REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i tryb udzielania kredytów studenckich w ABS Banku Spółdzielczym. 2 Dla celów Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: 1) Bank ABS Bank Spółdzielczy, 2) BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego, 3) kredyt - kredyt studencki, 4) Student osoba, która ma prawo do otrzymania kredytu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 1998 roku pożyczkach i kredytach, tj. studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, w tym: a) studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), b) słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, c) słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi, d) uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595), 5) Kredytobiorca - Student, któremu udzielono kredytu, 6) MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7) okres studiów, w tym studiów doktoranckich - suma okresów studiowania, w tym kształcenia w innych szkołach wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich - jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i na innych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - w zakresie innych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, 8) umowa kredytu- umowa kredytu studenckiego, którą Bank zawarł z Kredytobiorcą, 9) wniosek - wniosek o udzielenie kredytu studenckiego, 10) zaświadczenie o odbywaniu studiów - zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie kredytu jest Studentem, a w przypadku studiów doktoranckich - zaświadczenie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stwierdzające, że Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich, 11) legitymacja dokument potwierdzający status studenta, doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich, 12) Fundusz Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz.685 z późn. zm.) 3 1. Bank udziela kredytu Studentowi, który: 1) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) rozpoczął studia przed ukończeniem 25 roku życia pod warunkiem, że: a) nie ciąży na Studencie obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu, b) nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego, c) nie są to kolejne studia zawodowe po złożeniu egzaminu dyplomowego, d) nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów. 2. Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec: 1) pracowników migrujących i ich rodzin, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli mieszkają w Polsce, 2) pracowników i ich dzieci, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli są zatrudnieni w Polsce. 3. Kredyt udzielany jest na okres obejmujący: 1) okres studiów, 2) okres karencji w spłacie kredytu, określony zgodnie z 14 ust.2, 3) okres spłaty kredytu przy czym ostateczny termin spłaty kredytu zostanie ustalony po zakończeniu wypłat miesięcznych rat kredytu. 4. Student lub doktorant w okresie studiów może otrzymać tylko jeden kredyt z dopłatami z Funduszu. 5. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają Studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. 2

3 4 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest jako iloczyn stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego oraz wskaźnika w wysokości 1, Zmiana stopy redyskontowej NBP, o której mowa w ust. 1 nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu i sporządzania aneksu do Umowy kredytu. 3. Odsetki są naliczane od aktualnego stanu zadłużenia począwszy od dnia wypłaty pierwszej raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu włącznie, za faktyczny okres wykorzystania kredytu. 4. W okresie studiów i w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w 14 ust. 2, należne odsetki naliczone według stopy procentowej, o której mowa w ust. 1, pokrywane są ze środków Funduszu. 5. W związku z otrzymaniem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową, Kredytobiorca otrzymuje łącznie z Umową kredytu wydruk z kalkulatora kredytowego obejmujący: 1) Koszty obsługi kredytu przy aktualnym poziomie stopy redyskontowej NBP; 2) Koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy redyskontowej NBP o 200 punktów bazowych; 3) Koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy redyskontowej NBP w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem tej stopy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 6. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, kredytu uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia Umowy kredytu, w tym: 1) opłaty, prowizje i koszty związane z udzieleniem kredytu, 2) koszty ponoszone przez Kredytobiorcę, na podstawie odrębnych przepisów związane z zabezpieczeniem kredytu, w tym koszty: ustanowienia hipoteki, ustanowienia zastawu rejestrowego, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia składników majątkowych związane z udzieleniem kredytu, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego. 7. Wysokość miesięcznej raty kredytu wypłacanej Kredytobiorcy w poszczególnych latach określa MNiSW. 8. Kwota kredytu wypłacanego nie może przekroczyć w ciągu jednego roku studiów 6-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytów Studenckich przez MNiSW. Rozdział II Składanie dokumentów 5 1. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek Studenta. 2. Do wniosku o kredyt należy dołączyć: 1) zaświadczenie o odbywaniu studiów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, a w przypadku studiów doktoranckich załącznik nr 2 do Regulaminu, 2) oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów oraz inne uzgodnione z Bankiem dokumenty, 3) zaświadczenie o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich (jeżeli dotyczy), 4) w przypadku studiów doktoranckich - oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu w trakcie studiów wyższych, 5) dokumenty stwierdzające źródło i wysokość przychodów / dochodów, oraz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku Studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego paszport i kartę stałego pobytu. 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu składa Banku Oświadczenie o dochodach (zał. 1b) na potrzeby obliczania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta: 1) w przypadku, gdy Student nie jest samodzielny finansowo składa: a) oświadczenie Studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w 6 ust.1 oraz informacje o dochodach Wnioskodawcy i innych osób, które miałyby zostać dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, b) oświadczenie studenta lub zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach Studenta oraz członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c. i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informację o wysokości: a. dochodu, b. składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, c. należnego podatku. c) oświadczenie Studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez Studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku; d) oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach Studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.), zawierające w szczególności informacje o wysokości : a. dochodu, 3

4 b. należnych składek na ubezpieczenie społeczne, c. należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d. opłaconego podatku dochodowego, e. dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. e) oświadczenie Studenta o dochodach studenta i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; f) oświadczenie Studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny Studenta; 2) w przypadku, gdy Student jest samodzielny finansowo składa oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w roku bieżącym, jeżeli Student posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym. 4. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada każdego roku. 5. Bank dokona ostatecznej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu w terminie do 15 lutego. W przypadku negatywnej oceny Bank wystawi zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich, na podstawie którego student może w terminie do 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie Studenta uwzględnia się dochody brutto pomniejszone o składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, osiągane przez: 1) Studenta; 2) małżonka Studenta, a także będące na utrzymaniu Studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych Studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie Studenta nie uwzględnia się dochodów osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli Student spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku, 2) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu, 3) nie złożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 3. Do dochodów, o których mowa w ust.1, nie wlicza się: 1) dochodów tego z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz Studenta; 2) kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. Przez dochody, o których mowa w ust. 1-3, należy rozumieć dochody wymienione w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się. 6. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny Studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu. Rozdział III Zawarcie umowy i uruchomienie kredytu 7 1. Warunkiem uruchomienia kredytu jest: 1) przedłożenie przez Studenta ubiegającego się o kredyt dokumentów określonych w 5 oraz udzielenie informacji niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego, 2) pozytywne rozpatrzenie wniosku, 3) ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, 4) posiadanie rachunku bankowego przez Kredytobiorcę lub założenie takiego rachunku w Banku w przypadku, gdy Kredytobiorca takiego rachunku nie posiada oraz zobowiązanie do jego utrzymania przez cały okres kredytowania, 5) podpisanie umowy kredytu. 2. Bank po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu informuje Studenta o terminie podpisania umowy kredytu w sposób ustalony przy składaniu wniosku. 3. Zawarcie umowy kredytu następuje z chwilą podpisania jej przez Kredytobiorcę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Banku w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 4

5 4. Ostateczny termin podpisywania umowy kredytu upływa 31 marca każdego roku Kredyt jest wypłacany Kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - maksymalnie przez okres 4 lat. Okresy wypłacania kredytu sumuje się, w przypadku Kredytobiorcy kontynuującego naukę na studiach doktoranckich. W takim przypadku okres wypłaty może wynieść maksymalnie 10 lat. 2. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim lub przez 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr. 3. Pierwsza rata kredytu przysługuje za październik. 4. W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, okres wypłaty rat kredytu jest nie dłuższy niż do 31 marca lub do 31 października pierwszego z tych terminów następującego po terminie ukończenia studiów. 5. Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości 1,00% od każdej wypłaconej miesięcznej raty kredytu. 6. W przypadku, gdy kredyt jest poręczany przez BGK, Bank dodatkowo pobiera prowizję na rzecz BGK w wysokości 1,5% od każdej wypłaconej miesięcznej raty kredytu objętej poręczeniem. 7. Wypłata raty kredytu, pomniejszonej o kwoty prowizji, o których mowa w ust. 5 i 6, następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę w umowie kredytu. 8. Uruchomienie środków kredytu za dany miesiąc następuje do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca Do czasu ukończenia studiów Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić ważną legitymację studencką, a w przypadku studiów doktoranckich ważną legitymację doktoranta, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października każdego roku, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta. 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni, a Bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie. 3. W przypadku gdy Kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów. 4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono kredytu, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono kredytu. Do wniosku Kredytobiorca dołącza zaświadczenie o odbywaniu studiów określające nowy termin ukończenia studiów, zaś wypłata kredytu będzie kontynuowana do ustalonej w ten sposób daty po zawarciu aneksu do umowy. 6. Nieprzedstawienie przez kredytobiorcę wniosku o wydłużenie okresu kredytowania będzie oznaczało spłatę na warunkach ustalonych w dniu zawarcia umowy z bankiem, tj. spłata rozpocznie się dwa lata po upływie terminu określonego w wówczas przedstawionym zaświadczeniu o studiach, bez konieczności aneksowania umowy Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu, jeżeli Kredytobiorca: 1) nie przedstawił w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października ważnej legitymacji, a w przypadku gdy Kredytobiorca przebywa poza granicami kraju zaświadczenia o odbywaniu studiów; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Kredytobiorca przedstawił ważną legitymację albo zaświadczenie o odbywaniu studiów; 2) korzystał z więcej niż jednego kredytu; 3) utracił status Studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów; 4) został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub doktoranta; 5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu, 6) upłynął okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich okres 4 lat, na który Kredytobiorcy udzielono pożyczki lub kredytu; 7) wystąpił o spłatę w całości lub części kredytu w okresie studiów. 2. Bank nie zaprzestaje wypłaty kredytu, jeżeli brak wpisu na wyższy semestr (rok studiów), wynika z niezaliczenia semestru (roku studiów) z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Przyczyny te winny być potwierdzone przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie. 3. W przypadku, gdy Student został skierowany do odbycia studiów zagranicznych z zachowaniem praw studenta na uczelni macierzystej, Bank nie zawiesza wypłat kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć z macierzystej uczelni zaświadczenie potwierdzające status Studenta i wpis na kolejny semestr (rok akademicki) w terminach, o których mowa w W przypadku, gdy Kredytobiorca przedstawi ważną legitymację studencką lub zaświadczenie o odbywaniu studiów z potwierdzeniem wpisu na kolejny semestr (rok) studiów, w terminie późniejszym niż do dnia 31 marca lub do dnia 31 października, wznowienie wypłat rat kredytu następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedstawiono legitymacje studencką. Za miesiące, w których Student nie przedstawił ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o odbywaniu studiów nie są wypłacane raty kredytu. 5

6 2. W przypadku, gdy Student nie zaliczył semestru (roku akademickiego) wznowienie wypłat rat kredytu następuje po złożeniu zaświadczenia o odbywaniu studiów z potwierdzeniem wpisu na kolejny wyższy semestr (rok akademicki). W przypadku udzielenia Studentowi urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę wyższą, a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej, wypłatę kredytu zawiesza się do czasu powrotu na studia. 3. W przypadku, gdy Student został zawieszony w korzystaniu z praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich wznowienie wypłat następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Student ma prawo do korzystania z kredytu na studiach magisterskich uzupełniających bez konieczności ponownego składania wniosku w przypadku, gdy przerwa między ukończeniem studiów zawodowych, a rozpoczęciem studiów magisterskich wynika z organizacji studiów. 2. Podstawą do stosowania dopłat do odsetek w sytuacjach kształcenia na studiach doktoranckich lub kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów, jest zaświadczenie o odbywaniu studiów. 3. W przypadku wydłużenia okresu wypłat rat kredytu studenckiego w związku z kontynuacją kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich, Bank uzależnia uruchomienie dalszych wypłat rat kredytu od: 1) pozytywnej oceny zdolności kredytowej, 2) ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli okaże się to konieczne, 3) złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 4) złożenia przez Poręczycieli oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu, pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Rozdział IV Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć: 1) weksel własny in blanco z poręczeniem wekslowym osoby trzeciej, 2) poręczenie według prawa cywilnego w tym poręczenie za spłatę kredytu udzielone przez BGK, 3) inne zabezpieczenia, zgodne z wewnętrznymi regulacjami Banku w sprawie prawnych zabezpieczeń wierzytelności. 2. Bank może wymagać kilku rodzajów zabezpieczenia dla jednego kredytu. 3. Za minimalne wymagane zabezpieczenie kredytu studenckiego przyjmuje się oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie wg prawa cywilnego osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową lub poręczenie udzielone przez BGK. 4. W okresie kredytowania Bank ma prawo kontrolować wartość prawnego zabezpieczenia kredytu. 5. W przypadku, gdy wartość prawnego zabezpieczenia udzielonego kredytu ulegnie znacznemu zmniejszeniu, Bank ma prawo żądać od Kredytobiorcy ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowanego przez Bank, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu. 6. Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. Rozdział V Spłata kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o ukończeniu studiów. 2. Spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami Kredytobiorca rozpoczyna po upływie dwóch lat od: 1) terminu ukończenia studiów albo 2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów Kredytobiorca powinien ukończyć studia w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. 3. Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości 0,50 stopy redyskontowej NBP począwszy od daty pierwszej spłaty wyznaczonej harmonogramem spłat przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. 4. Kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu, tj. naliczone według oprocentowania umownego, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem, gdy przedłużenie okresu spłaty kredytu wynika z kształcenia na studiach doktoranckich - o ile Kredytobiorca nie korzystał z kredytu na studiach doktoranckich i kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów. 5. Kapitał kredytu jest spłacany przez Kredytobiorcę w równych ratach miesięcznych. 6. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, z uwzględnieniem zapisów ust. 7 i Liczba rat spłaty kredytu może być: 1) większa niż określona w ust. 6, jeżeli Kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty kapitału kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu lub jeżeli Kredytobiorca rozpoczął kształcenie na studiach doktoranckich lub też kontynuuje studia na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów, 2) mniejsza niż określona w ust. 6 - na wniosek Kredytobiorcy. 6

7 8. W przypadku, gdy wysokość spłaty raty kapitałowej kredytu przekracza 20% przeciętnego miesięcznego dochodu Kredytobiorcy, na wniosek Kredytobiorcy Bank może zmniejszyć wysokość miesięcznej raty kredytu do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu. 9. Bank poinformuje Kredytobiorcę o wysokości spłaty miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i terminach ich spłat przesyłając Kredytobiorcy listem poleconym harmonogram spłat, na 30 dni przed terminem rozpoczęcia spłaty kredytu. 10. Spłata rat kapitału i odsetek następuje w pierwszym roboczym dniu miesiąca. Odsetki naliczane są od faktycznego zadłużenia. 11. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie przedstawi w terminie zaświadczenia o studiach, Bank wymaga rozpoczęcia spłaty kredytu począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia - odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości 0,75 stopy redyskontowej NBP Spłata kredytu może następować poprzez: 1) wpłatę gotówki, 2) pobieranie środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku, na podstawie udzielonego przez Kredytobiorcę pełnomocnictwa, 3) wpłatę dokonaną przelewem. 2. Jako termin dokonania spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Banku. Rozdział VI Wypowiedzenie umowy kredytu Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 2. Okres wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia przez Kredytobiorcę w Banku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu. 3. Najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia Bank dokona wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku: 1) gdy Kredytobiorca korzystał z więcej niż jednego kredytu, 2) ujawnienia, iż Kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe, informacje na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu kredytu, o warunkach spłaty, zawieszania spłaty lub umorzenia. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzystał z więcej niż jednego kredytu, Bank wypowiada umowę kredytu i żąda spłaty kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia. Bank nalicza odsetki ustawowe od kwoty dopłat do odsetek od kredytu, nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu, od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez BGK. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, Bank wypowiada umowę kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żąda spłaty kredytu wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu oraz nalicza odsetki ustawowe od dopłat do odsetek ze środków Funduszu od dnia wypowiedzenia umowy kredytu. 4. Okres wypowiedzenia umowy kredytu bez względu na przyczynę wypowiedzenia wynosi 30 dni. 17a 1. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. 2. Kwota kosztów, o których mowa w ust.1 zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne: 1)) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z późn. zm.), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszone przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. ( Dz.U , z późn. zm.), 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. ( Dz. U z późn. zm.) 3. Szacunkowe koszty, o których mowa w ust. 1 wynoszą ok. 20 % całkowitej kwoty zadłużenia. Rozdział VII Umorzenie kredytu Kredyt może być umorzony: 1) w wysokości w 20%, gdy Kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej lub absolwentów studiów doktoranckich. Umorzenia dokonuje Bank na wniosek Kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Kredytobiorca 7

8 obowiązany jest przedłożyć wniosek w Banku w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia przez organ uczelni lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Decyzję o umorzeniu podejmuje Bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia, 2) częściowo, gdy Kredytobiorca znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; umorzeń dokonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, 3) w całości na wniosek Kredytobiorcy, gdy Kredytobiorca znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań, jeśli Kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną; podstawą decyzji o umorzeniu jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. ) lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Umorzeń na wniosek Kredytobiorcy dokonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, 4) w całości, w przypadku śmierci Kredytobiorcy, przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń; umorzenia dokonuje Bank. Decyzję o umorzeniu podejmuje Bank, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia. 2. Nie podlegają umorzeniu raty kapitałowe oraz odsetki zapłacone przez Kredytobiorcę do dnia wydania decyzji o umorzeniu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 19 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy : 1) Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich ( Dz. U. Nr 108, poz. 685 z późniejszymi zmianami), 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834), 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. 196, poz. 2017), 4) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek Studenckich oraz warunkach i trybu rozliczeń z tytułu i pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87 z 2010 r. poz. 560), 5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 30 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2013 r. poz.1168), 6) Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa wekslowego Dane osobowe, zawarte w Umowie kredytu, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z poźn. zm.) 2. Na podstawie art. 105 ust. 4d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.) Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Warszawa - przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 3. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia ABS Bank Spółdzielczy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U z poźn. zm.) do przekazywania informacji dotyczących Kredytobiorcy a stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu art.2 ust. l w/w ustawy, do biur informacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie w szczególności do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, Wrocław. 4. Kredytobiorca/y wyraża/ją zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą. w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Warszawa; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Płocka 9/11 b Warszawa; ABS Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 112 oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej Wrocław, informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu mojego/naszego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U z poźn. zm.)oraz innych ustaw. 8

9 5. Kredytobiorca oświadcza, iż w związku z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej został poinformowany przez Bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, że jest świadomy jego ponoszenia Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, tj.: zmiany w przepisach prawa, wiążące Bank i mające wpływ na zasady i warunki udzielania kredytów oraz czynności bankowe związane z Umową kredytu lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 1) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian - gdy zmiany wpływają na warunki zawartej Umowy kredytu; 2) udostępniając tekst Regulaminu w Banku lub umieszczając tekst Regulaminu na stronie internetowej Banku. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu w terminie do dnia jej rozwiązania. Jeśli w terminie 14 dni Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmiany uważa się za przyjęte. 4. Nie stanowią zmian warunków Umowy kredytu uprawniających do skorzystania z uprawnienia, o których mowa w ust. 3, zmiany do Regulaminu dokonane w zakresie: 1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty wprowadzone przez Bank; 2) wprowadzenie do Regulaminu postanowień rozszerzających zakres oferty kierowanej do kredytobiorcy. Rozdział IX Przepisy przejściowe Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie tj.: przed 1 października 2013 roku Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, studentom oraz doktorantom jednostek organizacyjnych uczelni stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nowelizującym z 2013 roku. 2. Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych do dnia 30 września 2011 r. doktorantom jednostek naukowych innych niż jednostki organizacyjne uczelni stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nowelizującym z 2013 roku. Regulamin obowiązuje od r. 9

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo