Zielone certyfikaty w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielone certyfikaty w Polsce"

Transkrypt

1 Konferencja ENERGIA ODNAWIALNA perspektywy rozwoju gmin COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE, POLSKA 27 KWIETNIA 2011r. Zielone certyfikaty w Polsce Dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Plan prezentacji Cele i regulacje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OŹE) w Polsce Produkcja energii elektrycznej w źródłach odnawialnych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku i Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010) Omówienie systemu zielonych certyfikatów Obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej Charakterystyka świadectwa pochodzenia (zielonego certyfikatu) Opłata zastępcza Współspalanie Produkcja energii elektrycznej ze źródełodnawialnych w ostatnich latach ocena funkcjonowania systemu wsparcia - wnioski Ogólne uwago dotyczące rozowju energetyki odnawialnej w Polsce

3 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródełenergii Główne cele: Wzrost wykorzystania OŹE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku, 20% w 2030 roku oraz osiągnięcie do 2020 roku 10% udziału biopaliw na rynku paliw transportowych; Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OŹE. Główne działania ania: Utrzymanie istniejących mechanizmów wsparcia OŹE oraz wprowadzanie nowych; Skuteczne wykorzystanie biomasy (w przypadku systemów wykorzystujących biomasępochodzenia rolniczego; biopaliwa II generacji); Tworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu; Wspieranie projektów przy pomocy funduszy UE.

4 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródełodnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Cel dla Polski osiągnięcie 15% udziału energii ze odnawialnych źródełw finalnym zużyciu energii. Cele potwierdzone w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku. W przygotowaniu Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ważne regulacje prawne dotyczące OŹE w Polsce Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz.U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródle energii (Dz. U. z 28 sierpnia 2008 r., Nr 156, poz. 969 z późn. zm.). Przykład innych instrumentów wsparcia Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów), Premia termomodernizacyjna na przedsięwzięcie termomodernizacyjnezamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne 4

5 Program działań wykonawczych do Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 Priorytet IV. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw (1) 1. Wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie. 2. Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia. 3. Utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów w paliwach transportowych. 4. Wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii Przygotowanie systemu promowania wykorzystania ciepła i chłodu z zasobów geotermalnych (w tym przy użyciu pomp ciepła) oraz energii słonecznej (przy zastosowaniu kolektorów słonecznych) 2010 r. Dokonanie analizy zasadności wprowadzenia dodatkowych mechanizmów wsparcia dla ciepła i chłodu sieciowego wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii 2010 r. Ewentualne przygotowanie projektu regulacji w zakresie wsparcia ciepła i chłodu sieciowego z OZE 2011 r. 5. Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie 6. Stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu

6 Priorytet IV. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw (2) 7. Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar Udzielanie wsparcia ze środków publicznych na budowę nowych jednostek OZE, w tym produkujących biokomponenty i biopaliwa ciekłe oraz infrastruktury niezbędnej do przyłączenia OZE w ramach m.in.: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Regionalnych programów operacyjnych na lata , Programów NFOŚiGW dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii, obiektów wysokosprawnej kogeneracji oraz biopaliw. Zadanie realizowane jako praca ciągła. Analiza procedur pod kątem wprowadzenia ewentualnych rozwiązańmających na celu ułatwienie dostępu do funduszy pomocowych zagranicznych i krajowych poprzez zniesienie zbyt restrykcyjnych wymagań i ograniczeń r. Opracowanie i uzgodnienie z Ministrem Gospodarki kolejnych programów priorytetowych zasilanych środkami pochodzącymi z opłaty zastępczej i kar 2010 r. 8. Stymulowanie rozwoju przemysłu, produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich 9. Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji 10. Ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeńpiętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania

7 Produkcja energii elektrycznej w OZE na podstawie Polityki Energetycznej Polski do 2030 Energetyka wiatrowa oczekiwany bardzo duży wzrost mocy zainstalowanej w tym na morzu Biomasa systemy kogenracyjne(biometan) Energetyka wodna- rozwój przede wszystkim małych elektrowni wodnych Fotowoltaika rozwój ograniczony ze względu na koszty Energia geotermalna rozwój nowych rozwiązań technicznych Biogaz 3% Wiatr 9% Woda 10% Fotow oltaika 0% Biomasa stała 33% Woda 43% Wiatr 44% Biomasa stała 45% Biogaz 13%

8 Produkcja energii elektrycznej w OZE 160,0 140,0 120,0 Produkcja energii elektrycznej w OZE Biomasa stała Biogaz Wiatr 112,5 136,3 142,2 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku Woda 100,0 Fotowoltaika PJ 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 15,5 6,7 7,4 0,9 29,9 63,5 26,5 7,312,5 21,1 5,910,1 8,8 49,3 14,4 37,4 11,4 61,5 64,1 39,9 41,7 23,3 24,8 11,6 11, Polityka energetyczna Polski do 2030 Udział poszczególnych technologii produkcji energii elektrycznej w OŹEO Biomasa Wiatr Woda Cel (PJ) 37,4 41,7 49,3 64,1 11,4 11,6 Odpowiada to wzrostowi w latach ,5 % 524,9 % 5256,4 % 6854,5 % 54,6 % 57,6 %

9 Krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródełodnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie (systemy sieciowe i niesieciowe), elektroenergetyce oraz transporcie [%] 7,53% 13,00% 14,68% 16,78% 8,85% 11,13% 15,64% 13,85% 10,19% 12,19% 19,13% Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

10 Wielkościenergii ze źródełodnawialnych w poszczególnych sektorach w końcowym zużyciu energii , [ktoe] Przewidywane końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie Przewidywane końcowe zużycie energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

11 Przewidywane wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, [GWh] GWh , , Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

12 Przewidywana produkcja energii elektrycznej dla różnych technologii energetyki odnawialnej GWh Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatrowa Biomasa Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

13 Mechanizmy wsparcia OŹE w Polsce obowiązek zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w źródłach odnawialnych; zielone certyfikaty -system zbywalnych świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej OŹE; obowiązek odbioru całej ilości energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych; pierwszeństwo przesyłu energii elektrycznej z OŹE (objętej umowami kupna-sprzedaży); obniżenie o 50 % kosztów przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii elektrycznej; subsydia inwestycyjne; kredyty preferencyjne; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej z OŹE; programy badawcze i promocyjne. 13

14 Najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie rozwoju OŹE jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity :Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Prawo energetyczne reguluje cały sektor energetyczny, zawiera także specjalne przepisy mające zastosowanie do OZE, obejmujące: szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przesyłem energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone świadectwa) wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródełenergii. Jednym z działańpodejmowanych w celu wspierania inwestycji w OZE jest obniżenie opłat w związku z przyłączeniem do sieci. Zróżnicowany zostałzakres zastosowania częściowego zwolnienia z opłat przyłączeniowych. Przedsiębiorcy posiadający koncesjęw zakresie obrotu energiąelektryczną, oraz sprzedający energięelektrycznąkonsumentom użytkującym jądla własnych potrzeb na terenie Polski mająobowiązek zakupu energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródełenergii, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej wytwarzanie; Cena energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródełenergii ustalana na podstawie postanowieńustawy Prawo energetyczne i równa jest średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w poprzednim roku kalendarzowym. Cena ta jest obliczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i corocznie publikowana.

15 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem w tej części, w której dokonują sprzedaży dla odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci na terytorium RP zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej. Powyższy obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli w danym roku przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło określony udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo wykonanej na rzecz odbiorców końcowych. Świadectwa pochodzenia, wydawane przez Prezesa URE przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE, potwierdzają m.in. ilość energii elektrycznej odnawialnej wytworzonej w danym okresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach zalicza się, niezależnie od mocy źródła: 1) Energię elektryczną lub ciepło pochodzące w szczególności: Z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych, Ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu, Ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła, Ze źródeł geotermalnych Z systemów Kogeneracji, Z układów hybrydowych technologii OŹE, 2) Częśćenergii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr. 39, poz. 251, z późn. zm.).

16 Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 1 października 2005 r System realizacji obowiązków zakupu energii elektrycznej pochodzącej z OŹE oraz wydawania świadectw pochodzenia Wytwórca OŹE Energia elektryczna (towar) URE Sprzedawca z urzędu PE wytwórcze lub sprzedające EE odbiorcom końcowym Źródło: Z. Muras Energetyka odnawialna, Biuletyn URE Nr 1/2006 Świadectwa Pochodzenia (Prawa Majątkowe) TGE Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Powstająz chwilązapisania świadectwa pochodzenia po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdętowarowąi przysługująosobie bądźpodmiotowi, będącemu posiadaczem tego konta. Obrót świadectwami pochodzenia jest prowadzony przez TowarowąGiełdęEnergii, która prowadzi tzw. rejestr świadectw pochodzenia. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące sięwytwarzaniem energii elektrycznej w OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej5mw sązwolnione z opłat za wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze, a także z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia. Obrót świadectwami pochodzenia może odbywać się na giełdzie towarowej bądź w systemie pozagiełdowym. 16

17 Rejestrem świadectw pochodzenia oraz obrotem certyfikatami wynikającymi z zarejestrowanych świadectw zajmuje się Towarowa Giełda Energii SA. Prowadzi ona również rynek praw majątkowych, na którym sprzedawane i kupowane są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii produkowanej ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji. Kupować i sprzedawać mogą członkowie giełdy dopuszczeni do działania na rynku praw majątkowych, będący jednocześnie członkami rejestru świadectw pochodzenia. Należą do nich wytwórcy energii, zakłady energetyczne oraz spółki obrotu. Udział w obrocie certyfikatami biorą również domy maklerskie posiadające uprawnienia do handlowania nimi. Prawa majątkowe są notowane w systemie kursu jednolitego i w systemie notowańciągłych. Na rynku praw majątkowych nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. Giełda zajmuje się również rejestrowaniem transakcji pozasesyjnych, czyli przeprowadzanych przez sprzedających i kupujących bez udziału giełdy. Rozliczeniem finansowym transakcji zawartych na zielonych certyfikatach zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Prawa majątkowe powstają z chwilą zapisania Świadectw Pochodzenia na koncie ewidencyjnym podmiotu, któremu przysługują. Ilość Praw majątkowych odpowiadać będzie ilości energii wykazanej w danym Świadectwie Pochodzenia. Prawa majątkowe będą przypisane Świadectwom Pochodzenia, z których wynikają. Prawa majątkowe występują w formie. zdematerializowanej, w postaci zapisu elektronicznego w systemie ewidencyjnym Rejestru.

18 Wykonanie obowiązku 1. Wniosek o wydanie dok. potwierdzającego ilość Praw Majątkowych ŚP do umorzenia Dokument AA AA TGE TGE Wydanie Wydanie dokumentu dokumentu 2. Informacja o umorzonych SP AA AA Podmiot zobowiązany Wniosek o umorzenie ŚP do których przeds. posiada PMSP Dokument wydany przez TGE o posiadanych PMSP Umorzenie zgłoszonych SP URE URE Umorzenie zgłoszonych SP SP Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca Wniesienie opłaty zastępczej NFOŚiGW Źródło: URE Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca 18

19 Obrót Prawami majątkowymi Nabywcami i sprzedawcami Praw majątkowych sąosoby, będące uczestnikami obrotu na rynku dla tych Praw organizowanym przez Giełdę-Członkowie Giełdy dopuszczeni do działania na tym rynku zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz osoby działające za pośrednictwem Członka Giełdy Uczestnicy obrotu na rynku dla Praw Majątkowych muszą być Członkami Rejestru Prawa majątkowe będąprzedmiotem obrotu na rynku dla tych praw od dnia ich wprowadzenia do obrotu do dnia wystąpienia Członka Rejestru z wnioskiem o dokonanie blokady Praw majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectw Pochodzenia, z których będą wynikały te prawa Prawa majątkowe wygasnąz chwiląumorzenia Świadectw Pochodzenia, z których będąone wynikać. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia sązbywalne i stanowiątowar giełdowy, powstająz chwilązapisania świadectwa pochodzenia po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw, przeniesienie praw majątkowych następuje z chwilądokonania zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia. Bezterminowa, Ważnośćświadectw umorzone do 31 marca uwzględniane przy rozliczaniu wykonania obowiązku za rok poprzedni, prawa majątkowe wygasają z chwilą umorzenia świadectwa. 19

20 400 Opłata zastępcza ,2 282,6 290,2 298,1 306,1 314,4 322,9 331,6 340,6 349,8 sposób obliczania: O z = 240 x (E o - E u ) [zł/mwh] od 2007r. waloryzowana wskaźnikiem inflacji; Zasila konto NFOŚiGWz przeznaczeniem wyłącznie na 50 wspieranie OŹE Eo- ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w danym roku, Eu -ilośćenergii elektrycznej, wyrażonąw MWh, wynikającąze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia w danym roku. Przewidywana waloryzacja opłaty zastępczej, [PLN] Wartośćopłaty zastępczej w 2011 zł:274,92 zł Kary pieniężne za niewypełnienie obowiązku art. 9a ust.1 ustawy Prawo energetyczne minimalna kara wynosi: K o = 1,3 x [O z - O zz ]; K o = 312 zł/mwh; od 2007r. waloryzowana wskaźnikiem inflacji Ko - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, Oz - opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 2, wyrażoną w złotych, Ozz- uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 20

21 Obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia Świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje sięza spełniony, jeżeli za dany rok udziałilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze Świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż: ,7 10,4 10,4 10,4 10,9 10,4 10,4 11,4 11,9 12,4 12,9 8 7 [%] 6 5, rozporządzenie z 2006 r. rozporządzenie 2008 r Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 21

22 Współspalanie a rodzaj biomasy - rozporządzenie W przypadku jednostki wytwórczej, w której jest spalana biomasa w źródłach o mocy elektrycznej wyższej niż 5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zalicza się energię elektrycznąlub ciepło, o ile udziałwagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegająbiodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzające go jej produkty, w łącznej masie biomasy dostarczonej do procesu spalania, wynosi nie mniej niż: 1) 5 % w 2008 r.; 2) 10 % w 2009 r.; 3) 25 % w 2010 r.; 4) 40 % w 2011 r.; 5) 55 % w 2012 r.; 6) 70 % w 2013 r.; 7) 85 % w 2014 r.; 8) 100 % w 2015 r.; 9) 100 % w 2016 r.; 10) 100 % w 2017 r. 22

23 W przypadku układu hybrydowego, w którym spalana jest biomasa w źródłach o mocy elektrycznej wyższej niż20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zalicza sięenergięelektrycznąlub ciepło, o ile udziałwagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także częśćpozostałych odpadów, które ulegająbiodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie wynosi nie mniej niż: 1) 5 % w 2008 r.; 2) 10 % w 2009 r.; 3) 20 % w 2010 r.; 4) 20 % w 2011 r.; 5) 20 % w 2012 r.; 6) 25 % w 2013 r.; 7) 30 % w 2014 r.; 8) 40 % w 2015 r.; 9) 50 % w 2016 r.; 10) 60 % w 2017 r. Qpk Qpo Q pw Wywarzanie energii elektrycznej w układzie hybrydowym ciepło grzejne zużyte na pokrycie potrzeb cieplnych konwencjonalnych ciepło grzejne zużyte na pokrycie potrzeb cieplnych odnawialnych ciepło grzejne zużyte na pokrycie potrzeb cieplnych wspólnych Źródło: URE PK paliwo konwencjonalne BP biomasa, biogaz lub POZE K kocioł wytwarzający parę T turbina parowa G generator energii elektrycznej E wytworzona energia elektryczna wprowadzona do sieci i przeznaczona do wykorzystania poza jednostka wytwórczą, Epk energia wykorzystana na potrzeby własne związana z wykorzystaniem paliwa konwencjonalnego Epo energia wykorzystana na potrzeby własne związana z wykorzystaniem biomasy Epw energia wykorzystana na potrzeby własne wspólne dla paliwa konwencjonalnego i biomasy

24 W przypadku jednostki wytwórczej, w której spalana jest wyłącznie biomasa w źródłach o mocy elektrycznej wyższej niż20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zalicza sięenergięelektrycznąlub ciepło w ilości wynoszącej 100 % energii wytworzonej w jednostce wytwórczej, o ile udziałwagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy wynosi nie mniej niż: 1) 20 % w 2010 r.; 2) 20 % w 2011 r.; 3) 20 % w 2012 r.; 4) 25 % w 2013 r.; 5) 30 % w 2014 r.; 6) 40 % w 2015 r.; 7) 50 % w 2016 r.; 8) 60 % w 2017 r. Źródło: URE Wyłączne wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy lub biogazu

25 Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w latach , [GWh] 174,8 4663, Źródło: GUS 148, ,6 GWh ,3 620,5 147,7 142,3 75,3 1236,3 163,2 135, ,6 188,1 256,1 2126,2 234,2 521,6 2963,3 236,5 836,8 243,5 1077, ,7 2201,1 2042,3 2352,1 2152,2 2375, woda wiatr biomasa stała (bez wspóspalania) biomasa - współspalanie biogaz

26 Moc zainstalowana instalacji produkujących energięz wiatru, [MW] System zielonych certyfikatów, z pewnymi modyfikacjami, pozostanie nadal najbliższych latach podstawowym, rynkowym instrumentem wsparcia produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. elektrownie biogazowe Certyfikaty czerwone, żółte, białe, wraz z zielonymi, jako podstawowe mechanizmy wsparcia, realizują politykę poprawy efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania OŹE w Polsce 946,676 77, ,49 0, ,597 elektrownie biomasowe wytwarzające en. el. z promieniowania słonecznego elektrownie wiatrowe elektrownie wodne Źródło: URE Moce zainstalowane, [MW],

27 Warunek rozwoju wykorzystania OŹE prowadzenie zrównoważonej lokalnej/regionalnej polityki energetycznej Doświadczenia (CONCERTO), inicjatywy (Smart Cities, Porozumienie Burmistrzów) Strategie zrównoważonego rozwoju regionów, miast, włączając zrównoważone systemy energetyczne, powinny byćcałościowe i spójne (zamiast sektorowych, czy tylko technologicznie ukierunkowanych). Niezbędne jest określenie dalekosiężnych celów (ambitnych) polityki klimatycznej i energetycznej, planów działań lokalnych/regionalnych. Przydatne jest wykorzystywanie dobrych praktyk, równieżw zakresie regulacji i innych inicjatyw. Niezbędne jest pozyskanie i zaangażowanie różnych instytucji (publicznych i konsultingowych), mieszkańców, do przygotowania planów i ich efektywnej realizacji. Planowanie działańpowinno byćwsparte współpracąz jednostkami naukowymi, z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi wspomagających. Polska podobnie jak większośćkrajów nie rozwiąże swoich problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, nie wywiąże się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących oddziaływania energetyki na środowisko, nie podniesie konkurencyjności gospodarki i komfortu życia ludzi bez podniesienia efektywności energetycznej gospodarki, wdrożenia na szersząskalęodnawialnych źródełenergii, przy jak największym zaangażowaniu lokalnych/regionalnych władz i społeczności.

28 Dziękuję za uwagę Ryszard Wnuk Dyrektor, Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. tel. (-22) , Fax. (0-22)

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Zadanie 9, Pakiet roboczy 4 Raport przygotowany w ramach projektu IEE

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo