Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 572/ oraz 61 ust. 2 Statutu PG zarządzam co następuje: 1 Wprowadzony zostaje Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2 Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 19/2013 z 25 czerwca 2013 r. Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej. 1. Wstęp Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest elementem realizacji polityki personalnej Politechniki Gdańskiej mającym umożliwić właściwe wykorzystanie potencjału tej grupy pracowników dla realizacji strategii Uczelni oraz identyfikację potrzeb w zakresie dalszego rozwoju zawodowego pracowników. Ocena obejmuje aspekty funkcjonowania pracowników w Uczelni i ma odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu dany pracownik odpowiada powierzonemu stanowisku pracy. Ocena pracownika ma na celu: uzyskanie informacji o mocnych i słabych stronach pracownika, jego osiągnięciach, ale także obszarach wymagających poprawy zidentyfikowanie i analizę ewentualnych problemów w wykonywaniu powierzonych obowiązków określenie potrzeb szkoleniowych pracownika w celu stymulowania jego indywidualnego rozwoju uzyskania opartej na faktach podstawy do zmiany stanowiska, przyznania podwyżki czy nagrody. 2. Procedura oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 1. Ocenie podlegają wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na Politechnice Gdańskiej na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3, przy czym w celu zastosowania właściwego zestawu kryteriów pracownicy zostają przyporządkowani do następujących grup: a) I grupa pracownicy naukowo-techniczni pracownicy inżynieryjno-techniczni pracownicy administracyjno-ekonomiczni pracownicy biblioteki b) II grupa pracownicy obsługi i robotnicy c) III grupa pracownicy pełniący funkcje kierownicze (osoby kierujące zespołem, kierownicy sekcji, zastępcy kierownika) 1

3 pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska (takie jak: audytor wewnętrzny, radca prawny, rzecznik patentowy) 2. Ocenie podlegają pracownicy zatrudnieni na Politechnice Gdańskiej co najmniej 6 miesięcy oraz pracownicy zatrudnieni na okres próbny lub na czas określony przed zawarciem kolejnej umowy. Przełożony ocenianego pracownika jest zobowiązany dokonać oceny przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem bieżącej umowy. 3. Ocenie nie podlegają pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia. 4. Ocena pracowników ma charakter okresowy i przeprowadzana jest co najmniej raz na dwa lata lub w każdym terminie na wniosek rektora/prorektora/dziekana/kanclerza/zastępcy kanclerza. 5. Ocenę okresową przeprowadza się w terminie określonym przez rektora, lecz nie później niż do 15 lipca roku, w którym przypada ocena. 6. Ocena obejmuje okres od ostatniej oceny do dnia oceny bieżącej, przy czym zaleca się, aby oceniany okres nie był krótszy niż 6 miesięcy. Zapis ten nie dotyczy oceny pracowników zatrudnionych na okres próbny, których ocena powinna być przeprowadzona na dwa tygodnie przed końcem okresu próbnego. 7. Do okresu podlegającego ocenie nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz innych nieobecności trwających nieprzerwanie dłużej niż 60 dni np. urlopu bezpłatnego, zwolnienia lekarskiego, świadczenia rehabilitacyjnego itp. 8. Osoby nieobecne w okresie przeprowadzania oceny okresowej zostaną poddane ocenie w przeciągu 30 dni od dnia powrotu do pracy. 9. Osoby nieobecne w okresie przeprowadzania oceny okresowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa w ust. 7 zostaną poddane ocenie po przepracowaniu 6 miesięcy od powrotu do pracy, chyba że na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej rektor/kanclerz wyrazi zgodę na przeprowadzenie oceny w innym terminie. 10. O terminie przeprowadzenia oceny oceniający zawiadamia pracowników na co najmniej 7 dni roboczych przed ustaloną datą rozmowy oceniającej. Za przestrzeganie terminów oceny odpowiedzialne są osoby przeprowadzające ocenę. 11. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony osoby ocenianej zgodnie ze strukturą podległości określoną w schemacie organizacyjnym, przy czym: a) rektor ocenia kierowników działów bezpośrednio mu podlegających oraz kanclerza b) prorektorzy, kanclerz i zastępcy kanclerza oceniają kierowników działów bezpośrednio im podlegających, przy czym kanclerz ocenia także swoich zastępców c) dziekan ocenia dyrektora administracyjnego wydziału d) dyrektor administracyjny wydziału ocenia pracowników wydziału bezpośrednio mu podległych e) kierownik katedry ocenia pracowników katedry w porozumieniu z dyrektorem wydziału f) dyrektorzy centrów oceniają pracowników zatrudnionych w centrum g) kierownicy działów oceniają pracowników bezpośrednio im podległych. 12. Jeżeli bezpośredni przełożony jest zatrudniony w danej jednostce organizacyjnej przez okres krótszy niż 6 miesięcy, przełożony wyższego szczebla: rektor/prorektor/kanclerz/zastępca 2

4 kanclerza w przypadku jednostek ogólnouczelnianych (zgodnie ze strukturą podległości określoną w schemacie organizacyjnym), dziekan w przypadku wydziału może powołać zespół ds. ocen pracowników danej jednostki. 13. Ocena odbywa się w formie rozmowy oceniającej pomiędzy pracownikiem i jego przełożonym, podczas której omawiane są poszczególne kategorie zawarte w arkuszu oceny. Pracownik przed rozmową oceniającą wypełnia część I i II arkusza oceny właściwego dla danej grupy pracowniczej (załączniki nr 1, 2, 3) oraz arkusz Informacje dodatkowe (załączniki nr 4). 14. Podczas rozmowy oceniający przedstawia cel oceny, omawia i przydziela punkty za poszczególne kryteria (w części II arkusza oceny), wyjaśniając i uzasadniając pracownikowi swoje stanowisko. Informuje pracownika o swoich oczekiwaniach odnośnie sposobu realizacji zadań, podkreśla pozytywne zachowania pracownika i wskazuje zachowania negatywne. Omawia zmiany, które nastąpiły w sposobie realizacji celów przez pracownika w odniesieniu do ostatniej oceny. Pracownik ma możliwość odniesienia się do uwag oceniającego, wyjaśnienia swojego stanowiska, wskazania obszarów pracy wymagających poprawy, przedstawienia swoich potrzeb szkoleniowych. 15. W ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy oceniający wypełnia część III arkusza oceny i z wynikami zapoznaje pracownika, który potwierdza ten fakt podpisem na arkuszu oceny. 16. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od przeprowadzonej oceny w ciągu 14 dni roboczych od daty zapoznania się z jej wynikami do przełożonego wyższego szczebla. Odwołanie powinno zawierać wynik oceny, z którą pracownik się nie zgadza oraz szczegółowe uzasadnienie. Rektor może powołać komisję odwoławczą, jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające taką potrzebę. 17. Przełożony wyższego szczebla przeprowadza rozmowy oddzielnie z ocenianym oraz oceniającym mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności w ocenie. 18. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. O wyniku powiadamia się niezwłocznie pracownika. Decyzja rozstrzygająca odwołanie jest decyzją ostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności przełożonego, przewodniczącego komisji odwoławczej lub pracownika termin rozpatrzenia odwołania ulega przedłużeniu o długość okresu nieobecności. 19. Arkusz oceny przechowuje się w aktach osobowych pracownika. 20. Po zakończeniu oceny oceniający przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonej oceny (załącznik nr 5) do rektora/prorektora/kanclerza/zastępcy kanclerza w przypadku jednostek ogólnouczelnianych lub dziekana w przypadku wydziału. Kopia sprawozdania jest przekazywana do Działu Spraw Pracowniczych. 3. Punktacja i skala ocen 1. Ocenę przeprowadza się na podstawie zestawu kryteriów zawartych w arkuszu okresowej oceny określonych dla każdej z grup pracowniczych. 2. Każde z kryteriów ujętych w arkuszu okresowej oceny punktowane jest w skali od 1 do 5: 5 punktów pracownik wyróżniająco spełnia kryterium 4 punkty pracownik bardzo dobrze spełnia kryterium 3

5 3 punkty pracownik dobrze spełnia kryterium 2 punkty pracownik dostatecznie spełnia kryterium 1 punkt pracownik niedostatecznie spełnia kryterium 3. Oceniający sumuje poszczególne punkty i oblicza jaki procent punktów uzyskał dany pracownik. Skala ocen: ocena A. ocena wyróżniająca 91 % -100 % B. ocena bardzo dobra 71 % - 90 % C. ocena dobra 53 % -70 % D. ocena dostateczna 32 % - 52 % E. ocena niedostateczna poniżej 31 % 4. Wnioski z oceny 1. Uzyskanie oceny wyróżniającej lub bardzo dobrej może być podstawą wnioskowania o przyznanie nagrody lub zmiany stanowiska (awansu). 2. Uzyskanie oceny dostatecznej może być powodem do wnioskowania o przesunięcie pracownika. 3. Kolejne dwukrotne uzyskanie oceny niedostatecznej może być przyczyną do wnioskowania o rozwiązanie stosunku pracy. 4. W wyniku oceny oceniający może nałożyć na pracownika obowiązek poprawy efektywności pracy w określonym zakresie lub podniesienia / uzupełnienia kwalifikacji, może także wyznaczyć przyspieszony termin kolejnej oceny. 4

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej Arkusz okresowej oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym I. Dane osobowe (wypełnia oceniany pracownik) 1. Imię, nazwisko Jednostka organizacyjna Data zatrudnienia w PG Stanowisko Rodzaj umowy o pracę.. (na czas nieokreślony/ określony do) 6. Okres objęty oceną Wykształcenie: wyższe ze stopniem naukowym wyższe mgr wyższe inżynierskie/ licencjat średnie Wykształcenie uzupełniające: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalne uprawnienia, studia, szkoły itp. ukończone od daty ostatniej oceny Lp. Nazwa szkoły/szkolenie/kursu Zakres 8. Charakterystyka pracy wykonywanej przez pracownika... II. Ocena pracownika (wypełnia oceniany i oceniający) Proszę ocenić swoją pracę wstawiając znak X w odpowiednią kratkę w poniższych tabelach 5 punktów wyróżniająco spełniam kryterium 4 punkty - bardzo dobrze spełniam kryterium 3 punkty dobrze spełniam kryterium 2 punkty dostatecznie spełniam kryterium 1 punkt niedostatecznie spełniam kryterium. 5

7 Kryteria Oceny Pracownik Oceniający Jakość wykonywanych obowiązków Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zakresu zadań Rzetelność i staranność w wykonywaniu zadań, profesjonalizm Terminowość Dokładne i precyzyjne określanie zadań oraz ram czasowych ich realizacji Poprawność interpretowania informacji oraz wyciągania z nich wniosków Umiejętności i kwalifikacje Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zadań Znajomość przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych związanych z pracą na danym stanowisku, umiejętność ich stosowania Umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów i zachowanie w sytuacjach kryzysowych Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny Umiejętność zarządzania zespołem Praktyczna znajomość programów/systemów komputerowych wymaganych na danym stanowisku Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych Stopień zaangażowania Umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian, tworzenia nowych rozwiązań Dążenie do lepszych efektów pracy swojej i zespołu Aktywność, otwartość na nowe zadania Dbałość o wizerunek uczelni Aktywne poszukiwanie sposobów efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów Dyscyplina pracy Suma punktów

8 III. Ocena i wnioski z oceny (wypełnia oceniający) Skala ocen ocena liczba punktów A. ocena wyróżniająca B. ocena bardzo dobra C. ocena dobra D. ocena dostateczna E. ocena niedostateczna poniżej 28 Suma punktów przyznana przez oceniającego:.. Ocena pracownika według skali: (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) Uwagi oceniającego (mocne i słabe strony, osiągnięcia i obszary wymagające poprawy): WNIOSKI (wypełnia oceniający) 1. Data i wynik poprzedniej oceny 2. Opis zmian, jakie zaszły od ostatniej oceny pracownika Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową uważam za wskazane: 1. pozostawić pracownika na zajmowanym stanowisku 2. przesunąć / awansować na inne stanowisko 3. nałożyć na pracownika obowiązek a) poprawy efektywności pracy w zakresie 7

9 b) podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji w zakresie. Jako formę podniesienia kwalifikacji proponuję: szkolenia i kursy... inne.. c) inne 4. poddać pracownika ocenie a) w terminie kolejnej oceny okresowej b) za.. miesięcy 5. zwolnić pracownika..... (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) Zatwierdzenie sposobu przeprowadzenia oceny oraz wniosków (zatwierdza rektor/prorektor/dziekan/kanclerz/zastępca kanclerza zgodnie ze strukturą podległości określoną w schemacie organizacyjnym) (miejscowość) (data) (podpis) Zapoznałam/łem się z wynikiem oceny i zostałam/łem pouczona/ny o możliwości odwołania się od wyniku oceny (miejscowość) (data) (podpis ocenianego pracownika) 8

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej Arkusz okresowej oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego w grupie pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych, służby bibliotecznej I. Dane osobowe (wypełnia oceniany pracownik) 1. Imię, nazwisko Jednostka organizacyjna Data zatrudnienia w PG Stanowisko Rodzaj umowy o pracę.. (na czas nieokreślony/ określony do) 6. Okres objęty oceną Wykształcenie: wyższe ze stopniem naukowym wyższe mgr wyższe inżynierskie/ licencjat średnie Wykształcenie uzupełniające: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalne uprawnienia, studia, szkoły itp. ukończone od daty ostatniej oceny Lp. Nazwa szkoły/szkolenie/kursu Zakres 8. Charakterystyka pracy wykonywanej przez pracownika... II. Ocena pracownika (wypełnia oceniany i oceniający) Proszę ocenić swoją pracę wstawiając znak X w odpowiednią kratkę w poniższych tabelach 5 punktów wyróżniająco spełniam kryterium 4 punkty - bardzo dobrze spełniam kryterium 3 punkty dobrze spełniam kryterium 2 punkty dostatecznie spełniam kryterium 1 punkt niedostatecznie spełniam kryterium. 9

11 Kryteria Oceny Pracownik Oceniający Jakość wykonywanych obowiązków Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zakresu zadań Rzetelność i staranność w wykonywaniu zadań Terminowość Umiejętności i kwalifikacje Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zadań Znajomość przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych związanych z pracą na danym stanowisku, umiejętność ich stosowania. Praktyczna znajomość programów/systemów komputerowych wymaganych na danym stanowisku Umiejętność pracy w zespole Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych Stopień zaangażowania pracownika Otwartość na zmiany, nowe zadania Efektywność w wykorzystywaniu zasobów (czasu pracy, materiałów, narzędzi) Aktywność, kreatywność Wprowadzanie usprawnień, innowacji Dyscyplina pracy Suma punktów III. Ocena i wnioski z oceny (wypełnia oceniający) Skala ocen ocena liczba punktów A. ocena wyróżniająca B. ocena bardzo dobra C. ocena dobra D. ocena dostateczna E. ocena niedostateczna poniżej 20 10

12 Suma punktów przyznana przez oceniającego:.. Ocena pracownika według skali: (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) Uwagi oceniającego (mocne i słabe strony, osiągnięcia i obszary wymagające poprawy): WNIOSKI (wypełnia oceniający) 1. Data i wynik poprzedniej oceny 2. Opis zmian, jakie zaszły od ostatniej oceny pracownika Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową uważam za wskazane: 1. pozostawić pracownika na zajmowanym stanowisku 2. przesunąć / awansować na inne stanowisko.. 3. nałożyć na pracownika obowiązek a) poprawy efektywności pracy w zakresie b) podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji w zakresie. Jako formę podniesienia kwalifikacji proponuję: szkolenia i kursy... inne.. c) inne 4. poddać pracownika ocenie a) w terminie kolejnej oceny okresowej b) za.. miesięcy 5. zwolnić pracownika..... (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 11

13 Zatwierdzenie sposobu przeprowadzenia oceny oraz wniosków (zatwierdza rektor/prorektor/dziekan/kanclerz/zastępca kanclerza zgodnie ze strukturą podległości określoną w schemacie organizacyjnym) (miejscowość) (data) (podpis) Zapoznałam/łem się z wynikiem oceny i zostałam/łem pouczona/ny o możliwości odwołania się od wyniku oceny (miejscowość) (data) (podpis ocenianego pracownika) 12

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej Arkusz okresowej oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego w grupie pracowników obsługi lub robotników I. Dane osobowe (wypełnia oceniany pracownik) 1. Imię, nazwisko Jednostka organizacyjna Data zatrudnienia w PG Stanowisko Rodzaj umowy o pracę.. (na czas nieokreślony/ określony do) 6. Okres objęty oceną Wykształcenie: wyższe średnie zawodowe podstawowe Wykształcenie uzupełniające: specjalne uprawnienia, kursy, szkolenia, studia, szkoły itp. ukończone od daty ostatniej oceny Lp. Nazwa szkoły/szkolenie/kursu Zakres 8. Charakterystyka pracy wykonywanej przez pracownika II. Ocena pracownika (wypełnia oceniany i oceniający) Proszę ocenić swoją pracę wstawiając znak X w odpowiednią kratkę w poniższych tabelach 5 punktów wyróżniająco spełniam kryterium 4 punkty - bardzo dobrze spełniam kryterium 3 punkty dobrze spełniam kryterium 2 punkty dostatecznie spełniam kryterium 1 punkt niedostatecznie spełniam kryterium. 13

15 Kryteria Oceny Pracownik Oceniający Jakość wykonywanych obowiązków Rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków Terminowość Efektywne wykorzystanie czasu pracy, materiałów i narzędzi Stopień zaangażowania pracownika Otwartość na zmiany, nowe obowiązki Umiejętność pracy w zespole Aktywność, kreatywność w realizowaniu obowiązków Komunikatywność Dbanie o wizerunek własny i uczelni Dyscyplina pracy Suma punktów III. Ocena i wnioski z oceny (wypełnia oceniający) Skala ocen ocena liczba punktów A. ocena wyróżniająca B. ocena bardzo dobra C. ocena dobra D. ocena dostateczna E. ocena niedostateczna poniżej 14 Suma punktów przyznana przez oceniającego:.. Ocena pracownika według skali: (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 14

16 Uwagi oceniającego (mocne i słabe strony, osiągnięcia i obszary wymagające poprawy): WNIOSKI (wypełnia oceniający) 1. Data i wynik poprzedniej oceny 2. Opis zmian, jakie zaszły od ostatniej oceny pracownika Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową, uważam za wskazane: 1. pozostawić pracownika na zajmowanym stanowisku 2. przesunąć / awansować na inne stanowisko.. 3. nałożyć na pracownika obowiązek a) poprawy efektywności pracy w zakresie. b) podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji w zakresie. Jako formę podniesienia kwalifikacji proponuję: szkolenia i kursy... inne.. c) inne 4. poddać pracownika ocenie a) w terminie kolejnej oceny okresowej b) za.. miesięcy 5. zwolnić pracownika..... (miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 15

17 Zatwierdzenie sposobu przeprowadzenia oceny oraz wniosków (zatwierdza rektor/prorektor/dziekan/kanclerz/zastępca kanclerza zgodnie ze strukturą podległości określoną w schemacie organizacyjnym) (miejscowość) (data) (podpis) Zapoznałam/łem się z wynikiem oceny i zostałam/łem pouczona/ny o możliwości odwołania się od wyniku oceny (miejscowość) (data) (podpis ocenianego pracownika) 16

18 Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej Informacje dodatkowe (wypełnia pracownik) 1. Czy istnieją umiejętności, których nabycie umożliwi Pani/u sprawniejsze wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, proszę wymienić jakie i podać sposób ich zdobycia 2. Czy Pani/na zdaniem Pańskie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie są wykorzystywane w pracy? W jaki sposób Pan/i może je wykorzystać najlepiej? 3. Czy jest zakres pracy, z którym Pani/Pan sobie nie radzi lub radzi sobie z trudem? Czy w związku z tym potrzebne są Pani/Panu dodatkowe szkolenia, praktyka, pomoc współpracowników? Jak ocenia Pani/Pan swoje wyniki pracy? Dlaczego? 5. Czy obecnie, biorąc pod uwagę posiadane przez Panią/Pana kwalifikacje i umiejętności jest zakres pracy w dziale lub w Uczelni, którego wykonywanie przyniosłoby Pani/Panu większą satysfakcję niż dotychczas i dlaczego? 6. Myśląc o swojej przyszłości na Politechnice Gdańskiej, w jakim dziale lub na jakim stanowisku chciałaby/chciałby Pani/Pan pracować w przyszłości? Czy wymaga to dodatkowych kwalifikacji? Czy potrzebne są dodatkowe szkolenia? 7. Inne (uwagi, spostrzeżenia, osiągnięcia) 17

19 Załącznik nr 5 do Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej Sprawozdanie z przeprowadzonej oceny. Wykaz ocenionych pracowników l.p. imię, nazwisko ocenianego pracownika stanowisko data oceny liczba punktów ocena A. ocena wyróżniająca B. ocena bardzo dobra C. ocena dobra D. ocena dostateczna E. ocena niedostateczna suma uzyskało osób: co stanowi % ogółu ocenianych. podpis osoby oceniającej 18

Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do R.0210.89.14 ze zm. Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oceny okresowej pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU Załącznik nr 3 do Regulaminu okresowej oceny pracowników Akademii Muzycznej niebędących nauczycielami akademickimi FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. wprowadzające Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku kierowniczym I. Dane dotyczące ocenianego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. - pracownik obsługi -

FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. - pracownik obsługi - Załącznik nr 2 do Regulaminu okresowej oceny pracowników Akademii Muzycznej niebędących nauczycielami akademickimi FORMULARZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM we WROCŁAWIU

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM we WROCŁAWIU Załącznik do zarządzenia nr 34/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku robotniczym i pracownika obsługi I. Dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK

ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK ZARZĄDZENIE NR 56/09 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mońki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 9 / 2014 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 150/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 150/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Błonia nr 79/2011 z dnia 07.11.2011 r. R E G U L A M I N OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r.

Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. Zarządzenie Nr 9A/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie z dnia 15.06.2009r. w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014 r. REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle

Strona 1 z 6. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego W Jaśle Strona 1 z 6 ZARZĄDZENIE Nr ZSB.KNC-01312-14-2/09 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świercze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

REGULAMIN. okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 12 Rektora ZUT z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania okresowej oceny pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie będącymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 ZARZĄDZENIE NR 5/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA Załącznik do Zarządzenia Nr ROA.0151/23/2010 z dnia 12.04.2010r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Polickiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Na podstawie art. 148 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca roku

Zarządzenie Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca roku Zarządzenie Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku Załącznik do zarządzenia Nr 77/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 lutego 2017 roku REGULAMIN okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.30.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych. Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2010

Zarządzenie Nr 38/2010 --_.~ WÓJT GMINY BALIGRÓD Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Baligród z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Baligrodzie regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX

ROZDZIAŁ I 1 ROZDZIAŁ II 2 ROZDZIAŁ III 3 ROZDZIAŁ IV 4 ROZDZIAŁ V 4 ROZDZIAŁ VI 5 ROZDZIAŁ VII 5 ROZDZIAŁ VIII 5 ROZDZIAŁ IX REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne... str. 1 ROZDZIAŁ II Terminy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 05/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie : ustalenia Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1144 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej.

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej. Załącznik do zarządzenia nr27/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii

Bardziej szczegółowo

1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie okresu przeprowadzania procedury oceny (do końca kwietnia) (pkt 1.13).

1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie okresu przeprowadzania procedury oceny (do końca kwietnia) (pkt 1.13). Opinia Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność dotycząca zamian w Regulaminie oceny okresowej pracowników Politechniki Wrocławskiej niebędących nauczycielami akademickimi 1. Pozytywnie oceniamy wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. /2014

Zarządzenie nr. /2014 Zarządzenie nr. /2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niebędących

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE.

ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2011 Dyrektora OSiR Sędziszów z dnia 10 stycznia 2011 roku ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku Zarządzenie Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: określania sposobu i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Spis treści 1. Założenia oceny okresowej... 2 2. Przebieg oceny okresowej... 3 3. Procedura odwoławcza...

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS ZARZĄDZENIE Nr 28/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 04/2009 Starosty Ełckiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ełku regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25 maja 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/16 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 4 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 2/16 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 4 marca 2016 r. Zarządzenie nr 2/16 Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu i trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. Zarządzenie Nr 396 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych,

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych, Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2009r. R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny

1 Wstęp. 2 Cele systemu oceny Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.../09 z dnia... 1 Wstęp 1. Wprowadza się regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZSC.125.7.2015 Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zmiany: Zarządzenie organizacyjne nr 45/2016 Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH. Rozdział I. Przepisy ogólne 1. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH Ocena okresowa służy uzyskaniu informacji o: Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1) jakości wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Regulamin. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010/2011 z dnia 04.11.2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2007 roku

Uchwała nr 116 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2007 roku Uchwała nr 116 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2007 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 31 osób uprawnionych, a obecnych 24, 23 głosami tak, przy 1 osobie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 20 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 4 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu i trybu przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących czynności

Bardziej szczegółowo

roku Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

roku Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu roku Załącznik do uchwały nr 39 (2010/2011) Senatu UEP z dnia 21 stycznia 2011 Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-462/09 Burmistrza Białej z dnia 26 czerwca 2009r REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej 1. Podstawę prawną Regulaminu oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/2011

Zarządzenie Nr 189/2011 Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Na podstawie art. 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 8/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 8/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 8/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 23.07.2009r. w sprawie odbywania służby przygotowawczej oraz dokonywania pierwszej oceny pracowników Urzędu Skarbowego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r.

Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r. Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r. w sprawie okresowych ocen pracowników Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r.

Zarządzenie Nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 418/03 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 18 grudnia 2003 r. Poufne po wypełnieniu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 151/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 151/2013/2014. z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 151/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny Kanclerza i Kwestora UKW. 1 Na podstawie 46 i 118 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik do Zarządzenia nr 17 / 2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 13 marca 2014r. REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jacek Nikliński

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jacek Nikliński Zarządzenie nr 30 /13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.05.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzam przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie, zwanej dalej oceną.

1. Zarządzam przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie, zwanej dalej oceną. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 czerwca 2011 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzania okresowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 88/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.74.2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 8 października 2014 r. REGULAMIN dotyczący sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 16 /2009. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 16 /2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Dodatki motywacyjne

Załącznik nr 1. Dodatki motywacyjne Załącznik nr 1 Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia z przychodów własnych Uczelni, innych niż określone w art. 94 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, W TYM KIEROWNICZYCH STANOWISKACH

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2.

Komisja oceniająca 2. Regulamin trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Załącznik do Uchwały Nr 17 Rady WPiP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY SŁUPSK z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Słupsk i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP.

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Załącznik do Zarządzenia Wewn. Nr 9/2009 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÄW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE WLKP. Niniejszy Regulamin określa sposñb i tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/116/07 z dnia 19 czerwca 2007r. REGULAMIN przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY

ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY ZARZĄDZENIE nr 162 / 2009 BURMISTRZA GŁUSZYCY z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy i kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ================================================================================ Członkowie Senatu w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. ZARZĄD ZE JE Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia] 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2011-01-10

Tarnowskie Góry, 2011-01-10 Tarnowskie Góry, 2011-01-10 Zarządzenie nr 02/01/2011 z dnia 2011-01-10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,,Przyjaźń w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia procedury dokonywania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania:

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Załącznik nr 7 do Regulaminu Okresowego Oceniania Pracowników UE w Katowicach ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA KIERUJĄCEGO JEDNOSTKĄ ADMINISTRACYJNĄ /ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27 lipca 2009 r. Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Parchowo i kierowników jednostek organizacyjnych Na podstawie art. 28 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 127/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l/jf 12015

Zarządzenie Nr l/jf 12015 Zarządzenie Nr l/jf 12015 Burmistrza Opoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R 19/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 19/2007 z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 15/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach z dnia 15 marca 2011 roku ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. Na podstawie art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

(okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.)

(okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.) ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH UPH /lektor, wykładowca, starszy wykładowca, instruktor/ (okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22 / z dnia 21 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 22 / z dnia 21 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 22 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji, która będzie stanowić przesłanki

Bardziej szczegółowo