RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA"

Transkrypt

1 PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski Obr b: 0006-Fabianów Dzia ki: 242 INWESTOR ENERGA OPERATOR SA Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci 8, Kalisz WYKONAWCA ELFEKO S. A Gdynia Gdynia, wrzesie 2010 r.

2 Strona: 2 SPIS TRE CI: STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Wst p Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia Opis planowanego przedsi wzi cia Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Opis istniej cych w s siedztwie stacji i linii zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Opis przewidywanych skutków dla rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsi wzi cia Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru Zanieczyszczenia atmosfery Wp yw przedsi wzi cia na dobra materialne Oddzia ywanie na zabytki i krajobraz kulturowy Wp yw przedsi wzi cia na elementy przyrodnicze Wp yw przedsi wzi cia na obszary Natura Wzajemne oddzia ywanie mi dzy elementami, o których mowa w punktach Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych Transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko Opis metod prognozowania Pole elektryczne Pole magnetyczne /15 kv z - 2 -

3 Strona: Oddzia ywanie w postaci ha asu Zak ócenia radioelektryczne Opis przewidywanych dzia maj cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddzia ywa na rodowisko Porównanie proponowanej technologii z technologi spe niaj wymagania w Prawie ochrony rodowiska Obszar ograniczonego u ytkowania Analiza mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym przedsi wzi ciem Monitoring Trudno ci i niedostatki wiedzy przy opracowaniu raportu Wnioski ród a informacji stanowi ce podstaw do sporz dzenia raportu Materia y ród owe Za czniki i dokumentacja graficzna /15 kv z - 3 -

4 Strona: 4 STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Niniejsze opracowanie (raport) stanowi prognoz oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko, polegaj cego na: - budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv (napowietrznymi) - przebudowie polegaj cej na wybudowaniu s upa nr 30a (odcinek pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31). Inwestorem danego przedsi wzi cia jest: ENERGA - OPERATOR S A Oddzia w Kaliszu al. Wolno ci Kalisz Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [1, 2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). 110/15 kv z - 4 -

5 Strona: 5 Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). W ramach realizacji inwestycji (dwa etapy realizacji) zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv wraz z, w sk ad której wejdzie 5 pól 110 kv dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe, jedno pole cznika szyn oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj (w tym przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne lub inne), wyprowadzenia liniowe 15 kv, ogrodzenie stacji. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv i wprowadze liniowych 110 kv wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym s siedztwie. Prowadzone prace podczas realizacji (budowie) przedmiotowego przedsi wzi cia nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. Rozpatrywana stacja elektroenergetyczna wraz z dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. W czasie normalnej eksploatacji przedmiotowej stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniami liniowymi nie wyst puj odpady. Potencjalnym zagro eniem dla rodowiska jest olej mineralny zastosowany w transformatorach. Jednak w przypadku wyst pienia ewentualnej awarii polegaj cej na uszkodzeniu kadzi transformatora, ciekaj cy olej b dzie gromadzony w przewidzianych do tego celu szczelnych zbiornikach (misach) zapewniaj cych w przypadku awarii przej cie 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Z uwagi na fakt zadaszenia stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie jest przewidziane odprowadzanie i separacja wód opadowych z w/w stanowisk. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO) 110/15 kv z - 5 -

6 Strona: 6 Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Na terenie i w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia nie wyst puj zabytki chronione na podstawie obowi zuj cych przepisów [14]. Proponowany wariant przedsi wzi cia (wariant wybrany) wp ynie na polepszenie jako ci dostawy energii elektrycznej dla miasta Nowe Skalmierzyce i okolic zapewnienia wymaga bezpiecze stwa energetycznego. Po wybudowaniu, rozpatrywany obiekt nie b dzie ród em emisji gazów, py ów i spalin, które mog yby zanieczyszcza powietrze atmosferyczne. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nale y zatem stwierdzi, i przedsi wzi cie to nie dzie narusza o interesów osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na dobra materialne. Budowa niniejszego obiektu stacyjnego, jak i jego pó niejsze funkcjonowanie nie b dzie oddzia ywa negatywnie na zabytki chronione, krajobraz kulturowy oraz nie wyst pi transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko z uwagi na miejsce jego lokalizacji. Prognozowanie oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wykonano metod porównawcz oraz obliczeniow. Nat enia pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez przedsi wzi cie nie przekroczy warto ci dopuszczalnych w rodowisku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [3, 8]. Analizie poddano równie emisj ha asu wytwarzan przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn wraz z wprowadzeniami liniowymi. Emisja szumu akustycznego w obszarze pod istniej cymi liniami oraz nie przekroczy 34 db, czyli jest praktycznie nies yszalny. Na terenie s siaduj cym z projektowan stacj dominuj cy b dzie ha as od stacji, w której znajduj si transformatory mocy i potrzeb 110/15 kv z - 6 -

7 Strona: 7 asnych. Ha as w rozpatrywanym przypadku nie przekroczy, dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej warto ci 45dB, któr okre la rozporz dzenie [7]. Warto ci oddzia ywa linii i stacji nie przekrocz warto ci dopuszczalnych dlatego te na obszarze realizacji przedsi wzi cia nie przewiduje si potrzeby tworzenia obszarów ograniczonego u ytkowania. Budowa stacji wraz z w pewnym stopniu zmieni krajobraz terenu, gdy w p askim, niewiele zabudowanym terenie pojawi si nowa konstrukcja jednego s upa linii 110 kv i urz dzenia napowietrznej stacji 110/15 kv. Jednak w pobli u istniej ju s upy linii 110 kv i pojawienie si nowego s upa oraz konstrukcji stacji nie wp ynie bardzo istotnie na zmian krajobrazu. Realizacja przedsi wzi cia nie wp ynie na klimat, wody podziemne, powietrza, powierzchni ziemi, ro liny, zwierz ta, z a kopalin, zabytki. Nie przewiduje si równie zaburzenia gospodarki wodno- ciekowej w wyniku budowy stacji i dowi za. Po zrealizowaniu przedsi wzi cia przewiduje si wykonanie pomiarów nat enia pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami oraz przy najbli szych stacji budynkach mieszkalnych, jak równie na terenie i w najbli szym otoczeniu stacji. Przewiduje si równie dokonanie pomiarów ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem istniej cej zabudowy mieszkaniowej (posesja 49 i 53). Planowana inwestycja (budowa stacji wraz z dowi zaniami liniowymi oraz przebudowa odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv), jak równie pó niejsza jej eksploatacja, nie b dzie stanowi a zagro enia dla rodowiska. Tym samym spe nia b dzie wymagania zawarte w obowi zuj cych ustawach i rozporz dzeniach. 110/15 kv z - 7 -

8 Strona: 8 1. Wst p Niniejsze opracowanie stanowi raport oddzia ywania na rodowisko przedsi wzi cia polegaj cego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci (stacji bezobs ugowej) wraz z (dowi zaniami liniowymi) oraz przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew. Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko art. 3 ust.1 pkt 7, ust. 2 pkt 1 i 2 (Dz.U. Nr 257, poz ze zm.) [1] oraz ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz ze zm.) [2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Dla przedmiotowego przedsi wzi cia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko dla analizowanej inwestycji, postanowieniem z dnia r. znak: RG /10 za cznik nr 1. Inwestorem przedsi wzi cia jest ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia w Kaliszu. Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów. Potrzeba ta jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Przedmiotowa stacja i linie wysokiego napi cia niczego nie produkuj, s tylko do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. W zwi zku z tym praca stacji nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, materia ów oraz paliw. Stacja i linia elektroenergetyczna nie wytwarzaj adnych odpadów technologicznych. 110/15 kv z - 8 -

9 Strona: 9 2. Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia 2.1 Opis planowanego przedsi wzi cia 110/15 kv GPZ Oci z dowi zaniami liniowymi 110 kv dzie zlokalizowana na dzia ce nr ewid. 242 (obr b ewidencyjny 0006-Fabianów, jednostka ewidencyjna _5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski). W niedalekiej odleg ci od planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej zlokalizowana jest posesja nr 49 (ok. 85m od ogrodzenia planowanej stacji) oraz posesja 53 (ok. 95m od ogrodzenia planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia wymaga wybudowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci, dowi za liniowych 110 kv (napowietrznych), przebudowy istniej cej napowietrznej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30 i 31 (z któr nast pi powi zanie stacji). Strefa oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) pokrywa si z obszarem jej realizacji (obszar na który b dzie oddzia ywa przedsi wzi cie nie wychodzi poza ogrodzenie stacji elektroenergetycznej). Wokó granic przedmiotowego przedsi wzi cia, ani w najbli szym otoczeniu nie wyst puj obiekty o parametrach oddzia ywania tego samego rodzaju oraz tego samego rodzaju kwalifikacji przedsi wzi cia. W rozpatrywanej sytuacji nie b dzie wyst powa równie powi zanie z innymi przedsi wzi ciami na obszarze, na który b dzie oddzia ywa planowane przedsi wzi cie (budowana stacja elektroenergetyczna), wobec czego nie b dzie wyst powa zjawisko kumulowania si (sumowania) oddzia ywa przedsi wzi. Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna GPZ Oci wraz z, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj si budynki mieszkalne i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji). Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17). Teren przedsi wzi cia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie znajduje si w granicach terenu górniczego. 110/15 kv z - 9 -

10 Strona: 10 Wjazd na teren stacji b dzie odbywa si z istniej cej drogi (ul. rodkowa) poprzez drog poln (dz. nr nr 241). Projektowana szeroko drogi dojazdowej do stacji (zjazd z drogi polnej od ulicy rodkowej) wynosi b dzie maksymalnie od pi ciu do siedmiu metrów. Dla terenu, na którym planowane jest przedsi wzi cie polegaj ce na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Oci wraz z na teren stacji, nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W chwili obecnej dzia ki, na których planowana jest budowa stacji elektroenergetycznej wraz z stanowi teren gruntów ornych (RIVa, RIVb, RV), których w cicielem jest Skarb Pa stwa Starosta Ostrowski. Na powy szym terenie oraz w s siedztwie istniej cej zabudowy zlokalizowana jest istniej ca linia 110 kv Ostrów Pleszew (linia do której nast pi dowi zanie planowanej stacji). Realizacja przedsi wzi cia w planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej nie wymaga interwencji w szat ro linn, która w innym przypadku (innej lokalizacji) mog aby wymaga przyci cia koron drzew i wyci cia pojedynczych drzew, celem zachowania wymaganych odleg ci od przewodów, konstrukcji upów oraz zlokalizowania stacji. docelowym. Przedmiotowe przedsi wzi cie realizowane b dzie w 2 etapach: tymczasowym oraz ETAP I (tymczasowy) etap, w którym zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna 110 kv (w sk ad, której wejd 4 pola 110 kv dwa pola liniowe, cznik szyn i jedno transformatorowe), budynek rozdzielni, stanowiska transformatorów mocy i potrzeb w asnych (w/w stanowiska zostan zadaszone i b tworzy jednolit bry wraz z budynkiem rozdzielni). W przedmiotowym etapie tylko jedno stanowisko mocy i potrzeb w asnych zostanie wyposa one w urz dzenia i aparaty energetyczne. Zostan tak e wybudowane inne urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj takie jak: przy cze wodoci gowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, maszt czno ci trunkingowej, wyprowadzenia kablowe 15 kv, wiata na sprz t przeciwpo arowy, ogrodzenie stacji, oraz wprowadzenia liniowe napowietrzne 110 kv cz ce projektowan stacj elektroenergetyczn z istniej napowietrzn lini 110 kv. Budowa stacji elektroenergetycznej wymaga b dzie wykonania bezprzewodowej czno ci trunkingowej. Przedmiotowe przedsi wzi cie (radiolinia) ze wzgl du na swoj klasyfikacj, nie 110/15 kv z

11 Strona: 11 dzie wymaga o przeprowadzenia procedury ustalenia rodowiskowych uwarunkowa zgody na jego realizacj w my l obecnie obowi zuj cych przepisów w tym zakresie. Przez miejsce lokalizacji stacji elektroenergetycznej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kv relacji Ostrów Pleszew, z któr nast pi po czenie. ETAP II (docelowy) etap docelowy, którego realizacja jest uzale niona od wzrostu zapotrzebowania zasilanego obszaru, w którym stacja z rozdzielni 110 kv zostanie rozbudowana o dodatkowe pole transformatorowe 110 kv (zostanie zainstalowany drugi transformator mocy), ewentualne drugie stanowisko transformatora potrzeb w asnych, wyprowadzenia kablowe 15 kv oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane z prac stacji. Stanowiska transformatorów mocy przewidziano docelowo dla dwóch transformatorów o mocy 25 MVA ka dy (w wersji pocz tkowej zostanie zamontowany transformator o mocy 16 MVA). Wspomniane stanowiska b wyposa one w szczelne misy olejowe zapewniaj ce przej cie w przypadku awarii 100 % oleju znajduj cego si w transformatorze. Po czenia pomi dzy transformatorami mocy, a rozdzielni 15 kv wykonane zostan kablami miedzianymi typu 3x(2xXnRUHKXS) 1x300/50 12/20 kv. Teren pod przedmiotowe przedsi wzi cie zostanie zrealizowany na terenie dzia ki nr 242. Przewidywana powierzchnia dzia ki przeznaczona pod budow stacji elektroenergetycznej wynosi ok. 0,6 ha. W tabeli poni ej przedstawiono projektowane (maksymalne) wielko ci powierzchni zajmowane przez g ówne elementy stacji: ETAP ówne elementy stacji 110/15 kv GPZ Oci I II (tymczasowy) (docelowy) a) ogrodzony teren stacji 110/15 kv: ~ 5000 m 2 b) rozdzielnia napowietrzna 110 kv: ~ 500 m 2 ~ 630 m 2 c) zadaszony budynek stacji elektroenergetycznej wraz z stanowiskami transformatorów mocy i ~ 450m 2 potrzeb w asnych: d) stanowisko baterii kondensatorów ~ 30m 2 110/15 kv z

12 Strona: Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia W zakres analizowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) wchodzi przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów Pleszew (polegaj ca na budowie jednego stanowiska upowego nr 30a serii SC3R±0), oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kv (GPZ Oci ) wraz z napowietrznymi dowi zaniami liniowymi 110 kv, cz cymi projektowan stacj elektroenergetyczn ze wspomnian lini napowietrzn 110 kv. Przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kv Przebudowa istniej cej linii jednotorowej 110 kv relacji Ostrów Pleszew nast pi pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31. Przedmiotowy odcinek linii pomi dzy wspomnianymi s upami przebiega bezpo rednio nad terenem przewidzianym na budow stacji elektroenergetycznej GPZ Oci (dz. nr 242). Dzi ki temu jest mo liwa realizacja stosunkowo prostego powi zania planowanej stacji elektroenergetycznej z istniej lini 110 kv. Powi zanie b dzie zrealizowane poprzez posadowienie jednego nowego stanowiska s upowego serii SC3R na terenie planowanego przedsi wzi cia (dz. nr 242). Sylwetk s upa serii SC3R przedstawiono na rysunku 3. Wymiary oraz powierzchnia terenu zostanie dok adnie okre lona w projekcie budowlanym. Zastosowanie od czników liniowych pozwoli na podzielenie istniej cej linii 110 kv relacji Ostrów - Pleszew na dwa odcinki: linie Ostrów Oci i Oci Pleszew. Ka da faza (przewód roboczy) od nowoprojektowanego s upa SC3R do bramki liniowej wykonana b dzie przewodem typu AFL-6 o przekroju 240 mm 2. Przewiduje si zastosowanie izolatorów kompozytowych lub ceramicznych. Parametry pracy linii od s upa SC3R do bramki liniowej: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 735 A/faz. 110/15 kv z

13 Strona: 13 Istniej ca jednotorowa linia energetyczna 110kV relacji Ostrów - Pleszew zosta a wykonana przewodem AFL-6 o przekroju 120 mm 2. Z tego wzgl du parametry pracy istniej cej linii 110 kv, pomi dzy s upami nr 30, nowoprojektowanym s upem SC3R i s upem nr 31 s nast puj ce: napi cie znamionowe 110 kv (maksymalne napi cie 123 kv), pr d maksymalny 475 A/faz. Wysoko nowego s upa nie przekroczy 25 metrów, natomiast wysoko bramki nie przekroczy 10 metrów (wysoko zawieszenia przewodów ok. 9,3m). Wprowadzenia liniowe b zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne[16]. Nowoprojektowany s up SC3R, planowany do posadowienia na terenie przedmiotowego przedsi wzi cia, daje mo liwo w przysz ci na zamontowanie drugiego toru, ale ewentualna realizacja takiej inwestycji (modernizacja istniej cej jednotorowej linii 110 kv na dwutorow ) dzie tematem odr bnego przedsi wzi cia. 110/15 kv wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kv 110/15 kv b dzie sk ada a si z budynku oraz urz dze i obiektów z ni zwi zanych. Docelowo stacja elektroenergetyczna zostanie wykonana w uk adzie H4, z dwoma polami liniowymi i dwoma polami transformatorów mocy (tymczasowo bez 1 pola transformatorowego ETAP I), z napowietrzn rozdzielni i aparatur 110 kv (rozdzielnia 110 kv w technologii tradycyjnej, z urz dzeniami i aparatami umieszczonymi na konstrukcjach stalowych). Budynek stacji zostanie wykonany jako prefabrykowany lub murowany. Transformatory mocy i potrzeb w asnych zostan obudowane i zintegrowane z budynkiem rozdzielni w celu ograniczenia ich oddzia ywania na otoczenie. Wprowadzenia napowietrzne liniowe 110 kv zostan wykonane z istniej cej napowietrznej linii z wykorzystaniem s upa kratowego serii SC3R lub podobnego. S upy i urz dzenia stacyjne (obiekty budowlane) montowane b z wykorzystaniem gotowych elementów lub budowane na miejscu. 110/15 kv z

14 Strona: ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Stacja s b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy stacja nie stanowi ród a odpadów, cieków, ani nie wymaga dostarczenia dodatkowego ród a energii. Nie emituje do powietrza zanieczyszcze w postaci py ów. Nie ma wp ywu na klimat, wody, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, dobra materialne. Wprowadzenia liniowe 110 kv s jedynie do przesy ania energii elektrycznej. Równie przesy owi energii nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy linia elektroenergetyczna nie wytwarza odpadów, cieków, nie wymaga dodatkowych róde energii, dzi ki czemu nie wp ywa na zmniejszenie zasobów nieodnawialnych róde energii. Praca linii nie b dzie równie przyczyn emisji zanieczyszcze w postaci szkodliwych zwi zków chemicznych czy zanieczyszcze py owych. Nie b dzie równie wp ywa a na klimat, wod, powietrze, powierzchni ziemi, z a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne. Stacja i linie przesy owe nie s do produkcji adnych surowców i w zwi zku z tym, ich praca nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, paliw. 2.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kv wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kv oraz przebudowy odcinka istniej cej linii pomi dzy stanowiskami upowymi nr 30 i 31, wszystkie prace b prowadzone na terenie stacji i w najbli szym siedztwie. Budowa stacji b dzie wymaga a cz ciowej niwelacji terenu. Prace ziemne, zmierzaj ce do uzyskania danego poziomu, odbywa si b przy zachowaniu w ciwych cech strukturalnych kruszywa pod k tem geotechnicznym, a tak e fizyko chemicznym oraz przy zachowaniu w ciwej gospodarki wodno gruntowej, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu aktualnej rze by terenu. W czasie budowy obiektu mog nast pi drobne uci liwo ci zwi zane z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprz tu transportowego i budowlanego. ówny transport sprz tu, ludzi oraz elementów wykorzystywanych w ramach przedsi wzi cia, dzie si odbywa istniej cymi drogami (z istniej cej ulicy rodkowej, poprzez drog poln ). 110/15 kv z

15 Strona: 15 Dodatkowo mo e doj do niewielkich zmian w terenie i w gruncie, spowodowanych przejazdem ci kiego sprz tu przy realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia. Ziemia z wykopów pod fundamenty dla projektowanej aparatury, budynki i s up b dzie wywieziona poza teren stacji. Po zako czeniu prac teren wokó stacji b dzie doprowadzony do nale ytego stanu. Prowadzone prace podczas budowy przedmiotowego obiektu nie b negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jak te na przebywaj cych w pobli u ludzi. W czasie eksploatacji stacji wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne prowadzone tylko na ogrodzonym terenie stacji. Eksploatacja stacji nie wi e si z realizacj adnych procesów produkcyjnych, a dojazd do niej b dzie realizowany istniej ju drog. Z tego wzgl du ewentualne wykorzystanie terenu nale y ograniczy jedynie do ogrodzonego terenu stacji. Planowana inwestycja postrzegana jest jako obiekt o nieokre lonym czasie eksploatacji, tym samym obecnie nie zak ada si jej likwidacji. Jednak w przypadku ewentualnej likwidacji obiektu (wprowadze liniowych 110 kv i ca ej stacji), poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu nie wyst pi inne negatywne oddzia ywania. W przypadku likwidacji linii nast pi zniszczenia gruntu przy stanowiskach s upów, podobnie jak w czasie budowy. Nie ma adnych przeciwwskaza, aby teren pozosta y po demonta u fundamentów s upów zosta u ytkowany w sposób dowolny. elbetonowe misy olejowe (zbiorniki) b rozebrane, a gruz zostanie zutylizowany przez specjalistyczne firmy. Olej mineralny, który ewentualnie móg by przedostawa si do zbiornika podczas awarii transformatora zostanie zebrany i przekazany do utylizacji firmie posiadaj cej do tego uprawnienia. Teren stacji po rozbiórce budynku i demonta u fundamentów oraz zbiorników olejowych b dzie móg by dowolnie wykorzystany. W czasie budowy i ewentualnej likwidacji przedsi wzi cia wykorzystane b materia y i surowce niezb dne do wykonania tych e prac. 110/15 kv z

16 Strona: Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze wynikaj ce z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia W czasie eksploatacji przedsi wzi cie niczego nie produkuje i nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, materia ów i paliw. Przedsi wzi cie s y do przesy u i rozdzia u energii elektrycznej. Dlatego te rozpatrywane przedsi wzi cie nie b dzie wp ywa o na gleb, a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne oraz dobra kultury. Stacja elektroenergetyczna wraz z b dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu (szumu akustycznego) oraz pól elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. Emisja pól elektromagnetycznych jest bezpo rednio zale na od zmian napi cia znamionowego oraz ilo ci wprowadze liniowych. Zakres oddzia ywania przedsi wzi cia (budowa stacji) zostanie zamkni ty na terenie przedmiotowej stacji elektoenergetycznej. Szczegó ow analiz, wyniki oblicze i ocen oddzia ywania pól elektromagnetycznych oraz ha asu emitowanego przez przedmiotow stacj elektroenergetyczn przedstawiono w punkcie 8 - Opis metod prognozowania. Do celów obs ugi budynku szacunkowe zapotrzebowanie energii wynosi: elektryczna: ok. 25 kw (w tym 15 kw ogrzewanie budynku) cieplna: brak zapotrzebowania gazowa: brak zapotrzebowania Zasilanie w energi elektryczn obiektu b dzie odbywa o si z wykorzystaniem istniej cych i projektowanych urz dze energetycznych (stanowiska potrzeb w asnych zasilane z rozdzielni 110kV). Szacunkowe zapotrzebowanie w wod dla celów socjalno-bytowych wynosi b dzie okresowo maksymalnie 0,2 m 3 /db. Budynek stacji elektroenergetycznej (dla celów socjalno-bytowych) w wod zaopatrywany b dzie z sieci wodoci gowej. Do rodowiska nie b wprowadzane cieki technologiczne. 110/15 kv z

17 Strona: 17 Przedsi wzi cie b dzie wymaga o odprowadzenia cieków socjalno-bytowych (kod w ilo ci maksymalnej 0,1 m 3 /dob ), powsta ych w czasie sporadycznych prac ekip remontowych i konserwacyjnych do projektowanego bezodp ywowego zbiornika na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej. Odpady sta e socjalno-bytowe b usuwane przez firm do tego uprawnion. Gospodarka odpadami Przedsi wzi cie b dzie generowa o odpady, których ród em b : odpady powsta e w okresie budowy, odpady powsta e w okresie eksploatacji, cznie ze stanem awaryjnym. W stacji nie b dzie urz dze zawieraj cych PCB (polichlorowanych bifenyli) i w zwi zku z tym nigdy nie b dzie odpadów zawieraj cych zwi zki PCB. Odpady powsta e w okresie budowy W okresie budowy powstan pewne ilo ci odpadów materia owo - budowlanych wynikaj ce z procesu monta u nowych urz dze oraz budynku. Kody odpadów które powstan przy budowie zawartych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [4]: - kod ( sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, cierki i ubrania ochronne); - kod (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów); - kod (gruz ceglany); - kod (odpady innych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia); - kod (tworzywa sztuczne); 110/15 kv z

18 Strona: 18 - kod (mied, br z, mosi dz); - kod (aluminium); - kod (o ów); - kod ( elazo i stal); Zgodnie z dzia aniami opisanymi w punkcie 9 niniejszego raportu odno nie gospodarowania odpadami: - odcinki przewodów stalowo aluminiowych AFL, elementy metalowe m.in. uszkodzone cz ci narz dzi i resztki wyrobów hutniczych, b zbierane w pojemnikach i wywo one do sk adu z omu u ytkowego, do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 40 Mg/rok); - odcinki kabli sterowniczych i zasilaj cych w izolacji PCV b zbierane w oddzielnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji przez wyspecjalizowan koncesjonowan firm (kod: , , przybli ona ilo : 8,5 Mg/rok); - tkaniny do wycierania oraz materia y filtracyjne b gromadzone osobno i przekazywane do wyspecjalizowanej, koncesjonowanej firmie do utylizacji (kod: ,, przybli ona ilo : 0,5 Mg/rok); - gruz budowlany, elementy betonowe, ceramiczne b wywo one na wysypisko gruzu przez koncesjonowan firm (kod: , ,170103, przybli ona ilo :740 Mg/rok). Odpady powsta e w okresie eksploatacji W stacji elektroenergetycznej 110/15 kv w czasie normalnej eksploatacji nie wyst puj odpady. Odpady niebezpieczne (kod mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no niki ciep a nie zawieraj ce zwi zków chlorowcoorganicznych) mog powsta w czasie awarii zwi zanych: a) z wyciekiem oleju izolacyjnego z transformatorów; 110/15 kv z

19 Strona: 19 b) z uszkodzeniem izolatorów. Oleje izolacyjne zebrane po wycieku z transformatorów w misach, a tak e uszkodzone izolatory musz by poddane utylizacji przez koncesjonowan firm. Wprowadzenia liniowe 110 kv w czasie normalnej eksploatacji nie b produkowa adnych odpadów. System odwodnienia Ze wzgl du na zadaszenie stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie przewidziano odprowadzenia wód opadowych w/w stanowisk. Wody opadowe z po aci dachu budynku rozdzielni zostan odprowadzone bezpo rednio do ziemi. 3. Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.880) [5] wprowadzi a now form ochrony przyrody w Polsce obszary Natura ównym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie bioró norodno ci poprzez ochron cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w pa stwach nale cych do Unii Europejskiej. Sie obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Projektowane przedsi wzi cie nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów chronionych w zakresie powi za ekologicznych, gdy nie uniemo liwi ona migracji ro lin i zwierz t. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnymi obszarami ochrony (SOO) Natura Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody i krajobrazu znajduj ce si w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura Obszary Natura 2000 po one w najbli szej odleg ci od stacji GPZ Oci : 110/15 kv z

20 Strona: 20 - Ostoja nad Barycz PLH w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO); - Dolina Baryczy PLB w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); - browy Krotoszy skie PLH w odleg ci ok. 12 km na zachód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ); - browy Krotoszy skie PLB w odleg ci ok. 12 km na zachód (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO ); - Dolina Sw drni PLH w odleg ci ok. 18 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); - Lipickie Mokrad a PLH w odleg ci ok. 42,5 km na wschód (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru B wydzielone SOO bez adnych po cze z innymi obszarami Natura 2000); oraz obszary Natura 2000 po one w dalszej odleg ci: - Ostoja Nadwarcia ska PLH w odleg ci ok. 45,5 km na pó noc (Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si z OSO ). - Dolina rodkowej Warty PLB w odleg ci ok. 48 km na pó noc (Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J OSO, który cz ciowo przecina si z SOO); 110/15 kv z

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RZ DU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PROJEKT STANOWISKA RZ DU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROJEKT STANOWISKA RZ DU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. Cel projektu aktu prawnego. Celem Dezyderatu nr 13 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest uregulowanie zasad i warunków lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data WYKONAWCA: FIRMA IN YNIERSKA GF MOSTY ul. D bowa 19 41-940 Piekary l. Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzek Czarna Przemsza w drodze powiatowej 4724 S ulica Bory w B dzinie Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegó owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - niepublikowany

SPIS TRE CI - niepublikowany SPIS TRE CI - niepublikowany I WST P...17800 II 1.1. CEL I ROLA PLANU...17800 1.2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU...17801 1.3. ZAKRES OPRACOWANIA...17801 1.4. KOMPETENCJE SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PI SUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIA WYCHOWANIA FIZCZNEGO I SPORTU W BIA EJ PODLASKIEJ KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ semestr., rok

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów.

1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów. 1. PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW 1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (zlokalizowany na dzia kach nr 184, 355 - obr b S topy)

Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (zlokalizowany na dzia kach nr 184, 355 - obr b S topy) ul. Misia Uszatka 10/2 10-696 Olsztyn kom.667-631-700 info@msprojekt.olsztyn.pl NIP 891-138-64-68 REGON 519580429 www.msprojekt.olsztyn.pl Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Obiekt : Turystyczny szlak

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: System ochrony pracy w Polsce

Temat: System ochrony pracy w Polsce Temat: System ochrony pracy w Polsce System ochrony pracy przejawia si w ró nych formach organizacyjnych pa stwa. W zale no ci od zamo no ci pa stwa mo e by bardziej lub mniej rozwini ty. Mówi c o systemie

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt.

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. NAUCZYCIELE PRZYRODY Nasz znak: SCE.58/2-12/13 Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. Formy Ochrony Przyrody. Konkurs

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Polnisch (Normativer Teil) 1 von 13 WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik przeróbki kopalin sta ych Symbol cyfrowy zawodu: 3[53] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 3[53]-0-22 Czas trwania egzaminu: 80 minut

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA W RODZINIE

PRAWA DZIECKA W RODZINIE PRAWA DZIECKA W RODZINIE W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwali o jednomy lnie Konwencj o Prawach Dziecka. Polska ratyfikowa a j w 1991r. Podpisuj c Konwencj prezydent z o y stosowne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ocena PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-05-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA w Nowym S czu P1 POST POWANIE POWYPADKOWE Spis tre ci 1. Wprowadzenie 2. Post powanie powypadkowe 3. Wzór protoko u ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE Wady i zalety domów szkieletowych Zalety: krótki czas budowy : oko o trzech miesi cy (podobno mo na krócej); - teoretycznie powinny

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 559, fax: + 48 91 42 45 586 wuiab@um.szczecin.pl www.szczecin.pl wype niamy

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo