Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%."

Transkrypt

1

2 Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąd lub kontynuowad studiów. Od stypendiów i zapomóg udzielanych w uczelniach oraz od stypendiów ministerialnych odróżnia go fakt, iż jest on formą pomocy zwrotnej. Dzięki jednak wsparciu z budżetu paostwa stanowi on korzystną i atrakcyjną dla studentów alternatywą dla komercyjnej oferty kredytowej. Dzieje się tak ponieważ jego spłata w znacznie mniejszym stopniu obciążą portfel kredytobiorcy, bowiem posiada najniższe na rynku oprocentowanie, które wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

3 Dlaczego preferencyjny? 1) Kredytu są współfinansowane z budżetu paostwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oznacza to, że BGK pokrywa połowę oprocentowania kredytu. 2) Kredyt objęty jest najniższym na rynku oprocentowanie, które wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (obecnie 2,75%, ) 3) Uzyskanie oraz przedłużenie wypłaty na kolejnych latach studiów nie wymaga wielu formalności. 4) Rozpoczęcie spłaty dopiero po upływie 2 lat od ukooczenia studiów. 5) Miesięczna rata spłaty to zaledwie połowa miesięcznej transzy wypłacanego kredytu powiększona o oprocentowanie. 6) Możliwośd umorzenia części kredytu dla osób, które znajdą się w gronie 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni lub znajdą sie w trudnej sytuacji życiowej.

4 Kto może otrzymywad kredyt? Kredyt mogą otrzymad studenci lub doktoranci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki: 1) rozpoczęli studia przed ukooczeniem 25roku życia, 2) dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (wr. akad. 2012/13: 2300 zł), 3) uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolnośd kredytowa).

5 Wysokośd kredytu W trakcie okresu pobierania kredytu przez 10 miesięcy w roku akademickim student otrzymuje 600zł co miesiąc. Przez całe studia I i II st. lub jednolite magisterskie w sumie do zł. otrzymad można Na studiach doktoranckich sumaryczna wartośd kredytu może wynieśd nawet zł.

6 Jak otrzymad? 1. Wybierasz bank w którym złożysz podanie o kredyt 2. Zdobywasz zaświadczenie z uczelni, że jesteś studentem/doktorantem 3. Kompletujesz zaświadczenia o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy) 4. Wypełniasz i składasz wniosek w banku kredytującym 5. Szukasz wiarygodnych w oczach banku poręczycieli lub/i prosisz o poręczenie BGK lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6. Czekasz na decyzję o przyznaniu kredytu 7. Dwa razy w roku przedstawiasz bankowi ważną legitymację studencką

7 Które banki udzielają kredytu?

8 Poręczenia Kredyt studencki tak jak wszystkie inne formy kredytowania musi byd udzielany z odpowiednim zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości. Bank dokładnie poinformuje wnioskodawcę kto, kiedy i w jakim przypadku może udzielid poręczenia. Ustawodawca, przewidział, że niektórzy studenci mogą mied problem ze sprostaniem wymaganiom banków w zakresie zabezpieczenia jego spłaty. Dlatego istnieje możliwośd otrzymania nawet 100% poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

9 Poręczenia - BGK Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązują nowe i przede wszystkim korzystniejsze warunki poręczeo kredytów studenckich: poręczenie w wysokości 100% w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuoczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej; poręczenie w wysokości 100% w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł; poręczenie w wysokości 70% w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

10 Poręczenia - ARMiR Każdy student mieszkający na obszarze wiejskim, który nie ma możliwości uzyskania wystarczających prawnych zabezpieczeo kredytowych może ubiegad się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zależności od tego ile wynosi dochód naosobę w rodzinie studenta Agencja może poręczyd do 80i do100 % wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenia ARiMR w wysokości 100% mogą otrzymad studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, nie przekracza 600zł. Poręczenia udzielane są na okres kredytowania wydłużony o jeden miesiąc. ARiMR nie pobiera prowizji przy poręczaniu kredytów studenckich.

11 Zasady spłaty Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukooczenia studiów. Liczba rat spłaty jest 2 razy większa niż liczba rat wypłaty kredytu udzielonych przez bank. Kredyt będziesz spłacad w miesięcznych ratach, których wysokośd będzie odpowiadała połowie (300 zł) transzy wypłacanej Ci przez bank z uwzględnieniem odsetek. Odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (1,375%*) będą doliczane do spłacanych przez Ciebie rat. Zatem jeżeli zaczniecie pobierad kredyt od roku 2013 i będziecie go pobierad przez 3 lata studiów to spłata rozpocznie się w 2018 r. i trwad będzie do roku 2025.

12 Umorzenia dla najlepszych Gdy w danym roku akademickim kredytobiorca znajdzie się w gronie 5 % najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich może liczyd na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. W tym przypadku umorzenia dokonuje bank w przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez kredytobiorcę odpowiedniego zaświadczenia, uprzednio potwierdzonego przez władze wydziału bądź uczelni.

13 Umorzenia w trudniej sytuacji życiowej Kredyt może byd też częściowo umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają spłatę kredytu, mogą byd powodem złożenia wniosku o częściowe lub całkowite jego umorzenie Umorzeo dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji dospraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

14 `

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo