ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do Umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie oraz ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z dnia NOTA INFORMACYJNA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE ORAZ RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Terminom użytym w niniejszej Nocie Informacyjnej, Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia lub jej wykonywaniem - jeżeli z kontekstu nie wynika odmienne znaczenie nadaje się następujące znaczenie: 1) Umowa - umowa ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie oraz ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zawarta pomiędzy Pośrednictwem Kredytowym a Concordia Polska TUW; 2) Ubezpieczający oznacza Pośrednictwo, 3) Ubezpieczony oznacza odpowiednio Klienta, na rzecz którego Pośrednictwo zawiera umowę ubezpieczenia lub inną osobę, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia, 4) Ubezpieczyciel oznacza Concordia Polska TUW, 5) ochrona ubezpieczeniowa oznacza odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ryzyk określonych w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, 6) odszkodowanie - oznacza kwotę, którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić Ubezpieczonemu z tytułu zaistnienia szkody ubezpieczeniowej, 7) suma ubezpieczenia oznacza określoną w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla jednego i wszystkich zdarzeń objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 8) wyczerpanie sumy ubezpieczenia oznacza jednorazową wypłatę lub sumę kolejnych wypłat odszkodowania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia, 9) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oznacza dokument zawierający oświadczenie Ubezpieczonego w kwestii przystąpienia do ubezpieczenia, 10) osoby bliskie oznacza osoby stale zamieszkujące lub zameldowane z Ubezpieczonym, a w szczególności: a) małżonka lub osobę, która pozostaje z Ubezpieczonym w faktycznym związku (konkubina, konkubent), b) dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie, c) rodziców, teściów, przysposabiających, ojczyma, macochę, d) dziadków, wnuki, rodzeństwo, synowe i zięciów, e) inne osoby zameldowane lub zamieszkujące z Ubezpieczonym, będące na jego utrzymaniu, w tym pomoc domową, 11) osoby trzecie oznacza wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 12) nieruchomość oznacza lokal lub budynek mieszkalny, lokal użytkowy (biuro, gabinet lekarski, drobna działalność usługowa) wraz z jego stałymi elementami i przynależnymi budowlami, 13) nieruchomość w budowie oznacza: a) budynek mieszkalny lub jego część wraz ze stałymi elementami budynku i przynależnymi budowlami od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę do dnia ich całkowitego zakończenia, tj. rozpoczęcia używania zgodnie z jego przeznaczeniem, b) lokal mieszkalny lub użytkowy wraz z przynależnymi do niego stałymi elementami budynku, w którym znajduje się ten lokal i budowle w okresie od dnia rozpoczęcia na podstawie pozwolenia na budowę prac polegających na rozbudowie lub przebudowie do ich zakończenia, 14) pomieszczenia gospodarcze oznacza pomieszczenia wykorzystywane dla celów innych niż mieszkaniowe takie jak piwnica, pralnia, garaż, suszarnia, strych, 15) budynki oznacza następujące obiekty budowlane przeznaczone do celów mieszkaniowych, dla których spełnione zostały wymagania użytkowe określone przez inwestora oraz warunki dla tego rodzaju budynków ustalone w rozporządzeniach ministra infrastruktury, przepisach szczególnych, Polskich Normach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach organów do tego upoważnionych, a także w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu: a) budynek mieszkalny budynek wraz z jego stałymi elementami, w którym przeważa funkcja mieszkalna, zawierający nie więcej niż 4 lokale mieszkalne, b) lokal mieszkalny samodzielny lokal służący wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, położony w obrębie budynku mieszkalnego lub wielomieszkaniowego, zawierającego więcej niż 4 lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do tego lokalu stałymi elementami wymienionego budynku, c) lokal użytkowy samodzielny lokal wykorzystywany co najmniej w 50 % powierzchni do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, położony w obrębie budynku mieszkalnego lub wielomieszkaniowego, zawierającego więcej niż 4 lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do tego lokalu stałymi elementami budynku pod warunkiem, że powierzchnia lokalu nieużywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wykorzystywana jest w celu prowadzenia następujących rodzajów działalności: praktyka lekarska, praktyka stomatologiczna, usługi fizykoterapii, weterynarii, praktyka adwokacka, radcowska lub notarialna, doradztwo podatkowe, ubezpieczeniowe, prowadzenie pracowni architektonicznej lub projektowej, działalność biegłych rewidentów lub działalność rzeczoznawców majątkowych, inna działalność biurowa, 16) budowle oznacza budynki gospodarcze, komórki, wolnostojące garaże, ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, chodniki, studnie i baseny, położone w obrębie nieruchomości, w tym nieruchomości w budowie, na której znajduje się ubezpieczony budynek, 17) stałe elementy budynku oznacza następujące elementy stanowiące nieodłączną część ubezpieczonego budynku: a) drzwi zewnętrzne i okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, b) instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne i technologiczne, znajdujące się w ścianach budynku, c) powłoki malarskie, pokrycia ścian, sufitów i podłóg, d) wewnętrzne drzwi oddzielające pomieszczenia, 18) ruchomości domowe oznacza rzeczy ruchome będące własnością Ubezpieczonego lub osób mu bliskich stanowiące wyposażenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, służące do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do majsterkowania, sprzęt audiowizualny, elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, aparaty telefoniczne (w tym komórkowe), wewnętrzne urządzenia telewizji satelitarnej,

2 instrumenty muzyczne, wyroby z metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, perły, korale, bursztyny, futra, 19) stałe elementy wyposażenia oznacza następujące, na stałe przytwierdzone elementy wyposażenia budynku: a) zewnętrzne elementy instalacji oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych (krany, baterie, wanny, brodziki, itp.), instalacji elektrycznej i grzewczej, b) meble wbudowane, meblościanki, zabudowy kuchenne, antresole, c) piece grzewcze i kominki, d) urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz urządzenia przeciwpożarowe, e) wewnętrzne oświetlenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, f) dywanowe wykładziny podłogowe, 20) wartość odtworzeniowa jest to dla: a) budynku mieszkalnego, budowli aktualna wysokość kosztów odbudowy, określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych wymienionymi w 18 ust. 4, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii, materiałów oraz elementów stałych, b) lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego kwota, za którą w miejscowości gdzie jest on usytuowany lub określonej dzielnicy tej miejscowości można nabyć nowy lokal o najbardziej zbliżonych parametrach i standardzie wykończenia, z uwzględnieniem wartości stałych elementów budynku, 21) wartość rzeczywista jest to dla: a) budynku mieszkalnego, budowli, lokalu mieszkalnego lub użytkowego - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień faktycznego zużycia, b) ruchomości domowych - kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia przedmiotów tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, z uwzględnieniem ich wieku i stopnia faktycznego zużycia, c) stałych elementów wyposażenia kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem ich wieku i stopnia faktycznego zużycia, powiększona o koszty montażu. 2 DEFINICJE ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Terminom określającym zdarzenia wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej nadaje się następujące znaczenie: 1) pożar oznacza działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 2) wybuch oznacza nagłą zmianę stanu równowagi układu związaną z gwałtownym wyzwoleniem się gazu, pyłu, pary lub cieczy, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego typu zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany naczyń i zbiorników uległy zniszczeniu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję, czyli uszkodzenie ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego, 3) uderzenie pioruna oznacza wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia, 4) huragan oznacza wiatr o prędkości co najmniej 17,5 m/sek. i wyrządzający masowe szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 5) osuwanie się ziemi oznacza ruchy ziemi występujące na stokach nie spowodowane działalnością ludzką, 6) zapadanie się ziemi oznacza obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka, 7) zalanie - oznacza zalanie wodą pochodzącą z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń albo urządzeń gospodarstwa domowego lub pozostawienia otwartych kranów, oraz zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej, 8) powódź oznacza zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących i stojących, a także na skutek opadów, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, 9) grad oznacza opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych, 10) lawina oznacza gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich, 11) deszcz nawalny - oznacza opady o współczynniku wydajności co najmniej 4. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 12) upadek statku powietrznego oznacza katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek części każdego z nich lub przewożonego ładunku, 13) uderzenie pojazdu w budynek oznacza uderzenie w budynek pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie, 14) przepięcie oznacza gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej i elektronicznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi, 15) trzęsienie ziemi - oznacza gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi, 16) dym i sadza - to zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, 17) huk ponaddźwiękowy - to działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku, 18) napór śniegu - to bezpośrednie niszczące oddziaływanie ciężaru śniegu lub lodu na elementy konstrukcyjne dachów lub elementy nośne budynków, 19) spływ wód po zboczach - to zalanie terenu wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach na obszarach górskich lub falistych, 20) akt terrorystyczny oznacza użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia, 21) kradzież z włamaniem (w ubezpieczeniu mienia) oznacza dokonanie albo próbę dokonania kradzieży mienia z pomieszczeń, po wcześniejszym usunięciu siłą zabezpieczeń (np. zamki, kraty) lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi (w tym także podrobionego lub dopasowanego klucza). Określenie to dotyczy także sytuacji, gdy wykorzystano klucz oryginalny, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku rozboju lub włamania do innego pomieszczenia, 22) rabunek - oznacza zabór mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego (lub osoby mu bliskiej) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub bliskiej mu osoby) do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 23) dewastacja oznacza rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem. 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1.Nota Informacyjna określa zasady i tryb na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom nieruchomości lub 2/(8)

3 nieruchomości w budowie albo osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tych nieruchomości, tj.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie oraz ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na warunkach wskazanych w niniejszej Nocie Informacyjnej. 2.Jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1 przysługuje więcej niż jednej osobie, umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz wszystkich osób, którym to prawo przysługuje. 3.Przedmiot i zakres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego określa każdorazowo Deklaracja przystąpienia do ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1.Przedmiotem ubezpieczenia może być nieruchomość lub nieruchomość w budowie do których Ubezpieczony posiada jedno z praw określonych w 3 ust Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym na Deklaracji przystąpienia do 3.Zakres ubezpieczenia nieruchomości i nieruchomości w budowie obejmuje: 1) szkody w nieruchomości bądź nieruchomości w budowie (w tym szkody w stałych elementach budynku) powstałe w wyniku następujących zdarzeń: pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, przepięcia oraz zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami, 2) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji stałych elementów budynku. W odniesieniu do nieruchomości w budowie istnieje warunek, iż budynek jest w stanie surowym zamkniętym z zadaszeniem oraz zamkniętymi otworami okiennymi i drzwiowymi i jednocześnie są spełnione wymagania odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określone w Zakres ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie obejmuje również szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w ust WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) budynków i budowli wybudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniających warunków prawa budowlanego, 2) budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz budowli takich jak stodoły, obory, chlewy, kurniki, stajnie, magazyny, chłodnie, itp., 3) budynków i budowli przemysłowych, 4) budynków, których powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niż 50 % powierzchni całkowitej, 5) szklarni, tuneli foliowych, 6) wszelkiego rodzaju domków letniskowych, 7) mieszkań, domów jednorodzinnych lub domków letniskowych opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki, 2.Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 2) wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub wynikające z zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych, 3) w inwestycjach przeznaczonych na cele gospodarcze w stopniu większym niż 50%, 4) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów społecznych, aktów terrorystycznych, wprowadzenia stanu wojennego (wyjątkowego), 5) powstałe w trakcie rozbiórki, 6) rozbudowie, przebudowie jeżeli Ubezpieczony nie dysponuje wymaganą decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego, 7) powstałe przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 8) powstałe w nieruchomościach nie zamieszkałych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, 9) powstałe w związku z wykonaniem prawomocnego orzeczenia sądowego lub aktu administracyjnego, 10) powstałe wskutek uszkodzenia przez pojazdy mechaniczne związane z prowadzoną inwestycją, 11) wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, 12) powstałe wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu nieszczelności instalacji wodno kanalizacyjnej i innych urządzeń rozprowadzających wodę lub parę lub urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien), lub złego stanu dachu, czy nie zabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, tarasów, okien, jeżeli spowodowane zostały zaniedbaniem przez Ubezpieczonego obowiązku konserwacji tych urządzeń i instalacji w obrębie ubezpieczonej nieruchomości lub nieruchomości w budowie, 13) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku oraz wskutek wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych w wyniku uszkodzenia rur spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur, zawinionym przez Ubezpieczonego, 14) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, w tym z powodu przerw w dostawie lub zasilania prądem elektrycznym urządzeń gospodarstwa domowego, chyba że działanie prądu spowodowało pożar, 15) w urządzeniach, instalacjach oraz aparatach elektrycznych i energetycznych w wyniku działania prądu elektrycznego, z wyłączeniem szkód powstałych na skutek uderzenia pioruna, 16) spowodowane wskutek trwałego oddziaływania dymu, 17) powstałe wskutek drgań i wibracji, 18) w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów Ubezpieczonego, 19) w razie zapadnięcia się ziemi, za szkody: a) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego, b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 3. Ponadto w odniesieniu do szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli: 1) przedmiot ubezpieczenia zostanie skradziony lub zrabowany poza miejscem ubezpieczenia, 2) budynek lub lokal, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia nie był zabezpieczony co najmniej w sposób określony w 11, 3) skradzione przedmioty były przechowywane lub zainstalowane na zewnątrz budynku. 6 SUMA UBEZPIECZENIA 1.Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa Ubezpieczony w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2.Suma ubezpieczenia dla nieruchomości określana jest według wartości odtworzeniowej dla całego przedmiotu ubezpieczenia, ustalonej na dzień jego zgłoszenia do Jeżeli w momencie przystąpienia do ubezpieczenia stopień faktycznego zużycia nieruchomości przekracza 50 %, lub wiek nieruchomości 30 lat to sumę ubezpieczenia określa się według wartości rzeczywistej na dzień przystąpienia do 3.Suma ubezpieczenia nieruchomości w budowie niezależnie od stopnia faktycznego zużycia tej nieruchomości - ustalana jest wg przewidywanej wartości odtworzeniowej nieruchomości w budowie 3/(8)

4 na dzień zakończenia budowy lub na koniec 12-miesięcznego okresu 4.W przypadku gdy suma ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie jest równa bądź wyższa od zł Ubezpieczający jest zobowiązany uzyskać zgodę Ubezpieczyciela na przyjęcie Deklaracji przystąpienia do Ubezpieczyciel jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. Brak odpowiedzi Ubezpieczyciela w tym terminie poczytuje się za odmowę wyrażenia zgody na przyjęcie Deklaracji. Wyrażenie zgody na przyjęcie Deklaracji jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 5.Odszkodowanie za szkody powstałe w skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji stałych elementów budynku wynosi nie więcej niż 5% sumy ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie, maksymalnie zł. 6.Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej wyczerpania. 7.Suma ubezpieczenia, która uległa zmniejszeniu zgodnie z ust. 6 jest podwyższana do pierwotnej wysokości poprzez proporcjonalną dopłatę składki uzupełniającej. Składka za podwyższenie sumy ubezpieczenia obliczana jest proporcjonalnie do okresu od dnia wypłaty odszkodowania do końca danego 12-miesięcznego okresu 8.Doubezpieczenie do pełnej sumy ubezpieczenia po wypłaceniu odszkodowania zgodnie z postanowieniem ust. 7 dokonywane jest automatycznie z chwilą wypłaty odszkodowania. 9.W razie gdy w trakcie danego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia ulegnie zmianie wartość nieruchomości lub nieruchomości w budowie wskazana w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, nieruchomość będzie ubezpieczona do końca tego 12-miesięcznego okresu na dotychczasowych warunkach. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego począwszy od kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia na podstawie nowej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia złożonej przez Ubezpieczonego oraz przyjętej przez Ubezpieczającego najpóźniej na 10 dni przed końcem danego 12- miesięcznego okresu 10. W razie gdy w trakcie danego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nieruchomość w budowie zostanie oddana do używania zgodnie z przeznaczeniem, do końca tego okresu ubezpieczenia nieruchomość ta jest ubezpieczana na dotychczasowych warunkach. Zmiana wysokości składki dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego począwszy od kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia na podstawie nowej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia złożonej przez Ubezpieczonego oraz przyjętej przez Ubezpieczającego najpóźniej na 10 dni przed końcem danego 12-miesięcznego okresu ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM 7 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1.W przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk, o których mowa w 4, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody rzeczowe powstałe w ruchomościach domowych i stałych elementach wyposażenia, znajdujących się w ubezpieczanej nieruchomości oraz o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich. 2.Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 nie jest możliwe w odniesieniu do ubezpieczanych nieruchomości w budowie. 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1.Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia znajdujących się w nieruchomości obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, przepięcia; 2) upadku drzew, masztów budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w ust 1 pkt 1), 3) kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji. 2.Ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi zakresem ubezpieczenia z wyłączeniem szkód polegających na zaginięciu ubezpieczonego przedmiotu podczas akcji ratowniczej. 3.Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polski. 9 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte odpowiednio wyłączeniami zgodnie z postanowieniami 5 oraz za szkody powstałe: 1) w dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i bibliofilskich, dokumentach i rękopisach, programach komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek danych zgromadzonych na nośnikach danych, 2) w gotówce i innych środkach płatniczych (krajowych i zagranicznych) oraz papierach wartościowych, 3) w nieoprawionych kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, perłach, bursztynach i koralach nie stanowiących wyrobu użytkowego, 4) w srebrze, złocie, platynie w monetach, złomie i sztabach, 5) w trofeach myśliwskich, 6) w broni wszelkiego rodzaju, 7) w zewnętrznych elementach anten telewizyjnych i satelitarnych, 8) w paliwach, 9) w przedmiotach i materiałach służących do działalności usługowo-produkcyjnej, z wyjątkiem urządzeń warsztatów chałupniczych znajdujących się w lokalu, 10) w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, 11) w pojazdach mechanicznych, dodatkowym wyposażeniu pojazdów mechanicznych oraz częściach zapasowych, 12) w ruchomościach domowych znajdujących się na nieobudowanym balkonie lub tarasie; przez nieobudowany balkon lub taras rozumie się płytę z balustradą, wgłębienie lub wnękę znajdującą się na zewnątrz mieszkania, połączoną z mieszkaniem drzwiami wewnętrznymi, nieosłoniętą ze wszystkich stron trwałymi elementami budowlanymi (np. szkło, drewno, kraty), 13) w następujących ruchomościach domowych znajdujących się w budowlach i pomieszczeniach gospodarczych: sprzęcie audiowizualnym, elektronicznym, komputerowym, fotograficznym, aparatach telefonicznych (w tym komórkowych), wewnętrznych urządzeniach telewizji satelitarnej, instrumentach muzycznych, wyrobach z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, perłach, koralach, bursztynach, futrach, 14) w zwierzętach i roślinach. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) objęte obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2) wyrządzone przez Ubezpieczonego najemcy nieruchomości albo wynajmującemu, 3) objęte odpowiedzialnością Ubezpieczonego i osób bliskich, rozszerzoną lub przyjętą na podstawie jakiejkolwiek umowy, w takim zakresie, w jakim odbiega to od odpowiedzialności określonej przepisami prawa, 4) powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem pracy, zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 5) powstałe w mieniu osób trzecich, znajdującym się w miejscu ubezpieczenia zajmowanym przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, przyjętym w celu używania, przechowania lub naprawy, 6) powstałe wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 7) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 8) wyrządzone użytkowaniem silnikowych jednostek pływających, 4/(8)

5 9) związane z wyczynowym uprawianiem sportu, 10) powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni siecznej, kłującej i palnej, 11) nie będące szkodą osobową ani rzeczową (czysta szkoda finansowa), 12) dochodzone w postępowaniu karnym, 13) związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych. 10 SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.Sumę ubezpieczenia określa się na wniosek Ubezpieczonego i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2.Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia określona jest według wartości rzeczywistej. 3.Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ustalana jest niezależnie od wartości ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia - według jednego z następujących wariantów: Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku WARIANT I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zł zł zł WARIANT II zł zł zł WARIANT III zł zł zł 4.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do następujących limitów: 1) w odniesieniu do szkód powstałych w ruchomościach domowych oraz stałych elementach wyposażenia znajdujących się w budowlach i pomieszczeniach gospodarczych - 10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio -10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem, 2) w odniesieniu do szkód powstałych w wyrobach z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, pereł, korali, bursztynów oraz futrach - 10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio 10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem, 3) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek dewastacji po dokonanym włamaniu lub rabunku - 10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem, 4) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi - 50 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 5.Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej wyczerpania. ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 11 WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Należyte zabezpieczenie mienia przez Ubezpieczonego jest warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2.Mienie jest należycie zabezpieczone, jeżeli dopełnione są wszystkie poniższe obowiązki: 1) wszystkie wejścia do budynku, lokalu mieszkalnego lub użytkowego są zabezpieczone pełnymi, prawidłowo zamontowanymi drzwiami zewnętrznymi, które są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej o zwiększonej odporności na włamanie, 2) drzwi zewnętrzne zawierające szklane elementy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wejście do pomieszczeń lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie, 3) wejście do garażu, piwnicy lub innego pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone jest drzwiami zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia, chyba że stanowią one jednocześnie drzwi zewnętrzne domu w takim przypadku stosuje się wymogi, o których mowa w pkt. 1); elektroniczny system zamykania drzwi garażowych uważa się za należyte zabezpieczenie także wtedy, gdy drzwi te jednocześnie służą jako wejście do domu jednorodzinnego, 4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna są prawidłowo zamontowane i zamknięte w sposób, który uniemożliwia ich otwarcie przez osoby trzecie bez użycia siły i narzędzi, 5) klucze do zamków i kłódek znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób upoważnionych do ich przechowywania, 6) otwory w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania. Wyjątkiem są otwory na piętrach powyżej parteru oraz na najwyższym piętrze, jeżeli nie ma do nich dostępu z położonych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów lub stałych drabinek, a w przypadku otworów na najwyższym piętrze także z dachu położonego powyżej. 3.Obowiązkiem Ubezpieczonego jest również: 1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 2) dbanie o konserwację przewodów oraz urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę, 3) stosowanie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przewodów i urządzeń przed mrozem. 4.Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 2-3, uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody, jej wartość albo możliwość ustalenia wysokości odszkodowania. 12 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1.Ubezpieczony wyraża wolę ubezpieczenia na niniejszych warunkach ubezpieczenia przez wypełnienie i podpisanie Deklaracji przystąpienia do 2.Złożenie Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia uważa się za skuteczne pod warunkiem, że Ubezpieczający potwierdzi pisemnie jej przyjęcie. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie na Deklaracji podpisu przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego. 3.Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczonego i Ubezpieczającego. 4.Ubezpieczający pobiera składkę ubezpieczeniową od Ubezpieczonego najpóźniej następnego dnia po dniu przyjęcia Deklaracji przystąpienia do 5.Okres ubezpieczenia dla poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się w dniu wskazanym w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu przyjęcia przez Ubezpieczającego Deklaracji przystąpienia do 6.Jeżeli składka ubezpieczeniowa zostanie pobrana w terminie wskazanym w ust. 4 lub w ciągu następnych 14 dni odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem danego 5/(8)

6 Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jako początek okresu W razie gdy składka nie zostanie pobrana w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności względem danego Ubezpieczonego. 7.Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń, które miały miejsce w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zdarzeń, które miały miejsce w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 8.Okres ubezpieczenia przedłuża się na kolejne 12 miesięcy, jeżeli Ubezpieczony nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu okresu Ubezpieczenie może być przedłużane na dowolną liczbę okresów ubezpieczenia, o ile Umowa nie została rozwiązana. 9.Ubezpieczyciel i Ubezpieczający mogą porozumieć się w sprawie zmiany warunków Następstwem zmiany warunków ubezpieczenia jest to, że obejmowanie nowych klientów ochroną ubezpieczeniową oraz przedłużanie udzielonej uprzednio ochrony ubezpieczeniowej odbywa się na nowych warunkach. W przypadku zmiany warunków ubezpieczenia Ubezpieczeni zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie przez Ubezpieczającego. 10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powinno być doręczone pod rygorem nieważności na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed upływem danego 12-miesięcznego okresu W przypadku zmiany warunków ubezpieczenia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 może być złożone do ostatniego dnia, w którym upływa dany 12-miesięczny okres 11. Oświadczenie o nieprzedłużaniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony składa Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego. 12. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem danego Ubezpieczonego kończy się: 1) w dniu, w którym upłynął dany 12-miesięczny okres ubezpieczenia, jeżeli zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, 2) z chwilą wyczerpania się wszystkich sum ubezpieczenia określonych dla danego Ubezpieczonego, w danym okresie ubezpieczenia, 3) z dniem przeniesienia przez Ubezpieczonego praw do ruchomości domowych na rzecz osoby trzeciej w zakresie dotyczącym tych ruchomości, 4) w razie rozwiązania Umowy - w ostatnim dniu bieżącego 12- miesięcznego okresu 13 SKŁADKA 1.Składka za ubezpieczenie ustalana jest odrębnie dla każdego Ubezpieczonego i zależy od zadeklarowanej wysokości sumy ubezpieczenia oraz rodzaju przedmiotu 2.Stawka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: 1) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości: 0,055 % od sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie: 0,11 % od sumy 3.Składka z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia jest zależna od wariantu ubezpieczenia i wynosi: 1) wariant I: 70 zł, 2) wariant II: 130 zł, 3) wariant III: 320 zł, 4.Składka ubezpieczeniowa płatna jest przez Ubezpieczającego z góry za cały 12-miesięczny okres ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego. 14 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1.Ubezpieczony obowiązany jest do kompletnego i zgodnego z prawdą i swoją najlepszą wiedzą wypełnienia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (a także do udzielenia informacji o które Ubezpieczyciel zwrócił się do Ubezpieczonego w innych pismach) oraz do niezwłocznego powiadamiania Ubezpieczającego o zmianach danych zawartych w Deklaracji lub o które zapytywał Ubezpieczyciel. 2.W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę 3.Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie powiadomić odpowiednio: straż pożarną, pogotowie gazowe, energetyczne lub wodno-kanalizacyjne, 2) powiadomić odpowiednio administrację lub zarządcę budynku o fakcie zalania ubezpieczonych pomieszczeń, 3) niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania o niej informacji, 4) złożyć u Ubezpieczyciela wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody w terminie 7 dni, licząc od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o szkodzie, 5) przedstawić do wglądu Ubezpieczycielowi pozwolenie na budowę, dziennik budowy, kosztorys, o ile Ubezpieczony jest w jego posiadaniu, ewentualne protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rachunki zakupu materiałów, surowców i półfabrykatów oraz inne dokumenty uzasadniające roszczenia, w terminie 14 dni od zgłoszenia Ubezpieczycielowi szkody w trybie przewidzianym w pkt. 4), 6) powiadomić niezwłocznie właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego o każdym zdarzeniu stanowiącym katastrofę budowlaną w rozumieniu Noty Informacyjnej, 7) nie dokonywać ani nie dopuścić do dokonania w uszkodzonym mieniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, żadnych zmian przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że oględziny takie nie zostały dokonane mimo upływu 7 dni od powiadomienia o szkodzie, 8) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności, przyczyn powstania i rozmiarów szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, 9) złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia powstania szkody rachunek napraw, obejmujący zakres uszkodzeń, przyjętych w protokole szkody, do weryfikacji przez Ubezpieczyciela, 10) w sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, w ciągu 24 godzin od uzyskania o tym informacji, powiadomić policję, 4.W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, jeśli osoba poszkodowana wystąpi na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu, Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo żądać udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela, o ile Ubezpieczyciel wyraził zgodę na ponoszenie kosztów zgodnie z postanowieniami 18 ust W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do Ubezpieczyciela orzeczenia sądu oraz postanowienia prokuratury w celu umożliwienia zajęcia przez Ubezpieczyciela stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego. 6.Jeśli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zaniedbał obowiązku użycia wszelkich dostępnych środków, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. W przypadku zaniedbania w wyniku winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa obowiązku zabezpieczenia możliwości roszczeń regresowych, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w zakresie w jakim roszczenia regresowe nie zostały zabezpieczone bądź może się domagać od Ubezpieczonego w takim samym zakresie zwrotu wypłaconego już odszkodowania. 7.Z zastrzeżeniem ust. 6, w razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust. 3 do 5 Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na zwiększenie rozmiarów szkody, ustalenie okoliczności jej powstania, możliwość ustalenia wysokości odszkodowania bądź też na możliwość zabezpieczenia bądź dochodzenia przez 6/(8)

7 Ubezpieczyciela przysługujących mu roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody. 8.W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązku określonego w ust. 3 pkt. 3 Ubezpieczyciel ma prawo odpowiednio zmniejszyć lub odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody, braku możliwości odwrócenia szkody lub niemożności skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych w stosunku do sprawcy szkody. W przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części. W przypadku gdy na skutek naruszenia tego obowiązku bez względu na to czy naruszenie to miało charakter zawiniony czy też nie - niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie okoliczności lub skutków wypadku Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego bądź jego części. Nie uchybia to możliwości otrzymania przez osobę uprawnioną świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku, gdy osoba uprawniona udowodni zasadność i wysokość dochodzonego roszczenia 9.Wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3 do 5, przez osobę bliską jest równoznaczne z jego wykonaniem przez Ubezpieczonego i wyłącza uprawnienie Ubezpieczyciela do odmowy wypłaty lub odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania. 10. W razie zaniedbania przez Ubezpieczonego obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za skutki okoliczności podanych niezgodnie z obowiązkiem wynikającym z ust. 1. Jeżeli do naruszenia tego obowiązku doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 15 OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel jest zobowiązany do: 1.terminowej likwidacji szkód i wypłaty odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, 2.niezwłocznego przekazywania Ubezpieczonemu dokumentów i informacji określonych w niniejszej Nocie Informacyjnej Niezależnie od obowiązku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, następujące, udokumentowane koszty związane z zaistniałym zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia: 1) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego mienia lub takie, które miały na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia i były uzasadnione okolicznościami zdarzenia (jeżeli były celowe, chociażby okazały się nieskuteczne), 2) koszt uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z naprawą zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. 2.Koszty o których mowa w ust. 1 pkt. 2) nie mogą przekroczyć 10% kwoty ustalonego odszkodowania. 3.Za wystarczające udokumentowanie poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 1, uważa się rachunki określające wartość poniesionych kosztów. 17 LIKWIDACJA SZKODY, USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1.Likwidacja szkody dokonywana jest we właściwej miejscowo placówce Ubezpieczyciela lub przez jego upoważnionego przedstawiciela. 2.Wniosek o wypłatę odszkodowania we właściwej miejscowo placówce Ubezpieczyciela lub do rąk jego upoważnionego przedstawiciela składa Ubezpieczony. 3.Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie przysługuje Ubezpieczonemu, a w razie dokonania cesji prawa do odszkodowania cesjonariuszowi. 4.Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia przysługuje Ubezpieczonemu. Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym przysługuje uprawnionej osobie trzeciej. 5.Wypłata odszkodowania dokonywana jest na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania odszkodowania Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum ubezpieczenia wskazanych w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, na podstawie rynkowych cen brutto, z zastrzeżeniem postanowień Jeżeli w dniu powstania szkody suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przewyższa jego wartość, Ubezpieczyciel odpowiada do faktycznej wysokości szkody. 3.Wysokość odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustala się na dzień wyliczenia odszkodowania dla nieruchomości, w tym nieruchomości w budowie w sposób następujący: 1) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - według wartości odtworzeniowej; jeżeli stopień faktycznego zużycia przedmiotu ubezpieczenia w dniu powstania szkody przekracza 50 % lub wiek nieruchomości przekracza 30 lat, to wysokość odszkodowania ustalana jest zawsze według wartości rzeczywistej na dzień powstania szkody, 2) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem - według wartości rzeczywistej na dzień powstania szkody. 4.W przypadku szkody częściowej, odszkodowanie ustala się według kosztów odbudowy lub naprawy uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, w którym miała miejsce szkoda, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii oraz rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, w tym samym miejscu co uszkodzony lub zniszczony obiekt. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela lub na podstawie przedłożonego rachunku wykonawcy wraz z kosztorysem powykonawczym, a w przypadku, gdy Ubezpieczony dokonywał prac remontowych we własnym zakresie kosztorysem powykonawczym bez naliczonego narzutu zysku. 5.Wysokość odszkodowania za szkody w ruchomościach domowych oraz stałych elementach wyposażenia ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody, w granicach sum ubezpieczenia określonych w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o których mowa w 10 ust Koszt naprawy lub remontu nie może przekroczyć wartości przedmiotu ubezpieczenia przed powstaniem szkody w zależności od wartości wg jakiej została ustalona suma 7.W przypadku utraty przedmiotu ubezpieczenia rozmiar szkody ustala się według przeciętnej wartości utraconych przedmiotów takiego samego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen występujących na rynku. 8.Wysokość szkody ustala się wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 9.Termin każdej czynności likwidacyjnej wymagającej dokonania ustaleń na miejscu szkody Ubezpieczyciel jest obowiązany uzgodnić z Ubezpieczonym. 10. Wysokość szkody, o której mowa w ust. 3,4,5 ustala się na podstawie: stanu faktycznego szkody i okoliczności jej powstania, stwierdzonych przez przedstawiciela Ubezpieczyciela na miejscu szkody w obecności Ubezpieczonego, jeżeli wysokość szkody podana przez Ubezpieczonego w rachunku strat w istotny sposób różni się od ustaleń dokonanych przez Ubezpieczyciela. 11. Przy ustalaniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do całości lub kompletu uwzględnia się ubytek wartości, jakiemu uległy pozostałe, nie uszkodzone lub nie utracone przedmioty wchodzące w skład tej całości (kompletu), pod warunkiem że nie ma możliwości rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny sposób. 12. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego lub osób bliskich na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. Bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela Ubezpieczony ani osoby bliskie nie są uprawnieni do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. W razie naruszenia powyższego postanowienia Ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku świadczenia, chyba że ze względu na okoliczności sprawy nie można było postąpić inaczej. 7/(8)

8 13. W przypadku szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej osób objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w Deklaracji przystąpienia do 14. W przypadku szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczyciel pokryje również, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie lub za zgodą Ubezpieczyciela, koszty postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, a także koszty rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela dla ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody - łącznie maksymalnie do 10 % sumy ubezpieczenia 15. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 16. W przypadku braku rachunków za koszty naprawy, odszkodowanie ustala się na podstawie protokołu szkody. 17. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich przedłożonych kosztorysów i rachunków Odszkodowanie jest płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zgłoszenia szkody w trybie określonym w 14 ust. 3, pod warunkiem, że: 1) Ubezpieczony złożył w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie rachunek strat i inne dokumenty umożliwiające ustalenie zasadności i wysokości roszczenia. W razie późniejszego złożenia dokumentów, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia, 2) podany w pkt. 1) termin był wystarczający dla wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania; jeżeli termin ten nie był wystarczający, odszkodowanie winno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 2.Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracony przedmiot ubezpieczenia, obowiązany jest zwrócić Ubezpieczycielowi odszkodowanie wypłacone za ten przedmiot, albo za zgodą Ubezpieczyciela przenieść prawo do tego przedmiotu na Ubezpieczyciela 3.Bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 4.Ubezpieczyciel obowiązany jest powiadomić pisemnie osobę występującą z roszczeniem o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 5.Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. 3.Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4.Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela, określonych w ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, przysługujących mu praw w stosunku do osób trzecich z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia Ubezpieczyciel, po wypłacie odszkodowania, może wystąpić o zwrot wypłaconej kwoty do Ubezpieczonego. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 1.Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia przewidziane w Nocie Informacyjnej powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczone za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, na wskazane przez Strony adresy do korespondencji. 2.Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres zamieszkania i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, zawiadomienie lub oświadczenie skierowane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostałoby ono tej Stronie doręczone, gdyby ta Strona nie zmieniła siedziby. 24 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Notą Informacyjną stosuje się przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 25 Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle wykonania Umowy lub umów ubezpieczenia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy 20 Jeżeli Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu nieruchomości lub nieruchomości w budowie, a przy następnej szkodzie obejmującej to samo pomieszczenie zostanie stwierdzone, iż Ubezpieczony nie dokonał naprawy uszkodzeń, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej szkody zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę. 21 Z ustalonej wysokości szkody zalaniowej powstałej w wyniku pozostawienia przez Ubezpieczonego otwartych kranów po uwzględnieniu ewentualnych pozostałości potrąca się udział własny Ubezpieczonego w wysokości 10% wartości szkody, z tym że nie mniej niż 200,- (słownie: dwieście 00/100) złotych. 22 Roszczenia regresowe 1.Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości zapłaconego odszkodowania. 2.Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń, co do pozostałej części szkody. 8/(8)

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Domów i Lokali Mieszkalnych Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA Domów i Lokali Mieszkalnych Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA Domów i Lokali Mieszkalnych Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej warunkami ubezpieczenia) stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 W rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Zamość 25.10.2013r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksem nr 2 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW

WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/364/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 2-4 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Locum SYGNATURA: LC/IND/15/12/2016. BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Locum SYGNATURA: LC/IND/15/12/2016. BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum SYGNATURA: LC/IND/15/12/2016 BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń SPIS TREŚCI Informacje według art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE ORAZ RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE ORAZ RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Załącznik nr 1 do umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej z dnia... r. dla Klientów Banku Spółdzielczego w... SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne Obowiązkowe ubezpieczenia rolne Ubezpieczeniu OC rolnika i budynków rolniczych, zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo