RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA"

Transkrypt

1 PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski Obr b: 0006-Fabianów Dzia ki: 242 INWESTOR ENERGA OPERATOR SA Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci 8, Kalisz WYKONAWCA ELFEKO S. A Gdynia Gdynia, wrzesie 2010 r.

2 Strona: 2 SPIS TRE CI: STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Wst p Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia Opis planowanego przedsi wzi cia Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Opis istniej cych w s siedztwie stacji i linii zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Opis przewidywanych skutków dla rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsi wzi cia Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru Zanieczyszczenia atmosfery Wp yw przedsi wzi cia na dobra materialne Oddzia ywanie na zabytki i krajobraz kulturowy Wp yw przedsi wzi cia na elementy przyrodnicze Wp yw przedsi wzi cia na obszary Natura Wzajemne oddzia ywanie mi dzy elementami, o których mowa w punktach Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych Transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Opis metod prognozowania Pole elektryczne Pole magnetyczne /15 kv z - 2 -

3 Strona: Oddzia ywanie w postaci ha asu Zak ócenia radioelektryczne Opis przewidywanych dzia maj cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddzia ywa na rodowisko Porównanie proponowanej technologii z technologi spe niaj wymagania w Prawie ochrony rodowiska Obszar ograniczonego u ytkowania Analiza mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym przedsi wzi ciem Monitoring Trudno ci i niedostatki wiedzy przy opracowaniu raportu Wnioski ród a informacji stanowi ce podstaw do sporz dzenia raportu Materia y ród owe Za czniki i dokumentacja graficzna /15 kv z - 3 -

4 Strona: 4 STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Niniejsze opracowanie (raport) stanowi prognoz oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko, polegaj cego na: - budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv (napowietrznymi) - przebudowie polegaj cej na wybudowaniu s upa nr 30a (odcinek pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31). Inwestorem danego przedsi wzi cia jest: ENERGA - OPERATOR S A Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci Kalisz Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [1, 2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). 110/15 kv z - 4 -

5 Strona: 5 Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). W ramach realizacji inwestycji (dwa etapy realizacji) zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv wraz z, w sk ad której wejdzie 5 pól 110 kv dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe, jedno pole cznika szyn oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj (w tym przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne lub inne), wyprowadzenia liniowe 15 kv, ogrodzenie stacji. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv i wprowadze liniowych 110 kv wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym s siedztwie. Prowadzone prace podczas realizacji (budowie) przedmiotowego przedsi wzi cia nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. Rozpatrywana stacja elektroenergetyczna wraz z dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. W czasie normalnej eksploatacji przedmiotowej stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniami liniowymi nie wyst puj odpady. Potencjalnym zagro eniem dla rodowiska jest olej mineralny zastosowany w transformatorach. Jednak w przypadku wyst pienia ewentualnej awarii polegaj cej na uszkodzeniu kadzi transformatora, ciekaj cy olej b dzie gromadzony w przewidzianych do tego celu szczelnych zbiornikach (misach) zapewniaj cych w przypadku awarii przej cie 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Z uwagi na fakt zadaszenia stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie jest przewidziane odprowadzanie i separacja wód opadowych z w/w stanowisk. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO) 110/15 kv z - 5 -

6 Strona: 6 Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Na terenie i w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia nie wyst puj zabytki chronione na podstawie obowi zuj cych przepisów [14]. Proponowany wariant przedsi wzi cia (wariant wybrany) wp ynie na polepszenie jako ci dostawy energii elektrycznej dla miasta Nowe Skalmierzyce i okolic zapewnienia wymaga bezpiecze stwa energetycznego. Po wybudowaniu, rozpatrywany obiekt nie b dzie ród em emisji gazów, py ów i spalin, które mog yby zanieczyszcza powietrze atmosferyczne. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nale y zatem stwierdzi, i przedsi wzi cie to nie dzie narusza o interesów osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na dobra materialne. Budowa niniejszego obiektu stacyjnego, jak i jego pó niejsze funkcjonowanie nie b dzie oddzia ywa negatywnie na zabytki chronione, krajobraz kulturowy oraz nie wyst pi transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko z uwagi na miejsce jego lokalizacji. Prognozowanie oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wykonano metod porównawcz oraz obliczeniow. Nat enia pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez przedsi wzi cie nie przekroczy warto ci dopuszczalnych w rodowisku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [3, 8]. Analizie poddano równie emisj ha asu wytwarzan przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn wraz z wprowadzeniami liniowymi. Emisja szumu akustycznego w obszarze pod istniej cymi liniami oraz nie przekroczy 34 db, czyli jest praktycznie nies yszalny. Na terenie s siaduj cym z projektowan stacj dominuj cy b dzie ha as od stacji, w której znajduj si transformatory mocy i potrzeb 110/15 kv z - 6 -

7 Strona: 7 asnych. Ha as w rozpatrywanym przypadku nie przekroczy, dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej warto ci 45dB, któr okre la rozporz dzenie [7]. Warto ci oddzia ywa linii i stacji nie przekrocz warto ci dopuszczalnych dlatego te na obszarze realizacji przedsi wzi cia nie przewiduje si potrzeby tworzenia obszarów ograniczonego u ytkowania. Budowa stacji wraz z w pewnym stopniu zmieni krajobraz terenu, gdy w p askim, niewiele zabudowanym terenie pojawi si nowa konstrukcja jednego s upa linii 110 kv i urz dzenia napowietrznej stacji 110/15 kv. Jednak w pobli u istniej ju s upy linii 110 kv i pojawienie si nowego s upa oraz konstrukcji stacji nie wp ynie bardzo istotnie na zmian krajobrazu. Realizacja przedsi wzi cia nie wp ynie na klimat, wody podziemne, powietrza, powierzchni ziemi, ro liny, zwierz ta, z a kopalin, zabytki. Nie przewiduje si równie zaburzenia gospodarki wodno- ciekowej w wyniku budowy stacji i dowi za. Po zrealizowaniu przedsi wzi cia przewiduje si wykonanie pomiarów nat enia pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami oraz przy najbli szych stacji budynkach mieszkalnych, jak równie na terenie i w najbli szym otoczeniu stacji. Przewiduje si równie dokonanie pomiarów ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem istniej cej zabudowy mieszkaniowej (posesja 49 i 53). Planowana inwestycja (budowa stacji wraz z dowi zaniami liniowymi oraz przebudowa odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv), jak równie pó niejsza jej eksploatacja, nie b dzie stanowi a zagro enia dla rodowiska. Tym samym spe nia b dzie wymagania zawarte w obowi zuj cych ustawach i rozporz dzeniach. 110/15 kv z - 7 -

8 Strona: 8 1. Wst p Niniejsze opracowanie stanowi raport oddzia ywania na rodowisko przedsi wzi cia polegaj cego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci (stacji bezobs ugowej) wraz z (dowi zaniami liniowymi) oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko art. 3 ust.1 pkt 7, ust. 2 pkt 1 i 2 (Dz.U. Nr 257, poz ze zm.) [1] oraz ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz ze zm.) [2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Dla przedmiotowego przedsi wzi cia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko dla analizowanej inwestycji, postanowieniem z dnia r. znak: RG /10 za cznik nr 1. Inwestorem przedsi wzi cia jest ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia w Kaliszu. Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Przedmiotowa stacja i linie wysokiego napi cia niczego nie produkuj, s tylko do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. W zwi zku z tym praca stacji nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, materia ów oraz paliw. Stacja i linia elektroenergetyczna nie wytwarzaj adnych odpadów technologicznych. 110/15 kv z - 8 -

9 Strona: 9 2. Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia 2.1 Opis planowanego przedsi wzi cia 110/15 kv GPZ Oci z dowi zaniami liniowymi 110 kv dzie zlokalizowana na dzia ce nr ewid. 242 (obr b ewidencyjny 0006-Fabianów, jednostka ewidencyjna _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski). W niedalekiej odleg ci od planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej zlokalizowana jest posesja nr 49 (ok. 85m od ogrodzenia planowanej stacji) oraz posesja 53 (ok. 95m od ogrodzenia planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia wymaga wybudowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci, dowi za liniowych 110 kv (napowietrznych), przebudowy istniej cej napowietrznej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30 i 31 (z któr nast pi powi zanie stacji). Strefa oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) pokrywa si z obszarem jej realizacji (obszar na który b dzie oddzia ywa przedsi wzi cie nie wychodzi poza ogrodzenie stacji elektroenergetycznej). Wokó granic przedmiotowego przedsi wzi cia, ani w najbli szym otoczeniu nie wyst puj obiekty o parametrach oddzia ywania tego samego rodzaju oraz tego samego rodzaju kwalifikacji przedsi wzi cia. W rozpatrywanej sytuacji nie b dzie wyst powa równie powi zanie z innymi przedsi wzi ciami na obszarze, na który b dzie oddzia ywa planowane przedsi wzi cie (budowana stacja elektroenergetyczna), wobec czego nie b dzie wyst powa zjawisko kumulowania si (sumowania) oddzia ywa przedsi wzi. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). Teren przedsi wzi cia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie znajduje si w granicach terenu górniczego. 110/15 kv z - 9 -

10 Strona: 10 Wjazd na teren stacji b dzie odbywa si z istniej cej drogi (ul. rodkowa) poprzez drog poln (dz. nr nr 241). Projektowana szeroko drogi dojazdowej do stacji (zjazd z drogi polnej od ulicy rodkowej) wynosi b dzie maksymalnie od pi ciu do siedmiu metrów. Dla terenu, na którym planowane jest przedsi wzi cie polegaj ce na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z na teren stacji, nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W chwili obecnej dzia ki, na których planowana jest budowa stacji elektroenergetycznej wraz z stanowi teren gruntów ornych (RIVa, RIVb, RV), których w cicielem jest Skarb Pa stwa Starosta Ostrowski. Na powy szym terenie oraz w s siedztwie istniej cej zabudowy zlokalizowana jest istniej ca linia 110 kv Ostrów Pleszew (linia do której nast pi dowi zanie planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia w planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej nie wymaga interwencji w szat ro linn, która w innym przypadku (innej lokalizacji) mog aby wymaga przyci cia koron drzew i wyci cia pojedynczych drzew, celem zachowania wymaganych odleg ci od przewodów, konstrukcji upów oraz zlokalizowania stacji. docelowym. Przedmiotowe przedsi wzi cie realizowane b dzie w 2 etapach: tymczasowym oraz ETAP I (tymczasowy) etap, w którym zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv (w sk ad, której wejd 4 pola 110 kv dwa pola liniowe, cznik szyn i jedno transformatorowe), budynek rozdzielni, stanowiska transformatorów mocy i potrzeb w asnych (w/w stanowiska zostan zadaszone i b tworzy jednolit bry wraz z budynkiem rozdzielni). W przedmiotowym etapie tylko jedno stanowisko mocy i potrzeb w asnych zostanie wyposa one w urz dzenia i aparaty energetyczne. Zostan tak e wybudowane inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj takie jak: przy cze wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, maszt czno ci trunkingowej, wyprowadzenia kablowe 15 kv, wiata na sprz t przeciwpo arowy, ogrodzenie stacji, oraz wprowadzenia liniowe napowietrzne 110 kv cz ce projektowan stacj elektroenergetyczn z istniej napowietrzn lini 110 kv. Budowa stacji elektroenergetycznej wymaga b dzie wykonania bezprzewodowej czno ci trunkingowej. Przedmiotowe przedsi wzi cie (radiolinia) ze wzgl du na swoj klasyfikacj, nie 110/15 kv z

11 Strona: 11 dzie wymaga o przeprowadzenia procedury ustalenia rodowiskowych uwarunkowa zgody na jego realizacj w my l obecnie obowi zuj cych przepisów w tym zakresie. Przez miejsce lokalizacji stacji elektroenergetycznej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kv relacji Ostrów Pleszew, z któr nast pi po czenie. ETAP II (docelowy) etap docelowy, którego realizacja jest uzale niona od wzrostu zapotrzebowania zasilanego obszaru, w którym stacja z rozdzielni 110 kv zostanie rozbudowana o dodatkowe pole transformatorowe 110 kv (zostanie zainstalowany drugi transformator mocy), ewentualne drugie stanowisko transformatora potrzeb w asnych, wyprowadzenia kablowe 15 kv oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane z prac stacji. Stanowiska transformatorów mocy przewidziano docelowo dla dwóch transformatorów o mocy 25 MVA ka dy (w wersji pocz tkowej zostanie zamontowany transformator o mocy 16 MVA). Wspomniane stanowiska b wyposa one w szczelne misy olejowe zapewniaj ce przej cie w przypadku awarii 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Po czenia pomi dzy transformatorami mocy, a rozdzielni 15 kv wykonane zostan kablami miedzianymi typu 3x(2xXnRUHKXS) 1x300/50 12/20 kv. Teren pod przedmiotowe przedsi wzi cie zostanie zrealizowany na terenie dzia ki nr 242. Przewidywana powierzchnia dzia ki przeznaczona pod budow stacji elektroenergetycznej wynosi ok. 0,6 ha. W tabeli poni ej przedstawiono projektowane (maksymalne) wielko ci powierzchni zajmowane przez g ówne elementy stacji: ETAP ówne elementy stacji 110/15 kv GPZ Oci I II (tymczasowy) (docelowy) a) ogrodzony teren stacji 110/15 kv: ~ 5000 m 2 b) rozdzielnia napowietrzna 110 kv: ~ 500 m 2 ~ 630 m 2 c) zadaszony budynek stacji elektroenergetycznej wraz z stanowiskami transformatorów mocy i ~ 450m 2 potrzeb w asnych: d) stanowisko baterii kondensatorów ~ 30m 2 110/15 kv z

12 Strona: Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia W zakres analizowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) wchodzi przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew (polegaj ca na budowie jednego stanowiska upowego nr 30a serii SC3R±0), oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv (GPZ Oci ) wraz z napowietrznymi dowi zaniami liniowymi 110 kv, cz cymi projektowan stacj elektroenergetyczn ze wspomnian lini napowietrzn 110 kv. Przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv Przebudowa istniej cej linii jednotorowej 110 kv relacji Ostrów Pleszew nast pi pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31. Przedmiotowy odcinek linii pomi dzy wspomnianymi s upami przebiega bezpo rednio nad terenem przewidzianym na budow stacji elektroenergetycznej GPZ Oci (dz. nr 242). Dzi ki temu jest mo liwa realizacja stosunkowo prostego powi zania planowanej stacji elektroenergetycznej z istniej lini 110 kv. Powi zanie b dzie zrealizowane poprzez posadowienie jednego nowego stanowiska s upowego serii SC3R na terenie planowanego przedsi wzi cia (dz. nr 242). Sylwetk s upa serii SC3R przedstawiono na rysunku 3. Wymiary oraz powierzchnia terenu zostanie dok adnie okre lona w projekcie budowlanym. Zastosowanie od czników liniowych pozwoli na podzielenie istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów - Pleszew na dwa odcinki: linie Ostrów Oci i Oci Pleszew. Ka da faza (przewód roboczy) od nowoprojektowanego s upa SC3R do bramki liniowej wykonana b dzie przewodem typu AFL-6 o przekroju 240 mm 2. Przewiduje si zastosowanie izolatorów kompozytowych lub ceramicznych. Parametry pracy linii od s upa SC3R do bramki liniowej: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 735 A/faz. 110/15 kv z

13 Strona: 13 Istniej ca jednotorowa linia energetyczna 110kV relacji Ostrów - Pleszew zosta a wykonana przewodem AFL-6 o przekroju 120 mm 2. Z tego wzgl du parametry pracy istniej cej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30, nowoprojektowanym s upem SC3R i s upem nr 31 s nast puj ce: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 475 A/faz. Wysoko nowego s upa nie przekroczy 25 metrów, natomiast wysoko bramki nie przekroczy 10 metrów (wysoko zawieszenia przewodów ok. 9,3m). Wprowadzenia liniowe b zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne[16]. Nowoprojektowany s up SC3R, planowany do posadowienia na terenie przedmiotowego przedsi wzi cia, daje mo liwo w przysz ci na zamontowanie drugiego toru, ale ewentualna realizacja takiej inwestycji (modernizacja istniej cej jednotorowej linii 110 kv na dwutorow ) dzie tematem odr bnego przedsi wzi cia. 110/15 kv wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv 110/15 kv b dzie sk ada a si z budynku oraz urz dze i obiektów z ni zwi zanych. Docelowo stacja elektroenergetyczna zostanie wykonana w uk adzie H4, z dwoma polami liniowymi i dwoma polami transformatorów mocy (tymczasowo bez 1 pola transformatorowego ETAP I), z napowietrzn rozdzielni i aparatur 110 kv (rozdzielnia 110 kv w technologii tradycyjnej, z urz dzeniami i aparatami umieszczonymi na konstrukcjach stalowych). Budynek stacji zostanie wykonany jako prefabrykowany lub murowany. Transformatory mocy i potrzeb w asnych zostan obudowane i zintegrowane z budynkiem rozdzielni w celu ograniczenia ich oddzia ywania na otoczenie. Wprowadzenia napowietrzne liniowe 110 kv zostan wykonane z istniej cej napowietrznej linii z wykorzystaniem s upa kratowego serii SC3R lub podobnego. S upy i urz dzenia stacyjne (obiekty budowlane) montowane b z wykorzystaniem gotowych elementów lub budowane na miejscu. 110/15 kv z

14 Strona: ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Stacja s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy stacja nie stanowi ród a odpadów, cieków, ani nie wymaga dostarczenia dodatkowego ród a energii. Nie emituje do powietrza zanieczyszcze w postaci py ów. Nie ma wp ywu na klimat, wody, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, dobra materialne. Wprowadzenia liniowe 110 kv s jedynie do przesy ania energii elektrycznej. Równie przesy owi energii nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy linia elektroenergetyczna nie wytwarza odpadów, cieków, nie wymaga dodatkowych róde energii, dzi ki czemu nie wp ywa na zmniejszenie zasobów nieodnawialnych róde energii. Praca linii nie b dzie równie przyczyn emisji zanieczyszcze w postaci szkodliwych zwi zków chemicznych czy zanieczyszcze py owych. Nie b dzie równie wp ywa a na klimat, wod, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne. Stacja i linie przesy owe nie s do produkcji adnych surowców i w zwi zku z tym, ich praca nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, paliw. 2.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kv oraz przebudowy odcinka istniej cej linii pomi dzy stanowiskami upowymi nr 30 i 31, wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym siedztwie. Budowa stacji b dzie wymaga a cz ciowej niwelacji terenu. Prace ziemne, zmierzaj ce do uzyskania danego poziomu, odbywa si b przy zachowaniu w ciwych cech strukturalnych kruszywa pod k tem geotechnicznym, a tak e fizyko chemicznym oraz przy zachowaniu w ciwej gospodarki wodno gruntowej, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu aktualnej rze by terenu. W czasie budowy obiektu mog nast pi drobne uci liwo ci zwi zane z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprz tu transportowego i budowlanego. ówny transport sprz tu, ludzi oraz elementów wykorzystywanych w ramach przedsi wzi cia, dzie si odbywa istniej cymi drogami (z istniej cej ulicy rodkowej, poprzez drog poln ). 110/15 kv z

15 Strona: 15 Dodatkowo mo e doj do niewielkich zmian w terenie i w gruncie, spowodowanych przejazdem ci kiego sprz tu przy realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia. Ziemia z wykopów pod fundamenty dla projektowanej aparatury, budynki i s up b dzie wywieziona poza teren stacji. Po zako czeniu prac teren wokó stacji b dzie doprowadzony do nale ytego stanu. Prowadzone prace podczas budowy przedmiotowego obiektu nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. W czasie eksploatacji stacji wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne prowadzone tylko na ogrodzonym terenie stacji. Eksploatacja stacji nie wi e si z realizacj adnych procesów produkcyjnych, a dojazd do niej b dzie realizowany istniej ju drog. Z tego wzgl du ewentualne wykorzystanie terenu nale y ograniczy jedynie do ogrodzonego terenu stacji. Planowana inwestycja postrzegana jest jako obiekt o nieokre lonym czasie eksploatacji, tym samym obecnie nie zak ada si jej likwidacji. Jednak w przypadku ewentualnej likwidacji obiektu (wprowadze liniowych 110 kv i ca ej stacji), poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu nie wyst pi inne negatywne oddzia ywania. W przypadku likwidacji linii nast pi zniszczenia gruntu przy stanowiskach s upów, podobnie jak w czasie budowy. Nie ma adnych przeciwwskaza, aby teren pozosta y po demonta u fundamentów s upów zosta u ytkowany w sposób dowolny. elbetonowe misy olejowe (zbiorniki) b rozebrane, a gruz zostanie zutylizowany przez specjalistyczne firmy. Olej mineralny, który ewentualnie móg by przedostawa si do zbiornika podczas awarii transformatora zostanie zebrany i przekazany do utylizacji firmie posiadaj cej do tego uprawnienia. Teren stacji po rozbiórce budynku i demonta u fundamentów oraz zbiorników olejowych b dzie móg by dowolnie wykorzystany. W czasie budowy i ewentualnej likwidacji przedsi wzi cia wykorzystane b materia y i surowce niezb dne do wykonania tych e prac. 110/15 kv z

16 Strona: Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia W czasie eksploatacji przedsi wzi cie niczego nie produkuje i nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, materia ów i paliw. Przedsi wzi cie s y do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. Dlatego te rozpatrywane przedsi wzi cie nie b dzie wp ywa o na gleb, a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne oraz dobra kultury. Stacja elektroenergetyczna wraz z b dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu (szumu akustycznego) oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. Emisja pól elektromagnetycznych jest bezpo rednio zale na od zmian napi cia znamionowego oraz ilo ci wprowadze liniowych. Zakres oddzia ywania przedsi wzi cia (budowa stacji) zostanie zamkni ty na terenie przedmiotowej stacji elektoenergetycznej. Szczegó ow analiz, wyniki oblicze i ocen oddzia ywania pól elektromagnetycznych oraz ha asu emitowanego przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn przedstawiono w punkcie 8 - Opis metod prognozowania. Do celów obs ugi budynku szacunkowe zapotrzebowanie energii wynosi: elektryczna: ok. 25 kw (w tym 15 kw ogrzewanie budynku) cieplna: brak zapotrzebowania gazowa: brak zapotrzebowania Zasilanie w energi elektryczn obiektu b dzie odbywa o si z wykorzystaniem istniej cych i projektowanych urz dze energetycznych (stanowiska potrzeb w asnych zasilane z rozdzielni 110kV). Szacunkowe zapotrzebowanie w wod dla celów socjalno-bytowych wynosi b dzie okresowo maksymalnie 0,2 m 3 /db. Budynek stacji elektroenergetycznej (dla celów socjalno-bytowych) w wod zaopatrywany b dzie z sieci wodoci gowej. Do rodowiska nie b wprowadzane cieki technologiczne. 110/15 kv z

17 Strona: 17 Przedsi wzi cie b dzie wymaga o odprowadzenia cieków socjalno-bytowych (kod w ilo ci maksymalnej 0,1 m 3 /dob ), powsta ych w czasie sporadycznych prac ekip remontowych i konserwacyjnych do projektowanego bezodp ywowego zbiornika na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej. Odpady sta e socjalno-bytowe b usuwane przez firm do tego uprawnion. Gospodarka odpadami Przedsi wzi cie b dzie generowa o odpady, których ród em b : odpady powsta e w okresie budowy, odpady powsta e w okresie eksploatacji, cznie ze stanem awaryjnym. W stacji nie b dzie urz dze zawieraj cych PCB (polichlorowanych bifenyli) i w zwi zku z tym nigdy nie b dzie odpadów zawieraj cych zwi zki PCB. Odpady powsta e w okresie budowy W okresie budowy powstan pewne ilo ci odpadów materia owo - budowlanych wynikaj ce z procesu monta u nowych urz dze oraz budynku. Kody odpadów które powstan przy budowie zawartych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [4]: - kod ( sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, cierki i ubrania ochronne); - kod (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów); - kod (gruz ceglany); - kod (odpady innych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (tworzywa sztuczne); 110/15 kv z

18 Strona: 18 - kod (mied, br z, mosi dz); - kod (aluminium); - kod (o ów); - kod ( elazo i stal); Zgodnie z dzia aniami opisanymi w punkcie 9 niniejszego raportu odno nie gospodarowania odpadami: - odcinki przewodów stalowo aluminiowych AFL, elementy metalowe m.in. uszkodzone cz ci narz dzi i resztki wyrobów hutniczych, b zbierane w pojemnikach i wywo one do sk adu z omu u ytkowego, do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 40 Mg/rok); - odcinki kabli sterowniczych i zasilaj cych w izolacji PCV b zbierane w oddzielnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 8,5 Mg/rok); - tkaniny do wycierania oraz materia y filtracyjne b gromadzone osobno i przekazywane do wyspecjalizowanej, koncesjonowanej firmie do utylizacji (kod: ,, przybli ona ilo : 0,5 Mg/rok); - gruz budowlany, elementy betonowe, ceramiczne b wywo one na wysypisko gruzu przez koncesjonowan firm (kod: , ,170103, przybli ona ilo :740 Mg/rok). Odpady powsta e w okresie eksploatacji W stacji elektroenergetycznej 110/15 kv w czasie normalnej eksploatacji nie wyst puj odpady. Odpady niebezpieczne (kod mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no niki ciep a nie zawieraj ce zwi zków chlorowcoorganicznych) mog powsta w czasie awarii zwi zanych: a) z wyciekiem oleju izolacyjnego z transformatorów; 110/15 kv z

19 Strona: 19 b) z uszkodzeniem izolatorów. Oleje izolacyjne zebrane po wycieku z transformatorów w misach, a tak e uszkodzone izolatory musz by poddane utylizacji przez koncesjonowan firm. Wprowadzenia liniowe 110 kv w czasie normalnej eksploatacji nie b produkowa adnych odpadów. System odwodnienia Ze wzgl du na zadaszenie stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie przewidziano odprowadzenia wód opadowych w/w stanowisk. Wody opadowe z po aci dachu budynku rozdzielni zostan odprowadzone bezpo rednio do ziemi. 3. Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.880) [5] wprowadzi a now form ochrony przyrody w Polsce obszary Natura ównym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie bioró norodno ci poprzez ochron cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w pa stwach nale cych do Unii Europejskiej. Sie obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Projektowane przedsi wzi cie nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów chronionych w zakresie powi za ekologicznych, gdy nie uniemo liwi ona migracji ro lin i zwierz t. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnymi obszarami ochrony (SOO) Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Obszary Natura 2000 po one w najbli szej odleg ci od stacji GPZ Oci : 110/15 kv z

20 Strona: 20 - Ostoja nad Barycz PLH w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO); - Dolina Baryczy PLB w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); - browy Krotoszy skie PLH w odleg ci ok. 12 km na zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ); - browy Krotoszy skie PLB w odleg ci ok. 12 km na zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO ); - Dolina Sw drni PLH w odleg ci ok. 18 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); - Lipickie Mokrad a PLH w odleg ci ok. 42,5 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); oraz obszary Natura 2000 po one w dalszej odleg ci: - Ostoja Nadwarcia ska PLH w odleg ci ok. 45,5 km na pó noc (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ). - Dolina rodkowej Warty PLB w odleg ci ok. 48 km na pó noc (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); 110/15 kv z