REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP (zwana dalej: Organizatorem) Organizator będzie realizował Akcję na zlecenie firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, Cigacice (zwana dalej: ROCKWOOL) Klub rozpoczyna działalność z dniem 1 października 2013 roku i trwać będzie przez czas nieokreślony do jego odwołania. O zakończeniu działalności Klubu Organizator poinformuje uczestników z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej (dla obliczenia terminu liczy się data zamieszczenia przez Organizatora informacji na stronie internetowej) Przesyłanie zgłoszeń jest możliwe przez cały okres trwania Klubu Klub prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Klub prowadzony jest z wykorzystaniem strony internetowej Celem działalności Klubu jest zwiększenie liczby wykonawców wykorzystujących wełnę skalną marki ROCKWOOL do ocieplenia budynków, promocja wiedzy o tej wełnie skalnej, podnoszenie poziomu wykonawstwa, a także promocja produktów z oferty ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., jak również zwiększenie sprzedaży tych produktów Zamierzeniem Organizatora, ROCKWOOL, ani celem Klubu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży jakiekolwiek wyroby z wełny skalnej. II. UDZIAŁ W KLUBIE 2.1. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmują się pracami budowlanymi, w tym termoizolacją budynków jednorodzinnych, niezależnie od podstawy prawnej realizowanych prac (zwani dalej Wykonawcami). Klub nie jest przeznaczony dla 1

2 konsumentów, to jest dla osób które wykonują tego typu prace jedynie dla własnych celów konsumpcyjnych Proces przystąpienia Wykonawcy do Klubu obejmuje następujące czynności: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na jeden z trzech możliwych sposobów: Ręczne wypełnienie formularza uczestnictwa dołączonego do ulotki dostępnej w hurtowniach budowlanych lub dostępnej w mailingu zapraszającym do Klubu lub udostępnionej przez Organizatora w inny sposób a następnie doręczenie jej na adres Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., Tatrzańska 8, Poznań Ustne wyrażenie woli przystąpienia do Klubu, podanie danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do Klubu, jak również wyrażenie wszelkich niezbędnych zgód i złożenie niezbędnych oświadczeń w celu przystąpienia do Klubu, w ramach rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z przedstawicielem Organizatora w trybie telemarketingu Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Klubu Zgłoszenie dokonane w jednym z trzech powyższych trybów zwane będzie dalej Deklaracją Uczestnictwa Po wprowadzeniu danych do systemu, na podany w Deklaracji Uczestnictwa numer telefonu komórkowego Wykonawcy zostanie wysłana wiadomość SMS potwierdzająca rejestrację wraz z danymi potrzebnymi do logowania na stronie (Login to zawsze numer telefonu uczestnika, Hasło jest ciągiem znaków wygenerowanym przez system informatyczny Organizatora) Uczestnictwo w Klubie nie wymaga logowania na stronie internetowej Poprawna Deklaracja Uczestnictwa wymaga: podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres do korespondencji; numer telefonu komórkowego Wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych oraz handlowych w tym również drogą elektroniczną na podany przez siebie adres Podpisania lub innego potwierdzenia danych podanych w Deklaracji. Tylko poprawna i pełna Deklaracja Uczestnictwa uprawnia do przystąpienia do Klubu Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt 2.3. Wykonawca staje się uczestnikiem Klubu (dalej Uczestnik). 2

3 2.5. Uczestnik ma obowiązek podania w Deklaracji Uczestnictwa danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Klubu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Uczestników. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkowstwa Uczestnika w Klubie Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Klubie poprzez przesłanie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Klubie. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE 3.1. Uczestnik Klubu otrzymuje następujące przywileje: Pakiet Powitalny Kwartalnie wydawany Magazyn Dostęp do strony z możliwością komentowania artykułów Dostęp do oferty szkoleniowej oraz informacji i materiałów dotyczących oferty i zastosowania produktów ROCKWOOL Regularną komunikację dotyczącą Klubu na wskazany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego i adres Możliwość zdobycia Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL oraz statusu SuperWykonawcy) por. pkt regulaminu Możliwość brania udziału w akcjach marketingowych skierowanych do Uczestników Klubu Tytuł Certyfikowany Wykonawca ROCKWOOL może uzyskać Uczestnik, który w przeciągu 2 lat od daty przystąpienia do Klubu: Ukończy szkolenie praktyczne organizowane przez ROCKWOOL Polska, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu Zgłosi co najmniej dwa obiekty zrealizowane przy wykorzystaniu produktów ROCKWOOL z jednej z poniższych kategorii, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do regulaminu: ocieplenie ścian zewnętrznych albo ocieplenie ścian działowych i poddaszy Zgłoszone obiekty muszą zostać pozytywnie ocenione w zakresie poprawności wykonania. Ocena poprawności wykonania zgłoszonych Organizatorowi obiektów referencyjnych wiąże wyłącznie w ramach akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL i nie oznacza udzielenia przez Organizatora gwarancji jakości wykonanych prac i nie oznacza przyjęcia przez Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności za prace wykonane przez Uczestnika. 3

4 Pozytywna ocena realizacji zostanie potwierdzona Uczestnikowi przez Organizatora poprzez wysłanie informacji SMSem, em, oraz informacją na profilu Uczestnika Szczegóły dotyczące zasad Certyfikowania Uczestników zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji postanowień Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu, o którym mowa w pkt i podczas szkolenia praktycznego opisanego w pkt Tytuł Certyfikowanego Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnik otrzymuje w jednej z dwóch kategorii: Ocieplanie ścian zewnętrznych po pozytywnej ocenie dwóch zgłoszonych obiektów, na których wykorzystano produkty ROCKWOOL do ocieplania ścian zewnętrznych budynku Ocieplenia poddaszy i/lub ścian działowych po pozytywnej ocenie dwóch zgłoszonych obiektów, na których wykorzystano produkty ROCKWOOL do izolacji poddaszy i/lub ścian działowych. Jeden Uczestnik może uzyskać Certyfikaty Wykonawcy ROCKWOOL w obu kategoriach, o których mowa powyżej, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków do przyznania danego Certyfikatu. Certyfikaty Wykonawcy są od siebie niezależne i zdobywa się je w ramach odrębnego procesu. Po zdobyciu jednego Certyfikatu możliwe jest rozpoczęcie procesu uzyskania drugiego Certyfikatu. Kolejność zdobywania Certyfikatów jest dowolna Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL: potwierdza odbycie przez Uczestnika szkolenia w zakresie wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonania prac w zgłoszonych w ramach Klubu obiektach referencyjnych; nie stanowi gwarancji jakości prac wykonywanych przez Uczestnika w przyszłości; nie oznacza udzielenia przez Organizatora lub ROCKWOOL gwarancji na prace Uczestnika; nie zapewnia Uczestnikowi, który go uzyskał wyłączności na wykonywanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL Uczestnik, który otrzyma Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt niniejszego regulaminu uzyskuje automatycznie tytuł SuperWykonawcy. Uczestnik, który w ramach Klubu otrzyma tytuł SuperWykonawcy będzie uprawniony do korzystania z następujących przywilejów: Możliwość posługiwania się zdobytym tytułem Certyfikowanego Wykonawcy ROCKWOOL., o którym mowa w pkt regulaminu; 4

5 Możliwość zdobycia kolejnego Certyfikatu, jak również możliwość przedłużenia lub odnowienia Certyfikatu, zgodnie z warunkami Certyfikowania Możliwość publikacji danych (osobowych, firmowych) na stronie Możliwość współtworzenia treści strony internetowej oraz magazynu Możliwość otrzymania pakietu wsparcia (dalej: Pakiet Wsparcia) Możliwość brania udziału w konkursach, loteriach, akcjach promocyjnych skierowanych wyłącznie do Superwykonawców Możliwość uczestniczenia w spotkaniach dla Superwykonawców SuperWykonawcy mogą otrzymywać Pakiety Wsparcia na następujących zasadach: Uczestnik w momencie uzyskania tytułu SuperWykonawcy otrzyma możliwość wyboru jednego z elementów Pakietu Wsparcia (dalej: Element Pakietu Wsparcia) pełna lista dostępna na stronie Następną możliwość zamówienia jednego Elementu Pakietu Wsparcia SuperWykonawca otrzyma po zgłoszeniu, w rozumieniu załącznika nr 2 do regulaminu, kolejnego jednego obiektu wykonanego z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora, na zasadach opisanych w pkt regulaminu Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 (pięć) Elementów Pakietu Wsparcia w ciągu jednego roku Elementy Pakietu Wsparcia zostaną wysłane Uczestnikowi pocztą / kurierem na podany przez niego w Deklaracji Uczestnictwa adres do korespondencji Uczestnik potwierdza odbiór Elementu Pakietu Wsparcia własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki. W przypadku nieodebrania Elementu Pakietu Wsparcia, odmowy odbioru lub odmowy potwierdzenia odbioru, Element Pakietu Wsparcia nie zostanie wydany Uczestnikowi, przepada na rzecz Organizatora i pozostaje do jego dyspozycji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej ani kuriera, w tym za nieterminowe doręczenia lub zagubione Deklaracje Uczestnictwa lub Elementy Pakietu Wsparcia Elementy Pakietu Wsparcia, Certyfikaty ani inne towary lub nagrody w Akcji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania jakichkolwiek korzyści z niniejszej Akcji na osoby trzecie Zasady obowiązujące Uczestników Klubu: 5

6 Uczestnik Klubu zobowiązuje się stosować określone produkty ROCKWOOL zgodnie z dostępną technologią i wskazówkami technologicznymi Uczestnik Klubu ponosi samodzielnie odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie prac Uczestnik Klubu nie jest przedstawicielem Organizatora, nie jest upoważniony do jego reprezentowania i nie może bez pisemnej zgody Organizatora używać znaków towarowych ROCKWOOL Uczestnik Klubu zobowiązuje się korzystać z Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL w sposób nienaruszający przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać Certyfikatu w sposób sugerujący bezpośrednio lub pośrednio, że jest on wyłącznie uprawniony do wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Reklamacje co do przebiegu Klubu mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem Klub SuperWykonawca ROCKWOOL ) na adres Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Klubu, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej Klubu oraz wysłana do Uczestnika pocztą elektroniczną na adres podany w Deklaracji Uczestnictwa. 6

7 5.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty pojawienia się ogłoszenia na stronie internetowej Klubu, chyba że dokument wprowadzający zmiany będzie stanowił odmiennie Nie wymagają zmiany regulaminu kwestie dotyczące Klubu, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie. Kwestie te mogą być na bieżąco zmieniane przez Organizatora bez ograniczeń Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem Zasady Klubu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe związane z Klubem mają charakter wyłącznie informacyjny Udział w Klubie jest dobrowolny i bezpłatny; wzięcie udziału w Klubie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Udział w Klubie jest bezterminowy i może ustać poprzez wypowiedzenie przez Uczestnika Klubu lub Organizatora w dowolnym momencie działalności Klubu. Wypowiedzenie udziału w Klubie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Klubie lub odebrania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnikowi, co do którego poweźmie uzasadnione podejrzenia o łamanie warunków udziału w Klubie lub rażące naruszanie standardów wykonywanych prac budowlanych. W takim przypadku wszelkie przyznane, a nie wydane nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Klubu jest ROCKWOOL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach, przy ul. Kwiatowej 14, Cigacice. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Klubu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Klubie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wydane Elementy Pakietu Wsparcia, jak również wszelkie Certyfikaty, nagrody lub inne towary w ramach Klubu. 7

8 5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, które skutkuje niemożliwością doręczenia przesyłki (np. Element Pakietu Wsparcia) spowoduje jej utratę przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub operatorów GSM lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Klubem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy uczestniczą w Klubie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Uczestnicy korzystają ze strony internetowej Klubu a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet Elementy Pakietu Wsparcia oraz inne nagrody i gratis wydawane przez Organizatora w ramach Klubu jego Uczestnikom są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j.t., zm. Dz.U ) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Klubu właściwy będzie sąd powszechny według siedziby Organizatora. 8

9 Załącznik 1 Szkolenia. 1. Ukończenie co najmniej jednego opisanego niżej szkolenia jest warunkiem do uzyskania przez Uczestnika pierwszego Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL oraz do odnowienia Certyfikatu po wygaśnięciu jego terminu ważności. 2. Szkolenia praktyczne wymagane do uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL prowadzone są: 2.1. W ramach szkoleń odbywających się w siedzibach ROCKWOOL Polska sp. z o.o. w Cigacicach i Małkini 2.2. W siedzibach wybranych dystrybutorów na terenie Polski W ramach sezonowej akcji szkoleniowej ROCKWOOL Roadshow W ramach indywidualnych akcji prowadzonych przez ROCKWOOL 3. Szkolenie obejmuje: 3.1. Przedstawienie oferty produktowej ROCKWOOL wraz z zasadami doboru odpowiednich produktów do konkretnych zastosowań Wytyczne i zalecenia ROCKWOOL dotyczące prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL Praktyczne zastosowanie produktów do izolacji ścian zewnętrznych oraz poddasza i ścian działowych Przedstawienie i akceptację zasad procesu uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL. 4. Szkolenie prowadzone jest przez doradcę technicznego ROCKWOOL 5. Aktualny terminarz szkoleń znajduje się na stronie 6. Informację o szkoleniach można uzyskać także poprzez kontakt z infolinią klubu. 7. Informacja o aktualnych szkoleniach będzie przesyłana do Uczestników w ramach komunikacji z nimi poprzez i sms. 8. Udział w szkoleniu musi zostać potwierdzony w czasie jego trwania podpisem Uczestnika na liście obecności na szkoleniu. 9

10 Załącznik 2 Informacje o Certyfikacie Wykonawcy ROCKWOOL. 1. Ogólne informacje o Certyfikacie Wykonawcy ROCKWOOL Tytuł Certyfikowany Wykonawca ROCKWOOL można otrzymać w 2 kategoriach: - izolacji ścian zewnętrznych - izolacji poddasza i ścian działowych 1.2. Certyfikaty są od siebie niezależne i zdobywa się je w ramach odrębnego procesu zgłaszania obiektów realizowanych w ramach wymienionych kategorii. Po zdobyciu jednego z Certyfikatów możliwe jest uzyskanie drugiego Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL jest ważny przez dwa lata od momentu jego wydania. Przedłużenie certyfikatu na kolejne dwa lata wymaga ponownego zgłoszenia dwóch obiektów z danej specjalizacji i ich pozytywnego ocenienia przez przedstawiciela handlowego ROCKWOOL. Odnowienie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL, po wygaśnięciu terminu ważności odbywa się na takich samych zasadach jak otrzymanie pierwszego Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Certyfikat potwierdza odbycie przez Uczestnika szkolenia praktycznego w zakresie doboru i wykonywania prac izolacyjnych (dotyczy wyżej wymienionych kategorii) oraz uzyskanie pozytywnej oceny zastosowania produktów ROCKWOOL na zgłoszonych obiektach ROCKWOOL Polska sp. z o.o. nie udziela gwarancji na jakość prac wykonywanych przez Uczestnika posługującego się Certyfikatem Wykonawcy ROCKWOOL Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL nie zapewnia Uczestnikowi wyłączności na wykonywanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. 2. Zobowiązania dla Uczestnika posiadającego Certyfikat Wykonawcy ROCKWOOL Uczestnik zobowiązuje się stosować określone produkty zgodnie z ich przeznaczeniem, technologią oraz wskazówkami wykonawczymi ROCKWOOL Polska sp. z o.o Uczestnik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie prac Uczestnik nie jest przedstawicielem firmy ROCKWOOL Polska sp. z o.o., nie jest upoważniony do jej reprezentowania i nie może jej pisemnej zogdy używać znaków towarowych Uczestnik zobowiązuje się korzystać z Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL w sposób nienaruszający przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać Certyfikatu w sposób sugerujący bezpośrednio lub pośrednio, że jest on wyłącznie uprawniony do wykonywania prac izolacyjnych z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL. 10

11 3. Warunki uzyskania Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL przez Uczestnika klubu SuperWykonawca ROCKWOOL: 3.1. Ukończenie szkolenia praktycznego przeprowadzonego przez doradców technicznych ROCKWOOL (szkolenie należy odbyć przed zgłoszeniem pierwszego obiektu podlegającego ocenie) w ciągu 2 lat od rejestracji w klubie Szkolenie praktyczne organizowane jest przez ROCKWOOL Polska sp. z o.o. i prowadzone przez doradcę technicznego firmy Zakres szkolenia i miejsca szkoleń opisane zostały w Załączniku nr 1 regulaminu klubu Zgłoszenie do oceny ROCKWOOL min. dwóch obiektów z jednej z wymienionych wyżej kategorii, na których Uczestnik wykonał prace z wykorzystaniem odpowiednich produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL Zgłoszenie obiektu musi się odbyć po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w pkt Załącznika nr 2 regulaminu Zgłoszenie obiektu musi się odbyć przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem produktów ROCKWOOL lub w ich trakcie Zgłoszenie obu obiektów musi się odbyć w ciągu maksymalnie 2 lat od daty rejestracji w klubie SuperWykonawcy ROCKWOOL Zgłoszenie obiektów referencyjnych odbywa się poprzez: Wypełnienie formularza na stronie Kontakt z infolinią klubu Dane wymagane do przekazania przy zgłaszaniu obiektów: imię i nazwisko (w przypadku korzystania z infolinii), rodzaj aplikacji, zastosowane produkty, adres budowy, telefon kontaktowy Weryfikacji podlegają obiekty, na których minimalna powierzchnia zastosowanych produktów z wełny skalnej ROCKWOOL w całości jest następująca: 120 m 2 - ściany zewnętrzne, 120 m 2 poddasze wraz ze ścianami działowymi Informacja o zgłoszonej realizacji zostaje przesłana przez Organizatora do odpowiedniego przedstawiciela handlowego ROCKWOOL Przedstawiciel handlowy ROCKWOOL ma 3 dni robocze na skontaktowanie się telefoniczne z Uczestnikiem w celu umówienia wizyty na budowie Uczestnik jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności umożliwiających wejście przedstawiciela handlowego ROCKWOOL na teren zgłoszonego obiektu i przeprowadzenie czynności weryfikujących stan prac dociepleniowych zgłoszonych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela lub dysponenta obiektu jeśli taka jest wymagana Wizyta przedstawiciela handlowego ROCKWOOL powinna się odbyć najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni tak, aby móc zweryfikować stan prac dociepleniowych. 11

12 W czasie wizyty na budowie przedstawiciel handlowy ROCKWOOL ocenia zastosowanie produktów zgodnie z wytycznymi wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniej aplikacji Ocena przedstawiciela handlowego ROCKWOOL jest oceną wykonania prac zgodnie z wiedzą przekazaną Uczestnikowi na szkoleniu. 4. Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Wydanie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL odbywa się po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w paragrafie 3 Załącznika nr 2 regulaminu Certyfikat zostaje wydany na osobę fizyczną będącą Uczestnikiem klubu SuperWykonawcy ROCKWOOL Certyfikat posiada termin ważności 2 lat od momentu jego wydania Certyfikat posiada unikalny numer. 5. Przedłużenie ważności Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Przedłużenie ważności musi się odbyć przed upływem terminu ważności wydanego certyfikatu Przedłużenie wymaga zgłoszenia 2 obiektów z danej kategorii (przedłużanego Certyfikatu) oraz ich pozytywnej oceny uzyskanej w ramach opisu zawartego w paragrafie 3 Załącznika nr 2 regulaminu. 6. Wygaśnięcie Certyfikatu 6.1. Wygaśnięcie Certyfikatu następuje po dwóch latach od dnia wydania dokumentu. Termin ważności Certyfikatu jest umieszczony na dokumencie W momencie wygaśnięcia Certyfikatu Wykonawca traci status SuperWykonawcy. 7. Odnowienie Certyfikatu Wykonawcy ROCKWOOL Odnowieniu podlega Certyfikat, który wygasł w związku z upłynięciem terminu ważności Odnowienie Certyfikatu wymaga odbycia szkolenia praktycznego oraz zgłoszenia 2 obiektów opisane w paragrafie3 Załącznika nr 2 regulaminu. 12

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Twarze Przedsiębiorczości (zwanego dalej Konkursem) jest z siedzibą przy ul. Chłodnej 15 m. 511, 00-891

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim REGULAMIN KONKURSU ColorQube 8570 oraz laptop Lenovo B570 1. ZAŁOŻENIA KONKURSUU 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnegoo ( Konkurs ) jest Xerox Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA 1 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu GROBOWIEC FARAONA, zwanego dalej Konkursem, jest firma: Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: REGULAMIN KONKURSU #nofilter I. POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #nofilter 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge 1 Definicje 1) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki

REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wawel na Walentynki, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. [Organizator Akcji] Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy, zwanej dalej Akcją, jest firma Mars Polska z siedzibą w Kożuszki Parcel

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk!

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty Zysk! zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest organizowany przez: Rakoczy Stal Sp.J., ul. K. Mireckiego 5,

1. Program lojalnościowy jest organizowany przez: Rakoczy Stal Sp.J., ul. K. Mireckiego 5, REGULAMIN programu lojalnościowego dla Instalatorów kotłów Rakoczy 1 Organizacja 1. Program lojalnościowy jest organizowany przez: Rakoczy Stal Sp.J., ul. K. Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola., zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Podkreśl swój styl, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ogólnopolskiego programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP dla klas 3 listopad 2015

REGULAMIN ogólnopolskiego programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP dla klas 3 listopad 2015 REGULAMIN ogólnopolskiego programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP dla klas 3 listopad 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin, (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki

Bardziej szczegółowo