REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP (zwana dalej: Organizatorem) Organizator będzie realizował Akcję na zlecenie firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, Cigacice (zwana dalej: ROCKWOOL) Klub rozpoczyna działalność z dniem 1 października 2013 roku i trwać będzie przez czas nieokreślony do jego odwołania. O zakończeniu działalności Klubu Organizator poinformuje uczestników z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej (dla obliczenia terminu liczy się data zamieszczenia przez Organizatora informacji na stronie internetowej) Przesyłanie zgłoszeń jest możliwe przez cały okres trwania Klubu Klub prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Klub prowadzony jest z wykorzystaniem strony internetowej Celem działalności Klubu jest zwiększenie liczby wykonawców wykorzystujących wełnę skalną marki ROCKWOOL do ocieplenia budynków, promocja wiedzy o tej wełnie skalnej, podnoszenie poziomu wykonawstwa, a także promocja produktów z oferty ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., jak również zwiększenie sprzedaży tych produktów Zamierzeniem Organizatora, ROCKWOOL, ani celem Klubu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży jakiekolwiek wyroby z wełny skalnej. II. UDZIAŁ W KLUBIE 2.1. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmują się pracami budowlanymi, w tym termoizolacją budynków jednorodzinnych, niezależnie od podstawy prawnej realizowanych prac (zwani dalej Wykonawcami). Klub nie jest przeznaczony dla 1

2 konsumentów, to jest dla osób które wykonują tego typu prace jedynie dla własnych celów konsumpcyjnych Proces przystąpienia Wykonawcy do Klubu obejmuje następujące czynności: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na jeden z trzech możliwych sposobów: Ręczne wypełnienie formularza uczestnictwa dołączonego do ulotki dostępnej w hurtowniach budowlanych lub dostępnej w mailingu zapraszającym do Klubu lub udostępnionej przez Organizatora w inny sposób a następnie doręczenie jej na adres Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., Tatrzańska 8, Poznań Ustne wyrażenie woli przystąpienia do Klubu, podanie danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do Klubu, jak również wyrażenie wszelkich niezbędnych zgód i złożenie niezbędnych oświadczeń w celu przystąpienia do Klubu, w ramach rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z przedstawicielem Organizatora w trybie telemarketingu Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Klubu Zgłoszenie dokonane w jednym z trzech powyższych trybów zwane będzie dalej Deklaracją Uczestnictwa Po wprowadzeniu danych do systemu, na podany w Deklaracji Uczestnictwa numer telefonu komórkowego Wykonawcy zostanie wysłana wiadomość SMS potwierdzająca rejestrację wraz z danymi potrzebnymi do logowania na stronie (Login to zawsze numer telefonu uczestnika, Hasło jest ciągiem znaków wygenerowanym przez system informatyczny Organizatora) Uczestnictwo w Klubie nie wymaga logowania na stronie internetowej Poprawna Deklaracja Uczestnictwa wymaga: podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres do korespondencji; numer telefonu komórkowego Wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych oraz handlowych w tym również drogą elektroniczną na podany przez siebie adres Podpisania lub innego potwierdzenia danych podanych w Deklaracji. Tylko poprawna i pełna Deklaracja Uczestnictwa uprawnia do przystąpienia do Klubu Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt 2.3. Wykonawca staje się uczestnikiem Klubu (dalej Uczestnik). 2

3 2.5. Uczestnik ma obowiązek podania w Deklaracji Uczestnictwa danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Klubu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Uczestników. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkowstwa Uczestnika w Klubie Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Klubie poprzez przesłanie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Klubie. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE 3.1. Uczestnik Klubu otrzymuje następujące przywileje: Pakiet Powitalny Kwartalnie wydawany Magazyn Dostęp do strony z możliwością komentowania artykułów Dostęp do oferty szkoleniowej oraz informacji i materiałów dotyczących oferty i zastosowania produktów ROCKWOOL Regularną komunikację dotyczącą Klubu na wskazany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego i adres Możliwość zdobycia Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL oraz statusu SuperWykonawcy) por. pkt regulaminu Możliwość brania udziału w akcjach marketingowych skierowanych do Uczestników Klubu Tytuł Certyfikowany Wykonawca ROCKWOOL może uzyskać Uczestnik, który w przeciągu 2 lat od daty przystąpienia do Klubu: Ukończy szkolenie praktyczne organizowane przez ROCKWOOL Polska, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu Zgłosi co najmniej dwa obiekty zrealizowane przy wykorzystaniu produktów ROCKWOOL z jednej z poniższych kategorii, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do regulaminu: ocieplenie ścian zewnętrznych albo ocieplenie ścian działowych i poddaszy Zgłoszone obiekty muszą zostać pozytywnie ocenione w zakresie poprawności wykonania. Ocena poprawności wykonania zgłoszonych Organizatorowi obiektów referencyjnych wiąże wyłącznie w ramach akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL i nie oznacza udzielenia przez Organizatora gwarancji jakości wykonanych prac i nie oznacza przyjęcia przez Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności za prace wykonane przez Uczestnika. 3

4 Pozytywna ocena realizacji zostanie potwierdzona Uczestnikowi przez Organizatora poprzez wysłanie informacji SMSem, em, oraz informacją na profilu Uczestnika Szczegóły dotyczące zasad Certyfikowania Uczestników zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji postanowień Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu, o którym mowa w pkt i podczas szkolenia praktycznego opisanego w pkt Tytuł Certyfikowanego Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnik otrzymuje w jednej z dwóch kategorii: Ocieplanie ścian zewnętrznych po pozytywnej ocenie dwóch zgłoszonych obiektów, na których wykorzystano produkty ROCKWOOL do ocieplania ścian zewnętrznych budynku Ocieplenia poddaszy i/lub ścian działowych po pozytywnej ocenie dwóch zgłoszonych obiektów, na których wykorzystano produkty ROCKWOOL do izolacji poddaszy i/lub ścian działowych. Jeden Uczestnik może uzyskać Certyfikaty Wykonawcy ROCKWOOL w obu kategoriach, o których mowa powyżej, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków do przyznania danego Certyfikatu. Certyfikaty Wykonawcy są od siebie niezależne i zdobywa się je w ramach odrębnego procesu. Po zdobyciu jednego Certyfikatu możliwe jest rozpoczęcie procesu uzyskania drugiego Certyfikatu. Kolejność zdobywania Certyfikatów jest dowolna Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL: potwierdza odbycie przez Uczestnika szkolenia w zakresie wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonania prac w zgłoszonych w ramach Klubu obiektach referencyjnych; nie stanowi gwarancji jakości prac wykonywanych przez Uczestnika w przyszłości; nie oznacza udzielenia przez Organizatora lub ROCKWOOL gwarancji na prace Uczestnika; nie zapewnia Uczestnikowi, który go uzyskał wyłączności na wykonywanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL Uczestnik, który otrzyma Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt niniejszego regulaminu uzyskuje automatycznie tytuł SuperWykonawcy. Uczestnik, który w ramach Klubu otrzyma tytuł SuperWykonawcy będzie uprawniony do korzystania z następujących przywilejów: Możliwość posługiwania się zdobytym tytułem Certyfikowanego Wykonawcy ROCKWOOL., o którym mowa w pkt regulaminu; 4

5 Możliwość zdobycia kolejnego Certyfikatu, jak również możliwość przedłużenia lub odnowienia Certyfikatu, zgodnie z warunkami Certyfikowania Możliwość publikacji danych (osobowych, firmowych) na stronie Możliwość współtworzenia treści strony internetowej oraz magazynu Możliwość otrzymania pakietu wsparcia (dalej: Pakiet Wsparcia) Możliwość brania udziału w konkursach, loteriach, akcjach promocyjnych skierowanych wyłącznie do Superwykonawców Możliwość uczestniczenia w spotkaniach dla Superwykonawców SuperWykonawcy mogą otrzymywać Pakiety Wsparcia na następujących zasadach: Uczestnik w momencie uzyskania tytułu SuperWykonawcy otrzyma możliwość wyboru jednego z elementów Pakietu Wsparcia (dalej: Element Pakietu Wsparcia) pełna lista dostępna na stronie Następną możliwość zamówienia jednego Elementu Pakietu Wsparcia SuperWykonawca otrzyma po zgłoszeniu, w rozumieniu załącznika nr 2 do regulaminu, kolejnego jednego obiektu wykonanego z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora, na zasadach opisanych w pkt regulaminu Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 (pięć) Elementów Pakietu Wsparcia w ciągu jednego roku Elementy Pakietu Wsparcia zostaną wysłane Uczestnikowi pocztą / kurierem na podany przez niego w Deklaracji Uczestnictwa adres do korespondencji Uczestnik potwierdza odbiór Elementu Pakietu Wsparcia własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki. W przypadku nieodebrania Elementu Pakietu Wsparcia, odmowy odbioru lub odmowy potwierdzenia odbioru, Element Pakietu Wsparcia nie zostanie wydany Uczestnikowi, przepada na rzecz Organizatora i pozostaje do jego dyspozycji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej ani kuriera, w tym za nieterminowe doręczenia lub zagubione Deklaracje Uczestnictwa lub Elementy Pakietu Wsparcia Elementy Pakietu Wsparcia, Certyfikaty ani inne towary lub nagrody w Akcji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania jakichkolwiek korzyści z niniejszej Akcji na osoby trzecie Zasady obowiązujące Uczestników Klubu: 5

6 Uczestnik Klubu zobowiązuje się stosować określone produkty ROCKWOOL zgodnie z dostępną technologią i wskazówkami technologicznymi Uczestnik Klubu ponosi samodzielnie odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie prac Uczestnik Klubu nie jest przedstawicielem Organizatora, nie jest upoważniony do jego reprezentowania i nie może bez pisemnej zgody Organizatora używać znaków towarowych ROCKWOOL Uczestnik Klubu zobowiązuje się korzystać z Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL w sposób nienaruszający przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać Certyfikatu w sposób sugerujący bezpośrednio lub pośrednio, że jest on wyłącznie uprawniony do wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Reklamacje co do przebiegu Klubu mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem Klub SuperWykonawca ROCKWOOL ) na adres Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Klubu, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej Klubu oraz wysłana do Uczestnika pocztą elektroniczną na adres podany w Deklaracji Uczestnictwa. 6

7 5.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty pojawienia się ogłoszenia na stronie internetowej Klubu, chyba że dokument wprowadzający zmiany będzie stanowił odmiennie Nie wymagają zmiany regulaminu kwestie dotyczące Klubu, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie. Kwestie te mogą być na bieżąco zmieniane przez Organizatora bez ograniczeń Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem Zasady Klubu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe związane z Klubem mają charakter wyłącznie informacyjny Udział w Klubie jest dobrowolny i bezpłatny; wzięcie udziału w Klubie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Udział w Klubie jest bezterminowy i może ustać poprzez wypowiedzenie przez Uczestnika Klubu lub Organizatora w dowolnym momencie działalności Klubu. Wypowiedzenie udziału w Klubie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Klubie lub odebrania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnikowi, co do którego poweźmie uzasadnione podejrzenia o łamanie warunków udziału w Klubie lub rażące naruszanie standardów wykonywanych prac budowlanych. W takim przypadku wszelkie przyznane, a nie wydane nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Klubu jest ROCKWOOL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach, przy ul. Kwiatowej 14, Cigacice. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Klubu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Klubie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wydane Elementy Pakietu Wsparcia, jak również wszelkie Certyfikaty, nagrody lub inne towary w ramach Klubu. 7

8 5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, które skutkuje niemożliwością doręczenia przesyłki (np. Element Pakietu Wsparcia) spowoduje jej utratę przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub operatorów GSM lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Klubem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy uczestniczą w Klubie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Uczestnicy korzystają ze strony internetowej Klubu a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet Elementy Pakietu Wsparcia oraz inne nagrody i gratis wydawane przez Organizatora w ramach Klubu jego Uczestnikom są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j.t., zm. Dz.U ) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Klubu właściwy będzie sąd powszechny według siedziby Organizatora. 8

9 Załącznik 1 Szkolenia. 1. Ukończenie co najmniej jednego opisanego niżej szkolenia jest warunkiem do uzyskania przez Uczestnika pierwszego Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL oraz do odnowienia Certyfikatu po wygaśnięciu jego terminu ważności. 2. Szkolenia praktyczne wymagane do uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL prowadzone są: 2.1. W ramach szkoleń odbywających się w siedzibach ROCKWOOL Polska sp. z o.o. w Cigacicach i Małkini 2.2. W siedzibach wybranych dystrybutorów na terenie Polski W ramach sezonowej akcji szkoleniowej ROCKWOOL Roadshow W ramach indywidualnych akcji prowadzonych przez ROCKWOOL 3. Szkolenie obejmuje: 3.1. Przedstawienie oferty produktowej ROCKWOOL wraz z zasadami doboru odpowiednich produktów do konkretnych zastosowań Wytyczne i zalecenia ROCKWOOL dotyczące prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL Praktyczne zastosowanie produktów do izolacji ścian zewnętrznych oraz poddasza i ścian działowych Przedstawienie i akceptację zasad procesu uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL. 4. Szkolenie prowadzone jest przez doradcę technicznego ROCKWOOL 5. Aktualny terminarz szkoleń znajduje się na stronie 6. Informację o szkoleniach można uzyskać także poprzez kontakt z infolinią klubu. 7. Informacja o aktualnych szkoleniach będzie przesyłana do Uczestników w ramach komunikacji z nimi poprzez i sms. 8. Udział w szkoleniu musi zostać potwierdzony w czasie jego trwania podpisem Uczestnika na liście obecności na szkoleniu. 9

10 Załącznik 2 Informacje o Certyfikacie Wykonawcy ROCKWOOL. 1. Ogólne informacje o Certyfikacie Wykonawcy ROCKWOOL Tytuł Certyfikowany Wykonawca ROCKWOOL można otrzymać w 2 kategoriach: - izolacji ścian zewnętrznych - izolacji poddasza i ścian działowych 1.2. Certyfikaty są od siebie niezależne i zdobywa się je w ramach odrębnego procesu zgłaszania obiektów realizowanych w ramach wymienionych kategorii. Po zdobyciu jednego z Certyfikatów możliwe jest uzyskanie drugiego Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL jest ważny przez dwa lata od momentu jego wydania. Przedłużenie certyfikatu na kolejne dwa lata wymaga ponownego zgłoszenia dwóch obiektów z danej specjalizacji i ich pozytywnego ocenienia przez przedstawiciela handlowego ROCKWOOL. Odnowienie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL, po wygaśnięciu terminu ważności odbywa się na takich samych zasadach jak otrzymanie pierwszego Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Certyfikat potwierdza odbycie przez Uczestnika szkolenia praktycznego w zakresie doboru i wykonywania prac izolacyjnych (dotyczy wyżej wymienionych kategorii) oraz uzyskanie pozytywnej oceny zastosowania produktów ROCKWOOL na zgłoszonych obiektach ROCKWOOL Polska sp. z o.o. nie udziela gwarancji na jakość prac wykonywanych przez Uczestnika posługującego się Certyfikatem Wykonawcy ROCKWOOL Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL nie zapewnia Uczestnikowi wyłączności na wykonywanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. 2. Zobowiązania dla Uczestnika posiadającego Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnik zobowiązuje się stosować określone produkty zgodnie z ich przeznaczeniem, technologią oraz wskazówkami wykonawczymi ROCKWOOL Polska sp. z o.o Uczestnik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie prac Uczestnik nie jest przedstawicielem firmy ROCKWOOL Polska sp. z o.o., nie jest upoważniony do jej reprezentowania i nie może jej pisemnej zogdy używać znaków towarowych Uczestnik zobowiązuje się korzystać z Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL w sposób nienaruszający przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać Certyfikatu w sposób sugerujący bezpośrednio lub pośrednio, że jest on wyłącznie uprawniony do wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. 10

11 3. Warunki uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL przez Uczestnika klubu SuperWykonawca ROCKWOOL: 3.1. Ukończenie szkolenia praktycznego przeprowadzonego przez doradców technicznych ROCKWOOL (szkolenie należy odbyć przed zgłoszeniem pierwszego obiektu podlegającego ocenie) w ciągu 2 lat od rejestracji w klubie Szkolenie praktyczne organizowane jest przez ROCKWOOL Polska sp. z o.o. i prowadzone przez doradcę technicznego firmy Zakres szkolenia i miejsca szkoleń opisane zostały w Załączniku nr 1 regulaminu klubu Zgłoszenie do oceny ROCKWOOL min. dwóch obiektów z jednej z wymienionych wyżej kategorii, na których Uczestnik wykonał prace z wykorzystaniem odpowiednich produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL Zgłoszenie obiektu musi się odbyć po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w pkt Załącznika nr 2 regulaminu Zgłoszenie obiektu musi się odbyć przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL lub w ich trakcie Zgłoszenie obu obiektów musi się odbyć w ciągu maksymalnie 2 lat od daty rejestracji w klubie SuperWykonawcy ROCKWOOL Zgłoszenie obiektów referencyjnych odbywa się poprzez: Wypełnienie formularza na stronie Kontakt z infolinią klubu Dane wymagane do przekazania przy zgłaszaniu obiektów: imię i nazwisko (w przypadku korzystania z infolinii), rodzaj aplikacji, zastosowane produkty, adres budowy, telefon kontaktowy Weryfikacji podlegają obiekty, na których minimalna powierzchnia zastosowanych produktów z wełny skalnej ROCKWOOL w całości jest następująca: 120 m 2 - ściany zewnętrzne, 120 m 2 poddasze wraz ze ścianami działowymi Informacja o zgłoszonej realizacji zostaje przesłana przez Organizatora do odpowiedniego przedstawiciela handlowego ROCKWOOL Przedstawiciel handlowy ROCKWOOL ma 3 dni robocze na skontaktowanie się telefoniczne z Uczestnikiem w celu umówienia wizyty na budowie Uczestnik jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności umożliwiających wejście przedstawiciela handlowego ROCKWOOL na teren zgłoszonego obiektu i przeprowadzenie czynności weryfikujących stan prac dociepleniowych zgłoszonych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela lub dysponenta obiektu jeśli taka jest wymagana Wizyta przedstawiciela handlowego ROCKWOOL powinna się odbyć najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni tak, aby móc zweryfikować stan prac dociepleniowych. 11

12 W czasie wizyty na budowie przedstawiciel handlowy ROCKWOOL ocenia zastosowanie produktów zgodnie z wytycznymi wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniej aplikacji Ocena przedstawiciela handlowego ROCKWOOL jest oceną wykonania prac zgodnie z wiedzą przekazaną Uczestnikowi na szkoleniu. 4. Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL odbywa się po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w paragrafie 3 Załącznika nr 2 regulaminu Certyfikat zostaje wydany na osobę fizyczną będącą Uczestnikiem klubu SuperWykonawcy ROCKWOOL Certyfikat posiada termin ważności 2 lat od momentu jego wydania Certyfikat posiada unikalny numer. 5. Przedłużenie ważności Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Przedłużenie ważności musi się odbyć przed upływem terminu ważności wydanego certyfikatu Przedłużenie wymaga zgłoszenia 2 obiektów z danej kategorii (przedłużanego Certyfikatu) oraz ich pozytywnej oceny uzyskanej w ramach opisu zawartego w paragrafie 3 Załącznika nr 2 regulaminu. 6. Wygaśnięcie Certyfikatu 6.1. Wygaśnięcie Certyfikatu następuje po dwóch latach od dnia wydania dokumentu. Termin ważności Certyfikatu jest umieszczony na dokumencie W momencie wygaśnięcia Certyfikatu Wykonawca traci status SuperWykonawcy. 7. Odnowienie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Odnowieniu podlega Certyfikat, który wygasł w związku z upłynięciem terminu ważności Odnowienie Certyfikatu wymaga odbycia szkolenia praktycznego oraz zgłoszenia 2 obiektów opisane w paragrafie3 Załącznika nr 2 regulaminu. 12