D FUNDACJA 8lUKAC1A DLA DEMOWCD. Podstawowe przepisy. Samorządy Uczniowskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D FUNDACJA 8lUKAC1A DLA DEMOWCD. Podstawowe przepisy. Samorządy Uczniowskie"

Transkrypt

1 Handbook for Student Governments Warsaw 1996 Handbook contalnlng basic rules and regulatlons concermng student governments In secondary schools examples of by laws orgamzatlonal aids and Informatlon on students' nghts Fundacja 'Edukacja dla DemokracJI" (Educatlon for Democracy Foundatlon) ul Podwale 5/ Warsaw tel (48-22) fax (4822) IThe Academy for EducatJOnal Oevelopment ProJect # Oemocracy Network ProJect-Poland 23 Jan Jul1998 Coop Agr#181-A Scott Melendez Soc Oev Samorządy Uczniowskie Podstawowe przepisy D FUNDACJA 8lUKAC1A DLA DEMOWCD

2 Ninieisxv poradnik %05tal opublikowany prxy użyciu funduszy otrzymanych z Academy for Edu(utionał Development, lae.,. finansowanel przez Unitecf States Agen~for International Development (Agencię R%qdu USA ds. Ro%Woiu Międzynarodowego) na mocy umowy nr A-oO w ramach Proiektu Democrac,- Network for Central and Easfem Europe (Proield Sieci Demokratyc%ltei dla Europy Środkowei i Wschodniei). Wydame tt uzupełmone Warszawa 1997 Opracowame "Samorządy Uczniowskie. Podstawowe przepisy' Jest drugą częsclą wydawnictwa "Samorządy UczniowskIe Poradnik d/a praktyko w" PrzepIsy opublikowane w nrnrejszym tomre dotyczą stanu prawnego na dzren 1 kwletnra 1997 Nrnlejsze wydawnictwo została opracowane przez. z.espół Instruktoraw FundaCjI EdukaCja dla DemokraCJI w składzie Anna Bentyn, Ewa Bracha. Krzysztof Stanowskl RedakCJa Krzysztof StanowskI Copynght by Fundaqa Edukaqa dla Oemokraql 1996 AlI nghts resened D FUNDJ\CJ4 EDUI\.\CJ'\ DLA DłlfOII.R.\:CJI ul Podwale 5/30, Warszawa telefon/faks (0-22) e-mad atm com pl ISBN

3 SPIS TREŚCI 3 Wprowadzeme 3 ZamIast wstępu 6 Indeks 7 Rzeczmcy Praw Uczma powołam przez Kuratorow Oswraty w poszczegolnych... wojewodztwach - 9 Konwencja Praw Dziecka (Oz U nr120 poz 526 r 1991) 23 Ustawa o systemie oświaty z (Dz.U nr95 poz.425 r 1991) z poprawkarm (Oz U nr 26, poz 113 r 1992 r nr 54 poz254 r 1992, Dz U 127 poz. 585 r 1993, Dz U nr I poz 3 r 1994, Dz U nr 53 poz 215 r 1994, Dz U nr 101 poz 504 r 1995) 49 Zarządzenie w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzlezy Zarz MEN nr14 z (Dz Urz.MEN nr4 poz.1s r 1992) 59 Zarządzenie w sprawie zasad ocemania,. klasyfikowania I promowama ucznióww szkołach publicznych dla dzieci i młodzlezy oraz przeprowadzama egzammow sprawdzających I klasyfikacyjnych - Zarz MEN nr29 z (Dz Urz MEN nr7 poz 32 r 1992) z poprawkami - Zarz MEN m30 z (Oz Urz MEN nrlg poz 38 r 1993) 67 Zarządzeme w sprawie zasad przeprowadzanie egzammu dojrzałości (Zarz rvlen nr29 z (Dz Urz MEN nr7 paz 7 r 1991) z poprawkami Zarz MEN nr14 z (Dz Urz nr4 poz 19 r 1994) 79 Zarządzenie MEN z w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielama zezwolen na indywidualny program lub tok nauki oraz orgamzacji mdywtdualnego programu lub toku nauki (Momtor PolskI nrb poz 92 r 1992) 83 Zarządzenie MEN nr35 z w sprawie typów szkół~ w których nie tworzy Się samorządu UCZniowskiego (Dz Urz MEN nr8 poz 37 r 1992 ) 85 Rozporządzenie MEN z w sprawie warunków przyjmowama uczmów do szkol pubhcznych oraz przechodzema z Jednych typów szkół do mnych (Dz U nr 42 poz.186 r 1992 z poprawkamt (Dz U nr75 poz.371 r 1992) 91 Rozporządzenie MEN z w sprawie organizacji kształcema umoziiwłającego podtrzymywame tozsamoścl narodowej, etnicznej I językowej uczmow nalezących do mmejszoscl narodowych (Dz U nr34 poz 150 r 1992) 95 Rozporządzeme MEN z w sprawie warunków I sposobu orgamzowanra nauki rehgn w szkołach publicznych (Dz U nr36 poz 155 r 1992) z poprawkamj (Dz U nr83 poz 390 r 1993) 99 Rozporządzeme Rady Mlmstrów z w sprawie warunków, form, trybu przyznawama I wypłacama oraz wysokoscl pomocy materialnej dla uczmów (Dz U nr74 poz 350 r 1993) 103 Ustawa z dma 14 czerwca 1996 r o zmlame ustawy - Karta Nauczyciela (Dz U nr 87 poz 396 r 1996) 105 Rozporządzeme MEN z dola 19 lutego 1997 r. w sprawie kryterlow oraz szczegółowych zasad I trybu dokonywama oceny pracy nauczyciela oraz zadan I obowlązkow dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie (Dz U nr 18 poz 101 r 1997) 1

4 Wprowadzeme Zamiast wstępu PrzepISÓW prawnych nikt me uczy Slę napanuęc Nawet adwokacl. sędziowie Jednak kazdy aktywny członek samorządu Wle, ze rueznajomosc przepisow moze spowodowac WIele trudnosc1 l problemow ZnaJomosc przeplsow Jest nam potrzebna, gdy piszemy pismo do dyrekcji szkoły. doradzamy koledze, ktory popadł -w kłopoty na lekcjach geografh czy fizyki, wybieramy przedstawicleh uczmow do Rady Szkoły Nauczerue SIę przeplsów na panuęc. do ruczego me prowadzi Z dwoch podstawowych powodow Po pierwsze przepisy SIę zmtemają Kazdego roku są poprawiane ł uzupełmane OboW1ązuJe zawsze "najnowsza" wersja Bezcelowe byłoby powoływame SIę na KonstytuCję 3 Maja czy zarządzerue Mnustra z 1972 roku Po drugie przepisy nalezy me tyle znac - de nauczyc Się zmch korzystac Jak ze słowruka c~ encyklopedu. Musuny Wiedzieć gdzie nalezy SIęgnąC, gdy potrzebujemy dowledzlec Się, kto decyduje o skreslemu uczma z listy uczmow~ kto l kiedy moze naplsac podanie o egzamm sprawdzający) lub Jakie kary mozna stosowac w szkole Dlatego wszystloe najwazmejsze przepisy powmny byc łatwo dostępne zarowno dla działaczy Samorządu Uczmowskrego,.jak l kazdego ucznia Dobry Zarząd SU dba o to, by UCZniOWIe szkoły mogił uzyskac aktualną mfonnację o Ich prawach l obowtązkach. Stara Się gromadzt.c wszyst:ki.e dostępne przepisy dotyczące ucznia Tak zgromadzony zblor jest przekazywany (razem z mnyml dokumentami Samorządu) nowowybranemu ZarządOWI Jednoczesme Zarząd dba to, by w kazdej klasle samorządy klasowe nnałyprzeplsy najbardziej podstawowe (Statut Szkoły, Regulanun SU, Zarządzerue w sprawie zasad ocemama. klasyfikowania l promowania UCZIUOW ) W ostatl1lch latach ukazało SIę lalka wyborow przepisów dotyczących funkcjonowama OSWlaty Powstały głownie z mysią o dyrektorach szkoły Obecny wybór przygotowany został specjalrue dla Samorządow UcznIowskIch Nie ma w mm dokumentow dotyczących finansowarua szkoły~ przeplsow BHP 7 praw nauczyclell czy sposobu wyboru kuratora Znalazły SIę w rum tylko dokumenty najwazmejsze I bezposredruo dotyczące uczma Jako uczrua Dla niniejszego zbioru wybrana została forma skoroszytu ponrewaz - Jak Juz plsahsmy - przepisy rugdy me są czyms skonczonym l zamkmętym Zostały one opracowane według stanu na dzlen l listopada 1995 W miarę uchwalama nowych, lub wprowadzam a poprawek do JUZ IstmeJącyc~ komeczne będzie nanoszerue tych zmian lub po prostu wyrzuceme przepisu meaktuatnego I wpięcie nowego Jak JUz plsahsmy w Poradmku, przeplsow mozemy szukac w kdku mtejscach. Regulamm Samorządu UczmowskIego najłatwlej zdobyc u Jego przewodmczącego, Statut Szkoły dostaniemy od Dyrektora. Ustawy, KonwenCje mlędzynarodowe l Zarządzema MImstra muszą byc pubhkowane w DZlenruku Ustaw l DZlenrukach Urzędowych MIrustra EdukaCji Narodowej O wszystkie mozecle poprosic OpIekuna Samorządu, Dyrektora Szkoły, Rzeczmka Praw Ucznta, w Parlamencie Uczmowsklm, w kuratonum, czy wreszcie nawet w MInisterstwIe EdukaCjI Narodowej DZlenmlo Ustaw (rowmez z lat ubiegłych) mozna kuplc w punktach sprzedazy dztałających przy Sądach WOJewodzkIch, DZIenmk Urzędowy.MEN - w kuratonom lub bezposredruo w MInIsterstwIe Wszystkte dzienmki Ustaw l DZIenmkI Urzędowe l'vfen są rowmez dostępne w wojewodzk.tch btbhotekach pedagogicznych Skomputeryzowane samorządy mogą rowruez korzystac z programow komputerowych napisanych z mysią o dyrektorach szkoły zawierających wsrod WIelu OPCJI mozhwosc drukowama przeplsow według rozbudowanego mdeksu 3

5 Samcrządy ucznrowskle Podstawowe przepjs~ Piramida przepisów Zaglądając do spisu trescl WIdzimy, ze obowiązuje nas ogromna bczba przepisów (teopublikowane w naszym zbiorze stanowią tylko mewlejką Ich czę5ć) W kazdym suwerennym panstwie demokratycznym najw8zille.jszym dokumentem ~wn~l~tkd~qa.ona stanowi szktelet wszystkich praw Konstytucja określa stanowione są prawa. W Polsce~ Rys. MagdaleM latoslew/cl podobrue Jak w większości państw na SWlec1e, upowaznm Sejm (parlament) do wydawama ustaw Sejm ratyfikuje rowruez konwencje międzynarodowe podpisywane przez głowy państw te~ Jak Kazda ustawa moze zawtera:c; delegację (npowaznienie) dla roznych ciał do stanowienia prawa w konkretnej sprawie Na podstawie taloej delegacji MInIster EdukaCJI Narodowej wydaje zarządzeme w sprawie zasad ocemama, klasyfikowama l promowam~ dyrektor szkoły zarządzemem wyznacza tenntny l tematykę wywtadowk,. Rada Szkoły uchwala Jej Statut a Samorząd Uczmowsla uchwala SWOj Regulamm Władza Mmtstra EdukaCJl NarodOWej Jest ogramczona do delegacji danej mu przez Ustawę o systemie oswlaty Nie moze on na przykład zrmemc kodeksu drogowego~ kodeksu karnego, ant nakaza:c dyrektorowi szkoły, by wyznaczył przedstawlcle& uczmów do Rady Szkoły (zob Ustawa o system1e OŚWlaty 51) Jezelr spojrzymy na Jedno z publikowanych Zarządzeń MInistra EdukaCjI Narodowe! to zobaczymy. że zaczyna SIę ono od sław NiłpadstawlI~8lt 22 ust2 pkt 4 ustawyzdma 7 wrzesma 1991 r o systemie oswlaty (Dz U nr95,{1rjz'425i Z't992 r ar26, poz.tt3 oraz or54, poz' 254) ZilfZ1IC/Z11Slę. co następujb_ W ten sposob Mlnlster informuje czytelmka. na jakiej podstawie wyd<ijb zarządzame w tei konkretnej sprawie Kaźde prawo niższego rzędu musi być zgodne z prawem wyższego rzędu Wezmy prosty przykład Ustawa o systenue oswtaty musi byc zgodna z KonstytuCJą. Zarządzeme Mtmstra w sprawie ramowego statutu szkol publicznych musi hyc zgodne z KonstytuCją ł Ustawą o systemie osw1aty~ Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w WIerzchoWIskach musl byc zgodny z KonstytuCJą,. Ustawą o systemie OSW1aty 1 Zarządzemem M1mstra w sprawie ramowego statutu szkol pubhcznyc~ Regulamm Samorządu Szkoły Podstawowej nr 3 w WlerzchoWlskach musi byc zgodny z KonstytuCJą. Ustawą o systemie oswlaty, Zarządzemem Muustra w sprawie ramowego statutu szkol pubhcznych y Jak l Statutem tej szkoły Jeśh prawo nizszego rzędu Jest me zgodne z prawem wyzszego rzędu - me ma ono mocy obowiązującej I moze zostac zaskarzone do sądu 4

6 Wprowadzente Jak korzystać z przepisów? Jak je poznać? MóWlhstny Juz, ze uczerue Slę przepjsow na pamjęc Jest bezcelowe Rowmez bez sensu Jest czytanie dokumentow zawartych w mmejszym tomie "od desla do deski" Co w takim razte powmmsmy zroblc, zeby moc SIę mml sprawrue posługiwac? Po pierwsze mozna rozejrzec Się wokoło, moze znajdzie Się wsrod was "mamak prawny", który UWIelbia IIgrzebac Się w dokumentach" Warto go wykorzystac Mozecte rowruez zorgaruzowac specjalne zebrarue Zarządu, a pozruej Rady (lub przedstawi CIelI wszystkich samorządow klasowych) poswlęcone popularyzacji prawa Mozecle Je zorgamzowac w następujący sposob I) PodZIelcIe uczestmkow zebrama na 4-5 grup 3-6 osobowych 2) Kazde.J gruple rozdajcle Jeden wybrany dokument z prosbą o udzieleme odpowledzt na pytania Kto uchwahł ten dokument? Gdzte został opublikowany? Czego dotyczy (ogoirue)? ZJaktch składa SIę CZę5CI? Ktore CZęŚCI dokumentu dotyczą uczmow, samorządu? Na zapoznanie SIę z dokumentami dąjcle około 20 nunut Wsrod wybranych dokumentow powinny byc między mnymi Statut Szkoły, Ustawa o SystemIe OSWIaty, Zarządzeme w sprawie zasad ocemama, kiasyfikowama l prornowama uczruow 3) Poproscle przedstawiciela kazdej grupy, byprzedstawlł swoj dokument wszystkim obecnym 4) PodZlelcle ponowme uczestmków na nowe grupy 4-5 osobowe PodZiału dokonajcie tak, by w grupach znalezli Się uczmowie, ktorzy wczesme] byh w roznych grupach KazdeJ grupie daj Cle wypisane na kartce zadarue - problem do rozwiązama. ZadanIe powinno byc tak skonstruowane. by udzleleme odpowiedzi wymagało oparcia Jej na konkretnych przepisach prawnych Na wykonam e zadama dajcie grupom około 20 mm Przykłady zadan a) Profesor od matematy/a wprowadził ostatnio '~nowy" system kar - klęczeme na groclm UCZnIOWle klasy IlIb proszą o WYjasmeme, czy jest to w porządku Uwaga do prowadzących Wszystko zależy od Statutu szkoły ktory okresla nnędzy mnynu system nagród I kar, Jala moze byc stosowany w szkole Jezeh Statut szkoły przewtduje ljęczeme na grochu - wszystko Jest w porządku b) Klasa IIa zwraca Się do samorządu z prosbą o pomoc w następującej sp1 awle za dwa tygodme konczy SIę semestr, a Matematyczka powiedziała nam dzisiaj, ze wystawi 10 palna połrocze Do tej pory nic nie mowila Ocen było mało, a dns oddała klasoli-kl l takz numer Ona tlle chce z nami rozmawzac Ale przeclez moma chyba cos z tym zroblc' 5) Po 20 mmutach poproscle kolejno grupy o odczytame zadania I udzieleme odpowledzl, Z powołamem SIę na konkretne przepisy WszystkIe grupy słuchają 1 anahzują odpowiedzi 6) Po zakonczemu omawlarua zadan przez wszystkie grupy mozna poswlęclc ktlkanascie mmut na zadawanle pytan czy podawanie własnych przykładow Podobne zajęcia poswlęcone w szczegolnosci StatutOWI Szkoły l Zarządzemu W sprawie zasad ocemama, klasyfikowama l promowama uczmow mozna przeprowadzi c W ramach godzln wychowawczych w kazdej klasle na początku roku szkolnego 5

7 ~ 'Samorządy ucznlowskte Podstawowe -przepisy INDEKS Cele l zadania szkoły - Ustawa art.1 r Statut 5, 6 obowiązek szkolny - Ustawa art t5-16, art rodzjce-a nauczyciel- Statut 11 I 32-p 214, P 3, 36 P 4 mniejszości narodowe - Ustawa art 13, Rozp MEN z rebgla/etyka -Ustawa arl12,. Rozp: MEN z Statut szkoły - Ustawa arl42 p 1. art50 p 211. art.60, art.84, Statut Organy szkoły - Statut 9 dyrektor - Ustawa art 39 rada pedagogiczna - Ustawa art , art.52 p.2. arl62 p 1,3 rada szkoły - Ustawa art art57, art 62 p 1,3 samorząd uczniowski - Ustawa alt 39 P 4, art55. art57, art 62 p.1. Statut 2a p 1, Zarz. MEN nr 32 z Uczeń w szkole prawa i obowiązki - Ustawa art 55 P 5, art 91 p 1, art.92 p 1, Statut 35 nagrody i kary.. Ustawa art39 p~2; Statut 36 skreśrane z listy uczniów - Ustawa art 39 p 2, art 60 p 1 mdywldualny tok nauki" Ustawa art.66, Zarz MEN z eksternistyczny tok nauki - Ustawa art 10, Rozp MEN z pomoc matenalna - Rozp RM z 408_93 (Dz.U 74 P 350 r 1993) uczeń a nauczyciel - Ustawa art4. Statut 30 wychowawca - Statut 8, 32 orgamzacje społeczne na terenie szkoły - Ustawa art 56 Ocenianie i krasyfikowanie uczniów Zarz.. MEN nr Q9 92 z poprawkarnl Zarz- MEN nr30 z. t210 93) rodzaje acen - 2 p 3At 4 P 1 t 5, 6 sposób wystawlama ocen - 2 P 2. 3, 8, 6 P 5 niezawisłość oceny - 3; 6 P 5 zwolnienia - 4 P 3. 7 infonnowanie o ocenach - 8 egzamm sprawdzający - 9 klasyfikowame - 10 promowanie - 11, 12 - warunkowe - 11 P poza normalnym trybem - 11 P 8-11 Szkoły niepubliczne - Ustawa art 82-90, art 57 Ustawa - Ustawa o systemie oświaty z (Oz U nr95 paz 425 r 1991) z poprawkami (Dz U nr 26, paz 113 r 1992 r nr 54 poz 254 r 1992, Oz U 127 paz 585 r 1993, Dz.U nr 1 paz 3 r 1994, Dz.U. nr 53 paz. 215 r 1994,Oz.U nr 101 paz. 504 r.1995) Statut - Zarządzenie w sprawie ramowego statutu szkot publrcznych dła dzjecl r młodzte-zy - Zarz MEN nr 14 z (Oz. Urz MEN nr 4 z 1992 r poz 17) 6

8 WprowadzBllle Rzecznicy Praw Ucznia Powołani przez Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach (stan na dzień 1 listopada 1995) WOJewodztwo ImIę I nazwisko Adres Telefon elbląskie Jamna Mlezto Zarząd WOJewódzkł TPD 3282tO ul Komłensklego 46, Elbląg gdańskie Jerzy Smczak OEEIO ul BIelanska 5/8, w Gdańsk, jeleniogórskie Zygmunt KarzemewskI WOD~ ul WieJska 86a Jelema Góra kaliskie Jerzy WÓjcłckl uj Kopemlka 2212, Ostrów Wfkp kaliskie ManaTomala Kuratorium Oświaty ul Kordeckiego Kahsz krośmenskle Magdalena WOjewoda Kuratorium Oswlaty ul Bieszczadzka 1 w Krosno lubelskie Jan Skutmk Kuratonum Ośwraty, ul 3 Maja 6, Lublin W 264 płockie Janusz Krajewskt ul. Dobryńska 10 m 3, Płock poznanskle AlicJa Matecka Kuratonum Oswlaty ul KOSCIuszki 93 Poznan radomskie Małgorzata Nawrot Kuratonum Oswlaty , ul Zeromsklego 53 fax Radom siedleckie Stefama Llpmska ul Piłsudskiego Siedlce 7

9 "Samorządy UCzntOwskł6 Podstawawe przepisy'" sieradzkie Ewa Ruszkowska WOM 3691 ul. Tuwima Sieradz suwalskie Stanrsława ut Nomewlcza 10 Stefanowska Suwałki 5ZCZeońskre Władysław Myśko Kurafonum OŚWIaty ul MateJskl Gb w 55 7t -615 Szczecin warszawskie Lucyna Bajarska Nowy SWlat Warszawa włocławskie Mananna Sawom Kuratonum OSWłaty t ul Okrzel64, w aaO Włocławek a

10 Konwencja Praw DZIecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja uchwalona przez Zgromadzeme OgoJne Narodow ljednoczonych 20 listopada 1989r r ratyfikowana przez Polskę 30 kwletma 1991 r PREAMBUŁA PAŃSlWA-Strony mmejszel Koowenąl, ~l)j, że Zgodnre z zasadami proklamowanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uzname przyrodzonej godności oraz równych ł niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzklellest podstawą wolności, sprawtedhwosci ł po kołu na SW lecie, mając na uwadze, że ludy Narodow ZJednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz w godność I wartosc )ednostklludzkle) I postanowiły sprzyjać postępowi społecznemu oraz oslągmęclu lepszego poziomu zycla w warunkach większej wolności, UZIlCljąC, te Narody ZJednoczone w Powszechnej Deklaraql Praw CzłowIeka oraz w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły SIę I proklamowały li każdy człowiek uprawmony Jest do korzystania z wszystkich zawartych w Olch praw I WOhlOSCl, bez względu na Jakiekolwiek różnice wymkające z przynaleinoscl rasowej, koloru skory, płci, Języka, religii, poglądów politycznych I mnych, pochodzenia narodowego lub społecznego, cenzusu majątkowego.. urodzema lub JakąkolWiek Inną sytuację, przypomtn3jąc. że. w Powszechnej DeklaraCJI Praw CzłOWieka Narody Zjednoczone proklamowały, li dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, przekonane. że rodzma Jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju I dobrobytu wszystkich Jej członków, a w slczegolnoscl dzieci, powinna byc otoczona mezbędną ochroną I opieką, aby mogła w pełnym zakresie odgrywac swoją rolę w społeczenstwle, uznając. te dziecko óra pełnego I harmonijnego rozwoju swojej osobowosci pawiono wychowywac Się w sradowlsku rodzinnym, w atmosferze szczęscla, mlłoscl1 zrozwmema. ljna1)jwszy, te wazne lest. by dziecko było w pełm przygotowane do tycia w społeczenstwle Jako mdywldualme ukształtowana Jednostka, wychowana w duchu Ideałow zawartych w KarCie Narodow ZJednoczonych, a w szczególnoscl w duchu pokoju, godnoscl, tolerancil, wolnosci, rownoscll sohdarnoscl, mając na uwadze, te potrzeba otoczema dziecka szczególną troskąl została wyrazona w Genewskiej DeklaraCjI Praw CzłOWieka z1924 r oraz w DeklaraCJI Praw DZIecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogolne 20 IIstopaóa 1959 r, I uznana w Powszechnej DeklaracJi Praw CzłOWieka, w Międzynarodowym PakCie Praw Obywatelskich I Politycznych (w szczegolnoscl w artykułach ), w Międzynarodowym PakCie Praw Gospodarczych, Socjalnych I Kulturalnych (w szczególnosci w artykule 10), Jak rowmez w statutach I stosownych dokumentach agencji wyspecjalizowanych I orgamzacji międzynarodowych, ktore zajmują SIę zapewmenlem dobrobytu dziecku, mając na uwadze, ze,lak wskazano w DeklaraCJI Praw CzłOWIeka. dziecko z uwagi na swą medolrzałosc fizyczną oraz umysłową, wymaga szczegolnel opiekli troski a zwłaszcza własclwej ochrony prawnej, zarówno przed, Jak po urodzemu, przypomrnając postanowlenra DeklaraCJI Zasad Społecznych I Prawnych odnoszących Się do ochrony I dobrobytu dzieci, rozważanych przede wszystkim pod kątem praktyk ZWiązanych z adopcją I umleszczemem w rodzime zastępczej w płaszczyzme krajowej I międzynarodowej. ZbiOru Podstawowych Reguł Narodow Zjednoczonych w zakresie Wymiaru Sprawledhwoscl wobec Nleletmch ( Zasady Pekrnskle ) oraz. DeklaraCji o Ochronie Kobiet I DZieCI w Sytuacjach NadzwyczaJnych oraz w czasie Konfltktu Zbrojnego, uznając, te we wszystkich krajach swlata są dzieci ZYlące w WYJątkowo trudnych warunkach I że wymagają one szczególnej troski, blorąc w należyty sposob pod uwagę znaczeme tradycji wartoscl kulturowych każdego narodu dla ochrony I harmonijnego rozwoju dziecka, uznając maczenie współpracy międzynarodowe) dla poprawy warunkow zycla dzieci w kazdym kraju, a w szczegolnoscl w krajach rozwijających Się. uzgodmły, co następuje 9

11 $.Id g -'" orsamo l'2ątfy UCZllJowskre PodstawoWEt przepł~ część PIERWSZA Artykuł 1 W fozumlemu. mnieislej Konwenqr dziecko~ oznacza każdą Istotę ludzką w wieku pomze) osiemnastu rat,. chyba tazgodnie l, prawem odnoszącym Słę da dl1ecka uzyska onn wcześnieł pełnoletność Artykuł 2 1 Państwa-Strony. lu granicach sw~ lurysdylccfl. zobowiązują Się szanować i gwarantować prawa zawarte w mnletszet KonwencJI w stosunku da ka!dega dziecka, bellakjetkolwrek róimcy. rnezateżnte od rasy. koloru skóry, płci. lęzyka, religii, poglądów politycznych lub Innych, dziecka lub lego rodziców albo opiekunów prawnych, Jch pochodzenia narodowego, etmcznego lub społecznego. Ich sytuacji malątkower. Ich nrepełnosprawnoścf. fch urodzenra łub Jaklerkolwiek Innej sytuaclt 2 Panstwa-Strony będą podelmowały wszelkie właściwe środki dla zapewnlema skuteczne) ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskrymmacjllub karania ze względu na status prawny, dzlałalnoś.ć. wyrabme poglądy lub przekonama lega fadzlcow.. opjekunów prawnych lub członkow radzmy Artykuł 3 1 We wszelkich decyliach, które dotyczą dzieci. podejmowanych przez pubhczne łub prywatne instytucie opiekł społecznej, sądy. władze admłmstracyjne lub organy ustawodawcze. podstawową sprawą będzle zabezpleczeme nadrzędnego Interesu dziecka. 2. Państwa-Strony zobowiązują się zapewmć dzrecku ochronę ł opiekę w takim zakresre, w Jakim fest to komeczne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa I obowiązki Jego rodziców, oplekunow lub mnych osób prawnie za mego odpowiedzialnych, r w tym celu będą podejmowały wszelkie własclwe srodki ustawodawcze l admmlstracyłne. 3. Państwa-Strony czuwają, by działanie jnstytucjl, słuzb ~ zakładów odpowiedzialnych za opiekę I ochronę dzieci było zgodne z normami okreslanymi przez. kompetentne władze, w szczegolnoscl w dziedzinach bezpleczenstwa r zdrowia oraz. w zakresie liczby ł lstmema własclwego nadzoru kompetencji personelu. Jak również Artykuł 4 Państwa«Strany zobowiązują SIę podjąc wszelkre właściwe srodkr ustawodawcze, admrnjstracyjne I Inne dla urzeczywistnienia praw uznanych w mmejszej KonwenCJI W przypadku praw gospodarczych, SOCJalnych I kulturalnych będą one podejmowały talae srodkl przy maksymalnym wykorzystanru śradkow b~dącycft w lcll dyspozycjl oraz, gdy okaże Się ta komeczne. w ramach współprac.y międzynarodowej Artykuł 5 PanstwrStrony będą szanowały odpowiedzialność. prawo I obowiązek rodzjcow rub, w odpowledmch przypadkach, członków dalszej rodziny Jub wspolnoty, zgodnie z obyclafamł miejscowymi. opiekunów lub Innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, da zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi Jego zdojnoścl, mozllwosci ulaerunkowama go I udzielenia własclwycn rad przy korzystaniu z praw zapewnionych mu w nlmijszej KonwenCji Artykuł 6 1 Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma przyrodzone prawo do tycia 2 Państwa-5trony zapewnią, W możłlwle maksymalnym zakresie, warunia zycla ł rozwolu dziecka Artykuł 7 l Nfezwłaczme 110 urodzemu dziecka zostame sporządzony Jego akt urodzema, a dziecko począwszy od urodzenia będzie miało prawo do nazwiska, uzyskania obywatelstwa oraz, tak dalece jak to możliwe, prawo poznama swolcll rodziców I bycia przez mcll wychowywanym 2 Panstwa-Strony będą czuwały nad urzeczywlstmenlem tych praw, zgodnie z Icll prawem krajowym oraz z ZObowlązamaml nałozonyml na me w tej dziedzinie na podstawie dokumentow mlędzynarodowyctt, w szczegófności w przypadkach, gdyby brak tych uregulowań spowodował, że dziecko stałoby SIę bezpanstwowcem 10

12 Artykuł 8 1 Państwa-5trony zobowiązują Się szanować prawo dziecka do zachowama swej tolsamoścl, w tym swego obywatejstwa. nazwiska, stosunków rodzinnych, w zakresle, w Jakim są one zgodne z prawem z wyłączeniem bezprawnych mgerencji \, 2 W przypadku. gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione wszystkich lub mektótych elementów swej tożsa!11oś«;t.. Panstwa-Strony przyznają mu wła.sclwą pomoc I Qchronę W celu Jak nałszybszego przywrócenia Jego tożsamości ~ł9-1 Państwa-Strony zapewnią. aby dziecko Ole zostało odłączone od swoich rodzlcowwbrew Ich wolt, chyba że właśclwe władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują. zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurą. że takle odłączenie Jest komeczne ze względu na nadrzędny Interes dziecka Taka decyzja może być komeczna w niektórych szczególnych przypadkach, na przykład, gdy rodzice znęcają Się lub zamedbują dziecko albo gdy mieszkają oddzielnie, a należy podjąc decyzję OdnośnIe do miejsca przebywama dziecka \ 2 W każdym: postępowaniu podejmowanym stosownie do paragrafu 1 RlmeJszego artykułu nalezy umożiłwic WSzystklffi zamteresowanym stronom uczestmctwo w tym postępowamu oraz przedstawienie swoich stanowisk. 3 Panstwa-Strony będą szanowały prawa dziecka odłączonego od Jednego lub obojga rodz1cow do. utrzymywania regularnych stosunków osobistych J bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodzicow, chyba że iestto sprzeczne z nadrzędnym mteresem dziecka 4 W prz.ypadku gdy separacja lest skutkiem srodkow podrętyclt przez Panstwo-Stronę, takich Jak zatrzymam e, uwfęzłeme, zesłanre, wydaleme lub smlerc (w tym smlerć spowodowana JakąkolWiek \ przyczyną pozbawienia wolnoscl) Jednego lub oboma rodzlcow dziecka lub dziecka Panstwo-Strona zapewni, na wniosek, rodzicom dziecka, dziecku lub, Jesb to będzie konieczne, Innemu członkowi rodzmy podanie Istotnych mformacji o miejscu, gdzie znajduje się członek (członkowie) rodziny, chyba że ujawnienie tych InformaCji przymosłoby szkodę dobru dziecka Ponadto Panstwa-Strony zapewmą, by wniesienie takiej prosby samo przez Się me pociągało żadnych ujemnych skutkow wobec zamteresowaneł (-ych) osoby (osob) Artykuł 10 1 Zgodnie z zobowiązaniem ciążącym na PanstwacIT-Stronach na mocy artykułu 9 paragraf 1, kalda prośba składana przez dziecko lub Jego rodzlcow odnosme do We]SCl3 lub opuszczenia Panstwa Strony. w celu połączema rodziny będą rozpatrywane przez Panstwa-Strony w sposob przychylny, humamtarny I w szybkim tempie Ponadto Panstwa-Strony zapewnią, aby złożenie takiej prosby me pociągało za sobą ujemnycit skutkow w stosunku do autorow prośby I członkow Ich rodzin 2 Z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, dziecko, ktorego rodzice przebywają w różnych panstwach, ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych [ bezposredmch kontaktów z oboj!jjem rodzlcow Wtym celu orazzgodme z zobowiązaniem ciążącym na Panstwacn-Stronach na mocy artykułu 9 paragraf 2, Panstwa-Strony będą respektowały prawo dziecka I lego rodzlcow do opuszczema katdego kraju, w tym własnego, oraz powrotu do własnego kraju Prawo do opuszczema kazdego kraju może podlegać tylko takim ograniczemom. które są określone przez prawo I które są komeczne dla ochrony bezpleczenstwa narodowego, porządku publicznego (ordre pub Ile) publicznego zdrowia lub moralności lub praw I wolnoscllnnych osobo oraz ktom są zgodne z innymi prawami uznanymi W mmejszej KonwenCji Artykuł 11 1 Panstwa-Strony będą podejmowały srodkl dla zwalczanra melegafnego transferu dzieci oraz Ich nlefe- 9alnego wywozu za gramcę 2 W tym celu Panstwa-Strony będą spfzylały zawieraniu dwustronnych lub Wielostronnych porozumlen albo przystępowaniu do porozumlen luz IstmeJących 11

13 -Samorządy UCZl1IOWSkle Podstawowe przeprsy'" Arlykułtz 1 Państwa-Słron! zagwarantutą dzrecku~ które posiada dostateczny staplen rozeznania. prawo swobodnego wyraż.anfa swoich poglądów na kamy interesulący go temat, z należytym uwzględnieniem lega w,eku ł stopnia dolrzałoścl- 2 W tym cefu, rjziecko będzie młało zapewnroną. w szczególnoścf. motllwość bycfa wysłuchanym w kaidym postnpowamu sądowym lub administracyjnym lego dotyczącym, bezpośredmo lub za pośrednictwem pr ledstawlcfela bądt odpowiedniego organu, zgodme z normalnymi procedurami prawa kralowego./ L Artykuł 13 1 DZI~ ma prawo do worności WYPOWIedZI Prawo ta abelmuje. wolność do poszulawania. otrzymywanla;ł rozpowszechmania rnformacjf ł rdel katdega rodzaju, bez wzgjędu na grarnce. w fornn8 ustnej, formie artystycznej lub z wykorzystanrem każdego Innego środka pisel,mej bądź za pomocą druku, w pr "ekazu według wyboru, dziecka 2. ;~Ykonywanie tego prawa moze podlegać tylko takim agraniczeniom. które są przewidziana przez / prawa I ktoresą komecme-dja / I a) poszanowama praw lun dobrego Imienia Innych osół.j tub' b} ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego (ardre publle), ptlblrcznego zdrowia,!iffij\ I lub moralności ~łlw / Artykuł14 t Panstwa-Strony będą szanawały prawa dziecka do watnom mysfi. sunllema i reflgli 2 Państwa-Strony będą szanowały prawo robowiązek rodzlcaw lub, w odpowiednim prz.ypadku. opiekunów prawnych dziecka odnośnie da ukierunkowania dziecka w zakresie korzystania z lego praw w sposób zgodny z rozwijającymi Się zdofnośetaml dziecka 3 Wolność uzewnętrzoianla swote{ religii lub przekonań może podlegac tylko takim ogramczemom. które są przewidziane przez prawo I które są komeczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego. porządku publicznego (ordre pubhe), publicznego zdrowia I moralnoscllub podstawowych praw ł woinoścllnnych osób Arlykuł15 1 Państwa-Strony uznalą prawa dziecka do wolnosci meszami SIę oraz do wojnoscj pokołowych zgromadzeń 2. Wytcanywanie'tych praw mam podlegać tylko takim ogramczemom. które są przewldzłane przez prawa I ktora są konieczne w społeczenstwle~ demokratycznym w mteresle bezpleczenstwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego. lub dla ochrony publicznego zdrowia lub (iffil'!\ morafnoscl lub praw I wołnoscf Innych Qsob \ljw Arłylmł16 1 Żadne dziecko me będzie podlegała arbltralnel/ub bezprawnej Ingerencll w Jego tycie prywatne, rodzmne. mir domowy lub Jego korespondencję, am bezprawnym zamachom na Jego honor t reputac}ę 2. OZlecka ma prawa do ochrany prawnej przed tego rodlału Ingerencłami lub zamachamr Arlykuł17 Panstwa-Strony uznalą ważną rofę spełmaną przez środki masowego przekazu I zapewmają. aby dziecko miało dostęp do InformaCji I matermłow pochodzących z rożnych lrodeł krajowych I międzynarodowych, szczególme do tych, ktore ZIlllerzalą do poprawy lego dobrobytu społecznego, duchowego ł moralnego, lak ret lego zdrowia fizycznego, psycltlcznego W tym celu Państwa-Strony będą a} zachęcały środki masowego przekazu do upowszechmama informacji f materiałów, korzystnych dla dzłecka w wymiarze społecznym I kulturalnym. z.godme l duchem artykułu Z9. b} zachęcały do rozwoju wspołpracy międzynarodowej w dziedzinie wytwarzania, wymiany oraz upowszechnrama tego rodzaju InfOrmaC}11 materiałów. pochodzących l roinorodnych Źfodeł kulturowych. krajowych I międzynarodowych, c} zachęcały do wydawama I upowszechlllama kslązek dla dzrecr; d) zachęcały środkt masowego przekazu, aby w szczególny sposob uwzględmały potrzeby Językowe 12

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) Państwa Strony niniejszej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW. Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW. Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1 RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych 1 (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji,

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji, Realizacja Konwencji o Prawach Dziecka przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach Dziecka wprowadza mechanizm kontroli tj. obowiązek państw stron systematycznego składania sprawozdań z jej wykonywania.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo