Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie zaplanowano w Krynicy w dniach września 2011 roku. Krynica gościć nas będzie po raz szósty, poprzednio odbywały się tam edycje Szkoły w latach i Klimat tego uzdrowiskowego miasta stwarza szczególną atmosferę dla dyskusji naukowych i wymiany poglądów. Bieżąca sytuacja w krajowym, europejskim i światowym przemyśle wydobywczym i jego otoczeniu gospodarczym dostarcza wielu tematów do dyskusji i wymiany poglądów. Systematyczne wdrażanie zasad gospodarki rynkowej, potrzeba ciągłego wzrostu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności, rozwój techniki komputerowej i jej wdrażanie do praktyki przemysłowej, pojawiające się nowe problemy w obszarach zarządzania i inżynierii produkcji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw górniczych, potrzeba dostosowania wielkości i asortymentu produkcji do zmiennych warunków rynkowych, stawiają przed nauką i praktyką górniczą nowe wyzwania. Pojawiają się nowe problemy badawcze i potrzeby praktyczne w szeroko rozumianej problematyce ekonomiki i zarządzania w górnictwie, a Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie stanowi forum prezentacji, dyskusji oraz wymiany doświadczeń wielu ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych zajmujących się tą problematyką. Zakres tematyczny XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie obejmuje zagadnienia mieszczące się w obszarach wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia, do których można zaliczyć: efektywność ekonomiczną kopalń, prywatyzację, restrukturyzację przemysłu wydobywczego, koszty społeczne, marketing w przemyśle wydobywczym, przemysł wydobywczy w aspekcie integracji z Unią Europejską, technikę komputerową w górnictwie, rynek i ceny surowców mineralnych, organizację i zarządzanie w przemyśle, zarządzanie finansami kopalń, koszty wydobycia surowców, ochronę środowiska w przemyśle wydobywczym. Zakres tematyczny prac recenzowanych i przyjętych do druku pokrywa się z zakresem tematycznym Szkoły. Recenzenci wskazani byli przez komitet organizacyjny Szkoły. Prezentowane w zeszycie prace zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów. Prace nadesłane na XVI Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, w łącznej liczbie 43, są publikowane w niniejszym numerze czasopisma Przegląd Górniczy. Korzystając z tej okazji składamy Redaktorowi Naczelnemu czasopisma Przegląd Górniczy, Prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Blaschke, najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w związku z przypadającą w bieżącym roku 70. rocznicą urodzin. Czytelnikom Przeglądu Górniczego życzę, aby znaleźli coś interesującego dla siebie w materiałach zamieszczonych w niniejszym numerze. Uczestnikom XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie życzę owocnych obrad i przyjemnego pobytu w Krynicy. Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH Prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda

2 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 UKD: 55: (438): 346(438): : (438): /.96(438) Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie górnictwa podziemnego Standards of professional qualifications with respect to underground mining dr inż. Artur Bator* ) Treść: W artykule przedstawiono zmiany w ustawodawstwie dotyczące podejścia do kwalifikacji pracowników zakładów górniczych. Zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy kwalifikacjami ogólnymi i zawodowymi w zakresie górnictwa oraz ratownictwa górniczego. Abstract: The article presents the question of changes in legislation concerning the approach to the qualifications of mine workers. The basic differences between general and professional qualifications with respect to mining and mine rescue are presented. Słowa kluczowe: górnictwo, Prawo geologiczne i górnicze, zarządzanie zasobami ludzkimi Keywords: mining, geological and mining law, human resources management 1. Wprowadzenie Standard kwalifikacji zawodowych jest to norma wymagań dla wykonania zbioru zadań zawodowych przyporządkowanych danemu zawodowi i umiejętności, wiadomości oraz cechy fizyczne uwzględniające poziom kwalifikacji. Kwalifikacje zawodowe określamy jako zbiór umiejętności pozostających w takim związku wzajemnym, że pozwalają rozwiązywać zagadnienia właściwe dla jakiegoś obszaru działalności [3]. Układ kwalifikacji zawodowych został przedstawiony na rysunku 1. W krajach Unii Europejskiej znana jest struktura kwalifikacji, opracowana w Wielkiej Brytanii i oznaczana NVQ, obejmująca 5 poziomów: POZIOM 1 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania prostych, rutynowych zadań wykonywanych pod kierunkiem przełożonego, stanowiących podstawę do dalszych, bardziej specjalistycznych działań. POZIOM 2 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań w sytuacjach typowych. Niektóre zadania mogą być bardziej złożone i wymagać działań samodzielnych, charakteryzujących się indywidualną odpowiedzialnością. Wymagać mogą również umiejętności pracy w zespole. POZIOM 3 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań złożonych, zarówno w warunkach typowych, jak i problemowych. Zadania charakteryzują się różnorodnością wykonywanych czynności i wymagają samodzielności i odpowiedzialności. Dotyczyć mogą również umiejętności kierowania pracą innych. * ) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Artykuł opiniował dr inż. Michał Kopacz; rekomendował prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda. POZIOM 4 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu różnych, skomplikowanych zadań o charakterze technicznym, organizacyjnym lub specjalistycznym dla danego obszaru działalności zawodowej. Zadania wymagają dużej, osobistej odpowiedzialności i samodzielności, jak również umiejętności kierowania zespołem pracowników. POZIOM 5 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania złożonych zadań, często w sytuacjach problemowych, wymagających podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym dla organizacji. Zadania te związane są z pełną odpowiedzialnością za pracę i rozwój innych osób, a także wymagają umiejętności diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej [2]. Kwalifikacje zawodowe łączy się również z analizą grup czynności i zadań wykonywanych w toku pracy. Często są one kojarzone z kształceniem formalnym i umiejętnościami. Wtedy też na plan pierwszy wysuwa się pojęcie kompetencji. Pojęcia te są bliskoznaczne, wzajemnie się uzupełniają, lecz ich zawartość treściowa zależy od jakości kształcenia, bywa różnie rozumowana. Na kompetencje składają się: wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz cechy psychologiczne, najczęściej potwierdzone formalnie, umożliwiające wykonanie zadań w zakresie zarządzania, projektowania i konstruowania oraz nadzorowania pracy. Kompetencje zawodowe kształtują zdolność wykonywania zadań w zawodzie, zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy, odpowiednimi zakresami umiejętności, wiadomości, cech psychofizycznych, jakie powinien posiadać pracownik [1]. 2. Kwalifikacje ogólne i zawodowe w zakresie górnictwa Według Ustawy Prawo geologiczne i górnicze kwalifikacjami ogólnymi są [5]:

3 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 3 Rys. 1. Układ kwalifikacji zawodowych. Opracowanie własne na podstawie [3] Fig. 1. The system of professional qualifications. Author, s study based on [3] 1) w przypadku czynności kierownika ruchu zakładu górniczego, działu ruchu zakładu górniczego, w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego oraz średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego znajomość: a) przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, b) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności; 2) w przypadku czynności mierniczego górniczego znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności mierniczego górniczego, czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego oraz czynności w kierownictwie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny; 3) w przypadku czynności geologa górniczego znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności geologa górniczego, czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego oraz czynności w kierownictwie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny; 4) w przypadku czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności geofizyka górniczego oraz czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego; 5) w przypadku czynności kierownictwa oraz specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym znajomość: a) przepisów określających zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w tym zakładzie, b) organizacji i zadań ratownictwa górniczego, c) wyposażenia jednostek ratownictwa górniczego, d) metod prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych, e) metod prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych, f) zasad udzielania pomocy przedmedycznej, g) działalności służb pogotowia specjalistycznego. Kwalifikacjami zawodowymi natomiast są: 1) tytuły zawodowe lub dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ukończenie określonych w tych przepisach studiów wyższych lub określonych w tych przepisach studiów podyplomowych; 2) posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zawodzie lub odpowiednich uprawnień zawodowych w przypadkach określonych w ustawie ; 3) odbycie, również przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, praktyki: a) w zakresie czynności kierownika ruchu zakładu górniczego, działu ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1, b) w zakresie czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego lub w ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 w przypadku czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego, c) mierniczej, d) geologicznej, e) geofizycznej, f) ratowniczej określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska stwierdza kwalifikacje osób wyższego dozoru ruchu oraz kierowników działów ruchu tylko w przypadkach określonych w ustawie. Osoby wykonujące prace w podziemnych zakładach górniczych są zobowiazane posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w Prawie geologiczno-górniczym. W szczególności dotyczy to pracowników wykonujących czynności: w wyższym dozorze ruchu, m.in. w specjalności górniczej, geofizycznej, górnicze wyciągi szybowe, mechanicznej, elektrycznej, mierniczej, geologicznej, ochrona środowiska, budowlanej; kierownika oraz zastępcy działu górniczego, techniki strzałowej oraz inwestycji, tąpań, wentylacji, energomechanicznego oraz energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych, mierniczego, geologicznego, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy; kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali oraz podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego składowanie odpadów metodą podziemną, zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną. Przepisy te dotyczą również osób wykonujących wyżej wymienione czynności w zakładzie prowadzącym działalność pod kątem: budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych; robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, wymienionych

4 4 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych; robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa; drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej; likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1 4. W ustawie znalazło się stwierdzenie, iż dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności lub specjalizacji geologicznej lub studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, w szczególności na kierunkach: budownictwo i ochrona środowiska, uzyskane przez osoby, które ukończyły co najmniej 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, uważa się za równoważne z dyplomami ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia. Według ustawy, stwierdzenie kwalifikacji następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji, zwanej dalej kandydatem, po przeprowadzeniu egzaminu. Podczas egzaminu sprawdzeniu podlega, w przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego posiadanie przez kandydata kwalifikacji ogólnych. 3. Podsumowanie Istotną zmianą w nowym projekcie Prawa geologicznego i górniczego jest podejście do kwalifikacji, uprawnień i odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geologii, jak i górnictwa oraz ratownictwa górniczego, wynikające z konieczności dostosowania do przepisów zarówno wykształcenia (uwzględniającego system boloński), jak i doświadczenia zawodowego. Wystąpiła tutaj zmiana priorytetów poprzez zwiększenie znaczenia doświadczenia związanego z górnictwem w porównaniu z wykształceniem. Przepisy zawarte w projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w projekcie Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego oddziałują w szczególności na: osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności na stanowiskach objętych rozporządzeniem, organy właściwe w sprawach stwierdzenia kwalifikacji, wyższe szkoły techniczne przeprowadzające egzaminy uzupełniające, studia podyplomowe przewidziane projektowanym rozporządzeniem. Przedsiębiorcy jednocześnie zostali zobligowani do zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanej kadry górniczej. Przedstawione rozważania nie wyczerpują całokształtu problematyki związanej z nowym Prawem geologicznym i górniczym w samym tylko aspekcie kwalifikacji zawodowych górników, lecz stanowią podstawę do dalszej analizy zmian i konsekwencji zatwierdzenia wyżej wymienionej ustawy. Artykuł opracowany w ramach prowadzonych badań statutowych Literatura: 1. Kwiatkowski S. M., Bednarczyk H.: Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa Kwiatkowski S. M., Woźniak I.: Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa Nowacki T. W.: Zawodoznawstwo. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr. Instytut Technologii Eksploatacji. Radom Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego projekt. 5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze [niepublik].

5 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 5 UKD: : : : : Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk Introduction to market risk management with using Value at risk dr Patrycja Bąk* ) mgr inż Maciej Celej* ) Treść: W pracy przedstawiono koncepcję wartości narażonej na ryzyko wykorzystywanej przez instytucje finansowe do oceny ryzyka rynkowego. W oparciu o tę koncepcję zaprezentowano popularne rozwiązanie do kompleksowego zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie. Abstract: The article presents the concept of value at risk used by financial institutions to measure market risk. Considering the above a popular solution for comprehensive management of market risk in the enterprise have been presented. Słowa kluczowe: VaR, zarządzanie ryzykiem, strategie zabezpieczające, ryzyko rynkowe Key words: VaR, risk management, hedging strategies, market risk 1. Wprowadzenie W ostatnich latach szczególnie wzrosło znaczenie skutecznego zarządzania ryzykiem. Było to wynikiem kilku istotnych czynników. Po pierwsze, ogromnym wzrostem działalności handlowej na rynku akcji, a w szczególności na rynkach wschodzących [1], które ostatecznie doprowadziły do zwiększenia niepewności finansowej i wzrostu zmienności w sprawozdaniach giełdowych. Po drugie, katastrofy finansowe, mające miejsce w latach 90. ubiegłego wieku, doprowadziły do bankructwa wielu znaczących instytucji finansowych, stąd wydarzenia te przyczyniły się do rozwoju bardziej precyzyjnych metod pomiaru ryzyka. Wiele instytucji finansowych utworzyło departamenty zajmujące się nie tylko pomiarem ryzyka, ale także efektywnym zarządzaniem. Koncepcja wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk) pełni znaczącą funkcję w obszarze finansów. Dynamiczny rozwój rynków finansowych wpłynął na powstanie różnorodnych instrumentów pochodnych narzędzi * ) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Artykuł opiniowała dr inż. Anna Kijewska doc. Pol. Śl.; rekomendował prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda. o ogromnym potencjale służącym zarówno do spekulacji, jak i zabezpieczania się przed ryzykiem. Instrumenty te charakteryzują się ponadprzeciętnym efektem dźwigni finansowej, oznacza to, że zarówno straty, jak i zyski mogą być ogromne. 2. Istota Value at Risk jako metody pomiaru ryzyka rynkowego Value at Risk jest podstawową metodą badania ryzyka rynkowego w celu dostarczenia istotnych informacji dla instytucji finansowych. VaR określa największą oczekiwaną stratę, jaką może ponieść instytucja finansowa w danym okresie, przy danym poziomie tolerancji, a także przy założeniu normalnych (założonych przez przedsiębiorstwo) warunków rynkowych. Do pomiaru zmienności aktywów VaR wykorzystuje modele stochastyczne i statystyczne, co pozwala na kontrolowanie ryzyka portfela przez cały czas [3]. Jeśli np. przedział czasowy wynosi jeden dzień, przy założonym poziomie tolerancji równym 0,05, zakładając VaR portfela zł, oznacza to, że w ciągu jednego dnia strata większa niż zł może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,05. Wartość narażona na ryzyko zależy w szczególności od

6 6 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 dwóch czynników, tzn. horyzontu czasowego i poziomu tolerancji. Poziom zalecany przez Komitet Bazylejski wynosi 0,01, natomiast bank JP Morgan stosuje 0,05. Im niższy poziom tolerancji, tym uzyskany VaR jest większy, tyczy się to także horyzontu czasowego. Banki zalecają jeden dzień, Komitet Bazylejski 10 dni, natomiast fundusze inwestycyjne stosują 30-dniowy okres przetrzymania [7]. Ponadto VaR pomaga zarządzającym portfelem na ustalenie najbardziej efektywnej strategii zarządzania ryzykiem w danej sytuacji. Z tego powodu VaR stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania przez kadrę zarządzającą instytucjami finansowymi [4]. VaR pozwala na kwantyfikację ilości środków pieniężnych, jakie instytucje są zmuszone zamrozić jako zabezpieczenie przed ryzykiem. Wartość narażoną na ryzyko można obliczyć wieloma metodami i nie ma tutaj jednej, uniwersalnej, zawsze dostarczającej precyzyjne informacje. Dlatego zarządzający instytucjami, inwestorzy oraz interesanci mają przed sobą szeroki zakres obliczeń w celu określenia VaR portfela. Jest to niezbędne, aby ocenić różne możliwości i dokonać wyboru najbardziej adekwatnej strategii zarządzania ryzykiem uwzględniając szczególne przypadki. Wśród wielu metod VaR możemy wyróżnić trzy najbardziej popularne i najczęściej stosowane [6]: metoda wariancji-kowariancji, metoda historyczna, metoda symulacji Monte Carlo. Metoda wariancji-kowariancji jest prawdopodobnie najprostszą i najbardziej popularną metodą. Polega ona na wykorzystaniu informacji dotyczących zmienności i korelacji, a w kolejnym etapie zbudowaniu macierzy wag. Chcąc obliczyć VaR należy zbudować macierz wag, a następnie uzyskać dane dotyczące zmienności i korelacji. Metoda ta w dużym stopniu wykorzystuje krzywą rozkładu normalnego, co należy zaliczyć do jej wad, bowiem wysokość dochodu nie zawsze można opisać za pomocą rozkładu normalnego [5]. Metoda historyczna jest metodą, w której z danych historycznych obliczany jest piąty percentyl dla 95 % poziomu istotności i pierwszy percentyl dla 99 % poziomu istotności, jest prosta w zastosowaniu i generuje wiarygodne wyniki [5]. Metoda symulacji Monte Carlo sprowadza się do losowego wygenerowania przez komputer kursów akcji. Na podstawie wygenerowanych scenariuszy oblicza się prawdopodobne odchylenie standardowe. Jest to najbardziej precyzyjny sposób pomiaru ryzyka, jednak czasochłonny i wymaga dużej mocy obliczeniowej komputera. 3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem systemu CorporateMetrics Zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem strategii przedsiębiorstwa. Podstawowym celem działalności firmy jest wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia niskich wyników finansowych, które mogą wywoływać zaniepokojenie akcjonariuszy lub niekorzystnie wpływać na realizację planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Obecnie wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie jest zainteresowanych wdrożeniem i wykorzystaniem systemów pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym. Koncepcja wartości narażonej na ryzyko (VaR), którą stosowały w dużej mierze fundusze inwestycyjne oraz banki, została przeniesiona na płaszczyznę przedsiębiorstw. Coraz większą popularnością w tej dziedzinie cieszy się system zarządzania ryzykiem rynkowym zaprojektowany przez RiskMetricsGroup znany pod nazwą CorporateMetrics [8]. Różnice w zarządzaniu ryzykiem dla instytucji finansowej i przedsiębiorstwa przedstawia tablica 1. Podejście CorporateMetrics oferuje szersze spojrzenie na zarządzanie i pomiar ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie. Wykorzystując system CorporateMetrics przedsiębiorstwo otrzymuje odpowiednie narzędzia, które pozwalają między innymi na wygenerowanie scenariuszy przedstawiających możliwe do uzyskania wyniki finansowe. Generator scenariuszy może także zostać wykorzystany w celu ukazania korelacji stopy procentowej i wyników finansowych przedsiębiorstwa. Ponadto wykorzystując kompleksowy system zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwo może odnieść poniższe korzyści: poprawę poziomu kontroli ekspozycja przedsiębiorstwa na ryzyko rynkowe zostaje objęta systemem limitów, wsparcie procesu podejmowania decyzji w związku z alokacją kapitału i oceną funkcjonowania przedsiębiorstwa, określenie strategii zabezpieczającej ocena ryzyka rynkowego związanego z różnymi scenariuszami strategii zabezpieczających. Proces pomiaru ryzyka rynkowego zaproponowany przez CorporateMetrics można przedstawić w pięciu krokach (tabl. 2). Podczas realizacji poszczególnych etapów założone cele są osiągane poprzez zastosowanie odpowiednich procedur i metod. Obecnie model ten stosowany jest w firmie KGHM Polska Miedź S.A. [9]. Generując scenariusze, spółka określa potencjalny wpływ zewnętrznych czynników rynkowych na wynik przedsiębiorstwa. W KGHM wykorzystuje się miarę zwaną Earnings at Risk (EaR) zysk narażony na ryzyko. Jest to przeniesienie koncepcji VaR na płaszczyznę przedsiębiorstwa. EaR określa o ile maksymalnie może spaść zysk, w stosunku do założonego poziomu, wskutek normalnych zmian cen surowców i kursów walutowych, dla danego okresu sprawozdawczego i przy założeniu określonego prawdopodobieństwa. 4. Podsumowanie Ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie związane jest przede wszystkim ze zmianą wielkości przepływów pieniężnych wy- Tablica 1. Zarządzanie ryzykiem w instytucji finansowej i w przedsiębiorstwie Table 1. Risk management in financial institutions and enterprise Parametr Instytucje Finansowe Przedsiębiorstwo System RiskMetrics CorporateMetrics Wartość mierzona Wartość portfela Przychód, przepływy pieniężne Ujęcie księgowe Wycena do wartości godziwej Wycena do wartości godziwej, rachunkowość zabezpieczeń Horyzont czasowy Dni, miesiące Miesiące, kwartały, lata Pomiar Indeks rynkowy Konkretnie określone cele np. budżet, cena terminowa, wartość oczekiwana i prognozowana Źródło: [8] Source: [8]

7 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 7 Tablica 2. Proces pomiaru ryzyka w przedsiębiorstwie Table 2. The process of risk measure in enterprise Etap Cel Procedura Metodologia KGHM Wybór miar ryzyka, które Wybór miar ryzyka, horyzontu Wyboru dokonuje badacz bedą obliczane czasowego oraz poziomu ufności 1. określenie danych wejściowych 2. Mapowanie ekspozycji 3. Generowanie scenariuszy 4. Wyliczenie wartości 5. Oznaczenie ryzyka Źródło: [8, 9] Source: [8, 9] Identyfikacja pozycji narażonych na ryzyko (zysk, przepływy pieniężne), których wartość będzie się zmieniać wraz z zmianą czynników rynkowych Wygenerowanie szeregu możliwych wartości zmiennych rynkowych na przestrzeni określonego horyzontu czasowego Wygenerowanie rozkładu analizowanych wartości Obliczenie poziomu ryzyka rynkowego a) przypisanie poszczególnym pozycjom finansowym funkcji wyceny odzwierciedlających ich wartość w zależności od fluktuacji zmiennych rynkowych b) stworzenie rachunku wyników lub sprawozdania z przepływów pieniężnych pro forma a) wykorzystanie prognozy długoterminowej w celu określenia rozkładu zmiennych rynkowych w horyzoncie czasowym b) wygenerowanie N scenariuszy na podstawie uzyskanych w poprzednim kroku rozkładów w taki sposób, aby każdy scenariusz określał ścieżkę przebiegu zmian danego czynnika rynkowego na przełomie całego horyzontu czasowego Podstawienie wartości wygenerowanych dla każdego z N scenariuszy do mapy ekspozycji i obliczenie wartości dla analizowanych pozycji wraz w wygenerowaniem histogramu Odczytanie odpowiednich wielkości finansowych przy założonym poziomie ufności wykorzystując wygenerowany rozkład w etapie 4. i porównanie ich z wartością celową Wykorzystanie modelu biznesowego lub budżetowego a) na podstawie bieżących informacji rynkowych b) na podstawie wybranych modeli ekonometrycznych c) wykorzystanie własnych symulacji np. Monte Carlo a) przeliczanie na podstawie funkcji wyceny dla każdego wygenerowanego scenariusza b) przeliczenie na podstawie rachunku przepływów pro forma dla każdego scenariusza Analiza rozkładu zysku rachunku przepływów pieniężnych. Określenie wartości analizowanej wielkości na podstawie planu budżetowego. Miara ryzyka: zysk brutto narażony na ryzyko Horyzont czasowy: miesięczny, następny rok obrachunkowy Poziom ufności: 95 % Mapowanie ekspozycji w formie opracowanego na potrzeby pomiaru ryzyka rachunku wyników pro forma a) model prognostatyczny zbudowany dla cen miedzi przy założeniu hipotezy występowania powrotu do średniej b) symulacja Monte Carlo procesu Przeliczenie opracowanego na potrzeby pomiaru ryzyka rachunku wyników pro forma dla każdego scenariusza Określenie wartości miar ryzyka opisanych w etapie 1. nikającą z wahań ceny produktu. W związku z powyższym istnieje potrzeba efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym. Przedsiębiorstwo chcąc zapewnić sobie wysoką rentowność powinno stosować metody pomiaru ryzyka rynkowego oparte na VaR. Propozycja oprogramowania służącego do pomiaru ryzyka rynkowego zaproponowana przez RiskMetrics jest interesującą propozycją w tym zakresie. Praca naukowa finansowa ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr N N Literatura 1. Bloomberg businessweek, dostęp on-line , businessweek.com/magazine/content/05_52/b htm 2. Panayiotis F. Diamandis, Anastassios A. Drakos, Georgios P. Kouretas, Leonidas Zarangas: Value-at-risk for long and short trading positions: Evidence from developed andemerging equity markets, International Review of Financial Analysis 20, 2011). 3. J. David Cabedo Semper, Ismael Moya Clemente: Value at risk calculation through ARCH factor methodology: Proposal and comparative analysis, European Journal of Operational Research 150, Basel Committee, Amendment to the capital accord to incorporate market risks., Basel Committee on Banking Supervision, Butler C.: Tajniki Value at Risk, K.E Liber, Warszawa Hendricks D.: Evaluation of Value at Risk models using historical data, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, April 1996, Kuziak K.: Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk), StatSoft Lee A. Y., Malz M., Kim J., Mina J.: CorporateMetrics: The Benchmark for corporate risk management, technical document, RiskMetrics Group Romanowski J., Mostowy M.: Zarządzanie ryzykiem rynkowym w głębinowej kopalni miedzi, Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010.

8 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 UKD: : : : Finansowanie z giełdy nowe wyzwania i możliwości rozwoju przedsiębiorstw górniczych Funding from the Stock Exchange new challenges and possibilities of mining enterprises development dr Patrycja Bąk * ) mgr inż. Krzsztof Setlak** ) mgr inż. Łukasz Siodłak** ) Treść: Wybór sposobu finansowania jest jednym z dylematów zarządzających i zależy od wielu czynników takich jak etap rozwoju, potrzeby kapitałowe oraz specyfika działalności przedsiębiorstwa [4]. Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych, tradycyjne formy finansowania są wciąż najpopularniejsze, choć nie zawsze i nie dla wszystkich dostępne. Ostatnie miesiące dowiodły jednak, że popularny kredyt bankowy był trudno dostępny nawet dla przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest sięgać po alternatywne źródła finansowania. Szczególnie dotyczy to firm nowo powstających lub z krótką historią działalności, charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu i dostęp do nowych sposobów finansowania stanowi dla nich często jedyną szansę na rozwój. Na szczególną uwagę zasługuje Giełda, która staje się coraz łatwiejszym sposobem pozyskania kapitału i coraz więcej przedsiębiorstw wybiera debiut giełdowy. Abstract: Selecting the way of financing is one of the management s dilemma and depends on many factors, such as company s stage of development, capital needs and specificity of the enterprise business activity [4]. Despite the dynamic development of the financial services market, traditional forms of financing are still the most popular, although not always available and not for everybody. However, recent months proved that the popular bank loan has always been difficult to obtain, even by enterprises with credit capacity. Many enterprises are forced to resort to alternative sources of financing. This refers especially to start-ups or enterprises with a short operation record, which are characterised by high investment risk. These are enterprises with high growth potential and access to new forms of financing is their only opportunity for development. Stock exchange deserves particular attention since it is becoming an easier way of acquiring capital and more and more enterprises choose stock exchange listing. Słowa kluczowe: akcje, Giełda Papierów Wartościowych S.A., rynek kapitałowy Key words: capital market, shares, Warsaw Stock Exchange 1. Wprowadzenie * ) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. ** ) Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Ziemowit, Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Ziemowit. Artykuł opiniowała dr inż. Anna Kijewska doc. Pol. Śl.; rekomendował prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda. Priorytetowym celem każdej firmy jest jak najszybszy rozwój, aby w warunkach silnej konkurencji na rynku uzyskać jak najlepszą przewagę konkurencyjną [3]. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może skorzystać z oferty rynku publicznego. Rynek kapitałowy jest miejscem, w którym spotykają się potrzeby emitentów z potrzebami inwestorów. Kapitał z Giełdy można pozyskać poprzez publiczną emisję papierów