PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres: CPV Instalowanie alarmów włamaniowych. Nazwa i adres zamawiaj cego: ul. Władysława Grabskiego 26, Legnica Zakład Ubezpiecze Społecznych, Oddział w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26, Legnica Spis zawarto ci dokumentacji projektowej: 1. Cz ogólna projektu. 2. Opis techniczny systemu kontroli dost pu. 3. Wykaz aktów prawnych i norm. 4. Cz rysunkowa projektu. 5. Informacje dodatkowe. O wiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 207 poz z 2003r. z pó niejszymi zmianami, Dz. U nr 93 poz. 888). o wiadczamy, i projekty zostały opracowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. FUNKCJA / IMI I NAZWISKO INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPR DOWE: PROJEKTANT: mgr in. Andrzej Jasi ski ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr in. Janusz Wielgus 9/79/81 2/DO /05 103/DO /05 CNBOP: KNP 1/42/2008, 2/43/2008, MSWiA: Licencja II stopnia nr 4239 Podstawa prawna: art. 3 pkt. 2, art. 29 ust. 1, Dz. Ustaw nr 114 poz.740) DATA PODPIS Dokumentacja wykonawcza instalacji słucych bezpiecze stwu Wpisany do ewidencji działalno ci gospodarczej prowadzonej przez Wydział Gospodarki i Promocji Urz du Miasta w Legnicy w dniu pod numerem 5971 ; REGON ; NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Legnicy nr Strona 1/29

2 Spis tre ci: 1. Cz ogólna projektu. 1.1 Zakres opracowania. 1.2 Podstawy opracowania. 1.3 Charakterystyka ogólna obiektu. 1.4 Zało enia projektowe. 2. Opis techniczny systemu kontroli dost pu. 2.1 Dobór elementów systemu. 2.2 Dostosowanie drzwi do automatycznej kontroli dost pu. 2.3 Zasilanie systemu. 2.4 Okablowanie systemu KD. 2.5 Monta systemu KD. 2.6 Obsługa systemu KD. 2.7 Przegl dy okresowe systemu KD. 2.8 Zestawienie urz dze. 3. Wykaz aktów prawnych i norm. 4. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia do planu BIOZ 5. Cz rysunkowa projektu. Rysunek numer 1: Schemat ideowy systemu kontroli dost pu Rysunek numer 2: Plan systemu kontroli dost pu PIWNICA Rysunek numer 3: Plan systemu kontroli dost pu PARTER Rysunek numer 4: Plan systemu kontroli dost pu I PI TRO Rysunek numer 5: Plan systemu kontroli dost pu II PI TRO Rysunek numer 6: Plan systemu kontroli dost pu PODDASZE 6. Informacje dodatkowe 6.1 Uprawnienia Budowlane 2/DO / Uprawnienia Budowlane 103/DO / Za wiadczenie Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa. 6.4 O wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci. 6.5 Wpis do miejscowego planu zagospodarowania. Strona 2/29

3 UWAGA: Dokumentacja okre la konkretne technologie a tak e konkretne urz dzenia i materiały dostawców. Oznacza to, e w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mog by zaoferowane technologie, urz dzenia i materiały o ni szym standardzie i gorszych parametrach technicznych ni okre lone w dokumentacji. Wykonawca proponuj cy inne technologie, urz dzenia i materiały obowi zany jest wykaza ich jako w analizie porównawczej. Jako równowa ne mog by traktowane technologie, urz dzenia i materiały, które posiadaj w stosunku do projektowanych: Nie ni sz jako, estetyk i parametry eksploatacyjne, Wymiary gabarytowe nie powoduj ce zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu, Nie ni sz ywotno w u ytkowaniu, Nie gorsz gwarancj i r kojmi, Nie gorszy serwis istniej cy w Polsce, w tym gwarancj dostaw czci zu ywaj cych si i zamiennych nie krótsz ni 10 lat. Wykonawca proponuj cy technologie, urz dzenia lub materiały zamienne ró ne od dopuszczonych projektem lub specyfikacj techniczn jest zobowi zany przedstawi do oceny i zatwierdzenia analiz porównawcz. Decyzj zatwierdzaj c zamienniki w stosunku do technologii, urz dze i materiałów dla których gwarancji udzielaj producent, dostawca oraz wykonawca montuj cy te elementy, a które nie s obliczeniowymi elementami konstrukcji gwarantowanej przez projektanta zgodnie z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejno ci inwestor. Ze wzgl du na to, e r kojmia całego zespołu autorskiego projektantów trwa do zako czenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urz dze i materiałów zast pczych jako równowa nych musi by zatwierdzona przez ten zespół. Oferent - Wykonawca jest zobowi zany do odbycia wizji lokalnej na obiekcie potwierdzonej stosownym protokołem w celu zapoznania si z warunkami prowadzenia prac, stanem technicznym i wyposa eniem drzwi obj tych kontrol dost pu, ilo ci i stanem funkcjonuj cych systemów kontroli dost pu oraz warunkami ich integracji. Oferent - Wykonawca składaj cy ofert na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapozna si z dokumentacj i wszelkie ewentualne niejasno ci wyja ni przed zło eniem oferty, aby w niej uj wszystkie niezb dne koszty realizacyjne warunkuj ce prawidłowe wykonanie inwestycji, jej rozruch i dopuszczenie do u ytkowania. Dokumentacja zawiera projekt wykonawczy to jest cz opisow, specyfikacje techniczne, cz rysunkow oraz przedmiary kosztorysowe. W ka dym przypadku zaistnienia rozbie no ci pomi dzy projektem i przedmiarami kosztorysowymi nadrz dne jest to co stanowi projekt. Przedmiary kosztorysowe stanowi tylko materiał pomocniczy ułatwiaj cy oferentowi przygotowanie oferty na wykonawstwo. Przyjmuje si zasad, e oferentami b d firmy wykonawcze, które maj udokumentowan dobr praktyk, posiadaj pozytywne opinie w realizacji obiektów o wysokim standardzie jako ciowym i posiadaj wymagane prawem uprawnienia. Strona 3/29

4 1. Cz ogólna projektu. 1.1 Zakres opracowania Przedmiotem projektu jest wykonanie systemu kontroli dost pu (KD) w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze społecznych w Legnicy. Inwestycja zlokalizowana jest w Legnicy przy ulicy Grabskiego 26. UWAGA: W ramach zadania projektuje si instalacj w istniej cym od 1937 roku budynku instalacji niskopr dowej maj cej na celu ograniczenie w zamkni tych strefach ruchu osób postronnych. Wbudowanie instalacji systemu kontroli dost pu nie ingeruje w układ architektoniczny budynku, nie prowadzi do zmian stolarki drzwiowej polegaj cej na wymianie drzwi, instalowaniu nowych drzwi. Nie powoduje równie adnej ingerencji w elewacje budynku. Projektuje si instalacj 34 przej kontrolowanych jednostronnie wyposa onych w czytniki kart magnetycznych, kontrolery systemowe, zasilacze i rygle elektromagnetyczne. Zarz dzenie systemem b dzie si odbywało poprzez nowy serwer KD z oprogramowaniem systemowym i bazami danych, którego zadaniem b dzie zintegrowanie projektowanego systemu z dotychczas zainstalowanymi urz dzeniami systemów kontroli dost pu w budynkach RSA, budynku C i niektórych placówkach terenowych. Musi równie uwzgl dnia mo liwo dalszej rozbudowy systemu KD o kolejne placówki terenowe O/ZUS w Legnicy. Medium integruj cym b dzie komputerowa sie korporacyjna. Magistrale systemowe zostan zako czone konwerterami RS-485 / TCP/IP i udost pnione w sieci z indywidualnym adresem IP. Dost p do baz danych, dokonywanie zmian, nadzorowanie pracy systemów b dzie mo liwe z wyniesionego komputera zarz dzaj cego, przynale nego do wspólnej z innymi urz dzeniami systemu KD wirtualnej podsieci LAN. 1.2 Podstawy opracowania Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowi nast puj ce dokumenty i opracowania: Umowa na wykonanie niniejszego opracowania. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z pó n. zm.). Wytyczne inwestora okre laj ce zakres projektowania. Protokół z dnia 8 maja Normy bran owe. Informacje producentów urz dze systemów kontroli dost pu. 1.3 Charakterystyka ogólna obiektu Obiekt jest zlokalizowany w Legnicy przy ulicy Grabskiego 26. S siaduje z innymi budynkami kompleksu Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy. Posesja, na której zlokalizowano budynek jest ogrodzona. Przylega do ulicy Grabskiego od strony północnej, ulicy Poselskiej od strony zachodniej, terenu boiska sportowego od strony wschodniej i nieu ytków - od strony południowej. Od strony wschodniej zlokalizowano parkingi dla klientów o nawierzchni wykonanej z asfaltu. Kompleks składa si z pi ciu, przylegaj cych do siebie budynków. Obiekt obj ty niniejszym opracowaniem jest to wybudowany w 1937 roku budynek posiadaj cy 5 kondygnacji przeznaczonych na cele biurowo-magazynowe. Poszczególne poziomy poł czone s 4 wewn trznymi klatkami schodowymi. Klatka rodkowa w budynku nr 1 jest traktowana jako klatka główna dost pna zarówno dla pracowników ZUS, jak i osób obcych. Pozostałe klatki schodowe spełniaj funkcje klatek ewakuacyjnych. W budynkach obj tych opracowaniem zainstalowano 2 windy zlokalizowane we wspólnej przestrzeni z ogólnodost pn główn klatk schodow. Do obiektu jest 10 wej. 6 wej prowadzi na poziom piwnicy, 4 wej cia prowadz na poziom parteru. Strona 4/29

5 1.4 Zało enia projektowe Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez przedstawicieli Inwestora projektowany system kontroli dost pu musi spełnia nast puj ce wymagania: * zapewnia współprac z kartami zbli eniowymi MIFARE MFI ICS50 wykorzystywanych w Kompleksowym, Rozproszonym Systemie Bezpiecze stwa o parametrach: - Cz stotliwo 13,56 MHz - Interface RF ISO/IEC typ A - Pr dko transmisji 106 kboud - Wielko pami ci 1kByte - Numer seryjny stały 32 bitowy * Umo liwia zapisywanie danych na karcie za pomoc dedykowanego programatora. * Realizowa bezkontaktowy odczyt karty przez czytnik, co pozwala na odczytywanie karty noszonej w portfelu lub etui bez jej wyjmowania. * Posiada pami, w której zapisywane s operacje dokonywane za pomoc kart. * Umo liwia współprac systemu KD i RCP z jedn baz danych, w której zapisane s informacje o uprawnieniach pracowników. * Zapewnia dost p do danych systemu poprzez sie komputerow. * Współpracowa z oprogramowaniem systemu KD i RCP kompatybilnym z urz dzeniami b d cymi w posiadaniu i u ytkowanymi przez Inwestora w obiektach kompleksu ZUS w Legnicy i w oddziałach terenowych. Oprogramowanie winno umo liwia : - monitorowanie przej on-line - kontrol czytników kart elektronicznych sprzonych z zamkami otwieraj cymi drzwi - definiowanie reguł dost pu poszczególnych pracowników do chronionych obiektów - graficzn ilustracj rozkładu czytników w przedsi biorstwie, co pozwala na szybk orientacj i łatwy dost p do funkcji ka dego z czytników - monitorowanie wybranych czytników dla wybranych typów zdarze w czasie rzeczywistym - przechowywanie konfiguracji czytników w bazie danych - umo liwia łatwe odtworzenie reguł dost pu pami tanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany - pełn integracj programu KD z programem RCP. Oznacza to m.in. dost p do tych samych kartotek pracowniczych ze wszystkich programów, zarz dzanie wspólnym zestawem czytników (mog cych współdzieli funkcje rejestracji czasu pracy i kontroli dost pu) oraz dost p do wspólnego zbioru odczytów. Programy mog funkcjonowa na tym samym komputerze lub we wspólnej sieci lokalnej. - odczytywanie rejestracji w sposób ci gły (w tle) zapewniaj c stały dost p do aktualnych zdarze w kontrolowanym systemie - generowanie raportów przez program obejmuj cych m.in.: dowolne filtrowanie odczytów (rejestracji zdarze ) przegl danie cie ek przej cia pracowników lokalizacj pracowników stany osobowe stref - program RCP powinien: by zgodnym z przepisami nowego kodeksu pracy i mo e stanowi podstaw ustalenia wynagrodzenia pracowników - dostarcza wyczerpuj cej informacji o czasie pracy zatrudnionych, a wi c: godzinach obecno ci nieobecno ciach spó nieniach wypracowanych nadgodzinach rozlicza pracownika w oparciu o rejestracje dokonywane w rejestratorach kart zbli eniowych zgodnie z przyj tymi regulaminami czasu pracy - zawiera zestawy regulaminów pracy, np.: regulaminy zmianowe regulaminy z przerwami regulamin ci gły, prosty harmonogram zwykły i cykliczny Strona 5/29

6 - oferowa mo liwo tworzenia raportów, m.in.: raporty z odczytów raporty dotycz ce czasu pracy pracownika raporty o przebiegu pracy pracownika - umo liwia m.in.: rozliczanie urlopów kartoteka osobowa kartoteka zezwole na nieobecno ci zezwolenia grupowe - posiada rozbudowane raportowanie, umo liwia tak e rozsyłanie danych o urlopach i czasie pracy do rejestratorów - posiada mo liwo wysyłania do rejestratorów informacji tekstowych, bilansu urlopów i czasu pracy - posiada mo liwo definiowania skrótów do najczciej wykorzystywanych funkcji, struktura przedsi biorstwa w formie graficznej ułatwiaj ca dost p do kartotek i zezwole pracowników - umo liwia automatyczne odczytywanie rejestracji i rozsyłanie do czytników danych o czasie pracy i urlopach, - umo liwia współprac z dowolnym serwerem relacyjnej bazy danych - program powinien posiada mo liwo komunikacji z odległymi rejestratorami poprzez sie korporacyjn - program powinien umo liwia zintegrowanie z systemem kadrowo płacowym ZUS. Strona 6/29

7 2. Opis techniczny systemu kontroli dost pu. Projektuje si przej cia kontrolowane jednostronnie zabezpieczaj ce przed wej ciem osób nieupowa nionych do grup pomieszcze i wybranych pomieszcze technicznych: * wej cie do korytarza 4/19 od strony klatki K-2 * Pomieszczenia techniczne na strychu wej cie od strony klatki K-2. * wej cie do korytarza 4/3 od strony klatki K-2 * Pomieszczenia techniczne na strychu wej cie od strony klatki K-3. * wej cie do korytarza 4/31 od strony klatki K-3 * wej cie do korytarza 4/3 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 4/31 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 3/17 od strony klatki K-2 * wej cie do korytarza 3/2 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 3/51 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 3/51 od strony klatki K-3 * wej cie do korytarza 3/63 od strony klatki K-4 * wej cie do korytarza 2/14 od strony klatki K-2 * wej cie do korytarza 2/2 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 2/35 od strony klatki K-1 * wej cie do korytarza 2/51 od strony klatki K-3 * wej cie do korytarza 2/59 od strony klatki K-4 * wej cie do korytarza parteru od strony klatki K-2 * wej cie do korytarza parteru od strony klatki K-1 * wej cie korytarza 0/35 z zewn trz * wej cie do pomieszczenia UPS z korytarza 0/34 * wej cie do korytarza 0/34 od strony klatki K-2 * wej cie do korytarza 0/23 od strony korytarza 0/34 * wej cie do korytarza 0/27 od strony korytarza 0/23 * wej cie do pomieszczenia 0/30 od strony korytarza 0/27 * wej cie do korytarza 0/2 z zewn trz * wej cie do korytarza 0/2 z zewn trz * wej cie do korytarza 0/64 od strony korytarza 0/13 * wej cie do korytarza 0/59 od strony korytarza 0/58 * wej cie do korytarza 0/78 od strony korytarza 0/59 * wej cie do korytarza 0/78 od strony klatki K-3 * wej cie korytarza 0/79 z zewn trz * wej cie do pomieszczenia centrali telefonicznej z korytarza 0/78 * wej cie do korytarza 0/83 od strony klatki K-4 UWAGA: Powy sza numeracja pomieszcze według numeracji na rysunkach. 2.1 Dobór elementów systemu Do realizacji wy ej przedstawionych zało e mo e zosta u yty jeden z systemów KD i RCP oferowanych przez firmy działaj ce na polskim rynku. Według informacji zawartej w pi mie IR 222/ /2003 w ZUS stosowane s mi dzy innymi systemy firm: ACCARD firmy Vemco z Sopotu, UNIZETO ze Szczecina, Philips, UNICARD z Krakowa. UWAGA: W obiektach Oddziału ZUS w Legnicy zostały zainstalowane systemy krakowskiej firmy UNICARD w cało ci realizuj ce wcze niej okre lone zało enia. W zwi zku z tym, e projektowana instalacja jest nast pnym etapem budowy kompleksowego systemu, którego zadaniem jest obj cie kontrol dost pu wszystkich obiektów b d cych w zarz dzie Oddziału ZUS w Legnicy, od oferowanych przez firm wykonawcz urz dze wymagana jest pełna ich kompatybilno z dotychczas u ywanymi systemami. Kontroler systemowy jest uniwersalnym urz dzeniem mikroprocesorowym przystosowanym do współpracy z czytnikami kart magnetycznych lub zbli eniowych pracuj cych w standardzie ABA TRACK II. Jego uniwersalno wynika przede wszystkim z szerokiej gamy Strona 7/29

8 zastosowa i mo liwo ci obsługi dodatkowych urz dze takich jak, syrena alarmowa, czujnik kra cowy itp. Sterownik umieszczony jest w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Wewn trz obudowy znajduje si tzw. płytka bazowa, która słu y do dwóch celów. Na niej bezpo rednio mocowany jest moduł sterownika poprzez zł cze DB-25 i dwa słupki zatrzaskowe oraz słu y ona jako płytka monta owa, do której bezpo rednio przył czane s wszystkie elementy zewn trzne jak: rygiel, głowica, zasilacz itp. Kontroler mo e obsługiwa maksymalnie dwa czytniki (przej cie dwustronnie kontrolowane) i sterowa niezale nie ryglem. Kontroler umo liwia ponadto podpi cie przycisku zwalniaj cego rygiel oraz kontaktronu. Kontroler przewidziany jest do pracy pod nadzorem komputera. Mo e jednak pracowa samodzielnie pod warunkiem, e zostanie wyprowadzone zł cze szeregowe RS232, za po rednictwem którego b dzie mo na go programowa np. z Notebook a. W przypadku pracy pod nadzorem komputera odpowiednie oprogramowanie pozwala na sterowanie prac kontrolerów, przydzielanie uprawnie poszczególnym u ytkownikom, prowadzenie nadzoru oraz zbieranie i przetwarzanie danych gromadzonych w ich pami ci np. na potrzeby monitorowania ruchu osób po chronionym obiekcie. Dane te mog by pó niej wykorzystane w innych programach. Podstawowe dane techniczne. Napi cie zasilania - 12V DC Max. pobór pr du (przy 12V) nie wi kszy jak ma Pami - nie mniejsza jak - RAM 128 kb Transmisja - szeregowa - asynchroniczna RS 232 lub p tla pr dowa 20 ma (pasywna) - szeregowa - asynchroniczna RS 485 Pomiar czasu - zegar czasu rzeczywistego w systemie 24-godzinnym Podtrzymanie RAM u i zegara - akumulator NiCd 3,6V/50 mah Wska niki - diody LED, sygnalizator akustyczny Obsługa urz dze zewn trznych (co najmniej) - moduł głowicy ASR (Motorola) - moduł głowicy GP-20 (Giga TMS) - moduł głowicy MCR (Neuron) - moduł głowicy MRHA (Unicard) - zamek elektromagnetyczny nr 1 (12V/1A) - syrena alarmowa - przycisk zwalniania rygla - czujnik kra cowy (np. kontaktron) - dwa wej cia informacyjne 2-stanowe - wej cie PPO - wyj cie rezerwowe 12v/1A Temperatura pracy o C Wilgotno wzgl dna - poni ej 80 % Waga - około 900g Wymiary x 110 x 60 mm Kontroler jest wyposa ony w pami RAM wykorzystywan do przechowywania wszystkich zdarze (zdarzeniem okre lana jest pojedyncza rejestracja karty). Na zdarzenie składaj si takie informacje jak: - nr kontrolera, - nr karty, - skrócona data (dzie, miesi c), - godzina rejestracji oraz rodzaj i tryb rejestracji. Kontroler przystosowany jest do odczytu kart elektronicznych zbli eniowych Motorola Indala ASC-121T, Image 30 oraz breloków ASK-116. W układzie elektronicznym karty zakodowany jest jej unikalny numer. Aby jednak kontroler mógł przeczyta kart musi ona by zakodowana wg ci le okre lonego formatu. Akceptowany przez kontroler format zapisu składa si z 10-ciu, 13-tu lub 14-tu cyfr zawieraj cych 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny, 3 lub 4- cyfrowy numer instalacji oraz znak okre laj cy rodzaj karty. Strona 8/29

9 Odczyt karty realizowany jest automatycznie w momencie gdy znajdzie si ona w polu rejestratora. Nast puje zasilenie karty drog radiow, po czym wysyłane jest do karty polecenie przesłania kodu. Wysłany przez kart kod jest dekodowany i przechowywany w pami ci kontrolera jako cz składowa rekordu rejestracji. Do budowy magistrali zostanie wykorzystany protokół RS 485. Magistrala komunikacyjna powinna by wykonywana przy u yciu kabla ekranowanego z ył uziemiaj c (ekran musi by uziemiony), o yłach skr conych w pary, o impedancji falowej 120 Ohm (np. kabel klasy STP kat.5e). Komunikacja urz dze na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez konwerter TCP/IP/RS485 wpi ty do portu switcha. Ka dy konwerter mo e obsłu y maksymalnie 31 sterowników umieszczonych na wspólnej magistrali. Czytnik systemowy jest przeznaczony do pracy w systemach kontroli dost pu opartych o karty zbli eniowe MIFARE. Obudowa czytnika składa si z dwóch odr bnych czci: wewn trznej i zewn trznej. Wszystkie elementy elektroniczne czytnika znajduj si w obudowie wewn trznej i s zalane ywic chemoutwardzaln. Obudowa zewn trzna pełni głównie funkcj ozdobn. Obudowa zewn trzna jest wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS w ró nych wariantach kolorystycznych. Dzi ki podziałowi obudowy na dwie czci, zewn trzn cz mo na dowolnie wymienia nie zdejmuj c czytnika ze ciany. Niewielkie wymiary czytnika pozwalaj na monta nawet na futrynach drzwi. Czytnik mo e pracowa wewn trz i na zewn trz obiektów. Czytnik jest odporny na niskie temperatury i został zabezpieczony przed bezpo rednimi opadami atmosferycznymi. DANE TECHNICZNE: Napi cie zasilania: 9-14V DC Maksymalny pobór pr du: 200 ma dla zasilania 9V 150 ma dla zasilania 12V 130 ma dla zasilania 14V Obsługa kart zbli eniowych: MIFARE w standardzie ISO/IEC 14443A Zasi g odczytu: do 6 cm, w zale no ci od typu transpondera Cz stotliwo pracy: 13,56 MHz Sygnalizacja: dioda LED dwukolorowa sygnalizator akustyczny Czujnik antysabota owy: mechaniczny, styk typu NC, obcialno max 100 ma Interfejs komunikacyjny: standardowy ABA Track II opcjonalne Wiegand 26(H10301) / 58(Unicard) bitów Przewód podł czeniowy: 8-mio yłowy z ekranem o długo ci 2,5m Obudowa: ABS Stopie ochrony obudowy: IP 65 wg EN Kolory obudowy: standardowe be, grafit opcjonalne czarny, srebrny metalic, grafit metalic Waga: około 250 g Wymiary (wys. x szer. x gł b.): 105 x 47 x 25 mm Temperatura pracy: od -25oC do +55oC Temperatura przechowywania: od -20oC do +70oC Wilgotno wzgl dna otoczenia: max 100% (dopuszczalna kondensacja) Oprogramowanie Projektowany system kontroli dost pu b dzie pracował pod kontrol oprogramowania systemowego zapewniaj cego pełn integracj wszystkich zainstalowanych elementów i czci systemu. Projektuje si prac systemów KD i RCP pod kontrol oprogramowania UniRcp oraz UniKD lub innego równowa nego, zapewniaj cego pełn integracj systemów i posiadaj cego funkcjonalno ci co najmniej takie, jakie maj ni ej opisane oprogramowania. UniKD został wykonany w architekturze klient/serwer, co umo liwia dost p do aplikacji z ró nych stanowisk roboczych. Oprogramowanie UniKD składa si z szeregu modułów Strona 9/29

10 pozwalaj cych na wygodne korzystanie z poszczególnych czci pakietu. Najwa niejsze moduły to: Intuicyjna obsługa Bezpiecze stwo Automatyczna reakcja na zdarzenia Graficzna wizualizacja Wbudowany wewn trzny komunikator Szerokie mo liwo ci raportowania Raporty przez www Obsługa urz dze biometrycznych Strona główna - moduł do biecego monitorowania rejestracji. Zawiera najwa niejsze informacje dotycz ce funkcjonowania systemu. Urz dzenia - moduł umo liwia dodawanie nowych urz dze do systemu, komunikacj z urz dzeniami istniej cymi oraz modyfikacj ustawie podł czonego urz dzenia. Karty - moduł umo liwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikacj kart istniej cych oraz blokowanie kart. Pracownicy - moduł umo liwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych personalnych oraz blokowanie karty pracownika. Profile uprawnie - moduł słucy do nadawania praw dost pu dla grup u ytkowników. Moduł umo liwia tworzenie, modyfikacj i usuwanie tzw. profili uprawnie. Do ka dego profilu mo na przypisa czytnik przej cia kontrolowanego i nada mu okre lone prawa. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu profili uprawnie. Je eli u ytkownik zmieni kart, mo liwe jest dalsze korzystanie z dotychczasowego profilu. Operatorzy - moduł do zarz dzania i nadawania uprawnie osobom obsługuj cym system. W systemie domy lnie funkcjonuj dwie grupy: "administratorzy" i "operatorzy". Grupa "administratorów" posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, grupa "operatorów" tylko wybrane z nich. Istnieje mo liwo nadania nielimitowanej ilo ci grup i uprawnie do nich. Rejestracje - moduł do przegl dania zdarze dotycz cych np. odczytów kart przez czytniki. System gromadzi informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy. W module zawarta jest wyszukiwarka umo liwiaj ca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji. Raporty - moduł umo liwia redagowanie i wydruk raportów według wcze niej zdefiniowanego szablonu. Czytelne raporty ułatwiaj interpretacj danych. Zdarzenia - moduł informuj cy operatora o zdarzeniach w systemie. Ka demu zdarzeniu mo na przypisa ro ne akcje np. pokazanie okna dialogowego, alarm na cały ekran lub alarm d wi kowy. Akcja mo e zosta wywołana przez zdarzenia, takie jak: "karta nieuprawniona i poszukiwana", "bł d kodu pin", "przej cie na zasilanie awaryjne", "zmiana czasu letni/zimowy", "bł d weryfikacji linii papilarnych" itp. Wizualizacja - moduł umo liwia graficzne przedstawienie instalacji kontroli dost pu i ledzenie zdarze w takiej postaci. Konfiguracja - moduł przeznaczony do zarz dzania parametrami pracy programu. Komunikator - wewn trzny moduł do komunikacji pomi dzy osobami zalogowanymi w systemie, o funkcjonalno ci zbli onej do popularnych komunikatorów. Logi systemowe - moduł słu y do przegl dania zarejestrowanych zdarze wykonywanych przez u ytkowników aplikacji. Windy - moduł umo liwia zarz dzanie dost pem do wind. Aby dojecha na wybrane pi tra budynku u ytkownik musi przyło y elektroniczn kart zbli eniow do czytnika zamontowanego w kabinie windy. W przypadku gdy u ytkownik nie posiada karty lub jego karta nie pozwalała na dojazd na wskazane pi tro, naci ni cie przycisku wyboru pi tra nie uruchamia windy. Go cie - elektroniczna ksi ga wej i wyj z przedsi biorstwa. Odwiedzaj cy otrzymuje kart tymczasow. Jej numer oraz dane odwiedzaj cego wprowadzane s do systemu. Wydanej karcie mo na nada odpowiednie uprawnienia. Ruch odwiedzaj cego po obiekcie jest logowany. Bramy - moduł umo liwiaj cy obsług bram przesuwnych. Umo liwia wizualizacj stanu bram (otwarte, zamkni te, w ruchu) oraz zdalne sterowanie bramami. Moduł pozwala na ł czenie bram w grupy. Przy tworzeniu systemu du y nacisk poło ono na bezpiecze stwo. W systemie mo na definiowa grupy u ytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Pełny dost p do wszystkich opcji programu posiada wył cznie grupa administratorów systemu. Ka de zdarzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana. Strona 10/29

11 Integraln cz systemu UniKD stanowi aplikacje AcManager i ComServer. AcManager po redniczy pomi dzy aplikacj UniKD a urz dzeniami kontroli dost pu. ComServer to interfejs portu szeregowego w standardach RS232/RS485 umo liwiaj cy wielow tkowy dost p do urz dze przez protokół TCP/IP. System współpracuje z baz danych MS SQL Serwer. Wymagania systemowe: Windows XP, 2000, Vista procesor x86 (min. 800MHz) RAM min. 64 MB (zalecane 256MB) CD-ROM (min. 16x) karta grafiki 16 bit (min x 768) 80 MB miejsca na HDD uprawnienia administratora przy instalacji instalacja serwera baz danych SQL (w komplecie) instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych. Oprogramowanie UniRCP słu y do kompleksowego zarz dzania systemem rejestracji czasu pracy. Typowy system RCP składa si z czci sprz towej (rejestratory do rejestracji wej i wyj pracowników) oraz oprogramowania zarz dzaj cego. Za ka dym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub ko czy prac (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyło enie karty zbli eniowej do rejestratora. Rejestracje s zapisywane w pami ci urz dzenia, a nast pnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. Zdarzenia mog by tak e dodawane r cznie do UniRCP przez uprawnionego operatora. Na podstawie rejestracji wej i wyj oraz zdefiniowanych wcze niej harmonogramów pracy UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Je eli podczas rozliczenia wyst piły bł dy (np. brak logicznej kolejno ci zdarze ), program sygnalizuje je operatorowi umo liwiaj c wprowadzenie poprawek. Dla ka dego pracownika dost pne s szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzgl dnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecno ci planowanych (np. urlopów, delegacji, szkole ), wyj słu bowych, spó nie, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada du e mo liwo ci raportowania. UniRCP mo e współpracowa z oprogramowaniem do zarz dzania kontrol dost pu UniKD. Oba programy mog pracowa na jednej bazie danych, co eliminuje konieczno wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umo liwia tak e integracj z programami kadrowopłacowymi np. w trybie off-line poprzez pliki wymiany. Program umo liwia import danych w formacie Sage Symfonia oraz import/eksport z oprogramowania firmy TETA. Operator systemu mo e doda informacje o nowym pracowniku do programu i przypisa go do jednej z grup funkcjonuj cych w strukturze firmy (np. dział oprogramowania, handlowy itp.). Pracownicy ł czeni s w grupy rozliczeniowe dla których ustala si takie parametry jak np.: System czasu pracy (dzienny, równowa ny, ruch ci gły, weekendowy). Długo okresu rozliczeniowego. Pocz tki dni wi tecznych. Godziny rozpocz cia zmian nocnych. Program umo liwia ustalanie stałych harmonogramów pracy dla grup pracowników oraz wprowadzanie odst pstw dla wybranych osób. Mo liwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak: Wyj cie słu bowe. Wcze niejsze wyj cie słu bowe. Spó nienie słu bowe. Modyfikacja dozwolonej godziny wyj cia. Nadgodziny. Modyfikacja czasu rozpocz cia pracy. Modyfikacja czasu pracy. Praca w dzie wolny. Nieobecno ci (całodniowe lub czciowe). Program umo liwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozlicze. Dzi ki tej funkcjonalno ci program mo e rozlicza prac pracowników lub wykona eksport danych w okre lonym dniu i godzinie. Wymagania systemowe (konfiguracja minimalna): Klient: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 procesor x86 (min. 800MHz) RAM min. 256 MB CD-ROM (min. 16x) karta grafiki 16 bit (min x 768) 130 MB miejsca na HDD uprawnienia administratora przy instalacji. Strona 11/29

12 Serwer: Windows XP Professional SP2, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 7, Windows 2003 Server SP2, Windows Server 2008 procesor min. (1,5 GHz) RAM min. 512 MB CD-ROM (min. 16x) karta grafiki 16 bit (min x 768) uprawnienia administratora przy instalacji serwer baz danych MS SQL 2005 lub 2008 (w komplecie wersja Express Edition) instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych. Jako serwer projektuje si maszyn DELL (T110 II E x2GB ublv 2x1TB SATA 3,5'' H200 DVD-RW 3yNBD W08 Found) wraz z oprogramowanie Windows oraz baz danych SQL Standard. 2.2 Dostosowanie drzwi do automatycznej kontroli dost pu Dostosowanie stolarki drzwiowej do współpracy z systemem KD polega na: * Wyposa eniu futryny drzwi w elektro-zaczep o napi ciu znamionowym 12V DC pracuj cy w układzie pod napi ciem blokuje drzwi. * Wyposa eniu drzwi w samozamykacz z domkni ciem. * Wyposa eniu drzwi w nieruchom gałk od zewn trz pomieszczenia, a klamk od wn trza. * Wyposa eniu drzwi w zamek umo liwiaj cy otwarcie z klucza niezale nie od pracy systemu kontroli dost pu. UWAGA: Poniewa system kontroli dost pu jest wbudowywany w istniej cy budynek niektóre elementy wyposa enia dostosowuj cego stolark drzwiow do współpracy z systemem kontroli dost pu s ju zainstalowane. Wymagaj weryfikacji przydatno ci do dalszej eksploatacji, konserwacji i ewentualnej regulacji ustawie. Elementy i urz dzenia zdyskwalifikowane w trakcie tego przegl du nale y wymieni na nowe. W drzwiach wyposa onych w zamki skrzynkowe rolkowe nale y dokona ich wymiany na zamki umo liwiaj ce współprac z elektrozaczepami. Nale y zainstalowa zamki o takich samych rozmiarach. Drzwi dwuskrzydłowe wyposa y w dwie czujki magnetyczne nadzoruj ce otwarcie dwóch skrzydeł drzwiowych. Zagwarantuje to kontrol systemu KD i b dzie przeciwdziałało pozostawieniu drzwi trwale otwartych. Zaczep elektromagnetyczny zainstalowany na dedykowanej listwie monta owej ma nast puj ce parametry techniczne: Napi cie 12 VAC/DC (+/-15%) Pr d 0,5A/0,7A Oporno 15,5 Ohm Wymiary:(wysoko/szeroko/gł boko) 89mm/20mm/29mm 2.3 Zasilanie systemu Kontrolery systemu kontroli dost pu nale y zasili pr dem przemiennym 220 V 50Hz z rozdzielni, z wydzielonego oznaczonego pola. Do tego pola nie wolno przył cza adnych innych odbiorów energii elektrycznej. Obwód zabezpieczy oznaczonym bezpiecznikiem nadpr dowym o pr dzie znamionowym 10 A z członem ró nicowopr dowym i pr dzie ró nicowym 30mA. Kontroler nale y dodatkowo chroni przewodem ochronnym zgodnie z DTR kontrolera. Na wypadek awarii w zasilaniu system musi posiada zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe b d stanowiły akumulatory elowe o napi ciu znamionowym 12V i pojemno ci 7Ah. Do zasilania systemu przyj to zasilacz o nast puj cych parametrach: Zasilacz dostarcza napi cia U= 12,8V 13,8 V DC o wydajno ci pr dowej całkowitej 3A. W przypadku zaniku napi cia sieciowego nast puje natychmiastowe przeł czenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposa ony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przecieniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposa ony jest w zabezpieczenia wyj cia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotn polaryzacj podł czenia. Zasilacz posiada sygnalizacj optyczn informuj c o stanie pracy (zasilanie AC, wyj cie DC). Strona 12/29

13 Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator. Obudowa wyposa ona jest w mikroprzeł cznik sygnalizuj cy otwarcie drzwiczek (czołowki). DANE TECHNICZNE: Obudowa: metalowa, IP20, kolor RAL9003, Wymiary: W=230, H=300, D=98, W1=235, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2] Waga netto / brutto: 3,5 / 3,6 [kg] Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy Zabezpieczenie antysabota owe: 1 x mikrowył cznik: otwarcie obudowy, max. NC styki Zamykanie: skr cana: wkr t walcowy x 1 Uwagi: posiada dystans od ciany (podło a) 8mm Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,42A (max.) Transformator: TR 80VA/17V Moc zasilacza: P=42W max. Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source) Napi cia wyj ciowe: 12,8V 13,8V (praca buforowa), Vpp< 30mV max. (-/+1%) Pr d wyj ciowy: 3A max. Ilo wyj zasilania: 1 Pr d ładowania akumulatora: 1,6A max. /0,7A I r./24h bat =10V) Pobór pr du przez układ zasilacza: 12mA max. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): 200% 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora Zabezpieczenie przecieniowe (OLP): 110% 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac Zabezpieczenie nadnapi ciowe (OVP): brak (opcja moduł MZN1) Zabezpieczenie przepi ciowe: warystory Ochrona akumulatora (SCP, UVP): SCP= F 4A, UVP= brak Wyj cie techniczne BS (awaria AC): brak (opcja moduł Pc2) Wyj cie techniczne AW (awaria): brak Typ wyj technicznych: Akustyczna sygnalizacja pracy: brak Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED: stan zasilania AC, wyj cia DC Warunki pracy: II klasa rodowiskowa, -10 C 40 C Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS Uwagi: chłodzenie zasilacza: konwekcyjne Wyj cie akumulatora: konektory 6,3F-2,5 Wyj cia: zł cza f 0,51 2,05 (AWG 24-12) DANE TECHNICZNE AKUMULATORA: Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwi ziony jest w separatorach z włókna szklanego o du ej porowato ci. Eliminuje to niebezpiecze stwo wycieków i umo liwia prac w dowolnym poło eniu. Akumulator posiada samouszczelniaj ce si zawory ci nieniowe zapobiegaj ce powstawaniu nadmiernego ci nienia w ogniwie (VRLA). Ze wzgl du na swoje zalety takie jak szczelno, bezobsługowo, mała oporno wewn trzna i wydłu ony okres składowania, akumulatory serii EP zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego. Napi cie znamionowe 12 V Pojemno znamionowa 17 Ah / C 20 Ilo ogniw 6 Technologia AGM ywotno projektowana 6-9 lat w 20 0 C, 5 lat w 25 0 C Wymiary:(wysoko x długo x szeroko) 166x181,0x76,0mm Waga ~6,15 kg Strona 13/29

14 Pojemno w 25 0 C 20h 17,0 Ah 10h 16,5 Ah 5h 14,45 Ah 1h 10,2 Ah Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia podczas ładowania 0 0 C ~ 40 0 C podczas rozładowania C ~ 50 0 C podczas składowania C ~ 40 0 C Rezystancja wewn trzna w pełni naładowany akumulator <=16 mohm Napi cie ładowania w 20 0 C Praca buforowa 13,5V do 13,8V (-18 mv/ 0 C) Praca cykliczna 14,4 V do 15,0V (-24 mv/ 0 C) Pr d ładowania Zalecany 1,7 A maksymalny 5,1 A Maksymalny pr d rozładowania (5s) 255 A Typ obudowy ABS UL 94-HB ABS UL 94-V0** 2.4 Okablowanie systemu KD Trasy przebiegu instalacji pokazano na rysunkach od 2 do 6. Do wykonania instalacji zasilaj cej u y przewodów: OMY 2x1,5, YDY 2x2,5. Do budowy magistrali systemowej nale y u y przewodu STP 4x2x0,5 kat 5e. Przy wykonywaniu okablowania nie ł czy przewodów w puszkach. Instalacj wykona w trybie punkt - punkt. Dopuszcza si wykorzystanie istniej cych tras kablowych. Główne piony kablowe wykona z rur instalacyjnych PCV pod tynkiem, lub obudowa płytami kartonowymi GK na stela u zapewniaj c dost p rewizyjny do okablowania. W ci gach poziomych głównych tras kablowych przewody układa w istniej cych korytach metalowych perforowanych w przedziałach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziału na sygnałowe cyfrowe, sygnałowe analogowe, zasilaj ce. W przestrzeni mi dzystropowej poza korytkami przewody układa w rurkach instalacyjnych PCV mocowanych do cian lub stropu wła ciwego. W ci gach poziomych i pionowych poza korytkami na cianach i sufitach przewody układa w rurkach PCV pod tynkiem. Wszystkie przewody z instalacji schodz si w stalowych skrzynkach z modułami kontrolerów i zasilaczy. Ekrany kabli nale y poł czy i uziemi. 2.5 Monta systemu KD Monta urz dze, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywa firma posiadaj ca odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacj producenta (potwierdzane s kwalifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawc urz dze ). Monta urz dze nale y wykonywa zgodnie z instrukcj producenta (instrukcja powinna by napisana w j zyku polskim), oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotycz cych systemów alarmowych, i KD. Nale y przestrzega obowi zuj cych norm i przepisów dotycz cych systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. Podczas monta u urz dze nale y uwzgl dnia tak e ka dorazowo architektur wn trza pomieszczenia chronionego oraz warunki rodowiskowe pracy urz dzenia; Nale y zwraca uwag na prawidłowy monta czujek magnetycznych tj. w górnej lub górno-bocznej czci futryny od strony klamki w odległo ci nie przekraczaj cej 1/2 szeroko ci drzwi (najlepiej kilka centymetrów), Kontroler powinien by zamontowany w pomieszczeniu z ograniczonym dost pem. Przed przyst pieniem do robót wykonawca powinien: - zapozna si z projektem i ewentualne uwagi zgłosi jednostce projektowej, - zapozna si z dokumentacj instalacji elektroenergetycznych, co, wodnokanalizacyjnych itp. b d cych w posiadaniu inwestora, w celu unikni cia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót; Przy prowadzeniu robót wykonawca powinien: - stosowa si do wskazówek monta owych urz dze zawartych w projekcie, Strona 14/29

15 - wszelkie odst pstwa od dokumentacji uzgadnia z projektantem i osob pełni c nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywa odpowiednich wpisów do dziennika budowy, - wszelkie problemy powinny by sygnalizowane projektantowi i osobie prowadz cej nadzór inwestorski, a po ich rozwi zaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 2.6 Obsługa systemu KD. System oraz jego czci składowe powinny obsługiwa tylko osoby posiadaj ce potwierdzone przez firm instalacyjn przeszkolenie w niezb dnym do obsługi zakresie. Szkolenia powinny by wznawiane przy zmianie obsługi systemu oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu. Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie mówi c ju o biecym stanie systemu, powinny by rejestrowane w ksice eksploatacji i obsługi systemu KD przez upowa nione do tego osoby ze strony u ytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisuj cej system). Nazwiska osób odpowiedzialnych powinny by zapisane w ksice eksploatacji i by na bieco aktualizowane. U ytkownik systemu w ramach wewn trznych regulacji powinien okre li tryb i osoby upowa nione do dost pu i dokonywania zmian w bazach danych. 2.7 Przegl dy okresowe systemu KD. W celu zapewnienia ci głego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przegl dom. Umowy na ten temat powinny by zawarte pomi dzy u ytkownikiem a organizacj serwisow natychmiast po zako czeniu instalowania, niezale nie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy te nie. Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na 3 miesi ce u ytkownik powinien zagwarantowa, aby kompetentna osoba ( serwisant): Sprawdziła wszystkie wpisy do ksiki eksploatacji i podj ła wszelkie niezb dne działania, a eby doprowadzi do prawidłowej pracy instalacji. Spowodowała zadziałanie systemu poprzez u ycie akceptowanej karty w ka dym czytniku doprowadzaj c do uruchomienia wszelkich urz dze przej cia. Przeprowadziła wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, okre lone przez instalatora, dostawc lub producenta. Zbadała, czy zaistniały jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, które mog wpłyn na wymagania dotycz ce rozmieszczenia głowic, sterowników. Ka de uszkodzenie powinno by zapisane w ksice eksploatacji, a działania naprawcze powinny by podj te tak szybko, jak to jest mo liwe. Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego. Ka da bateria powinna by wymieniana w odst pach czasu nie przekraczaj cych zalece podanych przez producenta baterii. Ka de zauwa one uszkodzenie powinno by zapisane w ksice eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny by podj te tak szybko, jak to jest mo liwe. Nale y zwróci uwag, a eby wszystkie urz dzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy. Strona 15/29

16 2.8 Zestawienie urz dze. LP Nazwa urz dzenia / Typ / Producent Ilo elementów 1. Zasilacz 12V3A / _ / _ Kontroler / _ / _ Akumulator 12V-17Ah /_ Czytnik kart zbli eniowych / _ / _ Konwerter RS485 / TCP/IP / _ / _ Rygiel elektromagnetyczny /_/_ 34 7 Czujka magnetyczna / _ / _ 49 8 Samozamykacz / _ /_ 34 9 Okucie drzwiowe / _ / _ Zamek drzwiowy/_/_ Serwer /_/_ 1 12 Stacja robocza klient /_/_ 1 Strona 16/29

17 3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM * Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz z pó niejszymi zmianami), * Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z pó niejszymi zmianami), * Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 14 pa dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymaga, jakim powinna odpowiada ochrona warto ci pieninych przechowywanych i transportowanych przez przedsi biorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, póz. 858, z pó niejszymi zmianami) * Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie okre lenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policj, jednostkami ochrony przeciwpo arowej, obrony cywilnej i stra ami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108). * Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami), - Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz z pó niejszymi zmianami), - Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony p.po. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz z pó niejszymi zmianami), - Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbli enia ustaw i aktów wykonawczych Pa stw Członkowskich dotycz cych wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe nr 2 Bezpiecze stwo po arowe (89/106/EEC). - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452). - Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). - Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno u ytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655). - Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Doz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126), * Normy bran owe, a w szczególno ci PN-EN i CEN/TS 54-14:2004 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-1EC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-1EC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta, wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-1EC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cytrami. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). PN-1EC :2000 Mi dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-EN : A 1:1998 Systemy alarmowe - Cze 4: Kompatybilno elektromagnetyczna Strona 17/29

18 PN-EN :2002 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania - Cze l: Wymagania ogólne, PN-EN :2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Cz 6: Zasilacze, PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, * PN-EN : 1995 Kompatybilno elektromagnetyczna. Strona 18/29

19 4. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia do planu BIOZ Podstawy formalne sporz dzenia informacji: Prawo budowlane Rozporz dzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) Roboty powinny by prowadzone w sposób bezpieczny dla ycia i zdrowia pracowników, przy zachowaniu nast puj cych przepisów: Ustawa Kodeks pracy z dnia r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz.141 z pó n. zm.) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz.437) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie BHP przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie BHP przy r cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z pó n. zm.) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymaga dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596) Zarz dzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zgłaszania zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych (MP z 1974 r. Nr 34, poz.202) Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obsłudze urawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58) i inne zwi zane z wykonywanymi robotami. Zakres oraz kolejno robót przy realizacji inwestycji: Wykonanie okablowania elektrycznego Monta i uruchomienie urz dze systemu kontroli dost pu Przewidywane zagro enia w trakcie realizacji obiektu: Wykonywanie robót elektrycznych Instrukta i uprawnienia osób zatrudnionych Prace powinny by prowadzone i nadzorowane przez osoby uprawnione. Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie BHP i uprawnienia SEP. Strona 19/29

20 Techniczne i organizacyjne rodki zapobiegawcze: W czasie prowadzenia robót konieczne jest wydzielenie terenu budowy oraz zabezpieczenie go przed dost pem osób nie uprawnionych (ogrodzi teren). Nale y umie ci tablice informacyjne. Pracownicy powinni by wyposa eni w ubrania ochronne. Nale y opracowa szczegółowy harmonogram robót z uwzgl dnieniem zagro e wyst puj cych na danym etapie prac budowlanych. Wydzieli drogi transportowe na terenie budowy. Uwagi ko cowe Projektowana inwestycja nie wymaga sporz dzenia Planu BIOZ przed jej rozpocz ciem oraz korygowania planu BIOZ w trakcie realizacji robót. Przy wykonywaniu rodzajów robót, których nie dotycz powy sze przepisy w celu bezpiecznego ich prowadzenia powinny by stosowane przepisy szczegółowe, normy i instrukcje. Bezpieczne eksploatowanie sprz tu mechanicznego i urz dze pomocniczych nale y prowadzi wg instrukcji i wymaga okre lonych przez producenta. Strona 20/29

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach (pracowania komputerowa) PROJEKT WYKONAWCZY instalacje elektryczne i teletechniczne CZ OPISOWA 1. DANE PODSTAWOWE... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok zało enia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ul. Jagiello ska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail: sekretariat@miastoprojekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

sterownik mikroprocesorowy, dedykowany do systemów kontroli dostępu, o parametrach:

sterownik mikroprocesorowy, dedykowany do systemów kontroli dostępu, o parametrach: Wymagania ogólne odnośnie urządzeń Systemu Kontroli Dostępu (SKD): Załącznik nr 4 do SIWZ sterownik mikroprocesorowy, dedykowany do systemów kontroli dostępu, o parametrach: Napięcie zasilania: 12V DC

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkole realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data WYKONAWCA: FIRMA IN YNIERSKA GF MOSTY ul. D bowa 19 41-940 Piekary l. Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzek Czarna Przemsza w drodze powiatowej 4724 S ulica Bory w B dzinie Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-05-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWYM BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PL. ASNYKA 3 POZNA

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWYM BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PL. ASNYKA 3 POZNA STADIUM: PROJEKT PROJEKT: WYMIANA OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWYM OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PL. ASNYKA 3 POZNA INWESTOR: ARCHIMAX Agnieszka Sylwanowicz Szczepankowo 93/93/4 61-306 Pozna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 50 3195 Poz. 256 256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-1012

ZASILACZ BUFOROWY APS-1012 ZASILACZ BUFOROWY APS-1012 aps1012_pl 10/07 Zasilacz buforowy APS-1012 zosta zaprojektowany z my o instalacjach elektrycznych zasilanych napi ciem sta ym 12 V. Dzi ki zastosowaniu uk adu zasilacza impulsowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2. Cel wiczenia Zapoznanie si z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NOR. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL Sosnowiec, 31.01.2012r. ZAPYTANIE O CEN EFS POKL nr 5/POKL/ZC/2012 P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska w zwi zku z realizacj projektu Badania nieniszcz cesposób na innowacyjno ć współfinansowanego ze rodków

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy zawodu: 311[08] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[08]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r.

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. URZ D SKARBOWY W TRZEBNICY ul.prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA profil grupy Dorian ŒledŸ PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. Janusz ŒledŸ DYREKTOR ATESTPO. Grupa AteConsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty w zakresie ochrony przeciwpo

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJA ODGROMOWA. ADMINISTRATOR Sp.z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. W glicka 1

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJA ODGROMOWA. ADMINISTRATOR Sp.z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. W glicka 1 PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJA ODGROMOWA INWESTOR TEMAT ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 KOD: TYP: PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym Istotn cz ci systemu wizualizacyjnego jest system zarz dzania u ytkownikami oraz ich uprawnieniami. Wa ne jest by odpowiedni u ytkownicy posiadali dost p tylko do tych danych czy funkcji systemu, do których

Bardziej szczegółowo

"'$" '%(& #!"% "# "&' !( 1 9 93: "!( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2

'$ '%(& #!% # &' !( 1 9 93: !( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2 "" %& #!"% "# "&! 1 9!%" " % 93: / #!! %. % "!! % * < =3> %- % *# % + *!) % 2 % 8@ >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ 6! % 2 +!* %!* 8 %!. :7!% + )# % -#!#!!" %"! % "! % " -%! % + % 2 8:177 4 8?177

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program E-deklaracje.

Program E-deklaracje. Program E-deklaracje. Instalacja i uruchomienie Instalator kopiuje, do wybranego foldera, zarówno sam program (edeklaracje.exe), jak i pust baz danych (edeklaracje.mdb). Ustala te domy lne hasło administratora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo