Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10 Urodziny Galerii EMKA. 2. Loteria prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA położonego w Koszalinie (75-452) przy ul. Jana Pawła II Organizatorem Loterii jest CORENTIN INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , numer NIP: , numer Regon: , zwana dalej Organizatorem. Adres do korespondencji: CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o., Biuro Zarządu Galerii EMKA, ul. Jana Pawła II 20, Koszalin. 4. Promocją objęte są wszelkie towary oraz usługi oferowane w punktach handlowych znajdujących się na terenie Galerii EMKA, wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Sprzedaż towarów i usług, objętych promocją trwa od dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 do dnia 9 czerwca 2012 roku do godz. 23:00, w godzinach otwarcia punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do Regulaminu, tj. w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedziele w godzinach od 10:00 do 20:00. W dniu 9 czerwca 2012 roku sprzedaż towarów i usług objętych promocją będzie trwała od godziny 09:00 do godziny 23:00 6. Kupony Loterii, zwane dalej Kuponami wydawane będą w każdym z punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru lub usługi na kwotę nie mniejszą niż 50 złotych dokonanego w jednym z punktów handlowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Jeden dowód zakupu na kwotę co najmniej 50 złotych upoważnia do otrzymania jednego Kuponu Promocyjnego. Wzór Kuponu Promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii. 7. Loteria rozpoczyna się dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 i trwa do dnia 9 lipca 2012 roku. Czas trwania loterii obejmuje sprzedaż towarów/usług w punktach handlowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu, termin losowania nagród oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji. 8. Organem wydającym zezwolenie na organizację Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie i zostanie ona przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 z 2009 r., poz ze zmianami). 9. Udział w Loterii mogą wziąć jedynie osoby spełniające łącznie warunki opisane w treści pkt. III.1 Regulaminu Loterii tj. jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonały zakupu towarów lub usług objętych promocją w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wypełniły Kupon Promocyjny i po ostemplowaniu przez hostessę wrzuciły go do urny tj. dokonały zgłoszenia udziału w Loterii w sposób opisany w treści pkt. III.4 Regulaminu. 10. W loterii nie mogą brać udziału osoby, które są pracownikami Organizatora, pracownicy sklepów oraz punktów usługowych wymienionych w załączniku nr 1 Regulaminu loterii, pracownicy świadczący usługi na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA (np. pracownicy ochrony, firm sprzątających), hostessy zatrudnione przy organizacji Loterii i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie oraz zstępni). II. Nadzór nad Loterią 1. Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru (dalej zwana Komisją ), działająca na podstawie wydanego przez organizatora Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca ważne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzorowania loterii promocyjnych. Komisja czuwa nad organizacją i przebiegiem loterii. 2. Komisja zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w Loterii. Strona 1 z 8

2 3. Komisja ma prawo dokonać weryfikacji dowodów zakupów posiadanych przez Uczestnika i zażądać przedłożenia wszystkich dowodów zakupów zarejestrowanych w Loterii. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu loterii Uczestnik, który dokonał naruszenia, może zostać wykluczony z dalszego udziału w Loterii. 4. Komisja sporządza i podpisuje protokół z przebiegu loterii i losowania nagród z podaniem wyników Loterii. 5. Uczestnik Loterii może zapoznać się z ww. protokołem na swoje żądanie, zgłoszone w Biurze Centrum Handlowego Galeria EMKA. III. Warunki udziału w Loterii oraz Mechanizm Loterii 1. Udział w Loterii mogą wziąć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nadto spełniają następujące warunki: a) dokonały zakupu towarów lub usług oferowanych przez punkty handlowe znajdujące się na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA, wskazane w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, za kwotę co najmniej 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) wykazaną na jednym dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze). Dowodów zakupu nie można łączyć. Natomiast wielokrotność kwoty 50 zł na jednym dowodzie zakupu, uprawnia Uczestnika do wypełnienia tylko jednego Kuponu Promocyjnego. b) pobrały Kupon Promocyjny zgodnie z treścią pkt. III.2 c) wypełniły Kupon Promocyjny i wraz z dowodem zakupu przedłożyły go hostessie w punkcie informacyjnym znajdującym się na I piętrze Centrum Handlowego Galeria EMKA w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 20 d) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Loterii oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby niniejszej loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez złożenie podpisu na Kuponie Promocyjnym w miejscu do tego przeznaczonym 2. Kupony Promocyjne wydawane będą przez hostessy w punkcie informacyjnym znajdującym się na I piętrze Centrum Handlowego Galeria EMKA oraz w każdym z punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy w momencie dokonania zakupu towarów lub usług objętych promocją za kwotę co najmniej 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku kuponów wydawanych przez pracowników punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, będą one wydawane wraz z dowodem zakupu towaru lub usługi. 3. Uczestnik Loterii zobowiązany jest do zachowania oryginałów paragonów fiskalnych i/lub faktur zgłoszonych do Loterii w celu okazania do weryfikacji przy odbiorze Nagrody z zastrzeżeniem pkt 4b. 4. Celem zgłoszenia udziału w Loterii należy dokonać następujących czynności: a) Wypełnić Kupon Promocyjny wpisując imię i nazwisko, adres zamieszkania zgodny z wskazanym w dowodzie tożsamości, numer telefonu i nazwę punktu handlowego, w którym dokonano zakupu i złożyć podpis pod oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1d. b) Okazać Kupon Promocyjny wraz z dowodem zakupu towarów lub usług hostessie w punkcie informacyjnym. Hostessa ostempluje Kupon Promocyjny oraz potwierdzi na dowodzie zakupu usług/towarów udział w Loterii. Raz opieczętowany dokument zakupu towaru lub usługi nie upoważnia do opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. Opieczętowany oryginał dowodu zakupu zwycięzca nagrody zobowiązany jest okazać podczas losowania. Jeżeli w okresie od złożenia Kuponu Promocyjnego do dnia losowania, oryginalne potwierdzenie dokonania zakupu zostanie przez zwycięzcę wylosowanej nagrody zwrócone sprzedawcy (w celu reklamacji zakupionego towaru/usługi), dopuszcza się okazanie kopii dowodu zakupu potwierdzonej datą, pieczęcią i podpisem danego sprzedawcy c) Wrzucić ostemplowany Kupon Promocyjny do urny na kupony znajdującej się w punkcie informacyjnym na I piętrze Galerii EMKA położonej w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 20. d) zgłoszenie do Loterii jest uznane za kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych uczestnika Loterii, w tym imienia, nazwiska i numeru telefonu komórkowego i pozostałych danych wymienionych w pkt. 4.a. 5. W losowaniu nagród Loterii biorą udział Kupony Promocyjne, które zostaną wrzucone do urny w terminie od dnia 10 maja 2012 r. od godz. 9:00 do dnia 9 czerwca 2012 r. do godz. 23:00. Strona 2 z 8

3 Zgłoszenia do udziału w Loterii można dokonywać w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Galeria EMKA, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz dnia 9 czerwca 2012 w godzinach od 9:00 do 23:00. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Loterii, że Kupony Promocyjne są: podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne lub uszkodzone lub będące w stanie uniemożliwiającym weryfikację ich autentyczności i/lub paragony/faktury (dowody zakupu) nie są oryginalne lub zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób inny niż określony w Regulaminie Loterii nie uprawniają do otrzymania nagrody i zostaną uznane za nieważne. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu usługi/towaru uprawniającego do uczestniczenia w Loterii, Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 6. Jeden dowód zakupu towarów lub usług upoważnia do wypełnienia jednego Kuponu Promocyjnego 7. Każdy Uczestnik Loterii może zwiększyć swoją szansę na wygraną, dokonując zakupów towarów lub usług objętych promocją kilkakrotnie i dokonując większej ilości zgłoszeń. 8. Poprzez zgłoszenie do Loterii uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki Regulaminu Loterii, spełnia warunki udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby działań prowadzonych przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Loterii, w szczególności w celu wydania nagród oraz dopełnienia obowiązków podatkowych z tym związanych. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. ustawy. 9. Organizator zabezpieczy urnę z kuponami w sposób uniemożliwiający dostęp do niej przez osoby niepowołane lub korzystanie z urny w sposób sprzeczny z treścią niniejszego Regulaminu za pomocą zabezpieczeń mechanicznych i plomb. IV. Nagrody i zasady ich przyznania 1. Nagrodami Loterii są: a. 1 (słownie: jedna) nagroda główna czyli elektroniczna przedpłacona karta płatnicza bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy o wartości ,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto w sklepach Galerii EMKA z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2012 roku, plus premia finansowa o wartości 1111,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100). Premia finansowa, o której mowa powyżej zostanie przeznaczona przez Organizatora na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagrody. Wartość nagrody głównej (wraz z podatkiem od nagród) wynosi ,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/100); b. 10 (słownie: dziesięć) nagród dodatkowych w postaci 10 sztuk elektronicznych przedpłaconych kart płatniczych bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy w sklepach Galerii EMKA o wartości brutto 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznej wartości brutto ,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Łączna wartość nagród Loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście złotych 00/100). 3. Losowanie nagród dodatkowych przeprowadzone zostanie dnia 10 czerwca 2012 r. o każdej pełnej godzinie czyli o godzinie 11 00, 12 00, 13 00, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00, i w obecności Komisji Nadzoru, w oznaczonym miejscu na parterze Centrum Handlowego Galeria EMKA spośród kuponów zgłoszonych (wrzuconych do urny) zgodnie z pkt. III.4 niniejszego Regulaminu. 4. Nagrody będą losowane w następującej kolejności: a) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli b) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli c) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli Strona 3 z 8

4 d) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli e) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli f) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli g) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli h) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli i) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli j) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli 5. Losowanie nagrody głównej czyli elektronicznej przedpłaconej karty płatniczej bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy o wartości ,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto w sklepach Galerii EMKA przeprowadzone zostanie dnia 10 czerwca 2012 r. o godz. 20:15, w obecności Komisji Nadzoru, w oznaczonym miejscu na parterze Centrum Handlowego Galeria EMKA spośród kuponów zgłoszonych (wrzuconych do urny) zgodnie z pkt. III.4 niniejszego Regulaminu. 6. Organizator Loterii umieści na Kuponach Promocyjnych wyciąg z Regulaminu Loterii z informacją przypominającą o miejscu, terminach losowania nagród oraz konieczności obecności uczestnika podczas losowania i posiadania przy sobie dowodów zakupu na podstawie których wydany został mu każdy z kuponów promocyjnych. Informacje dotyczące Loterii udzielane będą również w Punkcie Informacyjnym Loterii, obsługiwanym przez hostessy. 7. Celem uzyskania nagrody Uczestnik Loterii obowiązany jest do stawiennictwa w miejscu i terminie losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej wskazanym w treści ust. 3 i ust. 5 powyżej, wraz z dowodem osobistym i ostemplowanym dowodem zakupu towaru lub usługi. 8. Losowania nagrody głównej i nagród dodatkowych dokona każdorazowo osoba wybrana w sposób losowy spośród Klientów Galerii EMKA obecnych przy scenie w chwili losowania, pod nadzorem Komisji. Losowania odbywają się poprzez losowe wybranie pojedynczych Kuponów Promocyjnych z urny, spośród wszystkich kuponów uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu i przekazanie go Komisji Nadzoru. Przewodniczący Komisji Nadzoru sprawdzi, czy każdy wylosowany kupon został prawidłowo wypełniony, to znaczy, czy umieszczono w nim imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby wylosowanej oraz ustali, czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w Regulaminie. Raz wylosowany Kupon nie wraca do urny i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 9. Następnie prowadzący losowanie trzykrotnie w odstępach minimum 10 sekundowych ogłosi imię i nazwisko Laureata. W przypadku niezgłoszenia obecności przez wylosowanego uczestnika Loterii po trzykrotnym wyczytaniu, losowanie zostanie powtórzone. Niezgłoszenie się uczestnika Loterii po trzykrotnym wyczytaniu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Z przyczyn opisanych powyżej, losowanie może zostać powtórzone nie więcej niż 10 razy. W przypadku, gdy po wylosowaniu 10 kolejnych kuponów żaden z wylosowanych uczestników nie potwierdzi swojej obecności podczas losowania, nagroda pozostaje własnością Organizatora. 10. Celem weryfikacji spełniania przez Laureatów warunków udziału w Loterii, Laureat winien przedstawić właściwy dowód zakupu towarów lub usług w jednym z punktów handlowych wskazanych w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w ramach Loterii (tj. w terminie wskazanym w pkt. I.5 Regulaminu), który został ostemplowany w punkcie informacyjnym oraz dowód tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, gdy podczas weryfikacji przez Komisję okaże się, że Laureat nagrody nie spełni łącznie wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie traci prawo do nagrody, a procedura losowania zostanie kontynuowana zgodnie z pkt. IV.8. i Laureaci nagród dodatkowych i Laureat nagrody głównej zostaną wyłonieni w drodze losowań spośród wszystkich kuponów wrzuconych do urny podczas trwania Loterii. Strona 4 z 8

5 12. Wynik losowania każdej nagrody dodatkowej oraz nagrody głównej zostanie ogłoszony bezzwłocznie po jego przeprowadzeniu na scenie przez osobę prowadzącą. 13. Komisja sporządzi protokół z losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej. 14. Organizator udostępni wyniki losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania do dnia 25 czerwca 2012 r., na stronie poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy oraz nazwy miejscowości ze wskazaniem nagrody, którą wygrał Laureat. V. Miejsce i termin wydania nagród: 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i po złożeniu przez nich oświadczenia, że nie są pracownikami Organizatora, pracownikami punktów handlowych znajdujących się na terenie CH Galeria EMKA oraz osobami określonymi w pkt I. 10 Regulaminu Loterii, a także po podpisaniu deklaracji, że zrealizują zakupy za pomocą wygranej karty płatniczej wyłącznie na terenie punktów handlowych znajdujących się w CH Galeria EMKA. 2. W przypadku, gdy Laureat nagrody nie złoży oświadczenia, o którym mowa pkt. 1 powyżej, traci prawo do nagrody, a procedura losowania zostanie kontynuowana zgodnie z pkt. IV.8 i Przekazanie każdej z nagród dodatkowych nastąpi w dniu losowania na scenie Galerii EMKA (parter), w miejscu przeprowadzenia losowania, bezpośrednio do rąk Laureata. 4. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w dniu losowania w holu Galerii EMKA (parter), w miejscu przeprowadzenia losowania, bezpośrednio do rąk Laureata. 5. Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 51 z 2010r., poz. 307 ze zmianami). 6. CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. odprowadzi zryczałtowany podatek od nagrody głównej do właściwego Urzędu Skarbowego. 7. Nieodebrane zgodnie z Regulaminem nagrody pozostają własnością Organizatora. VI. Reklamacje 1. Reklamacje można zgłaszać w czasie trwania Loterii oraz w ciągu 14 dni od ostatecznej daty wydania nagród Laureatom jednakże nie później niż do dnia 25 czerwca 2012 roku. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska, oraz dokładnego adresu osoby zgłaszającej reklamację z dokładnym jej opisem i treścią żądania, przesyłając je listem poleconym na adres CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o., CH Galeria EMKA, ul. Jana Pawła II 20, Koszalin z dopiskiem LOTERIA 10 Urodziny Galerii EMKA REKLAMACJA (decyduje data wpłynięcia przesyłki). 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, najpóźniej jednak do dnia 9 lipca 2012 roku włączając w ten termin zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym. 3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów, są one ostateczne i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie do Komisji. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. VII. Termin przedawnienia roszczeń Roszczenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. VIII. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Loterii 1. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie internetowej pod adresem w okresie trwania Loterii, tj. od dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 do dnia 9 lipca 2012 roku. 2. Wyciąg z Regulaminu (wraz z podaniem terminu losowania) umieszczony jest na Kuponach Promocyjnych. 3. Dokonując zgłoszenia udziału w Loterii Uczestnik oświadcza, iż: a. akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom, b. spełnia warunki Regulaminu, c. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem. Strona 5 z 8

6 IX. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Uczestnika, z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z podania błędnych danych osobowych i teleadresowych oraz niestawiennictwo Uczestnika w dniu i miejscu losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanych przez Uczestnika danych osobowych i teleadresowych uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 3. Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora albo siedziby CH Galeria EMKA. 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 z 2009r., poz ze zmianami). 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest spółka CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia o ochronie danych osobowych. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 lista punktów handlowych biorących udział w Loterii 2. Załącznik nr 2 wzór Kuponu Promocyjnego Strona 6 z 8

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej 10 URODZINY Galerii EMKA" - lista punktów handlowych prowadzących promocyjną sprzedaż towarów i usług znajdujących się w Centrum Handlowym Galeria EMKA Lp. Nazwa lokalu Lp. Nazwa lokalu 1 ABC ŚWIAT PODRÓŻY 47 MATRAS 2 APTEKA 48 MILANO 3 ASPROD 49 MILANO SHOES 4 ATLANTIC 50 MISTER MINIT 5 BAJKOWY STYL 51 MONDO 6 BALBINA 52 MONNARI 7 BEE PEE 53 ORANGE 8 BIANCO NERO 54 ORIENT EXPRESS 9 BIG STAR 55 PANDA 10 BIURO TŁUMACZEŃ SML 56 PAOLO'S RISTORANTE 11 BLACK BEAT 57 PIERRE CARDIN 12 BRAND STUDIO URODY 58 PLAY 13 BUTIK 59 PLUS 14 CAMAIEU 60 PRINTIS (tonery) 15 CITY WALK 61 QUIOSQUE 16 COLORINO (foto) 62 REPORTER YOUNG 17 CROPP 63 RESERVED 18 CZAS NA HERBATĘ 64 ROCK COLLECTION 19 CYFRA+ 65 ROSSMANN 20 CYFROWY POLSAT 66 RTV-EURO-AGD 21 DALLAS 67 SANO 22 DE FACTO 68 SEPHORA 23 DVD EXPRESS 69 SOLARIUM 24 DOM TAŃCA 70 SUNSET SNSX 25 ELDORADO 71 SWISS 26 EMPIK 72 SZKOŁA JĘZYKOW OBCYCH SML 27 EXCLUSIVE 73 ŚWIAT LODÓW 28 EXTREME 74 TANELLIS 29 GAMAX 75 TCHIBO 30 GENETIC 76 T MOBILE 31 GINGER 77 TRAPER 32 GREY WOLF 78 TURKUS 33 HESTIA 79 VESSA 34 HOT DOG 80 VERTUS 35 HOUSE 81 VISION EXPRESS SP 36 INGLOT 82 VISTULA 37 IN MEDIO 83 VC VITTORE COMFORTO 38 JUKON 84 VOBIS 39 KLAUDIA 85 WE GLOBAL SPORT 40 KIEDRO (czapki, okulary) 86 WENICE 41 KRAINA BAŚNI SML 87 WOJAS 42 LARA FABIO 88 WRANGLER, LEE, LEVI'S 43 LEO 89 YES 44 LORENS & WIKTOR 90 ZOE 45 LU-MAN 91 ZOOLANDIA 46 LUNA 92 ZUZI Strona 7 z 8

8 Załącznik Nr 2 wzór Kuponu promocyjnego Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA Strona 8 z 8

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo