Regulamin Programu motywacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu motywacyjnego"

Transkrypt

1 Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym SygmaGo (dalej zwanym Programem ). 2. Celem Programu jest motywowanie Uczestników do efektywnego współdziałania w procesie dystrybucji produktów Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce. 3. Organizatorem Programu jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , (dalej zwany Bankiem lub Organizatorem ). 4. Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne prowadzące w ramach swojej działalności gospodarczej Sklep i osoby fizyczne będące pracownikami Sklepu, które w dniu przystąpienia do Programu spełniają następujące warunki: a) Posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) Zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia; c) Mają skończone 18 lat; d) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczenie definicji i wyrażeń użytych w Regulaminie Programu 2 Uczestnik osoba fizyczna, prowadząca w ramach swojej działalności gospodarczej Sklep lub będąca pracownikiem Sklepu, która jest zarejestrowana na Platformie w odpowiedzi na zaproszenie otrzymane od Przedstawiciela Handlowego/Koordynatora ds. sprzedaży/eksperta ds. sprzedaży i posiada aktywny Login do systemu Banku.

2 Login do platformy - adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym na Platformie Programu. Login do systemu Banku - nadawany przez Bank indywidualny login umożliwiający dostęp do systemu Banku w celu sporządzania Umów Kredytowych. Zaproszenie do udziału w programie - informacja o Programie wysyłana listem zwykłym na adres Sklepu do potencjalnych Uczestników Programu bądź wręczona osobiście przez Przedstawiciela Handlowego/Koordynatora ds. sprzedaży/eksperta ds. sprzedaży. Przedstawiciel Handlowy/Koordynator ds. sprzedaży/ekspert ds. sprzedaży wyznaczeni pracownicy Banku odpowiedzialni za promowanie i wprowadzenie Programu. Platforma dedykowana strona internetowa Programu. Sklep placówka handlowa, w której na podstawie stosownych tytułów prawnych, Partner Handlowy prowadzi działalność handlową i w której, na podstawie Umowy o Współpracy łączącej Partnera Handlowego i Bank, oferowane są klientom kredyty z oferty Banku, przeznaczone na finansowanie sprzedawanych przez Partnera Handlowego towarów lub usług. Partner Handlowy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów lub usług, którego łączy z Bankiem Umowa o współpracy. Nagroda - produkt wymieniony w Katalogu Nagród na stronie Umowa o współpracy umowa o współpracy w zakresie sprzedaży z udziałem kredytu zawarta przez Bank z Partnerem Handlowym, określająca zasady współpracy w zakresie pośrednictwa w oferowaniu przez Partnera Handlowego swoim klientom produktów z oferty Banku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu towarów i usług. Odstąpienie od Umowy Kredytowej - prawo do rezygnacji z Umowy Kredytowej przez Kredytobiorcę, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia ww. umowy poprzez złożenie oświadczenia. Anulacja kredytu ratalnego (wniosku kredytowego) - oznaczenie w systemie informatycznym Organizatora zobowiązania kredytowego Klienta, jako nieistniejącego w przypadku anulacji kredytu ratalnego lub wniosku kredytowego jako wycofanego Umowa Kredytowa zawarta przez Uczestnika, działającego w imieniu Banku, umowa kredytu, spełniająca następujące warunki: a. cała kwota udzielonego na jej podstawie kredytu, z wyjątkiem ewentualnej kredytowanej prowizji i opłaty, została wypłacona na rzecz Partnera Handlowego, jako zapłata za towar lub usługę; b. towar został wydany kredytobiorcy lub usługa została wykonana;

3 c. kredytobiorca nie anulował umowy, nie odstąpił od umowy kredytu ani od umowy z Partnerem Handlowym, na podstawie której nabył towar lub usługę; d. została zawarta zgodnie z zapisami zawartymi Umowie o współpracy. Katalog Nagród wykaz Nagród, który zawiera informacje o aktualnie dostępnych nagrodach i ich wartości punktowej dostępny na stronie internetowej Portfel kredytowy wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Bank za pośrednictwem Uczestnika. Portfel Standardowy umowy kredytowe, zawarte przez Bank za pośrednictwem Uczestnika, z których każda spełnia minimum dwa warunki określone tabelą kryteriów (Tabela nr 1). Portfel Bezpieczny - umowy kredytowe, zawarte przez Bank za pośrednictwem Uczestnika, z których każda spełnia min. 3 kryteria z Tabeli kryteriów (Tabela nr 1), w tym warunek posiadania przez Bank wiarygodnej informacji o obejmującej Kredytobiorcę umowie ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym ryzyko zgonu oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku Kredytobiorców powyżej 75 lat zgonu w wyniku wyłącznie nieszczęśliwego wypadku wraz ze wskazaniem Banku jako uposażonego lub uprawnionego. Portfel Bezpieczny Plus - umowy kredytowe, zawarte przez Bank za pośrednictwem Uczestnika, z których każda spełnia min. 4 kryteria z Tabeli Kryteriów (Tabela nr 1), w tym warunek posiadania przez Bank wiarygodnej informacji o obejmującej Kredytobiorcę umowie ubezpieczeniowej w zakresie zdefiniowanym w ramach Portfela Bezpiecznego i rozszerzonym o co najmniej hospitalizację oraz utratę pracy lub hospitalizację oraz czasową niezdolność do pracy lub hospitalizację oraz hospitalizację w skutek nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku Kredytobiorców powyżej 75 lat rozszerzonym o co najmniej hospitalizację w skutek nieszczęśliwego wypadku wraz ze wskazaniem Banku jako uposażonego lub uprawnionego.

4 1. Tabela nr 1 : Tabela kryteriów: Kryteria Portfel Bezpieczny Plus Min. 4 kryteria Portfel Bezpieczny Min. 3 kryteria Portfel Standardowy Min. 2 kryteria Umowa Kredytowa podpisana przez Klienta i dostarczona do Banku Błędy krytyczne w umowie kredytowej (1 błąd dyskwalifikuje umowę) Wniosek kredytowy wprowadzony z wykorzystaniem NFE TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Wniosek zawierający numer kontaktowy do Klienta TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK TAK NIE Bank jest w posiadaniu wiarygodnej informacji o ubezpieczeniu obejmującym Klienta Kryterium obowiązkowe Z zakresem ochrony zdefiniowanym jako Portfel Bezpieczny Plus Kryterium obowiązkowe z zakresem ochrony zdefiniowanym jako Portfel Bezpieczny Brak ubezpieczenia Definicje kryteriów: Umowa kredytowa podpisana przez Klienta i dostarczona do Banku - zarejestrowanie przez Bank w systemie ewidencji otrzymania podpisanej przez Kredytobiorcę umowy kredytowej. Błąd krytyczny w umowie kredytowej następujące nieprawidłowości w umowie kredytowej:

5 a) błędne imię/nazwisko Kredytobiorcy, b) błędnie podpisana umowa kredytowa, w szczególności przez inną osobę, c) brak podpisu kredytobiorcy w wyznaczonych miejscach umowy kredytowej, d) nieczytelna w całości umowa kredytowa. Jednocześnie, należy skompletować wszystkie wymagane przez Bank dokumenty kredytowe, zgodnie z ofertą kredytową: a. dokumenty potwierdzające zatrudnienie i dochód, b. kopia dokumentu tożsamości. Wniosek kredytowy wprowadzony z wykorzystaniem NFE wnioski kredytowe wprowadzone przez Uczestnika z wykorzystaniem aplikacji kredytowej front-end (dalej: NFE) należącej do Banku lub w przypadku sklepów internetowych, bezpośrednio przez Klienta lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Banku. Uzupełniony numer kontaktowy do Klienta we wniosku kredytowym - wniosek kredytowy posiada uzupełniony numer kontaktowy do Klienta, tj. w NFE wypełnione pola z numerem kierunkowym oraz numerem telefonu stacjonarnego Klienta lub wypełnione pole z numerem telefonu komórkowego Klienta. Bank jest w posiadaniu wiarygodnej informacji o obejmującej Kredytobiorcę umowie ubezpieczeniowej sytuacja, w której w momencie zawierania umowy kredytowej, Bank posiada wiarygodną i udokumentowaną informację o obejmującej Kredytobiorcę umowie ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego, w którym Bank został wskazany jako uprawniony lub uposażony, a ubezpieczenie obejmuje co najmniej ryzyka zdefiniowane w ramach poszczególnych Portfeli bezpiecznego i Bezpiecznego Plus. Czas trwania Programu od r. do r.

6 3 Warunki uczestnictwa w Programie 1. Przystąpienie do Programu przez Uczestnika nie nakłada na Uczestnika jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań związanych z zawieraniem Umów Kredytowych za wynagrodzeniem. 2. Aby wziąć udział w Programie należy: a. Zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez wybranie odpowiedniego przycisku <Akceptuję >, b. Dokonać rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny on-line, znajdujący się na platformie który zawiera: numer sklepu nadany przez Organizatora NIP Partnera Handlowego Imię Uczestnika Nazwisko Uczestnika PESEL Uczestnika NIP Uczestnika nazwę Urzędu Skarbowego Uczestnika forma zatrudnienia Uczestnika u Partnera Handlowego adres zamieszkania uczestnika (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) numer telefonu Uczestnika adres Uczestnika. c. Ustanowić indywidualne hasło dostępowe do Platformy, które Uczestnik jest zobowiązany chronić przed dostępem osób trzecich, d. Kliknąć przycisk <REJESTRUJ>, e. Kliknąć w link aktywacyjny przesłany przez Platformę na adres wskazany przez Uczestnika w celu uruchomienia konta. 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Banku, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4 Zasady naliczania Punktów 1. Uczestnik otrzymuje następujące Punkty z tytułu zawartych w imieniu Banku Umów Kredytowych oraz zaoferowanego Ubezpieczenia Cardif:

7 Punkty podstawowe za zawarcie Umowy Kredytowej, naliczane w ten sposób, że każde pełne 100 zł brutto kwoty kredytu, rozumianej jako cena towarów lub usług nabytych środkami z kredytu ratalnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej, pomniejszona o wpłatę własną Kredytobiorcy = 1 pkt, Punkty za Portfel Bezpieczny i za Portfel Bezpieczny Plus dodatkowe punkty za zawarcie Umowy Kredytowej zakwalifikowanej do Portfela Bezpiecznego lub Portfela Bezpiecznego Plus, do którego Kredytobiorca przystąpił na podstawie Umowy Kredytowej w chwili jej zawarcia. Za zawarcie Umowy Kredytowej zakwalifikowanej do Portfela Bezpiecznego lub Portfela Bezpiecznego Plus Uczestnik otrzymuje 0,3 punktu za każde pełne 100 zł kwoty kredytu, zdefiniowanej powyżej, Punkty turbo dodatkowe punkty w ramach prowadzonych przez Organizatora akcji specjalnych, o których Uczestnicy będą informowani w trakcie trwania Programu. Punkty na start 50 dodatkowych punktów przyznanych Uczestnikowi po spełnieniu następujących warunków: w okresie pierwszych dwóch tygodni od zarejestrowania w programie sporządzi minimum 3Umowy Kredytowe i tym samym uruchomi kredyt, po 30 dniach od uruchomienia kredytu, Umowa Kredytowa nie zostanie anulowana ani nie nastąpi odstąpienie od Umowy Kredytowej. 2. Punkty zapisywane są automatycznie na Indywidualnym Koncie Uczestnika. 3. Z tytułu jednej zawartej Umowy Kredytowej punkty mogą być naliczone tylko jednemu Uczestnikowi. 4. Punkty zostały podzielone na dwie kategorie: Punkty Zdobyte i Punkty Wymienialne na nagrodę: Punkty Zdobyte naliczane są poczynając od pierwszej sporządzonej Umowy Kredytowej po dacie rejestracji w Programie i są naliczane w dniu zawarcia Umowy Kredytowej, Punkty Zdobyte stają się Punktami Wymienialnymi po 30 dniach od uruchomienia kredytu, jeśli Umowa Kredytowa nie została anulowana ani nie nastąpiło odstąpienie od Umowy Kredytowej. 5. Osoba, która przestała być Uczestnikiem zachowuje prawo do wykorzystania zebranych Punktów Wymienialnych i wymiany ich na Nagrody z Katalogu Nagród w okresie 35 dni od daty utraty statusu Uczestnika. Po tym terminie Punkty są anulowane. 6. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje możliwość wyrejestrowania się z Programu. Punkty Zdobyte po ich przekształceniu na Wymienialne można wymienić na Nagrody do 35 dni po wyrejestrowaniu. Po upływie tego terminu punkty są anulowane.

8 7. W przypadku anulowania Punktów z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6 Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 5 Nagroda w Programie 1. Uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Punktów Wymienialnych może zamówić Nagrodę. 2. Każdej Nagrodzie odpowiada liczba Punktów Wymienialnych określona w Katalogu Nagród. 3. Zamówienie Nagrody powoduje zmniejszenie liczby Punktów Wymienialnych o wartość punktową Nagrody. 4. Uczestnik zamawia Nagrodę dodając ją do koszyka, a następnie potwierdza wymianę Punktów Wymienialnych na Nagrody przez wybranie odpowiedniego przycisku <Zamawiam>. 5. Zamówienie Nagród można składać w czasie trwania Programu lub do dnia r. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do Nagrody. 6. Wysyłka Nagrody nastąpi pod warunkiem kompletnego wypełnienia formularza rejestracyjnego i jego zaktualizowania zmiany danych. 7. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 8. Uczestnik jest zobowiązany do pokwitowania odbioru Nagrody osobie dostarczającej Nagrodę. 9. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi na adres podany w formularzu rejestracyjnym. 10. Pierwsza wysyłka zamówionych nagród rozpocznie się od 20 sierpnia 2015 r. Ostatnią nagrodę można zamówić do dnia r. Nagrody będą dostarczone najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od dnia zamówienia nagrody. 11. Nagrody przyznawane są zgodnie z Katalogiem Nagród obowiązującym w dniu złożenia przez Uczestnika zamówienia poprzez Platformę internetową. 12. Bank może aktualizować, uzupełniać lub zmieniać Katalog Nagród. O każdorazowej zmianie Katalogu Nagród Uczestnicy będą informowani przez Bank poprzez informację na Platformie. 13. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Nagrodę ekwiwalentu pieniężnego. 14. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej nagrody obciąża Uczestnika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 15. Wartość nagrody otrzymanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą stanowi zgodnie z art.11 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. 16. W przypadku otrzymania nagrody przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jej wartość zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy stanowi przychód z innych źródeł.

9 17. Bank na mocy art. 42a ww. ustawy zobowiązany jest sporządzić informację o wartości przekazanej nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na druku PIT-8C i przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowego. 6 Ochrona danych osobowych Uczestników Programu 1. Rejestracja Uczestnika, o której mowa w 1 niniejszego Regulaminu, oznacza jego dobrowolną zgodę na udział w Programie. Bank, tzn. Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z póz. zm.) informuje, że jako administrator danych w celu przeprowadzenia Programu oraz przyznania Nagród będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika. Uczestnicy Programu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 2. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane przez Bank, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Programu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i wydania Nagrody Uczestnikowi - nie dłużej niż przez Czas Trwania Programu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 3. Bank będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z póz. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4. Bank nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. 5. Bank może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Bank. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie utrwalona (podpis, zgoda wyrażona elektronicznie lub nagranie rozmowy). 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. 7. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników związane z podaniem swoich danych osobowych oraz udzielaniem zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane listownie na adres organizatora, czyli Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa z dopiskiem Dział Szkoleń i Promocji Sprzedaży.

10 7 Postanowienia końcowe 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w Czasie Trwania Programu oraz w terminie 3 miesięcy po zakończeniu Programu pisemnie pod adresem: Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa, i będą rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu reklamacji do Banku. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer NIP, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. 4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Bank. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w Sklepach oraz w siedzibie Banku. 7. Organizator może, w trybie określonym w pkt. 8 poniżej z ważnych powodów wymienionych w ust.1 poniżej dokonać zmiany treści Regulaminu i warunków Programu w trakcie jego trwania, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. 1) Ważnymi powodami zmiany o których mowa powyżej, są: a. Zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym Regulaminu i warunków Programu; b. Konieczne lub użyteczne zmiany w działającym w Banku systemie informatycznym; c. Konieczność wykonywania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy nadzoru lub organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumenta lub uwzględnienia orzeczeń dotyczących klauzul niedozwolonych; d. Przedłużenia okresu trwania Programu. 8. Organizator zawiadomi Uczestnika o zamierzonej zmianie Regulaminu i warunków Programu, wskazując treść zmiany i termin wejścia zmian w życie zmiany co najmniej 3 dni kalendarzowych przed wejściem w życie poprzez: a. system bankowości elektronicznej Sygma On Line, lub b. za pośrednictwem wiadomości sms (Koszt za wysłanie wiadomości sms ponosi Organizator Programu, a Uczestnik nie jest zobowiązany do odesłania widomości zwrotnej). 9. Regulamin Programu SygmaGo wchodzi w życie w dniu r.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Obowiązuje od 14 sierpnia 2012 2 Spis treści: 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo