Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Lojalnościowego ispot"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i Spot (dalej zwanym Programem ). 2. Celem Programu jest motywowanie Uczestników do efektywnego współdziałania w procesie dystrybucji produktów kredytowych Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. 3. Organizatorem Programu Lojalnościowego ispot jest Sygma Banque (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwany dalej Bankiem. 4. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych (Uczestników), będących pracownikami Partnerów Handlowych Banku, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz świadczących pracę w jednym z wymienionych w Załączniku nr 1 Sklepów: 5. Celem programu jest motywowanie uczestników Programu do zachęcania Kredytobiorców do korzystania z produktów i usług Banku. 2 Definicje Wprowadzono na użytek Regulaminu Programu następujące definicje: 1. Sprzedawca osoba fizyczna pracująca ( na podstawie umowy o pracę) w firmie ispot należącej do SAd Sp z o.o. 2. Centrala SAD Sp. z o.o siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182;, Warszawa, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: REGON: Uczestnikiem Konkursu jest każdy Sprzedawca punktu handlowego ispot należącego do SAD Sp z o.o. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, którą łączy z Bankiem umowa o pracę lub jakakolwiek umowa o charakterze cywilnoprawnym. Uczestnikiem Konkursu nie może być Sprzedawca w punkcie handlowym, gdzie znajduje się stanowisko kredytowe Banku obsługiwane przez osobę, którą łączy z Bankiem jakikolwiek stosunek cywilnoprawny 4. Sklep - placówka handlowa należąca do Partnera Handlowego, w której na podstawie stosownych tytułów prawnych Partner Handlowy prowadzi działalność handlową i w której na podstawie Umowy o współpracy łączącej Partnera Handlowego i Bank oferowane są klientom produkty kredytowe znajdujące się w ofercie Banku, przeznaczone na finansowanie oferowanych przez Partnera Handlowego towarów i usług. 5. Czas Trwania Konkursu od do Konkurs podzielony będzie na 3 etapy: I etap od 01 kwietnia do 30 czerwca 2012 II etap od 01 lipca do 30 września 2012 III etap od 01 października do 31 grudnia Umowa o współpracy - umowa zawierana między Bankiem a Partnerem Handlowym określająca zasady współpracy w zakresie pośrednictwa w oferowaniu przez Partnera Handlowego swoim klientom produktów kredytowych znajdujących się w ofercie Banku z przeznaczeniem na sfinansowanie oferowanych przez Sklep towarów i usług. 7. Nagroda / Karta Premiowa przedpłacona karta o indywidualnie przyznanym limicie gotówkowym, umożliwiająca dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę Visa, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych. 8. Umowa Kredytowa umowa kredytu zawarta z Bankiem, spełniająca następujące warunki: a) cała kwota udzielonego na jej podstawie kredytu, z wyjątkiem ewentualnej kredytowanej prowizji i opłaty, została wypłacona na rzecz Partnera Handlowego, jako zapłata za towar lub usługę; b) towar został wydany kredytobiorcy Banku lub taka usługa została wykonana; c) kredytobiorca Banku nie odstąpił od tej umowy kredytu ani od umowy z Partnerem Handlowym, na podstawie której nabył przedmiotowy towar lub usługę; 9. została zawarta w ramach realizacji Umowy o współpracy. 10. Błędne Zawarcie Umowy Kredytowej - uznaje się niepoprawne wpisanie danych osobowych klienta, przedmiotu kredytowania, kwoty kredytu oraz danych Sklepu. 11. CARDIF ubezpieczenie spłaty zadłużenia, oferowane na podstawie umów zawartych przez Bank na rzecz kredytobiorców z Cardif - Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie Cardif Polska S.A. oraz

2 Cardif Assurences Risque Divers S.A. Oddział w Polsce, do którego kredytobiorca może przystąpić. Klient może być ubezpieczony w ramach jednego z trzech pakietów: - Pakiet Życie wypłata świadczenia następuje m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. - Pakiet Życie i zdrowie wypłata świadczenia następuje m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania - Pakiet Życie i praca - wypłata świadczenia następuje m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub utraty pracy 12. Czas Trwania Programu Lojalnościowego okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku włącznie. 13. Kierownik ds. Kluczowych Klientów pracownik Sygma Banque SA odpowiedzialny za współpracę z Centralą SAD Sp z o.o. oraz za dostarczenie raportu zawierającego prawidłowe rozliczenie programu. 14. Partner Handlowy - przedsiębiorca, z którym Bank zawarł Umowę o współpracy. 15. Punkty przyjęta na potrzeby Programu miara wysokości Nagrody należnej Uczestnikowi. Jeden punkt odpowiada jednemu złotemu (1 zł) na Karcie Premiowej. Punkty obliczane są według metody przyjętej w 4 Regulaminu Programu. 16. Barema 729 nr taryfikacji Banku na okres od 3 do 36 miesięcy dla towarów o wartości od 150 zł do zł sprzedawanych przez Sprzedawcę w jego punktach handlowych. 17. Barema 434 nr taryfikacji Banku - na okres 10 miesięcy dla towarów o wartości od 150 zł do zł sprzedawanych przez Sprzedawcę w jego punktach handlowych. 18. Barema 499 nr taryfikacji Banku na okres 20 miesięcy dla towarów o wartości od 150 zł do zł sprzedawanych przez Sprzedawcę w jego punktach handlowych. 3 Warunki uczestnictwa w Programie 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie przez Uczestnika Konkursu pisemnej zgody na przystąpienie do Programu. Swój podpis składa w oznaczonym miejscu dokumentu, którego wzór stanowi Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu. Centrala SAD Sp z o.o odpowiedzialna jest za archiwizowanie i zebranie podpisanych przez Pełnomocników Załączników nr 2 do niniejszego programu 2. Pisemna zgoda Uczestnika, o której mowa w punkcie powyżej, jest równoznaczna z dobrowolną zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centralę SAD Sp z o.o oraz Sygma Banque Société Anonyme S.A. Oddział w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu w celu przeprowadzenia Programu oraz przyznania Nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Administratorem danych osobowych są SAD Sp z o.o. oraz Sygma Banque Société Anonyme S.A. Oddział w Polsce. 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest pełnienie przez cały Czas trwania Konkursu stanowiska Sprzedawcy punktu handlowego ispot należącego do SAS Sp z o.o. 4 Zasady naliczania Punktów 1. Uczestnik otrzymuje punkty z tytułu sporządzonych przez siebie umów. Im wyższa wartość zawieranych umów tym więcej punktów do zdobycia. 2. Punkty liczone są oddzielnie dla każdej Umowy Kredytowej. Punkty nie będą naliczane za Błędne Zawarcie Umowy Kredytowej. 3. Z tytułu jednej Umowy Kredytowej Punkty mogą być naliczone tylko jednemu Uczestnikowi - temu, który sklep doprowadził do jej podpisania. Za weryfikację prawidłowości obliczania ilości należnych poszczególnym Uczestnikom punktów będzie odpowiedzialny Kierownik ds. Kluczowych Klientów (będzie zobowiązany do weryfikacji ilości naliczonych punktów, jak również faktu zawarcia Umów Kredytowych w systemie informatycznym Banku służącym do obsługi wniosków kredytowych). 4. Podstawą naliczenia Punktów jest wartość Umowy Kredytowej, czyli cena towarów lub usług nabytych środkami z Umowy Kredytowej, ewentualnie pomniejszona o wpłatę własną (na poczet nabywanych dóbr lub usług) Kredytobiorcy. 6. Uczestnik otrzymuje Punkty za każde pełne 100 zł wartości Umowy Kredytowej. 7. Za każde 100 PLN sprzedaży kredytu w baremie 729 z ubezpieczeniem Uczestnik otrzymuje 1,5 pkt 2

3 8. Za każde 100 PLN sprzedaży kredytu w baremie 729 bez ubezpieczenia Uczestnik otrzymuje 1 pkt 9. Za każde 100 PLN sprzedaży kredytu na 10 i/lub 20 miesięcy w baremie 434 i/lub 499 bez ubezpieczenia Uczestnik otrzymuje 0,5 pkt 10. Za każde 100 PLN sprzedaży kredytu na 10 i/lub 20 miesięcy w baremie 434 i/lub 499 z ubezpieczeniem Uczestnik otrzymuje 1 pkt 5 Nagroda w Programie 1. Przekazanie Nagrody nastąpi pod warunkiem przekazania Kierownikowi ds. Kluczowych Klientów przez Centralę SAD Sp z o.o. do 20 lipca 2012 roku wszystkich niezbędnych danych zawartych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Programu. 2. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia (Załącznik nr 4) przyjęcia Nagrody. Za przyjęcie Nagrody uznaje się odbiór nagrody od Banku, który poprzez Centralę SAD Sp z o.o. dostarczy nagrody Uczestnikom. 3. Centrala SAD Sp z o.o. dopilnuje, aby każdy Uczestnik podpisał Kartę laureata (Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu) oraz zobowiązują się do archiwizowania Kart u siebie w placówkach przez okres 6 lat od dnia ich podpisania 4. Centrala SAD Sp z o.o. zobowiązuje się do mailowego potwierdzenia Kierownikowi ds. Kluczowych Klientów informacji o otrzymaniu Nagród przez Uczestników Programu. 5. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Nagrodę ekwiwalentu pieniężnego, ani wymienić na inną nagrodę. 6. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej nagrody obciąża Uczestnika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 7. Wartość nagrody otrzymanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą stanowi zgodnie z art.11 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. 8. W przypadku otrzymania nagrody przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej jej wartość zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy stanowi przychód z innych źródeł. 9. Bank na mocy art. 42 a ww. ustawy zobowiązany jest sporządzić informację o wysokości przekazanej nagrody osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na druku PIT-8C i przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowego. 6 Postanowienia końcowe 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w Czasie Trwania Programu Lojalnościowego oraz w terminie 90 dni od zakończenia Programu pod adres Centrali SAD SA czyli, ul. Puławskiej 182;, Warszawa i będą rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu reklamacji do Centrali. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer NIP, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Programu, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowa zmiana będzie uzasadniona celem Programu oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Zmiany nie mogą naruszać nabytych praw Uczestników. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie (nie wcześniej niż na 3 dni przed terminem wejścia w życie przedmiotowych zmian). 5. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Banku. 6. Regulamin Programu ispot wchodzi w życie z dniem od r. 3

4 Załącznik nr 1 Nazwa_salonu Miasto Adres Arkadia Warszawa Warszawa Al. Jana Pawła II 82, lok. 125, Warszawa Złote Tarasy Warszawa Warszawa ul. Złota 59, Warszawa Galeria Mokotów Warszawa Warszawa ul. Wołoska 12, lok. 019, Warszawa Galeria Bałtycka Gdańsk Gdańsk Al. Grunwaldzka 141, lok. 640, Gdańsk Stary Browar Poznań Poznań ul. Półwiejska 42, Poznań Galeria Krakowska Kraków ul. Pawia 5, Kraków Magnolia Park Wrocław Wrocław ul. Legnicka 58, Wrocław Galeria Łódzka Łódź Al. Piłsudskiego 15/23, Łódź ispot Silesia Katowice Katowice ul. Chorzowska 109, Katowice ispot Promenada Warszawa Warszawa ul. Ostrobramska 75C, Warszawa Bielany Wrocławskie Wrocław ul. Francuska 6, Wrocław Kraków Bonarka Kraków ul. Kamieńskiego 11, Kraków Łódź Manufaktura Łódź ul. Jana Karskiego 5, Łódź Malta Poznań Poznań ul. abpa A. Baraniaka 8, Poznań Gliwice Gliwice Gliwice ul. Lipowa 1, lok. 72, Gliwice Dominikańska Wrocław Pl. Dominikański 3, Wrocław Sadyba Warszawa ul. Powsińska 31, Warszawa 4

5 Załacznik nr 2 do Regulamin Programu lojalnościowego ispot" Lista Uczestników: Ispot " Regulamin Programu lojalnościowego ispot " dostępny na stronie internetowej Banku Oświadczenie Organizatora Programu Lojalnościowego Ispot " Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce informuje, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia Programu lojalnościowego, w tym wydania nagród i ogłoszenia rezultatów. Dane będą przetwarzane w zakresie wynikającym z Regulaminu Programu lojalnościowego oraz niniejszego dokumentu. Administratorem danych osobowych jest Sad Sp z o.o. z siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, Warszawa oraz Sygma Banque Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Suwak 3. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane będą przechowywane po zakończeniu Programu lojalnościowego do czasu przedawnienia roszczeń. Sad Sp z oo oraz Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce zobowiązuje się do usunięcia danych w każdym czasie pod warunkiem zrzeczenia się przez Uczestnika roszczeń wobec i Sad Sp zoo oraz Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu lojalnościowego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w czasie Programu lojalnościowego, jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w Programie lojalnościowym. Oświadczenie Uczestnik Programu Lojalnościowego ispot ": Działając, jako Uczestnik Programu Lojalnościowego ispot ", oświadczam, że składając podpis na niniejszym dokumencie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (udostępnionych w poniższej tabeli) danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przedmiotowych danych w celu realizacji oraz przyznania Nagrody, jak również potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu lojalnościowego i akceptuje jego postanowienia. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawienia. Imię i nazwisko Uczestnika Data Lp. Nazwa Sklepu Numer Sklepu 1 Podpis Uczestnika

6 Załącznik 3 Lista uczestników Programu Lojalnościwoego - ispot Lp. Nagroda Imię i nazwisko uczestnika Wartość nagrody szt. PESEL NIP Adres zamieszkaniazgodny z Urzędem Skarbowym Urząd Skarbowy - adres Sposób zatrudnienia 1 Karta premiowa umowa o pracę

7 Załącznik 4 Nazwa i adres Sklepu KARTA LAUREATA Ja...zamieszkały(a)......, legitymujący(a) się dowodem osobistym: seria numer., numer PESEL, potwierdzam odbiór nagrody w postaci karty przedpłaconej/ bonów o wartości*...pln. Nip. Nazwa Urzędu Skarbowego.. Adres zamieszkania właściwy dla Urzędu Skarbowego... Nr telefonu do Uczestnika Programu lojalnościowego *niepotrzebne skreślić Powyższe dane udostępniam w celu umożliwienia Organizatorowi Programu Lojalnościowego Ispot Sad Sp z o.o sporządzenia informację o wysokości przekazanej nagrody na druku PIT-8C w celu przekazania przedmiotowego druku zarówno do mnie oraz do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Lojalnościowego Ispot Sad Sp z o.o i akceptuję postanowienia przedmiotowego regulaminu. Miejscowość i data.. Czytelny podpis laureata Pieczątka Sklepu Karta Laureata za Sad Sp z o.o (nazwa Programu Lojalnościowego; okres obowiązywania konkursu) 7

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Obowiązuje od 14 sierpnia 2012 2 Spis treści: 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo