Aspekty formalno-prawne i ekonomiczne rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (J. Paska) 1. Regulacje prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty formalno-prawne i ekonomiczne rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (J. Paska) 1. Regulacje prawne"

Transkrypt

1 . Regulacje prawne Regulacje UE Directive 009/8/EC of the European Parliament and of the Council of 3 April 009 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources and amending and subsequently repealing Directives 00/77/EC and 003/30/EC. Official Journal of the European Union, L 40/ Directive 009/7/EC of the European Parliament and of the Council of 3 July 009 concerning common rules of internal market in electricity and repealing Directive 003/54/EC. Official Journal of the European Union, L / Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 006/3/WE z dnia 5 kwietnia 006 r. w sprawie poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Dz. U. WE L 4 z Directive 004/8/EC of the European Parliament and of the Council of February 004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 9/4/EEC. Official Journal of the European Union. L 5/ Commission Decision of December 006 establishing harmonized efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 004/8/EC of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union. L 3/ European Commission: Green Paper Towards a European strategy for the security of energy supply. Brussels 00. Communication of the European Commission: Green Paper A European strategy for sustainable, competitive and secure energy COM (006) 05. Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions by 00 Europe's climate change opportunity COM (008) 3 final, COM (008) 6 final, COM (008) 7 final, COM (008) 8 final, COM (008) 9 final. Regulacje krajowe Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 5 kwietnia 0 r. o efektywności energetycznej. Dz. U. nr 94 poz. 55. Polityka energetyczna Polski do 030 r. z listopada 009 r. Ustawa z dnia 6 lipca 00 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dz. U. 00 nr 44 poz. 07. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Sejmowy nr 5 z 000 r. Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 00 r. Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata Minister Gospodarki, Warszawa, 0 r. Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 06. Ministerstwo Środowiska. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 0 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz. U. z 0 r., poz. 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 0 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Dz. U. Nr 76, poz. 05. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz. U., 008, nr 0, poz. 39. Tablica. Analiza porównawcza wybranych unijnych i polskich regulacji prawnych Cel Dyrektywy UE Polska Określenie celów i sposobów rozwoju OZE Dyrektywa Polityka energetyczna Polski, Strategia Rozwoju Energetyki 009/8/EC Odnawialnej Stworzenie ogólnych zasad funkcjonowania Dyrektywa rynku energii elektrycznej 009/79/EC Ustawa Prawo Energetyczne Wspieranie rozwoju OZE Dyrektywa 009/8/EC Ustawa Prawo Energetyczne, Rozporządzenie OZE Wspieranie rozwoju kogeneracji Dyrektywa 004/8/EC Ustawa Prawo Energetyczne, Rozporządzenie kogeneracyjne Racjonalne zużycie energii Dyrektywa 006/3/EC Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, rozporządzenie dot. charakterystyki energetycznej budynku

2 [%] Rys.. Obecny (005 r.) i zakładany (00 r.) udział 0 energii z OZE w finalnym zużyciu energii w krajach 0 UE, wg dyrektywy 009/8/EC 0 Austria Belgia Bulgaria Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Holandia Hiszpania Irlandia Wlochy Luksemburg Portugalia Szwecja Kraje UE Wlk. Brytania Czechy POLSKA Estonia Cypr 005 r. 00 r. Litwa Malta Rumunia Slowacja Slowenia Wegry "Obowiązek" OZE % , 3,6 4,8 6 7, z z , 3,6 5, 7 8,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 z ,7 0,4 0,4 0,4 0,9,4,9,4,9 z , z z z z Lata 5, 0,6,3 3, 0 9 6,5 5 0,7,9 3, 3,3 3,5 5 0,8 0,6 0,9,,3,5,8,3 0 0, Lata Duża kogeneracja Mała kogeneracja Kogeneracja metanowa Rys.. Wysokość obowiązkowego udziału energii elektrycznej z OZE i ze źródeł skojarzonych (wysokosprawna kogeneracja) w rocznej sprzedaży wg rozporządzeń Ministra Gospodarki. System wsparcia i promocji źródeł odnawialnych Aktualnie system wsparcia koncesjonowanych/zarejestrowanych źródeł rozproszonych, tzn. źródeł odnawialnych (OZE) i produkujących energię elektryczną w kogeneracji (CHP) oraz wytwórców biogazu rolniczego (BIO), został oparty o następujące obowiązki (rys. 3):. a) zakupu świadectw pochodzenia (w tym biogazowych) lub b) uiszczenia opłaty zastępczej,. zakupu energii elektrycznej (dotyczy tylko OZE), 3. przesyłu i odbioru energii elektrycznej oraz odbioru biogazu rolniczego z instalacji przyłączonych bezpośrednio do sieci danego operatora (parametry określone w rozporządzeniu). Wytwórca OZE Energia Aplikacje Wydanie świadectw Obowiązek Sprzedawca z urzędu (OSP/OSD) Pomiary i potwierdzenie danych Raportowanie Rys. 3. Realizacja wsparcia koncesjonowanych źródeł rozproszonych: URE Urząd Regulacji Energetyki, TGE Towarowa Giełda Energii, OSP operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego, OSD - operator elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego, OSDg operator systemu dystrybucji gazu, PE przedsiębiorstwo energetyczne, DM dom maklerski, TDM towarowy dom maklerski Obowiązek Sprzedawcy energii do odbiorcy końcowego Umorzenie Kontrola realizacji celu Urząd Regulacji Energetyki Rys. 4. Realizacja wsparcia energii elektrycznej z OZE: obowiązek wprowadzenia do sieci i świadectwa pochodzenia

3 Spoglądając na problematykę wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w OZE z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych, w pewnym uproszczeniu można wyróżnić obowiązki: uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (ŚP) albo uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej (fizycznej) wytwarzanej w OZE, zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji, pokrycia części kosztów opłaty przyłączeniowej, potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w OŹE. Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia: Wszystkie OZE posiadają koncesje OZE generuje dwa produkty: energię i świadectwa pochodzenia Świadectwa pochodzenia są wystawiane przez Prezesa URE Obowiązek () zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkurencyjnym) Obowiązek () posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przedsiębiorstwach obrotu) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia odbywa się na rynku giełdowym (TGE) Wysokość opłaty zastępczej: O z = O zj (E o E u ) gdzie: O z - opłata zastępcza; O zj - jednostkowa opłata zastępcza; E o - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MW h, wynikająca z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. (ŚP z OZE), w danym roku; E u - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MW h, wynikająca ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust., które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia w danym roku. Cena energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w obowiązku zakupu (obowiązek ) dla roku 03: 98,93 zł/(mw h). Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej ( obowiązek ) w 03 roku: 97,35 zł/(mw h). Wysokość kary za niewypełnienie obowiązku zakupu: K = C c (E oo E oz ) gdzie: K oz minimalna wysokość kary pieniężnej, wyrażona w złotych; C c średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym (na rynku konkurencyjnym), wyrażona w zł/(mw h); E oo ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE, wyrażona w MW h; E oz ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w OZE w danym roku, wyrażona w MW h. Kara za niewypełnienie obowiązku zakupu energii z OZE jest płacona na konto NFOSiGW. 3. System wsparcia i promocji wytwarzania skojarzonego Na system ten składają się (rys. 5): Pierwszeństwo przesyłu. Obowiązek odbioru energii elektrycznej. Obowiązkowy udział w sprzedaży odbiorcom końcowym. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji (ŚP z K), służące do rozliczenia powyższego obowiązku, trzech rodzajów: o dla jednostek o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła do MW lub opalanych paliwami gazowymi żółte certyfikaty (mała kogeneracja specjalna grupa technologiczna), o dla jednostek o mocy powyżej MW innych niż opalane paliwami gazowymi, metanem i gazem z przetwarzania biomasy - czerwone certyfikaty (duża kogeneracja normalna grupa technologiczna); o dla jednostek opalanych gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy lub metanem uwalnianym i ujmowanym przy odmetanowaniu kopalń fioletowe certyfikaty. Rys. 5. Realizacja wsparcia energii elektrycznej z kogeneracji Kryterium uznania wytwarzania w wysokosprawnej kogeneracji i warunkiem uzyskania świadectwa pochodzenia jest (tablica): 3

4 Uzyskanie oszczędności energii pierwotnej 0%. Uzyskanie oszczędności energii w jednostkach o mocy zainstalowanej MW. Średnioroczna sprawność przemiany energii paliwa w energię elektryczną i ciepło: o 75% dla jednostek takich jak turbiny parowe przeciwprężne, turbiny gazowe z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe; o 80%, dla jednostek z układem gazowo-parowym z odzyskiem ciepła i turbin parowych upustowo kondensacyjnych. Kryterium oceny instalacji Kryterium mocy P Obliczanie ilości elektrycznej z kogeneracji przypisywanej na świadectwie pochodzenia ŚP CHP TAK (specjalna grupa technologiczna) Warunki Czy instalacja jest o mocy P MW? NIE (normalna grupa technologiczna) Kryterium oszczędności energii pierwotnej PES Kryterium sprawności η Czy instalacja daje oszczędność PES > 0? Czy instalacja daje oszczędność PES 0%? TAK TAK NIE NIE (wysokosprawna kogeneracja) (wysokosprawna kogeneracja) Czy sprawność jest przynajmniej równa progowej (η 80% lub η 75%)? Czy sprawność jest przynajmniej równa progowej (η 80% lub η 75%)? TAK NIE TAK NIE Ilość energii z kogeneracji na SP E sk Energia elektryczna z kogeneracji na ŚP równa wytworzonej energii elektrycznej EE A bq = EE Energia elektryczna z kogeneracji na ŚP równa iloczynowi współczynnika i ilości ciepła użytecznego A bq = C Q uq/3,6 Brak ŚP Energia elektryczna z kogeneracji na ŚP równa wytworzonej energii elektrycznej EE A bq = EE Energia elektryczna z kogeneracji na ŚP równa iloczynowi współczynnika i ilości ciepła użytecznego A bq = C Q uq/3,6 η - dla turbin upustowo-kondensacyjnych i układów parowo-gazowych;η - dla pozostałych technologii, w tym turbin przeciwprężnych, C współczynnik określający stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji, w GJ/GJ (wskaźnik skojarzenia). Brak ŚP PES = 00 ηqc ηqe + ηrefc ηrefe gdzie: PES oszczędność energii pierwotnej, wyrażona w %; η qc - sprawność wytwarzania ciepła użytkowego w kogeneracji, w %; η refc referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła, w %; η qe - sprawność wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, w %; η refe referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej, w %. Wysokość opłaty zastępczej: O zs = O zg E og + O zk E ok + O zm E om gdzie: O zs - opłata zastępcza; O zg - jednostkowa opłata zastępcza, nie niższa niż 5% i nie wyższa niż 0% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (źródła gazowe i o mocy do MW); E og - ilość energii elektrycznej równa różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku dla jednostek o mocy nie wyższej niż MW lub opalanych gazem, a ilością energii elektrycznej wynikająca z SP z K wydanych dla tych jednostek, które przedsiębiorstwo umorzyło w danym roku; O zk - jednostkowa opłata zastępcza, nie niższa niż 5% i nie wyższa niż 40% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; E ok - ilość energii elektrycznej równia różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku dla jednostek o mocy powyżej MW i nie opalanych gazem, a ilością energii elektrycznej wynikająca z SP z K wydanych dla tych jednostek, które przedsiębiorstwo umorzyło w danym roku; O zm - jednostkowa opłata zastępcza, nie niższa niż 30% i nie wyższa niż 0% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; E om - ilość energii elektrycznej równia różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku dla jednostek opalanych gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy lub metanem uwalnianym i ujmowanym przy odmetanowaniu kopalń, a ilością energii elektrycznej wynikająca z SP z K wydanych dla tych jednostek, które przedsiębiorstwo umorzyło w danym roku. Obowiązujące w roku 03: O zg = 49,30 zł/(mw h) 75,06% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; O zk = 9,84 zł/(mw h) 5% średniej ceny; O zm = 60,00 zł/(mw h), tj. 30,7% średniej ceny sprzedaży. Kara za niewypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia ŚP z K lub uiszczenia opłaty zastępczej nie może być mniejsza niż: K =,3 (O zk O zzk ) gdzie: K - kara w danym roku; O zk - opłata zastępcza do zapłacenia w danym roku; O zzk - opłata zastępcza zapłacona w danym roku. Kara za nie wypełnienie obowiązku CHP stanowi dochód NFOŚiGW i może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie wysokosprawnej kogeneracji. 4

5 4. Metodyka UE obliczania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła w źródłach rozproszonych SCI ( + IDC) CRF FOM OE = + + VOM + FC + CC + CTS 8760 LF 8760 LF SCI CRF SCI CRF FOM OH = + RCH = + + VOM + FC 8760 LF 8760 LF 8760 LF C (5) C (6) gdzie: COE jednostkowy równoważny koszt wytwarzania energii elektrycznej, w /(MW h); COH - jednostkowy równoważny koszt wytwarzania ciepła, w /toe; SCI jednostkowe nakłady inwestycyjne (specific overnight capital investment) na obiekt wytwórczy, w /MW (lub w /toe); IDC oprocentowanie (zamrożenie) nakładów inwestycyjnych w czasie budowy obiektu; CRF rata kapitałowa (stopa zwrotu kapitału); LF roczny stopień wykorzystania zdolności wytwórczej obiektu (load factor) ; FOM równoważne (za cały okres eksploatacji) roczne koszty eksploatacyjne (operacyjne) stałe, w /MW (lub w /toe); VOM - równoważne jednostkowe koszty eksploatacyjne zmienne, w /(MW h) (lub w /toe) ; FC - równoważne jednostkowe koszty paliwa, w /(MW h) (lub w /toe); CC - równoważne jednostkowe koszty emisji CO, w /(MW h); CTS - równoważne jednostkowe koszty transportu i składowania wychwyconego CO, w /(MW h) (tylko w przypadku elektrowni wyposażonych w instalacje CCS ). Wszystkie wartości są odnoszone do mocy zainstalowanej netto (MW) lub energii wytwarzanej netto (MW h). IDC jest obliczane z uwzględnieniem czasu budowy obiektu CT i rozkładu nakładów inwestycyjnych podczas budowy, zaś rata kapitałowa CRF okresu eksploatacji (życia) obiektu: CT CT ( k ) IDC = W k ( + r), k= n d ( + d) ( + d) CRF (7) = n gdzie: CT czas budowy obiektu; W k względne nakłady inwestycyjne poniesione w roku k; r stopa oprocentowania; d rzeczywista (realna) stopa dyskonta; n czas eksploatacji (życia) obiektu. 5. Podstawowe dane i koszty wytwarzania wg UE Elektrownie Z silnikami Diesla Tablica. Charakterystyka wybranych technologii rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej 3 Moc jednostek, kw Sprawność netto, % Czas budowy, lat Czas eksploatacji, lat Jednostkowe nakłady inwestycyjne 4, 005/kW Koszty utrzymania i remontów (VOM + FOM), 005/kW Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej 5, 005/(MW h) Małe wodne < 5 (0) MW Fotowoltaiczne Heliotermiczne 0 MW Wiatrowe na 3 00 MW lądzie Wiatrowe na morzu MW Na biomasę 5 MW Biogazowe Na biogaz składowiskowy 4,4 MW Odpowiednik rocznego względnego czasu wykorzystania mocy zainstalowanej (T i/8760). CCS Carbon Capture and Storage (wychwytywanie i składowanie CO ). W obliczeniach przyjęto dla większości technologii LF = 0,85; za wyjątkiem: systemy fotowoltaiczne 0,; systemy heliotermiczne 0,4; elektrownie wiatrowe na lądzie 0,3; elektrownie wiatrowe na morzu 0,39; duże elektrownie wodne 0,5; małe elektrownie wodne 0,57. Przyjęto dla wszystkich rozpatrywanych technologii r = 0, (0%) oraz d = 0, (0%). Koszty operacyjne stałe FOM obejmują koszty utrzymania (remonty), liczone jako proporcjonalne od nakładów inwestycyjnych; koszty wynagrodzeń, liczone przy założeniu rocznego wynagrodzenia 55 tys. i określonej liczby zatrudnionych; oraz narzuty w wysokości 30% wynagrodzeń. Koszty paliwa FC obliczano dla dwóch scenariuszy (umiarkowanego i wysokiego wzrostu). W przypadku elektrowni jądrowych koszty paliwa obejmują cały cykl paliwowy, łącznie ze składowaniem odpadów. W przypadku systemów heliotermicznych założono roczne zużycie 385 TJ gazu ziemnego (układ hybrydowy). Koszty emisji CC uwzględniono jedynie dla lat 00 i 030. Przyjęto, że opłata za emisję t CO wyniesie 4 w roku 00 i 47 w roku 030. W przypadku elektrowni z instalacjami CCS zastosowano koszt transportu i składowania CO w wysokości 0 /t. Koszty likwidacji obiektu uwzględniono jedynie dla elektrowni jądrowych, przyjmując, że są one wliczone, zarówno w wartość SCI, jak też FOM. W cenach roku 005. Stan na rok 007 w cenach roku 005. I więcej budowane są również systemy fotowoltaiczne o mocach 0 i więcej MW. Układ hybrydowy z kotłem gazowym. 5

6 Technologia Moc jednostek, kw Tablica 3. Charakterystyka wybranych technologii wytwarzania ciepła 8 Sprawność, % Czas eksploatacji, lat Jednostkowe nakłady inwestycyjne, 005/kW Koszty utrzymania i remontów (VOM + FOM), 005/kW Jednostkowe koszty wytwarzania ciepła COH, 005/toe Koty wodne gazowe Koty wodne olejowe Koty wodne węglowe Biomasa zrębki drewna Biomasa - pelety Kolektory słoneczne 3, Geotermalne pompy ciepła Ogrzewanie elektryczne ANALIZA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA SYSTEMU FEED-IN TARIFF DLA MIKRO I MAŁYCH INSTALACJI OZE. IEO ec brec. Warszawa, lipiec 0 r. Wyniki obliczeń średnich (w zakresach mocy) kosztów produkcji energii (zł/kwh, stan na 0 rok) z rożnych OZE dla rożnych zakresów mocy (kolorami wyróżnione mikroźrodła i małe źródła OZE) Instalacje OZE objęte analizą Zakres mocy zainstalowanej w mikro- i malych instalacjach [kw] kosztów i taryf Małe elektrownie wiatrowe,00,0 0,7 Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem,49,9,09 Systemy fotowoltaiczne wolnostojące,07 Mikro i małe biogazownie rolnicze,57,03 0,64 Mikro i małe jednostki kogeneracyjne na biopłyny,39,0 0,99 0,90 Małe elektrownie wodne 0,75 8 Przyjęto LF = 0,; za wyjątkiem kolektorów słonecznych 0,08 (takie wartości LF odpowiadają średniemu rocznemu czasowi pracy obiektu do produkcji ciepła, z mocą nominalną, by pokryć zapotrzebowanie na ciepło przez typowy europejski dom o powierzchni 0 m lub niewielki budynek wielorodzinny o powierzchni 550 m do temperatury 0/9/ C przy średniej rocznej temperaturze zewnętrznej 8,8 C. Przyjęto d = 0,5 (5%). 6

7 Zestawienie referencyjnych parametrów technologii OZE proponowanych do objęcia systemem taryf FiT i wyniki LCOE w górnych zakresach mocy wraz z wynikami analizy wrażliwości wysokości LCOE na wybrane parametry (CF, stawka VAT na urządzenia) Nazwa technologii OZE (mikroźródła i małe źródła) Moc maksymalna źródła dla FiT CAPEX OPEX Założony (bazowy) czas pracy w ciągu roku z mocą nominalną capacity factor - CF Rekomendowana taryfa FiT (LCOE) Przyjęty jako w praktyce minimalny CF min Koszt LCOE max dla CF min Przyjęty jako w praktyce maksymalny CF max Koszt LCOE min dla CF max Zmiana LCOE w zakresie CF max - CF min Koszt LCOE dla VAT=8% (na urządzenia) kw zł/kw zł/kw h/a zł/kwh h/a zł/kwh h/a zł/kwh % zł/kwh % Mikro i małe elektrownie wiatrowe ,0 600, ,9 50,09 9 Małe elektrownie wiatrowe , , , ,64 9 Mikro systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem ,0 700, ,97 4,04 3 Małe systemy fotowoltaiczne ,0 700, ,9 4 0,97 wolnostojące Mikro i małe biogazownie rolnicze , , ,5 30,30 4 Małe biogazownie rolnicze , , ,67 0,6 3 Małe elektrownie wodne , , ,5 4 0,66 Mikro i małe jednostki kogeneracyjne na biopłyny ,5 4000, , 6, 3 Zmiana LCOE przy obniżeniu VAT z 3% do 8% 7

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno Koncesjonowana działalno alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Waldemar Fiedorowicz ekspert, Rekons Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne uwarunkowania wydawania i obrotu świadectwami pochodzenia w świetle nowelizacji prawa energetycznego

Formalnoprawne uwarunkowania wydawania i obrotu świadectwami pochodzenia w świetle nowelizacji prawa energetycznego Formalnoprawne uwarunkowania wydawania i obrotu świadectwami pochodzenia w świetle nowelizacji prawa energetycznego dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 28 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców

Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców Nowe zasady rozliczania kolorowych certyfikatów szansa na optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO Konferencja: ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA NOWYM SPOJRZENIEM NA STRATEGIĘ ENERGETYKI Marek Kulesa dyrektor biura TOE Sesja IV - KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji

Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji POLEKO Salon Czystej Energii Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji Norbert Kurczyna - Zakład Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania Podstawa

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii USTAWA Z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 nr 89 poz.625 z późn. zm.) Prawo Energetyczne Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE 12 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz, 16.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro

Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Kraków 15 września 2011 Zawartość prezentacji 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Józef Indyka, Jacek Marciniak Urząd Regulacji Energetyki Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie Kraków, 07 kwietnia 2011 r. 1 ul. Chłodna 64,

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r. MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 2 Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ

OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ ZARYS EFEKTYWNOŚCI STOSOWANIA WYBRANYCH OŹE dr inż. Maciej Sygit Sygma Business Consulting http://www.sygma.pl OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ Podmiotem typu CHP jest wyróżniona organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja szansą dla ciepłownictwa

Wysokosprawna kogeneracja szansą dla ciepłownictwa Wysokosprawna kogeneracja Jarosław Leśko 1 Wysoksprawna kogeneracja 1. Otoczenie prawne 2. Certyfikaty pochodzenia dla różnych typów energii 3. 4. Kluczowe kompetencje Introlu w zakresie wysoksprawnej

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

EkoENERGIA KOGENERACJA. Od procesu inwestycyjnego do sprzedaży energii elektrycznej Co dalej z mechanizmem wsparcia.

EkoENERGIA KOGENERACJA. Od procesu inwestycyjnego do sprzedaży energii elektrycznej Co dalej z mechanizmem wsparcia. KOGENERACJA Od procesu inwestycyjnego do sprzedaży energii elektrycznej Co dalej z mechanizmem wsparcia Norbert Grudzień Inwestycja Literatura z zakresu ekonomii podaje szereg definicji terminu Inwestycja.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt z dnia r.

Uzasadnienie. Projekt z dnia r. Projekt z dnia14. 03. 2006 r. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne Obecna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne jest kolejną nowelizacją mającą głównie na celu dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian.

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Małgorzata Górecka-Wszytko Szczecin, maj 2014 r. Europejskie systemy wsparcia W zakresie rodzajów wsparcia w Unii Europejskiej (jak i Polsce) możemy

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X.

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Michał Ćwil Polska Grupa Biogazowa Targi Poleko Poznań, 2009 Agenda Prezentacji Stan obecny wykorzystania biogazu i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja Ceny, wskaźniki, opłaty Sprawozdania, raporty Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach Zmiana sprzedawcy - monitoring Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring Wśród licznych kompetencji Prezesa URE znajduje

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo