9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów."

Transkrypt

1 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02] Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE KWIECIEŃ 2013 Informacje dla zdającego: 1. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treścią zadania i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĘ OCENY. 2.Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. Sprawdź, czy materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny. 3.Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ : wpisz swoją datę urodzenia wpisz swój numer PESEL 4.Na KARCIE OCENY wpisz swoją datę urodzenia wpisz swój numer PESEL wpisz symbol cyfrowy zawodu zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie 5.Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego,dokumentacją załączoną do zadania,stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 minut czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6.Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania,wykonanie prac związanych z opracowywanym projektem i sporządzanie dokumentacji z ich wykonania. 7.Zadanie rozwiązuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp.,jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane. 8.Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, które załączasz do pracy opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu. 9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. 10.Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu etap praktyczny. Powodzenia.!:)

2 Zadanie na egzamin próbny: Hurtownia BALBINA sp. z o. o. z Białegostoku zajmuje się sprzedażą zabawek dla dzieci. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W październiku 2012 r. w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: r. dokumentem PW wprowadzono stany początkowe towarów w programie magazynowym Załącznik 5; r. sporządzono i podpisano umowę o pracę z panią Barbarą Włodarczyk zatrudnioną w dziale handlowym Załącznik 6; r. sprzedano dla sklepu PTYŚ 30 szt. lalek BOBAS oraz 20 szt. samochodzików GOKART po cenie sprzedaży; r. wydano z magazynu sprzedane towary po cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży r. Sklep PTYŚ złożył reklamację na 5 sztuk samochodzików GOKART z powodu ukrytych wad jakościowych. Reklamację uznano i dokonano korekty sprzedaży r. w związku z uznaną reklamacją przyjęto do magazynu, zwrócone przez Sklep PTYŚ 5 szt. samochodzików GOKART, r. sporządzono listę płac dla Barbary Włodarczyk i zaksięgowano wynagrodzenie brutto oraz potrącenia w liście płac sporządzając dokument polecenie księgowania r. naliczono i zaksięgowano ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP obciążające koszty pracodawcy sporządzając dokument polecenia księgowania; r. wystawiono polecenie przelewu na wypłatę wynagrodzenia netto dla pani Barbary Włodarczyk r. otrzymano wyciąg bankowy r. sporządzono deklarację skarbową na zaliczkę miesięczną od wypłat PIT Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni BALBINA sp. z o. o., ewidencję operacji gospodarczych z października 2012 r., sporządzenie deklaracji skarbowej na zaliczkę miesięczną od wypłat PIT z października 2012 r. oraz analizę i ocenę rentowności kapitałów własnych w Hurtowni BALBINA sp. z o. o. w latach Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac.

3 Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni BALBINA sp. z o. o. z października 2012 r. 4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z października 2012 r. w programie finansowo księgowym. 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych z października 2012 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej. 6. Wykaz prac związanych z analizą rentowności kapitałów własnych Hurtowni BALBINA sp. z o. o. w latach Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programów komputerowych dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych z października 2012 r. w tym listę płac. 8. Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych z października 2012 r., oraz wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald i dziennikiem księgowań. 9. Sporządzoną i wydrukowaną deklarację skarbową na zaliczkę miesięczną od wypłat PIT z października 2012 r. 10. Sporządzoną analizę i ocenę rentowności kapitałów własnych Hurtowni BALBINA sp. z o. o. w latach Do wykonania zadania wykorzystaj: Załącznik 1. Dane identyfikacyjne Hurtowni BALBINA sp. z o. o. Załącznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy. Załącznik 3. Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BALBINA sp. z o. o. Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień r. (w zł) Załącznik 5. Dane dotyczące kartotek towarów na dzień r. Załącznik 6. Podstawowe dane osobowe pracownika. Załącznik 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP w 2012 r. Załącznik 8. Wyciąg bankowy Hurtowni BALBINA sp. z o. o. Załącznik 9. Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat (w zł) Załącznik 10. Wykaz wybranych kont księgi głównej. Załącznik 11. Wykaz wybranych wskaźników.

4 Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer wyposażony w program finansowo-księgowy, program do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży oraz program kadrowo płacowy. W programie magazynowym, finansowo-księgowym i kadrowo płacowym wprowadzono dane identyfikacyjne Hurtowni BALBINA sp. z o. o., zakładowy plan kont oraz sporządzono umowę o pracę z panią Barbarą Włodarczyk. Pracę z programem komputerowym rozpocznij od: wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni BALBINA sp. z o. o., założenia kartotek kontrahentów, towarów w programie magazynowym, wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia w programie finansowo-księgowym. Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Dane identyfikacyjne Hurtowni BALBINA sp. z o. o. Załącznik 1. Hurtownia BALBINA sp. z o. o Białystok, ul. Techniczna 5, województwo: podlaskie NIP: , REGON: Numer konta bankowego: Bank PEKAO O. w Białymstoku, Rynek Kościuszki 7 Urząd Skarbowy w Białymstoku Białystok, ul. Świętojańska 13, Numer rachunku bankowego dla podatku dochodowego od osób fizycznych: Bank: NBP O/Okr. w Białymstoku

5 Załącznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy. Sklep PTYŚ, Kamila Banach Łapy, ul. Białowiejska 8, województwo: podlaskie NIP: Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów jest Anna Pietruszka. Załącznik 3. Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BALBINA sp. z o. o Ewidencja operacji gospodarczych jest prowadzona według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej. Wycena i ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu netto Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4. Marża hurtowa wynosi 45% ceny zakupu netto (narzut). Sprzedaż towarów jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT 23%. Odbiorcy regulują należności w ciągu 14 dni Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Małgorzata Kwiat, do odbioru i zatwierdzania Grażyna Bosmańska (szef). Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/10/2012. Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień r. (w zł) Środki trwałe ,00 Umorzenie środków trwałych ,00 Rachunek bieżący ,00 Kasa 3 550,00 Towary 1 450,00 Kapitał zakładowy ,00 Kapitał zapasowy ,00 Kredyty bankowe ,00

6 Załącznik 5. Dane dotyczące kartotek towarów na dzień r. Symbol Towar J.m. Stan początkowy Cena zakupu Marża hurtowa (narzut) 001 Lalka BOBAS szt. 50 szt. 12 zł 45% 002 Puzzle BAMBI szt. 85 szt. 6 zł 45% 003 Samochodzik GOKART szt. 35 szt. 20 zł 45% Podstawowe dane osobowe pracownika. Załącznik 6. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Numer konta bankowego Barbara Włodarczyk 09,12,1985 r. Białystok I i II filar Białystok ul. Ełcka 2/ PEKAO S.A. Zestaw płacowy/ Data rozpoczęcia Dział Stanowisko Okres zatrudnienia Podstawa miesięczna NFZ Urząd Skarbowy Administracja r. handlowy sprzedawca nieokreślony 2800,00 10R podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Załącznik 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP w 2012 r. Rodzaj składki Składki finansowane przez: pracownika pracodawcę emerytalne 9,76% 9,76% rentowe 1,5% 6,5% chorobowe 2,45% wypadkowe 1,93% FP 2,45% FGŚP 0,10%

7 Wyciąg bankowy Hurtowni BALBINA sp. z o. o. Bank PEKAO O. w Białymstoku, Rynek Kościuszki 7 Wyciąg bankowy 10/2012 za okres od r. do r. IBAN PL: Posiadacz rachunku: Hurtownia BALBINA sp. z o. o Białystok, ul. Techniczna 5, NIP: , REGON: Saldo początkowe z dnia : INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE przelew od Sklepu PTYŚ za Fa VAT 1/10/ przelew wynagrodzenia netto dla Barbary Włodarczyk KWOTA OBCIĄŻENIA 2017, prowizja za przelew 5,00 Załącznik 8. KWOTA UZNANIA , ,11 Saldo końcowe z dnia r ,44 Załącznik 9. Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat (w zł) Wybrane pozycje r r. Aktywa trwałe , ,00 Aktywa obrotowe , ,00 Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,00 Kredyty bankowe , ,00 Zysk netto , ,00 Przychody ze sprzedaży , ,00 Załącznik 10. Wykaz wybranych kont księgi głównej. Zespół 0 Zespół Środki trwałe 300 Rozliczenie zakupu 071 Umorzenie środków trwałych 330 Towary Zespół 1 Zespół Kasa 402 Usługi obce 131 Rachunek bieżący 404 Wynagrodzenia 138 Kredyty bankowe 405 Ubezpieczenia społeczne Zespół 2 Zespół Rozrachunki z odbiorcami 730 Przychody ze sprzedaży towarów 210 Rozrachunki z dostawcami 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie 220 Rozrachunki z budżetami zakupu 221 Rozrachunki z ZUS Zespół VAT naliczony 801 Kapitał zakładowy 224 VAT należny 802 Kapitał zapasowy 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

8 Załącznik 11. Wykaz wybranych wskaźników. Nazwa wskaźnika Sposób obliczenia Wskaźnik rentowności przychodów zysk netto x 100% przychody ogółem Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto x 100% kapitał własny Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem x 100% aktywa ogółem Wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe zobowiązania bieżące Wskaźnik zaangażowania aktywów przeciętny stan aktywów przychód ze sprzedaży

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych Symbol cyfrowy zawodu: 341 [07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [07]-01-112 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo