REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest firma Justpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 65/207, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł w pełni opłacony, numer infolinii , adres strony adres (zwana dalej Organizatorem ). 3. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarska 11, Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy ,50 zł w pełni opłacony, REGON , NIP (zwana dalej Kompania Piwowarska ). 4. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski w hipermarketach sieci CARREFOUR, których Lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej Sklepami ). 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, dokonująca w Sklepach zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie i określonych w pkt 9 poniżej (zwana dalej Uczestnikiem ) za wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Kompanii Piwowarskiej, Sklepów oraz członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku (który jest ostatnim dniem postępowania reklamacyjnego). 7. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać w dniach od roku do roku. 8. Sprzedaż towarów objętych Konkursem odbywać się będzie w dniach od roku do roku w Sklepach ( Okres Promocji ). 9. Konkurs obejmuje dowolne piwo marki Tyskie: to jest piwo marki Tyskie Gronie oraz Tyskie Klasyczne (zwane dalej Produkty Promocyjne ). Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 8 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży, niż Sklepy, nie upoważnia do uczestnictwa w Konkursie. 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Aby zostać Uczestnikiem należy łącznie spełnić następujące warunki: a) dokonać w Okresie Promocji zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego w dowolnym opakowaniu (butelka, puszka, opakowanie zbiorcze) o dowolnej objętości; potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego oraz zachować oryginał tego dowodu zakupu. Data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Wszędzie tam, gdzie w Regulaminie mowa jest o dowodzie zakupu w postaci paragonu fiskalnego, Organizator uznawał będzie za prawidłowe udokumentowanie dokonania zakupu promocyjnego także na podstawie faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną. Nie zostaną natomiast uznane faktury VAT wystawione na osoby 1

2 fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki lub inne podmioty prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, b) wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu zdania: Moja taktyka kibicowania to (zwane dalej Zadanie Konkursowe ), c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie. 2. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie polega na: albo a) wypełnieniu kuponu konkursowego poprzez: dokończenie zdania Moja taktyka kibicowania to, wpisanie w treści kuponu numeru paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego oraz numeru telefonu komórkowego Uczestnika oraz oświadczenie, iż Uczestnik ukończył 18 lat (zwany dalej Kuponem Konkursowym ); a następnie wrzuceniu przez Uczestnika w terminie od roku do roku prawidłowo wypełnionego Kuponu Konkursowego do urny konkursowej, b) rejestracji w terminie od roku do roku na internetowej stronie promocyjnej poprzez: dokończenie zdania Moja taktyka kibicowania to, wpisanie numeru paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego oraz numeru telefonu komórkowego Uczestnika oraz zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie, iż Uczestnik ukończył 18 lat a także pola identyfikującego Sklep, w którym został dokonany zakup Produktu Promocyjnego, potwierdzony wymienionym w zgłoszeniu paragonem fiskalnym. Prawidłowe zgłoszenie zostanie potwierdzone wyświetlonym komunikatem bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia w terminie od roku do roku. 3. Kupony Konkursowe muszą być podpisane przez Uczestnika. Kupony Konkursowe nie podpisane przez Uczestnika nie będą uwzględniane w Konkursie. 4. Kupony Konkursowe będą dostępne przy półce z Produktami Konkursowymi w Sklepach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zaś urny konkursowe będą ustawione w Punktach Obsługi Klienta w Sklepach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kupon Konkursowy winien być wrzucony do urny znajdującej się w Sklepie, w którym został dokonany zakup Produktu Promocyjnego, potwierdzony paragonem fiskalnym wymienionym w tym Kuponie Konkursowym. W przypadku wyczerpania zapasów Kuponów Konkursowych w danym Sklepie Uczestnik ma możliwość dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej 5. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w pkt. 2 a) albo 2 b) powyżej i/lub zgłoszenia zawierające nieprawidłowy lub niepełny numer paragonu fiskalnego. 6. Zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie. 7. Uczestnik Konkursu ma prawo do dowolnej ilości zgłoszeń w Konkursie. Podstawą dokonania każdego kolejnego zgłoszenia do Konkursu jest kolejny zakup dowolnego Produktu Promocyjnego na warunkach określonych w pkt 1 a) niniejszego paragrafu, to jest potwierdzony kolejnym paragonem fiskalnym. Wielokrotność Produktów Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania kilku zgłoszeń udziału w Konkursie. 8. Na jeden paragon fiskalny można dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia udziału w Konkursie bądź poprzez wypełnienie Kuponu Konkursowego bądź poprzez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia dokonane inaczej niż poprzez wypełnienie Kuponu Konkursowego bądź rejestrację na internetowej stronie promocyjnej 9. Uczestnik winien zachować oryginał dowodu zakupu Produktu Promocyjnego do zakończenia 2

3 Konkursu, to jest do dnia r. 10. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 11. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody. 1. Nagrodami w Konkursie są: 3 Nagrody i zasady przyznawania Nagród a) 2 (dwie) główne nagrody I stopnia o łącznej wartości 5115,20,00 PLN brutto, w postaci telewizora marki SAMSUNG, model UE50H5500AWXXH, o wartości 2300,00 PLN brutto każdy wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 257,60 PLN, która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, b) 20 (dwadzieścia) nagród II stopnia o łącznej wartości 11120,00 PLN brutto, w postaci biletów dla dwóch osób na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy UEFA 2016 reprezentacji Polski oraz reprezentacji Niemiec rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 11 października 2014 r. (szczegółowe informacje o meczu na stronie internetowej: o wartości 500,00 PLN brutto każde dwa bilety wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 56,00 PLN, która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, c) 200 (dwieście) nagród III stopnia o łącznej wartości 16012,80 PLN brutto, w postaci zgrzewki piwa TYSKIE Gronie, zawierającej 24 puszki piwa o objętości 0,5l, o wartości 72,00 PLN brutto każda zgrzewka wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 8,06 PLN, która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, d) 2000 (dwa tysiące) sztuk nagród IV stopnia o łącznej wartości 26688,00 PLN brutto, w postaci czteropaku piwa TYSKIE Gronie, zawierającego cztery puszki piwa o objętości 0,5l, o wartości 12,00 PLN brutto każdy czteropak wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1,34 PLN, która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, łącznie zwane Nagrodami, a każda z osobna Nagrodą. 2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród przedstawicieli Organizatora i Kompanii Piwowarskiej (zwana dalej Komisja Konkursowa ), która dokona wyboru najciekawszych Zadań Konkursowych. Do zadań Komisji Konkursowej należy również: a) dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń udziału w Konkursie, b) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 3. Kryterium wyboru najciekawszego Zadania Konkursowego przez Komisję Konkursową będzie: oryginalność, kreatywność, poprawność językowa. Komisja Konkursowa może nie przyznać Nagród lub przyznać w mniejszej liczbie niż przewidziana przez Organizatora w przypadku niespełniania kryteriów wyboru przez zgłoszone do Konkursu Zadania Konkursowe. 4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych Zadań Konkursowych i wyłoni Zwycięzców na posiedzeniu Komisji Konkursowej do dnia roku. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może 3

4 zapoznać się z protokołem na swoje żądanie. 5. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób: a) 2 główne Nagrody I stopnia otrzymają autorzy najlepiej ocenionych zadań konkursowych, b) 20 Nagród II stopnia otrzymają autorzy następnych najlepiej ocenionych zadań konkursowych, c) 200 Nagród III stopnia otrzymają autorzy następnych najlepiej ocenionych zadań konkursowych, d) 2000 Nagród IV stopnia otrzymają autorzy następnych najlepiej ocenionych zadań konkursowych. Jeden Uczestnik może wygrać kilka Nagród. 6. Dodatkowo, Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 Zadań Konkursowych, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności ich wyboru. 7. Uczestnicy, którzy zdobyli Nagrody (zwani dalej Zwycięzcy ) zostaną o tym powiadomieni w terminie 14 dni roboczych od daty wyboru najciekawszych Zadań Konkursowych i wyłonienia Zwycięzców przez Komisję Konkursową poprzez otrzymanie telefonu na numer podany w zgłoszeniu udziału w Konkursie, zgodnie z 2 pkt 2 a) albo 2 b). 8. W celu powiadomienia o wygranej Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Za nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą przyjmuje się: nieodebrane połączenie przez minimum 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, niemożliwość połączenia z użytkownikiem telefonu (np. wyłączony aparat telefoniczny, informacja o przebywaniu użytkownika poza zasięgiem). Każde z trzech połączeń jest wykonywane w innym dniu w godzinach od 9:00 do 16:00. Rozmowa jest nagrywana w celach dowodowych. Zwycięzcy są informowani o tym, iż rozmowa jest nagrywana. 9. Zwycięzcy będą poproszeni przez Organizatora w trakcie rozmowy o: - wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy, - potwierdzenie, że są osobami, które ukończyły 18 lat, - potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie, - potwierdzenie, iż posiadają dowód zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego (w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT), którego numer został wymieniony w nagrodzonym zgłoszeniu udziału w Konkursie, - oświadczenie, że nie są pracownikiem Organizatora, Kompanii Piwowarskiej, Sklepów objętych Konkursem oraz członkiem ich najbliższej rodziny, nie wykonują także usług na rzecz ww. podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych, - podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością - dla Zwycięzców Nagrody II stopnia podanie numeru PESEL, który jest wymagany przez UEFA od użytkowników biletów na mecz, - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu, w tym w celu dokonania rozliczeń podatkowych. Dodatkowo, Organizator przekaże szczegółowe informacje o konieczności spełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych w pkt poniżej oraz informacje dotyczące celu zbierania i przetwarzania danych osobowych Zwycięzców oraz informacje o Administratorze zgodnie z 6 pkt 3, a także wskaże numer paragonu fiskalnego, który został wymieniony w nagrodzonym zgłoszeniu udziału w Konkursie. 10. Zwycięzcy Nagrody III stopnia oraz Zwycięzcy Nagrody IV otrzymają indywidualny kod Zwycięzcy, upoważniający do odbioru Nagrody. Indywidualny kod Zwycięzcy zostanie wysłany do Zwycięzcy sms-em na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu udziału w 4

5 Konkursie, w terminie 21 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy powiadamiającej o wygranej. 11. Uczestnik, który wygrał Nagrodę I stopnia lub Nagrodę II stopnia jest zobowiązany przesłać na adres Organizatora: skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, którego numer został wymieniony w nagrodzonym zgłoszeniu udziału w Konkursie, w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia żądania Organizatora. Skan lub zdjęcie dowodu zakupu musi umożliwić identyfikację oraz odczytanie numeru paragonu fiskalnego/faktury VAT, daty dowodu zakupu, a także rodzaju zakupionego Produktu Promocyjnego. 12. Organizator może zażądać od Uczestnika, który wygrał Nagrodę I stopnia lub Nagrodę II stopnia przesłania oryginału dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 11 lub też oryginału wszystkich dowodów zakupu dokumentujących zakup Produktów Promocyjnych, potwierdzających wszystkie zgłoszenia udziału tego Uczestnika w Konkursie, zgodnie z zasadą, że: a) jeden zakup Produktów Promocyjnych w Okresie Promocji (tj. na jednym dowodzie zakupu) uprawnia do jednego zgłoszenia w Konkursie, b) zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania kilku zgłoszeń udziału w Konkursie, c) zakup kilku Produktów Promocyjnych, potwierdzonych kilkoma dowodami zakupu uprawnia do dokonania zgłoszeń udziału w Konkursie w ilości odpowiadającej ilości dowodów zakupu. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty na adres Organizatora określony w 1 pkt 2, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania. Za dzień wysłania ww. przesyłki uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej, przy czym przesyłka winna wpłynąć do Organizatora nie później niż do dnia roku. 13. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu koniecznych do odbioru Nagrody, określonych w szczególności w pkt 9, oraz/lub w przypadku nieudanej próby kontaktu, zgodnie z pkt 8 powyżej: a) prawo do głównej Nagrody I stopnia przechodzi na Zwycięzców Nagrody II stopnia, kolejno według miejsca na liście, b) prawo do Nagrody II stopnia przechodzi na Zwycięzców Nagrody III stopnia, kolejno według miejsca na liście, c) Prawo do Nagrody III stopnia przechodzi na Zwycięzców Nagrody IV stopnia, kolejno według miejsca na liście, d) Prawo do Nagrody IV stopnia przechodzi na Zwycięzców na liście rezerwowej, kolejno według miejsca na liście rezerwowej; e) Uczestnicy, którzy zdobędą Nagrody w trybie niniejszego postanowienia, zostaną o tym powiadomieni poprzez otrzymanie telefonu na numer wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym: - powinien zostać przesłany skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika, lub - powinna wpłynąć przesyłka z oryginałem dowodu zakupu Produktów Promocyjnych od poprzednio weryfikowanego Uczestnika, lub - od dnia, w którym nie udała się trzecia próba kontaktu telefonicznego z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem, lub - od dnia, w którym stwierdzono, iż poprzednio weryfikowany Uczestnik nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 9 powyżej. W stosunku do Uczestników, na których przeszło prawo do Nagrody zgodnie z pkt a) - d) powyżej, stosuje się procedurę weryfikacji prawa do Nagrody, określoną w pkt 8-12 powyżej. f) Weryfikacja Zwycięzców, zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, będzie prowadzona do rozdysponowania Nagród przewidzianych w Konkursie lub do końca 5

6 listy rezerwowej, ale nie później niż do dnia roku. Nagrody, które nie zostaną przyznane do tego dnia w trybie określonym w niniejszym paragrafie, pozostają własnością Organizatora. 4 Odbiór Nagród 1. Nagrody I stopnia będą wysłane najpóźniej do dnia roku za pomocą kuriera na adresy Zwycięzców podane podczas procedury weryfikacyjnej na koszt Organizatora. 2. Nagrody II stopnia będą wysłane najpóźniej do dnia roku za pomocą kuriera na adresy Zwycięzców podane podczas procedury weryfikacyjnej na koszt Organizatora. 3. Warunkiem odebrania Nagrody I lub Nagrody II stopnia jest podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, który zostanie wysłany razem z Nagrodą i przekazanie go kurierowi, który dostarczył Nagrodę. 4. Uczestnik, który wygrał Nagrodę III stopnia lub Nagrodę IV stopnia może odebrać Nagrodę w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie, w którym dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zwycięzcę wiadomości sms zawierającej indywidualny kod Zwycięzcy, pod warunkiem łącznie: a) podania przez Zwycięzcę przy odbiorze Nagrody indywidualnego kodu Zwycięzcy otrzymanego przez Uczestnika sms-em, zgodnie z 3 pkt 10 powyżej, b) okazania przez Zwycięzcę przy odbiorze Nagrody dowodu osobistego w celu zweryfikowania, iż Zwycięzca ukończył 18 lat, c) okazania przez Zwycięzcę przy odbiorze Nagrody oryginału dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, którego numer został wymieniony w nagrodzonym zgłoszeniu udziału w Konkursie oraz który został wymieniony przez przedstawiciela Organizatora podczas rozmowy telefonicznej powiadamiającej o Nagrodzie, przy czym dowód zakupu musi potwierdzać zakup Produktów Promocyjnych w Sklepie, w którym jest odbierana Nagroda, d) poprawnej weryfikacji indywidualnego kodu Zwycięzcy oraz dokumentów wymienionych w pkt b-c, e) poświadczenia podpisem Uczestnika odbioru Nagrody. 5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę oznacza rezygnację z niej. W przypadku rezygnacji z Nagrody lub niespełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych w pkt 3 powyżej, Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 6. Właścicielem Nagród jest Organizator. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Zwycięzca, który otrzyma Nagrodę zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od wygranej w Konkursie w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Podatek należny pobierze i odprowadzi na konto właściwego Urzędu Skarbowego Organizator. Dodatkowe kwoty pieniężne przyznane w ramach Nagrody w wysokości odpowiednio 257,60 PLN, 56,00 PLN, 8,06 PLN oraz 1,34 PLN zostaną potrącone przez Organizatora przy wydaniu Nagrody i przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie. 7. Zwycięzca Konkursu utraci prawo do Nagrody w następujących przypadkach: a) niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu potrzebnych do odbioru Nagrody, określonych w szczególności w 3 pkt 9, 11-12, w 4 pkt 3, 4, lub b) nieudanej próby kontaktu, zgodnie z 3 pkt 8 powyżej, lub c) uznania przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika dowodu zakupu Produktów Promocyjnych za nieprawidłowy z powodu podrobienia, zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, nieprawidłowej daty (to jest późniejszej niż data 6

7 zgłoszenia udziału w Konkursie, daty spoza Okresu Promocji), zakupu Produktów Promocyjnych w placówce handlowej nie należącej do hipermarketów sieci CARREFOUR wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, tj. spoza Sklepów, lub d) gdy przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt Promocyjny, który upoważnia do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. 5 Zasady postępowania reklamacyjnego 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak najpóźniej do dnia roku. Reklamacje złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej. Organizator zastrzega jednak, iż nie będą uznawane przesyłki, które pomimo tego, iż zostały wysłane w terminie, zostaną dostarczone do Organizatora w terminie późniejszym niż dzień roku. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres Organizatora określony w 1 pkt 2. Na kopercie należy napisać Reklamacja - jednakże ten dopisek nie jest obowiązkowy. 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 6 Postanowienia końcowe 1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych oraz na 3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarska 11, Poznań. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Administratora - spółkę Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarska 11, Poznań, przez Organizatora Konkursu - Justpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 65/207, Warszawa oraz przez Bancom - firmę, która w imieniu Organizatora będzie informować Zwycięzców o wygranej. Dane są przetwarzane w celu wydania Nagród i rozliczenia Konkursu. Ponadto, w przypadku Zwycięzców, którym przyznane zostały Nagrody II stopnia w postaci biletów na mecz, ich dane osobowe zostaną udostępnione podmiotowi z grupy UEFA lub podmiotowi wskazanemu przez UEFA, który będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników biletów - Nagród w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 7

8 Załącznik nr 1 CARREFOUR ŁÓDZ Łódź ul. Kolumny 6/36 CARREFOUR KRAKÓW Kraków ul. Zakopiańska 62 CARREFOUR WARSZAWA / TARGÓWEK Warszawa ul. Głębocka 15 CARREFOUR WARSZAWA / REDUTA Warszawa al. Jerozolimskie 148 CARREFOUR WROCŁAW Wrocław ul. Gen. Hallera 52 CARREFOUR KATOWICE Katowice al. Al. Roździeńskiego 200 CARREFOUR WARSZAWA / BEMOWO Warszawa al. Al. Powstańców Śląskich 126 CARREFOUR BYTOM Bytom al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 CARREFOUR SZCZECIN Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 42 CARREFOUR GDAŃSK Gdańsk ul. Schuberta 102 A CARREFOUR WARSZAWA / WILEŃSKA Warszawa ul. Targowa 72 CARREFOUR NOWA HUTA Kraków ul. M.Medweckiego 2 CARREFOUR TORUŃ Toruń ul. Olsztyńska 8 CARREFOUR BYDGOSZCZ Bydgoszcz ul. Fordońska 141 CARREFOUR SOSNOWIEC Sosnowiec ul. Staszica 8B CARREFOUR WARSZAWA / ARKADIA Warszawa al. Jana Pawła II 82 CARREFOUR ZIELONA GÓRA Zielona Góra ul. Dąbrówki 5 CARREFOUR LEGNICA Legnica ul. Piłsudskiego 84 CARREFOUR BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 2 CARREFOUR ELBLĄG Elbląg ul. Dąbka 152 CARREFOUR KRAKÓW Kraków ul. Witosa 7 CARREFOUR ŁÓDZ Łódź ul. Szparagowa 7 CARREFOUR ŁÓDZ Łódź ul. Przybyszewskiego 176/178 CARREFOUR POZNAŃ / FRANOWO Poznań ul. Szwedzka 6 CARREFOUR POZNAŃ Poznań al. Solidarności 47 CARREFOUR SZCZECIN Szczecin ul. Mieszka I 73 CARREFOUR KALISZ Kalisz ul. Poznańska CARREFOUR CHORZÓW Chorzów ul. Parkowa 20 CARREFOUR ZAMOŚĆ Zamość ul. Lwowska 56 CARREFOUR ZGORZELEC Zgorzelec ul. Jeleniogórska 42 CARREFOUR TARNOWSKIE GÓRY Tarnowskie Góry ul. Kościuszki 5 CARREFOUR GLIWICE Gliwice ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1 CARREFOUR OLSZTYN Olsztyn ul. Krasickiego 1 b CARREFOUR RYBNIK Rybnik ul. Gliwicka 45 CARREFOUR GRUDZIĄDZ Grudziądz ul. Konarskiego 45 CARREFOUR BYDGOSZCZ / GLINKI Bydgoszcz al. Jana Pawła II 115 CARREFOUR JAWORZNO Jaworzno ul. Wojska Polskiego 2D CARREFOUR PUŁAWY Puławy ul. Gościńczyk 2 CARREFOUR RADOMSKO Radomsko ul. Piastowska 28 CARREFOUR INOWROCŁAW Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10 CARREFOUR PABIANICE Pabianice ul. Popławska 4/20 CARREFOUR ŁÓDZ Łódź ul. Bandurskiego 49 CARREFOUR GLIWICE Gliwice ul. Lipowa 1 CARREFOUR DĘBICA Dębica ul. Ks. Nosala 2 CARREFOUR MIŃSK MAZOWIECKI Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 61 CARREFOUR GŁOGÓW Głogów ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12 CARREFOUR STAROGARD GDAŃSKI Starogard Gdański ul. Niepodległości 2a CARREFOUR CHOJNICE Chojnice ul. Bayeux 1 8

9 CARREFOUR GNIEZNO Gniezno ul. Pałucka 2 CARREFOUR KONIN Konin ul. Paderewskiego 8 CARREFOUR BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Kolejowa 4 CARREFOUR KĘDZIERZYN-KOŹLE Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 20 CARREFOUR OLKUSZ Olkusz ul. Rabsztyńska 2 CARREFOUR TCZEW Tczew ul. Braci Grimm 4 CARREFOUR KWIDZYN Kwidzyn ul. 3 Maja 26 CARREFOUR KUTNO Kutno ul. Oporowska 6A CARREFOUR SOCHACZEW Sochaczew ul. Warszawska 119 CARREFOUR BOLESŁAWIEC Bolesławiec ul. 10-go Marca 1 CARREFOUR BYDGOSZCZ Bydgoszcz ul. Skarżyńskiego 2 CARREFOUR POZNAŃ Poznań ul. Górecka 30 CARREFOUR WARSZAWA / MOKOTÓW Warszawa ul. Wołoska 12 CARREFOUR KRAKÓW Kraków ul. Pawia 5 CARREFOUR GDAŃSK Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 CARREFOUR BIAŁYSTOK Białystok ul. Wrocławska 20 CARREFOUR LUBLIN Lublin ul. Witosa 6 CARREFOUR SZCZECIN Szczecin ul. Wiosenna 32 CARREFOUR KRAKÓW Kraków al. Pokoju 44 CARREFOUR BIAŁYSTOK Białystok ul. Wysockiego 67 CARREFOUR WROCŁAW / FACTORY Wrocław ul. Graniczna 2A CARREFOUR BIALA PODLASKA Biała Podlaska ul. Jana III Sobieskiego 9 CARREFOUR WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Śląski ul. Matuszczyka 2 CARREFOUR CHEŁM Chełm ul. Lwowska 81 CARREFOUR MŁAWA Mława ul. Targowa 13 CARREFOUR KŁODZKO Kłodzko ul. Noworudzka 2 CARREFOUR JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Zdrój ul. Podhalańska 26 CARREFOUR NOWY SACZ Nowy Sącz ul. Węgierska 170 CARREFOUR OŚWIĘCIM Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1 CARREFOUR GDAŃSK Gdańsk ul. Przywidzka 6 CARREFOUR OPOLE Opole ul. Dębowa 1 CARREFOUR MARKET ŚWIDNIK Świdnik ul. Lotników Polskich 38 CARREFOUR MARKET PŁOCK Płock ul. Przemysłowa 1 CARREFOUR MARKET SKARŻYSKO-KAMIENNA Skarżysko Kamienna al. Marszałka Piłsudskiego 4 CARREFOUR MARKET GNIEZNO Gniezno ul. Sobieskiego 17 CARREFOUR EXPRESS CIECHANÓW Ciechanów ul. Armii Krajowej 24 CARREFOUR KOZIENICE Kozienice ul. Warszawska 34 CARREFOUR KRAKÓW Kraków ul. Ćwiklińskiej 12 CARREFOUR KROSNO Krosno ul. Krakowska 187 CARREFOUR RUDA ŚLĄSKA Ruda Śląska ul. 1-go Maja 310 9

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE

REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci Alma prowadzonym pod nazwą Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci SMYK Cały dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SPAR KONKURS W SPAR

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SPAR KONKURS W SPAR REGULAMIN KONKURSU W SIECI SPAR KONKURS W SPAR 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci SPAR prowadzonym pod nazwą Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI TOPAZ KONKURS W TOPAZIE

REGULAMIN KONKURSU W SIECI TOPAZ KONKURS W TOPAZIE REGULAMIN KONKURSU W SIECI TOPAZ KONKURS W TOPAZIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci Topaz prowadzonym pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci POLOmarket prowadzonym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą CANON EOS ODBIERZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM

REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci DELIKATESY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI PIOTR I PAWEŁ KONKURS W PIOTRZE I PAWLE

REGULAMIN KONKURSU W SIECI PIOTR I PAWEŁ KONKURS W PIOTRZE I PAWLE REGULAMIN KONKURSU W SIECI PIOTR I PAWEŁ KONKURS W PIOTRZE I PAWLE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci Piotr i Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym w sieci sklepów ŻABKA pod nazwą Minionkuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Świętujemy 150 urodziny Nestlé dalej zwana Promocją jest ZEG Sp. z o.o., z zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECIACH CASTORAMA, BRICOMARCHE, PSB I LEROYMERLIN PROMOCJA RYOBI

REGULAMIN KONKURSU W SIECIACH CASTORAMA, BRICOMARCHE, PSB I LEROYMERLIN PROMOCJA RYOBI REGULAMIN KONKURSU W SIECIACH CASTORAMA, BRICOMARCHE, PSB I LEROYMERLIN PROMOCJA RYOBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety od Wedla z Delikatesami Alma!

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety od Wedla z Delikatesami Alma! REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety od Wedla z Delikatesami Alma! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy Nazwa Konkursu Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Tajemnica Fairy (dalej: "Konkurs"). Organizator Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO

REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Staropolanka - kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU Podkreśl swój styl przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie 08.03-20.03.2017 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Body Diet 24, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Szalona 5 z plusem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Szalona 5 z plusem", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo