Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem."

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Konkurs Lay s - Carrefour". 2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu. Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem, jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Fundatorem, jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1, wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , NIP Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Fundatora wśród konsumentów Sieci sklepów Carrefour, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Carrefour. 3. Informacja o formie organizacji Konkursu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z r, Nr 201 poz ze zm.). 4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs. Konkurs prowadzony będzie w wybranych sklepach sieci Carrefour na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów prowadzących promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Czas trwania Konkursu Konkurs trwa od roku do roku, okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do dnia roku. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. Promocyjna sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki Lay s wyprodukowane przez Fundatora i oferowane przez sklepy sieci Carrefour biorące udział w Konkursie zwane dalej Produktami Promocyjnymi. 7.DANE OSOBOWE Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego dalej Laureatem publikowane są na liście Laureatów na stronie internetowej Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. UCZESTNICY KONKURSU 1

2 8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego) - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia roku do dnia roku, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, jednorazowego łącznego zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych w sklepie sieci Carrefour biorącym udział w Konkursie zgodnie z pkt. 4 Regulaminu, - ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - nie jest pracownikiem Organizatora, Carrefour Polska Sp. z o.o. lub Fundatora, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 9. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o którym mowa w pkt. 23 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy. 10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 11. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) w dniach od roku do roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych w sklepie sieci Carrefour biorącym udział w Konkursie zgodnie z pkt. 4 i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. b) Po dokonaniu zakupu o którym mowa w pkt 11a) Regulaminu dokonać w dniach od roku do dnia roku zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej zwanej dalej Stroną Internetową, zawierającego następujące pola obowiązkowe: - Wykonanie zadania konkursowego poprzez napisanie uzasadnienia dlaczego Lay s i TV to zestaw idealny, zwane dalej Zadaniem. Zadanie nie może przekroczyć 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami. - Imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania - adres mailowy, numer telefonu kontaktowego - numer dowodu zakupu o którym mowa w pkt 11a). W przypadku paragonu fiskalnego numer dowodu zakupu znajduje się po prawej stronie wydruku fiskalnego pod numerem NIP, po przeciwległej stronie daty zakupu, poprzedzony jest nazwą nr wydr Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu i wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Fundatora. 13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych odmawiając przyjęcia do Konkursu, w przypadku gdy praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. W przypadku odmowy przyjęcia pracy do Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością mail na adres mail podany w trakcie rejestracji. 14. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora, Fundatora lub podmiotów z nim współpracujących z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora, Fundatora lub takich podmiotów z odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe uczestnik traci prawo do nagrody. 2

3 15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu. 16. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od roku do roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym. NAGRODY W KONKURSIE 17. Wykaz nagród: a) Nagroda Główna w postaci telewizora Sony KDL55W755CBAEP o wartości 3645 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 405 zł, przy czym nagroda pieniężna nie zostanie Laureatom wydana lecz wpłacona przez płatnika (Fundatorana poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 1 nagroda o łącznej wartości 4050 zł brutto; b) Nagroda I Stopnia w postaci tabletu Sony Z3 Compact Wi-Fi 16GB o wartości 1340,70 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 149 zł, przy czym nagroda pieniężna nie zostanie Laureatom wydana lecz wpłacona przez płatnika (Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 9 nagród o łącznej wartości ,30 zł brutto; c) Nagroda II Stopnia w postaci karty podarunkowej Dechatlon o wartości 100 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, przy czym nagroda pieniężna nie zostanie Laureatom wydana lecz wpłacona przez płatnika (Fundatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 120 nagród o łącznej wartości zł brutto; Wartość puli nagród wynosi ,30 zł brutto. 18. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Kolor nagrody może być inny niż przedstawiony na materiałach reklamowych i informacyjnych Konkursu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 19. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW 20. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej Komisją, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Fundatora w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Fundatora. Konkurs składa się z trzech etapów: Etap I : , Etap II : , Etap III : Po zakończeniu każdego dnia trwania Konkursu Komisja wybierze 5 (słownie: pięciu) laureatów Nagrody II stopnia spośród Uczestników dokonujących zgłoszeń do Konkursu w danym dniu. Po zakończeniu każdego Etapu trwania Konkursu Komisja wybierze 3 (słownie: trzech) laureatów Nagrody I stopnia spośród Uczestników dokonujących zgłoszeń do Konkursu w danym tygodniu. W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu to jest najpóźniej do dnia roku Komisja wybierze 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody Głównej spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do Konkursu. Posiedzenia Komisji będą w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku. W przypadku dni wolnych od pracy, to jest sobót, niedziel i dni świątecznych, wybór Laureatów nastąpi na pierwszym posiedzeniu Komisji przypadającym po dniach wolnych od pracy. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę II Stopnia, jedną Nagrodę I Stopnia oraz jedną Nagrodę Główną w czasie trwania całego Konkursu. 21. Komisja oceni zgłoszone Zadania oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do wyznaczonego zadania konkursowego, oryginalność i styl Zadania. 3

4 22. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres podany w trakcie rejestracji wiadomością w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia roku. Jednocześnie, w wiadomości tej Organizator prześle także informacje o rodzaju wygranej Nagrody oraz dalsze informacje dotyczące odbioru przyznanej Nagrody. 23. Laureat Nagrody Głównej lub Nagrody I Stopnia lub Nagrody II Stopnia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Konkurs Lay s - Carrefour, następujące dokumenty: a) Oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu; zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Fundatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1. W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy. b) Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu o którym mowa w pkt. 11 b) Regulaminu. Organizator jest zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia roku. Jeśli laureat nie prześle w terminie do dnia roku (decyduje data wpłynięcia przesyłki rejestrowanej do Organizatora) wszystkich wymaganych dokumentów i danych, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora. 24. Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zadań laureatów z chwilą podpisania przez laureata, a w przypadku osoby niepełnoletniej która ukończyła 13 rok życia przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o przekazaniu praw autorskich i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, b) wprowadzenie do obrotu, c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, d) wprowadzenie do sieci Internet, e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, f) publiczne rozpowszechnianie, g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f), wykonywanie praw zależnych o którym mowa w art. 46 tejże ustawy o ile wymaga tego sposób eksploatacji. WYDAWANIE NAGRÓD 25. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu, Organizator wysyła laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową do dnia r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłana Nagroda II Stopnia (karta podarunkowa) jest nieaktywna. Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić odbiór Nagrody II Stopnia poprzez podpisanie w obecności kuriera dokumentów zwrotnych potwierdzenia odbioru nagrody. Organizator aktywuje kartę podarunkową w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zwycięzcę odbioru Nagrody II Stopnia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. OGŁASZANIE WYNIKÓW 26. Lista laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) jest publikowana na stronie internetowej ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Konkurs Lay s - Carrefour reklamacja lub em na adres: z dopiskiem 4

5 w tytule Konkurs Lay s - Carrefour reklamacja, najpóźniej do dnia roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 28. Reklamacje rozpatruje Komisja. 29. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez , odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Konkurs Lay s - Carrefour - regulamin. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu przesłane wiadomością mail na adres: otrzyma on kopię Regulaminu w wiadomości zwrotnej mail jako załącznik do wiadomości. 31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 32. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2. 5

6 Załącznik nr 1 Oświadczenie dla laureatów nagród Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami. Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* : Imię i nazwisko Laureata:.. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):... Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku mieszkania) Kod pocztowy:.. Miejscowość: Telefon kontaktowy: lub ... Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu " Konkurs Lay s - Carrefour ". Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Laureatowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Data*. Podpis*. Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora całości praw majątkowych do Zadania: Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora nagród w Konkursie "Konkurs Lay s - Carrefour" całości autorskich praw majątkowych do Zadania stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami). Nabycie praw autorskich przez Fundatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Data*. Podpis*. Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 8 Regulaminu: Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Carrefour (Polska) Sp. z o.o. lub Frito Lay Poland Sp. z o.o. ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 8 Regulaminu. Data*. Podpis*. * UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy. 6

7 Załącznik nr 2 Lista sklepów sieci Carrefour biorących udział w Konkursie. miasto ulica nazwa sklepu Bełchatów Kolejowa 4 Kolejowa Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Jana III Sobieskiego Białystok Wrocławska 20 Zielone Wzgórze Białystok Wysockiego 67 - Galeria Podlaska Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Sarni Stok Bolesławiec 10-go Marca 1 10-go Marca Bydgoszcz Fordońska 141 Galeria Pomorska Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Glinki Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Fordon Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Plejada Chełm Lwowska 81 Lwowska Chojnice Bayeux 1 Bayeux Chorzów Parkowa 20 Parkowa Ciechanów Armii Krajowej 24 Armii Krajowej Dębica Ks. Nosala 2 - Galeria Dębicka Elbląg Dąbka 152 Ogrody Gdańsk Grunwaldzka Galeria Bałtycka Gdańsk Przywidzka 6 Factory Gdańsk Schuberta 102 A Morena Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Arena Gliwice Lipowa 1 Forum Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 12 Gniezno Pałucka 2 - Galeria Gnieźnieńska Gniezno Sobieskiego 17 Sobieskiego Grudziądz Konarskiego 45 - Galeria Grudziądzka Inowrocław Wojska Polskiego 10 WOJSKA POLSKIEGO 10 Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 PODHALAŃSKA 26 Jaworzno Wojska Polskiego 2D Wojska Polskiego Kalisz Poznańska POZNAŃSKA Katowice Roździeńskiego 200 Roździeńskiego Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 KOZIELSKA Kłodzko Noworudzka 2 - Galeria Twierdza Kłodzko Konin Paderewskiego 8 PADEREWSKIEGO 8 Kozienice Warszawska 34 WARSZAWSKA 34 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Podgórze Kraków Pokoju 44 Plaza Kraków M.Medweckiego 2 Czyżyny Kraków Pawia 5 AL. POKOJU 44 Kraków Witosa 7 Witosa Kraków Zakopiańska 62 Zakopianka Krosno Krakowska 187 Kutno Oporowska 6A OPOROWSKA 6A Kwidzyn 3 Maja 26 - Stary Młyn Legnica Piłsudskiego 84 Piekary Lublin Witosa 6 WITOSA 2 Łódź Kolumny 6/36 Centrum Handlowe Łódź Górna Łódź Przybyszewskiego 176/178 Przybyszewskiego 7

8 Łódź Bandurskiego 49 Bandurskiego Łódź Szparagowa 7 Bałuty Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 WARSZAWSKA 61 Mława Targowa 13 TARGOWA 13 Nowa Sól Staszica 10 STASZICA 10 Nowy Sącz Węgierska 170 Węgierska Olkusz Rabsztyńska 2 RABSZTYŃSKA Olsztyn Krasickiego 1 b KRASICKIEGO 1B Opole Dębowa 1 Turawa Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 IŁŻECKA 85 Ostróda Jana Pawła II 9/4 JANA PAWŁA II Oświęcim Powstańców Śląskich 1 - Centrum Handlowe Niwa Pabianice Popławska 4/20 Carrefour Pabianice Piła 14 Lutego 26 OGIŃSKIEGO 33 Płock Przemysłowa 1 PRZEMYSŁOWA 1 Poznań Solidarności 47 Pestka Poznań Górecka 30 ALEJA SOLIDARNOŚCI 47 Przemyśl 29 Listopada 4 29 LISTOPADA 4 Puławy Goscińczyk 2 Goscińczyk Radomsko Piastowska 28 Piastowska Ruda Śląska 1-go Maja MAJA 310 Rybnik Gliwicka 45 - Galeria Śląska Siedlce Monte Cassino 77 MONTE CASINO Sieradz Jana Pawła II 63a JANA PAWŁA II Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 PIŁSUDSKIEGO 4 Sochaczew Warszawska 119 WARSZAWSKA 119 Sosnowiec Staszica 8B STASZICA 8B Starachowice Krzosa 6 Krzosa Starogard Gdański Niepodległości 2a AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2A Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Turzyn Szczecin Mieszka I 73 Gumieńce Szczecin Wiosenna 32 Gryf Szczytno Wielbarska 1 WIELBARSKA Świdnik Lotników Polskich 38 Tarnowskie Góry Kościuszki 5 KOŚCIUSZKI 5 Tczew Braci Grimm 4 BRACI GRIMM 4 Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 JANA PAWŁA II 22 Toruń Olsztyńska 8 - Toruńskie Centrum Handlowe Warszawa Głębocka 15 Targówek Warszawa Jana Pawła II 82 Arkadia. Warszawa Jerozolimskie 148 Reduta Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bemowo Warszawa Targowa 72 Wileńska Warszawa Wołoska 12 - Galeria Mokotów Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 MATUSZCZYKA 2 Wrocław Gen. Hallera 52 Borek Wrocław Graniczna 2A - Futura Park Zamość Lwowska 56 Lwowska Zgorzelec Jeleniogórska 42 Łagów Zielona Góra Dąbrówki 5 Dąbrówka 8

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Złap

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę.

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. NAZWA KONKURSU Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony pod nazwą Dzień Dziecka. Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Loterią", jest

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 10 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo kupisz w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Quo

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Spełniaj marzenia z Milką REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Spełniaj marzenia z Milką" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Świętujemy 150 urodziny Nestlé dalej zwana Promocją jest ZEG Sp. z o.o., z zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Organizatorem konkursu pod

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Złóż życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic!

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Poczuj letnią świeżość z Cleanic! (zwanym dalej Konkursem ) jest Agnieszka Lancmańska Wnuk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU Podkreśl swój styl przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie 08.03-20.03.2017 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo