Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki"

Transkrypt

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

2 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki 6th FRAMEWORK PROGRAMME, Structuring the European Research Area, Regional Innovation Policies including new tools and approaches Łódź, 2008

3 Projekt graficzny i skład DTP: Irena Laszczyk Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź, Kilińskiego 109, tel./fax (42) , w. 39 ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel , fax , ,

4 Spis treści - Spis tabel - Spis rysunków Podziękowanie - Streszczenie Wprowadzenie Globalne trendy Pozycja województwa łódzkiego Nowe fakty Przesłanki modyfikacji Regionalnej Strategii Innowacji Druga generacja Regionalnej Strategii Innowacji RSI LORIS PLUS Monitoring i ewaluacja RSI LORIS PLUS Wykaz źródeł - Suplement

5 Spis treści SPIS TREŚCI 4 SPIS TABEL 6 SPIS RYSUNKÓW 8 PODZIĘKOWANIE 12 STRESZCZENIE WPROWADZENIE IDEA SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO PROCESU INNOWACJI W STRONĘ OPERACJONALIZACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI RELACJA STRATEGII DO INNYCH REGIONALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PARTNERZY I REALIZATORZY ZADAŃ GLOBALNE TRENDY DEINDUSTRIALIZACJA INTEGRACJA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI DELOKALIZACJA ZACIERANIE GRANIC MIĘDZY PRZEMYSŁEM I USŁUGAMI POZYCJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wartość dodana brutto Produkt krajowy brutto Rynek pracy Atrakcyjność inwestycyjna województwa POZYCJA INNOWACYJNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Nasycenie przemysłami wysokich i średnich technologii i usługami zaawansowanymi technologicznie Przemysły wysokich i średnich technologii Usługi zaawansowane technologicznie i wiedzochłonne Intensywność nakładów na działalność badawczo-rozwojową Intensywność nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw ZAMIAST PODSUMOWANIA. MOCNE I SŁABE STRONY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NOWE FAKTY ANALIZA KLASTEROWA. OBSZARY REGIONALNYCH KOMPETENCJI Mapa potencjalnych klasterów Powiązania międzygałęziowe Inicjatywy środowiskowe BENCHMARKING REGIONALNY. CZEGO BRAKUJE REGIONALNEJ INFRASTRUKTURZE BIZNESU? AUDYT TECHNOLOGICZNY I INNOWACYJNY. MOCNE I SŁABE STRONY ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W REGIONALNYCH FIRMACH FORESIGHT REGIONALNY Kierunki przyszłego rozwoju województwa Wiodące siły, trendy i słabe sygnały 82 Wiodące siły 82 Trendy 83 Słabe sygnały Scenariusze rozwoju województwa jako regionu opartego na wiedzy 84 4

6 Kierunki transformacji regionalnego przemysłu Wiodące siły, trendy, słabe sygnały 88 Wiodące siły 88 Trendy 89 Słabe sygnały Scenariusze transformacji regionalnych przemysłów EWALUACJA REGIONALNYCH POLITYK INNOWACYJNYCH W OBSZARACH POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ I RYNKU PRACY Efektywność polityki przemysłowej Efektywność działań podejmowanych na lokalnym rynku pracy PRZESŁANKI MODYFIKACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI REWOLUCYJNY CZY EWOLUCYJNY MODEL ZMIAN STRUKTURY GOSPODARCZEJ KIERUNKI POŻĄDANYCH ZMIAN BARIERY TRANSFORMACJI SEKTOROWE PODEJŚCIE DO TRANSFORMACJI KONCENTRACJA NA ZAMIERZONYCH PRZEWAGACH KONKURENCYJNYCH FILOZOFIA INTERWENCJI DRUGA GENERACJA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI RSI LORIS PLUS WIZJA PRIORYTETY I INSTRUMENTY RSI LORIS PLUS PLAN AKCJI MONITORING I EWALUACJA RSI LORIS PLUS MONITORING EWALUACJA Zmiany w efektywności regionalnego systemu innowacji w efekcie wdrożenia RSI LORIS PLUS Wpływu RSI LORIS PLUS na rozwój województwa 135 WYKAZ ŹRÓDEŁ 138 SUPLEMENT 146 5

7 Spis tabel TABELA 1: RSI LORIS PLUS a Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 19 TABELA 2: RSI LORIS PLUS a Strategia Rozwoju Klastra w Łodzi 20 TABELA 3: Dynamika WDB na 1 pracującego według rodzajów działalności. Województwo łódzkie na tle Polski 29 TABELA 4: Czynniki brane pod uwagę przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej 33 TABELA 5: Atrakcyjność inwestycyjna województw w latach TABELA 6: Pozycjonowanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego 34 TABELA 7: Wskaźniki brane pod uwagę przy ustalaniu wartości RRSII 36 TABELA 8: Pozycja innowacyjna polskich województw w UE25 37 TABELA 9: Klasyfikacja przemysłów według poziomu zaawansowania technologicznego 40 TABELA 10: Przedsiębiorstwa wysokotechnologiczne w Polsce w 2000 i 2005 roku 42 TABELA 11: Istotne koncentracje zatrudnienia (LQ>1,25) w przemysłowych branżach high tech w województwie łódzkim 44 TABELA 12: Typologia usług wiedzochłonnych 45 TABELA 13: Istotne koncentracje zatrudnienia (LQ>1,25) w usługach wiedzochłonnych w województwie łódzkim 46 TABELA 14: Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w 2005 r. według sekcji i działów PKD 55 TABELA 15: Zweryfikowana diagnoza województwa łódzkiego. Mocne i słabe strony województwa łódzkiego na tle Polski 56 TABELA 16: Współczynniki lokacyjne dla przetwórstwa przemysłowego według grup PKD (okres ) 62 TABELA 17: Krzyżowa klasyfikacja grup przetwórstwa przemysłowego według wartości współczynników lokacyjnych oraz udziału w zatrudnieniu 64 TABELA 18: Wykaz usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczo-konsultingowych 76 TABELA 19: Trendy związane z kierunkami rozwoju województwa jako regionu opartego na wiedzy 83 TABELA 20: Słabe sygnały charakteryzujące kierunki rozwoju województwa jako regionu opartego na wiedzy 84 TABELA 21: Trendy określające kierunki transformacji przemysłu spożywczego, włókienniczego i odzieżowego 89 TABELA 22: Słabe sygnały określające kierunki transformacji przemysłu spożywczego, włókienniczego i odzieżowego 90 TABELA 23: Trendy w innych przemysłach istotnych dla pozycji innowacyjnej województwa łódzkiego 93 TABELA 24: Kierunki przekształceń sprzyjające transformacji regionalnych przemysłów 99 TABELA 25: Bariery transformacji 101 TABELA 26: RSI LORIS PLUS: priorytety i instrumenty 108 TABELA 27: Plan akcji (wybrane najpilniejsze akcje podejmowane w okresie ) 112 TABELA 28: Korelacja między nakładami na innowacje, innowacjami i rozwojem gospodarczym 122 TABELA 29: Wskaźniki monitorowania RSI LORIS PLUS (wskaźniki efektywności regionalnego systemu innowacji) 124 TABELA 30: Dodatkowe wskaźniki innowacji w usługach 129 6

8 TABELA 31: Uczestnicy regionalnego systemu innowacji 131 TABELA 32: Matryca regionalny system innowacji (wskaźniki rezultatu akcji vs. wskaźniki efektywności regionalnego systemu innowacji) 132 TABELA 33: Działania i wskaźniki rezultatu dla priorytetu III. Współpraca/ klastery/sieci badawczo-rozwojowe 133 TABELA 34: Matryca - Regionalnego systemu innowacji (oczekiwany poziom oddziaływania RSI LORIS PLUS, priorytet III, na wskaźniki efektywności regionalnego systemu innowacji) 134 TABELA 35: Matryca oddziaływania 136 7

9 Spis rysunków RYSUNEK 1: Zmiany w udziale zatrudnionych w przemyśle w ogólnej liczbie zatrudnionych w okresie RYSUNEK 2: Zmiany zatrudnienia w podstawowych sektorach przemysłowych w krajach G7 w okresie RYSUNEK 3: Zmiany w zatrudnieniu w przemyśle w krajach OECD w okresie w podziale na przemysły wysokich, średnich wysokich, średnich i niskich technologii 24 RYSUNEK 4: Profil specjalizacyjny krajów na podstawie struktury handlu zagranicznego (według danych 2003) 25 RYSUNEK 5: Zmiany struktury WDB w okresie według województw 28 RYSUNEK 6: Dynamika PKB w okresie w relacji do średniej krajowej według województw 29 RYSUNEK 7: Ranking regionów według wielkości PKB per capita w 2005 r. w relacji do średniej krajowej 30 RYSUNEK 8: Struktura pracujących w województwie łódzkim w RYSUNEK 9: Zmiany struktury pracujących w okresie według województw 32 RYSUNEK 10: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w W relacji do średniej krajowej według województw (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) 32 RYSUNEK 11: Przemysły średnich i wysokich technologii. Wskaźniki regionalne w relacji do średniej UE25. Województwo łódzkie na tle polskich województw 38 RYSUNEK 12: Usługi zaawansowane technologicznie. Wskaźniki regionalne w relacji do średniej UE25. Województwo łódzkie na tle polskich województw 38 RYSUNEK 13: Odsetek skupisk i potencjalnych skupisk wysoko technologicznych według województw (według danych z 2002) 41 RYSUNEK 14: Relacja liczby firm high tech na 1 mln mieszkańców do średniej krajowej według województw 42 RYSUNEK 15: Dynamika zmian liczby firm high tech w latach według województw 43 RYSUNEK 16: Usługi wiedzochłonne 45 RYSUNEK 17: Liczba jednostek B+R według województw (2005) 47 RYSUNEK 18: Dynamika nakładów na działalność B+R w okresie w relacji do średniej krajowej według województw 47 RYSUNEK 19: Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R według rodzajów badań i województw (2005) 48 RYSUNEK 20: Udział nakładów na B+R w PKB w relacji do średniej krajowej według województw 49 RYSUNEK 21: Nakłady na B+R na 1 mieszkańca w relacji do średniej krajowej według województw 49 RYSUNEK 22: Zatrudnienie w działalności B+R na 1000 mieszkańców w relacji do średniej krajowej według województw 50 RYSUNEK 23: Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 1000 mieszkańców w relacji do średniej krajowej według województw 50 RYSUNEK 24: Dynamika nakładów na działalność innowacyjną firm w okresie według województw w porównaniu do średniej krajowej 52 RYSUNEK 25: Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje techniczne w okresie według województw w porównaniu do średniej krajowej 52 8

10 RYSUNEK 26: Udział przedsiębiorstw, które w 2005 r. poniosły nakłady na działalność innowacyjną według województwa 53 RYSUNEK 27: Nakłady przypadające na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną w tys. zł (ceny bieżące 2005 r.) według województwa 53 RYSUNEK 28: Udział patentów zgłoszonych przez firmy zlokalizowane w województwie łódzkim w ogólnej liczbie zgłoszeń patentowych w 2005 r. według województw 54 RYSUNEK 29: Struktura przeciętnego zatrudnienia w przemyśle przetwórczym w województwie łódzkim (2006) 54 RYSUNEK 30: Analiza wiodących sił, trendów i słabych sygnałów 82 RYSUNEK 31: Trajektorie przekształceń przemysłu 88 RYSUNEK 32: Scenariusze transformacji regionalnych przemysłów 94 RYSUNEK 33: Model zorientowanego na innowacje rozwoju ekonomicznego regionu 104 RYSUNEK 34: Struktura RSI LORIS PLUS 107 RYSUNEK 35: Logika interwencji publicznej 120 RYSUNEK 36: Model sektorowych wskaźników innowacji 121 RYSUNEK 37: Model OOMB regionalnych polityk innowacyjnych 130 RYSUNEK 38: Schemat budowy matrycy regionalnego systemu innowacji 132

11 10

12 11

13 Podziękowanie LORIS PLUS jest drugą powstałą na przestrzeni ostatnich kilku lat generacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Jest to wynik trwających prawie trzy lata prac dużego zespołu naukowców techników i ekonomistów oraz praktyków gospodarczych z których wielu wcześniej uczestniczyło w pracach nad przygotowaniem pierwszej wersji strategii RIS LORIS. Celem badań prowadzonych w ramach projektu LORIS PLUS było wypracowanie nowej wizji rozwoju regionu i zarekomendowania działań, które prowadzić będą do uczynienia z województwa łódzkiego regionu opartego na wiedzy. Od osób, które w nich uczestniczyły wymagało to zarówno doskonałej znajomości regionu, jak i wiedzy na temat metod, które służą poszukiwaniom najbardziej efektywnych rozwiązań, które do tego prowadzą. Zakończenie prac nad strategią i przyjęcie jej przez powołany przez Marszałka Województwa Podkomitet Sterujący oraz przekazanie jej do rąk polityków, którzy decydować będą o kierunkach polityki innowacyjnej i uruchomieniu różnych instrumentów wspierających tą politykę, jest okazją do podziękowania osobom, którzy tę strategię tworzyli i których opinie i sugestie inspirowały do nadania jej obecnego kształtu. Szczególne wyrazy podziękowania chcielibyśmy skierować do grupy łódzkich naukowców, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutów Sadownictwa i Kwieciarstwa i Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Spośród licznego grona naukowców, pracujących w tych uczelniach i instytutach, którzy uczestniczyli w badaniach szczególne podziękowania kierujemy do profesorów: Tadeusza Markowskiego, Tadeusza Marszała, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Stefana Krajewskiego, Aleksandry Jewtuchowicz, Zdzisławy Libudzisz, Ewy Nebesny, Lecha Michalczuka, Krzysztofa Krygiera, Andrzeja Pisuli i Romana Urbanowicza oraz doktorów: Wiesławy Krysiak, Zbigniewa Przygodzkiego i Iwony Świeczewskiej. Dziękujemy pracownikom administracji regionalnej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i instytucji otoczenia biznesu w tym szczególnie: Członkowi Zarządu Województwa pani doktor Elżbiecie Hibner, doktorowi Włodzimierzowi Mielczarkowi, panom: Jackowi Skwierczyńskiemu i Marcinowi Podgórskiemu, Ewie Paturalskiej-Nowak, Wojciechowi Michalskiemu i Urszuli Królikowskiej, Pawłowi Żuromskiemu, Błażejowi Moderowi i doktorowi Bogdanowi Mazurkowi, pani doktor Ewie Sadowskiej-Kowalskiej, panom: Wiesławowi Słomce, Tomaszowi Rychlewskiemu, Zbigniewowi Sokołowskiemu, Jackowi Grudniowi i innym autorom założeń badawczych, uczestnikom badań, wizyt studyjnych, spotkań grup roboczych i warsztatów scenariuszowych. Dziękujemy także ekspertom-respondentom rund delfickich w badaniach związanych z foresightem regionalnym i foresightami technologicznymi, menedżerom przedsiębiorstw, w których przeprowadzaliśmy badania benchmarkingu, audytu technologicznego i innowacyjnego oraz uczestnikom licznych spotkań i regionalnych forów innowacyjnych. Serdecznie dziękujemy zagranicznym partnerom projektu i konsultantom, którzy uczestniczyli w opracowaniu strategii, organizowali wizyty studyjne i dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, a zwłaszcza naszym partnerom w projekcie LORIS PLUS: Irmie Priedl i Hansowi-Christianowi Jägerowi z Austrii, profesorom: Mario Armenie i Francesko Losurdo z Włoch oraz Stevenowi Johnsonowi z Wielkiej Brytanii, Marji Toivonen z Finlandii, Bistrze Vassilevej z Bułgarii oraz Kristoferowi Erlandssonowi ze Szwecji, których zaprosiliśmy do udziału w poszczególnych zadaniach badawczych. 12

14 Zakończenie prac nad projektem jest także okazją do podziękowania pani Monice Fabińskiej, Sylwii Kosińskiej, Maciejowi Bieńkiewiczowi, Kazimierzowi Kubiakowi, Renacie Karolewskiej, Monice Piaseckiej i Magdalenie Raszce, pracownikom Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Ekonomicznego przy SWSPiZ za ich zaangażowanie w organizację całego procesu badawczego, informację o rezultatach badań i promocji ich wyników. Bogdan Piasecki, Anna Rogut Instytut EEDRI przy SWSPiZ 13

15 Streszczenie Pierwsze prace nad regionalną strategią innowacji RSI LORIS rozpoczęto w województwie łódzkim w 2003 roku a w roku 2004 przyjęto pierwszą strategię. W międzyczasie Strategię rozwoju województwa Łódzkiego, uchwalono Regionalny Program Operacyjny na lata i przyjęto kilka istotnych dokumentów programowych w obszarach objętych RSI LORIS, zwłaszcza strategię ezdrowia oraz iłódzkie Prace prezentowane w niniejszym raporcie miały na celu aktualizację diagnozy i zwiększenie efektywności regionalnej polityki innowacyjnej. Objęły one, obok szerokich studiów literaturowych, takie obszary, jak: klastery, audyt technologiczny i innowacyjny, benchmarking i foresight regionalny, doświadczenia i dobre praktyki partnerskich regionów, jakimi były Dolna Austria i Apulia. Całość uzyskanych rezultatów posłużyła przygotowaniu drugiej generacji regionalnej strategii innowacji RSI LORIS. Wyniki badań prowadzonych w latach dowodzą, że w okresie sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa łódzkiego uległa znacznej poprawie. Wzmocnił się także potencjał innowacyjny województwa. Jednak dynamika dokonanych zmian była stosunkowo niska (zbliżona do lub niższa od średniej krajowej). W efekcie, województwo nie wykształciło masy krytycznej, niezbędnej do przyspieszenia budowy w regionie gospodarki opartej na wiedzy (wizja przyjęta w RSI LORIS), i utrzymało dystans dzielący nas od prawdziwych liderów, zwłaszcza województwa mazowieckiego, i w dalszej kolejności, śląskiego, małopolskiego czy dolnośląskiego. Analiza klasterów regionalnych potwierdziła, że proces tworzenia i rozwijania sieci współpracy napotyka na szereg barier, istotnych zwłaszcza dla mniejszych firm. Należą do nich przede wszystkim: brak strategicznego uczestnika pełniącego rolę integratora sieci, deficyt zaufania, brak czasu na współpracę, niski poziom świadomości co do możliwości i korzyści współpracy i ograniczone zasoby. Dlatego w rzeczywistości współpraca między firmami różnej wielkości, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, innymi uczestnikami należy do rzadkości. Jednak w ostatnim okresie pojawia się szereg interesujących inicjatyw klasterowych, będących, na razie, na etapie tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających przygotowanie wspólnych strategii i przyszłe pozyskiwanie środków finansowych. Benchmarking regionalny wskazał na brak istotnych zmian w efektywności regionalnej infrastruktury wsparcia biznesu w porównaniu z sytuacją stwierdzoną w latach Tak teraz, jak i wtedy, do podstawowych mankamentów otoczenia biznesu można było zaliczyć: dużą rozbieżność między dotychczasowym (niskim) a potencjalnym (dużym) popytem na usług informacyjne, szkoleniowe i doradczo-konsultingowe; słabą zgodność istniejącej oferty z potrzebami firm, zwłaszcza w zakresie usług specjalistycznych i wąsko specjalistycznych; niedostateczną informację o istniejącej ofercie; małą, nawet w porównaniu z innymi polskimi regionami, liczbę organizacji pośredniczących w transferze innowacji i stosunkowo niską jakość świadczonych usług. Te zarzuty najczęściej dotyczyły usług oferowanych na warunkach niekomercyjnych. Dużo lepiej oceniano usługi oferowane przez firmy konsultingowo-doradcze działające na typowo komercyjnych zasadach. Było to zbieżne z jedną z ostatnich ekspertyz, przygotowaną na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, która wskazywała na niski poziom potencjału ludzkiego w organizacjach otoczenia biznesu, brak współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, słaby kontakt z gospodarką. Audyt innowacyjny i technologiczny zwrócił uwagę na stosunkowo niską wiedzę na temat technik zarządzania innowacjami i brak (w większości firm) wykształconej kultury innowacyjnej. 14

16 Z rund delfickich wyłoniły się dwa możliwe scenariusze rozwoju województwa. Oba zorientowane na konwergencję wewnętrzną (efekt doganiania), jednak pierwszy z nich preferował rozwój policentryczny, i wyrównywanie różnic wewnątrzregionalnych, drugi zaś, rozwój centralno-peryferyjny i rosnące zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Konwergencji wewnętrznej powinien towarzyszyć rosnący dobrobyt, ale także wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (co najmniej do poziomu średniej krajowej). To zaś nie wykluczało przenoszenia produkcji pracochłonnej do regionów/krajów o niższych kosztach siły roboczej. Alternatywnym kierunkiem okazało się przekształcanie regionalnych przemysłów z pracochłonnych w naukoi kapitałochłonne, zmierzające do: (1) przechodzenia od indywidualnej rywalizacji do zespołowej (klastery) konkurencji; (2) przesuwania się w górę łańcucha wartości, w kierunku faz generujących wyższą wartość dodaną. W efekcie uzyskano czteropolową macierz potencjalnych scenariuszy transformacji regionalnych przemysłów kontynuację dotychczasowych trendów, wspieranie rodzimych liderów, tworzenie lokalnych klasterów przemysłowych i budowę sektorowych systemów innowacji zdolnych stawić czoła globalnej konkurencji. Najmniej korzystny okazał się scenariusz kontynuacji dotychczasowych trendów, prowadzący, w dłuższym okresie, do degradacji regionalnego przemysłu. Za najbardziej prawdopodobny, przynajmniej w krótszym okresie czasu (do 2013 roku) uznano scenariusz rozwoju lokalnych klasterów przemysłowych, który w późniejszym okresie powinien prowadzić do powstania sektorowych systemów innowacji. Rozważania te sugerowały koncentrację na sześciu problemach. Należały do nich: - wybór między rewolucyjnym a ewolucyjnym modelem zmian struktury gospodarczej, - określenie kierunków pożądanych zmian, - zdefiniowanie instrumentów przełamywania barier transformacji, - koncentracja na sektorowym podejściu do transformacji, - położenie nacisku na kształtowanie zamierzonych przewag, - konsensus co do roli mechanizmów rynkowych w procesie transformacji. Zredefiniowano także wizję przyświecającą Regionalnej Strategii Innowacji, nadając jej następujące brzmienie: W okresie do 2020 roku województwo łódzkie się w gronie najbardziej innowacyjnych polskich regionów, PKB na 1 mieszkańca znacznie przekroczy średnią krajową a region stanie się atrakcyjnym miejscem pracy i zamieszkania. Dla realizacji wizji wytypowano sześć priorytetów: I. Kwalifikacje/umiejętności/kompetencje (budowa i rozbudowa kapitału ludzkiego w regionie jako warunku zdecydowanego wzrostu zdolności absorpcyjnych firm). II. Radykalne innowacje (rozbudowa potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjne -go regionalnych firm). III. Współpraca/klastery/sieci badawczo-rozwojowe (zwiększenie otwartości na i two- -rzenie warunków do rozwoju regionalnych klasterów i sieci badawczo-rozwojowych). IV. Usługi dla innowacji (rozwój rynku usług, zwłaszcza wysoko specjalistycznych, wspierających działalność firm (informacyjnych, szkoleniowych, doradczo-konsutingo wych, związanych z transferem wiedzy. i technologii i wzrost jakości świadczonych usług). 15

17 V. Finanse dla innowacji (rozwój regionalnych instytucji finansowych pracujących na rzecz transformującej się gospodarki). VI. Zarządzanie transformacją (budowa efektywnych struktur wdrażania RSO LORIS PLUS. Rozwój kwalifikacji i umiejętności regionalnej administracji w zakresie wspomagania transformacji gospodarki zarówno na poziomie koncepcji, jak i wdrożenia). Określono także kompozycję instrumentów: Popytowych (kierowane do firm) i podażowych (kierowane do otoczenia biznesu: sfery badawczo-rozwojowej oraz finansowych i pozafinansowych instytucji wsparcia biznesu). Horyzontalnych (kierowanie tych samych instrumentów do ogółu firm/instytucji; przykładem takich instrumentów może być fundusz poręczeń kredytowych, szkolenia w zakresie dostępu do programów pomocowych itp.) Sektorowych (adresatem tych działań są firmy/instytucje zlokalizowane w ramach określonych przemysłów czy określonych produktów/technologii; przykładem takich instrumentów może być wspomaganie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze nanotechnologii czy tworzenie funduszy zalążkowych dla firm biotechnologicznych). Pewne instrumenty mogą mieć charakter mieszany (np. uniwersalne instrumenty zarządzania wiedzą, takie jak audyt innowacyjny z wyodrębnionymi klasterowym sektorowymi bazami danych dla benchmarkingu). Na okres pierwszych 12 miesięcy przygotowano plan akcji obejmujący obszary najpilniejsze z punktu widzenia szybkiego uruchomienia całego procesu transformacji. Temu celowi służyło także przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji. W propozycji systemu monitoringu uwzględniono siłę związku między nakładami na innowacje, innowacjami i rozwojem gospodarczym, wskazującą na uniwersalne znaczenie takich zmiennych, jak: nakłady na działalność badawczo-rozwojową, w tym własną, i innowacyjną, kapitał ludzki i strategie, a po stronie rezultatów sprzedaż nowych (dla rynku) produktów i usług. Dlatego zaproponowano, aby system monitoringu RSI LORIS PLUS koncentrował się w pierwszym rzędzie na tych właśnie wskaźnikach. Przy czym wartość docelową tych wskaźników określono na poziomie aktualnej średniej dla Unii Europejskiej. W przypadku wskaźników dodatkowych wartość docelową określono procentowym przyrostem w stosunku do wartości bazowych. W propozycji systemu ewaluacji uwzględniono dorobek projektu IASMINE, zmierzającego do i wdrożenia modelu oceny oddziaływanie i metodologii benchmarkingu. Model ten rozwinął wielostopniową analizę opartą na trzech krokach, z których każdy charakteryzował się wyższym stopniem skomplikowania (i wyższym ryzykiem), każdy jednak kończył się rezultatem przydatnym dla osób/instytucji kształtujących regionalne polityki innowacyjnej: 1. nakreślenie obrazu regionalnych polityk innowacyjnych (cele, akcje, wskaźniki rezultatu i oddziaływania, spójność z unijnymi strategiami innowacyjnymi); 2. połączenie regionalnych polityk innowacyjnych z celami regionalnego systemu innowacji (wpływ regionalnych polityk innowacyjnych - wdrażanych i planownych - na kształt regionalnego systemu innowacji): charakterystyka regionalnego systemu innowacji (uczestnicy, relacje, wskaźniki efektywności, zakres polityk innowacyjnych kierowanych do poszczególnych uczestników i ich wpływ na efektywność działania 16

18 poszczególnych uczestników regionalnego systemu innowacji; 3. ocenę efektywności polityk innowacyjnych (wpływ regionalnych polityk innowacnych na rozwój regionu). W ewaluacji RSI LORIS PLUS wykorzystano dwa ostatnie kroki: określenie wpływu strategii na kształt regionalnego systemu innowacji i na rozwój województwa. 17

19 18 1. Wprowadzenie 1.1. Idea systemowego podejścia do procesu innowacji Podejście systemowe jest ukoronowaniem kilkudziesięcioletniej ewolucji spojrzenia na proces innowacji od pierwotnego, bazującego na modelach liniowych, do aktualnego, opierającego się na modelach sieciowych (Rothwell, 1994). Szczególnie interesujące są ostatnie wersje sieci społecznych traktujące innowację jako wspólny rezultat badań (innowacja technologiczna), interakcji między firmą i innymi uczestnikami rynku oraz proces uczenia się (kumulacja wiedzy dostępna w coraz większym stopniu i w coraz krótszym czasie dzięki technologiom informatyczno-telekomunikacyjnym). Taka reorientacja jest zasługą przejścia od neoklasycznych poprzez endogeniczne do ewolucyjnych teorii wzrostu gospodarczego, w których głównym bohaterem staje się firma wraz ze swoim potencjałem i umiejętnością strategicznej reakcji, i w których zdecydowanie rośnie rola otoczenia instytucjonalnego jako czynnika decydującego o sukcesie firmy i dynamice wzrostu całej gospodarki. W efekcie następuje przejście od pierwotnej polityki naukowej (a później technologicznej), odwołującej się do modeli liniowych, do obecnej polityki innowacji. Pojawia się także nowe spojrzenie na cel polityki i rolę władz publicznych. Ich zadaniem staje się przede wszystkim tworzenie i rozwijanie otoczenia instytucjonalnego przyjaznego firmie, nie zaś, jak wcześniej, bezpośrednia interwencja. To z kolei daje asumpt do rozwoju systemów innowacji i klasterów, budowanych wokół sieciowych modeli innowacji, z centralną rolą wiedzy i uczenia się. 1.2.W stronę operacjonalizacji regionalnej strategii innowacji Taki system innowacji rozwijany jest również w województwie łódzkim, w którym pierwsze prace nad regionalną strategią innowacji RSI LORIS ukończono w 2004 roku. I choć nie było formalnych mechanizmów wdrażania strategii, w kolejnych latach uruchomiono (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) kilka projektów pilotażowych 1. W międzyczasie znowelizowano Strategię rozwoju województwa łódzkiego, uchwalono Regionalny Program Operacyjny na lata i przyjęto kilka istotnych dokumentów programowych nawiązujących do niektórych celów RSI LORIS, zwłaszcza strategię ezdrowia 2 oraz i-łódzkie Dlatego aktualne prace miały na celu aktualizację diagnozy i zwiększenie efektywności regionalnej polityki innowacyjnej poprzez lepsze poznanie uwarunkowań transformacji województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy. W ich ramach skoncentrowano się na czterech kierunkach analizy: klasterach, benchmarkingu regionalnym, audycie technologicznym i innowacyjnym oraz foresighcie regionalnym. Celem analizy klasterowej było zidentyfikowanie regionalnych klasterów, określenie ich potencjału innowacyjnego i potrzeb w zakresie mechanizmów wsparcia. Mapę potencjalnych klasterów wyznaczono na podstawie wartości współczynników lokacyjnych (LQ) oraz analizy regionalnych/lokalnych rynków pracy. Podstawą wyznaczenia LQ było przeciętne zatrudnienie dla okresu , obejmujące populację firm o liczbie zatrudnieniowych powyżej 9 osób. Dane dotyczące zatrudnienia w ostatecznej wersji zosały uaktualnione dla okresu i zamieszczone w suplemencie do tej publikacji. Celem benchmarkingu było określenie zgodności popytu i podaży na usługi informacyjne, szkoleniowe i doradczo-konsultingowe oraz porównanie jakości usług świadczonych przez różne instytucje. W ramach każdej grupy usług wyodrębniono usługi związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, rozwojem technologicznym/badaniami, zagadnieniami prawnymi, zarządzaniem firmą, jakością/certyfikacją, ochroną środowiska, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 1 Jak się jednak ocenia, priorytety ZPORR zostały rozproszone na zbyt wiele celów, głównie o znaczeniu ogólnospołecznym (ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo podstawowe, infrastruktura komunalna itp.). Inwestycje były w zasadniczym stopniu ukierunkowane na cele infrastruktury podstawowej (ponad 75 proc.). W marginalny sposób wspierana była regionalna przedsiębiorczość oraz konkurencyjność regionalnej gospodarki opierająca się na badaniach i rozwoju lub innowacyjności technologicznej. W ten sposób ZPORR jedynie w niewielkim stopniu realizował postulat Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, dotyczący zwiększenia innowacyjności gospodarki w Polsce poprzez zwiększanie innowacyjności poszczególnych regionów (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004). 2 Strategia ezdrowia Województwa Łódzkiego na lata przyjęta przez Zarząd Województwa w sierpniu 2007 roku. 3 I-Łódzkie 2013 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim po roku 2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego 19 września 2007.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo