FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI maja 2015 r. Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań"

Transkrypt

1 Miejscowość Data FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI maja 2015 r. Poznań Dane osobowe Imiona Data urodzenia Telefon komórkowy uczestnika Tytuł / stanowisko uczestnika Firma Ulica Miasto Nazwisko Miejsce urodzenia Telefon stacjonarny osoby do kontaktu (jeśli inny niż uczestnika) Dane do faktury NIP Numer Kod pocztowy Osoba / dział odpowiedzialny za płatność Telefon Załączniki: 1. Załącznik 1 Program 2-dniowych Warsztatów Praktycznych Podstawy Zarządzania Projektami 2. Załącznik 2 Regulamin 2-dniowych Warsztatów Praktycznych Podstawy Zarządzania Projektami Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia. Podpis uczestnika

2 PROGRAM 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI maja 2015 r. Poznań Załącznik 1 1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu projektami 1.1 Projekt, Program, Portfel 1.2 Zakres 1.3 Potrójne ograniczenie 1.4 Cele, wymagania, ograniczenia, założenia 1.5 Interesariusze 1.6 Cykl życia projektu 2. Wybór i rozpoczęcie projektu 2.1 Potrzeba biznesowa jako pra-przyczyna projektów 2.2 Metody wyboru projektów 2.3 Karta projektu 2.4 Spotkanie otwierające kick off meeting 2.5 Wymagania projektu 2.6 Interesariusze i zarządzanie relacjami 3. Planowanie projektu 3.1 Struktura podziału pracy (WBS) 3.2 Planowanie czasu harmonogram 3.3 Planowanie kosztów 3.4 Planowanie i zarządzanie ryzykiem 4. Zarządzanie zespołem projektowym 4.1 Cykl życia zespołu 4.2 Sytuacje konfliktowe 4.3 Planowanie i realizacja spotkań w trakcie projektu 4.4 Komunikacja w projekcie 5. Zamykanie projektu i zarządzanie wiedzą 6. Test wiedzy z warsztatu

3 Sobota, 30 maja 2015 r Wprowadzenie do warsztatów Wprowadzenie do Zarządzania Projektami Lunch Rozpoczęcie Projektu Niedziela, 31 maja 2015 r Planowanie Projektu Realizacja Projektu Lunch Zakończenie Projektu Test Certyfikat Certyfikat sygnowany przez MT&DC PMI Global R.E.P. potwierdzający uczestnictwo i zdobycie 16 punktów PDU otrzymają wszystkie osoby, które zdadzą test wiedzy z zakresu warsztatu. Firma MT&DC jako pierwsza w Polsce otrzymała status PMI Global Registered Education Provider i jest uznawana za dostawcę najwyższej jakości usług edukacyjnych.

4 REGULAMIN 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI maja 2015 r. Poznań Załącznik 2 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w 2- dniowych Warsztatach Praktycznych Podstawy Zarządzania Projektami. 2. Organizatorem Warsztatów Praktycznych Podstawy Zarządzania Projektami jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 3. Warsztaty Praktyczne Podstawy Zarządzania Projektami odbędą się w terminie maja 2015 r. (sobota w godzinach , niedziela w godzinach ) w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ul. Robocza 4, Poznań. 2 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: Warsztat - zorganizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 2- dniowe Warsztaty Praktyczne Podstawy Zarządzania Projektami o którym mowa w ust. 1 Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Warsztacie. Uczestnik - osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w Warsztacie. 3 Zgłoszenie 1. Skan podpisanego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu.

5 2. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć Organizatorowi w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu. 3. Ilość osób mogących wziąć udział w warsztacie jest ograniczona i wynosi 20. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 4. Uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się do udziału w Warsztacie z uwagi na brak miejsc zostaną wpisani przez Organizatora na listę rezerwową. 5. W przypadku, gdy któryś z uczestników zakwalifikowanych do udziału w Warsztacie zgodnie z ust. 3 zrezygnuje z uczestnictwa lub z innej przyczyny nie będzie mógł wziąć udziału w Warsztacie Organizator informuje telefonicznie osoby, o których mowa w ust. 4 zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej o możliwości wzięcia udziału w Warsztacie 6. Po otrzymaniu Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Organizator informuje Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Warsztacie zgodnie z ust. 3 lub o wpisaniu go na listę rezerwową zgodnie z ust W przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Warsztacie z uwagi na brak miejsc Organizator zwróci Zamawiającemu wniesioną opłatę w terminie 7 dni od zakończenia Warsztatu 8. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Warsztacie jest zapłata ceny zgodnie z 4. 4 Cena, Rabaty, Warunki płatności 1. Cena za udział w Warsztacie wynosi 750 zł brutto i obejmuje materiały dla Uczestników, poczęstunki kawowe i lunch każdego dnia. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawia fakturę proforma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na rachunek bankowy Organizatora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ul. Robocza Poznań NIP Numer rachunku: w terminie 14 dni, nie później jednak niż do momentu rozpoczęcia Warsztatu.

6 2. Za moment dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora określony w ust. 1 pkt Organizator może dopuścić Uczestnika do udziału w Warsztacie nawet pomimo braku wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika potwierdzenia dokonania przelewu kwoty określonej w ust. 1 najpóźniej w momencie rozpoczęcia Warsztatu 3. Program Warsztatu pokrywa się z programem pierwszego modułu studiów podyplomowych Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (zwanych dalej Studiami Podyplomowymi) stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi, który ukończył Warsztat przysługują następujące zniżki na Studia Podyplomowe: 1. Uczestnik, który zapisze się na Studia Podyplomowe do 30 czerwca 2015 r. otrzymuje zniżkę w wysokości 950 zł udzielaną na podstawie pisemnego wniosku złożonego wraz ze zgłoszeniem na Studia Podyplomowe 2. Uczestnik, który zapisze się na Studia Podyplomowe w okresie przekraczającym termin 30 czerwca 2015 r., jednak nie przekraczającym terminu właściwej rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2015/2016 (ogłoszonej na stronie internetowej Organizatora), otrzymuje zniżkę w wysokości 750 zł udzielaną na podstawie pisemnego wniosku złożonego wraz ze zgłoszeniem na Studia Podyplomowe. 3. Zniżki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie łączą się z innymi zniżkami udzielanymi przez Uczelnię przy naborze kandydatów na Studia Podyplomowe. 5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału 1. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Warsztacie poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres 2. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora za pomocą korespondencji elektronicznej wysłanej na adres Zamawiającego podany w zgłoszeniu. 3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Organizator zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od jego zakończenia z zastrzeżeniem ust. 4.

7 4. W przypadku odwołania przez Zamawiającego udziału Uczestnika w Warsztacie na 7 lub mniej dni przed jego rozpoczęciem lub w przypadku niestawienia się Uczestnika opłata za Warsztat nie podlega zwrotowi. 5. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Warsztatu poprzez przesłanie organizatorowi zaktualizowanego formularza rejestracyjnego o którym mowa w 3 ust 1 najpóźniej w momencie rozpoczęcia Warsztatu. 6 Zobowiązania Organizatora 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Warsztat zgodnie z programem stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub dokonania niezbędnych zmian w programie Warsztatu z przyczyn od niego niezależnych 2. W sytuacji odwołania Warsztatu na podstawie ust. 2 pkt 1 Organizator zwróci wniesione przez Zamawiającego opłaty w terminie 7 dni od planowanego zakończenia Warsztatu. 3. Przeprowadzenie Warsztatów zgodnie z programem zmienionym na podstawie ust. 2 pkt 1 nie stanowi niewłaściwego wykonania zobowiązania przez Organizatora i nie powoduje jego odpowiedzialności odszkodowawczej Organizator ma prawo odwołać lub zmienić termin Warsztatu w przypadku niezakwalifikowania się minimalnej liczby 10 osób. 2. W przypadku odwołania Warsztatu na podstawie ust. 4 pkt 1 przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio 3. W przypadku zmiany terminu Warsztatu na podstawie ust. 4 pkt 1 termin określony w 5 ust. 4 się na nowo w oparciu o zmieniony harmonogram Warsztatu. 7 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny Warsztatu w terminie i w sposób określony w 4.

8 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Warsztatu oraz działań promocyjnych uczelni. 3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Warsztacie, na który się zapisał. 4. Nieobecność przekraczająca 10% czasu trwania Warsztatu skutkuje jego nieukończeniem i niewydaniem certyfikatu. W takim przypadku organizator nie zwraca kosztów Warsztatu Zamawiającemu, a Uczestnikowi nie przysługują zniżki o których mowa w 4 ust Uczestnik po zaliczeniu testu wiedzy z zakresu Warsztatu otrzyma certyfikat ukończenia Warsztatu Praktycznego Podstawy Zarządzania Projektami sygnowany przez MT&DC PMI R.E.P. potwierdzający uczestnictwo i zdobycie 16 punktów PDU.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY lub Regulaminem W niniejszym Regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu E-PODROZNIK

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo