REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i tryb udzielania kredytów studenckich w ABS Banku Spółdzielczym. 2 Dla celów Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: 1) Bank ABS Bank Spółdzielczy, 2) BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego, 3) kredyt - kredyt studencki, 4) Student osoba, która ma prawo do otrzymania kredytu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 1998 roku pożyczkach i kredytach, tj. studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, w tym: a) studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), b) słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, c) słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi, d) uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595), 5) Kredytobiorca - Student, któremu udzielono kredytu, 6) MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7) okres studiów, w tym studiów doktoranckich - suma okresów studiowania, w tym kształcenia w innych szkołach wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich - jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i na innych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - w zakresie innych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, 8) umowa kredytu- umowa kredytu studenckiego, którą Bank zawarł z Kredytobiorcą, 9) wniosek - wniosek o udzielenie kredytu studenckiego, 10) zaświadczenie o odbywaniu studiów - zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie kredytu jest Studentem, a w przypadku studiów doktoranckich - zaświadczenie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stwierdzające, że Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich, 11) legitymacja dokument potwierdzający status studenta, doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich, 12) Fundusz Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz.685 z późn. zm.) 3 1. Bank udziela kredytu Studentowi, który: 1) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) rozpoczął studia przed ukończeniem 25 roku życia pod warunkiem, że: a) nie ciąży na Studencie obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu, b) nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego, c) nie są to kolejne studia zawodowe po złożeniu egzaminu dyplomowego, d) nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów. 2. Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec: 1) pracowników migrujących i ich rodzin, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli mieszkają w Polsce, 2) pracowników i ich dzieci, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli są zatrudnieni w Polsce. 3. Kredyt udzielany jest na okres obejmujący: 1) okres studiów, 2) okres karencji w spłacie kredytu, określony zgodnie z 14 ust.2, 3) okres spłaty kredytu przy czym ostateczny termin spłaty kredytu zostanie ustalony po zakończeniu wypłat miesięcznych rat kredytu. 4. Student lub doktorant w okresie studiów może otrzymać tylko jeden kredyt z dopłatami z Funduszu. 5. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają Studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. 2

3 4 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest jako iloczyn stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego oraz wskaźnika w wysokości 1, Zmiana stopy redyskontowej NBP, o której mowa w ust. 1 nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu i sporządzania aneksu do Umowy kredytu. 3. Odsetki są naliczane od aktualnego stanu zadłużenia począwszy od dnia wypłaty pierwszej raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu włącznie, za faktyczny okres wykorzystania kredytu. 4. W okresie studiów i w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w 14 ust. 2, należne odsetki naliczone według stopy procentowej, o której mowa w ust. 1, pokrywane są ze środków Funduszu. 5. W związku z otrzymaniem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową, Kredytobiorca otrzymuje łącznie z Umową kredytu wydruk z kalkulatora kredytowego obejmujący: 1) Koszty obsługi kredytu przy aktualnym poziomie stopy redyskontowej NBP; 2) Koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy redyskontowej NBP o 200 punktów bazowych; 3) Koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy redyskontowej NBP w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem tej stopy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 6. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, kredytu uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia Umowy kredytu, w tym: 1) opłaty, prowizje i koszty związane z udzieleniem kredytu, 2) koszty ponoszone przez Kredytobiorcę, na podstawie odrębnych przepisów związane z zabezpieczeniem kredytu, w tym koszty: ustanowienia hipoteki, ustanowienia zastawu rejestrowego, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia składników majątkowych związane z udzieleniem kredytu, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego. 7. Wysokość miesięcznej raty kredytu wypłacanej Kredytobiorcy w poszczególnych latach określa MNiSW. 8. Kwota kredytu wypłacanego nie może przekroczyć w ciągu jednego roku studiów 6-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytów Studenckich przez MNiSW. Rozdział II Składanie dokumentów 5 1. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek Studenta. 2. Do wniosku o kredyt należy dołączyć: 1) zaświadczenie o odbywaniu studiów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, a w przypadku studiów doktoranckich załącznik nr 2 do Regulaminu, 2) oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów oraz inne uzgodnione z Bankiem dokumenty, 3) zaświadczenie o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich (jeżeli dotyczy), 4) w przypadku studiów doktoranckich - oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu w trakcie studiów wyższych, 5) dokumenty stwierdzające źródło i wysokość przychodów / dochodów, oraz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku Studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego paszport i kartę stałego pobytu. 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu składa Banku Oświadczenie o dochodach (zał. 1b) na potrzeby obliczania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta: 1) w przypadku, gdy Student nie jest samodzielny finansowo składa: a) oświadczenie Studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w 6 ust.1 oraz informacje o dochodach Wnioskodawcy i innych osób, które miałyby zostać dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, b) oświadczenie studenta lub zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach Studenta oraz członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c. i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informację o wysokości: a. dochodu, b. składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, c. należnego podatku. c) oświadczenie Studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez Studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku; d) oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach Studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.), zawierające w szczególności informacje o wysokości : a. dochodu, 3

4 b. należnych składek na ubezpieczenie społeczne, c. należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d. opłaconego podatku dochodowego, e. dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. e) oświadczenie Studenta o dochodach studenta i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; f) oświadczenie Studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny Studenta; 2) w przypadku, gdy Student jest samodzielny finansowo składa oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w roku bieżącym, jeżeli Student posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym. 4. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada każdego roku. 5. Bank dokona ostatecznej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu w terminie do 15 lutego. W przypadku negatywnej oceny Bank wystawi zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich, na podstawie którego student może w terminie do 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie Studenta uwzględnia się dochody brutto pomniejszone o składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, osiągane przez: 1) Studenta; 2) małżonka Studenta, a także będące na utrzymaniu Studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych Studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie Studenta nie uwzględnia się dochodów osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli Student spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku, 2) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu, 3) nie złożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 3. Do dochodów, o których mowa w ust.1, nie wlicza się: 1) dochodów tego z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz Studenta; 2) kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. Przez dochody, o których mowa w ust. 1-3, należy rozumieć dochody wymienione w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się. 6. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny Studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu. Rozdział III Zawarcie umowy i uruchomienie kredytu 7 1. Warunkiem uruchomienia kredytu jest: 1) przedłożenie przez Studenta ubiegającego się o kredyt dokumentów określonych w 5 oraz udzielenie informacji niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego, 2) pozytywne rozpatrzenie wniosku, 3) ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, 4) posiadanie rachunku bankowego przez Kredytobiorcę lub założenie takiego rachunku w Banku w przypadku, gdy Kredytobiorca takiego rachunku nie posiada oraz zobowiązanie do jego utrzymania przez cały okres kredytowania, 5) podpisanie umowy kredytu. 2. Bank po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu informuje Studenta o terminie podpisania umowy kredytu w sposób ustalony przy składaniu wniosku. 3. Zawarcie umowy kredytu następuje z chwilą podpisania jej przez Kredytobiorcę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Banku w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 4

5 4. Ostateczny termin podpisywania umowy kredytu upływa 31 marca każdego roku Kredyt jest wypłacany Kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - maksymalnie przez okres 4 lat. Okresy wypłacania kredytu sumuje się, w przypadku Kredytobiorcy kontynuującego naukę na studiach doktoranckich. W takim przypadku okres wypłaty może wynieść maksymalnie 10 lat. 2. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim lub przez 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr. 3. Pierwsza rata kredytu przysługuje za październik. 4. W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, okres wypłaty rat kredytu jest nie dłuższy niż do 31 marca lub do 31 października pierwszego z tych terminów następującego po terminie ukończenia studiów. 5. Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości 1,00% od każdej wypłaconej miesięcznej raty kredytu. 6. W przypadku, gdy kredyt jest poręczany przez BGK, Bank dodatkowo pobiera prowizję na rzecz BGK w wysokości 1,5% od każdej wypłaconej miesięcznej raty kredytu objętej poręczeniem. 7. Wypłata raty kredytu, pomniejszonej o kwoty prowizji, o których mowa w ust. 5 i 6, następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę w umowie kredytu. 8. Uruchomienie środków kredytu za dany miesiąc następuje do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca Do czasu ukończenia studiów Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić ważną legitymację studencką, a w przypadku studiów doktoranckich ważną legitymację doktoranta, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października każdego roku, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta. 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni, a Bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie. 3. W przypadku gdy Kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów. 4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono kredytu, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono kredytu. Do wniosku Kredytobiorca dołącza zaświadczenie o odbywaniu studiów określające nowy termin ukończenia studiów, zaś wypłata kredytu będzie kontynuowana do ustalonej w ten sposób daty po zawarciu aneksu do umowy. 6. Nieprzedstawienie przez kredytobiorcę wniosku o wydłużenie okresu kredytowania będzie oznaczało spłatę na warunkach ustalonych w dniu zawarcia umowy z bankiem, tj. spłata rozpocznie się dwa lata po upływie terminu określonego w wówczas przedstawionym zaświadczeniu o studiach, bez konieczności aneksowania umowy Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu, jeżeli Kredytobiorca: 1) nie przedstawił w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października ważnej legitymacji, a w przypadku gdy Kredytobiorca przebywa poza granicami kraju zaświadczenia o odbywaniu studiów; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Kredytobiorca przedstawił ważną legitymację albo zaświadczenie o odbywaniu studiów; 2) korzystał z więcej niż jednego kredytu; 3) utracił status Studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów; 4) został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub doktoranta; 5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu, 6) upłynął okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich okres 4 lat, na który Kredytobiorcy udzielono pożyczki lub kredytu; 7) wystąpił o spłatę w całości lub części kredytu w okresie studiów. 2. Bank nie zaprzestaje wypłaty kredytu, jeżeli brak wpisu na wyższy semestr (rok studiów), wynika z niezaliczenia semestru (roku studiów) z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Przyczyny te winny być potwierdzone przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie. 3. W przypadku, gdy Student został skierowany do odbycia studiów zagranicznych z zachowaniem praw studenta na uczelni macierzystej, Bank nie zawiesza wypłat kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć z macierzystej uczelni zaświadczenie potwierdzające status Studenta i wpis na kolejny semestr (rok akademicki) w terminach, o których mowa w W przypadku, gdy Kredytobiorca przedstawi ważną legitymację studencką lub zaświadczenie o odbywaniu studiów z potwierdzeniem wpisu na kolejny semestr (rok) studiów, w terminie późniejszym niż do dnia 31 marca lub do dnia 31 października, wznowienie wypłat rat kredytu następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedstawiono legitymacje studencką. Za miesiące, w których Student nie przedstawił ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o odbywaniu studiów nie są wypłacane raty kredytu. 5

6 2. W przypadku, gdy Student nie zaliczył semestru (roku akademickiego) wznowienie wypłat rat kredytu następuje po złożeniu zaświadczenia o odbywaniu studiów z potwierdzeniem wpisu na kolejny wyższy semestr (rok akademicki). W przypadku udzielenia Studentowi urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę wyższą, a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej, wypłatę kredytu zawiesza się do czasu powrotu na studia. 3. W przypadku, gdy Student został zawieszony w korzystaniu z praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich wznowienie wypłat następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Student ma prawo do korzystania z kredytu na studiach magisterskich uzupełniających bez konieczności ponownego składania wniosku w przypadku, gdy przerwa między ukończeniem studiów zawodowych, a rozpoczęciem studiów magisterskich wynika z organizacji studiów. 2. Podstawą do stosowania dopłat do odsetek w sytuacjach kształcenia na studiach doktoranckich lub kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów, jest zaświadczenie o odbywaniu studiów. 3. W przypadku wydłużenia okresu wypłat rat kredytu studenckiego w związku z kontynuacją kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich, Bank uzależnia uruchomienie dalszych wypłat rat kredytu od: 1) pozytywnej oceny zdolności kredytowej, 2) ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli okaże się to konieczne, 3) złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 4) złożenia przez Poręczycieli oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu, pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Rozdział IV Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć: 1) weksel własny in blanco z poręczeniem wekslowym osoby trzeciej, 2) poręczenie według prawa cywilnego w tym poręczenie za spłatę kredytu udzielone przez BGK, 3) inne zabezpieczenia, zgodne z wewnętrznymi regulacjami Banku w sprawie prawnych zabezpieczeń wierzytelności. 2. Bank może wymagać kilku rodzajów zabezpieczenia dla jednego kredytu. 3. Za minimalne wymagane zabezpieczenie kredytu studenckiego przyjmuje się oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie wg prawa cywilnego osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową lub poręczenie udzielone przez BGK. 4. W okresie kredytowania Bank ma prawo kontrolować wartość prawnego zabezpieczenia kredytu. 5. W przypadku, gdy wartość prawnego zabezpieczenia udzielonego kredytu ulegnie znacznemu zmniejszeniu, Bank ma prawo żądać od Kredytobiorcy ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowanego przez Bank, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu. 6. Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. Rozdział V Spłata kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o ukończeniu studiów. 2. Spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami Kredytobiorca rozpoczyna po upływie dwóch lat od: 1) terminu ukończenia studiów albo 2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów Kredytobiorca powinien ukończyć studia w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. 3. Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości 0,50 stopy redyskontowej NBP począwszy od daty pierwszej spłaty wyznaczonej harmonogramem spłat przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. 4. Kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu, tj. naliczone według oprocentowania umownego, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem, gdy przedłużenie okresu spłaty kredytu wynika z kształcenia na studiach doktoranckich - o ile Kredytobiorca nie korzystał z kredytu na studiach doktoranckich i kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów. 5. Kapitał kredytu jest spłacany przez Kredytobiorcę w równych ratach miesięcznych. 6. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, z uwzględnieniem zapisów ust. 7 i Liczba rat spłaty kredytu może być: 1) większa niż określona w ust. 6, jeżeli Kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty kapitału kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu lub jeżeli Kredytobiorca rozpoczął kształcenie na studiach doktoranckich lub też kontynuuje studia na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów, 2) mniejsza niż określona w ust. 6 - na wniosek Kredytobiorcy. 6

7 8. W przypadku, gdy wysokość spłaty raty kapitałowej kredytu przekracza 20% przeciętnego miesięcznego dochodu Kredytobiorcy, na wniosek Kredytobiorcy Bank może zmniejszyć wysokość miesięcznej raty kredytu do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu. 9. Bank poinformuje Kredytobiorcę o wysokości spłaty miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i terminach ich spłat przesyłając Kredytobiorcy listem poleconym harmonogram spłat, na 30 dni przed terminem rozpoczęcia spłaty kredytu. 10. Spłata rat kapitału i odsetek następuje w pierwszym roboczym dniu miesiąca. Odsetki naliczane są od faktycznego zadłużenia. 11. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie przedstawi w terminie zaświadczenia o studiach, Bank wymaga rozpoczęcia spłaty kredytu począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia - odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości 0,75 stopy redyskontowej NBP Spłata kredytu może następować poprzez: 1) wpłatę gotówki, 2) pobieranie środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku, na podstawie udzielonego przez Kredytobiorcę pełnomocnictwa, 3) wpłatę dokonaną przelewem. 2. Jako termin dokonania spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Banku. Rozdział VI Wypowiedzenie umowy kredytu Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 2. Okres wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia przez Kredytobiorcę w Banku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu. 3. Najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia Bank dokona wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku: 1) gdy Kredytobiorca korzystał z więcej niż jednego kredytu, 2) ujawnienia, iż Kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe, informacje na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu kredytu, o warunkach spłaty, zawieszania spłaty lub umorzenia. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzystał z więcej niż jednego kredytu, Bank wypowiada umowę kredytu i żąda spłaty kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia. Bank nalicza odsetki ustawowe od kwoty dopłat do odsetek od kredytu, nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu, od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez BGK. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, Bank wypowiada umowę kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żąda spłaty kredytu wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu oraz nalicza odsetki ustawowe od dopłat do odsetek ze środków Funduszu od dnia wypowiedzenia umowy kredytu. 4. Okres wypowiedzenia umowy kredytu bez względu na przyczynę wypowiedzenia wynosi 30 dni. 17a 1. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. 2. Kwota kosztów, o których mowa w ust.1 zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne: 1)) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z późn. zm.), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszone przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. ( Dz.U , z późn. zm.), 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. ( Dz. U z późn. zm.) 3. Szacunkowe koszty, o których mowa w ust. 1 wynoszą ok. 20 % całkowitej kwoty zadłużenia. Rozdział VII Umorzenie kredytu Kredyt może być umorzony: 1) w wysokości w 20%, gdy Kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej lub absolwentów studiów doktoranckich. Umorzenia dokonuje Bank na wniosek Kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Kredytobiorca 7

8 obowiązany jest przedłożyć wniosek w Banku w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia przez organ uczelni lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Decyzję o umorzeniu podejmuje Bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia, 2) częściowo, gdy Kredytobiorca znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; umorzeń dokonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, 3) w całości na wniosek Kredytobiorcy, gdy Kredytobiorca znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań, jeśli Kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną; podstawą decyzji o umorzeniu jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. ) lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Umorzeń na wniosek Kredytobiorcy dokonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, 4) w całości, w przypadku śmierci Kredytobiorcy, przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń; umorzenia dokonuje Bank. Decyzję o umorzeniu podejmuje Bank, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia. 2. Nie podlegają umorzeniu raty kapitałowe oraz odsetki zapłacone przez Kredytobiorcę do dnia wydania decyzji o umorzeniu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 19 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy : 1) Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich ( Dz. U. Nr 108, poz. 685 z późniejszymi zmianami), 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834), 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. 196, poz. 2017), 4) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek Studenckich oraz warunkach i trybu rozliczeń z tytułu i pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87 z 2010 r. poz. 560), 5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 30 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2013 r. poz.1168), 6) Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa wekslowego Dane osobowe, zawarte w Umowie kredytu, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z poźn. zm.) 2. Na podstawie art. 105 ust. 4d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.) Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Warszawa - przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 3. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia ABS Bank Spółdzielczy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U z poźn. zm.) do przekazywania informacji dotyczących Kredytobiorcy a stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu art.2 ust. l w/w ustawy, do biur informacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie w szczególności do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, Wrocław. 4. Kredytobiorca/y wyraża/ją zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą. w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Warszawa; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Płocka 9/11 b Warszawa; ABS Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 112 oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej Wrocław, informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu mojego/naszego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.)oraz innych ustaw. 8

9 5. Kredytobiorca oświadcza, iż w związku z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej został poinformowany przez Bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, że jest świadomy jego ponoszenia Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, tj.: zmiany w przepisach prawa, wiążące Bank i mające wpływ na zasady i warunki udzielania kredytów oraz czynności bankowe związane z Umową kredytu lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 1) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian - gdy zmiany wpływają na warunki zawartej Umowy kredytu; 2) udostępniając tekst Regulaminu w Banku lub umieszczając tekst Regulaminu na stronie internetowej Banku. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu w terminie do dnia jej rozwiązania. Jeśli w terminie 14 dni Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmiany uważa się za przyjęte. 4. Nie stanowią zmian warunków Umowy kredytu uprawniających do skorzystania z uprawnienia, o których mowa w ust. 3, zmiany do Regulaminu dokonane w zakresie: 1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty wprowadzone przez Bank; 2) wprowadzenie do Regulaminu postanowień rozszerzających zakres oferty kierowanej do kredytobiorcy. Rozdział IX Przepisy przejściowe Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie tj.: przed 1 października 2013 roku Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, studentom oraz doktorantom jednostek organizacyjnych uczelni stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nowelizującym z 2013 roku. 2. Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych do dnia 30 września 2011 r. doktorantom jednostek naukowych innych niż jednostki organizacyjne uczelni stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nowelizującym z 2013 roku. Regulamin obowiązuje od r. 9

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 18 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 1 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Anna Gawęda, Piotr Kielak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31.12.2014 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach edukacyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Strzałkowo, marzec 2014 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w Radomiu

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w Radomiu Załącznik do Uchwały Nr 147/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23.10.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w Radomiu REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Załącznik do Uchwały Nr 153/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą UWAGA!!!! ABSOLWENCI UNIWERSYTETU! Absolwencie jeśli w trakcie studiów, pobierałeś kredyt studencki sprawdź czy znajdziesz się w grupie 5% najlepszych absolwentów swojego kierunku. Jeśli tak będziesz mógł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198, z 2016 r. poz. 615. o pożyczkach i kredytach studenckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak.. WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek / stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 55/2015 z dnia 23 maja 2015 roku

Uchwała Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 55/2015 z dnia 23 maja 2015 roku Uchwała Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 55/2015 z dnia 23 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia przepisów do Studenckiego Projektu Nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Nr VIII/103/07 z dnia 28 maja 2007 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU STUDIUJ!

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%. Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąd lub kontynuowad studiów.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Rodzaj kredytu Okres kredytowania: miesięcy Słownie

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo