RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA"

Transkrypt

1 PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski Obr b: 0006-Fabianów Dzia ki: 242 INWESTOR ENERGA OPERATOR SA Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci 8, Kalisz WYKONAWCA ELFEKO S. A Gdynia Gdynia, wrzesie 2010 r.

2 Strona: 2 SPIS TRE CI: STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Wst p Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia Opis planowanego przedsi wzi cia Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Opis istniej cych w s siedztwie stacji i linii zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Opis przewidywanych skutków dla rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsi wzi cia Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru Zanieczyszczenia atmosfery Wp yw przedsi wzi cia na dobra materialne Oddzia ywanie na zabytki i krajobraz kulturowy Wp yw przedsi wzi cia na elementy przyrodnicze Wp yw przedsi wzi cia na obszary Natura Wzajemne oddzia ywanie mi dzy elementami, o których mowa w punktach Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych Transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Opis metod prognozowania Pole elektryczne Pole magnetyczne /15 kv z - 2 -

3 Strona: Oddzia ywanie w postaci ha asu Zak ócenia radioelektryczne Opis przewidywanych dzia maj cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddzia ywa na rodowisko Porównanie proponowanej technologii z technologi spe niaj wymagania w Prawie ochrony rodowiska Obszar ograniczonego u ytkowania Analiza mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym przedsi wzi ciem Monitoring Trudno ci i niedostatki wiedzy przy opracowaniu raportu Wnioski ród a informacji stanowi ce podstaw do sporz dzenia raportu Materia y ród owe Za czniki i dokumentacja graficzna /15 kv z - 3 -

4 Strona: 4 STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Niniejsze opracowanie (raport) stanowi prognoz oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko, polegaj cego na: - budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv (napowietrznymi) - przebudowie polegaj cej na wybudowaniu s upa nr 30a (odcinek pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31). Inwestorem danego przedsi wzi cia jest: ENERGA - OPERATOR S A Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci Kalisz Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [1, 2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). 110/15 kv z - 4 -

5 Strona: 5 Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). W ramach realizacji inwestycji (dwa etapy realizacji) zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv wraz z, w sk ad której wejdzie 5 pól 110 kv dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe, jedno pole cznika szyn oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj (w tym przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne lub inne), wyprowadzenia liniowe 15 kv, ogrodzenie stacji. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv i wprowadze liniowych 110 kv wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym s siedztwie. Prowadzone prace podczas realizacji (budowie) przedmiotowego przedsi wzi cia nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. Rozpatrywana stacja elektroenergetyczna wraz z dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. W czasie normalnej eksploatacji przedmiotowej stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniami liniowymi nie wyst puj odpady. Potencjalnym zagro eniem dla rodowiska jest olej mineralny zastosowany w transformatorach. Jednak w przypadku wyst pienia ewentualnej awarii polegaj cej na uszkodzeniu kadzi transformatora, ciekaj cy olej b dzie gromadzony w przewidzianych do tego celu szczelnych zbiornikach (misach) zapewniaj cych w przypadku awarii przej cie 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Z uwagi na fakt zadaszenia stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie jest przewidziane odprowadzanie i separacja wód opadowych z w/w stanowisk. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO) 110/15 kv z - 5 -

6 Strona: 6 Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Na terenie i w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia nie wyst puj zabytki chronione na podstawie obowi zuj cych przepisów [14]. Proponowany wariant przedsi wzi cia (wariant wybrany) wp ynie na polepszenie jako ci dostawy energii elektrycznej dla miasta Nowe Skalmierzyce i okolic zapewnienia wymaga bezpiecze stwa energetycznego. Po wybudowaniu, rozpatrywany obiekt nie b dzie ród em emisji gazów, py ów i spalin, które mog yby zanieczyszcza powietrze atmosferyczne. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nale y zatem stwierdzi, i przedsi wzi cie to nie dzie narusza o interesów osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na dobra materialne. Budowa niniejszego obiektu stacyjnego, jak i jego pó niejsze funkcjonowanie nie b dzie oddzia ywa negatywnie na zabytki chronione, krajobraz kulturowy oraz nie wyst pi transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko z uwagi na miejsce jego lokalizacji. Prognozowanie oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wykonano metod porównawcz oraz obliczeniow. Nat enia pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez przedsi wzi cie nie przekroczy warto ci dopuszczalnych w rodowisku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [3, 8]. Analizie poddano równie emisj ha asu wytwarzan przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn wraz z wprowadzeniami liniowymi. Emisja szumu akustycznego w obszarze pod istniej cymi liniami oraz nie przekroczy 34 db, czyli jest praktycznie nies yszalny. Na terenie s siaduj cym z projektowan stacj dominuj cy b dzie ha as od stacji, w której znajduj si transformatory mocy i potrzeb 110/15 kv z - 6 -

7 Strona: 7 asnych. Ha as w rozpatrywanym przypadku nie przekroczy, dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej warto ci 45dB, któr okre la rozporz dzenie [7]. Warto ci oddzia ywa linii i stacji nie przekrocz warto ci dopuszczalnych dlatego te na obszarze realizacji przedsi wzi cia nie przewiduje si potrzeby tworzenia obszarów ograniczonego u ytkowania. Budowa stacji wraz z w pewnym stopniu zmieni krajobraz terenu, gdy w p askim, niewiele zabudowanym terenie pojawi si nowa konstrukcja jednego s upa linii 110 kv i urz dzenia napowietrznej stacji 110/15 kv. Jednak w pobli u istniej ju s upy linii 110 kv i pojawienie si nowego s upa oraz konstrukcji stacji nie wp ynie bardzo istotnie na zmian krajobrazu. Realizacja przedsi wzi cia nie wp ynie na klimat, wody podziemne, powietrza, powierzchni ziemi, ro liny, zwierz ta, z a kopalin, zabytki. Nie przewiduje si równie zaburzenia gospodarki wodno- ciekowej w wyniku budowy stacji i dowi za. Po zrealizowaniu przedsi wzi cia przewiduje si wykonanie pomiarów nat enia pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami oraz przy najbli szych stacji budynkach mieszkalnych, jak równie na terenie i w najbli szym otoczeniu stacji. Przewiduje si równie dokonanie pomiarów ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem istniej cej zabudowy mieszkaniowej (posesja 49 i 53). Planowana inwestycja (budowa stacji wraz z dowi zaniami liniowymi oraz przebudowa odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv), jak równie pó niejsza jej eksploatacja, nie b dzie stanowi a zagro enia dla rodowiska. Tym samym spe nia b dzie wymagania zawarte w obowi zuj cych ustawach i rozporz dzeniach. 110/15 kv z - 7 -

8 Strona: 8 1. Wst p Niniejsze opracowanie stanowi raport oddzia ywania na rodowisko przedsi wzi cia polegaj cego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci (stacji bezobs ugowej) wraz z (dowi zaniami liniowymi) oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko art. 3 ust.1 pkt 7, ust. 2 pkt 1 i 2 (Dz.U. Nr 257, poz ze zm.) [1] oraz ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz ze zm.) [2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Dla przedmiotowego przedsi wzi cia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko dla analizowanej inwestycji, postanowieniem z dnia r. znak: RG /10 za cznik nr 1. Inwestorem przedsi wzi cia jest ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia w Kaliszu. Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Przedmiotowa stacja i linie wysokiego napi cia niczego nie produkuj, s tylko do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. W zwi zku z tym praca stacji nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, materia ów oraz paliw. Stacja i linia elektroenergetyczna nie wytwarzaj adnych odpadów technologicznych. 110/15 kv z - 8 -

9 Strona: 9 2. Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia 2.1 Opis planowanego przedsi wzi cia 110/15 kv GPZ Oci z dowi zaniami liniowymi 110 kv dzie zlokalizowana na dzia ce nr ewid. 242 (obr b ewidencyjny 0006-Fabianów, jednostka ewidencyjna _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski). W niedalekiej odleg ci od planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej zlokalizowana jest posesja nr 49 (ok. 85m od ogrodzenia planowanej stacji) oraz posesja 53 (ok. 95m od ogrodzenia planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia wymaga wybudowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci, dowi za liniowych 110 kv (napowietrznych), przebudowy istniej cej napowietrznej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30 i 31 (z któr nast pi powi zanie stacji). Strefa oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) pokrywa si z obszarem jej realizacji (obszar na który b dzie oddzia ywa przedsi wzi cie nie wychodzi poza ogrodzenie stacji elektroenergetycznej). Wokó granic przedmiotowego przedsi wzi cia, ani w najbli szym otoczeniu nie wyst puj obiekty o parametrach oddzia ywania tego samego rodzaju oraz tego samego rodzaju kwalifikacji przedsi wzi cia. W rozpatrywanej sytuacji nie b dzie wyst powa równie powi zanie z innymi przedsi wzi ciami na obszarze, na który b dzie oddzia ywa planowane przedsi wzi cie (budowana stacja elektroenergetyczna), wobec czego nie b dzie wyst powa zjawisko kumulowania si (sumowania) oddzia ywa przedsi wzi. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). Teren przedsi wzi cia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie znajduje si w granicach terenu górniczego. 110/15 kv z - 9 -

10 Strona: 10 Wjazd na teren stacji b dzie odbywa si z istniej cej drogi (ul. rodkowa) poprzez drog poln (dz. nr nr 241). Projektowana szeroko drogi dojazdowej do stacji (zjazd z drogi polnej od ulicy rodkowej) wynosi b dzie maksymalnie od pi ciu do siedmiu metrów. Dla terenu, na którym planowane jest przedsi wzi cie polegaj ce na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z na teren stacji, nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W chwili obecnej dzia ki, na których planowana jest budowa stacji elektroenergetycznej wraz z stanowi teren gruntów ornych (RIVa, RIVb, RV), których w cicielem jest Skarb Pa stwa Starosta Ostrowski. Na powy szym terenie oraz w s siedztwie istniej cej zabudowy zlokalizowana jest istniej ca linia 110 kv Ostrów Pleszew (linia do której nast pi dowi zanie planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia w planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej nie wymaga interwencji w szat ro linn, która w innym przypadku (innej lokalizacji) mog aby wymaga przyci cia koron drzew i wyci cia pojedynczych drzew, celem zachowania wymaganych odleg ci od przewodów, konstrukcji upów oraz zlokalizowania stacji. docelowym. Przedmiotowe przedsi wzi cie realizowane b dzie w 2 etapach: tymczasowym oraz ETAP I (tymczasowy) etap, w którym zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv (w sk ad, której wejd 4 pola 110 kv dwa pola liniowe, cznik szyn i jedno transformatorowe), budynek rozdzielni, stanowiska transformatorów mocy i potrzeb w asnych (w/w stanowiska zostan zadaszone i b tworzy jednolit bry wraz z budynkiem rozdzielni). W przedmiotowym etapie tylko jedno stanowisko mocy i potrzeb w asnych zostanie wyposa one w urz dzenia i aparaty energetyczne. Zostan tak e wybudowane inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj takie jak: przy cze wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, maszt czno ci trunkingowej, wyprowadzenia kablowe 15 kv, wiata na sprz t przeciwpo arowy, ogrodzenie stacji, oraz wprowadzenia liniowe napowietrzne 110 kv cz ce projektowan stacj elektroenergetyczn z istniej napowietrzn lini 110 kv. Budowa stacji elektroenergetycznej wymaga b dzie wykonania bezprzewodowej czno ci trunkingowej. Przedmiotowe przedsi wzi cie (radiolinia) ze wzgl du na swoj klasyfikacj, nie 110/15 kv z

11 Strona: 11 dzie wymaga o przeprowadzenia procedury ustalenia rodowiskowych uwarunkowa zgody na jego realizacj w my l obecnie obowi zuj cych przepisów w tym zakresie. Przez miejsce lokalizacji stacji elektroenergetycznej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kv relacji Ostrów Pleszew, z któr nast pi po czenie. ETAP II (docelowy) etap docelowy, którego realizacja jest uzale niona od wzrostu zapotrzebowania zasilanego obszaru, w którym stacja z rozdzielni 110 kv zostanie rozbudowana o dodatkowe pole transformatorowe 110 kv (zostanie zainstalowany drugi transformator mocy), ewentualne drugie stanowisko transformatora potrzeb w asnych, wyprowadzenia kablowe 15 kv oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane z prac stacji. Stanowiska transformatorów mocy przewidziano docelowo dla dwóch transformatorów o mocy 25 MVA ka dy (w wersji pocz tkowej zostanie zamontowany transformator o mocy 16 MVA). Wspomniane stanowiska b wyposa one w szczelne misy olejowe zapewniaj ce przej cie w przypadku awarii 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Po czenia pomi dzy transformatorami mocy, a rozdzielni 15 kv wykonane zostan kablami miedzianymi typu 3x(2xXnRUHKXS) 1x300/50 12/20 kv. Teren pod przedmiotowe przedsi wzi cie zostanie zrealizowany na terenie dzia ki nr 242. Przewidywana powierzchnia dzia ki przeznaczona pod budow stacji elektroenergetycznej wynosi ok. 0,6 ha. W tabeli poni ej przedstawiono projektowane (maksymalne) wielko ci powierzchni zajmowane przez g ówne elementy stacji: ETAP ówne elementy stacji 110/15 kv GPZ Oci I II (tymczasowy) (docelowy) a) ogrodzony teren stacji 110/15 kv: ~ 5000 m 2 b) rozdzielnia napowietrzna 110 kv: ~ 500 m 2 ~ 630 m 2 c) zadaszony budynek stacji elektroenergetycznej wraz z stanowiskami transformatorów mocy i ~ 450m 2 potrzeb w asnych: d) stanowisko baterii kondensatorów ~ 30m 2 110/15 kv z

12 Strona: Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia W zakres analizowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) wchodzi przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew (polegaj ca na budowie jednego stanowiska upowego nr 30a serii SC3R±0), oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv (GPZ Oci ) wraz z napowietrznymi dowi zaniami liniowymi 110 kv, cz cymi projektowan stacj elektroenergetyczn ze wspomnian lini napowietrzn 110 kv. Przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv Przebudowa istniej cej linii jednotorowej 110 kv relacji Ostrów Pleszew nast pi pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31. Przedmiotowy odcinek linii pomi dzy wspomnianymi s upami przebiega bezpo rednio nad terenem przewidzianym na budow stacji elektroenergetycznej GPZ Oci (dz. nr 242). Dzi ki temu jest mo liwa realizacja stosunkowo prostego powi zania planowanej stacji elektroenergetycznej z istniej lini 110 kv. Powi zanie b dzie zrealizowane poprzez posadowienie jednego nowego stanowiska s upowego serii SC3R na terenie planowanego przedsi wzi cia (dz. nr 242). Sylwetk s upa serii SC3R przedstawiono na rysunku 3. Wymiary oraz powierzchnia terenu zostanie dok adnie okre lona w projekcie budowlanym. Zastosowanie od czników liniowych pozwoli na podzielenie istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów - Pleszew na dwa odcinki: linie Ostrów Oci i Oci Pleszew. Ka da faza (przewód roboczy) od nowoprojektowanego s upa SC3R do bramki liniowej wykonana b dzie przewodem typu AFL-6 o przekroju 240 mm 2. Przewiduje si zastosowanie izolatorów kompozytowych lub ceramicznych. Parametry pracy linii od s upa SC3R do bramki liniowej: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 735 A/faz. 110/15 kv z

13 Strona: 13 Istniej ca jednotorowa linia energetyczna 110kV relacji Ostrów - Pleszew zosta a wykonana przewodem AFL-6 o przekroju 120 mm 2. Z tego wzgl du parametry pracy istniej cej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30, nowoprojektowanym s upem SC3R i s upem nr 31 s nast puj ce: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 475 A/faz. Wysoko nowego s upa nie przekroczy 25 metrów, natomiast wysoko bramki nie przekroczy 10 metrów (wysoko zawieszenia przewodów ok. 9,3m). Wprowadzenia liniowe b zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne[16]. Nowoprojektowany s up SC3R, planowany do posadowienia na terenie przedmiotowego przedsi wzi cia, daje mo liwo w przysz ci na zamontowanie drugiego toru, ale ewentualna realizacja takiej inwestycji (modernizacja istniej cej jednotorowej linii 110 kv na dwutorow ) dzie tematem odr bnego przedsi wzi cia. 110/15 kv wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv 110/15 kv b dzie sk ada a si z budynku oraz urz dze i obiektów z ni zwi zanych. Docelowo stacja elektroenergetyczna zostanie wykonana w uk adzie H4, z dwoma polami liniowymi i dwoma polami transformatorów mocy (tymczasowo bez 1 pola transformatorowego ETAP I), z napowietrzn rozdzielni i aparatur 110 kv (rozdzielnia 110 kv w technologii tradycyjnej, z urz dzeniami i aparatami umieszczonymi na konstrukcjach stalowych). Budynek stacji zostanie wykonany jako prefabrykowany lub murowany. Transformatory mocy i potrzeb w asnych zostan obudowane i zintegrowane z budynkiem rozdzielni w celu ograniczenia ich oddzia ywania na otoczenie. Wprowadzenia napowietrzne liniowe 110 kv zostan wykonane z istniej cej napowietrznej linii z wykorzystaniem s upa kratowego serii SC3R lub podobnego. S upy i urz dzenia stacyjne (obiekty budowlane) montowane b z wykorzystaniem gotowych elementów lub budowane na miejscu. 110/15 kv z

14 Strona: ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Stacja s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy stacja nie stanowi ród a odpadów, cieków, ani nie wymaga dostarczenia dodatkowego ród a energii. Nie emituje do powietrza zanieczyszcze w postaci py ów. Nie ma wp ywu na klimat, wody, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, dobra materialne. Wprowadzenia liniowe 110 kv s jedynie do przesy ania energii elektrycznej. Równie przesy owi energii nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy linia elektroenergetyczna nie wytwarza odpadów, cieków, nie wymaga dodatkowych róde energii, dzi ki czemu nie wp ywa na zmniejszenie zasobów nieodnawialnych róde energii. Praca linii nie b dzie równie przyczyn emisji zanieczyszcze w postaci szkodliwych zwi zków chemicznych czy zanieczyszcze py owych. Nie b dzie równie wp ywa a na klimat, wod, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne. Stacja i linie przesy owe nie s do produkcji adnych surowców i w zwi zku z tym, ich praca nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, paliw. 2.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kv oraz przebudowy odcinka istniej cej linii pomi dzy stanowiskami upowymi nr 30 i 31, wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym siedztwie. Budowa stacji b dzie wymaga a cz ciowej niwelacji terenu. Prace ziemne, zmierzaj ce do uzyskania danego poziomu, odbywa si b przy zachowaniu w ciwych cech strukturalnych kruszywa pod k tem geotechnicznym, a tak e fizyko chemicznym oraz przy zachowaniu w ciwej gospodarki wodno gruntowej, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu aktualnej rze by terenu. W czasie budowy obiektu mog nast pi drobne uci liwo ci zwi zane z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprz tu transportowego i budowlanego. ówny transport sprz tu, ludzi oraz elementów wykorzystywanych w ramach przedsi wzi cia, dzie si odbywa istniej cymi drogami (z istniej cej ulicy rodkowej, poprzez drog poln ). 110/15 kv z

15 Strona: 15 Dodatkowo mo e doj do niewielkich zmian w terenie i w gruncie, spowodowanych przejazdem ci kiego sprz tu przy realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia. Ziemia z wykopów pod fundamenty dla projektowanej aparatury, budynki i s up b dzie wywieziona poza teren stacji. Po zako czeniu prac teren wokó stacji b dzie doprowadzony do nale ytego stanu. Prowadzone prace podczas budowy przedmiotowego obiektu nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. W czasie eksploatacji stacji wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne prowadzone tylko na ogrodzonym terenie stacji. Eksploatacja stacji nie wi e si z realizacj adnych procesów produkcyjnych, a dojazd do niej b dzie realizowany istniej ju drog. Z tego wzgl du ewentualne wykorzystanie terenu nale y ograniczy jedynie do ogrodzonego terenu stacji. Planowana inwestycja postrzegana jest jako obiekt o nieokre lonym czasie eksploatacji, tym samym obecnie nie zak ada si jej likwidacji. Jednak w przypadku ewentualnej likwidacji obiektu (wprowadze liniowych 110 kv i ca ej stacji), poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu nie wyst pi inne negatywne oddzia ywania. W przypadku likwidacji linii nast pi zniszczenia gruntu przy stanowiskach s upów, podobnie jak w czasie budowy. Nie ma adnych przeciwwskaza, aby teren pozosta y po demonta u fundamentów s upów zosta u ytkowany w sposób dowolny. elbetonowe misy olejowe (zbiorniki) b rozebrane, a gruz zostanie zutylizowany przez specjalistyczne firmy. Olej mineralny, który ewentualnie móg by przedostawa si do zbiornika podczas awarii transformatora zostanie zebrany i przekazany do utylizacji firmie posiadaj cej do tego uprawnienia. Teren stacji po rozbiórce budynku i demonta u fundamentów oraz zbiorników olejowych b dzie móg by dowolnie wykorzystany. W czasie budowy i ewentualnej likwidacji przedsi wzi cia wykorzystane b materia y i surowce niezb dne do wykonania tych e prac. 110/15 kv z

16 Strona: Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia W czasie eksploatacji przedsi wzi cie niczego nie produkuje i nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, materia ów i paliw. Przedsi wzi cie s y do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. Dlatego te rozpatrywane przedsi wzi cie nie b dzie wp ywa o na gleb, a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne oraz dobra kultury. Stacja elektroenergetyczna wraz z b dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu (szumu akustycznego) oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. Emisja pól elektromagnetycznych jest bezpo rednio zale na od zmian napi cia znamionowego oraz ilo ci wprowadze liniowych. Zakres oddzia ywania przedsi wzi cia (budowa stacji) zostanie zamkni ty na terenie przedmiotowej stacji elektoenergetycznej. Szczegó ow analiz, wyniki oblicze i ocen oddzia ywania pól elektromagnetycznych oraz ha asu emitowanego przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn przedstawiono w punkcie 8 - Opis metod prognozowania. Do celów obs ugi budynku szacunkowe zapotrzebowanie energii wynosi: elektryczna: ok. 25 kw (w tym 15 kw ogrzewanie budynku) cieplna: brak zapotrzebowania gazowa: brak zapotrzebowania Zasilanie w energi elektryczn obiektu b dzie odbywa o si z wykorzystaniem istniej cych i projektowanych urz dze energetycznych (stanowiska potrzeb w asnych zasilane z rozdzielni 110kV). Szacunkowe zapotrzebowanie w wod dla celów socjalno-bytowych wynosi b dzie okresowo maksymalnie 0,2 m 3 /db. Budynek stacji elektroenergetycznej (dla celów socjalno-bytowych) w wod zaopatrywany b dzie z sieci wodoci gowej. Do rodowiska nie b wprowadzane cieki technologiczne. 110/15 kv z

17 Strona: 17 Przedsi wzi cie b dzie wymaga o odprowadzenia cieków socjalno-bytowych (kod w ilo ci maksymalnej 0,1 m 3 /dob ), powsta ych w czasie sporadycznych prac ekip remontowych i konserwacyjnych do projektowanego bezodp ywowego zbiornika na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej. Odpady sta e socjalno-bytowe b usuwane przez firm do tego uprawnion. Gospodarka odpadami Przedsi wzi cie b dzie generowa o odpady, których ród em b : odpady powsta e w okresie budowy, odpady powsta e w okresie eksploatacji, cznie ze stanem awaryjnym. W stacji nie b dzie urz dze zawieraj cych PCB (polichlorowanych bifenyli) i w zwi zku z tym nigdy nie b dzie odpadów zawieraj cych zwi zki PCB. Odpady powsta e w okresie budowy W okresie budowy powstan pewne ilo ci odpadów materia owo - budowlanych wynikaj ce z procesu monta u nowych urz dze oraz budynku. Kody odpadów które powstan przy budowie zawartych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [4]: - kod ( sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, cierki i ubrania ochronne); - kod (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów); - kod (gruz ceglany); - kod (odpady innych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (tworzywa sztuczne); 110/15 kv z

18 Strona: 18 - kod (mied, br z, mosi dz); - kod (aluminium); - kod (o ów); - kod ( elazo i stal); Zgodnie z dzia aniami opisanymi w punkcie 9 niniejszego raportu odno nie gospodarowania odpadami: - odcinki przewodów stalowo aluminiowych AFL, elementy metalowe m.in. uszkodzone cz ci narz dzi i resztki wyrobów hutniczych, b zbierane w pojemnikach i wywo one do sk adu z omu u ytkowego, do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 40 Mg/rok); - odcinki kabli sterowniczych i zasilaj cych w izolacji PCV b zbierane w oddzielnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 8,5 Mg/rok); - tkaniny do wycierania oraz materia y filtracyjne b gromadzone osobno i przekazywane do wyspecjalizowanej, koncesjonowanej firmie do utylizacji (kod: ,, przybli ona ilo : 0,5 Mg/rok); - gruz budowlany, elementy betonowe, ceramiczne b wywo one na wysypisko gruzu przez koncesjonowan firm (kod: , ,170103, przybli ona ilo :740 Mg/rok). Odpady powsta e w okresie eksploatacji W stacji elektroenergetycznej 110/15 kv w czasie normalnej eksploatacji nie wyst puj odpady. Odpady niebezpieczne (kod mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no niki ciep a nie zawieraj ce zwi zków chlorowcoorganicznych) mog powsta w czasie awarii zwi zanych: a) z wyciekiem oleju izolacyjnego z transformatorów; 110/15 kv z

19 Strona: 19 b) z uszkodzeniem izolatorów. Oleje izolacyjne zebrane po wycieku z transformatorów w misach, a tak e uszkodzone izolatory musz by poddane utylizacji przez koncesjonowan firm. Wprowadzenia liniowe 110 kv w czasie normalnej eksploatacji nie b produkowa adnych odpadów. System odwodnienia Ze wzgl du na zadaszenie stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie przewidziano odprowadzenia wód opadowych w/w stanowisk. Wody opadowe z po aci dachu budynku rozdzielni zostan odprowadzone bezpo rednio do ziemi. 3. Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.880) [5] wprowadzi a now form ochrony przyrody w Polsce obszary Natura ównym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie bioró norodno ci poprzez ochron cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w pa stwach nale cych do Unii Europejskiej. Sie obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Projektowane przedsi wzi cie nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów chronionych w zakresie powi za ekologicznych, gdy nie uniemo liwi ona migracji ro lin i zwierz t. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnymi obszarami ochrony (SOO) Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Obszary Natura 2000 po one w najbli szej odleg ci od stacji GPZ Oci : 110/15 kv z

20 Strona: 20 - Ostoja nad Barycz PLH w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO); - Dolina Baryczy PLB w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); - browy Krotoszy skie PLH w odleg ci ok. 12 km na zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ); - browy Krotoszy skie PLB w odleg ci ok. 12 km na zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO ); - Dolina Sw drni PLH w odleg ci ok. 18 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); - Lipickie Mokrad a PLH w odleg ci ok. 42,5 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); oraz obszary Natura 2000 po one w dalszej odleg ci: - Ostoja Nadwarcia ska PLH w odleg ci ok. 45,5 km na pó noc (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ). - Dolina rodkowej Warty PLB w odleg ci ok. 48 km na pó noc (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); 110/15 kv z

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN OCHRONA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W OBSZARZE TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN Dyrektywa Siedliskowa siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt (bez ptaków) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DIOŚ-4478/2005/kt Wytyczne dla wojewodów i dla beneficjentów w kwestii postępowania w stosunku do przepisów Dyrektywy 92/43/EWG, dotyczących ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 2.2.1 Obszary Natura 2000 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia. Definicja Natura 2000 to europejski system ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. AUTORZY SUPLEMENTU DO RAPORTU... 3 2. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód (nieuregulowana gospodarka

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Rola programu rolnośrodowiskowego w ochronie siedlisk przyrodniczych. Adam Krupa Ciążeń, 2011

Rola programu rolnośrodowiskowego w ochronie siedlisk przyrodniczych. Adam Krupa Ciążeń, 2011 Rola programu rolnośrodowiskowego w ochronie siedlisk przyrodniczych Adam Krupa Ciążeń, 2011 Celem programu rolnośrodowiskowego jest promocja systemów produkcji rolniczej służących ochronie i kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

017 581 55 21 (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Borowa

017 581 55 21 (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Borowa GMINA BOROWA Borowa, dnia 02.07.2007 r. (imię i nazwisko/nazwa inwestora (data złoŝenia wniosku) (mię i nazwisko pełnomocnika [upowaŝnienia] Borowa 223; 39-305 Borowa (adres) 017 581 55 21 (telefon kontaktowy)

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi

Bardziej szczegółowo

RG.III.6220.12.2014.5.d Mikołajki Pom, dnia 11.03.2015 r. DECYZJA UZASADNIENIE

RG.III.6220.12.2014.5.d Mikołajki Pom, dnia 11.03.2015 r. DECYZJA UZASADNIENIE RG.III.6220.12.2014.5.d Mikołajki Pom, dnia 11.03.2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW.

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. GRUPA I) Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wniosek o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim sieć kanalizacyjna w aglomeracji Przedecz Dla zadań w

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Joanna Raczy ska. Ocena oddzia ywania na rodowisko w dzia aniu 4.4 PO IG. Warszawa, 17 lipca 2009 r.

Joanna Raczy ska. Ocena oddzia ywania na rodowisko w dzia aniu 4.4 PO IG. Warszawa, 17 lipca 2009 r. 2010 2009 Joanna Ocena Raczy ska oddzia ywania na rodowisko w dzia aniu 4.4. PO IG 2010 Ocena oddzia ywania na rodowisko w dzia aniu 4.4. PO IG Ocena oddzia ywania na rodowisko w dzia aniu 4.4 PO IG Joanna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Łaby i Dunaju. 12 czerwca 2015 r. Kłodzko

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Łaby i Dunaju. 12 czerwca 2015 r. Kłodzko Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Łaby i Dunaju 12 czerwca 2015 r. Kłodzko PLAN PREZENTACJI 1. Plany gospodarowania wodami (PGW) cel, charakterystyka, podstawa prawna,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 911 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków Marcin Karetta Zadrzewienia śródpolne pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska w krajobrazie rolniczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo