Podręcznik Beneficjenta. Czyli jak zdobyć środki z PROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Beneficjenta. Czyli jak zdobyć środki z PROW"

Transkrypt

1 Podręcznik Beneficjenta Czyli jak zdobyć środki z PROW

2 O programie Program Leader stanowi oś 4 realizowanego w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. Opracowanie graficzne i DTP: Izolda Bączkowska Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europoejskiej w ramach Programu LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Copyright by Polskie Wydawnictwa Reklamowe Toruń 2010 Środki w PROW podzielone są na tzw. Osie, a te z kolei na tzw. Działania. Z punktu widzenia Programu Leader ważne są Działania Osi 4, ale także Osi 3 PROW : a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; c) Odnowa i rozwój wsi. O większość środków z PROW, podobnie jak w innych programach operacyjnych, należy zabiegać, składając projekty, w odpowiednich instytucjach wdrożeniowych. Warunki ubiegania się o środki określane są w ministerstwach i w Urzędach Marszałkowskich (w instytucjach wdrożeniowych). W Programie Leader jest inaczej. Społeczność wiejska danego obszaru, określonego przez nią dobrowolnie, powołuje organizację Lokalną Grupą Działania (LGD). LGD opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju - LSR. W tej Strategii LGD zawiera, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji oraz określa sposób oceny projektów. Później po zatwierdzeniu LSR przez Urząd Marszałkowski, zbiera projekty od Beneficjentów, dokonuje oceny ich zgodności ze Strategią, wybiera projekty do dofinansowania, ustala listy projektów wg określonych przez siebie kryteriów oceny i przekazuje listy do odpowiednich instytucji wdrożeniowych. Tam projekty poddawane są ocenie formalnej, a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami (po uzupełnieniu brakujących dokumentów itp.). ul. Szosa Chełmińska 124, Toruń tel./fax ISBN: O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich zawiązało się 30 listopada 2005 roku w tym dniu odbyło się spotkanie założycielskie. Od tego momentu rozpoczął się proces rejestracji LGD zakończony powodzeniem dnia 6 stycznia 2006 roku i wpisem do Krajowego Rejestru 3

3 Sądowego. Realizowaliśmy Schemat I i Schemat II w pilotażowym Programie Leader +. Obecnie członkami LGD jest 41 organizacji, gmin i osób fizycznych. Jednocześnie partnerstwo w ramach LGD spełnia wymagania partnerstwa trójsektorowego - wśród członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele wszystkich 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Obszar, jaki obejmuje swoim działaniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe to 10 gmin w tym 2 gminy miejsko-wiejskie (Skępe, Dobrzyń nad Wisłą) i 8 gmin wiejskich (Obrowo, Czernikowo, Kikół, Wielgie, Tłuchowo, Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno). Wymieniony teren zajmuje ogółem powierzchnię 1336 km 2 i według danych w 2006 roku zamieszkiwało go w sumie osób z czego osób stanowiła ludność miejska a pozostałą część osób ludność obszarów wiejskich. W 2008 r LGD opracowała i przyjęła Lokalną Strategie Rozwoju. Jej realizacja odbywać się będzie poprzez wybór i wdrażanie projektów (operacji) przygotowywanych przez różnych Beneficjentów składających wnioski za pośrednictwem LGD. Wnioski złożone w LGD poza wymogami formalnymi weryfikowanymi przez Urząd Marszałkowski muszą być także zgodne z celami oraz z lokalnymi kryteriami nakreślonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich region Południe wyraźnie określa na podstawie jakich wytycznych będzie oceniać wnioski. Podstawowym kryterium ocenianym przez LGD jest zgodność celów operacji z 3 celami głównymi oraz z 8 celami szczegółowymi, którymi są: I. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu: I.1. Stworzenie i rozwój zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej, I.2. Tworzenie, upowszechnianie, promocja i ochrona produktów markowych, tradycyjnych i regionalnych, I.3. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji, II. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy: II.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalny potencjał społeczno gospodarczy i posiadane zasoby II.2. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich III. Poprawa jakości życia: III.1. Opracowanie oferty dla mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji oraz rozwój bazy w tych dziedzinach III.2. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego III.3. Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich W związku z tak ustalonymi celami ogólnymi Stowarzyszenie LGD planuje podjąć konkretne działania bądź przyczynić się do ich realizacji przez beneficjentów. Beneficjentami wspomnianych działań mogą być mieszkańcy Ziemi Dobrzyńskiej, organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR, Parafie, Szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego Cele ogólne mają charakter strategiczny, określają efekt końcowy jaki ma nastąpić w wyniku realizacji szeregu działań i zostały one tak sformułowane by pokazywały drogę do osiągnięcia wizji regionu: Obszar Gmin Dobrzyńskich Region Południe regionem bogatym kulturowo, przyjaznym dla mieszkańców i turystów, o dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości, znanym w Polsce i za granicą Budżet realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju obszaru LGD wytyczonymi w celach głównych i szczegółowych w ramach LSR dokonano podziału środków w ramach działania Wdrażanie LSR na 4 działania. W tym zakresie na poszczególne z działań przeznaczono następujące kwoty środków: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,20 z tj. 10,00 % budżetu działania Wdrażanie LSR, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,20 z tj. 10,00 %, Odnowa i rozwój wsi 3 mln zł tj. 36,56 %, Małe projekty ,60 zł tj. 43,44 %. 4 5

4 Tak ustalony podział środków w ramach poszczególnych działań wynika z przyjętych celów głównych i szczegółowych zgodnie z którymi będą wybierane operacje do realizacji w ramach Wdrażanie LSR. Tym samym mając na uwadze fakt, że wyznaczone cele mogą być zrealizowane przede wszystkim w ramach operacji jakie mogą być finansowane z działania Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty właśnie na te działania przeznaczono największą pulę środków w ramach dostępnego budżetu. Działania te będą dotyczyły bowiem wsparcia rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD przy wykorzystaniu istniejących zasobów oraz poprawy jakości życia mieszkańców - wpisując się w założenia wyznaczonych celów głównych co pozwala na zachowanie trwałości zrealizowanych operacji. Jednocześnie na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości przeznaczono relatywnie najmniej środków - jednak na oba z działań dotyczących tej dziedziny skierowano w sumie kwotę ,4 zł (po ponad 820 tys. na działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), stąd należy stwardzić, że budżet w ramach LSR ma charakter zrównoważony zapewniając z jednej strony adekwatność do podstawowych celów LSR a z drugiej ma charakter zintegrowany wspierając różne działania i beneficjentów. Środki przewidziane na lata Harmonogram przewidywanych terminów możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy Działania PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjenci Pomoc może być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika oraz domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który: Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletni i nie osiągnął wieku emerytalnego; w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał płatności bezpośrednie; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; nie wystąpił o przyznanie lub nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej 6 7

5 część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; nie zamierza realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej. Rodzaje działań Zakres działania Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: Usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa; Usług dla ludności; Sprzedaży hurtowej i detalicznej; Rzemiosła lub rękodzielnictwa; Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usług transportowych; Usług komunalnych; Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; Magazynowania lub przechowywania towarów; Wytwarzania produktów energetycznych; Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Pomoc jest przyznawana na operacje spełniające wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie: określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 lipca 2008 (Dz. U. Nr 139, poz 883) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w formie listy PKD szczegółowo omawiającej wspierane kierunki działalności; wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. Koszty kwalifikowalne: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu; zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekrączające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty ogólne (poniesione nie wcześniej niż r.) w wysokości nieprzekrączającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Koszty ogólne max 10%: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 8 9

6 dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, koszty transportu do miejsca realizacji operacji: materiałów służących realizacji operacji, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją, koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych. Wielkość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć złotych. Kryteria wyboru operacji w ramach działania W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej o wyborze operacji będzie decydowało 8 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 19 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci Osoba fizyczna Osoba prawna Wspólnicy spółki cywilnej Spółki prawa handlowego Definicja mikroprzedsiębiorstwa Osoba fizyczna Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, W przypadku podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko wiejskiej poniżej 5 tyś mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Osoba prawna Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność jako mikroprzedsiębiorstwo Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, Której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Wielkość pomocy Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych, zaś poziom pomocy na jednego beneficjenta nie więcej niż złotych w okresie trwania Programu. Wysokość pomocy: 100 tysięcy złotych jeżeli EPO (Ekonomiczny Plan Operacji) przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, 200 tysięcy złotych jeżeli EPO przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, 300 tysięcy złotych jeżeli EPO przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na Pełne etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, Suma nie może przekroczyć ,00 zł Wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczany na podstawie: Średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub Danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Zatrudnienie w nie pełnym wymiarze należy przeliczać na średnioroczny zatrudnienie w pełnym wymiarze. Samozatrudnienie będzie traktowane jako spełnienie wymogu utworzenia jednego miejsca pracy, jednocześnie, zatrudnienie osób będących najbliższym członkiem rodziny prowadzącego działalność traktuje się jako osoby współpracujące (zalicza się do tego grona, małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności) nie będą miały statusu pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli między tymi osobami dojdzie do podpisania umowy o pracę! Za utworzenie miejsca pracy uznaje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę 12 13

8 stworzone miejsca pracy powinny mieć związek z realizowanym zakresem rzeczowym! Pracownikami mogą być: Osoby przebywające na emeryturze, Osoby przebywające na rencie z wyłączeniem osób będących na rencie strukturalnej w ramach PROW i , Osoby zatrudnione na podstawie umowy na zastępstwo, Samozatrudnienie w wypadku osoby fizycznej jest uznawane utworzenie pełnoetatowego miejsca pracy Rodzaje działań : Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, Zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe. Zalicza się również: 1) transport do miejsca realizacji operacji: a) materiałów służących realizacji operacji, b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętego operacją, 2) Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętego operacją. Rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nie przekraczających ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Uwaga: Pomoc udzielana w ramach działania posiada status pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy tego rodzaju nie udziela się m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD: Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312), A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami), B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia wykonawczego dla działania 312). Koszty ogólne 10% pozostałych Kosztów Kwalifikowalnych od Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji a w szczególności: a) kosztorysów, b) projektów architektonicznych lub budowlanych, c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, e) wypisów i wyrysów z katastratu nieruchomości, f) projektów technologicznych 2) Opłat za patenty lub licencje, 3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi

9 POMOC NIE OBEJMUJE Podatku od towarów u usług VAT Nabycia nieruchomości Nabycia rzeczy używanych Budżet działania W roku 2010: ,60 zł Kryteria wyboru operacji w ramach działania W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o wyborze operacji będzie decydowało 8 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 18 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela. Małe projekty Beneficjenci pomocy: osoba fizyczna, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 10 gmin objętych działalnością LGD lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej: która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości utworzona na podstawie przepisów ustaw w tym samorząd gminy, fundacja albo stowarzyszenie: posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze 16 17

10 Rodzaje działań : podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej Wielkość pomocy: Całkowity koszt projektu nie jest niższy niż 4,5 tys. zł, Całkowity koszt projektu nie jest wyższy niż 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych, Do 10% pracy własnej Wysokość wsparcia 1 inwestycji nie może przekroczyć 25 tys. zł, W okresie lat jeden beneficjent może uzyskać maksymalnie wsparcie nie przekraczające w sumie 100 tys. zł Budżet działania: Budżet na działanie Małe projekty , 60 zł (43 %), Nabory wniosków w latach (co roku jeden nabór), Środki dostępne w pierwszym naborze ,20 zł. W kolejnych ,60 zł Ogłoszenie o naborze wniosków ogłasza Zarząd Województwa, Wnioski będą składane do LGD pierwszy nabór I.kw 2010 r., Kwalifikowane są koszty poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie, Projekty inwestycyjne finansowane z małych projektów muszą być realizowane na terenie LGD, LGD dokonuje wyboru projektów (45 dni) według: Zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (celami głównymi, celami szczegółowymi, przedsięwcięciami) ocena TAK/NIE, Kryteriami punktowymi zapisanymi w LSR lista rankingowa projektów, Urząd Marszałkowski (3 miesiące) ocena formalna wniosków podpisanie umów z wnioskodawcami, Kryteria wyboru operacji w ramach działania W ramach działania małe projekty o wyborze operacji będzie decydowało 9 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 18 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela

11 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) i działa w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu ze źródeł innych niż środki programu (w przypadku jednostki samorządu terytorialnego mogą to być środki własne) organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków wspólnotowych i krajowych Rodzaje działań Odnowa i rozwój wsi Beneficjent organizacja pozarządowa, ma status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury; 3) budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego, 4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 5) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności przez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 20 21

12 9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, używanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Kryteria wyboru operacji w ramach działania W ramach działania Odnowa i rozwój wsi o wyborze operacji będzie decydowało 6 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 15 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela. Wielkość pomocy Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu ze źródeł innych niż środki programu (w przypadku jednostki samorządu terytorialnego mogą to być środki własne) Beneficjenci - organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków wspólnotowych i krajowych Budżet działania W roku 2010 przewidziana została kwota ,00 Sama LGD realizować będzie tylko projekty współpracy w ramach wydzielonej puli środków na działania Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz Wdrażanie Projektów Współpracy. LGD nie będzie składać projektów do w/w działań a jedynie je oceniać pod względem zgodności a LSR i lokalnymi kryteriami wyboru

13 Procedura wyboru operacji przez LGD oraz zastosowane kryteria lokalne Lokalna Grupa Działania jako przedstawiciele społeczności lokalnej, ustaliło priorytety działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Członkowie LGD zatwierdzając Lokalną Strategię Rozwoju ustalili także procedurę wyboru operacji (zgodną z rozporządzeniami ministerialnymi) oraz kryteria na podstawie których oceniane będą wszystkie wnioski składane przez beneficjentów w biurze LGD. Poza wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjenci będą zobligowani do złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru oraz dodatkowe załączniki związane ze spełnieniem lokalnych kryteriów wyboru. Załączniki o których mowa wraz z wnioskiem są do pobrania w biurze Stowarzyszenia oraz będą zawsze dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia ( oraz Urzędu Marszałkowskiego. Etapy wyboru wniosków/projektów ubiegających się o dofinansowanie. LGD będzie szeroko informować opinię publiczną o rozpoczęciu konkursu i zachęcać beneficjentów do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Informacje na temat konkursu będą zamieszczane w Internecie, jak również na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach, w Urzędach Gmin i w siedzibie LGD. Ponadto informacje będą rozpowszechniane w trakcie spotkań takich jak: zebrania wiejskie, zebrania szkolne, rady itp., w których będą uczestniczyć przedstawiciele LGD. Wszelkie dokumenty związane z ogłoszeniem konkursu będą redagowane w sposób jasny i jednoznaczny. Terminy naboru wniosku będą umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia Miejsce składania wniosku Wniosek o dofinansowanie operacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, bezpośrednio (osobiście lub przez upoważnioną osobę) w biurze LGD tj pod adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Regin Południe ul. Szkolna Dobrzyń nad Wisłą tel./fax

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org Powstanie Lokalnej

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 Agencja r. o Restrukturyzacji wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jarnołtówek, 13 listopada 2008r. Agnieszka Bielak, Aleksandra Czech Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Płońsk 2011 1 Spis treści Działanie 311 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw s. 7 Kto

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ 3 JakośćŜycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Termin naboru wniosków: Od 1 do 31 marca 2011 r.

Termin naboru wniosków: Od 1 do 31 marca 2011 r. Termin naboru wniosków: Od 1 do 31 marca 2011 r. Działania i limity dostępnych środków: 1. Małe projekty 295 458,22 zł 2. Odnowa i rozwój wsi 1 284 600,00 zł 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...6 Jaki jest zakres

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER. Tworzenie

Oś 3 / oś 4 LEADER. Tworzenie Oś 3 / oś 4 LEADER Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Akty prawne: rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Płońsk 2011 Spis treści Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi KONKURS NR 2/2011 Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Małe projekty - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna PROW na lata 2007-2013 Oś.1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (gospodarcza) Oś.2 Poprawa środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości finansowania PROGRAM Cel LSR - przedsiębiorcy Budżet Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ikroprzedsiębiorstw WARSZTATY SZKOLENIOWYCH DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁAŃ 312. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i SZKOLENIE RADY Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ale

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 21 listopada 2016 r. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: a) podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Spis treści: 1. Lokalna Grupa Działania Kraina Nafty informacje ogólne 2 2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju informacje wstępne 4 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 6 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW 2014-2020 Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju. w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju. w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Warszawa 2009 Spis treści 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju informacje podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 13 luty 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Grudzień 2013 r.

Zasady udzielania pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Grudzień 2013 r. Zasady udzielania pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Grudzień 2013 r. 1 Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

gminy wiejskie mogą otrzymać

gminy wiejskie mogą otrzymać Dofinansowanie na świetlice wiejskie G miny wiejskie mogą otrzymać pomoc na rozwój infrastruktury społecznej z kilku źródeł. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIELONE SIOŁO 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) tel./fax. (29) 745 20 20 e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl Nowy okres programowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Dofinansowanie jest przyznawane na rozwijanie działalności gospodarczej O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 1) Osobą

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE Dotacje unijne w zasięgu ręki

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE Dotacje unijne w zasięgu ręki Lokalna Grupa Działania PONIDZIE Dotacje unijne w zasięgu ręki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze srodków

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1885 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek

LGD Kraina Trzech Rzek LGD Kraina Trzech Rzek Realizacja zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 Oborniki, 9.11.2015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 W sprawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawa prawna działania 1) Art. 52 (a) (iii) (b) (ii) (iii) i 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo