjne GWARANCJE Gwarancje technologiczne Gwarancje jakości Robót ODBIÓR ROBÓT SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. Nr 1 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu dla RZGOK w Woli Pawłowskiej Zał. Nr 2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla RZGOK w Woli Pawłowskiej Zał. Nr 3 Decyzja lokalizacyjna dla RZGOK w Woli Pawłowskiej 6

7 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Celem przedsięwzięcia pn. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Ciechanów oraz współpracujących gmin poprzez realizację na ich terenie infrastruktury technicznej do przetwarzania odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do: a. ograniczenie ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, b. zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, c. zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych, d. zapewnienie odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych, e. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa. Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia). Projektowane przedsięwzięcie być jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn i urządzeń mobilnych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę Kontrakt 2: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej. Kontrakt 4: Dostawa maszyn i urządzeń. W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne: 7

8 budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych, składającej się z : sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, z systemem przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów, instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych w systemie zamkniętym, budowa zaplecza związanego z dojrzewaniem kompostu/stabilizatu, budowa zaplecza administracyjno - socjalnego, budowa garaży i warsztatu podręcznego, realizacja infrastruktury technicznej (infrastruktura strefy wjazdowej, drogi i place, gospodarka ściekowa, energetyka, ogrodzenie). Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia opisuje charakterystykę i wymagania dla zamówienia określonego jako Kontrakt 2. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania). 8

9 CELE GŁÓWNE PROJEKTU Realizacja przedsięwzięcia powinna doprowadzić do osiągnięcia w roku 2015 efektu ekologicznego w postaci: Wydajność nominalna pozwalająca na przetwarzanie w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej (RZGOK) 50 tys. Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, przy pracy dwuzmianowej Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do RZGOK poniżej 60%, Osiągnięcie wskaźnika ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie mniejszego niż 35 % masy wytworzonej w 1995 r., Ustabilizowanie frakcji 0-80 mm odpadów komunalnych zmieszanych i osiągniecie dla stabilizatu parametrów stabilizacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz. 1052), ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie procesu technologicznego mechanicznobiologicznego (MBP) przetwarzania odpadów komunalnych dostarczanych do RZGOK; zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych składających się z części mechanicznej przetwarzania odpadów komunalnych w systemie sortowania automatycznego, części biologicznej przetwarzania odpadów komunalnych w systemie stabilizacji tlenowej. spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT); dostawa maszyn, sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla zaproponowanej technologii; przeprowadzenie rozruchu technologicznego dostarczonych linii technologicznych; przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego w obsłudze poszczególnych linii. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Projekt technologiczny budowy instalacji MBP z podziałem na część mechaniczną i część biologiczną: część mechaniczna: segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przepustowość linii segregacji min Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę), wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok Mg/rok, część biologiczna: biologiczna stabilizacja tlenowa/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 500 Mg/rok; 2. Opracowanie ogólnych wytycznych dla niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach kontraktu 3 związanych z technologią linii sortowania oraz technologią instalacji stabilizacji tlenowej w szczególności: opracowanie założeń technologicznych instalacji sortowania i stabilizacji tlenowej wielkości niezbędnych powierzchni do zainstalowania poszczególnych instalacji, a tym samym rozmiarów hali, obiektów budowlanych instalacji stabilizacji; 9

10 wielkości i ilości bram wjazdowo-wyjazdowych, których rozmieszczenie i rozmiar warunkują przyjęte rozwiązania technologiczne; ław i stóp fundamentowych dla posadowienia fundamentów pod urządzenia, ścian komór stabilizacji tlenowej; kanałów i zagłębień technologicznych dla umieszczenia w nich urządzeń np. przenośników kanałowych, rusztów napowietrzających, odprowadzenia ścieków, wentylacji technologicznej; otworów technologicznych przejściowych dla przenośników; realizacji posadzek i nawierzchni w hali sortowni i segmencie stabilizacji; wykonania niezbędnych ścian oporowych, przegród, przepierzeń i ciągów komunikacyjnych, doprowadzenia zasilania energii elektrycznej do wskazanych miejsc na hali sortowni i w segmencie stabilizacji/kompostowania, budowy ścian oporowych oraz obszarów technologicznych oraz ich lokalizacji, wskazania umiejscowienia zakończeń instalacji wewnętrznych urządzeń linii technologicznej; opracowania wytycznych branżowych w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji sprężonego powietrza; zestawienia przewidzianych do realizacji urządzeń z określeniem zainstalowanej mocy elektrycznej urządzeń; rozmieszczenia dojść, przejść, podestów, schodów związanych z linią technologiczną sortowania; innych kompletnych oraz wymaganych wytycznych dla robót budowlanych związanych z montażem nowego wyposażenia, gabarytów nowej hali, lokalizacji bram, otworów itd. Zamawiający oczekuje od dostawcy urządzeń w ramach niniejszego kontraktu na etapie opracowywania wytycznych takiego rozplanowania urządzeń linii technologicznej aby: - rozmieszczenie urządzeń linii technologicznej umożliwiało realizację wydzielenia ścianą części hali związanej z przyjęciem i czasowym magazynowaniem odpadów od części hali z zainstalowanymi głównymi urządzeniami linii sortowania. Zamawiający będzie wymagał wydzielenia ścianą od wysokości posadzki do wysokości dachu hali od Wykonawcy Kontraktu 3. - zapewnić technologię procesu przetwarzania odpadów z uwzględnieniem jak najbardziej optymalnej logistyki pomiędzy linią sortowania odpadów, linią stabilizacji/kompostowania frakcji biodegradowalnej, a pozostałymi segmentami technologicznymi i magazynowymi Zakładu, - przewidzenia doposażenia instalacji w dodatkowe opisane w niniejszym opracowaniu urządzenia sortujące umożliwiające polepszenie wyników mechanicznej segregacji w aspekcie uwarunkowań prawa polskiego i UE w zakresie gospodarki odpadami (wymagane poziomy recyklingu). Zgodnie z tomem I SIWZ Instrukcją dla Wykonawców, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyżej wymienionych materiałów. Wytyczne stanowić będą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Kontraktu Uszczegółowienie wytycznych budowlanych w wymaganym zakresie i współpraca z realizującym Kontrakt 3 w zakresie niezbędnym dla właściwego zaprojektowania planowanej infrastruktury budowlanej dla instalacji technologicznej MBP. 4. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż maszyn, urządzeń linii technologicznych 10

11 sortowania oraz stabilizacji tlenowej/kompostowania. 5. Wykonanie systemów sterowania i kontroli oraz wizualizacji dla linii sortowania oraz stabilizacji tlenowej/kompostowania, 6. Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych instalacji dla funkcjonowania instalacji mechanicznej i biologicznej MBP oraz przedstawienie wytycznych budowlanych w zakresie wykonania przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym: a) instalacji energetycznej, b) instalacji oświetleniowej, c) wentylacji mechanicznej, d) ogrzewania i schładzania kabin sortowniczych, e) automatyki i sterowania, f) wizualizacji i transmisji danych, g) wodociągowej i kanalizacyjnej, h) wskazanie miejsca i zapotrzebowania mocy dla zasilania energetycznego. Uwaga: Wszystkie powyższe instalacje wewnętrzne dotyczą funkcjonowania części mechanicznej i części biologicznej MBP. Instalacje wewnętrzne dla hali sortowni zostaną zaprojektowane i wykonane na etapie budowy hali sortowni i segmentu stabilizacji w Kontrakcie 3 i nie są objęte niniejszym zamówieniem. 7. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej; 8. Uruchomienie i rozruch kompletnej instalacji technologicznej mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów; 9. Opracowanie instrukcji eksploatacji dla części mechanicznej i biologicznej MBP; 10. Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) maszyn i urządzeń; 11. Zapewnienie serwisu wykonanych linii technologicznych przez okres gwarancji; 12. Opracowanie dokumentacji technologicznej powykonawczej ze schematami dla zakładanych wariantów pracy; 13. Opracowanie instrukcji BHP oraz ppoż. dla instalacji technologicznej MBP; 14. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu 3 niezbędnych opracowań odnoszących się do realizowanego zakresu, pozwalających Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji instalacji technologicznej. 15. Szkolenie załogi. Uwaga: Zamawiający informuje, że z uwagi, iż roboty budowlane wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym przetargu Kontrakt 3, wykonawca wyłoniony w niniejszej procedurze przetargowej będzie współpracował z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawcy poszczególnych kontraktów zobowiązani są do dołożenia starań celem zapewnienia możliwie najlepszej realizacji poszczególnych zadań. 11

12 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lokalizacja Zakładu Lokalizacja Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego wytypowana w oparciu o wykonane w przeszłości analizy to teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej. Lokalizacja znajduje się w granicach gminy Ciechanów. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się składowisko zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, opisane w księgach wieczystych KW nr 22901, 24489, 25340, Teren składowiska jest położony na zachód od Ciechanowa w odległości ok. 8 km od centrum miasta. W odległości ok. 500 m w kierunku północnym znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa do składowiska. Jest to droga asfaltowa, z której oprócz składowiska korzystają pojazdy sąsiadującej z nim żwirowni. Przyrodniczo jest to południowa krawędź Wzniesień Mławskich, i jednocześnie północno - zachodnie obrzeże Wysoczyzny Ciechanowskiej, raczej równinnej i monotonnej krainy moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Od północy, wschodu i południa składowisko otaczają tereny leśne Leśnictwa Bogdanka. Na kierunku zachodnim znajduje się rozproszona zabudowa z terenami rolniczymi (w tym pastwiskami i łąkami) wsi Baraki Chotumskie, oddzielona założonym pasem zieleni izolacyjnej. Najbliższa, zwarta zabudowa wsi Wola Pawłowska oraz Gorysze znajduje się w odległości 1,3 2 km na północny wschód od składowiska. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym należące do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo są usytuowane w odległości m po stronie północno wschodniej Opis stanu istniejącego Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,5 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest na kwaterze A o powierzchni 3,5 ha. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji w połowie 1994 roku. Podstawowe segmenty technologiczne składowiska to: kwatera składowiska odpadów wraz z infrastrukturą - obiekt nr 1; sortownia odpadów (przestawna linia sortownicza ciężka typ TRYMET Mobile H8), kompostownia odpadów zielonych i frakcji podsitowej. instalacje odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków; w tym m.in. pompownia odcieków, komora odgazowania odcieków, zbiornik napowietrzania odcieków, zbiornik retencyjny odcieków i wód opadowych, Na składowisku znajdują się wymienione poniżej obiekty zaplecza technicznego: budynek garażu-sortowni; brodzik dezynfekcyjny; myjnia płytowa pojazdów, budynek socjalno, waga samochodowa wjazdowa, kompostownia odpadów zielonych i frakcji podsitowej, trafostacja nasłupowa, zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200kVa, 12

13 boksy na surowce wtórne. oraz pozostałe niewymienione wyżej obiekty infrastruktury technicznej: wodociąg technologiczny i do celów socjalnych, rurociąg tłoczny odcieków, stacja trafo i zasilenie energetyczne, zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych (szambo), ogrodzenie terenu, droga dojazdowa, drogi wewnętrzne i technologiczne, instalacja odgazowania składowiska i wykorzystania biogazu, Składowisko zasilane w wodę z wodociągu wiejskiego przez działkę nr 57/2 wodociągiem o średnicy DN/OD90. Kwatera A składowiska ma powierzchnię 3,5 ha. Ma charakter podpoziomowo nadpoziomowy. Dno składowiska jest uszczelnione geomembraną PVC o grubości 2 mm. Składowisko wyposażone jest w drenaż przechwytujący odcieki oraz w system odgazowania. Sieć drenażowa kieruje odcieki ze składowiska do instalacji podczyszczania i recyrkulacji odcieków, która składa się z komory odgazowania, przepompowni, komory napowietrzania, zbiornika retencyjnego, sieci do recyrkulacji odcieków. Zbiornik napowietrzania odcieków posiada pojemność czynną 243 m 3 (9,0 x 9,0 x 3,0 m), zbiornik retencyjny odcieków ma pojemność 900 m 3 (24,0 x 12,5 x 3,0 m). Poza odciekami do zbiorników odprowadzane są wody opadowe z terenów utwardzonych zaplecza technicznego i kompostowni oraz ścieki z brodzika dezynfekcyjnego i myjni płytowej. Nadmiar odcieków kierowany jest rurociągiem tłocznym Ø90 o długości m do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Z szacunków eksploatatora składowiska wynika, ze w przeciętnym roku klimatycznym nadmiar odcieków wynosi ok m 3 (16 m 3 /d). Poziom obwałowania składowiska znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Docelowa rzędna składowania odpadów to 155,8 n.p.m. czyli średnio ok. 9 m powyżej powierzchni terenu. Poziom obwałowania kwatery znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Na terenie kwatery A wydzielona jest podkwatera B przeznaczona do składowania m.in. skratek z oczyszczalni ścieków. Na powierzchni kwatery składowania A eksploatowana jest linia sortownicza ciężka, typu TRYMET Mobile H8 w wersji przeznaczonej do wielokrotnego przestawiania. Na linii sortowniczej prowadzony jest odzysk surowców wtórnych: tworzyw sztucznych, makulatury, złomu stalowego i kolorowego oraz szkła. Na linii wydzielana jest również frakcja podsitowa, która będzie poddawana stabilizacji tlenowej na płycie kompostowania. Odpady pozyskiwane w systemie selektywnej zbiórki u źródła prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie oraz odzyskane na linii sortowniczej poddane zostają konfekcjonowaniu (w tym belowaniu w prasach) w budynku sortowni w pobliżu strefy wjazdowej na składowisko i magazynowane są w oznakowanych zasiekach, kontenerach i na ogrodzonych utwardzonych placach. Kompostowanie odpadów zielonych oraz frakcji biodegradowalnej wydzielonej w sortowni prowadzone jest w kompostowni pryzmowej na placu kompostowania. Składowisko objęte jest systematycznym monitoringiem. Badane są wody podziemne (w trzech piezometrach), osiadanie składowiska (trzy repery), gleba, biogaz oraz jakość odcieków. Prowadzony monitoring jest zgodny z wymaganiami decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. 13

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.1. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Założenia technologiczne Projektowany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej powinien posiadać moc przerobową pozwalająca na przetwarzanie docelowo Mg/rok odpadów komunalnych.. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej zlokalizowany na terenie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów będzie posiadać infrastrukturę dla realizacji następujących zadań o przepustowości: segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przepustowość linii segregacji min Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę), wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok Mg/rok (w ramach przepustowości linii do segregacji biologiczna stabilizacja/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 500 Mg/rok; magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do wielkości partii transportowej; ważenie i ewidencjonowanie odpadów i surowców poddawanych przerobowi w Zakładzie; garażowanie środków transportowych oraz urządzeń technologicznych, prowadzenie drobnych napraw i konserwacji; funkcje socjalne i administracyjne dla załogi Zakładu; funkcje edukacyjne dla odwiedzających Zakład; składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako pozostałości z przetwarzania odpadów w RZGOK; W tabeli 1 przedstawiono średni roczny skład morfologiczny próbek odpadów komunalnych dla charakterystycznych rodzajów zabudowy. Tabela 1. Średni roczny skład morfologiczny odpadów komunalnych w oparciu o analizy wykonane na etapie przygotowania inwestycji. Lp. Rodzaje odpadów Obszary miejskie [% wagowo] Obszary wiejskie [% wagowo] Obiekty infrastruktury [% wagowo] średnio [% wagowo] 1. Frakcja drobna < 10 mm Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Drewno

15 Lp. Rodzaje odpadów Obszary miejskie [% wagowo] Obszary wiejskie [% wagowo] Obiekty infrastruktury [% wagowo] średnio [% wagowo] 6. Tworzywa sztuczne Tekstylia Szkło Metale Odpady wielomateriałowe Odpady niebezpieczne Razem 100% 100% 100% 100% Źródło: analizy własne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,5 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest obecnie na kwaterze A o powierzchni 3,5 ha. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się lokalizacja planowanego RZGOK zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 135/2, 143, opisane w księgach wieczystych KW nr 22901, 24489, 25340, W ramach istniejącej lokalizacji jako obszar realizacji projektowanego Zakładu wskazano teren o pow. ok. 3 ha położony w południowej części lokalizacji (znajdują się na nim istniejące obiekty zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego). Na tej części terenu przewiduje się zrealizować nowe podstawowe segmenty technologiczne RZGOK instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z sortownią, segmentem stabilizacji i kompostownią oraz z niezbędną infrastrukturą realizacja w ramach Kontraktów nr 2 i Ogólne wymagania eksploatacyjne Odpady wytwarzane na terenie objętym obsługą Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej będą poddawane przetwarzaniu w Zakładzie z podziałem na scharakteryzowane poniżej strumienie. Zamawiający oczekuje takiego zaprojektowania procesów technologicznych Zakładu, który zapewni zagospodarowanie poniżej wymienionych strumieni odpadów: Odpady surowcowe (głównie opakowaniowe) do tzw. doczyszczania będą kierowane bezpośrednio do hali sortowni (lub wstępnie do boksów magazynowych), rozładowywane w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej sortowania. Odpady komunalne zmieszane będą kierowane do hali sortowni i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej sortowania. Odpady zielone zbierane selektywnie będą kierowane do rozdrobnienia na placu przygotowania odpadów zielonych do kompostowania i następnie będą kierowane do segmentu kompostowania w pryzmach. Frakcja energetyczna komponenty do produkcji paliwa z odpadów wydzielone na linii technologicznej sortowania skierowane będą po zbelowaniu do odbiorców producentów paliw. 15

16 Odpady niebezpieczne (pochodzące od dostawców indywidualnych lub wydzielone na linii sortowania) będą kierowane do magazynu odpadów niebezpiecznych i po zebraniu partii transportowych kierowane do odbiorców poza RZGOK. Odpady zaklasyfikowane jako odpady mineralne, których obróbka mechaniczna lub biologiczna jest nieuzasadniona (część odpadów z czyszczenia ulic, zanieczyszczony grunt, popioły itp.) będą kierowane do rozładowania bezpośrednio na obszarze kwatery składowiska. Cały strumień odpadów przyjmowanych do RZGOK będzie ważony i ewidencjonowany w zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów Zakres technologiczny RZGOK po realizacji Zaprojektowany i wykonany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej powinien zapewniać możliwość zagospodarowania co najmniej Mg odpadów zmieszanych w ciągu roku. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące podstawowe obiekty technologiczne, spełniające wymagania BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), wraz z instalacjami infrastruktury technicznej i administracyjno - socjalnej: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowości Mg/rok/2 zmiany) składająca się z: uniwersalnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości docelowej Mg/rok ( Mg/rok przy pracy na 1 zmianę), zblokowanej z linia sortowania (doczyszczania) odpadów surowcowych o przepustowości ok Mg/rok, oraz linią produkcji paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych (ok Mg/rok)., instalacji stabilizacji/kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok Mg/rok, obiekty infrastruktury ogólnozakładowej związane z instalacją mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów oraz składowiskiem (kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, drogi i place manewrowe), segment kompostowania pryzmowego odpadów zielonych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 500 Mg/rok, Zatrudnienie Praca zakładu będzie prowadzona na 2 zmiany. Zatrudnienie będzie wynosiło ok. 75 osób (40 pracowników na I zmianie, 35 pracowników na 2 zmianie) Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu. Zamawiający przewiduje zbudowanie w ramach Robót co najmniej następujących obiektów budowlanych (w ramach Kontraktu 3). Numery obiektu przedstawiono zgodnie z numeracją na rysunku poglądowym koncepcji zagospodarowania terenu RZGOK: Obiekt nr. 12. Nazwa obiektu Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego), z wyposażeniem technologicznym dostarczanym w ramach Kontraktu Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji 16

17 Obiekt nr. Nazwa obiektu 14. Kompostownia tunelowa stabilizacja i kompostowania odpadów, 15. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej oraz kompostowania pryzmowego odpadów zielonych, 16. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni 17. Rezerwa terenu pod realizację kwatery B składowania odpadów, 18. Budynek techniczno-warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro), 19. Myjnia płytowa pojazdów 20. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. 21. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem 22. Pompownia ścieków deszczowych 23. Parking Obiekty istniejące przeznaczone do wykorzystania lub likwidacji (w ramach Kontraktu 3.): Obiekt nr Nazwa obiektu Uwagi 1. Kwatera składowania odpadów A do wykorzystania 2. Instalacja odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków do wykorzystania 3. Budynek garażu i sortowania odpadów do wykorzystania 4. Brodzik dezynfekcyjny do wykorzystania 5. Myjnia płytowa pojazdów do likwidacji 6. Budynek socjalno-wagowy do wykorzystania 7. Waga samochodowa wjazdowa do wykorzystania 8. Trafostacja nasłupowa do modernizacji 9. Zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200 kva do wykorzystania 10. Tymczasowa, mobilna linia sortowania odpadów do likwidacji 11. Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów do modernizacji 5.2. Charakterystyka założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych hali sortowni Powierzchnia, kubatura Dostawca linii technologicznej sortowania zaprojektuje i zrealizuje linię technologiczną sortowania przewidzianą do realizacji w hali o maksymalnych wymiarach wewnętrznych(dł. x szer. x wys. do najniższego elementu konstrukcji dachu) tj. 90,0 m x 38,0 m x 11 m (LxBxH do najniższej konstrukcji dachu). 17

18 Strefy funkcjonalne Dostawca linii technologicznej sortowania uwzględni przy projektowaniu linii technologicznej konieczność wydzielenia w hali sortowni dwóch głównych stref funkcjonalnych: A. Strefa przyjęcia odpadów, przewidziana do wydzielenia we wschodniej części hali z powierzchniami dla: przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych, przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, Przy projektowaniu linii technologicznej sortowania należy uwzględnić wjazd pojazdów dostarczających odpady do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane na północnej ścianie hali. Strefa przyjmowania odpadów powinna zapewniać: możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów dowożonych przez okres min. 1,0-1,5 dnia. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min m 2, z zaproponowanym wydzieleniem jako boksy przyjęcia, możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości min. 50 m 2, możliwość przejazdu ładowarki kołowej i załadunku stacji nadawczej/przenośnika kanałowego itd. przy zapełnionej odpadami powierzchni posadzki przeznaczonej na czasowe buforowanie odpadów, wydzielenie odpadów, które nie powinny trafić na instalację do sortowania. W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i manualnie powinny być wydzielane: elementy budowlane, wielkogabarytowe, metalowe, odpady niebezpieczne, (które nie powinny znajdować się w odpadach komunalnych zmieszanych). pieszą komunikację pomiędzy strefą linii technologicznej, a częścią socjalną dla pracowników przewidzianą do realizacji w budynku obiekt nr 19 W strefie przyjęcia odpadów Zamawiający wymaga realizacji ścian oporowych do wysokości min. 5 m żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Proponowane rozwiązania dotyczące lokalizacji ścian oporowych dostawca zawrze w ogólnych wytycznych będących załącznikiem do oferty. B. Strefa linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, w której przewidziano realizację instalacji oraz stref funkcjonalnych: instalacji segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min Mg/rok, która będzie umożliwiała również: sortowanie mechaniczne i manualne odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości Mg/rok; przygotowania frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego w ilości ok Mg/rok; strefy odbioru i prasowania surowców wtórnych; strefy odbioru frakcji energetycznej; strefy odbioru balastu. 18

19 Wydzielenie dwóch powyższych stref (A i B) zostanie zrealizowane poprzez wykonanie ściany od wysokości posadzki do dachu. Ściana wydzielenia do wysokości 5m żelbetowa, powyżej konstrukcja stalowa z wypełnieniem płytami falistymi/trapezowymi z tworzywa sztucznego. Ponadto zamawiający wymaga aby Wykonawca przy projektowaniu linii technologicznej uwzględnił: rezerwę powierzchni w strefie linii technologicznej (strefa B) dla zaprojektowania i wykonania przez Wykonawcę Kontraktu 3, wydzielonego pomieszczenia sanitariatów. Zamawiający oczekuje od dostawcy aby w wytycznych przewidział realizację rezerwy powierzchni o wymiarach min 6x7m, z uwzględnieniem schodów prowadzących na piętro do pomieszczeń socjalnych, możliwość realizacji przez wykonawcę Kontraktu 3 wydzielonych ciągów pieszych, pomostów, schodów zapewniających dostęp pracowników z części socjalnej do poszczególnych stref w hali bez konieczności opuszczania przez nich hali sortowni - pomiędzy pomieszczeniami socjalnymi załogi zlokalizowanymi na piętrze przylegającego do hali sortowni budynku technicznowarsztatowego, strefą przyjęcia odpadów oraz strefą linii technologicznej, rezerwę przestrzeni hali umożliwiającą w przyszłości dalsze doposażenie instalacji mechanicznej segregacji o rozrywarkę worków oraz dodatkowe trzy separatory optyczne, pozwalające w przyszłości na wydzielenie: folii z frakcji lekkiej po separatorze balistycznym, tworzyw ciężkich np. PE/PP z frakcji ciężkiej po separatorze balistycznym i po wydzieleniu odpadów surowcowych typu PET, oraz tworzyw ciężkich np. kartoników po napojach lub innej frakcji np. PET/PE/PP jako trzeciego separatora umożliwiającego rozsegregowanie tworzyw ciężkich wydzielonych na separatorze balistycznym. Zamawiający wymaga, aby oferent przedstawił na osobnym rysunku oraz schemacie, już na etapie składania ofert, wersję docelową instalacji, uwzględniającą wyposażenie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz urządzenia docelowe, możliwe w przyszłości do zabudowy bez naruszania zasadniczego układu proponowanej linii segregacji. Koncepcja docelowa nie może zakładać innej lokalizacji kanałowej stacji nadawczej, sita bębnowego, separatora balistycznego, separatorów optycznych, separatorów metali, kabin sortowniczych, przenośnika kanałowego-surowcowego oraz pozostałych elementów systemu prasowania odpadów (prasa belująca) i przenośniik podający do prasy, stacji sprężonego powietrza Odbiór odpadów organicznych z sortowni. Wykonawca niniejszego zadania zrealizuje układ technologiczny linii sortowania w taki sposób aby zapewnić transport frakcji 0-80mm ulegającej biodegradacji za pomocą przenośników na zachodnią ścianę sortowni z wyprowadzeniem poza halę sortowni i zapewnieniem zapełniania przewidzianego do realizacji w ramach kontraktu 3 segmentu odpadów organicznych z sortowni obiekt nr 13 - zadaszonego boksu o wymiarach 8,0x10m, wydzielonego trzema ścianami oporowymi o wysokości min. 4 m, z dojazdem dla ładowarek od strony południowej Charakterystyka założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych segmentu stabilizacji/kompostowania Powierzchnia, kubatura Dostawca linii technologicznej stabilizacji zaprojektuje i zrealizuje linię stabilizacji przewidzianą do realizacji w konstrukcji hybrydowej żelbetowej i stalowej, w żelbetowych komorach w minimalnych wymiarach w rzucie (dł. x szer.) tj. 25,0 m x 30,0m). Dopuszcza się zwiększenie powierzchni i kubatur o +25%. 19

20 Charakterystyka konstrukcyjna Reaktory zamknięte do stabilizacji/kompostowania powinny stanowić jedną całość z konstrukcyjnego punktu widzenia. Zamawiający oczekuje realizacji technologii stabilizacji w reaktorach o konstrukcji żelbetowych ściany, ściany działowe min. 2m wysokości, posadzka, posadowione na żelbetowych stopach i ławach. Ściany wewnętrzne reaktorów, posadzkę, wykonać jako odporne na agresywne środowisko panujące w reaktorze stabilizacji, gładkie, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Posadzki reaktorów żelbetowe, bezspoinowe. W każdym z reaktorów należy przewidzieć kanały napowietrzające dla przykrycia rusztami napowietrzającymi. Kanały napowietrzające po przykryciu rusztami nie mogą ograniczać możliwości poruszania się ładowarki kołowej wewnątrz reaktorów. Konstrukcja bram ich mocowanie do ścian (panele, skrzydła, ościeżnica, inne elementy konstrukcyjne), konstrukcja dachu oraz poszycia dachu powinny zapewniać szczelność. Zamawiający wymaga realizacji okablowania dla transmisji danych z instalacji stabilizacji do pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w hali sortowni. Sterowanie procesem technologicznym segmentu stabilizacji z pomieszczenia sterowni w hali sortowni. Sterowanie napędami otwierającymi i zamykającymi bramy oraz konstrukcję dachu z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej przy kompostowni lub z punktu operatorskiego dla każdego reaktora indywidualnie umieszczonego w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy szafą sterowniczą zlokalizowaną przy kompostowni, a miejscem sterówki będzie należało do zakresu wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym. Należy przewidzieć odprowadzenie odcieków technologicznych ujmowanych rusztami zamontowanymi w posadzce reaktorów do zbiornika ścieków technologicznych obiekt nr 16 poprzez studnie rewizyjne wyposażone w zamknięcia wodne (syfon). Odprowadzenie i dalsze zagospodarowanie odcieków poza obrys reaktorów będzie stanowiło zakres wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym, jednakże wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przedstawi w tym zakresie niezbędne wytyczne Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej Wykonawca niniejszego kontraktu na podstawie obliczeń technologicznych określi wymaganą powierzchnię placu dojrzewania dla frakcji 0-80 mm odpadów zmieszanych po stabilizacji w reaktorach, tak aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów stabilizacji, a dane wynikające z obliczeń i wymaganą wielkość placu zawrze w ofercie przetargowej. Powierzchnie i kubatury: Niezależnie od powyższego Zamawiający oczekuje lokalizacji placu dojrzewania w południowozachodniej części planowanego do realizacji Zakładu o całkowitej powierzchni (wraz z placem kompostowania odpadów zielonych) min m 2. Wykonawca przedstawi w ofercie obliczenia weryfikujące założenia przyjętej przez Zamawiającego, tj. bilans terenu dla proponowanego w ofercie rozwiązania technologicznego, obejmującego niezbędne powierzchnie dla prowadzenia fazy intensywnej z zamkniętych reaktorach oraz dojrzewania w pryzmach otwartych. Wykonawca winien uwzględnić możliwość rozbudowy instalacji stabilizacji o dalsze reaktory w ilości niezbędnej do przetwarzania min Mg/rok odpadów frakcji 0-80 przez okres 4 tygodni w zamkniętych reaktorach (czas niezbędny do uzyskania parametru AT 4 < 20 mg O 2 /kg s.m.). W tym celu wykonawca winien załączyć w ofercie niezbędne obliczenia pozwalające określić liczbę dodatkowych wymaganych reaktorów, placu dojrzewania oraz określić inne parametry procesu i związanej z nim infrastruktury, które Zamawiający musi uwzględnić mając na uwadze perspektywę doposażenia instalacji stabilizacji. 20

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo