HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw"

Transkrypt

1 HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath TM 3000 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrujàca g os i dane. W zale noêci od wariantu systemu, HiPath 3000 mo na rozbudowaç w sposób zapewniajàcy obs ug do 500 konwencjonalnych abonentów telefonicznych oraz do 384 terminali danych. Po w àczeniu HiPath 3000 do sieci LAN zgodnej z protoko em TCP/IP, mo na realizowaç równoczeênie do 144 po àczeƒ typu Voice over IP (VoIP) z wykorzystaniem telefonów IP lub oprogramowania telefonii IP. Interaktywny system obs ugi z u yciem wyêwietlacza i przycisków dialogowych, umo liwia atwe i szybkie wybieranie funkcji w systemowych aparatach cyfrowych typu optipoint 500, jak równie w telefonach IP wykorzystujàcych protokó HFA. HiPath 3000 pozwala na elastycznà migracj od konwencjonalnych systemów komunikacji do opartych na protokole IP multimedialnych platform komunikacyjnych. HiPath 3000 w po àczeniu z rozwiàzaniami àcznoêci bezprzewodowej HiPath Cordless EM umo liwia stworzenie spójnego systemu àcznoêci z wykorzystaniem telefonów systemowych, w tym tak e aparatów typu DECT. Dzi ki specjalnym adapterom pod àczanym bezpoêrednio do telefonów optipoint 500, mo liwe jest dostosowanie funkcjonalnoêci aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy. W przypadku istnienia filii i oddzia ów terenowych firmy, po àczenia sieciowe z innymi systemami realizuje si za pomocà konwencjonalnych protoko ów sieciowych CorNet-N i QSig lub po àczeƒ mi dzy sieciami LAN pracujàcymi w oparciu o protokó TCP/IP. Oprogramowanie zarzàdzajàce systemem jest wydajne niezale nie od wielkoêci systemu. Poszczególne aplikacje integruje si z systemem w postaci dodatkowych modu ów lub przy àcza za poêrednictwem otwartych interfejsów.

2 Urzàdzenia wchodzàce w sk ad systemu HiPath 3000 w zale noêci od zastosowaƒ implementuje si jako: system stojàcy HiPath 3750, system do monta u naêciennego HiPath 3550/3350, system do monta u w szafie 19 Hipath 3700/3500/3300. Warianty systemu 19 W przypadku wariantu 19 urzàdzenia HiPath 3700, przy àczenie urzàdzeƒ zewn trznych nast puje za poêrednictwem prze àcznicy. W systemach HiPath 3500/3300 (wariant 19 ) stosuje si technik z àczy RJ-45. Urzàdzenie zewn trzne przy àcza si bezpoêrednio. HiPath 3700 HiPath 3750 HiPath 3500 HiPath 3550 HiPath 3300 HiPath 3350

3 Funkcje systemu Wybrane funkcje Lista osób dzwoniàcych. W telefonach systemowych z wyêwietlaczem zapisywane sà po àczenia nieodebrane, o ile otrzymujà identyfikacj numeru rozmówcy (ISDN). Zapisy dotyczàce po àczeƒ zawierajà dat, godzin, liczb prób i sà rejestrowane na liêcie, na podstawie której mo na zainicjowaç po àczenie zwrotne. Funkcja Nie przeszkadzaç. Uczestnik mo e zablokowaç ruch przychodzàcy. Dzwoniàcy s yszà wtedy sygna zaj cia linii. W przypadku osób upowa nionych (centrala), ochrona ta mo e zostaç przerwana. W telefonach systemowych mo na wy àczaç sygnalizacj dêwi kowà, wskutek czego po- àczenia wyêwietlane sà wtedy tylko na wyêwietlaczu (funkcja ta jest niedost pna w aparatach optipoint 500 entry). Przejmowanie po àczeƒ. Po àczenia mogà byç przejmowane w ramach okreêlonej grupy lub przez innych uprawnionych u ytkowników spoza grupy. W àczanie na trzeciego. Uprawnieni u ytkownicy mogà w àczaç si bezpoêrednio do prowadzonej rozmowy. Klasy uprawnieƒ. Ka demu uczestnikowi korzystajàcemu z centrali abonenckiej mo na przypisywaç ró ne rodzaje upowa nieƒ abonenckich. Mo na wyró niç nast pujàce poziomy uprawnienia: pe ny dost p abonencki, ograniczony dost p do funkcji wyj- Êcia do miasta, brak dost pu do funkcji wyjêcia do miasta. Zapowiedzi poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyj ç). Rejestrowanie kosztów po àczeƒ dla ka dego urzàdzenia koƒcowego lub ka dej linii abonenckiej. W liniach bez impulsów taryfikacyjnych nast puje wyêwietlenie czasu trwania po àczenia. Wywo anie grupowe umo liwia uprawnionym u ytkownikom rozsy anie komunikatów do maks. 150 grup zawierajàcych maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy majà mo liwoêç chwilowego od àczania si od grupy. Przyciski liniowe (MULAP) Za pomocà przycisków liniowych mo na tworzyç nast pujàce konfiguracje: zespo y, funkcje szefa / sekretarki, komfortowy aparat przenoêny Gigaset dost pny równolegle pod jednym numerem z telefonem opti- Point 500 (tylko w po àczeniu z systemem HiPath Cordless EM). Wewn trzna ksià ka telefoniczna. Numery wewn trzne sà zapami tywane wraz kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych mo na przeszukiwaç te same numery i wybieraç bezpoêrednio z listy. Wybieranie skrócone. W ka dym telefonie mo na zapami taç do 10 numerów koƒcowych, a w systemie do Prze àczanie pomi dzy dwoma istniejàcymi po àczeniami (funkcja maklerska). Teksty wiadomoêci. Za poêrednictwem wyêwietlacza uczestnikom grupy mo na przesy aç wst pnie zdefiniowane krótkie teksty (np. wizyta goêcia ) lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optipoint 500 memory). Komunikaty tekstowe przesy ane do aparatu Cordless EM. Mi dzy aparatami systemowymi Cordless EM mo na przesy aç predefiniowane informacje tekstowe. W razie nieobecnoêci mo na pozostawiaç odpowiednie komunikaty (np. Wracam o godz ). Identyfikator projektu. Wprowadzajàc odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków) mo na równie podczas rozmowy przypisywaç koszty po àczeƒ telefonicznych odpowiednim projektom. Ukrycie numeru. Dzwoniàcy mo e blokowaç wyêwietlanie swojego numeru przy po àczeniach ISDN. Sygnalizacja po àczenia, ró na dla po- àczeƒ wewn trznych, zewn trznych, powtórnych i zwrotnych. Dzwonienie równoczesne. Wywo anie mo e byç równoczeênie sygnalizowane na wielu telefonach. Funkcja domofonu i otwieranie drzwi dla telefonu przy wejêciu i funkcji otwierania drzwi. Powtórne wybieranie numeru (rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów. Funkcje standardowe Stanowisko koƒcowe, awizo Pukanie, rozmowa oczekujàca Przekazywanie po àczeƒ J zyki wyêwietlacza (ustalany indywidualnie) Konferencja (wewn trznia/zewn trzna) Zaj cie lini (automatyczne) Muzyka podczas oczekiwania, zewn trzne lub wewn trzne êród o muzyki (opcja) Tryp pracy dziennej/nocnej Parkowanie Oddzwanianie w przypadku zaj tej linii lub braku odebrania (automatycznie) Przeniesienie wywo ania po okreêlonym czasie w przypadku wolnej linii, natychmiast w przypadku linii zaj tej Grupy przejmowania rozmów (liniowe/cykliczne) Blokada telefonu (indywidualny kod) Centralna ksià ka telefoniczna Przeniesienie po àczenia wewn trzne/zewn trzne Powtórne wywo anie

4 Funkcje dost pne w sieciach EURO-ISDN Konsola Attendant Standard Euro-ISDN DSS1 stworzy warunki niezb dne, dla utworzenia obejmujàcej ca à Europ, jednolitej struktury komunikacyjnej. System HiPath 3000 obs uguje nast pujàce funkcje Euro-ISDN: Us ugi. G os oraz transmisje faksowe grupy 3 przesy ane sà w paêmie o szerokoêci 3,1 khz. Dane i faks grupy 4 przesy a si w kanale B z przep ywno- Êcià 64 kbit/s. Po àczenia bezpoêrednie (DDI). Funkcja ta umo liwia wybieranie dowolnego abonenta wewn trznego centrali abonenckiej bezpoêrednio z sieci publicznej. Przekazywanie numeru (CLIP). Numer abonenta dzwoniàcego jest prezentowany na wyêwietlaczu odbiorcy. Ograniczenie przekazywania numeru (CLIR). Numer wywo ujàcego nie jest prezentowany na wyêwietlaczu odbiorcy. Funkcja mo e byç aktywna w stosunku do ca ego systemu lub czasowo na jedno po àczenie. Identyfikacja numeru wywo ujàcego (COLP). Numer wywo ywanego abonenta zostaje wyêwietlony w aparacie osoby wywo ujàcej. Blokowanie identyfikacji numeru wywo ujàcego (COLR). Numer abonenta wywo ujàcego jest ukryty. Numer wielokrotny (MSN). Abonenci do àczeni na szynie S 0 mogà mieç przyporzàdkowane indywidualne numery w ramach planu numeracyjnego centrali PABX. Numery te mogà byç wykorzystane w bezpoêredniej komunikacji z innymi terminalami (np.: karty PC, faksy grupy 4). Taryfikacja po àczeƒ (AOC). Informacja okoszcie po àczenia jest przekazywana do PABX w trakcie trwania lub po zakoƒczeniu po àczenia. Informacja pojawia si na wyêwietlaczu aparatu w jednostkach lub w walucie. Subadresowanie (SUB). Do wybranej stacji koƒcowej przekazywane sà, oprócz numeru, tak e inne informacje zdefiniowane przez u ytkownika. Dzi ki temu mogà byç zainicjowane dodatkowe procedury. Odpowiedzi zwrotne nie sà mo liwe. Sygnalizacja abonent abonent (USS1). Sygnalizacja od abonenta do abonenta umo liwia przesy anie ograniczonej liczby informacji od jednej stacji koƒcowej do drugiej stacji koƒcowej kana em sygnalizacyjnym pomi dzy terminalami. Przekazywanie po àczeƒ w sieci publicznej (CFU, CFB, CFNR) (nie dotyczy S 2M ). Wszystkie wywo ania do sieci ISDN sà przeniesione dla zdefiniowanego numeru koƒcowego. Funkcja ta jest realizowana z uprawnionego terminala i obowiàzuje dla wszystkich bezpoêrednich po àczeƒ (DID). W przypadku po àczenia wielu urzàdzeƒ, przeniesione sà jedynie przyporzàdkowania MSN do odpowiednich telefonów. Przekierowanie w sieç (CD). Wywo ania do abonenta wewn trznego, który uaktywni przeniesienie na zewnàtrz centrali, sà przenoszone poprzez sieç publicznà do numeru przeznaczenia. Wewn trzny kana B nie jest zajmowany. Op aty nie sà naliczane przez PABX. Oddzwonienie w sieci publicznej (CCBS). JeÊli abonent wywo ywany z zewnàtrz jest zaj ty, w sieci publicznej mo na ustawiç oddzwanianie. Po zakoƒczeniu rozmowy abonent wywo ujàcy jest informowany o mo liwo- Êci powtórnego wybrania. Âledzenie niepo àdanych po àczeƒ (MCID). Ta funkcja pozwala na identyfikacj niepo àdanych numerów dzwoniàcych z sieci publicznej. Us uga ta jest udost pniania przez publicznego operatora sieci. optipoint Attendant Telefon systemowy optipoint 500 mo e spe niaç funkcj stanowiska awizo. Tym samym, umo liwia on przekazywanie po àczeƒ zewn trznych w sytuacji, gdzie po àczenia realizowane sà w ruchu pó automatycznym. W ruchu w pe ni automatycznym aparat taki mo e pe niç rol stanowiska informacyjnego, koƒcowego lub po àczenia nocnego. Oprócz zwyk ych funkcji telefonicznych mo na ponadto korzystaç z funkcji specjalnych: prze àczanie nocne, ksià ka telefoniczna, liczba po àczeƒ oczekujàcych (maksymalnie do 6 telefonów w systemie), zwolnienie po àczenia oczekujàcego, wstrzymanie, przycisk rozmowy 1, przycisk rozmowy 2, roz àczenie. Ponadto, istnieje mo liwoêç skonfigurowania klawisza funkcyjnego klawisz w razie pomy ki. Ze stanowiskiem awizo mo na po àczyç si wewn trznie poprzez inny numer telefoniczny. Mo liwe jest àczenie linii niewybranych, jak równie po àczeƒ zawieszonych. JeÊli liczba abonentów oczekujàcych przekroczy okreêlonà liczb, nast puje dalsze przekazanie po àczenia do okre- Êlonego aparatu. To dalsze prze àczenie nast puje równie wtedy, gdy czas oczekiwania po àczenia przekroczy ustalonà d ugoêç. Ruch mo e tak e odbywaç si bez stanowiska recepcyjnego. W takich przypadkach za stanowisko àczeniowe uwa a si wyznaczonego w danej chwili abonenta.

5 Konsola Attendant Funkcje szef / sekretarka Administrowanie systemem opticlient Attendant Przy pomocy tego oprogramowania mo na wykorzystywaç komputer jako atwe w obs udze stanowisko recepcyjne. Wszystkie funkcje tego stanowiska mo na uaktywniaç i wykonywaç za pomocà klawiatury i myszy. optipoint BLF Pole Lampek Zaj toêci (BLF) jest modu- em dodatkowym, przeznaczonym zw aszcza dla pakietu optipoint Attendant. Pole BLF dysponuje 90 diodami LED i programowalnymi przyciskami funkcyjnymi. Indywidualne przyporzàdkowanie diod LED odbywa si przy pomocy telefonu lub za poêrednictwem modu u HiPath Manager C/E. Lampki wskazujà stany poszczególnych abonentów (wolny, zaj ty, wywo any). Funkcje te zapewniajà szybkà komunikacj pomi dzy szefem i sekretariatem: pukanie do telefonu szefa przez telefon z sekretariatu, prze àczenie zast pcze, przekazanie rozmowy na telefon w sekretariacie, przyciski bezpoêredniego po àczenia z szefem / sekretariatem, telefon z sygnalizacjà równoleg à na telefonie szefa, mo liwoêç zestawienia prywatnej linii dla szefa lub sekretarki, przy àczenie aparatu Gigaset dla zapewnienia àcznoêci mobilnej. Administrowanie systemem mo e byç realizowane za poêrednictwem aparatu optipoint 500 lub aplikacji HiPath 3000 Manager C. Funkcja Attendant TC pozwala na administrowanie systemem za pomocà dowolnego aparatu optipoint 500 z wy- Êwietlaczem. Zaleca si stosowanie modelu optipoint 500 standard lub advance, poniewa jest on wyposa ony w klawiatur alfanumerycznà. HiPath 3000 Manager C jest narz dziem przeznaczonym dla klienta, pracujàcym w Êrodowisku Microsoft Windows i po- àczonym z systemem za poêrednictwem interfejsu do sieci LAN, pracujàcego zgodnie z protoko ami V.24, S o lub TCP/IP. Ponadto dost pne sà inne aplikacje pracujàce na komputerach, wspierajàce procesy instalacji oraz administrowania systemem. Serwis mo e tak e zarzàdzaç systemem poprzez wewn trzny modem zdalnego dost pu. Niezale nie od zastosowanej metody, gwarantowana jest maksymalna ochrona danych u ytkownika zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi. Za pomocà interfejsu LAN, platforma komunikacyjna mo e zostaç przy àczona do sieci LAN. Wymiana danych odbywa si wed ug protoko u SNMP (Simple Network Management Protocol). Obs ugiwane sà nast pujàce funkcje: administrowanie systemem, zarzàdzanie b dami, aktualizacja oprogramowania systemowego. Relokacja Funkcja ta umo liwia przenoszenie telefonów optipoint 500 pomi dzy gniazdkami telefonicznymi bez koniecznoêci przeprogramowywania systemu. W telefonie pozostajà zachowane numery aparatów centrali abonenckiej i funkcje abonentów. W ten sposób, podczas przeprowadzki zapewnia si bardzo szybkà ponownà dost pnoêç abonentów (np. w przypadku grup pracujàcym nad danym projektem).

6 Ochrona danych / bezpieczeƒstwo danych Rozwiàzania u ytkowe W celu ochrony danych przed dost pem osób nieupowa nionych, funkcje administrowania dost pne sà wy àcznie przy u yciu indywidualnych identyfikatorów u ytkowników. Dzi ki temu zapewniony jest ca y czas dost p do informacji o tym, kto, kiedy i jakich zmian systemowych dokona. Administrowanie systemem mo na podzieliç na nast pujàce funkcje: dane u ytkowników: Dost p poprzezmenu obs ugi za pomocà indywidualnego identyfikatora u ytkownika i jego has a. Zarzàdzanie takimi danymi klientów, jak wybieranie numerów skróconych i informacje o op atach. U ytkownik sam mo e dokonywaç drobnych ustawieƒ systemowych w okreêlonym zakresie, dane systemowe: Dost p poprzezmenu obs ugi za pomocà identyfikatora u ytkownika i has a. Dost p do tego obszaru danych jest zastrze ony dla specjalnie przeszkolonego personelu i chroniony jest has em, stosowanie hase z indywidualnà identyfikacjà i autoryzacjà, kontrolowany dost p do systemu za poêrednictwem telefonu, narz dzi serwisowych i w sposób zdalny, administracja czynnoêci administracyjnych. Komunikacja ruchoma HiPath Cordless EM Rozwiàzanie zintegrowane, oparte o standard DECT, zapewniajàce przy pomocy telefonów bezprzewodowych dost pnoêç u ytkownika na danym obszarze. Serwer g osowy HiPath Xpressions Compact Zintegrowany system przeznaczony do rejestrowania, odtwarzania i przekazywania wiadomoêci g osowych w ramach systemu poczty g osowej indywidualnych u ytkowników. Automatyczny rozdzia po àczeƒ (ACD) HiPath ProCenter Office Rozwiàzanie typu Call Center z automatycznym i równomiernym rozdzia em po- àczeƒ przychodzàcych do okreêlonych grup u ytkowników. Analiza statystyczna w postaci czytelnego obrazu graficznego, przedstawiajàcego wykorzystanie poszczególnych linii, umo liwia efektywne dysponowanie personelem. Telefonia wspomagana komputerowo (CTI) HiPath TAPI 120 / 170 Pakiet sterowników umo liwiajàcy integracj komputera oraz telefonu systemowego. Smartset Oprogramowanie s u àce do wybierania numerów z poziomu komputera osobistego, obejmuje równie po àczenia przychodzàce wewn trzne i zewn trzne (ISDN) z listy numerów. Porównanie z ksià kà adresowà w komputerze identyfikuje dzwoniàcego na linii ISDN. Dla przychodzàcych numerów ISDN mo na wywo ywaç równie programy DV. Aplikacje HiPath HG 1500 Za pomocà modu u HiPath HG 1500, odbywa si przy àczanie platformy komunikacyjnej HiPath 3000 do sieci LAN opartej na protokole TCP/IP. Urzàdzenie HiPath HG 1500 sprawia, e system HiPath staje si centralnym miejscem komunikacji g osowej i transmisji danych, oraz spe nia wymagania przep ywu danych o ma ym i Êrednim nat - eniu. Aplikacje multimedialne Aby zapewniç bli sze kontakty pomi dzy kierownikami i zespo ami, system HiPath 3000 pozwala na àczenie ze sobà ró nych zastosowaƒ multimedialnych w postaci wideo konferencji. Dost pne sà tu aplikacje rozmaitych producentów. Zarzàdzanie op atami TeleData Office TeleData Office wykorzystywany jest do okreêlania i przyporzàdkowywania kosztów rozmów przychodzàcych i wychodzàcych. Umo liwia ich ocen dla okre- Êlonego aparatu, linii miejskiej, dzia u itp. Za poêrednictwem interfejsu z siecià LAN, dane o rozmowach mo na przekazywaç bezpoêrednio do serwera centralnego

7 Rozwiàzania bran owe Optymalizacja kosztów po àczeƒ (Least Cost Routing) Sieci HiPath 3000 w Hotelach Caracas Desk Caracas Desk oferuje ekonomiczne rozwiàzanie komunikacyjne dla ma ych i Êrednich hoteli, nie posiadajàcych systemów informatycznych lub rozwiàzaƒ opartych na wykorzystaniu komputerów osobistych. Szybka i niezawodna obs uga za poêrednictwem terminala recepcyjnego Memory Desk spe nia wszystkie wymagania codziennego ycia hotelowego, zapewniajàc goêciom pe ny komfort (dotyczy modelu HiPath 3500/3550). Caracas Inn Oprogramowanie to przeznaczone jest dla komputerów osobistych i pracuje w Êrodowisku Windows, spe niajàc takie wymagania hotelowe, jak przyjmowanie i wypisywanie goêci, naliczanie op at za rozmowy i budzenie. Caracas Link Standardowy interfejs hotelowy zapewniajàcy niezawodne przy àczanie aplikacji typu Front-Office do systemu HiPath Za pomocà tej funkcji, system HiPath 3000 automatycznie wybiera optymalnà najtaƒszà drog po àczeƒ wychodzàcych do operatorów telefonii stacjonarnej i ruchomej. Na podstawie tabeli routingu wyszukiwane sà najbardziej ekonomiczne po àczenia dla rozmów zewn trznych. Wybór operatora mo e dokonywaç si w oparciu o analiz wybieranego numeru lub te w oparciu o kryterium czasowe, to znaczy na podstawie stawek taryfowych obowiàzujàcych w okreêlonych porach dnia, tygodnia lub miesiàca. Informacje o funkcjach mo liwych do zrealizowania dla danego rodzaju sieci i odpowiednich protoko ów, mo na uzyskaç od naszych lokalnych dystrybutorów. Cyfrowe po àczenia sta e Korporacyjne sieci komunikacyjne mo na realizowaç za poêrednictwem cyfrowych àczy sta ych typu S o lub S 2M pomi dzy wieloma systemami HiPath za pomocà protoko u CorNet N, a pomi dzy systemami HiPath i systemami zewn trznymi za pomocà protoko u QSig. Systemy àczy si przy tym ze sobà za poêrednictwem linii publicznych i/lub prywatnych. Sieci wirtualne Sieç wirtualna z systemami HiPath i stykami typu S o oraz S 2M ma swoje uzasadnienie ekonomiczne tam, gdzie nieop acalne sà po àczenia sta e ze wzgl du na niewielki ruch lub gdzie nie wymaga si pe nego wykorzystania takiego po àczenia sta ego. Sieci IP HiPath 3000 oferuje mo liwoêç àczenia ze sobà wielu w z ów za pomocà àczy danych pracujàcych wed ug protoko u TCP/IP. W strumieniu danych stosuje si wtedy tunelowy protokó sieciowy CorNet N oraz QSig do wspó pracy z routerami WAN.

8 Telefony Telefony VoIP Adaptery do telefonów W zale noêci od wymagaƒ stanowiska pracy dost pne sà ró ne modele cyfrowych aparatów systemowych optipoint 500. optipoint 500 entry Ekonomiczny model zapewniajàcy dost p do techniki cyfrowej. optipoint 500 economy Ekonomiczny model z wyêwietlaczem. optipoint 500 basic Telefon z wyêwietlaczem, podstawowa konfiguracja do komunikacji g osowej i danych. optipoint 500 standard Telefon z wyêwietlaczem, idealny dla u ytkowników, którzy intensywnie korzystajà z systemu i jego wielu funkcji. optipoint 500 advance Najwy szej klasy model z du ym wy- Êwietlaczem, przeznaczony dla osób cz sto korzystajàcych z telefonu. Mo liwoêç do àczenia 2 przystawek key module oraz 2 adapterów optipoint 500. optipoint key module Przystawka mo e byç do àczana do nast pujàcych aparatów: optipoint 500 basic, optipoint 500 standard, optipoint 500 advance. 16 dodatkowych klawiszy programowalnych w dwóch warstwach (prze- àczanie pomi dzy warstwami odbywa si przez naciêni cie klawisza Shift), które mogà byçskonfigurowane jako przyciski bezpoêredniego po- àczenia lub jako przyciski funcyjne, Diody LED do optycznej sygnalizacji aktywnych funkcji/klawiszy. Mo liwoêç przy àczenia maks. 2 przystawek. optipoint BLF Przystawka BLF jest podobna optipoint key module, ale posiada 90 klawiszy funkcyjnych z diodami LED Dost pne kolory: arctic i mangan. optipoint 400 Telefon umo liwiajàcy prac w sieciach IP. opticlient 130 Aplikacja pozwalajàca na korzystanie zkomunikacji bezpoêredniej z PC. Interfejs u ytkownika podobny do Windows, intuicyjne funkcje przeciàgnij i upuêç. Adaptery sà ma ymi, kompaktowymi modu ami mocowanymi na zatrzaski od spodu aparatów optipoint 500 basic, optipoint 500 standard i optipoint 500 advance. Dzi ki nim mo liwe jest proste i szybkie dopasowanie telefonów do wymogów i specyfiki danego stanowiska pracy. optipoint acoustic adapter umo liwia przy àczenie dodatkowego wyposa enia takiego jak: aktywny g oênik, mikrofon przy àczany za pomocà kabla typu Y, zestaw nag owny przewodowy (121 TR9-5) lub bezprzewodowy (121 TR 9-5 ) z funkcjà przyjmowania/roz àczania rozmowy w cz Êci mobilnej, lampka zaj toêci / domofon oraz drugi dzwonek / sygnalizacja Êwietlna z niezale nym zasilaniem przez styk bezpotencja owy. optipoint analog adapter s u y do przy- àczenia dodatkowego urzàdzenia analogowego (np. telefonu analogowego, faksu grupy 3, modemu) lub telefonu systemowego. Wymagany jest dodatkowy zasilacz. optipoint ISDN adapter pozwala na przy- àczenie standardowego terminala ISDN zinterfejsem S 0 posiadajàcego niezale ny zasilacz (np. komputer PC z kartà S 0 ). optipoint phone adapter umo liwia przy àczenie drugiego terminala U P0/E zniezale nym zasilaczem (klient), w celu wykorzystania drugiego kana u B. optipoint recorder adapter s u y do przy àczenia zewn trznego magnetofonu lub zestawu nag ownego.

9 Interfejsy systemowe Strona miejska Euro-ISDN S 0 dost p podstawowy z protoko em DSS1 àcze do urzàdzenia, àcze do aparatów, S 2M dost p pierwotny z protoko em DSS1. a/b analogowe àcze pó automatyczne. Strona abonenta Analogowa àcze a/b dla do àczenia terminali analogowych, np. telefonów, faksów grupy 2 i 3, modemów itd. Cyfrowe àcze U P0/E do do àczenia cyfrowych dwukana owych telefonów systemowych, do do àczania stacji bazowych DECT. Euro-ISDN nagistrala abonencka S 0 z mo liwoêcià do àczenia do 8 urzàdzeƒ koƒcowych ISDN (np. faks grupy 4, karta ISDN-PC). HiPath HG 1500 àcze typu 10/100 Mbit/10 BaseT do sieci LAN dla aplikacji g osowych/danych, VoIP. Inne interfejsy V.24/USB do przy àczania serwisowego komputera osobistego, komputera naliczajàcego op aty, drukarki do op at. V.24 z protoko em CSTA do przy àczania aplikacji hotelowych, aplikacji przeznaczonych do konserwacji systemu. Interfejs E&M analogowe àcze skroêne, zapowiedê przed odebraniem rozmowy. S DFV, S 2MFV z protoko em CorNetN i QSig cyfrowe àcze skroêne. Modu TMOM (dotyczy tylko HiPath 3700/3750) àcze PSE. Modu interfejsu LAN (LIM) àcze 10 Mbit Ethernet za pomocà protoko u TCP/IP do celów administracyjnych. Zasilanie elektryczne Systemy sà standardowo przystosowane do zasilania sieciowego. Jako wyposa enie opcjonalne jest do dyspozycji modu podtrzymania bateryjnego UPS w przypadku zaniku napi cia sieciowego. Znamionowe napi cie wejêciowe (AC) V. Cz stotliwoêç znamionowa 50/60 Hz. Zasilanie akumulatorowe (DC) 48 V. Warunki otoczenia/pracy Temperatura +5 C do +40 C. WilgotnoÊç wzgl dna 5 85%. Zasi gi Pomi dzy HiPath 3000 i telefonem optipoint 500 maks. 500 m, oko o 1000 m z u yciem dodatkowego zasilania. Pomi dzy pracujàcymi w sieci systemami HiPath na terenie firmy: àcze sta e S 0 oko o 1000 m, àcze sta e S 2M maksymalnie 250 m.

10 Dane techniczne optipoint 500 Maks. liczba abonentów HiPath Cordless EM Sieciowanie po IP Tak CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) Tak CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) Tak CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO)

11 Konfiguracja systemu Wyposa enie pagingu radiowego stacja bazowa Interfejsy dla ISDN CO (S 0,S 2M ), àcza analogowe (HKZ) po àczenia mieszane i àcza skroêne HiPath Cordless stacja bazowa V.24 interfejs Taryfikacje Aplikacje PC HiPath HG 1500 a/b interfejs Analogowy Telefon fax grupy 3 LAN S 0 - Interfejs mo e byç skonfigurowany alternatywnie jako wewn trzny U P0/E interfejs optipoint 500 adapter Telefon optipoint 500 opticlient Attendant Telefon wyjêciowy Fax grupy 4 ISDN telefon Komputer sieciowy lub wolnostojàcy z kartà ISDN Siemens AG Wszelkie prawa zastrze one Nr A31002-H1000-A Wydrukowano w Polsce MoêliwoÊci techniczne i zmiany dostaw zastrze one Siemens Sp. z o.o. Information and Communications ul. upnicza Warszawa

12 Dane techniczne maks. 500 maks Sieciowanie 8 4 Sieciowanie po IP Tak CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) Tak CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO)

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Real Time IP System. Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Global network of innovation

HiPath 3000 Real Time IP System. Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Global network of innovation HiPath 3000 Real Time IP System Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw Global network of innovation Konwergentny system IP HiPath 3000 oferuje średnim przedsiębiorstwom,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach Informacja HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath 3000 V7 www.hipath.pl s Jakość Troska o klienta jest elementem decydującym

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8 Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do ZAPO/13 /06 /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8 Aparat telefoniczny zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

HiPath 2000 nowoczesny serwer komunikacji głosowej IP PBX SIP

HiPath 2000 nowoczesny serwer komunikacji głosowej IP PBX SIP HiPath 2000 nowoczesny serwer komunikacji głosowej IP PBX SIP Nowa platforma IP PBX HiPath 2000 łączy w sobie funkcjonalność routingu w sieci IP z obsługą pełnego zakresu funkcji telefonicznych ComScendo

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

HiPath 3700/3750, HiPath /3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw

HiPath 3700/3750, HiPath /3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath 3000 HiPath 3700/3750, HiPath 3000 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath TM 3000 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrujàca g

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do części II SIWZ - wykaz urządzeń objętych przedmiotem Umowy

Załącznik nr 1 do części II SIWZ - wykaz urządzeń objętych przedmiotem Umowy Załącznik nr 1 do części II SIWZ - wykaz urządzeń objętych przedmiotem Umowy A. CA Bielawa - Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 2. DIU-N2 szt. 8 3. SLMAE szt. 7 4. SLMO24 szt. 63 5. TMEW2 szt. 1 6.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r.

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 3 Oferta usług do

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi - 2 - 1. Wstęp W odróżnieniu od innych aparatów monterskich, mikrotelefon DR-700 wyposażony jest w omomierz wyskalowany w

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo