DHCP w Windows Server 2000/2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DHCP w Windows Server 2000/2003"

Transkrypt

1 Domain Host Configuration Protocol - jak tego używać? DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w domu pojawiła się pierwsza maszyna. Jednak dostęp do fachowych czasopism i komputerów znajomych pozwolił na realizowanie hobby, a w poźniejszym czasie na znalezienie pracy w branży. Na codzień mieszka w Singapurze. W pracy i w życiu prywatnym realizuje swoje wieloletnie zainteresowania, stawiając wyzwanie wszelkiego rodzaju problemom komputerowym. Po kilku latach przerwy, znowu w gronie kolegów z IT FAQ (choć trzeba było niesamowitego zrządzenia losu, aby do tego doszło). Protokół dynamicznej konfiguracji hosta DHCP (ang. Domain Host Configuration Protocol) został opracowany z myślą o uproszczeniu administrowania konfiguracjami adresów IP. Wdrożenie tej usługi w sieci lokalnej eliminuje potrzebę ręcznego przydzielania adresów IP poszczególnym komputerom oraz pozwala na zcentralizowane zarządzanie tymi adresami. Trochę historii Korzenie DHCP sięgają czasów, kiedy były popularne (głównie ze względów ekonomicznych) bezdyskowe stacje robocze, jak również adres IP, aby komputer mógł zaistnieć w sieci. By sprostać wymaganiom, grupa inżynierów pod kierownictwem Rossa Finlayssona opracowała protokół RARP (Reverse Address Resolution Protocol), szczegółowo opisany w RFC (Request for Comments) 903. Protokół ten jest spokrewniony z ARP (Address Resolution Protocol) używanym do dziś. Różnica polega na tym, ze RARP przekładał adres MAC karty sieciowej na adres IP (ARP czyni dokładnie odwrotnie). Szybko okazało się jednak, ze RARP nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Główne ograniczenia to: brak możliwości konfiguracji dodatkowych parametrów (np. maski podsieci), administrator sieci musiał ręcznie przypisać adres IP dla poszczególnych kart sieciowych i ich adresów MAC na serwerze. Wkrótce też RARP został zastąpiony BOOTP (Bootstrap Protocol), który został dokładnie scharakteryzowany w RFC 951, 1533 i Protokół ten pozwalał już na przypisywanie dodatkowych parametrów, takich jak maska podsieci czy adres routera. Umożliwiał też komunikację z serwerami BOOTP na innych segmentach sieci poprzez zastosowanie agentów przekazywania (ang. Relay Agents). Ciągle jednak administrator musiał ręcznie skonfigurować serwer tak, aby przydzielał adres IP klientom sieci. Jak łatwo się domyślić, prowadziło to do błędów w postaci duplikujących się adresów IP w sieci, czy pomyłek we wprowadzaniu adresu MAC. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta DHCP (Domain Host Configuration Protocol) został opracowany z myślą o uproszczeniu administrowania konfiguracjami adresów IP. Wdrożenie tej usługi w sieci lokalnej eliminuje potrzebę ręcznego przydzielania adresów IP poszczególnym komputerom oraz pozwala na zcentralizowane zarządzanie tymi adresami. W końcu projektanci zdołali jasno określić wymagania, jakie powinien spełniać protokół BOOTP tak, aby zapewniać automatyczną konfigurację IP klientów sieci. Wymagania te były następujące: pozbycie się ręcznej konfiguracji każdy klient sieci powinien być w stanie uzyskać odpowiednią konfigurację bez ingerencji ze strony użytkownika czy administratora. Administrator nie powinien być zmuszony do indywidualnego konfigurowania klientów czy też przydzielania im dodatkowych parametrów, DHCP nie powinien wymagać osobnego serwera na każdej z podsieci aby dać możliwość dalszego rozwoju sieci, jak również ze względów ekonomicznych, DHCP powinien współpracować z routerami, ewentualnie wspomagać zastosowanie agenta przekazywania BOOTP, klient powinien być przygotowany na otrzymanie wielokrotnych odpowiedzi dotyczących konfiguracji niektóre instalacje sieciowe wymagają istnienia kilku serwerów DHCP, m.in. dla zapewnienia lepszej wydajności oraz bezawaryjności, DHCP musi koegzystować z klientami, którym statycznie przydzielono konfigurację, DHCP musi uwzględniać istniejące implementacje protokołów sieciowych, DHCP musi współpracować z istniejącymi klientami BOOTP, DHCP ma zapewnić, że żaden z przydzielonych adresów IP nie zostanie użyty w tym samym czasie przez innego klienta sieci, klient DHCP powinien zachować konfigurację po restartowaniu komputera o ile jest to możliwe, host powinien otrzymać tę samą konfigurację, co poprzednio, klient powinien zachować konfigurację po zrestartowaniu serwera DHCP jak poprzednio, o ile to możliwe klient powinien utrzymać ta samą konfigurację co przed restartem serwera, uwzględnienie innych klientów, którym konfiguracja została przypisana ręcznie. 16

2 W ten sposób powstał dokument RFC 2131 definiujący protokół dynamicznej konfiguracji hosta DHCP (ang. Domain Host Configuration Protocol). Protokół ten działa w oparciu o mechanizm typu klient/serwer i spełnia dwa podstawowe zadania: 1. dynamicznie przydziela adres IP klientom sieci na zasadzie dzierżawy, 2. pozwala na automatyczną konfigurację dodatkowych parametrów TCP/IP, takich jak domyślny router, maska podsieci, adres serwera DNS czy WINS. Jak to działa Jak wspomniano powyżej, usługa DHCP korzysta z modelu klient-serwer. Administrator sieci instaluje jeden lub więcej serwerów DHCP, które przechowują informacje o konfiguracji TCP/IP i przekazują je klientom. W bazie danych serwera znajdują się m.in. następujące informacje: prawidłowe parametry konfiguracji wszystkich klientów w sieci, pula prawidłowych adresów IP dostępnych klientom, adresy zarezerwowane dla konkretnych maszyn oraz adresy zastrzeżone do przydzielania ręcznego, czas trwania dzierżawy oferowany przez serwer, dzierżawa określa czas, przez jaki może być używany przydzielony adres IP. Alokacja adresów IP Aby serwer mógł przydzielić poprawny adres IP klientowi sieci, musi najpierw zostać zdefiniowana pula dostępnych adresów, inaczej zakres (ang. scope). Definiuje się go odrębnie dla każdej podsieci. Kiedy klient próbuje uzyskać adres IP, serwer przydziela adres ze zdefiniowanego zakresu i odpowiednio aktualizuje swoją bazę danych, aby zaznaczyć, że ten adres jest już w użyciu. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco tak, by serwer nie przydzielił żadnemu z klientów adresu, który jest już w użyciu. Adres IP może zostać przydzielony klientowi na trzy różne sposoby: ręcznie znajduje to zastosowanie w przypadku, gdy komputer musi korzystać na stałe z określonego adresu IP (np. serwer WWW czy DNS), automatycznie kiedy klient otrzymuje adres IP ze zdefiniowanego na serwerze zakresu, konfiguracja taka zostaje zachowana dopóki administrator sam nie zmieni ustawień. Jest to przydatne w sytuacji, gdy komputer rzadko zostaje przenoszony z jednej podsieci do drugiej, albo gdy dysponujemy wystarczającą ilością wolnych adresów IP. Takie rozwiązanie pozwala również ograniczyć zbędny ruch w sieci spowodowany przesyłaniem komunikatów DHCP, dynamicznie adres IP zostaje przydzielony na zasadzie dzierżawy. W momencie przydzielenia adresu zaczyna się okres odliczania czasu pozostałego do odnowienia dzierżawy. Jeśli klient nie odnowi na czas swojej dzierżawy, adres zostaje zwrócony do puli na serwerze. Pozwala to na dowolne przenoszenie komputerów pomiędzy podsieciami bez obawy, że limit dostępnych adresów IP się wyczerpie. Komunikaty DHCP Zarówno klient, jak i serwer DHCP używają tego samego formatu komunikatu, aby przesyłać sobie wzajemnie informacje. Format ten został przedstawiony na Rys. 1. A oto bardziej szczegółowe objaśnienie wszystkich pól: Op (1 bajt) określa, czy komunikat został wysłany z klienta lub serwera, Htype (1 bajt) typ fizycznego adresu w polu Chaddr, Hlen (1 bajt) długość fizycznego adresu w polu Chaddr (w bajtach), Hops (1 bajt) liczba routerów pomiędzy klientem a serwerem, Xid (4 bajty) zawiera identyfikator transakcji, używany do kojarzenia wywołań ze strony klienta i odpowiedzi serwera, Rys. 1: Format komunikatu DHCP Secs (2 bajty) czas (w sekundach) od rozpoczęcia dzierżawy albo procesu odnowy dzierżawy, Flags (2 bajty) wskazuje czy serwer DHCP i agent przekazywania powinny używać emisji (broadcast) czy bezpośrednio komunikować się z klientem (unicast), Ciaddr (4 bajty) zawiera adres IP klienta, gdy ten znajduje się w fazie pozyskiwania albo odnawiania adresu, Yiaddr (4 bajty) zawiera adres IP oferowany klientowi przez serwer, Siaddr (4 bajty) określa adres IP następnego serwera w sekwencji bootstrap. Używany tylko w przypadku, gdy serwer DHCP dostarcza wykonywalny plik startowy do bezdyskowej stacji roboczej, Giaddr (4 bajty) jeśli to konieczne, zawiera adres agenta przekazywania umieszczonego na innym segmencie sieci, Chaddr (16 bajtów) zawiera fizyczny adres klienta, używając do tego typu i długości określonych w polach Htype i Hlen, maj 2004 IT FAQ 17

3 Rys. 2: Zaawansowane opcje DHCP używane w Microsoft Windows Server 2000 i Sname (64 bajty) zawiera albo nazwę hosta serwera DHCP, albo informacje nie mieszczące się w polu Options, File (128 bajtów) zawiera nazwę i ścieżkę dostępu do wykonywalnego pliku startowego dla bezdyskowych stacji roboczych, Options (zmienna) zawiera opcje DHCP, które służą do określania parametrów konfiguracji klienta. Pole Options musi zawierać przynajmniej jeden, ale może też zawierać wiele parametrów DHCP. Oto niektóre z nich: Typ komunikatu określa funkcję, jaką spełnia komunikat DHCP, których jest w sumie osiem: DHCPDISCOVER używana przez klienta w celu zlokalizowania serwera DHCP wtedy, kiedy ubiega się on o otrzymanie adresu IP i innych parametrów, DHCPOFFER odpowiedź serwera na DHCPDISCOVER z ofertą parametrów DHCP, DHCPREQUEST zachodzi w przypadku, kiedy klient prosi jeden z dostępnych serwerów DHCP o parametry konfiguracji, jednocześnie odrzucając ofertę innych serwerów; lub potwierdza aktualność otrzymanej konfiguracji, np. po restarcie; albo chce przedłużyć okres dzierżawy danego adresu IP, DHCPACK pozytywna odpowiedź serwera na prośbę klienta zawierająca parametry konfiguracji i adres IP, DHCPNACK negatywna odpowiedź ze strony serwera na żądanie klienta (np. w przypadku, gdy klient znajduje się w innej podsieci, albo gdy dzierżawa wygasła), DHCPDECLINE używana przez klienta w celu odrzucenia oferowanego mu adresu IP, DHCPRELEASE stosowana przez klienta, aby zakończyć okres dzierżawy, DHCPINFORM używana przez klienta w celu otrzymania dodatkowych parametrów konfiguracji TCP/IP. W przypadku, gdy klient został skonfigurowany ręcznie, opcja ta jest używana, aby poinformować o tym fakcie serwer DHCP. Opcje BOOTP początkowo opcje BOOTP zostały sklasyfikowane w RFC Przez lata jednak dokonano szeregu zmian i poprawek, które zostały uwzględnione w FC 2132, w dokumencie zawierającym zarówno opis wcześniej scharakteryzowanych opcji BOOTP, jak i nowych opcji specyficznych dla DHCP. Wśród opcji BOOTP warto wymienić następujące: Subnet mask definiuje maskę podsieci, Router określa adres IP domyślnego routera w sieci lokalnej, do którego klient powinien się odwoływać w celu nawiązania komunikacji z innymi sieciami, Domain Name Server określa adres IP serwera lub serwerów DNS, których klient powinien używać, WINS Server definiuje adres serwera lub serwerów WINS, Host Name przydziela klientowi nazwę hosta DNS, Domain Name określa nazwę domeny, w której znajduje się dany klient. Opcje stosowane przez Microsoft Windows Server 2000 i 2003 zostały przedstawione w Ramce. Opcje zaawansowane: klasy producenta W specyfikacji DHCP uwzględniono również możliwość konfiguracji własnych opcji przez niezależnych producentów oprogramowania. Aby upewnić się, że dodatkowe parametry konfiguracji są przekazane tylko tym komputerom, które używają oprogramowania danego producenta, stosuje się tzw. identyfikator klasy producenta (z ang. vendor class identifier). Klasy producenta są na stałe wpisane w system operacyjny i nie można ich zmienić. Zostają one przyporządkowane komputerowi w zależności od tego, jaki system operacyjny został na nim zainstalowany. Jak widać na Rys. 2, Microsoft udostępnia cztery możliwości wyboru w tym zakresie: 1. Microsoft Options, 2. Microsoft Windows 2000 Options, 3. Microsoft Windows 98 Options, 4. Standardowe opcje DHCP. I tak na przykład wszystkim komputerom opartym na Microsoft Windows 2000 zostanie automatycznie przypisana klasa Microsoft Windows 2000 Options, a wszystkim komputerom, które używają Windows 98 czy Me klasa Microsoft Windows 98 Options. Warto przy tym zauważyć, że gdy wybierzemy Standardowe opcje DHCP, mamy dostęp do podstawowych opcji uwzględnionych w RFC Co ciekawe w przypadku wyboru Microsoft Windows 98 Options lista jest pusta. Widocznie firma Microsoft przewidziała możliwość konfiguracji dodatkowych opcji dla Windows 98 i Me, ale nigdy z tej możliwości nie skorzystała. W przypadku pozostałych dwóch możliwości wyboru Microsoft Options i Microsoft Windows 2000 Options ukażą nam się te same, następujące opcje: Microsoft Diable NetBIOS Option pozwalająca wyłączyć interfejs NetBIOS-over-TCP (NetBT). W przypadku, gdy nasza sieć zbudowana jest w oparciu o systemy działające na Windows

4 i powyżej, pozwala to na wyraźną poprawę wydajności (aby opcja zadziałała należy w polu wartości wprowadzić 0x2). Sieci, w których znajdują się Windows NT ciągle niestety potrzebują NetBT Microsoft Release DHCP Lease on Shutdown Option aktywacja tej opcji spowoduje, że klient zakończy dzierżawę adresu DHCP podczas zamykania systemu. Jest to przydatne w przypadku użytkowników, którzy często zabierają ze sobą komputer do domu lub używają go zarówno w biurze, jak i w podróży służbowej. Gdy użytkownik zechce się połączyć np. z firmowym serwerem poczty korzystając z modemu, zaoszczędzi to trudu ręcznego odnowienia adresu IP przy użyciu polecenia IPCONFIG/RELEASE i IPCONFIG/ RENEW Microsoft Default Router Metric Base pozwala na zmianę metryki dla domyślnego routera/ domyślnej bramy. Szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której zastosowanie tej opcji byłoby naprawdę przydatne. Opcje zaawansowane: klasy użytkownika W odróżnieniu od klas producenta, klasy użytkownika mogą zostać przyporządkowane dowolnemu komputerowi lub grupie komputerów w sieci. Znajdują one zastosowanie w przypadkach, kiedy chcemy wyodrębnić daną grupę komputerów i przypisać im inne parametry DHCP. Najbardziej oczywisty przykład to stacje robocze i komputery przenośne administrator może zdefiniować różne okresy dzierżawy dla tych dwóch grup tak, aby zminimalizować ruch w sieci związany z komunikacją DHCP (dłuższy okres dzierżawy dla stacji roboczych, krótszy dla komputerów przenośnych). W przypadku Microsoft dostępne są następujące klasy: Default BOOTP Class klasa ta zostaje domyślnie przypisana wszystkim komputerom opartym na Windows 2000 i powyżej, Rys. 3: Definiowanie nowej klasy producenta/użytkownika w Microsoft Windows Serwer 2000 i Default Routing and Remote Access Class używana przez komputery łączące się z siecią przy zastosowaniu RRAS, Domyślna klasa użytkownika klasa ta używana jest we wszystkich innych przypadkach: gdy klient nie należy do żadnej uprzednio zdefiniowanej klasy, kiedy klient DHCP nie rozpoznaje pojęcia klasy (na przykład Windows NT wtedy RFC 2132 nie było jeszcze oficjalnie przyjętym standardem) itp. Zarówno w przypadku klas producenta, jak i klas użytkownika, istnieje możliwość zdefiniowania własnych opcji. Posługując się przykładem Windows Server 2000 i 2003, dokonuje się tego z konsoli MMC dla DHCP, jak ilustruje Rys. 3. Proces negocjacji konfiguracji DHCP Aby komputer został skonfigurowany jako klient DHCP, musi najpierw nastąpić wymiana odpowiedniej informacji pomiędzy serwerem a klientem. Podczas startu klient emituje serię pakietów używając komunikatu DHCPDISCOVER (emisja to jedyny sposób, w jaki klient może wysłać wiadomość, gdyż nie posiada on jeszcze własnego adresu IP). Celem transmisji jest odnalezienie dostępnego w sieci serwera DHCP. Kiedy Rys. 4: Przykład negocjacji adresu IP pomiędzy klientem a serwerem DHCP maj 2004 IT FAQ 19

5 Rys. 5: Konfiguracja agenta przekazywania w konsoli RRAS. serwer otrzymuje wiadomość od klienta, odpowiada on klientowi za pomocą komunikatu DHCPOFFER. Ponieważ klient wysłał wcześniej swój komunikat DHCPDISCOVER drogą emisji, możliwe jest, że odpowiedź przyjdzie z więcej niż jednego serwera DHCP (w przypadku, gdy znajdują się one w sieci). Z praktyki wynika, że klient zwykle akceptuje pierwszą otrzymaną ofertę. By poinformować serwer DHCP, że wysłana oferta została zaakceptowana, komputer wysyła komunikat DHCPREQUEST. Komunikat ten zawiera adres serwera, którego ofertę klient akceptuje, a także adres IP, którego ofertę właśnie otrzymał. Ponieważ odbywa się to w drodze emisji (komputer ciągle nie ma przypisanego adresu IP), inne serwery zostają powiadomione, że ich oferta została odrzucona. Serwer, którego oferta została wybrana, odpowiada komunikatem, zapisuje adres sprzętowy klienta w swojej bazie danych, a następnie wysyła potwierdzenie DHCPACK do klienta. Komunikat DHCPACK zawiera uzgodniony adres IP oraz dodatkowe parametry i opcje, które administrator mógł skonfigurować. Opisany powyżej proces negocjacji został przedstawiony w sposób schematyczny na Rys. 4. Agent przekazywania (Relay agent) Jak wspomniano przy opisie konfiguracji DHCP, klient używa emisji celem odnalezienia serwera, który mógłby mu przydzielić odpowiedni adres IP. Co zatem w przypadku, gdy sieć jest podzielona na segmenty połączone routerami? Jak wiadomo, routery zwykle nie przenoszą emisji, aby ograniczyć zbędny ruch w sieci, a emisja BOOTP jest tutaj wyjątkiem. Wszystkie routery zgodne z RFC 1542 (a jest to w chwili obecnej zdecydowana większość z nich) są w stanie przekazać transmisję do innych podsieci. A gdyby jednak zdarzyło się, że router nie jest kompatybilny ze wspomnianym Więcej informacji już RFC? Instalacja odrębnego serwera DHCP w każdej podsieci raczej odpada, chociażby ze względu na jej koszt. Można w tym celu posłużyć się agentem przekazywania (ang. relay agent), którego rola polega na przechwyceniu emisji pochodzącej z komputera wysyłającego komunikat DHCPDISCOVER i przesłaniu jej już za pomocą transmisji bezpośredniej do podsieci, gdzie zainstalowano serwer DHCP. Jak łatwo wywnioskować, agenta przekazywania należy zainstalować w każdej podsieci, gdzie nie występuje serwer DHCP i nie ma możliwości emisji BOOTP do innego segmentu sieci. W przypadku Windows NT 4.0 (zarówno Workstation, jak i Server), agenta instaluje się poprzez zakładkę we właściwościach protokołu TCP/IP (Panel Sterowania -> Sieć). Od Windows 2000 powyżej kwestia ta ulega małej komplikacji, bowiem tylko wersja Server daje nam możliwość konfiguracji agenta. Dokonuje się tego poprzez konsolę RRAS (Routing and Remote Access), co przedstawiono na Rys. 5. Podsumowanie Zastosowanie usługi DHCP pozwala administratorowi sieci w znacznym stopniu zautomatyzować proces konfiguracji adresów IP oraz dodatkowych parametrów TCP/IP. W zasadzie trudno jest sobie wyobrazić jakąkolwiek sieć komputerową, która by z niej nie korzystała. W powyższym artykule główny nacisk położono na kwestie teoretyczne, natomiast w następnej części będzie mowa o zainstalowaniu, skonfigurowaniu i zarządzaniu serwerem DHCP w oparciu o platformę Microsoft Windows 2000 i Zajmiemy się także konfiguracją zakresów i superzakresów, tworzeniem kopii zapasowej bazy danych DHCP i monitorowaniem serwera. Poświęcimy również kilka słów na temat, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami. Ã 1. RFC (Request For Comments): 903, 906, 951, 1533, 1542, 2131 i 2132 (http://www.faqs.org/rfcs) 2. Pomoc techniczna systemu Microsoft Windows Server

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dynamicznym przydzielaniem adresów IP. DHCP jest protokołem komunikacyjnym umoŝliwiającym komputerom

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. T: Serwer DHCP. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DHCP? Zadanie3:

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries DHCP iseries DHCP Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści DHCP..................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Skalowanie adresów IP

Skalowanie adresów IP Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skalowanie adresów IP Network Address Translation NAP, PAT Sieci komputerowe 3 Sieci komputerowe 4 RFC 1918 Adresy prywatne Nierutowalne czyli do uŝycia w sieci

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci Protokół DHCP

Praca w sieci Protokół DHCP IBM i Praca w sieci Protokół DHCP 7.1 IBM i Praca w sieci Protokół DHCP 7.1 Uwaga Przed skorzystaniem z tych informacji oraz z produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje zawarte w sekcji

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Marek Kopczyk, Paweł Kowalik Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA,

Bardziej szczegółowo

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna transmisja asynchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO IOIOO OIOII transmisja synchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2009/10 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Dogłębnie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), zdefiniowany w dokumentach RFC 2131 oraz 2132, zapewnia usługę, która dynamicznie konfiguruje

Bardziej szczegółowo

Sieć TCP/IP. Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003

Sieć TCP/IP. Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003 Sieć TCP/IP utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja: 30/07/2005 autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003 Windows pewno już sam zainstalował

Bardziej szczegółowo

Adresowanie karty sieciowej

Adresowanie karty sieciowej UTK LABORATORIUM STRONA 1 Adresowanie karty sieciowej Jak skonfigurować adres IP (protokół TCP/IP) karty sieciowej? Przykład w systemie Vista/7 System Windows Vista komunikuje się z kartą sieciową tak

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Praktyczne wykorzystanie usługi DHCP DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w domu pojawiła się

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania wybranych usług sieciowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 206 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1 Adres MAC (ang. MAC address) jest 48-bitowy i zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Pierwsze 24 bity oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikalnym identyfikatorem danego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje usługi DHCP

Nowe funkcje usługi DHCP Protokół Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) umożliwia centralną administrację siecią, głównie przez automatyczne udostępnianie adresów protokołu internetowego (IP) i innych parametrów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie organizatora spotkania 2. Co to jest sieć komputerowa. Urządzenia biorące udział w przesyle danych. 3.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce

Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce Informatyka w Edukacji, Toruń, 5-7 lipca 2013 Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce Mariusz Piwiński Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo