Artykuł 25 MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH. Oto prawa człowieka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 25 MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH. Oto prawa człowieka"

Transkrypt

1 Oto prawa człowieka w dokumentach ratyfikowanych przez Polskę (patrz Art. 91 Konstytucji R.P.) POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (Paryż, 10 grudnia 1948 r.) Artykuł Każda osoba ma prawo do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia i dobrobytu jej samej i jej rodziny, włączając wyżywienie, ubiór, mieszkanie, opiekę medyczną i niezbędne świadczenia społeczne, jak również prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do racy, wdowieństwa, podeszłego wieku, a także innych przyczyn utraty środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od jej woli. 2. Macierzyństwo i dzieciństwo korzystają z prawa do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, małżeńskie i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony socjalnej. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH (Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r.) Ratyfikowany przez Polskę 3 marca 1977 r. Artykuł Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdej osoby do dostatecznego poziomu życia dla niej samej i jej rodziny, w tym do dostatecznego wyżywienia, odzieży i mieszkania, oraz do stałego polepszania warunków bytowych. Państwa Strony podejmą właściwe środki w celu zapewnienia urzeczywistnienia tego prawa i uznają w tym celu podstawowe znaczenie współpracy międzynarodowej, opartej na zasadzie dobrowolności. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ (Nowy Jork, 7 marca 1966 r.) Ratyfikowana przez Polskę 9 października 1968 r.

2 Artykuł 5 Zgodnie z podstawowymi zobowiązaniami ustalonymi w artykule 2 niniejszej Konwencji, Państwa Strony zobowiązują się zakazać i zlikwidować dyskryminację rasową we wszystkich jej formach oraz zabezpieczyć prawo każdego, bez względu na rasę, kolor skóry albo pochodzenie narodowe lub etniczne, do równości wobec prawa, zwłaszcza w zakresie korzystania z następujących praw: a) prawo do równego traktowania przed sądami i wszystkimi innymi organami wymiary sprawiedliwości; b) prawa do bezpieczeństwa osobistego oraz ochrony ze strony państwa przed przemocą lub naruszeniem nietykalności cielesnej czy to przez urzędników państwowych, czy też przez jakąkolwiek jednostkę, grupę lub instytucję; c) praw politycznych, w szczególności prawa do udziału w wyborach do głosowania i kandydowania na zasadzie powszechnego i równego prawa wyborczego, do udziału w rządzeniu, jak również w kierowaniu sprawami publicznymi na każdym szczeblu, a także prawa równego dostępu do służby publicznej, d) innych praw obywatelskich, w szczególności: i/ prawa swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w obrębie granic państwa; ii/ iii/ iv/ prawa opuszczania jakiegokolwiek kraju, włączając swój własny, jak również powrotu do swego kraju; prawa do obywatelstwa; prawa do zawierania małżeństwa i do wyboru małżonka; v/ prawa do własności, zarówno indywidualnej, jak i wespół z innymi; vi/ vii/ viii/ ix/ prawa do dziedziczenia; prawa do wolności myśli, sumienia i religii; prawa do wolności poglądów i wypowiedzi; prawa do wolności spokojnych zgromadzeń i do zrzeszania się; e) praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, w szczególności: i/ prawa do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia, słusznych i dogodnych warunków pracy, ochrony przed bezrobociem, również płacy za równą pracę, słusznego i korzystnego wynagrodzenia;

3 ii/ iii/ iv/ prawa tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich; prawa do mieszkania; prawa do publicznej ochrony zdrowia, opieki lekarskiej, zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych; v/ prawa do nauki i szkolenia zawodowego; vi/ prawa do równego uczestnictwa w działalności kulturalnej; f) prawa dostępu do wszystkich miejsc i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak transport, hotele, restauracje, kawiarnie, teatry i parki. KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET (Nowy Jork, 18 grudnia 1979 r.) Ratyfikowana przez Polskę 18 lipca 1980 r. Artykuł Państwa Strony wezmą pod uwagę szczególne problemy stojące przed kobietami wiejskimi oraz ważną rolę, jaką odgrywają one w gospodarczym przetrwaniu swych rodzin, włącznie z ich pracą w niepłatnym sektorach gospodarki, oraz podejmą wszelkie właściwe środki celem zapewnienia stosowania postanowień niniejszej Konwencji wobec kobiet w środowisku wiejskim. 2. Państwa Strony podejmą wszelkie właściwe środki dla likwidacji dyskryminacji kobiet w środowiskach wiejskich celem zapewnienia, na zasadzie równości mężczyzn i kobiet, że będą one uczestniczyły w rozwoju i czerpały korzyści płynące z rozwoju środowiska wiejskiego, a w szczególności zapewniają takim kobietom prawo: a/ do udziału w opracowaniu i realizacji planów rozwoju na wszystkich szczeblach, b/ dostępu do odpowiednich instytucji ochrony zdrowia, włącznie z informacją, poradnictwem i usługami w zakresie planowania rodziny, c/ do bezpośredniego korzystania z programów zabezpieczenia społecznego, d/ do otrzymania wszelkich typów szkolenia i kształcenia, formalnego i nieformalnego, w tym również w zakresie nauki pisania i czytania oraz m.in. możliwości korzystania z wszelkich form zbiorowego upowszechniania i popularyzacji, celem podwyższenia ich umiejętności technicznych,

4 e/ do organizowania grup samopomocy oraz spółdzielni w celu stworzenia równego dostępu do możliwości gospodarczych poprzez zatrudnienie lub pracę samodzielną, f/ do uczestniczenia we wszelkiej działalności wspólnoty, g/ do dostępu do kredytów i pożyczek rolniczych, do ułatwień handlowych, odpowiedniej technologii oraz równego traktowania w zakresie reform gruntowych i rolnych, jak również w projektowaniu inwestycji gruntowych, h/ do korzystania z odpowiednich warunków życia, zwłaszcza warunków mieszkalnych, sanitarnych, dostaw energii elektrycznej i wody, transportu oraz łączności. KONWENCJA PRAW DZIECKA (Nowy Jork, 20 listopada 1989 r.) Ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. Artykuł Państwa Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. 2. Na rodzicach lub innych osobach obowiązanych z tytułu opieki nad dzieckiem ciąży główna odpowiedzialność za zapewnienie, w granicach swych możliwości i swych środków finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. 3. Państwa Strony zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych zasobów, będą podejmowały właściwe środki w celu pomagania rodzicom i innym osobom obowiązanym z tytułu opieki nad dzieckiem w urzeczywistnieniu tego prawa oraz będą udzielały, w razie potrzeby, pomocy materialnej, oraz inne programy wspierające, zwłaszcza w zakresie wyżywienia, ubrania i mieszkania 4. Państwa Strony podejmą wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia łożenia na utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszących odpowiedzialność finansową za dziecko, zarówno na terytorium Państwa Strony, jak też za granicą. W szczególności w przypadkach, gdy osoba ponosząca odpowiedzialność finansową za dziecko mieszka w państwie innym niż dziecko, Państwa Strony będą dążyły do przystąpienia do umów międzynarodowych lub do zawarcia takich umów, jak również do zawierania jakichkolwiek innych porozumień.

5 KARTA PODSTAWOWYCH PRAW UNII EUROPEJSKIEJ Artykuł 17 Prawo do własności 1. Każda osoba ma prawo do władania, używania, dysponowania i przekazania w drodze spadku swego mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swego mienia, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez prawo, za uczciwym odszkodowaniem wypłaconym w rozsądnym terminie. Korzystanie z własności może podlegać regulacji, jeśli jest to konieczne ze względu na interes ogólny. 2. Własność intelektualna podlega ochronie. Artykuł 34 Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna 1. Unia uznaje i szanuje uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz do opieki społecznej zapewniające ochronę w takich wypadkach jak : macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek, oraz w razie utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami określonymi w prawie wspólnotowym, ustawach i praktyce krajowej. 2. Każda osoba zamieszkała i poruszająca się legalnie na terytorium Unii Europejskiej ma prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i korzyści socjalnych zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawami i praktyką krajową. 3. W celu zwalczania społecznej marginalizacji i ubóstwa Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i pomocy mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z procedurami określonymi w prawie wspólnotowym oraz ustawach i praktyce krajowej, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków. Artykuł 54 Zakaz nadużywania prawa Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako przyznające prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub realizacji jakiegokolwiek aktu mającego na celu zniweczenie któregokolwiek z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub do ich ograniczenia w większym stopniu niż jest to w niej przewidziane.

6 **Według tłumaczenia z jęz. angielskiego, dokonanego przez Marka Antoniego Nowickiego - Rzeczpospolita z 6.X.2000, str. C.4

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.) Wstęp Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) Państwa Strony niniejszej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (DRAFT CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION) Przepisy przyjęte w czasie 28 i 34 posiedzeniach Konwentu w Brukseli w dniach 5 i 16 maja 2000 r. Art.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.82.10.71 KONWENCJA w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych A/RES/61/106 13 December 2006 Resolution adopted by the General Assembly 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Tłumaczenie z języka angielskiego) Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku (Resolution 217 A (III))

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku (Resolution 217 A (III)) POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku (Resolution 217 A (III)) Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w

Bardziej szczegółowo

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w ParyŜu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax: 89 534 04 64, 89 535 32 39 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Słubfurcka Ustawa Zasadnicza

Słubfurcka Ustawa Zasadnicza Słubfurcka Ustawa Zasadnicza z dnia 1. grudnia 2008 (Słubfurcki Dziennik Ustaw, str. 1),ostatnio zmieniona przez ustawę z dnia 3. grudnia 2008 Rada Parlamentarna na posiedzeniu otwartym w dniu 3. grudnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

biblioteka sejmowa konstytucje Świata ustawa zasadnicza Węgier Magyarország Alaptörvénye Tłumaczenie: Jerzy Snopek Wstęp: Witold Brodziński

biblioteka sejmowa konstytucje Świata ustawa zasadnicza Węgier Magyarország Alaptörvénye Tłumaczenie: Jerzy Snopek Wstęp: Witold Brodziński biblioteka sejmowa konstytucje Świata ustawa zasadnicza Węgier Magyarország Alaptörvénye Tłumaczenie: Jerzy Snopek Wstęp: Witold Brodziński wydawnictwo sejmowe Warszawa 2012 Seria: Konstytucje Świata Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE PATRYCJA MICKIEWICZ KATARZYNA WENCEL GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH Wprowadzenie Bezdomność i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych

Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych Dodać życia do lat, które zostały dodane do życia Zgromadzenie Ogólne ONZ: Doceniając wkład, jaki wnoszą osoby starsze w życie społeczeństw, Uwzględniając fakt,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA. Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 2012-2014

SYNTEZA. Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 2012-2014 Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych SYNTEZA 2012-2014 Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo