Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10 Urodziny Galerii EMKA. 2. Loteria prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA położonego w Koszalinie (75-452) przy ul. Jana Pawła II Organizatorem Loterii jest CORENTIN INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , numer NIP: , numer Regon: , zwana dalej Organizatorem. Adres do korespondencji: CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o., Biuro Zarządu Galerii EMKA, ul. Jana Pawła II 20, Koszalin. 4. Promocją objęte są wszelkie towary oraz usługi oferowane w punktach handlowych znajdujących się na terenie Galerii EMKA, wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Sprzedaż towarów i usług, objętych promocją trwa od dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 do dnia 9 czerwca 2012 roku do godz. 23:00, w godzinach otwarcia punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do Regulaminu, tj. w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedziele w godzinach od 10:00 do 20:00. W dniu 9 czerwca 2012 roku sprzedaż towarów i usług objętych promocją będzie trwała od godziny 09:00 do godziny 23:00 6. Kupony Loterii, zwane dalej Kuponami wydawane będą w każdym z punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru lub usługi na kwotę nie mniejszą niż 50 złotych dokonanego w jednym z punktów handlowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Jeden dowód zakupu na kwotę co najmniej 50 złotych upoważnia do otrzymania jednego Kuponu Promocyjnego. Wzór Kuponu Promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii. 7. Loteria rozpoczyna się dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 i trwa do dnia 9 lipca 2012 roku. Czas trwania loterii obejmuje sprzedaż towarów/usług w punktach handlowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu, termin losowania nagród oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji. 8. Organem wydającym zezwolenie na organizację Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie i zostanie ona przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 z 2009 r., poz ze zmianami). 9. Udział w Loterii mogą wziąć jedynie osoby spełniające łącznie warunki opisane w treści pkt. III.1 Regulaminu Loterii tj. jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonały zakupu towarów lub usług objętych promocją w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wypełniły Kupon Promocyjny i po ostemplowaniu przez hostessę wrzuciły go do urny tj. dokonały zgłoszenia udziału w Loterii w sposób opisany w treści pkt. III.4 Regulaminu. 10. W loterii nie mogą brać udziału osoby, które są pracownikami Organizatora, pracownicy sklepów oraz punktów usługowych wymienionych w załączniku nr 1 Regulaminu loterii, pracownicy świadczący usługi na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA (np. pracownicy ochrony, firm sprzątających), hostessy zatrudnione przy organizacji Loterii i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie oraz zstępni). II. Nadzór nad Loterią 1. Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru (dalej zwana Komisją ), działająca na podstawie wydanego przez organizatora Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca ważne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzorowania loterii promocyjnych. Komisja czuwa nad organizacją i przebiegiem loterii. 2. Komisja zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w Loterii. Strona 1 z 8

2 3. Komisja ma prawo dokonać weryfikacji dowodów zakupów posiadanych przez Uczestnika i zażądać przedłożenia wszystkich dowodów zakupów zarejestrowanych w Loterii. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu loterii Uczestnik, który dokonał naruszenia, może zostać wykluczony z dalszego udziału w Loterii. 4. Komisja sporządza i podpisuje protokół z przebiegu loterii i losowania nagród z podaniem wyników Loterii. 5. Uczestnik Loterii może zapoznać się z ww. protokołem na swoje żądanie, zgłoszone w Biurze Centrum Handlowego Galeria EMKA. III. Warunki udziału w Loterii oraz Mechanizm Loterii 1. Udział w Loterii mogą wziąć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nadto spełniają następujące warunki: a) dokonały zakupu towarów lub usług oferowanych przez punkty handlowe znajdujące się na terenie Centrum Handlowego Galeria EMKA, wskazane w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, za kwotę co najmniej 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) wykazaną na jednym dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze). Dowodów zakupu nie można łączyć. Natomiast wielokrotność kwoty 50 zł na jednym dowodzie zakupu, uprawnia Uczestnika do wypełnienia tylko jednego Kuponu Promocyjnego. b) pobrały Kupon Promocyjny zgodnie z treścią pkt. III.2 c) wypełniły Kupon Promocyjny i wraz z dowodem zakupu przedłożyły go hostessie w punkcie informacyjnym znajdującym się na I piętrze Centrum Handlowego Galeria EMKA w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 20 d) zaakceptowały postanowienia Regulaminu Loterii oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby niniejszej loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez złożenie podpisu na Kuponie Promocyjnym w miejscu do tego przeznaczonym 2. Kupony Promocyjne wydawane będą przez hostessy w punkcie informacyjnym znajdującym się na I piętrze Centrum Handlowego Galeria EMKA oraz w każdym z punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy w momencie dokonania zakupu towarów lub usług objętych promocją za kwotę co najmniej 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku kuponów wydawanych przez pracowników punktów handlowych wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, będą one wydawane wraz z dowodem zakupu towaru lub usługi. 3. Uczestnik Loterii zobowiązany jest do zachowania oryginałów paragonów fiskalnych i/lub faktur zgłoszonych do Loterii w celu okazania do weryfikacji przy odbiorze Nagrody z zastrzeżeniem pkt 4b. 4. Celem zgłoszenia udziału w Loterii należy dokonać następujących czynności: a) Wypełnić Kupon Promocyjny wpisując imię i nazwisko, adres zamieszkania zgodny z wskazanym w dowodzie tożsamości, numer telefonu i nazwę punktu handlowego, w którym dokonano zakupu i złożyć podpis pod oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1d. b) Okazać Kupon Promocyjny wraz z dowodem zakupu towarów lub usług hostessie w punkcie informacyjnym. Hostessa ostempluje Kupon Promocyjny oraz potwierdzi na dowodzie zakupu usług/towarów udział w Loterii. Raz opieczętowany dokument zakupu towaru lub usługi nie upoważnia do opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. Opieczętowany oryginał dowodu zakupu zwycięzca nagrody zobowiązany jest okazać podczas losowania. Jeżeli w okresie od złożenia Kuponu Promocyjnego do dnia losowania, oryginalne potwierdzenie dokonania zakupu zostanie przez zwycięzcę wylosowanej nagrody zwrócone sprzedawcy (w celu reklamacji zakupionego towaru/usługi), dopuszcza się okazanie kopii dowodu zakupu potwierdzonej datą, pieczęcią i podpisem danego sprzedawcy c) Wrzucić ostemplowany Kupon Promocyjny do urny na kupony znajdującej się w punkcie informacyjnym na I piętrze Galerii EMKA położonej w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 20. d) zgłoszenie do Loterii jest uznane za kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych uczestnika Loterii, w tym imienia, nazwiska i numeru telefonu komórkowego i pozostałych danych wymienionych w pkt. 4.a. 5. W losowaniu nagród Loterii biorą udział Kupony Promocyjne, które zostaną wrzucone do urny w terminie od dnia 10 maja 2012 r. od godz. 9:00 do dnia 9 czerwca 2012 r. do godz. 23:00. Strona 2 z 8

3 Zgłoszenia do udziału w Loterii można dokonywać w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Galeria EMKA, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz dnia 9 czerwca 2012 w godzinach od 9:00 do 23:00. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Loterii, że Kupony Promocyjne są: podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne lub uszkodzone lub będące w stanie uniemożliwiającym weryfikację ich autentyczności i/lub paragony/faktury (dowody zakupu) nie są oryginalne lub zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób inny niż określony w Regulaminie Loterii nie uprawniają do otrzymania nagrody i zostaną uznane za nieważne. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu usługi/towaru uprawniającego do uczestniczenia w Loterii, Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 6. Jeden dowód zakupu towarów lub usług upoważnia do wypełnienia jednego Kuponu Promocyjnego 7. Każdy Uczestnik Loterii może zwiększyć swoją szansę na wygraną, dokonując zakupów towarów lub usług objętych promocją kilkakrotnie i dokonując większej ilości zgłoszeń. 8. Poprzez zgłoszenie do Loterii uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki Regulaminu Loterii, spełnia warunki udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby działań prowadzonych przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Loterii, w szczególności w celu wydania nagród oraz dopełnienia obowiązków podatkowych z tym związanych. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. ustawy. 9. Organizator zabezpieczy urnę z kuponami w sposób uniemożliwiający dostęp do niej przez osoby niepowołane lub korzystanie z urny w sposób sprzeczny z treścią niniejszego Regulaminu za pomocą zabezpieczeń mechanicznych i plomb. IV. Nagrody i zasady ich przyznania 1. Nagrodami Loterii są: a. 1 (słownie: jedna) nagroda główna czyli elektroniczna przedpłacona karta płatnicza bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy o wartości ,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto w sklepach Galerii EMKA z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2012 roku, plus premia finansowa o wartości 1111,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100). Premia finansowa, o której mowa powyżej zostanie przeznaczona przez Organizatora na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagrody. Wartość nagrody głównej (wraz z podatkiem od nagród) wynosi ,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/100); b. 10 (słownie: dziesięć) nagród dodatkowych w postaci 10 sztuk elektronicznych przedpłaconych kart płatniczych bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy w sklepach Galerii EMKA o wartości brutto 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznej wartości brutto ,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Łączna wartość nagród Loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście złotych 00/100). 3. Losowanie nagród dodatkowych przeprowadzone zostanie dnia 10 czerwca 2012 r. o każdej pełnej godzinie czyli o godzinie 11 00, 12 00, 13 00, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00, i w obecności Komisji Nadzoru, w oznaczonym miejscu na parterze Centrum Handlowego Galeria EMKA spośród kuponów zgłoszonych (wrzuconych do urny) zgodnie z pkt. III.4 niniejszego Regulaminu. 4. Nagrody będą losowane w następującej kolejności: a) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli b) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli c) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli Strona 3 z 8

4 d) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli e) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli f) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli g) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli h) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli i) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli j) O godzinie nagroda o wartości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100) czyli 5. Losowanie nagrody głównej czyli elektronicznej przedpłaconej karty płatniczej bonus+ Visa Electron do wykorzystania na zakupy o wartości ,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto w sklepach Galerii EMKA przeprowadzone zostanie dnia 10 czerwca 2012 r. o godz. 20:15, w obecności Komisji Nadzoru, w oznaczonym miejscu na parterze Centrum Handlowego Galeria EMKA spośród kuponów zgłoszonych (wrzuconych do urny) zgodnie z pkt. III.4 niniejszego Regulaminu. 6. Organizator Loterii umieści na Kuponach Promocyjnych wyciąg z Regulaminu Loterii z informacją przypominającą o miejscu, terminach losowania nagród oraz konieczności obecności uczestnika podczas losowania i posiadania przy sobie dowodów zakupu na podstawie których wydany został mu każdy z kuponów promocyjnych. Informacje dotyczące Loterii udzielane będą również w Punkcie Informacyjnym Loterii, obsługiwanym przez hostessy. 7. Celem uzyskania nagrody Uczestnik Loterii obowiązany jest do stawiennictwa w miejscu i terminie losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej wskazanym w treści ust. 3 i ust. 5 powyżej, wraz z dowodem osobistym i ostemplowanym dowodem zakupu towaru lub usługi. 8. Losowania nagrody głównej i nagród dodatkowych dokona każdorazowo osoba wybrana w sposób losowy spośród Klientów Galerii EMKA obecnych przy scenie w chwili losowania, pod nadzorem Komisji. Losowania odbywają się poprzez losowe wybranie pojedynczych Kuponów Promocyjnych z urny, spośród wszystkich kuponów uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu i przekazanie go Komisji Nadzoru. Przewodniczący Komisji Nadzoru sprawdzi, czy każdy wylosowany kupon został prawidłowo wypełniony, to znaczy, czy umieszczono w nim imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby wylosowanej oraz ustali, czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w Regulaminie. Raz wylosowany Kupon nie wraca do urny i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 9. Następnie prowadzący losowanie trzykrotnie w odstępach minimum 10 sekundowych ogłosi imię i nazwisko Laureata. W przypadku niezgłoszenia obecności przez wylosowanego uczestnika Loterii po trzykrotnym wyczytaniu, losowanie zostanie powtórzone. Niezgłoszenie się uczestnika Loterii po trzykrotnym wyczytaniu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Z przyczyn opisanych powyżej, losowanie może zostać powtórzone nie więcej niż 10 razy. W przypadku, gdy po wylosowaniu 10 kolejnych kuponów żaden z wylosowanych uczestników nie potwierdzi swojej obecności podczas losowania, nagroda pozostaje własnością Organizatora. 10. Celem weryfikacji spełniania przez Laureatów warunków udziału w Loterii, Laureat winien przedstawić właściwy dowód zakupu towarów lub usług w jednym z punktów handlowych wskazanych w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w ramach Loterii (tj. w terminie wskazanym w pkt. I.5 Regulaminu), który został ostemplowany w punkcie informacyjnym oraz dowód tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, gdy podczas weryfikacji przez Komisję okaże się, że Laureat nagrody nie spełni łącznie wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie traci prawo do nagrody, a procedura losowania zostanie kontynuowana zgodnie z pkt. IV.8. i Laureaci nagród dodatkowych i Laureat nagrody głównej zostaną wyłonieni w drodze losowań spośród wszystkich kuponów wrzuconych do urny podczas trwania Loterii. Strona 4 z 8

5 12. Wynik losowania każdej nagrody dodatkowej oraz nagrody głównej zostanie ogłoszony bezzwłocznie po jego przeprowadzeniu na scenie przez osobę prowadzącą. 13. Komisja sporządzi protokół z losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej. 14. Organizator udostępni wyniki losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania do dnia 25 czerwca 2012 r., na stronie poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy oraz nazwy miejscowości ze wskazaniem nagrody, którą wygrał Laureat. V. Miejsce i termin wydania nagród: 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i po złożeniu przez nich oświadczenia, że nie są pracownikami Organizatora, pracownikami punktów handlowych znajdujących się na terenie CH Galeria EMKA oraz osobami określonymi w pkt I. 10 Regulaminu Loterii, a także po podpisaniu deklaracji, że zrealizują zakupy za pomocą wygranej karty płatniczej wyłącznie na terenie punktów handlowych znajdujących się w CH Galeria EMKA. 2. W przypadku, gdy Laureat nagrody nie złoży oświadczenia, o którym mowa pkt. 1 powyżej, traci prawo do nagrody, a procedura losowania zostanie kontynuowana zgodnie z pkt. IV.8 i Przekazanie każdej z nagród dodatkowych nastąpi w dniu losowania na scenie Galerii EMKA (parter), w miejscu przeprowadzenia losowania, bezpośrednio do rąk Laureata. 4. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w dniu losowania w holu Galerii EMKA (parter), w miejscu przeprowadzenia losowania, bezpośrednio do rąk Laureata. 5. Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 51 z 2010r., poz. 307 ze zmianami). 6. CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. odprowadzi zryczałtowany podatek od nagrody głównej do właściwego Urzędu Skarbowego. 7. Nieodebrane zgodnie z Regulaminem nagrody pozostają własnością Organizatora. VI. Reklamacje 1. Reklamacje można zgłaszać w czasie trwania Loterii oraz w ciągu 14 dni od ostatecznej daty wydania nagród Laureatom jednakże nie później niż do dnia 25 czerwca 2012 roku. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska, oraz dokładnego adresu osoby zgłaszającej reklamację z dokładnym jej opisem i treścią żądania, przesyłając je listem poleconym na adres CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o., CH Galeria EMKA, ul. Jana Pawła II 20, Koszalin z dopiskiem LOTERIA 10 Urodziny Galerii EMKA REKLAMACJA (decyduje data wpłynięcia przesyłki). 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, najpóźniej jednak do dnia 9 lipca 2012 roku włączając w ten termin zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą listem poleconym. 3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów, są one ostateczne i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie do Komisji. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. VII. Termin przedawnienia roszczeń Roszczenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. VIII. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Loterii 1. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie internetowej pod adresem w okresie trwania Loterii, tj. od dnia 10 maja 2012 roku od godz. 9:00 do dnia 9 lipca 2012 roku. 2. Wyciąg z Regulaminu (wraz z podaniem terminu losowania) umieszczony jest na Kuponach Promocyjnych. 3. Dokonując zgłoszenia udziału w Loterii Uczestnik oświadcza, iż: a. akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom, b. spełnia warunki Regulaminu, c. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem. Strona 5 z 8

6 IX. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Uczestnika, z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z podania błędnych danych osobowych i teleadresowych oraz niestawiennictwo Uczestnika w dniu i miejscu losowania nagród dodatkowych i nagrody głównej. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanych przez Uczestnika danych osobowych i teleadresowych uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 3. Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora albo siedziby CH Galeria EMKA. 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 z 2009r., poz ze zmianami). 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest spółka CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia o ochronie danych osobowych. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 lista punktów handlowych biorących udział w Loterii 2. Załącznik nr 2 wzór Kuponu Promocyjnego Strona 6 z 8

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej 10 URODZINY Galerii EMKA" - lista punktów handlowych prowadzących promocyjną sprzedaż towarów i usług znajdujących się w Centrum Handlowym Galeria EMKA Lp. Nazwa lokalu Lp. Nazwa lokalu 1 ABC ŚWIAT PODRÓŻY 47 MATRAS 2 APTEKA 48 MILANO 3 ASPROD 49 MILANO SHOES 4 ATLANTIC 50 MISTER MINIT 5 BAJKOWY STYL 51 MONDO 6 BALBINA 52 MONNARI 7 BEE PEE 53 ORANGE 8 BIANCO NERO 54 ORIENT EXPRESS 9 BIG STAR 55 PANDA 10 BIURO TŁUMACZEŃ SML 56 PAOLO'S RISTORANTE 11 BLACK BEAT 57 PIERRE CARDIN 12 BRAND STUDIO URODY 58 PLAY 13 BUTIK 59 PLUS 14 CAMAIEU 60 PRINTIS (tonery) 15 CITY WALK 61 QUIOSQUE 16 COLORINO (foto) 62 REPORTER YOUNG 17 CROPP 63 RESERVED 18 CZAS NA HERBATĘ 64 ROCK COLLECTION 19 CYFRA+ 65 ROSSMANN 20 CYFROWY POLSAT 66 RTV-EURO-AGD 21 DALLAS 67 SANO 22 DE FACTO 68 SEPHORA 23 DVD EXPRESS 69 SOLARIUM 24 DOM TAŃCA 70 SUNSET SNSX 25 ELDORADO 71 SWISS 26 EMPIK 72 SZKOŁA JĘZYKOW OBCYCH SML 27 EXCLUSIVE 73 ŚWIAT LODÓW 28 EXTREME 74 TANELLIS 29 GAMAX 75 TCHIBO 30 GENETIC 76 T MOBILE 31 GINGER 77 TRAPER 32 GREY WOLF 78 TURKUS 33 HESTIA 79 VESSA 34 HOT DOG 80 VERTUS 35 HOUSE 81 VISION EXPRESS SP 36 INGLOT 82 VISTULA 37 IN MEDIO 83 VC VITTORE COMFORTO 38 JUKON 84 VOBIS 39 KLAUDIA 85 WE GLOBAL SPORT 40 KIEDRO (czapki, okulary) 86 WENICE 41 KRAINA BAŚNI SML 87 WOJAS 42 LARA FABIO 88 WRANGLER, LEE, LEVI'S 43 LEO 89 YES 44 LORENS & WIKTOR 90 ZOE 45 LU-MAN 91 ZOOLANDIA 46 LUNA 92 ZUZI Strona 7 z 8

8 Załącznik Nr 2 wzór Kuponu promocyjnego Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA Strona 8 z 8

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

20-lecie Piotr i Paweł

20-lecie Piotr i Paweł R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J 20-lecie Piotr i Paweł 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą BONOSZAŁ NA 10 URODZINY (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Moje Świąteczne Marzenie

Moje Świąteczne Marzenie REGULAMIN AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ POD NAZWĄ Moje Świąteczne Marzenie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja będzie prowadzona pod nazwą Moje Świąteczne Marzenie ( Akcja ). 2. Akcja organizowana jest na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Centrum Handlowe Lwowska. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja I Zasady Ogólne 1 [ Określenie podmiotu organizacyjnego i finansującego Loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria )

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:,,LOTERIA WALENTYNKOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj wyjazd do Disneyland Paris"

Regulamin konkursu. Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj wyjazd do Disneyland Paris Regulamin konkursu "Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj wyjazd do Disneyland Paris" 1. Organizator i czas trwania konkursu. 1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 6 Urodziny E.Leclerc - Magiczny Koszyk 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "6 Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą BIEGAM Z RMF Bieg Par podczas Krakowskich Spotkań Biegowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI ( Loteria ) jest Bank Spółdzielczy Duszniki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO VIVO! PIŁA pt. Alicja w krainie prezentów

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO VIVO! PIŁA pt. Alicja w krainie prezentów REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO VIVO! PIŁA pt. Alicja w krainie prezentów I. Organizator i czas trwania Akcji. 1. Organizatorem Akcji pro-sprzedażowej: Alicja w krainie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Na podstawie ustawy o grach hazardowych z 19.XI.2009r.(Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA 1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 1) [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) [Organizator Promocji]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS

Regulamin Konkursu SMS Regulamin Konkursu SMS I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu SMSowego w Galerii Kaskada, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka

Bardziej szczegółowo

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul.

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul. 1 ORGANIZATOR I UCZESTINCY PROMOCJI: 1) Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) Organizatorem Promocji jest agencja Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą: SUMUJ I WYGRYWAJ (dalej zwany Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo