INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Transkrypt

1 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz ze zm.) Gmina Rzgów jest organem prowadzącym następujących placówek oświatowych: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przy ulicy Szkolnej 3 trzech szkół podstawowych t.j.: 1.Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie przy ul. Szkolnej 3 2.Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Tadzin 24 3.Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, Guzew 21 c oraz Przedszkola Publicznego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 1. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzgów uczęszczają do wymienionych placówek, a także do szkół i przedszkoli położonych w Łodzi, w Pabianicach czy w Ksawerowie. Gmina Rzgów jest zobowiązana do refundowania kosztów dotacji udzielanej przez gminę dotującą dane przedszkole na uczniów będących mieszkańcami Gminy Rzgów uczęszczających do przeszkoli niepublicznych oraz publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W roku szkolnym 2012/2013 dotyczyło to średnio około 41 uczniów. W miesiącu lutym 2012 r. rozpoczęło działalność niepubliczne przedszkole położone w Starowej Górze w Gminie Rzgów. Obsługa administracyjna i finansowo księgowa szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów jest powierzona Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Plan sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów uwzględnia w miarę możliwości wygodny dostęp uczniów do placówek, ale wymaga także dowozu, refundacji kosztów dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Autobusem szkolnym marki AUTOSAN uczniowie są dowożeni do Szkoły Podstawowej w Kalinie, na zajęcia nauki pływania na basen w Tuszynie oraz na różne imprezy i uroczystości. Gmina Rzgów zapewnia prowadzonym placówkom oświatowym warunki działania, bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych, zapewnia wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania zadań statutowych. 1

2 Poniżej przedstawia się informacje o funkcjonowaniu poszczególnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 : I. GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE 1. Dowóz do szkoły, zwrot kosztów przejazdu Ze względu na spełnienie warunków określonych w ustawie o systemie oświaty, 63 uczniom gimnazjum przyznano refundację kosztów przejazdu z domu do szkoły. 2. Realizacja obowiązku szkolnego Liczba uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie w roku szkolnym 2012/2013 to 319 osób. Według stanu na wrzesień 2012 r. 199 uczniów spełniało obowiązek szkolny w obwodzie swojej szkoły, a 120 realizowało obowiązek szkolny poza nią w innych szkołach. W ubiegłym roku szkolnym w gimnazjum uczyło się 18 uczniów, przyjętych spoza obwodu szkoły. 3. Kontrola szkoły Kontrola zewnętrzna W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie kontrole i jedna obserwacja: - na zlecenie Burmistrza Rzgowa przeprowadzono kontrolę opisu uregulowań wewnętrznych, ewidencji księgowej, sprawozdawczości, podróży służbowych, realizacji wydatków budżetowych (w tym z funduszu zdrowotnego i wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli) oraz zamówień publicznych; r. z ramienia Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadzono kontrolę przestrzegania przez dyrektora przepisów dotyczących obowiązku szkolnego. Obie kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano żadnych zaleceń r. wizytator ŁKO przeprowadziła obserwację z przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Arkusz obserwacji przekazany został do OKE w Łodzi. Kontrola wewnętrzna Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego kontroli wewnętrznej poddane zostały następujące obszary: a) przestrzeganie przez nauczycieli wewnątrzszkolnych zasad oceniania w ocenianiu półrocznym i rocznym; b) sposób dostosowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów z orzeczeniami lub opiniami Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz kontrolowanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się; c) punktualność i aktywność nauczycieli na dyżurach szkolnych; d) dokumentacja pedagogiczna: - dziennik lekcyjny, - arkusze ocen, - dzienniki zajęć pozalekcyjnych, -dzienniki zajęć realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2b KN e) stopień realizacji podstawy programowej ze wszystkich edukacji przedmiotowych, f) pełnienie funkcji opiekuna stażu, 2

3 g) przestrzeganie zasad i terminowości zapoznawania rodziców/prawnych opiekunów z przewidywanymi ocenami rocznymi i oceną zachowania, h) badanie wyników nauczania z matematyki, i) kontrola realizacji nauczania indywidualnego oraz dokumentacji jej prowadzenia. 4. Zabezpieczenie warunków funkcjonowania szkoły, remonty, zakup pomocy dydaktycznych Podczas wakacji zakończył się proces dobudowy dwóch pracowni na I piętrze budynku oraz remont i modernizacja łącznika na parterze. Zakupiono niezbędne sprzęty (ławki, biurka, krzesła, tablice, regały, zamykane szafki), zamontowano nowe rolety w oknach. Zaplanowano także zakup sprzętu informatycznego do stworzenia systemu multimedialnego w nowych pracowniach. Ponadto, zmodernizowano szatnię szkoły poprzez wykucie otworu okiennego, dzięki czemu uzyskano dopływ dziennego światła i zapewniono naturalną wentylację pomieszczenia, a także zainstalowano nowe oświetlenie spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej. Systematycznie dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, publikacji metodycznych, prenumerowano czasopisma branżowe i przedmiotowe. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przeprowadzono wymagane przeglądy techniczne: 1. sprzętu pożarniczego r., 2. przewodów kominowych r., 3. instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz sprzętu pożarniczego r., 4. instalacji odgromowej- kwiecień 2013 r., 5. urządzeń elektrycznych- sierpień 2013r., 6. przegląd budowlany r., 7. comiesięczne przeglądy konserwacyjne windy. Ponadto co roku przeprowadzana jest powakacyjna kontrola szkoły, jak również ewakuacja placówki w ramach przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach. 5. Struktura zatrudnienia, stopnie awansu zawodowego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w okresie sprawozdawczym zatrudniało w sumie 28 nauczycieli, w tym: 14 nauczycieli dyplomowanych, 11 mianowanych, 3 kontraktowych i w tym 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Dwóch nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym. Pracowników obsługi stanowią 4 sprzątaczki i 1 sekretarz szkoły. Placówka otwarta jest od godziny 8-ej do 16-ej. 6. Liczebność klas, średnia na oddział W okresie sprawozdawczym do Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie uczęszczało 217 uczniów. Młodzież uczyła się w 12 oddziałach, liczących średnio do 18 uczniów. 7. Dodatkowe zajęcia odbywające się w szkole W roku szkolnym 2012/2013 na terenie szkoły prowadzone były różnorodne zajęcia pozalekcyjne, głównie w ramach godzin realizowanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), podczas których uczniowie mieli szansę rozwijać swe uzdolnienia oraz 3

4 poszerzać wiedzę, jak również uzupełniać braki, wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzono także koło biologiczne w ilości 1 godziny tygodniowo. Ponadto, w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywały się na terenie szkoły zajęcia z socjoterapii- 2 godz./tyg. oraz zajęcia korekcyjnokompensacyjne- 2 godz./tydz. 8.Godziny rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego W roku szkolnym 2012/2013 prowadzono nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów szkoły. 9. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i ich efekty Na terenie gimnazjum odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z 8 przedmiotów. Uczestniczyło w nich łącznie 59 uczniów. Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ilość uczniów 1. J. POLSKI 4 2. J ANGIELSKI J. NIEMIECKI 6 4. INFORMATYKA 7 5. CHEMIA 8 6. BIOLOGIA MATEMATYKA 6 8. HISTORIA 4 Nikt się nie zakwalifikował do eliminacji rejonowych. Nauczyciele matematyki przygotowywali uczniów do konkursów matematycznych. Do Olimpiady Wiedzy Matematyka- Oxford Plus przystąpiło 14 osób. Niestety ten konkurs nie wyłonił laureatów. W Kangurze Matematycznym najlepsze wyniki w szkole to 92,5/150 p., 70,5/150p., 69,5/150p. Uczennica z klasy II D wzięła udział w Archidiecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej. W III Konkursie wiedzy biblijnej Bierzmowanie sakramentem w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej uczestniczyła uczennica klasy IID oraz 2 uczniów klasy IIID. Nie zdobyto czołowych miejsc. W VI Powiatowym Konkursie Ornitologicznym Ptaki Pabianic i okolic drużyny gimnazjum zajęły III i IV miejsce. W XI Konkursie Wiedzy o Ptakach Hej młodziaki, jakie to ptaki organizowanym przez SP nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi uczennica szkoły zajęła II miejsce. W szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Europejskiej. Wzięło w nim udział 21 uczniów z 6 szkół (Gimnazjum w Ksawerowie, Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP nr 2 w Tuszynie oraz SP i Gimnazjum w Rzgowie). Nagrody przyznano w 2 kategoriach: zespół i solista oraz nagroda publiczności. Uczennica gimnazjum otrzymała wyróżnienie w kategorii solista, dwie uczennice zajęły III miejsce w kategorii zespół oraz nagrodę publiczności. 4

5 Dwanaście osób uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko Planeta. Najlepsze wyniki w szkole : 31p/ 35p., 30p/35p. oraz 29p/35p. Sześć uczennic z koła chemicznego brało udział w czterech ogólnopolskich konkursach Eko-samorządowiec : a) Jaka jest twoja wizja świata przyjaznego środowisku - jak ograniczyć elektrośmieci? - I miejsce i cenne nagrody rzeczowe; b) Eko-Rys ; c) Eko-Klip - II miejsce i cenne nagrody rzeczowe; d) Sprawdź się i zostań ekoekspertem. Film pt: Zakątek natury zrealizowany przez uczennice klasy I D wziął udział w Młodzieżowym Konkursie Filmów Przyrodniczych organizowanym w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego byli organizatorami zawodów sportowych: - zawody pływackie r w Tuszynie, - 15 edycja turnieju Coca-Cola; - I Gimnazjalne Biegi Sztafetowe W pogoni za wiosną, - XIV Powiatowy Bieg Żołnierski o Puchar Ministra- I miejsce zespołowo oraz indywidualnie: I miejsce, II miejsce, III miejsce, - Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej w Nordic Walking - III miejsce. Na terenie szkoły odbyła się ogólnopolska akcja Polska Biega. Uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach historycznych: - Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym organizowanym przez Olimpus, - Konkursie Historycznym KRĄG - najlepszą okazała się Sylwia Skrobiszewska, - I Turnieju Historycznym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież gimnazjalna brała udział w szkolnych konkursach plastycznych: Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa oraz Generał Tadeusz Buk Dowódcą Sił Lądowych, w którym uczniowie zajęli I, II i II miejsce W wyniku przeprowadzonych 11 marca 2013 r. eliminacji szkolnych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarowej na poziomie gimnazjum do etapu powiatowego przeszły 3 osoby. Do konkursu z języka angielskiego wydawnictwa PEARSON NEXT MOVE Real World Profiles przystąpiła także uczennica klasy II. 10. Podejmowanie inicjatyw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Na początku roku szkolnego 2012/2013 przeprowadzono diagnozę na starcie - badanie wśród uczniów klas pierwszych, jak co roku zaplanowane w Planie Nadzoru Pedagogicznego. Dotyczyło ono wewnętrznego badania stopnia opanowania przez uczniów podstawy programowej szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 5

6 Lp. PRZEDMIOT WYNIK PROCENTOWY I A I B I C I D 1. język polski 62 % 45 % 48 % 42 % 2. język angielski 45,6 % 34 % 31,7 % 44,2 % 3. historia 40,44 % 42,04 % 39,38 % 45,46 % 4. matematyka 39 % 38 % 47 % 45 % 5. fizyka 45 % 45 % 41 % 45 % 6. geografia 36,5 % 44,5 % 39,5 % 43,1 % 7. chemia 18,3 % 24,4 % 21,7 % 11,9 % 8. biologia 49,7 % 48,6 % 44,25 % 46,4 % Niestety wyniki tych badań są zwykle niepokojące i odsłaniają podstawowe braki w opanowaniu wymaganych umiejętności i wiadomości. Nauczyciele dokonujący oceny testów opracowują wykresy, analizy wraz z wnioskami do dalszej pracy, a także programy naprawcze w celu nadrobienia zaległości. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie szkoły mogli wziąć udział w realizacji całorocznych projektów edukacyjnych, zarówno organizowanych wewnętrznie, jak i zewnętrznych. Nauczyciele uwzględniając różne potrzeby edukacyjne uczniów starali się ich angażować w różnorodne projekty, akcje i przedsięwzięcia. Do najważniejszych z nich należały: Tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego; Europejski Dzień Języków Obcych; Dzień bez śmiecenia ; Rok Rokiem Janusza Korczaka; Dzień bezpiecznego Internetu; Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery ; Szlachetna paczka ; WOŚP ; Metale wokół nas ; Projekt Hobe Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego Do egzaminu gimnazjalnego 2013 przystąpiło 60 uczniów szkoły. Ogólne wyniki egzaminu dla szkoły z poszczególnych części przedstawiają się następująco: 6

7 Wyniki gimnaz jum ogólnop olski Średnia ogólnopolska i dla naszego gimnazjum w 9 stopniowej skali staninowej GH-H proce nty Stan in GH-P proce nty Stani n GM-M proce nty Stani n GM-P proce nty Stani n GA-P proce nty Stani n GA-R proce nty GN-P procen Stanin ty 63,1 7 62,6 5 49,7 6 63,3 7 66,8 6 47,1 65, , Analiza wyników egzaminu pozwala zaobserwować podniesienie wyników w skali staninowej w stosunku do roku poprzedniego z następujących przedmiotów: (ze średniego na wyżej średni), z historii i wos-u (z wyżej średniego na wysoki), matematyki przedmiotów przyrodniczych (z wyżej średniego na wysoki). Wyniki z języka polskiego i języka angielskiego ukształtowały się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, czyli odpowiednio na: średnim i wyżej średnim. Wyniki egzaminu próbnego w gimnazjum nie odbiegały od ogólnych wyników. II. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA DŁUGOSZA W RZGOWIE 1.Organizacja dowozu W szkole nie funkcjonuje dowóz zorganizowany. Uczniowie dojeżdżają do szkoły środkami komunikacji gminnej, podmiejskiej lub są dowożeni do szkoły przez rodziców. 16 osób miało zwrot kosztów za dojazdy do szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 obowiązywała zasada zwrotu kosztów za dojazdy zgodnie z ceną biletu na trasie Rzgów Grodzisko Konstantyna Starowa Góra Łódź za okazaniem biletu miesięcznego. 2. Realizacja obowiązku szkolnego W obwodzie szkoły liczba dzieci ogółem podlegających obowiązkowi szkolnemu wynosiła 402 uczniów. Do szkoły uczęszczało 206 uczniów z obwodu i 40 uczniów z obwodów innych szkół. 196 uczniów z obwodu szkoły trafiło do innych szkół: - z miejscowości Rzgów na 176 uczniów uczęszczało do szkoły, 31 do innych szkół, - z Gospodarza z 16 uczniów 10 było w szkole, 6 w innych szkołach, - z Grodziska z 24 uczniów 21 było w szkole, 3 w innej, -z Konstantyny z 9 uczniów 4 było w szkole, 5 w innej, -ze Starej Gadki z 41 uczniów 6 było w szkole, 35 w innej, - ze Starowej Góry z 136 uczniów 20 było w szkole, 116 w innej. Różne są powody realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole: przede wszystkim praca rodziców i wieloletnie przyzwyczajenia w przypadku Starej Gadki czy Starowej Góry lub bliskość innej szkoły w przypadku Gospodarza. 3. Kontrole szkoły W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się następujące kontrole: - od 18 XII do 18 XII 2012r.- kontrola spełniania obowiązku szkolnego, -13 II do 7 III 2013r. - kontrola ZUS dotycząca Programu Lepsza szkoła, większe możliwości. Z kontroli sporządzono protokoły. 7

8 4. Zabezpieczenia warunków funkcjonowania szkoły, remonty, zakupy pomocy dydaktycznych W czerwcu 2012r. rozpoczęła się rozbudowa łącznika pomiędzy budynkami szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, która trwała do sierpnia 2013r. Dokonywano zakupów różnorodnych pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem przedmiotów obowiązkowych oraz zakupu pakietu gier dydaktycznych oraz pozyskania (przekazania) pomocy w ramach programu Lepsza szkoła większe możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 5. Struktura zatrudnienia, stopnie awansu zawodowego W roku szkolnym 2012/2013 ( stan na 30 czerwca 2013r.) zatrudnionych było 22 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych 9 nauczycieli i 1 nauczyciel uzupełniający etat. Biorąc pod uwagę awans zawodowy było w placówce (wliczając urlopy wychowawcze i zdrowotny oraz długotrwałe zwolnienia): - 11 nauczycieli dyplomowanych - 10 nauczycieli mianowanych, - 10 nauczycieli kontraktowych, - 1 nauczyciel stażysta. W minionym roku szkolnym 1 nauczyciel był na długim zwolnieniu lekarskim, 2 nauczycieli przebywało na urlopie wychowawczym i 1 na zdrowotnym. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Czworo nauczycieli ukończyło studia podyplomowe: 3 z zakresu terapii pedagogicznej i 1 logopedii. 3 osoby uzyskały kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej ( kurs kwalifikacyjny). Nauczyciele brali udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zakłady doskonalenia nauczycieli. Ponadto w szkole odbywały się szkolenia Rady Pedagogicznej, których celem było ulepszanie warsztatu pracy nauczyciela. Zespoły samokształceniowe pracowały nad tworzeniem i analizą testów sprawdzających wiedzę, opracowywały programy naprawcze i sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych. Dokonano 3 ocen dorobku zawodowego nauczycieli. W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi, w tym: 5 pracowników administracji, 6 sprzątaczek, 2 konserwatorów i 1 kierowca autobusu szkolnego. 6. Liczebność klas, średnia na oddział - kl. I 38 średnia 19 - kl. II 39 średnia 19 - kl. III 55 średnia 28 - kl. IV 35 średnia 18 - kl. V 27 średnia 18 - kl. VI 46 średnia 23 Średnia uczniów w oddziale w szkole wynosiła 21uczniów. 7. Dodatkowe zajęcia odbywające się w szkole Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w roku szkolnym 2012/2013 stanowiły bardzo wartościową ofertę. Udział w tych zajęciach przyczynił się do wszechstronnego 8

9 rozwoju ucznia. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli między innymi w pracach Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego, SKO, koła plastycznego, informatycznego, tanecznego, poprawnej wymowy, dziennikarskiego - gazetka Długosik, sportowego, muzycznego, historycznego, przyrodniczego, języka angielskiego,eucharystycznego Ruchu Młodych, scholi. Opiekunami kół zainteresowań byli nauczyciele. W ramach kół przygotowywano uczniów między innymi do udziału w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Dzieci miały zorganizowane wycieczki do teatru, kina. W szkole przeprowadzono liczne konkursy, które zmotywowały uczniów do zdobywania dodatkowych wiadomości i umiejętności. Różnorodność wszystkich zajęć pozalekcyjnych włączyła i uaktywniła wszystkich uczniów, umożliwiła uczniom rozwój twórczego myślenia, poszerzania ich zainteresowań oraz pomoc w osiąganiu sukcesów. Praca na tego typu zajęciach była w swoich formach i metodach inna niż na lekcjach. Charakteryzowała się dużą swobodą w wyborze tematyki zajęć, samodzielnością, atmosferą poszukiwań. Celem organizacji zajęć pozalekcyjnych było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez rozgraniczenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jak i uczniów zdolnych, zachęcanie uczniów do uczęszczania na zajęcia kół wyrównawczych, zwiększenie ilości uczniów biorących udział w konkursach. W ramach programu Lepsza szkoła większe możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych uczniowie uczestniczyli dodatkowo w zajęciach : dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyce korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu nauk przyrodniczych, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu języka angielskiego. Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wysłano 12 uczniów pierwsze badania i 8 uczniów badania kontrolne. Zgodnie z zaleceniami poradni uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. V-VI- całość klas, terapią pedagogiczną objęto 51 uczniów klas I VI. Logopeda podjął pracę z 36 uczniami. 8. Nauczanie indywidualne W roku szkolnym 2012/2013 nauczaniem indywidualnym objęty była 1 uczennica, w II semestrze od 11 III 2013r. do r. Przeznaczono na nie po 10 godzin tygodniowo. 2 osoby miały dodatkowe lekcje języka polskiego dla cudzoziemców i Polaków powracających z zagranicy. 9

10 9. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach organizowanych przez macierzystą szkołę, gminę, województwo, czego dowodem jest liczba przygotowanych i przeprowadzonych konkursów. Były to konkursy obejmujące różne dziedziny wiedzy i umiejętności oraz zawody sportowe szkolne, międzyszkolne, gminne, strefowe i wojewódzkie. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział w licznych konkursach i zawodach sportowych rozgrywających się na różnych szczeblach. Większość z nich miała jednak charakter szkolny. Wśród konkursów można wyróżnić: etap szkolny - konkurs języka angielskiego - konkurs ortograficzny, czytelniczy - konkurs,,mały mistrz ortografii - Bezpieczna droga do szkoły w technice przestrzennej, - konkurs na urządzenie ekologiczne, - Konkurs recytatorski Poezja jesienna, - konkurs matematyczny klasy V, - Kangur matematyczny Konkurs wiedzy o zdrowiu i profilaktyce uzależnień - Wiersze promujące zdrowy styl życia, - konkursy sportowe piłka siatkowa, nożna, - konkurs,,bezpiecznie na wsi - konkurs KRUS - Konkursy Wiersze promujące zdrowy styl życia, o zdrowiu i profilaktyce - konkurs kaligraficzny, krasomówczy - konkurs,, dbam o środowisko naturalne - konkurs,,pięknie mówię etap międzyszkolny - konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych - bezpieczeństwo ruchu drogowego - Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej - konkurs ornitologiczny w Pabianicach, - piłka nożna, siatkówka, biegi - XI Turniej Trójinformatyczny konkurs recytatorski, - konkurs piosenki angielskiej etap rejonowy -Powiatowy Konkurs Ornitologiczny - konkurs na Rodzinną szopkę Bożonarodzeniową - konkurs Trójinformatyczny ogólnopolski - Olimpiada wiedzy ARCHIMEDES PLUS- matematyczny, - Matematyka plus Oxford, - matematyczny EDI Uczniowie biorąc udział w konkursach organizowanych przez szkołę i konkursach pozaszkolnych, uczestniczą w rywalizacji poszerzając tym sposobem swoja wiedzę i umiejętności, odnoszą znaczące sukcesy. 10

11 10.Podejmowanie inicjatyw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych W roku szkolnym 2012/2013 podejmowano liczne przedsięwzięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze: - przedsięwzięcia klasowe związane z kalendarzem uroczystości szkolnych np. spotkania wigilijne, mikołajki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka. - uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Patrona, Ślubowanie klas I, Dzień Seniora, Dzień Matki, - udział klas IV- VI w realizacji programu Lepsza szkoła i Matlandia, - organizacja spotkania z wojskiem etap sztafety im. Gen. Buka, - 2 spotkania z pisarzami zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną - zorganizowanie 2 cyklów warsztatów dla rodziców rozwijających umiejętności wychowawcze- klasy I-III, IV-VI - zespół wychowawczy zadecydował ruszyć z akcją Bezpieczna przerwa czerwone kartki - spotkanie z policją z sekcji dla spraw nieletnich oraz ruchu drogowego - akcje charytatywne- I ty możesz zostać Mikołajem, Góra grosza - SKO - akcja Od grosika do złotówki, - szkoła organizowała, monitorowała opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w postaci: - darmowe obiady refundowane przez MOPS w Rzgowie - wyposażenie w podręczniki tzw. wyprawkę szkolną, - przyznanie stypendium szkolnego, - pomoc rzeczowa w postaci ubrań, - paczka świąteczna w ramach akcji I Ty zostań Świętym Mikołajem, - bezpłatny wyjazd do kina dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (środki pozyska z GKdsRPA), -bezpłatny wyjazd uczniów na przedstawienie do ŁDK-u w Łodzi, - kolonie letnie z kuratorium, kolonie letnie z UM w Rzgowie, współpraca z MOPS-em Rodzice mieli możliwość skorzystania ze spotkania ze specjalistą w GOSTiR w Rzgowie nt. Cyberprzemoc i zagrożenia związane z Internetem, przygotowano ulotki dotyczące Bezpiecznego Internetu, które rodzicom zostały wręczone podczas zebrań w czerwcu. Wychowawcy zasygnalizowali rodzicom, aby rozmawiali z dziećmi i kontrolowali ich spędzanie przed komputerem (na podstawie wyników ankiet). Nowością w szkole było spotkanie z rodzicami podczas którego uczniowie pokazywali efekty swojej pracy nad mini-projektami edukacyjnymi pt. Moje zainteresowania oraz autoprezentacje uczniowskie. Inicjatywy zmierzające do tworzenia przyjaznej atmosfery wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole to realizacja programów: Debata dla kl. VI,, Między nami kobietkami dziewczynki z klas VI, spotkanie z Policją klasy VI odpowiedzialność prawna nieletnich, klasy IV zajęcia z profilaktyki antynikotynowej, Obchody Światowego Dnia Bez Papierosa, akcja firmy Domofon ICE dotycząca bezpieczeństwa dzieci w czasie poruszania się po drodze. W ciągu roku szkolnego organizowano wyjazdy grupowe do kin i teatrów łódzkich, lekcje muzealne i inne wynikające z planów wychowawczych danej klasy. Co miesiąc odbywały się spotkania z artystami Filharmonii Łódzkiej (audycje muzyczne dla klas I-III). Wycieczki tematyczne (35) realizowane były w Łodzi i okolicy, w lesie, na skrzyżowaniach ulic, wycieczki turystyczno-krajoznawcze np. Sulejów, Częstochowa, Kraków, Toruń, Warszawa. 11

12 Na początku II semestru szóstoklasiści napisali próbne zewnętrzne sprawdziany, przygotowane przez wydawnictwa Operon. Sprawdziany zostały sprawdzone przez nauczycieli języka polskiego, matematyki oraz przyrody. Wyniki zostały odesłane do organizatora celem standaryzacji testu. Przygotowana przez organizatora i nauczycieli analiza sprawdzianu została omówiona z uczniami na dodatkowych zajęciach przeznaczonych na przygotowanie do sprawdzianu. Ponadto wychowawcy klas VI zapoznali rodziców z wynikami i analizą sprawdzianów. W kwietniu szóstoklasiści pisali sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. Nauczyciele zapoznali się z wynikami sprawdzianu. Dokonano ich analizy. Szczegółowa analiza została przedstawiona nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu. 11. Wyniki sprawdzianu Wyżej średni wynik punktowy dla szkoły jest wyższy w porównywaniu z wynikiem województwa i kraju. Wynik jest również wyższy niż średnia gminy i powiatu. Zdecydowana większość uczniów uzyskała wyniki, które mieszczą się w staninie 7 4 tj. wysokim, wyżej średnim, średnim i niżej średnim. Dwóch uczniów uzyskało wynik w staninie najwyższym, jeden w najniższym. Ogólnie szkoła znalazła się w staninie wyżej średnim (górna granica), natomiast klasa VI b uplasowała się w staninie bardzo wysokim. Jeden uczeń był zwolniony z pisania sprawdzianu ze względu na stan zdrowia, jeden uczeń pisał w późniejszym terminie. Wyniki te udało się osiągnąć dzięki podjętym krokom takim jak: układ planu lekcji, tak by zajęcia z matematyki i języka polskiego odbywały się w miarę możliwości w godzinach porannych, najlepszych dla koncentracji i pracy ucznia. Również zajęcia wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013 zostały zaplanowane w celu dostosowania zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jak i uczniów zdolnych. Wnioski do pracy na rok 2013/2014 po analizie wyników sprawdzianu w dalszym ciągu należy: przeznaczyć jedna godzinę w klasach szóstych na przygotowanie uczniów do sprawdzianu doskonalić umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnej na wszystkich przedmiotach należy uwzględniać poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz ćwiczyć umiejętność pisania ( ćwiczenia stylistyczne) utrwalać poznane zasady ortograficzne zapoznać uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych, prezentować arkusze i zwracać uwagę na ocenianie umiejętności pracować nad podstawowymi zadaniami dotyczącymi obliczeń rachunkowych oraz utrwalać podstawowe wzory geometryczne i inne 12

13 Zestawienie średnich wyników sprawdzianu w latach Średni wynik Szkoła Podstawowa w Rzgowie 28,98 28,34 23,55 27,18 27,46 28,16 27,66 22,95 23,49 23,60 20,05 25,84 Gmina Rzgów 28,52 27,83 24,11 28,19 26,40 27,96 25,66 23,37 24,31 25,14 21,70 25,10 Powiat 29,60 28,77 25,46 29,54 25,90 26,77 26,87 23,37 24,44 25,79 23,42 25,21 Województwo 29,70 28,89 25,88 29,58 25,16 26,4 25,84 22,72 24,41 25,17 22,90 23,99 OKE 29,65 28,75 25,77 29,34 24,90 26,61 25,78 22,51 24,33 25,36 22,70 23,90 Kraj 29,49 28,61 25,55 29,50 25,3 26,6 25, 8 22,20 24,56 25,27 22,75 24,03 Średnie wyniki szkoły na tle rozkładu szkół w krajowej skali staninowej Przedział punktowy stanin najwyższy 34,7 39,5 32,9 39,0 31,3 39,5 33,9 39,2 31,4 39,0 31,8-39,5 31,0 38,0 27,8 35,7 37, ,3-37,0 8 b. wysoki 32,9 34,6 31,4 32,8 29,0 31,2 32,4 33,8 29,1 31,3 29,8-31,7 29,1 30,9 25,7 27,7 29,9-27,9 28,5-30,2 7 wysoki 31,4 32,8 30,2 31,3 27,3 28,9 31,1 32,3 27,4 29,0 28,3-29,7 27,6 29,0 24,2 25,6 27,8-26,3 27,0-28,4 6 wyżej średni 30,1 31,3 29,0 30,1 25,8 27,2 29,8 31,0 25,8 27,3 26,9-28,2 26,2 27,5 22,8 24,1 26,2-24,9 25,7-26,9 5 średni 28,8 30,0 27,7 28,9 24,4 25,7 28,5 29,7 24,2 25,7 25,5-26,8 24,8 26,1 21,4 22,7 24,8-23,3 24,3-25,6 4 niżej średni 27,5 28,7 26,4 27,6 23,0 24,3 27,1 28,4 22,7 24,1 24,2-25,4 23,4 24,7 20,1 21,3 23,2-21,9 22,9-24,2 3 niski 26,1 27,4 25,0 26,3 21,5 22,9 25,7 27,0 21,0 22,6 22,7-24,1 22,0 23,3 18,8 20,0 21,8-20,4 21,5-22,8 2 b. niski 24,3 26,0 23,2 24,9 19,7 21,4 23,8 25,6 19,2 20,9 20,9-22,6 20,1 21,9 17,1 18,7 20,3-18,6 19,8-21,4 1 najniższy 7,5 24,2 7,7 23,1 2,0 19,6 11,0 23,7 4 19,1 7,2-20,8 5,2 20,0 7,9 17,0 18,5-7,6 8,8-19,7 13

14 Przedział punktowy stanin najwyższy 28,1-36,2 8 b. wysoki 26,0-28,0 7 wysoki 24,3-25,9 6 wyżej średni 22,9-24,2 5 średni 21,5-22,8 4 niżej średni 20,2-21,4 3 niski 18,9-20,1 2 b. niski 17,2-18,8 30,2-37,2 27,8-30,1 26,0-27,7 24,4-25,9 22,7-24,3 21,2-22,6 19,6-21,1 17,9-19,5 1 najniższy 5,3-17,1 4,8-17,8 III. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W KALINIE 1. Organizacja dowozu szkolnego. Uczniowie są dowożeni do szkoły autobusem szkolnym. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia zajęć lekcyjnych dla uczniów z całego obwodu był zorganizowany dowóz o godzinie 7.oo rano. Po lekcjach przez trzy dni w tygodniu był tylko jeden odwóz dzieci o godzinie bądź 13.30, a w środy i czwartki - dwa: jeden o godz oraz drugi o godzinie Dotyczył on głównie klas V i VI z uwagi na zwiększony wymiar godzin lekcyjnych w tygodniu. Dowóz i odwóz dzieci odbywał się cały czas pod opieką jednego pracownika szkoły. Na początku roku szkolnego dzieci zostały zapoznane z regulaminem przewozu. Dzieci korzystające z przewozu szkolnego były objęte opieką świetlicy (13 h świetlicy). Z uwagi na budowę autostrady w pobliżu Romanowa zmieniła się trasa dowożenia dzieci z Romanowa. W minionym roku szkolnym dzieci rozpoczynały zajęcia o godz Lista dzieci, które korzystały z dowozu było łącznie: 77 w oddziale przedszkolnym 15 w klasie I 10 14

15 w klasie II 14 w klasie III 6 w klasie IV 12 w klasie V 11 w klasie VI 9 2. Realizacja obowiązku szkolnego. Liczebność uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu w Szkole Podstawowej w Kalinie w roku szkolnym 2012/2013 to 99 osób, 71 osób spełniało obowiązek szkolny w obwodzie swojej szkoły, 28 uczniów w innych szkołach. Do szkoły uczęszczały dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Kalinie oraz z obwodu Gminy Brójce i Miasta Łódź. Spoza obwodu szkolnego uczyło się w szkole 11 uczniów (Gmina Brójce i Łódź, ul. Bronisin). Szkoła ma rozeznanie, gdzie kontynuują naukę uczniowie z jej obwodu. Było ich w minionym roku szkolnym 12 w tym : 11 kontynuuje naukę w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, 1 w innych gimnazjach poza Gminą Rzgów (w Kurowicach). 3. Kontrola szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 były przeprowadzone cztery kontrole, w tym: I z ramienia Kuratorium Oświaty w Łodzi: 1) obserwacja prawidłowości przebiegu sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI 2) w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej II z ramienia organu prowadzącego szkołę 1) kontrola finansowa szkoły w latach III z ramienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 1) kontrola sanitarna szkoły 4. Zabezpieczenia warunków funkcjonowania szkoły, remont, zakup pomocy dydaktycznych. Wyposażono trzy sale lekcyjne w sprzęt multimedialny, zakupiono laptop do gabinetu dyrektora szkoły. Szkoła zakupiła środki dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego, lektury szkolne do biblioteki. 5. Struktura zatrudnienia, stopnie awansu zawodowego. Liczba nauczycieli: 17, w tym jeden na dłuższym zwolnieniu lekarskim, w 7 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 2 nauczycieli uzupełnia etat w szkołach na terenie Gminy Rzgów (SP Rzgów, SP Guzew). Biorąc pod uwagę awans zawodowy nauczycieli było w placówce : nauczycieli dyplomowanych 7 nauczycieli mianowanych - 6 nauczycieli kontraktowych - 3 nauczycieli stażystów (bez prawa odbywania stażu) 1 W minionym roku szkolnym 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Jeden nauczyciel przerwał staż na nauczyciela mianowanego z powodu dłuższego zwolnienia lekarskiego. 15

16 W szkole zatrudnieni byli pracownicy administracji w wymiarze 1 etatu i pracownicy obsługi w wymiarze 3.25 etatu. 6. Liczebność klas, średnia na oddział. Liczba uczniów: liczba oddziałów: 7 w tym jeden oddział przedszkolny oddział przedszkolny 19 klasa I 12 klasa II 19 klasa III 9 klasa IV 14 klasa V 16 klasa VI Średnia liczba uczniów w klasie 14,42 7. Dodatkowe zajęcia odbywające się w szkole. Oprócz obowiązkowych zajęć były organizowane dodatkowe w formie: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki terapia pedagogiczna zajęcia z rytmiki dla oddziału przedszkolnego koło plastyczne dla klasy V koło informatyczne koło historyczne dla klasy VI zajęcia sportowo rekreacyjne, turystyczno krajoznawcze realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2012 i 2013.zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dzieci posiadające opinię uczęszczają na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (15 uczniów z klas IV - VI), matematyki (10 uczniów), zajęcia z logopedii (11 uczniów z klas I III), terapii pedagogicznej (11 uczniów). Troje dzieci było objęte zajęciami rewalidacyjnymi. Na badania psychologiczno pedagogiczne skierowano 7 uczniów. 8. Nauczanie indywidualne. W roku szkolnym 2012/2013 na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koluszkach, nauczaniem indywidualnym byli objęci: uczennica klasy V w okresie od r. do r, uczeń klasy IV w okresie od r. do r. 16

17 9. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i ich efekty. Uczniowie uczestniczyli w konkursach międzyszkolnych i gminnych. Były to: 1. Konkurs recytatorski Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima w SP nr 1 w Tuszynie II miejsce kl. V 2. Konkurs plastyczny Ptasie radio w lokomotywie w Bibliotece Publicznej w Rzgowie II miejsce - dwie uczennice kl. I, III miejsce dwoje uczniów kl. II, wyróżnienia: uczeń kl. I, uczeń kl. III, uczeń kl. II 3. Ogólnopolski konkurs Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym II miejsce uczennica klasy V - zakwalifikowana do konkursu na szczeblu powiatowym 4. Międzyszkolny Turniej Informatyczny III miejsce drużynowo uczniowie klasy V 5. Konkurs plastyczny Wiosenny pejzaż organizowany przez GOK w Rzgowie wyróżnienie uczennica kl. V 6. Konkurs plastyczno-literacki Choć mało latek mam to prawa swoje mam i znam Korczak Ogólnopolski konkurs języka angielskiego etap krajowy I miejsce - uczennica kl. V II miejsce uczennica kl. V IV miejsce uczennica kl. IV 8. Konkurs plastyczny Jesienny Pejzaż organizowany przez GOK w Rzgowie 9. Konkurs o tytuł mistrza ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego 10. Halowe biegi sztafetowe Szkół podstawowych II miejsce 11. XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego VI miejsce 10. Podejmowanie inicjatyw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Uczniowie brali udział w różnorodnych wycieczkach jednodniowych, zielonej szkole po Warmii i Mazurach,oraz pieszych rajdach po regionie łódzkim. Uczniowie klas IV - V uczestniczyli w programie profilaktycznym : Stop agresji i przemocy w szkole, a klasa VI w Debacie oraz w programie Dobry kolega, dobra koleżanka, klasy I - III w programie edukacyjnym Domofon ICE, Bezpieczeństwo na wsi. Szkoła przystąpiła do projektu finansowanego przez Unię Europejską Lepsza szkoła, większe możliwości. W ramach tego programu dzieci z klas I-III uczestniczyły w takich zajęciach jak: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia specjalistyczne z biblioterapii, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia dla dzieci z specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Z okazji świąt kościelnych i państwowych były organizowane akademie szkolne: 94 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę, Święto Konstytucji 3-maja Dzień Papieski wspomnienie o papieżu Janie Pawle II Dla wszystkich uczniów w szkole były prowadzone koncerty muzyczne organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. Odbywały się one raz w miesiącu. Rada Rodziców zorganizowała zabawę noworoczną dla dzieci. W szkole odbyły się również dla uczniów następujące imprezy: - Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, - Andrzejki,Mikołajki, - konkurs kolęd i pastorałek, jasełka, wigilie klasowe 17

18 - żywa lekcja przyrody o gadach - Święto przedszkolaka, - Misterium Męki Pańskiej - wycieczka Szlakiem Puszczy Pilickiej z okazji Dnia Wagarowicza - udział w uroczystościach patriotycznych na Babichach - Dzień Przedszkolaka - Światowy Dzień Książki -Międzynarodowy Dzień Dziecka w szkole - dzień sportu - Dzień Ziemi - dyskoteki - bal pożegnalny dla uczniów klasy VI. Dziewiętnaścioro dzieci korzystało z obiadów, refundowanych przez MOPS w Rzgowie. Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach realizacji programu rządowego wyprawka szkolna otrzymało 18 uczniów z klas I- IV. Siedmioro uczniów z klas IV-VI otrzymało stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce. Dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania były objęte opieką Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Na badanie zostało w minionym roku szkolnym skierowanych 7 uczniów. 11. Wyniki sprawdzianu. Wyniki sprawdzianu klasy VI na przestrzeni ostatnich ośmiu lat przedstawiały się następująco: 2002 poziom osiągnięć uczniów bardzo niski 2003 niski 2004 bardzo wysoki 2005 niżej średni 2006 wyżej średni 2007 wyżej średni 2008 wyżej średni 2009 średni (22,38; OKE ŁÓDŹ- 22,51) 2010 niski 2011 najwyższy 2012 wysoki 2013 średni 18

19 Średnie wyniki Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie na tle skali staninowej średnich wyników szkół w latach Nazwa wyniku najniższy bardzo niski rok pkt niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy ,00 7,5 24,2 24,3 26,0 26,1 27,4 27,5 28,7 28,8 30,0 30,1 31,3 31,4 32,8 32,9 34,6 34,7 39, ,15 7,7 23,1 23,2 24,9 25,0 26,3 26,4 27,6 27,7 28,9 29,0 30,1 30,2 31,3 31,4 32,8 32,9 39, ,30 2,0 19,6 19,7 21,4 21,5 22,9 23,0 24,3 24,4 25,7 25,8 27,2 2 7,3 28,9 29,0 31,2 31,3 39, ,30 11,0-23,7 23,8 25,6 25,7 27,0 27,1 28,4 28,5 29,7 29,8 31,0 31,1 32,3 32,4 33,8 33,9 39, ,18 4,0 19,1 19,2 20,9 21,0 22,6 22,7 24,1 24,2 25,7 25,8 27,3 27,4 29,0 29,1 31,3 31,4 39, ,30 7,2 20,8 20,9 22,6 22,7 24,1 24,2 25,4 25,5 26,8 26,9 28,2 28,3 29,7 29,8 31,7 31,8 39, ,38 5,2 20,0 20,1 21,9 22,0 23,3 23,4 24,7 24,8 26,1 26,2 27,5 27,6 29,0 29,1 30,9 31,0 38, ,88 7,9 17,0 17,1 18,7 18,8 20,0 20,1 21,3 21,4 22,7 22,8 24,1 24,2 25,6 25,7 27,7 27,8 35, ,16 7,6 18,5 18,6 20,3 20,4 21,8 21,9 23,2 23,3 24,8 24,9 26,2 26,3 27,8 27,9 29,9 30,0 37, ,71 8,8-19,7 19,8-21,4 21,5-22,8 22,9-24,2 24,3-25,6 25,7-26,9 27,0-28,4 28,5-30,2 30,3-37, ,31 5,3 17,1 17,2 18,9-20,2 21,5 22,9 24,3 26,0 28,1 18,8 20,1 21,4 22,8 24,2 25,9 28,0 36, ,92 4,8-17,8 17,9 19,5 19,6 21,1 21,2 22,6 22,7 24,3 24,4 25,9 26,0 27,7 27,8 30,1 30,2 37,2 W minionym roku szkolnym uczniowie kl. VI najsłabiej opanowali takie umiejętności jak: rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji. W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele pracując z uczniami położą duży nacisk na wyrabianie tych umiejętności, które wypadły słabo. 19

20 IV. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GUZEWIE 1. Organizacja dowozu dzieci do szkoły i zwrot kosztów przejazdu Szkoła nie prowadziła dowozu dzieci do szkoły, zwracała koszty przejazdu dla 19 uczniów. 2. Realizacja obowiązku szkolnego W obwodzie szkoły zameldowanych było 63 dzieci z roczników Do szkoły uczęszczało 42 uczniów, do innych szkół 21 uczniów. Do klasy O uczęszczało 20 dzieci. Spoza rejonu do szkoły uczęszczało 37 uczniów. Razem w szkole było 79 uczniów + 20 dzieci oddział O = 99 uczniów. 3. Kontrola szkoły W roku szkolnym 2012/13 przeprowadzono następujące kontrole szkoły: - Kontrola X-XII 2012r. w zakresie opisu uregulowań zewnętrznych, ewidencji księgowej, sprawozdawczości, realizacji wydatków budżetowych i zamówień publicznych za rok wynik: nieprawidłowości nie stwierdzono. - Kontrola sanitarna - VI 2013r. w zakresie: kontrola sal lekcyjnych, sanitariatów, zaplecza sportowego i dokumentacji medycznej personelu. Wynik: uchybień nie stwierdzono. Wydano zalecenie: sukcesywnie uzupełniać brakujące obudowy na grzejniki. 4. Zabezpieczenie warunków funkcjonowania szkoły, remonty, zakup pomocy dydaktycznych W roku szkolnym 2012/13 pomalowano trzy sale lekcyjne na pierwszym piętrze. Do dwóch klas zakupiono nowe meble. Przystosowano sanitariaty dla potrzeb dzieci 5-cio i 6-cioletnich. Utworzono dodatkową salę lekcyjną dla oddziału O i wyposażono ją w nowe szafki, stoliki, krzesła i pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Zakupiono do 3 sal lekcyjnych tablice suchościeralne. Dla podniesienia bezpieczeństwa dojścia dzieci do szkoły wykonano nowy chodnik i zamontowano barierki zabezpieczające. 5.Struktura zatrudnienia, stopnie awansu zawodowego W szkole zatrudnionych było 18 nauczycieli - 18 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe mgr przygotowaniem pedagogicznym - 6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego - 6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego - 4 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego - 2 nauczyciel posiada stopień nauczyciela stażysty - 8 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin - 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - 1 nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim - 1 nauczyciel przebywał na urlopie wychowawczym W roku szkolnym 2012/13 wydano 1 akt nadania stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego. Pracownicy administracji i obsługi : - 3/4 etatu sekretarz szkoły - 3 etaty sprzątaczek - 1/2 etatu konserwatora 20

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia 14.IX.2015 r. Kształcenie Zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY w Zespole Szkół w Sicinach Obszar I. Kształcenie Zadanie Sposób realizacji termin Odpowiedzialni Uwagi Zapoznanie uczniów i rodziców z nowopowstałymi dokumentami szkoły: a) WZO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZADANIA ODPOWIEDZIALNI WSPOMAGAJĄCY TERMIN REALIZACJI I. Uroczystości państwowe 1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości - apel okolicznościowy, - dekoracje tematyczne. 2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012

Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012 Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012 Dane o nauczycielach Status nauczycieli Nauczyciele dyplomowani 12 Nauczyciele mianowani 1 Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-07/2012 P/12/057 Białystok, 18 lipca 2012 r. Pani Krystyna Wydrycka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna planu: PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi regulaminami. 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy nauczyciela. Nauczyciele realizują

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej

uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Fundamenty przyszłości wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia. WND-POKL.09.01.02-22-296/11 Projekt Fundamenty przyszłości wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015 roku

PLAN PRACY. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015 roku PLAN PRACY Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnicach Warckich Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich na rok szkolny 2015/2016. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYDARZENIE DATA WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnego 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły rok szkolny 2014/2015 r. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IMIENIA KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Plan pracy szkoły rok szkolny 2014/2015 r. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IMIENIA KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH Plan pracy szkoły rok szkolny 2014/2015 r. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IMIENIA KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH na rok szkolny 2014/2015 I. Zwiększenie efektywności nauczania

Bardziej szczegółowo